You are on page 1of 2

OGP3

Format voor sterkte-zwakte-analyse bij lesontwerp
Domein: Geschiedenis OJW + Levensbeschouwing
*omcirkel wat van toepassing is

-

Voor een meer uitgebreide beschrijving van de standaarden en criteria, zie
bladzijde 2 van de OGP3-opdracht. Of via
https://www.fontys.nl/pabo/denbosch/competentieprofiel/Propedeusefase/index.html

-

Sta bewust stil bij jouw doelen voor de groep, zoals geformuleerd in de
“overdenking van de groep”
Denk in je antwoorden aan de terugkoppeling naar zowel (vakspecifieke) theorie
als praktijk
Wat ging goed?

Wat mag beter?

B1. Leerdoelen stellen
De student kiest in zijn lesontwerp
voor passende leerdoelen (proce- en
prodcut) die aansluiten bij leeriljnen en
het bestaande onderwijsprogramma
van de stagegroep.

Ik heb me precies gehouden
aan de lesdoelen gehouden. Zo
bleef ik goed binnen het schema
van mijn mentor, want het ging
de afgelopen lessen over WOII
en hier ben ik op door gegaan.
Ik heb coöperatieve werkvormen
gebruikt ,waarbij de kinderen
moesten discussiëren over de
verschillende maatregelen.

Ik had misschien nog
wat dieper op de inhoud
in kunnen gaan tijdens
de inleiding van de les.

B3. Leeractiviteiten begeleiden
De student toont aan dat hij in staat is
om in de lesuitvoering coöperatieve
wervormen te hanteren. De student
toont aan dat hij leerilngen hulp biedt
bij het leerproces, rekening houdend
met de kenmerken van de groep. Hij
bevordert de samenwerking tussen
leerlingen en de redzaamheid van
individuele leerlingen.

Omdat de groep erg rustig is,
heb ik geen afspraken met ze
gemaakt. Dit is omdat ze dit
helemaal niet nodig hebben,
want ze zijn toch wel rustig.
Ik heb coöperatieve
werkvormen gebruikt ,waarbij
de kinderen moesten
discussiëren over de
verschillende maatregelen.
Omdat de kinderen samen
moesten overleggen is dit erg
goed voor de samenwerking, ik
heb de kinderen hierbij niet
geholpen waardoor de
zelfredzaamheid ook bevorderd
wordt.
De klas kan goed werken in de
groepjes die gemaakt zijn, dus

In het vervolg kan ik de
kinderen de
maatregelen in
verschillende
categorieën laten
leggen, waardoor er
duidelijk wordt wat anno
2016 nog wel zou
kunnen gebeuren en
wat niet.

A3. Leiding geven aan het
groepsproces

In het vervolg kan ik
misschien de jongens in

De student toont dat hij samenwerking
leren tijdens de onderwijsactiviteiten
bevordert en laat expliciet zien dat hij
kinderen aanspreekt op gedrag, hen
positief stimuleert en zicht houdt op
alle groepjesleerlingen.

was er geen enkele reden om
deze opeens te veranderen voor
deze les. Dit werd duidelijk in de
klimaatschaal die ik afgenomen
heb in de klas, hieruit werd
duidelijk dat de kinderen met
iedereen goed kan
samenwerken.

een groepje zetten en
de meisjes. Dit om zo te
kijken of er verschillen
zijn tussen jongens en
meisjes met betrekking
tot de maatregelen.

A4. Interactie aangaan met de groep
De student toont aan dat hij vanuit een
onderzoekende houding gesprekken
voert met de leerlingen door actief te
luisteren. De student evalueert de
onderwijsactiviteiten met kinderen en
hij geeft feedback aan leerlingen op
het samenwerkingsproces en/of op de
gestelde doelen.

Ik heb de kinderen het tempo
laten bepalen van de les, zodat
iedereen de les kon volgen. Na
het bekijken van de film hebben
we ook goed geëvalueerd wat
we van de film vonden en welke
emoties en gevoelens het bij de
kinderen los maakte.

Misschien kan ik in het
vervolg wat vragen
voorbereiden of een
soort van ‘over de
streep’ doen waarbij de
kinderen hun eigen
gevoelens kunnen
tonen.

B2 Leeractiviteiten ontwerpen
De student toont in het ontwerp aan
dat hij coöperatieve werkvormen
hanteert.
De student maakt zichtbaar dat hij
voor aanvang van de lesactiviteiten
benodigde materialen en leermiddelen
klaar zet.

Ik heb voor de les alles goed
voorbereid, waardoor de les
gemakkelijk en vlot kon
beginnen.
Ik heb coöperatieve werkvormen
gebruikt ,waarbij de kinderen
moesten discussiëren over de
verschillende maatregelen.

Mijn mentor heeft de film
voor mij gedownload, dit
kan ik in het vervolg ook
zelf doen.