You are on page 1of 2

Menurut Smaldino, Russell, Heinch dan Molenda (2005), model ini

merupakan prosuder atau panduan untuk merancang dan menguruskan
sesuatu bahan atau media dengan mengambil kira teknologi. Menurut
Rozinah Jamaluddin ( 2003), model ASSURE adalah panduan prosuder
untuk perancangan dan pengendalian pengajaran dengan integrasi
media. Proses pembagunan pengajaran yang lengkap bermula dengan
keperluan bagi menentukan sama ada pengajaran itu sesuai atau tidak
dengan apa yang ingin dicapai. Model ASSURE digunakan sebagai
Kerangka kajian ini.
1.7.1 Menganalisis murid
Sebelum menggunakan bahan atau media dalam pengajaran guru
perlu mengenali ciri-ciri pelajar, isi kandungan pelajaran, media dan
bahan

pelajaran.

ini

sebagai

langkah

pertama

guru

untuk

persediaan sebelum memulakan pengajaran pembelajaran.
Berdasarkan fakta yang dijelaskan, guru perlulah mengenal pasti
murid sama ada dari segi pencapaian markah Sains yang dicapai
oleh

murid

berdasarkan

sebelum
model

menggunakanPower

ASSURE

dalam

Point

pengajaran

Interaktif

pembelajaran.

Sekiranya guru berdepan dengan pelajar yang pasif guru perlu
membina

model

bahan

atau

media

yang

sesuai

supaya

pembelajaran tidak membosankan pelajar.
1.7.2

Menyatakan Objektif

Objektif pengajaran dan pembelajaran perlu dinyatakan dengan
jelas oleh guru. Di dalam kajian ini, objektif yang ingin dicapai ialah
murid faham, berminat dan melibatkan diri secara aktif di dalam
PdP mata pelajaran Sains.
1.7.3

Pemilihan kaedah, media dan bahan.

media dan bahan sumber sesuai dengan keupayaan murid .3 Menggunakan Media dan Bahan Di dalam kajian ini media yang dipilih ialah Power Point Interaktif dan bahan yang digunakan ialah persembahan tayangan video dari You Tubee dan nyanyian lagu mengenai Kitaran Hidup Rama-rama. Di dalam kajian ini.7. iaitu penglibatan pelajar dalam PdP.7. guru menggunakan Power Point Interaktif untuk menyampaikan PdP Kitaran Hidup Haiwan. Pembelajaran yang melibatkan pelajaran secara aktif akan menghasilkan tingkah laku yang diharapkan. Kedua-dua komponen ini merupakan aspek penting kepada pembangunan kualiti pengajaran dan ia melibatkan langkah yang berterusan .4 Memerlukan penglibatan pelajar Bagi langkah yang kelima.5 Menilai dan menyemak semula bahan Komponen yang terakhir dalam Model ASSURE ialah menilai dan menyemak semula bahan. dilakukan oleh sepanjang PdP guru Penilaian seharusnya bagi memastikan pilihan objektif. 1.Memilih kaedah dan media yang sesuai juga adalah berdasarkan kebolehan murid dan objektif pembelajaran yang ingin dicapai.7. 1. Semua responden di dalam kajian akan melibatkan diri untuk menyanyi. menonton dan menjawab kuiz melalui PPI. 1.