You are on page 1of 22

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

DỊCH VỤ BIDV ONLINE
(Dành cho Khách hàng cá nhân)

Tháng 1/2013

1

Mục lục
I. ĐĂNG NHẬP BIDV ONLINE .......................................................................................................................... 4
1. Hướng dẫn lựa chọn trình duyệt khi đăng nhập dịch vụ .................................................................................. 4
2. Đăng nhập lần đầu ......................................................................................................................................... 4
3. Đăng nhập vào hệ thống ................................................................................................................................. 6
II. TÀI KHOẢN...................................................................................................................................................... 6
1. Tổng hợp tài khoản ........................................................................................................................................ 6
2. Thông tin chi tiết của Tài khoản..................................................................................................................... 7
III. TÀI KHOẢN TIỀN GỬI CÓ KỲ HẠN ......................................................................................................... 7
1. Tài khoản tiền gửi có kỳ hạn .......................................................................................................................... 7
1.1 Tổng hợp tiền gửi có kỳ hạn ....................................................................................................................... 7
1.2 Mở tài khoản Tiền gửi có kỳ hạn Online .................................................................................................... 8
IV. TÀI KHOẢN TIỀN VAY .............................................................................................................................. 9
1. Tổng hợp các khoản vay ................................................................................................................................ 9
2. Đề nghị Giải ngân khoản vay ....................................................................................................................... 10
3. Đề nghị trả nợ trước hạn khoản vay ................................................................................................................ 10
4. Tính toán khoản vay .................................................................................................................................... 11
V. CÀI ĐẶT ......................................................................................................................................................... 11
1. Cài đặt thông tin hiển thị ............................................................................................................................. 11
2. Đổi mật khẩu ............................................................................................................................................... 12
VI. HỘP THƯ .................................................................................................................................................... 12
1. Hộp thư ....................................................................................................................................................... 13
2. Hộp thư đến ................................................................................................................................................. 13
3. Soạn thư tra soát/thắc mắc ........................................................................................................................... 14

2

VII. DỊCH VỤ KHÁC......................................................................................................................................... 14
1. Yêu cầu phát hành sổ Séc ............................................................................................................................ 14
2. Vấn tin sổ séc .............................................................................................................................................. 15
3. Vấn tin lãi suất tiền gửi tiết kiệm ................................................................................................................... 15
4. Yêu cầu trực tuyến....................................................................................................................................... 16
4.1 Vay trực tuyến ......................................................................................................................................... 16
4.2 Đăng ký BIDV Mobile ............................................................................................................................ 18
4.3 Yêu cầu Phát hành thẻ ghi nợ ................................................................................................................... 18
4.4 Yêu cầu Phát hành thẻ tín dụng ............................................................................................................... 19
5. Yêu cầu phát hành Sao kê ........................................................................................................................... 20
6. Vấn tin tỷ giá ngoại tệ..................................................................................................................................... 21
VIII. NHẬT KÝ GIAO DỊCH .............................................................................................................................. 22
1. Liệt kê giao dịch ......................................................................................................................................... 22

3

I. ĐĂNG NHẬP BIDV ONLINE
1. Hướng dẫn lựa chọn trình duyệt khi đăng nhập dịch vụ
BIDV Online hoạt động tốt nhất ở những hệ điều hành và trình duyệt sau:
* Windows XP/ Windows Vista/Windows 7
* Internet Explorer (IE) 6.0 trở
lên * Mozilla Firefox 2.0 trở
lên
Độ phân giải màn hình: 1024x768 pixcels
Lưu ý: Khách hàng nên sử dụng trình duyệt Chrome cho hệ điều hành iOS, Opera Mobile
cho HĐH Android và trình duyệt Mozilla Firefox cho máy tính Mac của Apple để có thể
xem màn hình dịch vụ BIDV Online được tốt nhất
2. Đăng nhập lần đầu
- Bước 1: Quý khách truy cập vào trang Web của Ngân hàng Đầu tư và Phát
triển
Việt Nam tại địa chỉ: http://www.bidv.com.vn

- Bước 2: Thực hiện bỏ chặn các cửa sổ pop-up
*) Đối với trình duyệt Firefox:
- Trên thanh công cụ chọn Công cụ (Tools)
- Chọn Nội dung (Contents)
- Bỏ chọn chặn các cửa sổ Pop-up (Turn off Pop-up Blocker)
- Chọn Ok
*) Đối với trình duyệt Internet Explorer:
- Trên thanh công cụ chọn Công cụ (Tools)
- Chọn chặn các cửa sổ Pop-up (Pop-up Blocker)
- Chọn bỏ chặn các cửa sổ Pop-up (Turn off Pop-up Blocker)
- Bước 3: Quý khách lựa chọn “Đăng nhập” ở phần đăng nhập dành cho khách hàng
cá nhân của BIDV Online phía trên cùng bên trái màn hình. Màn hình truy
cập
BIDV Online hiển thị như sau:

4

Trên màn hình truy cập BIDV Online, Quý khách nhập Tên đăng nhập và Mật khẩu được Ngân
hàng cấp.
VD: Tên đăng nhập: 2810096, mật khẩu: i1mdNVJC. Lưu
ý: Khi nhập mật khẩu Quý khách cần:
− Nhập chính xác mật khẩu được Ngân hàng cấp vì hệ thống có phân biệt chữ hoa
chữ thường
− Có 2 cách để nhập mật khẩu: nhập mật khẩu bằng bàn phím ảo và nhập mật khẩu
bằng bàn phím thực. Quý khách có thể thay đổi cách thức nhập mật khẩu bằng
cách lựa chọn “Nháy vào đây”.
Sau khi Quý khách nhập Tên đăng nhập và Mật khẩu, nhấn nút “Đăng nhập”, màn hình yêu
cầu đổi mật khẩu đăng nhập lần đầu được hiển thị:

Quý khách đổi mật khẩu và tiếp tục đăng nhập vào hệ thống bằng mật khẩu mới.
Màn hình yêu cầu xác nhận Điều khoản điều kiện sử dụng BIDV Online được hiển thị:

5

Quý khách lựa chọn “Chấp nhận” để chấp nhận Điều khoản và Điều kiện sử dụng, màn hình
thông tin tài khoản của Quý khách sẽ được hiển thị như sau:

3. Đăng nhập vào hệ thống
Các lần đăng nhập tiếp theo sau lần đăng nhập đầu tiên, Quý khách thực hiện đăng nhập giống
đăng nhập lần đầu. Tuy nhiên, Quý khách không cần phải xác nhận lại việc chấp thuận “Điều
khoản điều kiện” của BIDV Online. Sau khi nhập Tên đăng nhập và Mật khẩu, lựa chọn
“Đăng nhập”, màn hình thông tin tài khoản của Quý khách sẽ tự động được hiển thị ngay lập
tức.

II. TÀI KHOẢN
1. Tổng hợp tài khoản
Chức năng này cho phép hiển thị các tài khoản đang hoạt động của Quý khách tại BIDV bao gồm
tài khoản thanh toán, tài khoản tiết kiệm không kỳ hạn, tiết kiệm Tích luỹ Bảo An, Tiết kiệm Lớn
lên cùng yêu thương (trừ tài khoản đồng chủ sở hữu) và sao kê chi tiết giao dịch của từng tài
khoản.

6

-

Quý khách có thể tải về file liệt kê danh sách các tài khoản tiền gửi theo 3 định dạng:
Excel, Word và Pdf bằng cách nháy vào nút biểu tượng các file này ở mục Tải về.
Để xem thông tin chi tiết của tài khoản, Quý khách nháy vào Số tài khoản.

2. Thông tin chi tiết của Tài khoản
-

-

Tại màn hình Thông tin chi tiết của Tài khoản Quý khách có thể:
Thực hiện chuyển tiền từ tài khoản bằng cách nháy vào “Chuyển tiền từ tài khoản này”
Thực hiện thanh toán hóa đơn từ tài khoản bằng cách nháy vào “Thanh toán hóa đơn”
Xem lịch sử giao dịch 10 giao dịch gần nhất, 5 giao dịch gần nhất (Lựa chọn trong mục
“Lịch sử giao dịch” hoặc lựa chọn thời gian Từ ngày…Đến ngày (Mặc định là ngày hiện
tại)
Quý khách có thể tải về file Lịch sử giao dịch theo 3 định dạng: Excel, Word và Pdf bằng
cách nháy vào nút biểu tượng các file này ở mục Tải về.

- Lưu ý:

Chương trình mặc định hiển thị 10 giao dịch gần nhất liên quan đến tài khoản
khách hàng đã chọn.
− Khách hàng có thể chuyển nhanh đến tài khoản tiền gửi bất kỳ bằng cách lựa chọn
tài khoản trong danh sách ở mục Số Tài khoản.
− Trường hợp khoảng thời gian liệt kê giao dịch dài (từ 10 giao dịch trở lên), khách
hàng nên lựa chọn phương thức Tải về để tiết kiệm thời gian.
− Chương trình chỉ cung cấp thông tin giao dịch trong thời gian 1 năm gần nhất đến
ngày hiện tại. Trường hợp khách hàng muốn lấy sao kê tài khoản trong khoảng
thời gian lâu hơn, khách hàng vui lòng liên hệ Chi nhánh BIDV để được hỗ trợ.

III. TÀI KHOẢN TIỀN GỬI CÓ KỲ HẠN
1. Tài khoản tiền gửi có kỳ hạn
Chức năng này cho phép hiển thị các tài khoản tiền gửi có kỳ hạn đang hoạt động bao gồm tiền
gửi tiết kiệm có kỳ hạn và giấy tờ có giá của chính khách hàng tại BIDV (trừ tài khoản đồng chủ
sở hữu) và chi tiết giao dịch của từng tài khoản. Đồng thời khách hàng cũng có thể khởi tạo tài
khoản Tiền gửi có kỳ hạn trực tiếp trên Internet.
1.1 Tổng hợp tiền gửi có kỳ hạn

-

Quý khách có thể tải về file liệt kê danh sách các tài khoản tiền gửi có kỳ hạn theo 3 định
dạng: Excel, Word và Pdf bằng cách nháy vào nút biểu tượng các file này ở mục Tải về.
Để xem thông tin chi tiết của tài khoản, Quý khách nháy vào Số tài khoản.
• Thông tin chi tiết Tài khoản
Chương trình cho phép khách hàng xem chi tiết giao dịch của từng tài khoản theo các lựa
chọn: 5 giao dịch gần nhất, 10 giao dịch gần nhất hoặc theo khoảng thời gian (tối đa 1 năm
đến ngày hiện tại) và tải về file Chi tiết giao dịch tài khoản theo 3 định dạng: Excel, Word
và Pdf.

7

- Lưu ý:

Chương trình mặc định hiển thị 10 giao dịch gần nhất liên quan đến tài khoản
khách hàng đã chọn.
− Trường hợp khoảng thời gian liệt kê giao dịch dài (từ 10 giao dịch trở lên), khách
hàng nên lựa chọn phương thức Tải về để tiết kiệm thời gian.
− Chương trình chỉ cung cấp thông tin giao dịch trong thời gian 1 năm gần nhất đến
ngày hiện tại. Trường hợp khách hàng muốn lấy sao kê tài khoản trong khoảng
thời gian lâu hơn, khách hàng vui lòng liên hệ chi nhánh BIDV để được hỗ trợ.
1.2 Mở tài khoản Tiền gửi có kỳ hạn Online
Khách hàng thực hiện các bước như sau:
- Bước 1: Từ Trang chủ ¤ Tài khoản tiền gửi có kỳ hạn ¤ Tiền gửi có kỳ hạn Online

- Bước 2: Nhập thông tin gửi tiền vào các trường bắt buộc:
+ (1) Số tài khoản
+ (2) Tên sản phẩm tiền gửi (khách hàng nhấn vào Tìm kiếm, hệ thống sẽ hiển thị
danh sách các sản phẩm khách hàng có thể gửi).
+ (3) Kỳ hạn gửi
+ (4) Số tiền gửi
+ (5) Phương thức đáo hạn: khách hàng có thể lựa chọn 1 trong 3 phương thức đáo
hạn:
• Quay vòng gốc: Vào ngày đến hạn, số tiền gốc sẽ được quay vòng sang sản
phẩm và kỳ hạn ban đầu, số tiền lãi được chuyển vào tài khoản trích Nợ ban
đầu.
• Quay vòng gốc và lãi: Vào ngày đến hạn, số tiền lãi được nhập gốc và quay
vòng sang sản phẩm và kỳ hạn ban đầu.
• Không quay vòng: Vào ngày đến hạn, số tiền gốc và lãi được chuyển vào tài
khoản trích Nợ ban đầu.
+ (6) Phương thức trả lãi: Mặc định là vào ngày đáo hạn đối với phương thức đáo hạn
Quay vòng gốc hoặc Không quay vòng

8

+ (7) Số tài khoản nhận lãi và gốc (nếu có): khách hàng lựa chọn các tài khoản để
nhận lãi đối với phương thức đáo hạn Quay vòng gốc hoặc gốc và lãi đối với phương thức đáo hạn
Không quay vòng khi tài khoản tiền gửi đáo hạn
+ (8) Chọn Thực hiện để chuyển sang màn hình xác nhận hoặc Huỷ để quay về
Trang chủ.
- Bước 3: Xác nhận giao dịch gửi tiền:
Khách hàng kiểm tra lại các thông tin đã nhập tại bước 2, nếu thông tin đã chính xác khách hàng
nhấn vào “Xác nhận” để chuyển sang bước 4, nếu cần sửa thông tin chọn “Sửa” để quay lại màn hình tạo
giao dịch tại bước 2.
- Bước 4: Nhập yếu tố xác thực thứ 2: Sau khi xác nhận tại bước 2 nếu khách hàng sử
dụng phương thức xác thực yếu tố thứ 2 là SMS Token hệ thống tự động gửi tin nhắn tới điện
thoại của khách hàng, khách hàng nhập số này, nếu Khách hàng sử dụng phương thức xác thực
yếu tố thứ 2 là Hardware Token: Khách hàng nhập số trên Token và chọn “Xác nhận” để xác
nhận giao dịch.
- Bước 5: Thông báo trạng thái giao dịch: Sau khi chọn “Xác nhận” tại bước 4 hệ thống sẽ
thông báo trạng thái giao dịch thành công bao gồm: Số tham chiếu, Số FDR, Số tiền gửi, Kỳ hạn,
Ngày đáo hạn.
- Trường hợp màn hình xác nhận thông báo giao dịch không thành công, khách hàng vui lòng
kiểm tra thông báo lỗi và thực hiện theo hướng dẫn.
Ghi chú: Khách hàng vui lòng ghi nhớ số giao dịch tham chiếu hoặc kiểm tra trạng thái và chi
tiết giao dịch trong mục Hộp thư để phục vụ tra soát giao dịch (nếu có)

IV. TÀI KHOẢN TIỀN VAY
A. TÀI KHOẢN TIỀN VAY
1. Tổng hợp các khoản vay
Chức năng này cho phép Quý khách có thể vấn tin các thông tin chi tiết về khoản vay, khoản
tài trợ tại BIDV.

-

Để xem thông tin chi tiết của tài khoản, Quý khách nháy vào Số tài khoản.

9

-

Quý khách có thể vấn tin các thông tin khoản vay như: Chi tiết tài khoản vay, Sao kê tài
khoản vay, Lịch trả nợ khoản vay, Chi tiết giải ngân khoản vay, Chi tiết dư nợ khoản vay, Tổng
hợp trả nợ khoản vay, Bảng kê lãi khoản vay, Lịch giải ngân khoản vay bằng cách lựa chọn
trong mục “Lựa chọn vấn tin khoản vay”. Sau đó nhấn nút “Thực hiện”

2. Đề nghị Giải ngân khoản vay
Chức năng này cho phép khách hàng có thể gửi tới Ngân hàng một đề nghị về việc giải ngân
khoản vay đã được Ngân hàng chấp nhận cho vay (áp dụng đối với các khoản vay chưa giải ngân hoặc
giải ngân một phần). Ngân hàng sau khi nhận được đề nghị sẽ liên hệ trực tiếp với khách hàng để
hướng dẫn thủ tục.
Bước 1: Khách hàng nhập Số tiền đề nghị giải ngân và Ngày đề nghị giải ngân:

Bước 2: Xác nhận các thông tin đề nghị giải ngân.
Bước 3: Nhập yếu tố xác thực thứ 2.
Bước 4: Kiểm tra thông báo trạng thái giao dịch.
Sau khi thực hiện bước 3, hệ thống sẽ thông báo trạng thái giao dịch thành công và số tham
chiếu giao dịch. Trường hợp màn hình xác nhận thông báo giao dịch không thành công,
khách hàng vui lòng kiểm tra thông báo lỗi và thực hiện theo hướng dẫn.
3. Đề nghị trả nợ trước hạn khoản vay

10

Chức năng này cho phép khách hàng có thể gửi tới Ngân hàng một đề nghị về việc trả nợ trước
hạn một khoản vay cụ thể (áp dụng đối với các khoản vay còn dư nợ). Ngân hàng sau khi nhận được đề
nghị, nếu đồng ý cho khách hàng trả nợ thì sẽ thu nợ đối với khoản vay của khách hàng trong vòng 2
ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị.
Bước 1: Nhập các thông tin vào trường bắt buộc

Bước 2: Xác nhận lại các thông tin trả nợ vừa nhập Bước
3: Nhập yếu tố xác thực thứ 2
Bước 4: Kiểm tra thông báo trạng thái giao dịch.
Sau khi thực hiện bước 3, hệ thống sẽ thông báo trạng thái giao dịch thành công và số tham
chiếu giao dịch. Trường hợp màn hình xác nhận thông báo giao dịch không thành công,
khách hàng vui lòng kiểm tra thông báo lỗi và thực hiện theo hướng dẫn.
4. Tính toán khoản vay
Chức năng này cho phép Quý khách hàng tính toán số tiền phải trả từng lần theo các
phương thức nhất định thông qua hệ thống BIDV Online.

- Khách hàng nhập các thông tin chi tiết “Số tiền vay”, “Lãi suất hàng năm”, chọn “Kỳ hạn
vay”, chọn “Phương pháp tính”, sau đó nháy vào “Tính”.

V. CÀI ĐẶT
1. Cài đặt thông tin hiển thị
Chức năng này cho phép Quý khách cài đặt các thông tin hiển thị trên màn hình giao diện của
BIDV Online.

11

Khách hàng lựa chọn ngôn ngữ, định dạng số tiền, định dạng ngày và loại tiền tham chiếu sau đó
nhấn nút “Cài đặt”. Quá trình cài đặt thông tin hiển thị được hoàn tất. Hoặc, khách hàng nhấn nút
“Hủy” nếu không muốn tiếp tục quá trình cài đặt.

2. Đổi mật khẩu
Chức năng này cho phép Quý khách thay đổi mật khẩu đăng nhập hệ thống. Ngân hàng
khuyến cáo Quý khách đổi mật khẩu đăng nhập trong lần đăng nhập đầu tiên để đảm bảo tính bảo
mật.

Quý khách nhập Mật khẩu hiện tại, Mật khẩu mới, và nhập lại Mật khẩu mới. Sau đó nhấn nút “Đổi
mật khẩu”. Quá trình đổi mật khẩu được hoàn tất. Hoặc, Quý khách nhấn nút “Hủy” nếu không muốn
tiếp tục quá trình đổi mật khẩu.
Lưu ý: Trong quá trình chọn mật khẩu mới, Khách hàng lưu ý các quy tắc tạo mật khẩu như
sau:
• Mật khẩu không sử dụng dấu cách
• Mật khẩu phải có từ 8 - 12 kí tự
• Mật khẩu phải có ít nhất một kí tự số
• Mật khẩu không được bắt đầu hoặc kết thúc bằng kí tự số
• Mật khẩu phải bao gồm cả kí tự chữ và kí tự số
• Mật khẩu không bao gồm các kí tự giống nhau liên tục
• Mật khẩu không có các ký tự đặc biệt

VI. HỘP THƯ

12

1. Hộp thư
-

-

Đây là kênh thư điện tử bảo mật giữa Ngân hàng và khách hàng. Đây cũng là công cụ để
giúp Ngân hàng có thể phục vụ khách hàng tốt hơn.
Với tính năng này, khách hàng có thể gửi thư tới Ngân hàng để yêu cầu giải đáp thắc mắc
(tra soát), đọc thư trả lời của Ngân hàng, trả lời thư, soạn sẵn thư để gửi cho Ngân hàng
hay lưu các thư đã gửi tới Ngân hàng.
Bên cạnh đó, các thư sẽ được hệ thống tự động gửi tới Hộp thư của Ngân hàng để thông
báo trạng thái xử lý các lệnh giao dịch như: giao dịch hoàn tất, giao dịch bị lỗi…

2. Hộp thư đến
Tính năng này cho phép Quý khách nhận:
¤ Thông báo trạng thái xử lý các lệnh giao dịch do Hệ thống tự động gửi tới
¤ Thư phúc đáp của Ngân hàng trả lời thắc mắc của Quý khách

-

Để xem nội dung thư, Quý khách nhấn vào Số tham chiếu thư:

-

Để trả lời thư do Ngân hàng gửi tới, Quý khách nhấn nút “Trả lời”.

Lưu ý: Đối với những thư do hệ thống tự động gửi tới Hộp thư của Khách hàng trên BIDV Online
để thông báo trạng thái giao dịch thì Khách hàng không thể trả lời thư được.

13

3. Soạn thư tra soát/thắc mắc
Để thực hiện gửi thư yêu cầu tra soát hay giải đáp thắc mắc, Quý khách lựa chọn Soạn thư:

Quý khách nhập Tiêu đề thư, Nội dung thư, đính kèm tệp vào thư (nếu có).
Nhấn nút “Gửi” để gửi thư tới Ngân hàng. Thư gửi đi sẽ được tự động lưu lại trong Hộp thư đã
gửi. Hoặc, Nhấn nút “Lưu lại bản nháp” để lưu vào Hộp thư nháp. Hoặc, nhấn nút “Quay lại hộp
thư” để quay trở về Hộp thư đến.

VII. DỊCH VỤ KHÁC
1. Yêu cầu phát hành sổ Séc
Chức năng này cho phép khách hàng thực hiện gửi yêu cầu phát hành sổ Séc tới Ngân hàng và
nhận Séc tại chi nhánh BIDV lựa chọn. Khách hàng thực hiện theo các bước như sau:
- Bước 1: Từ Trang chủ ¤ Dịch vụ khác ¤ Phát hành sổ Séc

- Bước 2: Nhập thông tin vào các trường bắt buộc:
+ (1) Số tài khoản thanh toán VND muốn phát hành Séc
+ (2) Số quyển Séc phát hành tối đa là 3 quyển trên 1 tài khoản
+ (3) Phương thức nhận: hiện dịch vụ chỉ cung cấp khi khách hàng đến nhận sổ Séc tại chi
nhánh BIDV được lựa chọn
+ (4) Lựa chọn chi nhánh muốn nhận sổ Séc (khách hàng nhấn vào Tìm kiếm, hệ thống sẽ
hiển thị danh sách các chi nhánh của BIDV)

14

+ (5) Nhấn Thực hiện để chuyển sang màn hình xác nhận hoặc Huỷ để quay về Trang chủ.
- Bước 3: Xác nhận yêu cầu:
Khách hàng kiểm tra lại các thông tin đã nhập tại bước 2, nếu thông tin đã chính xác khách hàng
nhấn vào “Xác nhận” để chuyển sang bước 4, nếu cần sửa thông tin chọn “Sửa” để quay lại màn hình tạo
giao dịch tại bước 2 hoặc nhấn Huỷ để quay về Trang chủ.
- Bước 4: Nhập yếu tố xác thực thứ 2: Sau khi xác nhận tại bước 3 nếu khách hàng sử dụng
phương thức xác thực yếu tố thứ 2 là SMS Token, hệ thống sẽ tự động gửi tin nhắn tới điện thoại
của khách hàng, khách hàng nhập số OTP này, nếu Khách hàng sử dụng phương thức xác thực
yếu tố thứ 2 là Hardware Token: Khách hàng nhập số trên Token và chọn “Xác nhận” để xác
nhận giao dịch.
- Bước 5: Thông báo trạng thái giao dịch: Sau khi chọn “Xác nhận” tại bước 4 hệ thống sẽ thông
báo yêu cầu của khách hàng đã được gửi tới ngân hàng.
- Trường hợp màn hình xác nhận thông báo giao dịch không thành công, khách hàng vui lòng
kiểm tra thông báo lỗi và thực hiện theo hướng dẫn.
Ghi chú: Khách hàng vui lòng ghi nhớ số giao dịch tham chiếu trong mục Hộp thư để phục vụ tra soát
giao dịch (nếu có).
2. Vấn tin sổ séc
Chức năng này cho phép khách hàng xem tất cả các số Séc và tờ Séc BIDV đã phát hành cho
khách hàng theo từng tài khoản.

-

Tại màn hình Vấn tin sổ Séc, khách hàng lựa chọn tài khoản để vấn tin sổ Séc trong
danh sách ở mục Số tài khoản và nháy vào nút Thực hiện. Màn hình Tổng hợp sổ
Séc được hiển thị. Quý khách hàng nháy vào Số Séc đầu tiên để xem trạng thái của
từng tờ Séc.

3. Vấn tin lãi suất tiền gửi tiết kiệm
Chức năng này cho phép khách hàng tra cứu lãi suất tiền gửi tiết kiệm đối với một số sản phẩm
tiền gửi tiết kiệm phổ biến của BIDV.

15

- Tại màn hình Vấn tin lãi suất tiền gửi tiết kiệm, Quý khách điền vào các trường thông tin
bắt buộc theo thứ tự hiển thị bao gồm: Loại tiền tệ, Tên sản phẩm, Kỳ hạn và nháy vào nút Thực
hiện. Nếu nháy vào nút Huỷ, khách hàng sẽ quay trở về Trang chủ.
- Lưu ý:
+ Để xem nhanh lãi suất của một sản phẩm ở tất cả các kỳ hạn, sau khi điền thông tin vào
trường Loại tiền tệ và Tên sản phẩm,tại trường Kỳ hạn khách hàng có thể chọn ngay
mục Tất cả. Trường hợp sản phẩm hiển thị nhiều lãi suất, khách hàng nháy vào Số
trang, Quay lại hoặc Tiếp
4. Yêu cầu trực tuyến
4.1 Vay trực tuyến
Chức năng này cho phép khách hàng có thể gửi tới Ngân hàng một đề nghị về việc vay trực
tuyến. Ngân hàng sau khi nhận được đề nghị sẽ liên hệ trực tiếp với khách hàng để hướng dẫn các thủ tục
cần thiết.
- Bước 1: Từ Trang chủ ¤ Dịch vụ khác ¤ Yêu cầu trực tuyến ¤ Vay trực tuyến

- Bước 2: Nhập thông tin vào các trường bắt buộc.
Lưu ý:

16

¤ Khi chọn tên sản phẩm vay, khách hàng nháy vào ô “Tìm kiếm” nằm ở bên phải
trường “Tên sản phẩm tiền vay” và chọn loại sản phẩm phù hợp với nhu cầu vay.
Khách hàng có thể tìm kiếm loại sản phẩm bằng cách gõ tiếng Việt có dấu loại sản
phẩm cần tìm kiếm.
¤ Sau khi chọn loại sản phẩm tiền vay, khách hàng có thể xem quy định cụ thể về sản
phẩm bằng cách nháy vào ô “Xem chi tiết sản phẩm tiền vay” nằm bên phải trường
“Tên sản phẩm tiền vay”.
¤ Khi chọn tên Chi nhánh muốn vay, khách hàng nháy vào ô “Tìm kiếm” nằm ở bên
phải trường “Chi nhánh đề nghị vay” và chọn Chi nhánh muốn đề nghị vay.
¤ Khách hàng có thể tìm kiếm tên chi nhánh bằng cách gõ tiếng Việt không dấu tên
Chi nhánh cần tìm kiếm.

Sau khi nhập đầy đủ các thông tin (Tiếng Việt không có dấu ở tất cả các trường), khách hàng
nháy vào ô “Thực hiện” để chuyển sang màn hình xác nhận.
- Bước 3: Xác nhận yêu cầu:
Khách hàng kiểm tra lại các thông tin đã nhập tại bước 2, nếu thông tin đã chính xác khách hàng
nhấn vào “Xác nhận” để chuyển sang bước 4, nếu cần sửa thông tin chọn “Sửa” để quay lại màn hình tạo
giao dịch tại bước 2
- Bước 4: Nhập yếu tố xác thực thứ 2 và chọn “Xác nhận” để thực hiện giao dịch.
- Bước 5: Thông báo trạng thái giao dịch: Sau khi chọn “Xác nhận” tại bước 4 hệ thống sẽ thông
báo yêu cầu của khách hàng đã được gửi tới ngân hàng.
- Trường hợp màn hình xác nhận thông báo giao dịch không thành công, khách hàng vui lòng
kiểm tra thông báo lỗi và thực hiện theo hướng dẫn.
Ghi chú: Khách hàng vui lòng ghi nhớ số giao dịch tham chiếu trong mục Hộp thư để phục vụ tra soát
giao dịch (nếu có).

17

4.2 Đăng ký BIDV Mobile
Chức năng này cho phép khách hàng thực hiện đăng ký dịch vụ BIDV Mobile thông qua
BIDV Online.
- Bước 1: Từ Trang chủ ¤ Dịch vụ khác ¤ Yêu cầu trực tuyến ¤ Vay trực tuyến
- Bước 2: Nhập thông tin vào các trường bắt buộc. Quý khách lưu ý khi nhập số điện thoại
cần phải nhập đầu số 84 trước số điện thoại đăng ký.
VD: Số điện thoại đăng ký là 0913249615. Số điện thoại cần nhập là: 84913249615
Khách hàng nhập số điện thoại, sau đó lựa chọn loại dịch vụ đăng ký là Ứng dụng BIDV
Mobile/SMS Banking/Cả hai rồi nhấn nút Thực hiện. Bước 3: Xác nhận yêu cầu:
- Bước 3: Xác nhận yêu cầu
- Bước 4: Nhập yếu tố xác thực thứ 2 và chọn “Xác nhận” để thực hiện giao dịch
Sau khi Khách hàng đăng ký thành công, nếu khách hàng đăng ký Ứng dụng BIDV Mobile thì
đường link cài đặt ứng dụng sẽ tự động gửi tới điện thoại của khách hàng. Khách hàng sẽ có thể tự cài
đặt dịch vụ theo chỉ dẫn được gửi tới điện thoại.
Đối với khách hàng đăng ký SMS Banking, hệ thống sẽ gửi tin nhắn thông báo đăng ký thành
công tới di dộng của khách hàng.
4.3 Yêu cầu Phát hành thẻ ghi nợ

Chức năng này cung cấp cho Quý khách hàng phương thức thực hiện gửi yêu cầu đăng
ký phát hành thẻ ATM. Cụ thể khách hàng có thể thực hiện theo các bước chi tiết như
sau:
- Bước 1: Từ Trang chủ ¤ Dịch vụ khác ¤ Yêu cầu trực tuyến ¤ Phát hành thẻ ghi nợ mới
- Bước 2: Nhập thông tin vào các trường bắt buộc.
+ Nhập tên dập nổi (không quá 21 ký tự bao gồm cả ký tự trắng/dấu cách). +
Ngày chi nhánh liên hệ lại.
+ Loại thẻ ghi nợ
+ Số tài khoản (số tài khoản để liên kết tới thẻ đồng thời Ngân hàng sẽ thực hiện
trích phí phát hành thẻ từ tài khoản này)
+ Phương thức nhận thẻ: tại chi nhánh.
+Chọn Chi nhánh nhận thẻ. Quý khách sẽ trực tiếp tới chi nhánh đó để nhận thẻ.
Thời gian nhận thẻ được BIDV gửi tới khách hàng bằng Email trong BIDV
Online.

18

Trường hợp khách hàng nhập sai thông tin, khách hàng có thể nhấn nút “Hủy” để hủy yêu cầu phát
hành thẻ Ghi nợ. Chương trình sẽ trở lại màn hình trước. Hoặc khách hàng chọn “Thực hiện” để tiếp
tục chuyển sang màn hình xác thực
- Bước 3: Xác nhận lại thông tin đã đăng ký
- Bước 4: Nhập yếu tố xác thực thứ 2 và chọn “Xác nhận” để gửi yêu cầu

-

-

Quý khách lưu ý: Sau khi quá trình gửi yêu cầu đăng ký phát hành thẻ ghi nợ của khách
hàng tới BIDV được thành công:
Khách hàng phải ghi nhớ tên Chi nhánh, địa chỉ Chi nhánh để tới nhận thẻ.
BIDV sẽ thực hiện liên hệ tới số điện thoại của khách hàng nếu cần thiết.
BIDV sẽ thực hiện trừ phí phát hành thẻ theo đúng mức phí của loại thẻ khách hàng đã
yêu cầu phát hành. (Mức phí bao gồm VAT và mức phí sẽ thay đổi theo từng thời điểm
áp dụng của BIDV).
BIDV sẽ gửi email tới hòm thư trong BIDV Online của khách hàng để thông báo:
o Yêu cầu phát hành thẻ của khách hàng được BIDV chấp nhận hoặc Yêu cầu phát hành
thẻ của khách hàng không được BIDV chấp nhận và nêu rõ lý do từ chối không phát
hành.
o Thời gian hẹn khách hàng tới lấy thẻ.
o Thời gian khách hàng không lấy thẻ thì thẻ sẽ bị xoá khỏi hệ thống và BIDV sẽ không
hoàn lại phí phát hành thẻ (nếu thẻ có phí phát hành).

4.4 Yêu cầu Phát hành thẻ tín dụng

Chức năng này cung cấp cho Quý khách hàng phương thức thực hiện gửi yêu cầu phát
hành thẻ Visa tới BIDV. Sau khi gửi yêu cầu tới BIDV, ngân hàng sẽ liên hệ với
khách hàng theo các thông tin đã gửi để thẩm định, cấp hạn mức và phát hành thẻ Visa
theo quy định của BIDV. Cụ thể khách hàng có thể thực hiện theo các bước chi tiết
như sau:
- Bước 1: Từ Trangchủ ¤ Dịch vụ khác ¤ Yêu cầu trực tuyến ¤ Phát hành thẻ tín dụng
- Bước 2: Nhập thông tin vào các trường bắt buộc
+ Tên dập nổi trên thẻ

19

+ Ngày chi nhánh liên hệ lại
+ Chi nhánh nhận thẻ. Khách hàng phải lựa chọn 01 chi nhánh phát hành. Chi
nhánh sẽ liên hệ lại và quý khách sẽ trực tiếp cùng Chi nhánh đó hoàn thiện
các thủ tục như điền vào đơn đăng ký, thẩm định khách hàng, cấp hạn mức,
phát hành và nhận thẻ, thực hiện các quy định khi sử dụng thẻ Visa của
BIDV
+ Loại thẻ
+ Hạn mức yêu cầu
+ Thu nhập hàng tháng.

- Bước 3: Xác nhận lại thông tin đã đăng ký
- Bước 4: Nhập yếu tố xác thực thứ 2 và chọn “Xác nhận” để gửi yêu cầu

-

-

-

Quý khách lưu ý: Sau khi quá trình gửi yêu cầu đăng ký phát hành thẻ Tín dụng của
khách hàng tới BIDV được thành công:
Khách hàng phải ghi nhớ tên Chi nhánh, địa chỉ Chi nhánh để tới hoàn thiện thủ tục
thẩm định khách hàng, cấp hạn mức tín dụng, phát hành, nhận thẻ và thực hiện các quy
định khi sử dụng thẻ Visa của BIDV.
BIDV sẽ thực hiện liên hệ tới số điện thoại của khách hàng để thẩm định khách hàng.
BIDV sẽ thực hiện trừ phí phát hành thẻ theo đúng mức phí của loại thẻ khách hàng đã
yêu cầu phát hành. (Mức phí bao gồm VAT và mức phí sẽ thay đổi theo từng thời điểm
áp dụng của BIDV).
BIDV sẽ gửi email tới hòm thư trong BIDV Online của khách hàng để thông báo:
o Yêu cầu phát hành thẻ của khách hàng được BIDV chấp nhận hoặc Yêu cầu phát hành
thẻ của khách hàng không được BIDV chấp nhận và nêu rõ lý do từ chối không phát
hành.

5. Yêu cầu phát hành Sao kê
Chức năng này cho phép khách hàng thực hiện gửi yêu cầu phát hành Sao kê tới Ngân hàng và
nhận Sao kê tại chi nhánh BIDV lựa chọn. Khách hàng thực hiện theo các bước như sau:
- Bước 1: Từ Trang chủ ¤ Dịch vụ khác ¤ Phát hành Sao kê
- Bước 2: Nhập thông tin vào các trường bắt buộc:

20

+ (1) Số tài khoản muốn phát hành Sao kê bao gồm các tài khoản thanh toán
+ (2) Từ ngày…Đến ngày: khoảng thời gian khách hàng muốn phát hành Sao kê. Tối đa 1
năm tính đến ngày hiện tại.
+ (3) Phương thức nhận: hiện dịch vụ chỉ cung cấp khi khách hàng đến nhận Sao kê tại chi
nhánh BIDV được lựa chọn
+ (4) Lựa chọn chi nhánh muốn nhận Sao kê (khách hàng nhấn vào Tìm kiếm, hệ thống sẽ
hiển thị danh sách các chi nhánh BIDV)

+ (5) Nhấn Thực hiện để chuyển sang màn hình xác nhận hoặc Huỷ để quay về Trang chủ.
- Bước 3: Xác nhận yêu cầu:
Khách hàng kiểm tra lại các thông tin đã nhập tại bước 2, nếu thông tin đã chính xác khách hàng
nhấn vào “Xác nhận” để chuyển sang bước 4, nếu cần sửa thông tin chọn “Sửa” để quay lại màn hình tạo
giao dịch tại bước 2 hoặc nhấn Huỷ để quay về Trang chủ.
- Bước 4: Nhập yếu tố xác thực thứ 2: Sau khi xác nhận tại bước 2 nếu khách hàng sử dụng phương
thức xác thực yếu tố thứ 2 là OTP hệ thống tự động gửi tin nhắn tới điện thoại của khách hàng, khách
hàng nhập số OTP này, nếu Khách hàng sử dụng phương thức xác thực yếu tố thứ 2 là Token: Khách
hàng nhập số trên Token và chọn “Xác nhận” để xác nhận giao dịch.
- Bước 5: Thông báo trạng thái giao dịch: Sau khi chọn “Xác nhận” tại bước 4 hệ thống sẽ
thông báo yêu cầu của khách hàng đã được gửi tới ngân hàng. Trường hợp màn hình xác nhận
thông báo giao dịch không thành công, khách hàng vui lòng kiểm tra thông báo lỗi và thực hiện
theo hướng dẫn.
Ghi chú: Khách hàng vui lòng ghi nhớ số giao dịch tham chiếu trong mục Hộp thư để phục vụ tra soát
giao dịch (nếu có).
6. Vấn tin tỷ giá ngoại tệ
Chức năng này cho phép khách hàng tham khảo tỷ giá mua bán ngoại tệ chuyển khoản quy đổi
theo VND tại ngày hiện tại.

21

VIII. NHẬT KÝ GIAO DỊCH
1. Liệt kê giao dịch
Chức năng này cho phép khách hàng xem liệt kê các giao dịch trong lượt truy cập hiện tại của
Quý khách.

22