You are on page 1of 20

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TAHUNAN BERFOKUS BAGI TAHUN 2011

MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL (KBSM SEMAKAN) TINGKATAN 1
TINGKATAN 1
SMK SERIAN
MINGGU/
TARIKH

BIDANG
PEMBELAJARAN
(BP) 1:
NILAI BERKAITAN
DENGAN
PERKEMBANGAN
DIRI

MINGGU 1
3-7 JAN
MINGGU 2
10-14 JAN

KANDUNGAN
AKADEMIK

OBJEKTIF /
HASIL
PEMBELAJARAN

AKTIVITI
PEMBELAJARAN

PANDUAN
GURU/
BUKU TEKS

MINGGU ORIENTASI TINGKATAN 1 2011
BP 1.1 Kepercayaan
Kepada
Tuhan
Keyakinan wujudnya
Tuhan
sebagai
pencipta alam dan
mematuhi
segala
suruhan-Nya
berlandaskan
pegangan
agama
masing-masing selaras
dengan prinsip Rukun
Negara.

Tuhan Pencipta Alam
Keistimewaan
dan
keunikan ciptaan Tuhan
 Manusia dan alam
semesta
ialah
ciptaan Tuhan
- Anggota
yang
tersusun rapi dan
Wajah
yang
menarik
kurnia
Tuhan
- Keunikan setiap
individu walaupun
cacat anggota.
- Keunikan
alam
semesta
(Flora dan fauna,
bentuk muka bumi
seperti
sungai,
gunung-ganang
dan laut)

i. Menerima hakikat
bahawa kekurangan dan
kelebihan diri ialah
anugerah Tuhan.
ii. Memelihara keuniukan
alam semesta ciptaan
Tuhan.
iii Rujuk juga objektif
Unit 1 dalam Buku
Teks.

i.Perbincangan tentang Unit 1
kelebihan dan
Keunikan Alam
kekurangan diri.
Ciptaan Tuhan
ii.Mengumpul
maklumat tentang
pencapaian
dan
keunikan golongan
yang cacat anggota.
iii.Lawatan ke hutan
simpan atau hutan
rekreasi.
iv.Rujuk juga aktiviti
buku teks Unit 1

CATATAN

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BERFOKUS PENDIDIKAN MORAL

MINGGU 3
10-14 JAN

BP 1.2 Amanah
Sikap
bertanggungjawab
yang
boleh
menimbulkan
kepercayaan
dan
keyakinan orang lain.

10-14
JAN

17- 21
JAN

BP 1.3 Harga Diri
Keupayaan
keyakinan diri
mampu memulia
menjaga maruah
dalam kehidupan.

dan
agar
dan
diri

BP
Bertanggungajwab

1.4

Kesanggupan
diri
seseorang untuk memikul
dan melaksanakan tugas
serta kewajipan dengan
sempurna

Amanah tanggungjawab i. Amanah dalam
semua
menjalankan tugas di
sekolah.
Amanah dalam setiap
urusan
ii. Melaksanakan tugas
 Tugasan
dan seharian dengan
amanah.
tanggungjawab
yang dilaksanakan
iii. Rujuk juga objektif
di sekolah
- Pengurusan wang Unit 2 dalam Buku
persatuan
atau teks.
kelab
tanpa
penyelewengan
- Urusan jual beli
barangan
Kesedaran dan penerima
diri untuk mencapai
kesejahteraan hidup
1. Sentiasa
menjaga
Kenali diri sendiri
maruah diri
dan
 Maruah diri mesti 2. Menerima
menghargai
dipelihara
keistimewaan diri
 Kekuatan
diri
dihargai
dan 3. Rujuk juga objektif
Unit 3.
kelemahan
diri
diperbaiki
 Hala
tuju
kehidupan harus
ditentukan
Bertanggungjawab
1.
Menjaga kesihatan
terhadap
diri
dan
diri
persekitaran
2.
Menjaga
Kesihatan
diri
dan
persekitaran supaya
persekitaran yang bersih
sentiasa bersih
Rujuk juga objektif
 Pemakan
yang 3.
Unit 4.
seimbangan
 Penjagaan tubuh
badan
 Kecergas fizikal

TINGKATAN 1/TAHUN 2011

i.Perbincangan tentang Unit 2
tugas yang
diamanahkan dan cara Amanah Kunci
melaksanakannya
Kehidupan
dengan sempurna agar
menimbulkan
kepercayaan
dan
keyakinan orang
lain.
ii. Rujuk juga aktiviti
buku teks
Unit 2

Unit 3
i. Sumbangan tentang
cara
Kenali Diri Anda
memelihara
maruah
diri
ii
Menghasilkan
karangan kreatif
tentang
hala
tuju
kehidupan.
iii.Rujuk juga aktiviti
Buku Teks
Unit 3.
.
Pemeriksaan
kebersihan tubuh
badan
ii. Melukis poster
tentang
pemakanan
yang
seimbang
iii.Menghasilkan buku
skrap tentang
penjagaan tubuh badan

Unit 4
Bertangungjawab Menjaga
Kesihatan Diri

Pekerti mulia dalam  Adab pertuturan Pergaulan seharian.9 Kasih Sayang TINGKATAN 1/TAHUN 2011 iv. Perbincangan Unit 9 tentang gejala yang membahayakan diri Kasih Sayang dan Penenang Nurani menjejaskan maruah. ii. Lakonan untuk menunjukkan tingkah laku yang sopan dalam pelbagai situasi. Rujuk aktiviti buku . Kebersihan persekitaran Rumah Sekolah Tempat awam Kasih Sayang Asas Kesejahteraan Hidup Kepekaan dan Nyawa anugerah Tuhan perasaan cinta yang yang amat berharga mendalam serta  Sayang akan berbekalkan yang nyawa lahir daripada hati . Rujuk juga aktiviti buku teks Unit 5. Unit 5 Berbudi Bahasa Amalan Hidup Masyarakat Kita i. iii. yang sopan .Adab menggunakan kemudahan awam BP 1. 1. .RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BERFOKUS PENDIDIKAN MORAL  - 17-21 JAN 24-28 JAN BP 1. ii. Hidup Kita Beradab sopan dan Amalan bersopan santun berbudi dalam kehidupan seharian 2.Adab di meja makan . Mengumpulkan gambar tentang tingkah laku yang sopan dan melekatkannya dalam buku skrap ii.Orang lain Sentiasa bertutur dan berkelakuan sopan dalam semua situasi Rujuk juga objektif Unit 5. Menghargai nyawa dan tidak terlibat dalam kegiatan yang membahayakan 2.Rujuk juga aktiviti Buku Teks Unit 4. Menghasilkan sebuah sajak yang bertema sayang akan diri.5 Hemah Tinggi Berbudi Bahasa Budaya 1.Diri yang ikhlas.Bertegur sapa  Tingkah laku yang sopan .Lembut dalam tutur kata . i.Adab menyambut tetamu .Gotong-royong/ kerja amal membersihkan kelas dan kawasan sekolah iii. Rujuk juga objektif Unit 9.

Sikap rasional dalam membuat pertimbangan Boleh berfikir Ketelitian menilai pelbagai 1.Pembahagian barangan .Pendidikan Unit 10 1. Berlaku adil dalam setiap tindakan dengan anggota keluarga 2.Pembahagian tugas dan tanggungjawab .Rujuk aktiviti buku teks Unit 11. BP 1. daripada pelbagai sumber . Rujuk aktiviti buku teks Unit 10.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BERFOKUS PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 1/TAHUN 2011 teks Unit 9.Internet .12 Kesederhanaan Amalan kesederhanaan Menilai dengan teliti kesahihan sesuatu maklumat Rujuk juga objektif Unit 11. Mengumpul dan membandingkan Unit 11 maklumat daripada pelbagai Kesahihan sumber sebelum Maklumat membuat sesuatu pertimbangan ii. berdasarkan alasan maklumat dan bukti yang nyata  Ketelitian menilai dan dapat mengambil dan mengkaji 2. .11 Rasional BP 1. Rujuk juga objektif Unit 10.Khabar angin i. i. di kalangan anggota keluarga .10 Keadilan 7-11 FEB 7-11 FEB 7-11 Keadilan asas keharmonian keluarga Tindakan dan Amalan keadilan dalam keputusan yang institusi kekeluargaan saksama serta tidak  Amalan keadilan berat sebelah. 31 JAN4 FEB CUTI TAHUN BARU CINA BP 1. Menghasilkan skrip Keadilan Asas berdasarkan Keharmonian satu situasi tentang Keluarga amalan keadilan dalam sebuah keluarga dan main peranan sebagai salah seorang anggota dalam keluarga ii. tindakan berasaskan sesuatu idea atau pertimbangan yang maklumat wajar.

Perbelanjaan .Pemakanan . menjamin kesejahteraan hidup 1. Rujuk aktiviti buku teks Unit 12 14-18 FEB UJIAN BULANAN 1 (16-18 FEB) . pertuturan atau perlakuan tanpa mengabaikan kepentingan diri dan orang lain. Kesederhanaan sebagai amalan hidup 2.Rekreasi TINGKATAN 1/TAHUN 2011 Bersederhana dalam kehidupan Rujuk juga objektif Unit 12. Merancang perbelanjaan Unit 12 mingguan ii.  Cara hidup sederhana walaupun berkemampuan .RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BERFOKUS PENDIDIKAN MORAL FEB Bersikap tidak keterlaluan dalam membuat pertimbangan dan tindakan sama ada dalam pemikiran. Mengenalpasti Bersederhana seorang rakan Amalan Mulia yang bersikap sederhana dalam perbelanjaan dan menceritakan perihal sikapnya yang boleh dijadikan teladan. i. iii.

Mengamalkan kasih sayang terhadap anggota keluarga seperti yang dituntut oleh agama 2. i. Menghormati setiap anggota keluarga 2.Kristian .Meraikan .Islam .Membari mewujudkan keluarga perlindungan yang harmoni.Mendoakan TINGKATAN 1/TAHUN 2011 i. Menghasilkan sajak yang bertemakan ‘Hormatmenghormati antara anggota keluarga’ iii. . Unit 14 1.Sikh 28 FEB. Melakonkan cara menghormati Pedoman Penting anggota keluarga ii. kasih dan hubungan harmonis dengan sayang yang mendalam anggota keluarga dan  Kepentingan amlan berkekalan terhadap kasih sayang keluarga. Rujuk aktiviti buku teks Unit 14 CATATAN . Rujuk juga objektif Unit 13 Hormat-menghormati asas keluarga harmoni Memuliakan setiap Hormat-menghormati anggota sesame anggota keluarga keluarga dengan  Cara menghormati berinteraksi dan anggota keluarga memberi layanan . mengikut perpsktif pelbagai agama .2Hormat dan Taat MAC kepada Anggota Keluarga OBJEKTIF/HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PANDUAN GURU / BUKU TEKS Unit 13 1. Mencari maklumat tentang kasih Kasih Sayang sayang mengikut Teras Keluarga perspektif Bahagia pelbagai agama iii.Layanan secara bersopan untuk .1 Kasih Sayang Kasih sayang amalan suci terhadap Keluarga Kasih sayang memupuk Perasaan cinta . Rujuk aktiviti buku teks Unit 13.Buddha . Rujuk juga objektif Unit 14.Hindu .RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BERFOKUS PENDIDIKAN MORAL TARIKH 21-25 FEB BIDANG KANDUNGAN PEMBELAJARAN AKADEMIK (BP) 2: NILAI BERKAITAN DENGAN KEKELUARGAAN BP 2.4 BP 2.

Ziarah-menziarahi CUTI SEMESTER PENGGAL PERTAMA i. adat dan kepercayaan yang diwarisi secara turun-menurun dalam keluarga 12-20 MAC Tradisi keluarga diperlihara perlu 1. kehidupan seharian .3 Mengekalkan Tradisi Kekeluargaan Unit 15 Menerima. Menyediakan carta salasilah Tradisi Warisan keluarga Keluarga ii.Panggilan berdasarkan ikatan kekeluargaan . Rujuk aktiviti buku teks Unit 15 . Simulasi tentang amalan tradisi kekeluargaan semasa ziarahmenziarahi iii.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BERFOKUS PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 1/TAHUN 2011 7-11 MAC BP 2. Mengenal pasti dan menerima tradisi yang Amalan tradisi kekeluargaan diamalkan dalam menjamin kehidupan keluarga berkeluarga  Amalan tradisi 2. menghormati dan mengamalkan sesuatu kebiasaan.Rujuk juga objektif kekeluargaan dalam Unit 15.

Rujuk aktiviti buku teks Unit 16. Menghasilkan esei tentang kewajipan setiap anggota keluarga Tangungjawab Hidup Berkeluarga ii.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BERFOKUS PENDIDIKAN MORAL 21-25 MAC BP 2.4 Tanggungjawab terhadap Keluarga Kewajipan yang harus dilaksanakan oleh setiap individu terhadap keluarga untuk melahirkan keluarga bahagia. Anggota keluarga bertanggungjawab keluarga sejahtera Kewajipan dalam keluarga tanggungjawab bersama  Peranan setiap anggota keluarga .meningkatkan imej dan menjaga maruah keluarga. Melaksanakan kewajipan sebagai anggota keluarga 2 .Anggota keluarga lain TINGKATAN 1/TAHUN 2011 Unit 16 1.Rujuk juga objektif Unit 16. Main peranan sebagai anggota keluarga dalam menjaga kebersihan ii.Ibu bapa . i. TARIKH BIDANG KANDUNGAN PEMBELAJARAN AKADEMIK (BP)3: NILAI BERKAITAN DENGAN ALAM SEKITAR OBJEKTIF/HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PANDUAN GURU / BUKU TEKS CATATAN .Anak-anak .

Rujuk juga objektif Unit 17.2 Keharmonian antara Manusia dengan Alam Sekitar. Gotong-royong iii. 4-8 APRIL BP 3. Sumbang saran tentang kepentingan penjagaan persekitaran ii.BP 3.Manusia .Sekolah manusia dan alam . TINGKATAN 1/TAHUN 2011 Alam sekitar warisan kita Unit 17 Keseimbangan alam sekitar menjamin kesejahteraan semua hidupan  Kepentingan keseimbangan alam sekitar kepada semua hidupan . i. Persekitaran yang bersih dan selesa mewujudkan suasana harmonis Keadaan saling Penjagaan persekitaran memerlukan tanggungjawab bersama hubungan yang  Penjagaan harmonis antara persekitaran untuk manusia dengan alam keselesaan hidup sekeliling supaya . Melukis poster / mencipta cogan Hargai Alam kata tentang Warisan Kita keseimbangan alam sekitar ii. Menjaga persekitaran supaya bersih untuk menjamin hidup yang selesa 2 Rujuk juga objektif Unit 18.Haiwan . i.1 Menyayangi dan 1 APRIL Menghargai Alam Sekitar Kesedaran tentang perlunya memelihara dan memulihara alam sekeliling untuk mengekalkan keseimbangan ekosistem. Kebersihan Persekitaran Menjamin Keselesaan Hidup . Menjaga alam sekitar dengan bertanggungjawab 2.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BERFOKUS PENDIDIKAN MORAL 28 MAC. 1115 UJIAN BULANAN 2 (13-15 APRIL) APRIL Unit 18 1. Sumbang saran tentang kepentingan keseimbangan alam sekitar iii.Rumah kualiti kehidupan . Rujuk aktiviti buku teks Unit 18.Tempat awam sekeliling terpelihara.Tumbuh-tumbuhan 1. Rujuk aktiviti buku teks Unit 17.

sebab dan akibat Alam Sekitar pencemaran alam. Rujuk aktiviti buku teks Unit 19.4 Peka terhadap isu-isu Alam Sekitar Manusia yang rasional sentiasa peka terhadap masalah alam sekitar Prihatin terhadap persoalan yang Prihatin terhadap masalah berkaitan dengan alam berkaitan dengan alam sekeliling dan sekitar berusaha  Pencemaran alam menyelesaikannya .Darat 25-30 TINGKATAN 1/TAHUN 2011 Alam Hutan sebagai khazanah kehidupan 4. Rujuk juga objektif Unit 20. ii. Menyenaraikan cara mengekalkan hutan Hutan Nadi Kehidupan ii.1 Cinta akan Negara Kenali negara. Unit 20 1 Prihatin terhadap kesan pencemaran alam sekitar 2. Sumbangan hutan kepada kehidupan dan tanggungjawab manusia mengekalkan  Perlindungan terhadap hidupan liar  Pemeliharaan hutan sebagai sumber ekonomi 3. Kajian kes tentang pencemaran alam iii. i. Menghasilkan buku Prihatin skrap tentang Terhadap Isu jenis.3 Kemapanan Sekitar Pengekalan keseimbangan alam sekeliling sebagai tanggungjawab bersama untuk kesejahteraan hidup. Rujuk juga objektif Unit 19. Sumbang saran tentang isu-isu alam sekitar ii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 20 . cintai Unit 19 1.Air .RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BERFOKUS PENDIDIKAN MORAL 18-22 APRIL 18-22 APRIL 3.udara . Menyokong pelbagai usaha melindungi khazanah hutan daripada kemusnahan 2. i.

Gunung-ganang 25-30 APRIL 4.Bendera . Membuat kolaj / model tentang Kenali Negara keindahan alam dan Cintai Negara semula jadi ii. kepada raja dan negara  Kepentingan menghormati dan menghayati identity negeri dan negara . keindahan alam semula jadi . Menghasilkan buku skrap Identiti Negara tentang gambar.Rujuk juga objektif Unit 22.2 Taat Setia kepada Identiti negara lambang Raja dan Negara kedaulatan negara Kepatuhan dan kesetiaan yang Lambang dan lagu identiti berkekalan kepada negara tanda kesetiaan Raja dan negara.Rujuk juga objektif Unit 21. Mencipta / mendeklamasikan puisi yang menggambarkan keindahan alam semula jadi. Menghormati lambing dan identiti negara 3. mengenali lambing kebesaran negara 2. Unit 22 1. ii.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BERFOKUS PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 1/TAHUN 2011 APRIL Unit 21 negara Perassan sayang dan bangga kepada negara Keindahan alam semula jadi serta meletakkan kebanggaan kita kepentingan negara  Perasaan melebihi kepentingan menghargai dan diri menyayangi . Rujuk aktiviti buku teks Unit 22.Sungai dan pantai . Rujuk aktiviti buku teks Unit 21. i. Berbangga dan menyayangi keindahan alam di negara sendiri 2. . i.Lagu Kebangsaan dan Lagu Negeri 1.Kebangsaan Kita gambar lambing kebesaran negara ii.Jata .

Rujuk aktiviti buku teks Unit. peranan pasukan keselamatan .Tok Jangut PEPERISAAN PERTENGAHAN TAHUN CUTI PERTENGAHAN TAHUN 1.Datuk Bahaman . i.3 Sanggup Berkorban Sanggup berkorban demi untuk Negara mempertahankan ibu pertiwi Kerelaan melakukan atau menyerahkan sesuatu Rakyat berkorban nyawa termasuk nyawa sebagai demi negara tanda kebaktian untuk  Tanggungjawab dan negara.23 .Polis . sanggup berkorban jiwa dan raga untuk negara 2.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BERFOKUS PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 1/TAHUN 2011 3-6 APRIL Unit 23 19-27 MAY 28MAY12 JUN 4.Tentera . ii.Rujuk juga objektif Unit 23. Menemuramah seorang anggota Berkorban untuk keselamatan tentang Negara tanggungjawab dan peranannya.Bomba  Perjuangan tokoh yang mempertahankan negara .Lt Adnan Saidi . Memilih seorang tokoh dan menulis tentang biodata dan perjuangannya ii.

. 13-17 JUN 5. memberi naungan dan memelihara Hak asasi kanak-kanak hak kanak-kanak bagi tanggungjawab bersama menjamin kehidupan  Tanggungjawab mereka yang sempurna. 2. Memberikan layanan yang baik kepada wanita.1 Melindungi Kanak-kanak 20-24 JUN Hak Hak kanak-kanak terjaga. Unit 25 1.Pengagihan tugas . golongan dewasa memastikan setiap kanak-kanak berhak mendapat dan menikmati keperluan hidup . Rujuk juga objektif Unit 25. i. AKTIVITI PEMBELAJARAN PANDUAN GURU / BUKU TEKS CATATAN Unit 24 13-17 JUN Memelihara Hak i. Mengumpul dan Asasi Kanakmelaporkan kanak Tangugngmaklumat tentang jawab Bersama pencabulan hak asasi kanakkanak di seluruh dunia. Menerima hakikat bahawa setiap kanakkanak mempunyai hak untuk menikmati kehidupan yang sempurna 2. masyarakat dan negara.Makanan . Rujuk juga aktiviti buku teks Unit 25.Penjagaan maruah diri (Tiada gangguan seksual) TINGKATAN 1/TAHUN 2011 OBJEKTIF/HASIL PEMBELAJARAN 1. Layanan yang baik merupakan keistimewaan untuk anita  Sifat kelembutan wanita bukan penghalang daripada mendapat keistimewaan . generasi akan datang sejahtera Membela. ii.2 Menghormati Hak Wanita berhak mendapat Wanita layanan yang baik Melindungi dan mengiktiraf wanita sebagai individu yang boleh memberi sumbangan dalam pembangunan keluarga. Rujuk aktiviti buku teks Unit 24. Rujuk juga objektif Unit 24.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BERFOKUS PENDIDIKAN MORAL MINGGU/ TARIKH BIDANG KANDUNGAN PEMBELAJARAN 5 AKADEMIK NILAI BERKAITAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA. Mengadakan perbahasan ringkas Hak Sama Rata bertajuk ‘Wanita Bagi Wanita berhak mendapat layanan yang baik’ ii.Pakaian 5.

Menyenaraikan dan membincangkan Kebajikan kemudahan yang Pekerja Terbela diperlukan di tempat kerja. .Rujuk juga objektif unit 26. ii. Menerima hakikat bahawa semua pekerja mempunyai hak yang perlu dihormati.Kemalangan Unit 26 i.Keluhuran .Menerima hakikat dan Pencipta menginsafkan diri bahawa tiada seorang Memberi layanan yang insan pun dilahirkan bersopan kepada Hargai golongan kurang dengan penuh golongan kurang berupaya dengan memahami kesempurnaan. Unit 27 i Menulis esei bertajuk Hormatilah menghormati hak Golongan golongan Kurang Upaya kurang berupaya ii.Keturunan . kebajikan mereka terbela Menghormati. .Cuti Keselamatan TINGKATAN 1/TAHUN 2011 5.jasa dan  Setiap pekerja sumbangan golongan berhak mendapat pekerja dalam pelbagai kemudahan pembangunan negara. Rujuk aktiviti buku teks Unit 26.Gaji .Kelahiran .3 Melindungi Pekerja 5. 2. Rujuk juga objektif  Kemampuan mengiktiraf mereka memahami punca Unit 27. berupaya supaya tidak mereka berasa tersisih dan 2. akan menginsafkan diri .menghargai Kebajikan pekerja dan mengiktiraf tanggungjawab bersama perkhidmatan. sebagai insan ciptaan kecacatan seseorang Tuhan.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BERFOKUS PENDIDIKAN MORAL 27 JUN – 1 JULY 4-8 JUN Hak Hak asasi pekerja dipelihara. Hak Semua insan yang Kurang dilahirkan mulia di sisi 1.4 Menghormati Golongan Berupaya 1. Rujuk aktiviti buku teks Unit 27.

Menerima hakikat hak individu untuk untuk mendapatkan bahawa diri sendiri menjadi pengguna yang keperluan asas adalah pengguna yang berilmu. Rujuk aktiviti buku teks Unit 28. Menulis surat kepada pihak Hak Pengguna berkenaan membuat aduan tentang perkhidmatan kesihatan / sanitasi yang kurang memuaskan ii.Tempat Tinggal .Makanan .mendapat  Hak pengguna mempunyai hak dan perkhidmatan serta untuk mendapatkan tanggungjawab barangan yang berkualiti barangan dan dan tidak mudah keperluan asas 2.Kesihatan .Pakaian . untuk kehidupan .5 Melindungi Pengguna TINGKATAN 1/TAHUN 2011 Penyakit Hak Konsep pengguna kesedaran semua asas Membela dan memelihara Hormati hak pengguna 1.Sanitasi Unit 28 i.Pendidikan . Unit 28. . Rujuk juga objektif dieksplotasi.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BERFOKUS PENDIDIKAN MORAL 11-15 JULY 5.

Di rumah . . Pembentukan disiplin bermula di rumah dan sekolah Pembentukan disiplin bermula di rumah dan sekolah  Tanggungjawab mematuhi setiap peraturan .RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BERFOKUS PENDIDIKAN MORAL TARIKH 18-22 JULY 25-29 JULY NILAI DAN KANDUNGAN PENERANGAN AKADEMIK BIDANG PEMBELAJAR AN 6 NILAI BERKAITAN DENGAN DEMOKRASI.Di sekolah TINGKATAN 1/TAHUN 2011 AKTIVITI PEMBELAJARAN asas sahsiah Kebebasan Kebebasan bersuara asas masyarakat domokrasi Keperluan kebebasan Kebebasan berucap dan bersuara memupuk mengeluarkan fikiran kesejahteraan hidup dengan batasan tertentu bermasyarakat bagi menjaga  Kebebasan memberi keselamatan pendapat atau dan ketenteraman.Rujuk juga objektif Unit 30. Mematuhi segala peraturan di rumah dan di sekolah 3.1 Mematuhi Peraturan dan Undang-undang. Rujuk juga objektif Unit 29. pandangan  Kebebasan menyatakan perasaan PANDUAN CATATAN GURU /BUKU TEKS Unit 29 1. i.Rujuk aktiviti buku teks Unit 30. Simulasi tentang ‘Parlimen Mini’ Hak Bersuara Ada Sempadan ii.2 Bersuara Unit 30 1. Memberikan pendapat dan maluahkan perasaan mengikut batasan 2. Disiplin diri pembentukan mulia Menerima dan mematuhi peraturan dan undangundang yang telah ditentukan tanpa mengira sesiapa dan di mana seseorang itu berada. OBJEKTIF/HASIL PEMBELAJARAN 6. 6. i. Membincangkan program yang boleh Peraturan dijalankan oleh pihak Disiplin sekolah untuk mengelakkan muridmurid terlibat dalam kegiatan salah laku Asas ii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 29.

undang. Rujuk juga objektif Unit 32. Bertanggungjawab menjalankan tugas yang diberi bagi menjayakan aktiviti anjuran sekolah 2. Iii Rujuk aktiviti buku teks Unit 32. Malaysia Unit 32 1. TINGKATAN 1/TAHUN 2011 i. Mengumpul malumat dan membincangkan amalan pelbagai agama Unit 31 Amalan Keagamaan dalam ii.Minggu Perlembagaan Kokurikulum Malaysia. Rujuk aktiviti buku Masyarakat teks Unit 31.3 Kebebasan Rakyat Malaysia Beragama menganuti pelbagai agama Amalan keagamaan membentuk pribadi Kebebasan setiap  Amalan keagamaan individu dalam kehidupan untuk menganuti dan harian mengikut mengamalkan agamanya setiap agama seperti yang . i. . Rujuk juga objektif Unit 31. Menghormati amalan pelbagai agama 2.Hari Anugerah Cemerlang 1. 6.Perihal makanan dalam Perlembagaan Malaysia.Hari Sukan undang dan .Hari Guru peraturan. Membina carta Bersama aliran pelan Menjayakan tindakan bagi Aktiviti Sekolah menunjukkan cara melaksanakan tugas yang diberi ii. .Cara beribadat diperuntukkan .RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BERFOKUS PENDIDIKAN MORAL 1-5 OGOS 8-12 OGOS 6. sekolah dalam cemerlang Pembangunan Negara Warga sekolah yang giat Kebebasan untuk cergas menjamin kejayaan melibatkan diri sesebuah sekolah dalam pelbagai  Pangagihan tugas aktiviti bagi menjayakan pembangunan aktiviti anjuran negara dengan sekolah mematuhi . Membuat laporan kumpulan tentang tugas yang dijalankan semasa menjayakan aktiviti sekolah.4 Penglibatan Diri Murid berjaya.

Masyarakat CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA 1. Bidang Pembelajaran 7 Nilai Berkaitan Dengan Keamanan dan Keharmonian 7. . ii. Menunjukkan sikap yang mesra demi keharmonian hidup. Bersikap terbuka dan mampu mengawal perasaaan. pembaruan dan kritikan selaras dengan kebenaran fakta dan norma masyarakat Malaysia. Unit 34 Amalan hidup yang harmonis asas kesejahteraan Hubungan yang harmonis memupuk kemesraan  Hubungan yang baik dalam semua peringkat . 2. Mengadakan Perpaduan Teras kempen untuk Keharmonian mewujudkan hubungan mesra di kalangan warga sekolah dan masyarakat. Rujuk juga objektif Unit 33. 27 OGOS4SEP Sikap terbuka membina keyakinan diri Sikap terbuka dalam tindakan  Setiap pandangan dan keputusan diterima dan dihormati . Rujuk juga objektif Unit 34. 2.Sekolah . Rujuk aktiviti buku teks Unit 33.5 Sikap Keterbukaan Bersedia memberi dan menerima pandangan.bangsa. i.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BERFOKUS PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 1/TAHUN 2011 15-19 OGOS Unit 33 6.Mengawal emosi i. Contoh : Kempen Masyarakat Penyayang peringkat sekolah. Rujuk aktiviti buku teks Unit 34. Menghasilkan Sikap Terbuka dialog tentang Membina sikap keterbukaan Keyakinan Diri dan melakonkan dialog tersebut.1 Hidup Bersama Secara Aman Hidup berbaik-baik antara satu sama lain dengan mengutamakan kedamaian dan keharmonian hidup tanpa mengira agama. 22-26 OGOS 1.dan budaya. ii.

Unit 36 1.Berpersatuan 7. . Mengumpulkan Keamanan maklumat Sejagat Tanggungtentang pelbagai jawab Bersama ideologi negara di dunia dan membincangkannya. Saling menghormati kedaulatan sesebuah negara asas kemantapan hubungan Saling menghormati kedaulatan sesebuah negara  Hormati system pemerintahan. Menunjukkan sikap suka membantu untuk kebaikan bersama 2. 19 -30 SEPT TUGASAN HARIAN 3-14 OKT TINGKATAN 1/TAHUN 2011 ULANGKAJI PEPERIKSAAN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2011 CUTI AKHIR TAHUN 2011 (19/11/2011 HINGGA 1/1/2012) i. Menyediakan satu Semangat pelan tindakan Kekitaan bagi mengadakan projek kemasyarakatan ii.komuniti atau negara untuk mencapai sesuatu matlamat. Rujuk juga objektif Unit 35 i. Rujuk juga objektif Unit 36.2 Saling Membantu dan Bekerjasama Usaha yang baik dan mambina yang dilakukan bersama pada peringkat individu.3 Saling Menghormati antara Negara Menghargai dan memuliakan hubungan antara negara untuk menjamin kesejahteraan sejagat. Menghormati kedaulatan negara sendiri dan negara lain demi mengekalkan keamanan sejagat 2.Jiran tetangga . legislative dan kehakiman) Unit 35 1.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BERFOKUS PENDIDIKAN MORAL 5-9 SEPT 12-16 SEPT 7. Rujuk aktiviti buku teks Unit 35. Semangat kekitaan mewujudkan suasana yang aman Saling membantu untuk kesejahteraan bersama  Hidup bermasyarakat . ideologi dab kedaulatan undangundang negara lain (Eksekutif. Rujuk aktiviti buku teks Unit 36. ii.

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BERFOKUS PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 1/TAHUN 2011 .