You are on page 1of 2

Normativ

Rolnice od povrća
1. Kalkulacija jela pomoću marže od 120% (za 10 osoba)
Namirnice
Suncokretovo ulje
Šampinjoni sveži
Čili sos
Kore za pitu
Paprika
Tikvice

Jedinične mere
L
KG
L
KG
KG
KG

Nabavna cena +
marža 120%
Prodajna cena +
PDV 20%
Prodajna cena sa PDV-om

Količina
0.010
0.050
0.050
0.050
0.050
0.060

Jedinična cena
107.22
173.46
383.64
120.38
370.40
91.83
Ukupno:

Nabavna cena
1.0722
8.673
19.182
6.019
18.52
5.51
58.97

58.97+
70.76
129.73+
294.85
=424.58

Nabavna cena
58.97
Prodajna cena+
294.85+
PDV 20%
11.794
Prodajna cena sa PDV-om
=306.644
2. Kalkulacija pomoću udela troškova od 25% (za 10 osoba)

Formula za izračunavanje normative pomoću udela troškova je :

Mužik Renata

•Nabavka i skladištenje

1 •Planiranje nabavke može se vršiti na osnovu očekivanog obima proizvodnje ili na osnovu
informacija koje dobijamo iz podsistema “Prodaja”,”Upravljanje Zalihama”.Do promene očekivane
nabavke može doći na osnovu već postojećih zaliha robe ili materijala na skladištu.

2 •Realizacija: nakon izvršenog planiranja nabavke vrši se formiranje odgovarajućih porudžbenica
dobavljačima za nabavku materijala, robe ili usluga.Porudžbenice se šalju dobavljačima. Jedna firma
može da prosledi veliki broj porudžbenica različitim dobavljačima.Na osnovu kvaliteta usluga, cene
materijala ili roba firma odlučuje kojeg dobavljača će odabrati.

3 •Prijem : Nakon izabranog dobavljača firma vrši prijem materijala, roba ili usluga. Prijem počinje
evidencijom dostavnice dobavljača za robu ili usluge, po porudžbenici ili bez nje.Na osnovu dostavnice
formiraju se nalozi za prijem u skladište, povratnice robe dobavljaču, reklamacije ili zahtev za kontrolu
kvaliteta. Posebno se obraduje zapisnik o prijemu izvršene usluge. Dostavnicom se mogu zatvarati i
pojedinačni zahtevi za nabavkom kao i poručene isporuke za organizacione jedinice.

4 •Evidencija faktura – Nakon izvršenog prijema vrši se unos i sređivanje celokupne dokumentacije
koja je bila potrebna da se izvrši proces nabavke. Dokumentacija može biti u običnoj formi (papiri) ili u
elektronskoj formi.U poslednje vreme gotovo sva dokumenta su u elektronskoj formi.Evidencija faktura
obezbeduje unos i evidenciju prispelih faktura , računa, knjižnih pisama od dobavljača ili kooperanta.
Zatvaranjem sa fakturama obezbeduje se formiranje kolekcije dokumenata za obracun nabavke kao i
kalkulaciju jedinične cene nabavke.

5 • Reklamacije –Nakon prijema materijala, roba ili usluga često dolazi do intervencije firme u obliku
reklamacije. Uzrok može biti različit. Najčešće je ne blagovremena isporuka robe ili ne odgovarajući
kvalitet. Ovaj modul je veoma važan jer omogućuje povrat i reklamaciju prispele robe dobavljaču ili
kooperantu, reklamaciju izvršenih usluga kao i formiranje knjižnog pisma po prispeloj fakturi.

•Hotel Sloboda radi po formalnim metodama.Vrši porudžbinu putem telefonskih razgovora,prati cene
na web sajtu uspoređuje i bira kvalitetnije namirnice.Prijem počinje evidencijom dostavnice dobavljača za
robu ili usluge i proveravanjem namirnicama ispravnost i naznačeni rokovi upotreba da nisu istekli.Zatim
namirnice raspodeliti i poređati u svoje sektore.