You are on page 1of 1

BẢNG TRA CUNG PHI NAM NỮ THEO NĂM SINH

Năm sinh
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954

Nạp âm
Hải Trung Kim
Hải Trung Kim
Lư Trung Hoả
Lư Trung Hoả
Đại Lâm Mộc
Đại Lâm Mộc
Lộ Bàng Thổ
Lộ Bàng Thổ
Kiếm Phong Kim
Kiếm Phong Kim
Sơn Đầu Hoả
Sơn Đầu Hoả
Giáng Hạ Thủy
Giáng Hạ Thủy
Thành Đầu Thổ
Thành Đầu Thổ
Bạch Lạp Kim
Bạch Lạp Kim
Dương Liễu Mộc
Dương Liễu Mộc
Tuyền Trung Thuỷ
Tuyền Trung Thuỷ
Ốc Thượng Thổ
Ốc Thượng Thổ
Thích Lịch Hoả
Thích Lịch Hoả
Tòng Bá Mộc
Tòng Bá Mộc
Trường Lưu Thủy
Trường Lưu Thủy
Sa Trung Kim

Nam
Nữ
Tốn Khôn
Chấn Chấn
Khôn Tốn
Khảm Khôn
Ly
Càn
Cấn
Đoài
Đoài
Cấn
Càn
Ly
Khôn Khảm
Tốn Khôn
Chấn Chấn
Khôn Tốn
Khảm Khôn
Ly
Càn
Cấn
Đoài
Đoài
Cấn
Càn
Ly
Khôn Khảm
Tốn Khôn
Chấn Chấn
Khôn Tốn
Khảm Khôn
Ly
Càn
Cấn
Đoài
Đoài
Cấn
Càn
Ly
Khôn Khảm
Tốn Khôn
Chấn Chấn
Khôn Tốn
Khảm Khôn

Năm sinh
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985

Nạp âm
Sa Trung Kim
Sơn Hạ Hoả
Sơn Hạ Hoả
Bình Địa Mộc
Bình Địa Mộc
Bích Thượng Thổ
Bích Thượng Thổ
Kim Bạch Kim
Kim Bạch Kim
Phúc Đăng Hoả
Phúc Đăng Hoả
Thiên Hà Thủy
Thiên Hà Thủy
Đại Trạch Thổ
Đại Trạch Thổ
Xoa Xuyến Kim
Xoa Xuyến Kim
Tang Đố Mộc
Tang Đố Mộc
Đại Khê Thủy
Đại Khê Thủy
Sa Trung Thổ
Sa Trung Thổ
Thiên Thượng Hoả
Thiên Thượng Hoả
Thạch Lựu Mộc
Thạch Lựu Mộc
Đại Hải Thủy
Đại Hải Thủy
Hải Trung Kim
Hải Trung Kim

Nam
Nữ
Ly
Càn
Cấn
Đoài
Đoài
Cấn
Càn
Ly
Khôn Khảm
Tốn Khôn
Chấn Chấn
Khôn Tốn
Khảm Khôn
Ly
Càn
Cấn
Đoài
Đoài
Cấn
Càn
Ly
Khôn Khảm
Tốn Khôn
Chấn Chấn
Khôn Tốn
Khảm Khôn
Ly
Càn
Cấn
Đoài
Đoài
Cấn
Càn
Ly
Khôn Khảm
Tốn Khôn
Chấn Chấn
Khôn Tốn
Khảm Khôn
Ly
Càn
Cấn
Đoài
Đoài
Cấn
Càn
Ly

Năm sinh
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Nạp âm
Lư Trung Hoả
Lư Trung Hoả
Đại Lâm Mộc
Đại Lâm Mộc
Lộ Bàng Thổ
Lộ Bàng Thổ
Kiếm Phong Kim
Kiếm Phong Kim
Sơn Đầu Hoả
Sơn Đầu Hoả
Giáng Hạ Thủy
Giáng Hạ Thủy
Thành Đầu Thổ
Thành Đầu Thổ
Bạch Lạp Kim
Bạch Lạp Kim
Dương Liễu Mộc
Dương Liễu Mộc
Tuyền Trung Thuỷ
Tuyền Trung Thuỷ
Ốc Thượng Thổ
Ốc Thượng Thổ
Thích Lịch Hoả
Thích Lịch Hoả
Tòng Bá Mộc
Tòng Bá Mộc
Trường Lưu Thủy
Trường Lưu Thủy
Sa Trung Kim
Sa Trung Kim
Sơn Hạ Hoả

Nam
Khôn
Tốn
Chấn
Khôn
Khảm
Ly
Cấn
Đoài
Càn
Khôn
Tốn
Chấn
Khôn
Khảm
Ly
Cấn
Đoài
Càn
Khôn
Tốn
Chấn
Khôn
Khảm
Ly
Cấn
Đoài
Càn
Khôn
Tốn
Chấn
Khôn

Nữ
Khảm
Khôn
Chấn
Tốn
Khôn
Càn
Đoài
Cấn
Ly
Khảm
Khôn
Chấn
Tốn
Khôn
Càn
Đoài
Cấn
Ly
Khảm
Khôn
Chấn
Tốn
Khôn
Càn
Đoài
Cấn
Ly
Khảm
Khôn
Chấn
Tốn