You are on page 1of 3

ТЕСТ ОБЈЕКТИВНЕ ПРОВЕРЕ ЗНАЊА ИЗ

БИОЛОГИЈЕ
Име и презиме: _______________________
Број индекса: ________________________
Датум:
________________________________

1. Бактерије и модрозелене алге припадају царству _______________________.
1
2. Облици
анеоробног
катаболизма
су
____________________
и
____________________, а они се одвијају у присуству _____________, а без
присуства ______________.
4
3. Најпростији тип нервног система у живом свету је ______________________ и
он се први пут јавља код __________________.
2
4. Ацеломатна билатералиа се у литератури помиње код велике групе
вишећелијских животиња и то код _______________________, а карактерише
се присуством _____________________ тела и одсуством _____________
телесне дупље.
3
5. Тело сунђера и дупљара је _________________ грађе и изграђено је од
______________ и ______________, а између њих се налази _________________.
4
6. Високоенергетско једињење ________________ се ослобађа на ћелијским
органелама ___________________и настаје у процесу _____________________.
3
7. Гмизавци,
птице
и
сисари
у
свом
развићу
поседују
________________________, а то су: ___________________, ________________,
_________________ и ___________________.

5

8. Партеногенеза је појава да се из _____________________________јајне ћелије
развије нова _______________________.
2
9. Подколу Унирамиа припадају класе __________________ и __________________.
2
10.Бројевима од 1-9 тачно означи редослед систематских категорија:
Сорта (раса)________
Коло __________
Фамилија _________

Род __________
Врста __________
Подколо _________

Царство __________
Класа __________
Ред __________
9

11.Транспорт свих материја се одвија кроз ______________________
захваљујући физичко-хемијским законитостима: ________________________,
________________________,
___________________________
и
________________________.
5
12.Четири ____________________припадају колу Прстенасте глисте и то су
__________________,
__________________,
_________________
и
____________________,
систем
органа
за
излучивање
су
______________________, а респирацију обављају _________________________.
7
13.Биокатализатори су изграђени од _________________, производе из саме
__________________ на ћелијским органелама __________________процесом
____________________,
а
изграђена
су
од
_____________________
и
_______________________.
6
14.Који је тачан редослед
фаза метаморфозе: ___________________,
______________________, ____________________ и _____________________.
4

15.Подколу Плашташа (Tunicata) припадају три класе: __________________,
__________________и ____________________.
3
16.Молекул рибонуклеинске киселине је иизграђен од неколико хиљада
нуклеотида повезаних у један______а врсте рибонуклеинских киселина
су
:
_______________________,
____________________________
и
___________________________.
3

МАКСИМАЛАН БРОЈ БОДОВА НА ТЕСТУ ЈЕ 63
БРОЈ ОСВОЈЕНИХ БОДОВА НА ТЕСТУ: _______
ОЦЕНА НА ТЕСТУ: __________

БОДОВ ОЦЕН
И
А
-

ЕВАЛУАЦ
ИЈА

6
7
8
9
10

Прегледао: Илинко Кривокућин

_______________

Оверио: Доц. др Бранко Миљановић _________________