You are on page 1of 18

FIŞA POSTULUI

Aprobat
Administrator
I.

Denumirea postului
- inginer agronom, ajutor şef fermă

II.

Titular post
- Cotrău Laviniu Ionel

III.

Compartiment/unitate funcţională
– secţia Tărian

IV.

Cerinţe pentru ocuparea postului
- Studii - superioare sau medii de specialitate

V.

Relaţii cu alte posturi
- ierarhice - se subordoneaza administratorului şi şefului de fermă
- funcţionale - cu şeful de fermă , gestionar.
- colaborare - cu postul de şef sector comercial, şef compartiment
transporturi, şef compartiment resurse umane.

VI.

Atribuţii de serviciu
 organizează şi urmăreşte desfăşurarea procesului
tehnologic din cadrul fermei. În acest sens împreună cu
conducerea societăţii şi a fermei stabileşte structura
culturilor având în considerare structura culturilor din
anii precedenţi precum şi cea preconizată pentru anii
viitori, realizând asolamente corespunzătoare din punct
de vedere agrotehnic. Propune conducerii societăţii
soiurile cele mai adecvate zonei agricole.
 organizează şi urmăreşte ca lucrările de pregătire, de
semănat, de întreţinut şi recoltat să fie executate la timp
şi la cel mai înalt nivel calitativ.
 pe parcursul vegetaţiei culturilor urmăreşte zilnic
evoluţia acestora luând măsuri suplimentare, dacă este
cazul, de combatere a buruienilor şi dăunătorilor care
apar. Are în subordine salariaţi ca tractorişti, mecanici
agricoli, şoferi, muncitori necalificaţi, etc., a căror
activitate o organizează şi urmăreşte, propunând măsuri
de sancţionare a acestora atunci când nu-şi îndeplinesc
corespunzător sarcinile de serviciu.

. să le facă întreţinerea periodică şi zilnică după caz.  urmăreşte realizarea reparaţiilor capitale (anuale) în perioada de iarnă a tractoarelor şi a celorlalte utilaje agricole. Pe parcursul desfăşurării activităţii de către subordonaţi urmăreşte respectarea de către aceştia a regulilor de protecţie a muncii propunând măsuri disciplinare când constată nereguli.  execută instructajul de protecţie a muncii la angajare lunar sau zilnic. conduce foaia colectivă de prezenţă precum şi fişa activităţii zilnice pentru cei care lucrează în acord pe bază de norme. Ia măsuri de prevenire a incendiilor şi de stingere a acestora dacă este cazul. după caz.  are grijă ca salariaţii care le folosesc tractoarele şi utilajele agricole să le exploateze corăspunzător. situaţii pe care le predă la contabilitate pentru stabilirea drepturilor salariale. conducând fişa de protecţie a muncii individuală în conformitate cu reglementările în vigoare în domeniu.fişa postului poate să cuprindă oricând şi alte sarcini trasate ierarhic superior. FIŞA POSTULUI . cu responsabilitate.  urmăreşte ca mijloacele de transport să fie trimise în cursă numai dacă corespund din punct de vedere tehnic.  urmăreşte justificarea consumului de motorină de către tractoriştii şi şoferii din subordine.

conform instrucţiunilor de exploatare în condiţii de deplină siguranţă şi eficienţă maximă. Titular post . instalaţiile.  să realizeze în timp şi de bună calitate toate lucrările prevăzute în programul de lucru. Relaţii cu alte posturi  ierarhice .  să respecte normele de protecţie a muncii.Aprobat Administrator I.Petriko Petru III.  să apere prin toate mijloacele alături de conducerea societăţii bunurile şi valorile patrimoniale ale societăţii comerciale. deţinute de aceasta cu orice titlu. combustibil şi energie. Compartiment/unitate funcţională . mecanici VI. Cerinţe pentru ocuparea postului Studii .se subordonează sefului de fermă  colaborare – cu muncitorii necalificaţi. Atribuţii de serviciu  să respecte ordinea şi disciplina la locul de muncă şi pe tot cuprinsul societăţii şi să îndeplinească cu stricteţe indatoririle de serviciu primite de la şeful de fermă  să respecte întocmai programul de lucru şi să folosească cu eficienţă timpul de lucru.Mecanic agricol II. sudori.secţia Sîntandrei IV.şcoala prof.  să respecte consumurile normate de materie primă. să înlature orice neglijenţă în păstrarea şi administrarea bunurilor societăţii. de prevenire şi stingere a incendiilor pentru evitarea oricăror situaţii .  să nu înstrăineze bunuri de orice natură aparţinând societăţii comerciale. electricieni. Denumirea postului .  să folosească şi să întreţină maşinile şi utilajele.de mecanici agricol V. să evite risipa. materiale.

să sesizeze şefii ierarhici în caz de defecţiuni la utilaje care să le pună viaţa în pericol. să nu lase fără supraveghere în timpul programului de lucru maşinile. Denumirea postului . instalaţiile aflate în funcţiune şi să nu părăsească locul de muncă fără aprobarea şefului de fermă să folosească echipamentul de protecţie acolo unde este cazul şi să nu demonteze aparatorile de protecţie cu care sunt dotate utilajele cu care lucrează.Varga Gavril III.conducator auto II.        care ar pune în primejdie viaţa. integritatea corporală sau sănătatea corporală precum şi bunurile societăţii. Titular post . să nu întroducă la locul de muncă materiale inflamabile şi explozive dacă nu sunt prevăzute în mod expres ăn procesul de producţie. FIŞA POSTULUI Aprobat Administrator I. să aibă o comportare corectă în relaţiile de serviciu. fiţa postului poate să cuprindă oricând şi alte sarcini trasate ierarhic superior. Compartiment/unitate funcţională . să combată orice manifestare necorespunzătoare şi să evite provocarea de situaţii conflictuale. în caz de accident de muncă să anunţe imediat şefii ierarhici. să nu întroducă şi să nu consume alcool în cadrul unităţii în timpul programului. să nu se prezinte în stare de ebrietate.

C. diagrame. precum şi actele maşinii în condiţii corespunzătoare. . superiorii ierarhici şi organele de control. nota de recepţie.preia foaia de parcurs pentru ziua respectivă şi predă foaia din ziua precedentă completată la toate rubricile (după cum indică formularul).se preocupă permanent de îmbunătăţirea cunoştinţelor sale profesionale şi legislative în domeniul transporturilor.se comportă civilizat în relaţiile cu clienţii.R. . carnet tir.înainte de a pleca în cursă.colaborare – cu muncitorii necalificati.Studii – scoala auto profesionist V. . . Relaţii cu alte posturi . . . le prezintă la cererea organelor de control.păstrează certificatul de înmatriculare. . electricieni VI.menţine starea tehnică corespunzătoare a autovehiculului avut în primire. . .. .respectă cu stricteţe actele normative care reglementează circulaţia pe drumurile publice.se subordoneaza sefului de transport si reparatii si sefului de ferma .execută operativ şi corect sarcinile de serviciu trasate de superiorii ierarhici. astfel încât încărcătura să fie repartizată uniform/ stabil pe platforma autovehiculului. colegii de serviciu. respectând disciplina muncii.ierarhice .M.nu circulă fără ca aparatul tahograf/ contorul de înregistrare a kmlor să fie în funcţiune. . .nu pleacă în cursă dacă constată defecţiuni/ nereguli ale autovehiculului şi îşi anunţă imediat superiorul pentru a se remedia defecţiunile.respectă regulamentul de ordine interioară. bonuri de transport.parchează autovehiculul la locul stabilit prin foaia de parcurs. cu respectarea tonajului şi a prescripţiilor de încărcare (schemele de încărcare). . Atribuţii de serviciu . .IV. . are obligaţia să verifice starea tehnică a autovehiculului pe care îl conduce. licenţa de execuţie şi copia licenţei de transport.efectuează îngrijirea zilnică a autovehiculului.participă la operaţiunile de încărcare şi descărcare a autovehiculului. respectând regulile de parcare.sediul SC Agro Egal SRL Oradea Cerinţe pentru ocuparea postului .îndeplineşte orice alte sarcini trasate de conducere. .

natura mărfii (sumar). II. . . vătămarea integrităţii corporale sau a sănătăţii vreunei persoane sau dacă accidentul constituie infracţiune sau s-a produs ca urmare a unei infracţiuni.la primirea mărfurilor spre transport.Sudor electric Titular post . până la sosirea organelor poliţiei şi să asigure păstrarea urmelor la locul accidentului.Sarca Gheorghe Compartiment/unitate funcţională . . . respectarea condiţiilor tehnice de încărcare şi fixare a mărfurilor. este obligat să verifice: a. să fie înmânate şoferului (avizul de expeditie. b.comunică imediat şefului direct – telefonic sau prin orice alt mijloc – orice eveniment de circulaţie în care este implicat. . dacă acesta a avut ca rezultat moartea.să se prezinte la verificarea medicală atunci când este trimis de firmă.şoferul răspunde de integritatea mărfurilor primite spre transport. diluare.participă periodic la instructajele de protecţia muncii.. din momentul primirii şi până la preluarea acestora de către destinatar. III. semnele sau marcajele puse de expeditor. Denumirea postului .formele de predare-primire a mărfurilor.are obligaţia să nu schimbe poziţia autovehiculului implicat în accident.şoferul răspunde de orice substituire. înscrierea în bonul de transport a datelor privitoare la plecarea de la locul de încărcare (ora şi numele persoanei care confirmă). numărul coletelor. factura). întocmite de gestionar. FIŞA POSTULUI Aprobat Administrator Valabil până la: retragere I. . . avarie a mărfurilor în cursul transportului. starea ambalajelor şi greutatea expediţiei.nu are voie să transporte persoane din afara firmei. . .respectă şi îndeplineşte cu stricteţe normele PSI şi protecţia muncii în vigoare. sigiliile aplicate de expeditor. denaturare.

. Cerinţe pentru ocuparea postului .curăţă şi controlează părţile componente de eventualele defecte .execută orice lucrări dispuse de conducătorul locului de muncă . . . Atribuţii de serviciu . .. şoferii.consolidează părţile uzate prin acoperirea cu straturi de aliaje . . VI.Studii – de specialitate V. atât la activităţile desfăşurate în perimetrul societăţii punctele de lucru ale acesteia .ia toate măsurile pentru protejarea elementelor patrimoniale ale societăţii informând conducerea asupra neregulilor constatate .verifică în permanenţă să fie stoc de bandă în acumulator. şef transport şi reparaţii  colaborare . respectând întocmai prevederile normelor specifice de protecţie a muncii şi PSI . .manifestă o atitudine cooperantă şi civilizată faţă de personalul cu care intră în contact .potriveşte piesele în vederea tăierii sau sudării .pregăteşte şi verifică aparatele de sudură . .sudează şi taie metalul şi plasticul .reglează tensiunea /intensitatea curentului electric . .utilizează dispozitive de măsură pentru controlarea pieselor finite .nu părăseşte locul de muncă fără acordul conducătorului acestuia şi nu se implică în alte activităţi fără încuviinţarea şefului direct şi fără supravegherea acestuia .cu mecanicii agricoli. . impurităţi .avertizează verbal celelte structuri de personal asupra pericolelor existente în timpul desfăşurării activităţii .fişa postului poate să cuprindă oricând şi alte sarcini trasate ierarhic superior. cât şi la terţii beneficiari .se îngrijeşte permanent de integritatea şi bună funcţionare a uneltelor şi dispozitivelor folosite în cadrul activităţii desfăşurate . Relaţii cu alte posturi  ierarhice . . . .respectă cu stricteţe regulamnetul intern al societăţii şi programul de lucru stabilit de societate .Centru de reparaţii IV. . . . .se subordonează şefului de fermă. fiind direct răspunzător de respectarea acestor norme .

urmărind periodic activitate acestora. prin premii. aprobate de conducerea intreprinderii.(administrator) Funcţionale – cu toţi angajaţii societăţii.director.. Titular post Kiss Eva Kinga III.inspector personal II. comunică rezultatele candidaţilor.TESA IV. VI.participă la organizarea şi coordonarea întregului proces de recrutare şi selecţie de personal pentru posturile vacante. coordonarea şi orientarea noilor angajaţi pentru a facilita integrarea acestora în colectivul firmei. precum şi persoane care doresc să se angajeze în cadrul societăţii.F.liceul. cu acordul scris al conducerii.asigură interpretarea corectă şi aplicarea politicilor de personal ale firmei. şi anunţă data concursului( dacă este cazul).M. . Denumirea postului .contribuie la planificarea. conform normelor legale şi prevederilor CCM. . Redistribuirea temporară pe alte posturi de muncă este posibilă numai în cazuri de forţă majoră şipe baza unei instruiri prealabile. în presă şi în incinta societăţii a a locurilor vacante.FIŞA POSTULUI Aprobat. Compartiment/unitate funcţională . . inspectori ai ITM etc. V.J. . Administrator I. . şi sancţionarea persoanelor. Relaţii: Ierarhice . .anunţă la A. din punct de vedere a performanţelor profesionale şi adaptabilitatea acestora la cerinţele societăţii. şefi de birouri şi secţii. foşti angajaţi.face propuneri pentru activitatea de stimulare a personalului. intervievarea şi testarea candidaţilor şi se asigură de corecta desfăşurare a concursurilor scrise. Sarcinile şi responsabilităţile postului de muncă . Cerinţe pentru ocuparea postului . putând să facă parte din comisia de încadrare şi promovare a personalului.participă la trierea CV-urilor.O.

Condiţiile materiale ale muncii: .. Competenţele locului de muncă: .telefon fix şi mobil.calculator. . fluctuaţia de personal. fluctuaţia de personal. VIII.implementează întreţinerea bazei de date a angajaţilor. . .realizează şi raportează o serie de situaţii cerute de conducerea societăţii. plecări din societate. cauzele acestora etc.execută calitativ şi la termen sarcinile de serviciu. VII. promovări. Pegătirea necesară postului: De bază: studii medii sau superioare De specialiatate: curs de inspectori personal atestat de ITM IX.urmăreşte repartizarea elevilor practicanţi.respectă metodologiile de lucru ale domeniului său de activitate. . .păstează confidenţialitatea rezultatelor obţinute. socioprofesionale. .cunoaşte prevederile Contractului Colectiv de Muncă. . angajări. conform legislaţiei în vigoare.cunoaşte prevederile Contractului Individual de Muncă. verifică corecta întocmire a dosarelor de pensionare.cunoaşte şi respectă prevederile Regulamentului de Ordine Interioră. . . .participă la soluţionarea conflictelor de muncă şi plângerilor angajaţilor şi menţine o legătură strânsă cu reprezentanţi salariaţilor.stabileşte un contact permanent cu reprezentanţii salariaţilor.cunoaşte şi respectă prevederile Regulamentului de Organizare şi Funcţionare. . privind structura personalului de diverse categorii. transferuri. conform normelor interne ale societăţii. .respectă programul de lucru.posedă experienţă şi capacitatea profesională corespunzătoare postului. . .contribuie la rezolvarea promptă a cererilor venite din partea celorlalţi angajaţi şi le tratează nediscriminatoriu.consiliază şeful ierarhic superior privitor la relaţiile cu angajaţii. absenteismul. a contractelor individuale de muncă. . de vârstă de sex. . .realizează activitatea de reactualizare a fişelor de post.cunoaşte activitatea şi legislaţia în vigoare specifică compartimentului. privind salarizarea.întocmeşte documentaţia necesară de evidenţă a carnetelor de muncă. .participă în echipa de expertizare a accidentelor de muncă. înregistrarea tuturor actelor la ITM. .ţine evidenţa documentelor. . .xerox. pe locuri de muncă. .

Program: 8 ore.cunoaşte un program de editare de text pe calculator. XIV Condiţiile postului de muncă: 1. strungari . deplasările privesc aria de acoperire a companiei. FIŞA POSTULUI Aprobat. 3. mecanici. 2. Durata muncii: munca este atât individuală. Fişa postului poate să cuprindă oricând şi alte sarcini trasate ierarhic superior. Administrator I. Denumirea postului .FOX). Cerinţe pentru ocuparea postului .cunoaşte legislaţia de personal în vigoare. se pot face şi ore suplimentare când situaţia solicită acest lucru.ierarhice – se subordonează şefului direct . Uneori.Drăgoi Cornel III. Deplasări: obişnuit. Titular post . unele acţiuni organizate de companie presupun deplasări la distanţe mai mari.trebuie să ştie să opereze cu o bază de date (Excel. . cât şi de grup. Compartiment/unitate funcţională .Centru de reparaţii IV.şcoală prof/calificare în domeniu V. .electrician II..colaborare – sudori. Relaţii cu alte posturi .

VI. Atribuţii de serviciu . .se asigură împotriva accidentelor de natură neelectrică care ar putea surveni pe parcursul executării lucrării. are grijă ca materialele să fie depozitate pentru a nu împiedica accesul şi operaţiile de transport. . îngrădirilor.are grijă să evite concentrările de materiale şi de oameni într-un singur loc. . . pe care le are în primire. . lucrări ajutătoare şi lucrările propriu-zise. .îşi însuşeşte şi respectă prin prelucrarea normelor de protecţia muncii regulile de tehnică a securităţii muncii pentru toate lucrările legate de . . în limita competenţelor stabilite de prezenta fişă a postului. pentru realizarea scopului procesului de muncă. dacă lucrarea este la înălţime.întrerupe tensiunea şi separă instalaţia sau partea de instalaţie. după cum urmează: . . . . . utilajele. solicitând să fie aprovizionat la timp cu tot ce este necesar executării lucrării. uneltele etc.în caz de accidente de muncă.asigură executarea lucrărilor încredinţate. dacă lucrarea de executat presupune schele.iar în lipsa acestuia administratorul. .identifică instalaţia sau partea din instalaţie în care urmează a se lucra. .are grijă la folosirea aparatelor electrice portabile sau fixe să se conecteze la instalaţia de împământare.verifică instalaţiile de protecţie prin legare la nul şi/sau legare la pământ.întocmeşte necesarul de material.verifică lipsa tensiunii şi legarea imediată a instalaţiei sau a părţii de instalaţie la pământ şi în scurtcircuit. este necesar să facă lucrări pregătitoare.răspunde de sculele.execută legăturile la pământ şi în scurtcircuit în zona de lucru. .verifică dacă schelele de lucru interioare şi exterioare sunt instalate pe suprafeţe nivelate şi curate. Pentru realizarea unei sarcini de muncă. aparatele.verifică integritatea izolaţiei. . . dispozitivele. despre eveniment. faza.autorizează accesul de lucru cu foc deschis dacă lucrarea o impune. starea carcaselor. informează şeful lui direct.răspunde de buna executare a lucrărilor către beneficiarii societăţii. la care urmează să lucreze.îşi însuşeşte precis operaţia pe care o are de mânuit. . ori mânuirea de lucru pe care o are de îndeplinit.pentru executarea lucrării. după caz. electricianul execută acţiuni ce trebuie efectuate prin intermediul mijloacelor de producţie şi în anumite condiţii de mediu.

.Cherman Melania Daniela III. legarea materialelor şi a containerelor la cârligul macaralei. trasate de administratorul societăţii sau altă persoană superior ierarhică. Compartiment/unitate funcţională .cele de zidărie şi în special regulile generale privind transporturile. Valabil până la retragere I I. Denumirea postului . interes de serviciu . .în caz de absenţa motivată.cu personalul de execuţie al firmei VI. .fişa postului poate să cuprindă oricând şi alte sarcini trasate ierarhic superior. .respectă Regulamentul de Ordine Interioară. . întreţinerea utilajelor etc.răspunde de confidenţialitatea datelor la care are acces. Relaţii de colaborare .reprezintă firma faţă de persoanele/instituţiile cu care intră în contact. înlocuitorul este desemnat de administratorul societăţii.contabil II. Director.TESA IV. Relaţii ierarhice . Relaţii de reprezentare .se subordonează administratorului V. funcţionarea macaralelor care ridică materiale.respectă normele de protecţia muncii şi de sănătate potrivit reglementărilor în vigoare. . Titular post .rezolvă şi alte sarcini care cad în sfera sa de activitate. FIŞA POSTULUI Aprobat.

operare MS Office.licitează cumpărarea de valută .capacitate de a lucra cu oamenii .rigoare.plăcere pentru lucrul cu cifre .efectuează plăţile către furnizorii interni şi externi prin bancă. claritate şi coerenţă în exprimare .operaţiuni şi controlul viramentelor bancare .de calcul . corectitudine. Word IX.întocmeşte rapoarte necesare în legătură cu fermele şi producţiile agricole .liceu economic/ curs de contabilitate VIII. Excel. conformism.întocmeşte pentru conducerea firmei situaţiile cerute .pregăteşte documentaţia pentru deschiderea de conturi bancare . Nivel de studii . .uşurinţă. perseverenţă.rezistenţă la stres XI.putere de concentrare . după verificare prealabilă a soldurilor contabile ale acestora. Caracteristici de personalitate . exactitate.actualizează şi verifică zilnic soldurile în lei şi în valută . încredere în sine XII.noţiuni generale de contabilitate .legislaţie financiar-bancară . Atribuţii principale (şi sarcini aferente) .VII.de comunicare X. Activităţi principale . Cunoştinţe necesare .atenţie concentrată şi distribuitivă .operaţiuni şi controlul actelor contabile interne şi externe XIII.pregăteşte documentaţia necesară pentru obţinerea de credite .echilibru emoţional . spirit practic.inteligenţă . Aptitudini şi pretinderi necesare .pregăteşte documentaţia necesară pentru obţinerea de scrisori de garanţie bancară . Cerinţe pentru exercitate .iniţiativă .

Denumirea postului . Are obligaţiia de a se preocupa permanent de: . . precum şi de somarea rău platnicilor. Uneori.păstrarea cofidenţialităţii informaţiilor şi a documentelor legate de firmă . 3. XIV. 2.. Condiţiile postului de muncă: 1. Program de 8 ore.răspunde pentru calitatea raportărilor şi a informărilor efectuate şi înscrierea lor în termenele stabilite. Deplasări: obişnuit. . . Durata muncii: munca este atât individuală.cunoaşterea activităţii şi legislaţiei în vigoare specifică compartimentului.utilizarea resurselor existente exclusiv în interesul firmei .efectuează plăţile către bugetul de stat pentru impozitele şi taxele locale. Administrator Valabil până la retragere I. .cunoaşterea şi respectarea prevederilor Regulamentului de Ordine Interioară. . FIŞA POSTULUI Aprobat.îmbunătăţirea permanentă a pregătirii sale profesionale şi de specialitate . .cunoaşterea prevederilorContractului Colectiv de Muncă. cât ţi de grup.răspunde de urmărirea încasării clienţilor în termenele legale.cunoaşterea unui program de editare de text pe calculator şi operarea cu o bază de date. unele acţiuni organizate de companie presupun deplasări la distanţe mai mari. .urmărirea şi justificarea la termenele legale ale avansurilor spre decontare. Fişa postului poate să cuprindă oricând şi alte sarcini trasate ierarhic superior. deplasările privesc aria de acoperire a companiei. se pot face şi ore suplimentare când situaţia solicită acest lucru. .cunoaşterea prevederilor Contractului Individual de Muncă.cunoaşterea legislaţiei de personal în vigoare.

cu personalul de execuţie al firmei . pentru fluxul operaţional avizat şi realizat în proiectele (contractele) în care este implicat .răspunde de respectarea normelor de protecţia muncii şi PSI . înlocuitorul este desemnat de administratorul societăţii .respectă Regulamentul de Ordine Interioară .respectă normele de securitate impuse de societate . Titular post .iniţiativă . Compartiment/unitate funcţională .sub inginer mecanic II.răspunde de respectarea normelor de tehnica securităţii muncii . Cerinţe pentru exercitate . Relaţii ierarhice . claritate şi coerenţă în exprimare .inteligenţă .coordonează activitatea centrului de reparaţii .inspector personal VII.cu şefi de fermă şi secţii de mecanizare .răspunde pentru calitatea activităţii personalului aflat în subordine.şef birou financiar contabil .uşurinţă..răspunde pentru ordine şi disciplină la locul de muncă .capacitate de a lucra cu oamenii VIII. Sarcinile de serviciu .atenţie concentrată şi distribuitivă .în caz de absenţă motivată.participă în echipa de expertizare a accidentelor de muncă .se subordonează administratorului VI. Relaţii de colaborare .centrul de reparaţii V.superioare IV.Nica Terente III. Nivel de studii .

Titular post . Cerinţe pentru ocuparea postului . FIŞA POSTULUI Aprobat Administrator VII.cu postul de şef sector comercial. XII. Relaţii cu alte posturi . Atribuţii de serviciu  paza trebuie să cunoască şi să respecte îndatoririle ce-I revin.cu postul econimist de fermă .Totos Tibor IX. Compartiment/unitate funcţională – sediul unităţii X.  să cunoască locurile şi punctele vulnerabile din perimetrul obiectivului.paznic VIII. .  să încunoştinceze de îndată şeful său ierarhic şi conducerea unităţii despre producerea oricărui . şef compartiment transporturi. fiind direct răspunzător de paza şi integritatea bunurilor încredinţate.Prezenta fişă conţine sarcini minime.funcţionale . alte probleme apărute în cadrul sectorului pe care îl conduce urmând a fi rezolvate operativ.colaborare .Studii - XI. Fişa postului poate să cuprindă oricând şi alte sarcini trasate ierarhic superior. gestionar. Denumirea postului .ierarhice . pentru a preveni producerea oricăror fapte de natură să aducă prejudicii unităţii. astfel încât rezultatele activităţii personalului pe care îl are în subordine să fie în concordanţă cu cerinţele sarcinilor de producţie.  să păzească obiectivul bunurilor şi valorile nominalizate în planul de pază şi să asigure integritatea acestora. şef compartiment resurse umane.se subordoneaza administratorului .

să poarte uniforma şi însenele distinctive numai în timpul serviciului. să sezizeze poliţia în legătură cu orice faptă de natură a prejudicia patrimoniul unităţii şi să-şi dea concursul pentru îndeplinirea misiunilor ce revin poliţiei pentru prinderea infractorilor. şi să fie respectuos în raporturile de serviciu. să ia imediat măsuri de stingere şi de salavare a persoanelor. combustibil sau substanţe chimice. precum şi orice alte sarcini care i-au fost încredinţate.           eveniment în timpul executării serviciului şi despre măsurile luate. a bunurilor şi a valorilor. să sezizeze pompierii. conducte sau rezervoare de apă. să aducă de îndată la cunoştinţa celor în drept asemenea evenimente şi să ia primele măsuri pentru limitarea consecinţelor evenimentului. cu excepţia locurilor de muncă undde se impune o altă ţinută. să nu se prezinte la serviciu sun influenţa băuturiloralcoolice şi nici consume astfel de băuturi în timpul serviciului. să ia primele măsuri pentru salvarea persoanelor şi de evacuare a bunurilor şi a valorilor în caz de dezastre. să anunţe conducerea unităţii şi poliţia. bunurile sau valorile păzite. cu excepţia celor vădit nelegale. să execute întocmai dispoziţiile şefilor ierarhici. fişa postului poate să cuprindă oricând şi alte sarcini trasate ierarhic superior. . în caz de incendii. în caz de avarii produse la instalaţii. în raport cu specificul obiectivului. la reţelele electrice sau telefonice şi în orice alte împrejurări care sunt de natură să producă pagube. să păstreze sectretul de state şi de serviciu. dacă. prin natura atribuţiunilor. să execute. să nu absenteze fără motive temeinice şi fără să anunţe în prealabil conducerea unităţii despre aceasta. are acces ola asemenea date pşi informaţii.

..................../.....Observaţii: Lăzău Gheorghe Am preluat fişa postului şi am luat la cunoştiinţă conţinutul ei şi obligaţiile mele referitoare la respectarea prescripţiilor din fişa postului şi a prevederilor legale din Codul Muncii şi din contractul individual de muncă..................data......./............................... este anexa contractului de muncă............ Localitatea....... ............................ Prezenta fişa postului descrie regulile obligatorii de efectuare a muncii.......... Semnătura ocupantului postului…........