You are on page 1of 45

1.

PREGĂTIREA MISIUNII DE AUDIT INTERN

Această etapă cuprinde procedurile:
 iniţierea auditului P01- Ordinul de serviciu, P02 – Declaraţia de independenţă, P03 – Notificarea
privind declanşarea misiunii de audit intern;
 colectarea şi prelucrarea informaţiilor P04;
 analiza riscurilor P05;
 elaborarea programului de audit intern P06;
 şedinţa de deschidere.
PROCEDURA P - 01 ORDINUL DE SERVICIU
Scop: Repartizarea sarcinilor de serviciu auditorilor interni, astfel încât aceştia să poată
începe misiunea de evaluare.
Premise: Ordinul de serviciu reprezintă mandatul de intervenţie dat de către structura de
audit intern, se aprobă de către Directorul general al societaţi , pe baza planului anual de evaluare a
activitatii de audit intern.
Procedură:
Şeful compartimentului de audit 1. Elaboreaza Ordinul de serviciu;
2. Repartizează sarcinile de serviciu auditorilor;
Directorul general
3. Aproba Ordinul de serviciu;
Personalul Secretariatului
4. Atribuie un număr Ordinului de serviciu
5. Furnizează copii ale Ordinului de serviciu fiecărui membru al
echipei de audit;
Auditorii (evaluatori)
6. Iau la cunoştinţă Ordinul de serviciu şi sarcinile repartizate.
Spitalul Judeţean de Urgență Piatra Neamț
Compartimentul de audit intern
Nr. de inreg. 14/16.07.2010
ORDIN DE SERVICIU
În conformitate cu prevederile art. 8, litera c. din Legea nr. 672/2002 privind auditul public
intern, a OMFP nr. 38/2003 de aprobare a normelor metodologice generale privind exercitarea
activităţii de audit intern, cu modificările si completările ulterioare şi cu Planul anual de audit
intern, se va efectua o misiune de audit intern la Spitalul Judeţean de Urgență Piatra Neamț în
perioada 15.07.2010-15.10.2010.
Scopul misiunii de audit intern este înregistrarea, evidenţa si inventarierea patrimoniului, iar
obiectivele acesteia sunt: cum se înregistreaza şi se evidenţiază bunurilor în contabilitate, derularea
inventarierii elementelor de activ şi pasiv, valorificarea rezultatelor inventarierii, certificarea
existenţei registrului inventar.
Menţionăm că se va efectua un audit de conformitate, perioada supusă auditării este
1.01.2009 – 30.06.2010.
Echipa de audit intern este formată din următorii auditori:
– auditor intern Negruț Nicolae
– auditor intern Grigoraș Ionuț
Şeful compartimentului audit intern - Antal Diana
Aprobat

Dir. General Nicol Ramona
PROCEDURA 02 - DECLARAŢIA DE INDEPENDENŢĂ
Scopul: De a demonstra independenţa auditorilor faţă de entitatea/structura auditată şi de a
arata că auditorul desemnat are calificările necesare efectuării auditului respectiv.
Premise: În vederea desemnării auditorilor interni pentru efectuarea misiunii de audit intern
vor fi verificate incompatibilităţile personale ale acestora. Astfel, un auditor nu va fi desemnat acolo
unde există incompatibilităţi personale, doar dacă repartizarea lui este imperios necesară, fiind
furnizată în acest sens o justificare din partea conducătorului structurii de audit intern. Dacă în
timpul efectuării misiunii de audit intern apare o incompatibilitate, reală sau presupusă, auditorii
sunt obligaţi să informeze de urgenţă conducerea societăţii.
Procedura:
Auditorii (evaluatori) 1. Elaborează Declaraţia de Independenţă
Şeful
2. Verifică Declaraţia de Independenţă;
compartimentului de 3. Identifică starea de incompatibilitate semnalată de către auditori şi
audit
explică modul în care aceasta poate fi atenuată;
Directorul general
4. Aprobă Declaraţiile de Independenţă;
al societăţii
Auditorii (evaluatori) 5. Îndosariază Declaraţiile de Independenţă în dosarul misiunii de
evaluare;
6. Dacă în timpul misiunii apare o incompatibilitate reală sau presupusa,
informeaza imediat conducerea;
Conducerea societăţi 7. Analizeaza starea de incompatibilitate semnalata si dispune in
consecintă.

Spitalul Judeţean de Urgență Piatra Neamț
Compartimentul de audit intern
DECLARAŢIA DE INDEPENDENŢĂ
Misiunea de audit intern: Înregistrarea, evidenţa şi
inventarierea patrimoniului
Incompatibilităţi în legătură cu structura auditată
Da
Aţi avut/aveţi vreo relaţie oficială, financiară sau personală cu cineva care ar putea
să vă limiteze măsura în care puteţi să vă interesaţi, să descoperiţi sau să constataţi
slăbiciuni de audit în orice fel?
Aveţi idei preconcepute faţă de persoane, grupuri, organizaţii sau obiective care ar
putea să vă influenţeze în misiunea de audit?
Aţi avut/aveţi funcţii sau aţi fost/sunteţi implicat( ă) în ultimii 3 ani într-un alt mod
în activitatea entităţii/structurii ce va fi audiată?
Aveţi responsabilităţi în derularea programelor şi proiectelor finanţate integral sau
parţial de Uniunea Europeană?
Aţi fost implicat în elaborarea şi implementarea sistemelor de control ale
entităţii/structurii ce urmează a fi audiată?
Sunteţi soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu conducătorul
entităţii/structurii ce va fi audiată sau cu membrii organului de conducere
colectivă?
Aveţi vreo legătură politică, socială care ar rezulta dintr-o fostă angajare sau
primirea de redevenţe de la vreun grup anume, sau organizaţie sau nivel
guvernamental?
Aţi aprobat înainte facturi, ordine de plată, şi alte instrumente de plată pentru
entitatea/structura ce va fi audiată?
Aţi ţinut anterior contabilitatea la entitatea/structura ce va fi audiată?
Aveţi vreun interes direct sau unul de fond financiar indirect la entitatea/structura
ce va fi audiată?
Dacă în timpul misiunii de audit, apare orice incompatibilitate peronală, externă
sau orgaznizaţională care ar putea să vă afecteze abilitatea dvs. de a lucra şi a face
X
rapoartele de audit imparţiale, notificaţi şeful Compartimentului de audit intern de
urgenţă?
1. Incompatibilităţi personale
2. Pot fi negociate/ diminuate incompatibilităţile_ Dacă da, explicaţi cum anume.
DATA 15.07.2010
Auditor intern,
Negruț Nicolae

Nu
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
-

Şef compartiment audit intern,
Nicol Ramona

Analog declaraţiile de independenţă pentru auditorii Grigoraș Ionuț şi Antal Diana

PROCEDURA 03 - NOTIFICAREA DECLANŞĂRII MISIUNII DE EVALUARE
Scopul: Să informeze entitatea/structura auditată că urmează să se desfăşoare o misiune de
audit intern.
Premise: Se intenţionează ca prin notificarea entităţii/structurii auditate să se asigure
desfăşurarea corespunzătoare a procedurilor de audit.
Procedura:
1. Pregătesc adresa de notificare către părţile interesate, astfel încât
Auditorii (evaluatori)
aceasta să le fie trimisă cu 15 zile înainte de declanşarea misiunii de
evaluare;
2. Verifică notificarea;
Şeful serviciului de audit
3. Vizeaza notificarea;
Directorul General al
4. Semneaza notificarea;
Societăţi
Personalul secretariatului 5. Atribuie un număr notificării şi o transmit structurii evaluate;
6. Includ domeniile de interes (dacă se decide comunicarea acestora) în
Auditorii (evaluatori)
programul de evaluare;
7. Îndosariază copia notificării în dosarul permanent.

06.  decizia conducătorului entităţii de numire a comisiilor de inventariere.2009 – 30. Nicol Ramona . vă rugăm să ne puneţi la dispoziţie în termen de 15 zile de la primirea prezentei adrese. Dacă intervin întrebări privind misiunea de audit intern. dosare anterioare care se referă la aceasta temă.2010. urmează ca în perioada 15.Spitalul Judeţean de Urgență Piatra Neamț Compartimentul de audit intern NOTIFICARE PRIVIND DECLANŞAREA MISIUNII DE AUDIT INTERN Către: Dir.  fişele posturilor.  organigrama entităţii.2010 Şef compartiment audit intern. General al Spitalului Judeţean de Urgență Piatra Neamț În conformitate cu planul anual de audit intern. puteţi să contactaţi pe unul dintre auditori sau pe conducătorul compartimentului de audit intern.  domeniul misiunii de audit intern. Vă vom contacta pentru a stabili de comun accord şedinţa de deschidere în vederea discutării problemelor specifice misiunii de audit cuprinzând:  prezentarea auditorilor interni.07.  organigrama Direcţiei de Buget şi Contabilitate Internă.07.  registrul inventar. Data 16. evidenţei şi inventarierii patrimoniului şi va determina dacă acesta îşi îndeplineşte obligaţiile în mod eficient şi efectiv. următoarele documente:  cadrul legal si de reglementare aplicabil domeniului financiar-contabil.  alte rapoarte. listele de inventariere şi procesele verbale de inventariere.2010 să efectuăm o misiune de audit intern cu tema “Înregistrarea. evidenţa şi inventarierea patrimoniului”. Auditul va examina responsabilităţile asumate de către compartimentul logistic în cazul înregistrării.  Regulamentul de organizare şi funcţionare.01.  procedurile scrise care descriu activităţile ce se desfăşoară in cadrul direcţiei.2010-15.  programul intervenţiei la faţa locului. note.  contractele de garanţie a gestionarilor.  rapoartele de audit intern anterioare.  prezentarea principalelor obiective ale misiunii de audit intern.  registrul-jurnal şi fişele de cont sintetice şi analitice. Pentru o mai bună înţelegere a activităţii dumneavoastră.10. Perioada supusă auditării este 1.

Initiaza dosarele cu teste. . Reevaluează modul în care au fost stabilite obiectivele misiunii de evaluare. Identifică personalul responsabil. 5. Elaborează Tabloul aspectelor pozitive si negative posibile. Premise: Pe durata fazei de colectare şi de prelucrare a informaţiilor preliminare. Se familiarizează cu activităţile structurii evaluate. Revizuieşte documentaţia. 12.COLECTAREA ŞI PRELUCRAREA INFORMAŢIILOR PRELIMINARE Scop: Cunoasterea ansamblului domeniului de activitate al entitatii supuse evaluarii.PROCEDURA 04 . Organizează o întâlnire pentru a identifica elementele utilizate în analiza aspectelor pozitive şi negative. 9. regulamentele de funcţionare. 3. 2. 11. procedurile scrise ale structurii evaluate. Seful compartiment audit intern Auditorii (evaluatori) Seful compartiment audit intern 8. Obţin exemplare ale rapoartelor de evaluare anterioare. Procedura: Auditorii 1. Analizează şi aprobă testele. Colecteaza date statistice pentru a le utiliza în faza de analiză a aspectelor pozitive şi negative preliminare si pentru determinarea populatiei statistice necesare. ii ajuta pe auditori sa se familiarizeze cu structura supusă evaluări. 10. 6. 4. 7. echipa de evaluare pregateste informatiile necesare pentru identificarea aspectelor pozitive si abaterilor relevante initiale si elaboreaza Tabloul aspectelor pozitive si negative posibile apreciind impactul acestora pentru atingerea obiectivelor misiunii de evaluare. fişele posturilor. Identifică circuitul documentelor. 13. Obţin organigramele. Identifică legile şi regulamentele aplicabile (evaluatori) entitatii/structurii evaluate.

iar anterior nu a au fost executate misiuni de audit intern la această societate.2010 Întocmit: Grigoraș Ionuț – auditor intern. a listelor de inventariere şi a proceselor verbale de inventariere Obţinerea registrului-jurnal şi a fişelor de cont sintetice şi analitice Obţinerea contractelor de garanţie a gestionarilor Obţinerea exemplarului de Raport de audit intern anterior Da Nu Observaţii X Anterior nu au fost realizate misiuni de audit intern X X X X X X X X X Întrucât auditorii interni nu cunosc în detaliu activitatea entităţii. Acest chestionar va fi solicitat de către auditorii interni atunci când trimit notificarea privind declanşarea misiunii de audit intern.01. evidenţa şi inventariere patrimoniului. auditorii interni colectează informaţii despre structura care va fi supusă auditării prin chestionarul de luare la cunoştinţă. Perioada auditată: 1. Colectarea informaţiilor Serviciul administrativ şi financiar .06.contabilitate Identificarea legilor şi regulamentelor aplicabile structurii auditate.2009 – 30.Spitalul Judeţean de Urgență Piatra Neamț Compartimentul de audit intern COLECTAREA INFORMAŢIILOR Misiunea de audit: Înregistrarea. Avizat: Antal Diana– auditor intern. Obţinerea organigramei entităţii Obţinerea regulamentului de organizare şi funcţionare Obţinerea fişelor posturilor Obţinerea procedurilor scrise Obţinerea deciziei conducătorului entităţii de numire a comisiilor de inventariere Obţinerea registrului inventar. .

Care este obiectul principal de Spitalul Judeţean de Urgenţă asigură prin secţiile activitate al entităţii? şi serviciile din structură asistenţă medicochirurgicală complexă. Nr. fără mişcare sau cu mişcare lentă sau pentru prevenirea oricăror alte imobilizări de fonduri. a eticii şi deontologiei medicale.2009 – 30. Drăghescu nr. curativă. Perioada auditată 1.Spitalul Judeţean de Urgență Piatra Neamț Compartimentul de audit intern CHESTIONAR DE LUARE LA CUNOŞTINŢĂ Misiunea de audit: Înregistrarea. supranormative. care consolidează calitatea actului medical. 3.organizarea analizei periodice a utilizării bunurilor materiale şi luarea măsurilor necesare împreună cu celelalte birouri şi servicii din unitate. alimentaţie şi prevenire a infecţiilor nosocomiale conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii.  constituie în acelaşi timp bază de învăţământ şi cercetare ştiinţifică medicală.auditor intern. cu respectarea drepturilor pacienţilor. în ceea ce priveşte stocurile disponibile.organizarea contabilităţii conform prevederilor auditat? (extras din ROF) legale şi asigurarea efectuării corecte şi la timp a înregistrărilor. nr. Avizat: Antal Diana. Lt. 5.01. preventivă şi de recuperare a pacienţilor. condiţii de cazare.426/22. 2. 4. Care sunt atribuţiile sistemului . . . Str.  asigură şi răspunde de calitatea actului medical.I. igienă. şi data ordinului de aprobare.06. evidenţa şi inventariere patrimoniului. 4 B Unde se află situată unitatea? Societatea are elaborat “Regulament de organizare şi Da.2010 Întocmit: Negruț Nicolae – auditor intern.78 din 13 aprilie 2007 funcţionare” (ROF)? Precizaţi nr.F 15113490107012003 Piatra Neamț. 1.  spitalul asigură primul ajutor şi asistenţă medicală de urgenţă persoanelor a căror stare de sănătate este critică.06. 581/2002 Numărul de înregistrare în Registrul potenţialilor contractori: C. Enunţul întrebării Care este actul de înfiinţare al entităţii? Răspuns Ordinul MS nr.2001 Ordinul MS nr. crt.

sistemului auditat? Cine asigură asistenţa juridică a Membri compartimentului juridic. . precum şi orice alte acte care produc efecte juridice. . 7. Sunt întocmite fişe ale posturilor pentru toate funcţiile aferente Da.luarea măsurilor necesare pentru asigurarea integrităţii patrimoniului şi pentru recuperarea pagubelor produse.întocmirea propunerilor de plan casă pentru plăţi în numerar.se ocupă de creditele necesare. 8. care vizează societăţii? la cererea conducerii. urmărind folosirea cât mai eficientă a datelor contabilităţii. reprezintă şi apără interesele spitalului în faţa organelor administraţiei de stat. în baza delegaţiei date de conducerea spitalului. participă la negocierea şi încheierea contractelor. . organizarea inventarierii periodice a mijloacelor materiale şi regularizarea diferenţelor constatate. nu în ultimul rând. Sunt diferenţe între atribuţiile din ROF şi cele realizate efectiv? Care sunt acestea? Nu sunt diferenţe. .întocmirea la timp şi în conformitate cu dispoziţiile legale a dărilor de seamă contabile. a instanţelor judecătoreşti şi a altor organe cu caracter jurisdicţional.actele care pot angaja răspunderea patrimonială a spitalului. şi. 6. corespunzător comenzilor şi contractelor emise. conţinutului şi legalităţii operaţiunii. precum şi în cadrul oricărei proceduri prevăzute de lege.organizarea evidenţei tehnico-operative şi gestionare.. în limita creditelor aprobate. .efectuarea corectă şi în conformitate cu dispoziţiile legale a operaţiunilor de încasări şi plăţi în numerar. .participarea la organizarea sistemului informaţional al unităţii.întocmirea proiectelor privind bugetul de venituri şi cheltuieli. asigurarea ţinerii lor corecte şi la zi.verificarea documentelor justificative de cheltuieli sub aspectul formei. . . urmăresc apariţia actelor normative şi semnalează organele de conducere şi serviciilor . .exercitarea controlului financiar preventiv în conformitate cu dispoziţiile legale.

16. fost organizat şi se exercită controlul intern? Cum este dotarea cu spaţii de lucru. contabilităţii nr. 82/1991? Cum sunt. raportat la numărul acestora. 11.interesate atribuţiile ce le revin din acestea. 18. 19.mare . fiecare atribuţie din ROF): . 17. 10. bunurilor sunt corespunzătoare? Entitatea are completate toate registrele cerute de Legea Da. 15. mobilier şi tehnică necesară Bună.operaţiuni numeroase . . 12. până acum.operaţiuni mai puţin numeroase . obiectivelor? Au fost sesizate.minim Care sunt constatările verificărilor anterioare efectuate de alte structuri (interne şi/sau externe) Nu au fost realizate misiuni de audit intern. Există la nivel de entitate un grafic (circuit) informaţional al Da. neregularităţi/ disfuncţionalităţi la nivelul sistemului auditat? Daca Nu. cum a fost gestionată rezolvarea lor? Pentru urmărirea realizării eficace a obiectivelor sistemului auditat a Da. operaţiunile efectuate în cadrul sistemului auditat (pentru fiecare atribuţie din ROF): Operaţiunile efectuate sunt numeroase. a sistemului auditat? Spaţiile destinate depozitării Da. 9. da. în perioada supusă auditului.operaţiuni puţin numeroase Care este impactul financiar al operaţiunilor efectuate în cadrul sistemului auditat în cazul producerii riscului asociat (pentru Mediu.mediu . 13. 14. în cadrul sistemului auditat? . documentelor? Care sunt riscurile semnificative identificate de unitate în atingerea Nu au fost identificate astfel de riscuri. cu privire la sistemul auditat? Cum este fluctuaţia personalului Medie.

Nr.01. Enunţul întrebării Există proceduri scrise (formalizate) privind înregistrarea. crt. e) clasarea riscurilor pe baza punctajului total. f) ierarhizarea activităţilor/operaţiilor ce urmează a fi auditate.2009 – 30. 7. 5. 1. după cum urmează: a) identificarea activităţilor/operaţiilor. c) stabilirea criteriilor de apreciere a riscului şi a ponderilor acestora şi a nivelurilor de apreciere ale acestora. 2.dar şi pe baza observării fizice şi a analizei efectuate cu ocazia colectării documentelor. d) stabilirea nivelului riscului pentru fiecare criteriu de risc şi determinarea punctajului total al criteriului utilizat. g) elaborarea tematicii în detaliu a activităţilor/operaţiilor seclectate. Cei auditaţi vor răspunde întrebărilor formulate de auditorii interni prin DA sau NU. Avizat: Antal Diana– auditor intern. Chestionarul de control intern se elaborează prin intervievarea Directorului General. depozitarea.2010 Întocmit: Negruț Nicolae – auditor intern. evidenţa bunurilor? Cunoaşteţi normele procedurale privind recepţionarea. Spitalul Judeţean de Urgență Piatra Neamț Compartimentul de audit intern CHESTIONARUL DE CONTROL INTERN Misiunea de audit: Înregistrarea. cu ajutorul întrebărilor formulate. 3.06. Chestionarul de control intern reprezintă un document important în aprecierea nivelului riscurilor. respectiv a obiectelor auditabile. darea în consum şi scoaterea din uz a bunurilor. în limita competenţelor pe care le aveţi? Responsabilitatea pentru procurarea şi recepţionarea activelor este delegată? Există documente justificative privind intrarea şi ieşirea în/din evidenţă a activelor? Există registru de evidenţă a activelor? Au fost alocate integral resurse pentru procurarea de bunuri materiale? Activele preluate în gestiunea entităţii sunt codificate corect? DA NU X X X X X X X Observaţii . 6.ANALIZA RISCURILOR Analiza riscurilor presupune parcurgerea unor paşi pornind de la obiectivele misiunii de audit stabilite. gestionarea.(mare/medie/mică) PROCEDURA 05 . evidenţa şi inventariere patrimoniului. 4. se asigură de existenţa şi modul de funcţionalitate al controalelor interne. Prin intermediul chestionarului de control intern auditorul intern. Perioada auditată: 1. b) identificarea riscurilor asociate activităţilor/operaţiilor.

16. în evidenţa tehnico-operativă şi contabilă? Sunt delegate şi/sau delimitate atribuţiile privind recepţionarea. 21.8. Activele recepţionate se înregistrează corect. 17. 18. 19. 14. 13. Activele sunt marcate fizic la data recepţionării? 9. 12. 11. evidenţa. a ponderilor şi a nivelurilor de apreciere a riscurilor se realizează ţinând cont de 3 factori: aprecierea controlului intern. administrarea şi gestionarea activelor? Sunt respectate normele privind inventarierea activelor? Amortizarea activelor se înregistrează corect? Pentru scoaterea din uz a activelor există avizările conform normelor legale? Scoaterea din uz a activelor este formalizată şi înregistrată? Sunt efectuate verificări privind scoaterea din uz a activelor? Sunt prezentate periodic rapoarte privind starea activelor? A fost constituită o comisie centrală pentru coordonarea activităţii de inventariere? Directorul entităţii a emis decizia de numire a comisiilor de inventariere? A fost efectuat instructajul personalului care participă la inventariere? Au fost luate şi respectate măsuri organizatorice de comisii pentru buna derulare a inventarierii? Este competent personalul implicat în activitatea de inventariere? 10. 20. aprecierea cantitativă (impactul financiar) şi aprecierea calitativă (vulnerabilitatea sistemului) . 15. X X X X X X X X X X X X X X Stabilirea factorilor de analiză a riscurilor.

sunt cunoscute.2010 Întocmit: Negruț Nicolae – auditor intern.Compartimentul de audit intern STABILIREA FACTORILOR DE ANALIZĂ A RISCURILOR ŞI A PONDERILOR ACESTORA Misiunea de audit: Înregistrarea. însă acestea se regăsesc în documentul stabilirea nivelului şi punctajului total al riscurilor. .2009 – 30. Avizat: Antal Diana– auditor intern. Nivelul de apreciere a riscului (N) N1 N2 N3 Aprecierea controlului intern F1 Aprecierea cantitativă F2 Aprecierea calitativă F3 P1-50% P2-30% P3-20% Există proceduri şi se aplică Există proceduri. evidenţa şi inventariere patrimoniului. dar nu se aplică Nu există proceduri Impact financiar Scăzut Impact financiar mediu Impact financiar ridicat Vulnerabilitate mică Vulnerabilitate medie Vulnerabilitate mare Lista centralizatoare a obiectelor auditabile reprezintă primul document care se elaborează în cadrul procedurii – aceasta nu este prezentată. Perioada auditată: 1. Stabilirea nivelului riscului şi a punctajului total al riscului se face de către auditorii interni în baza documentelor aflate în posesia lor până la acel moment dar şi pe baza experienţei personale a auditorilor interni în domeniu.06.01.

Inexistenţa controalelor gestionarea şi înregistrarea interne în contabilitate 5.3 II) Derularea inventarierii anuale a elementelor de activ si pasiv 12.01. Perioada auditată: 1.3 2 1 2. Existenţa procedurilor Inexistenţa procedurilor scrise scrise Lipsuri în gestiune ca urmare 2.Compartimentul de audit intern STABILIREA NIVELULUI ŞI PUNCTAJULUI TOTAL AL RISCULUI Misiunea de audit: Înregistrarea.2010 Întocmit: Negruț Nicolae – auditor intern.06.2009 – 30. Completarea fiselor de Completarea fiselor de gestiune gestiune cu erori P1 50% N1 P2 30% N2 P3 20% N3 Punctaj total 3 2 3 2.8 1 2 1 1. Operarea în fisele de Neconducerea la nivelul magazie gestiunii a evidenței scriptice 10. Operarea în contabilitate Consumuri sau cheltuieli a consumurilor neoperate în contabilitate 11.7 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2. Înregistrarea în Bunuri neînregistrate în contabilitate contabilitate a bunurilor primite 4.3 1 1 1 1 2 2 2 2 1 3 2 1. evidenţa şi inventariere patrimoniului. Întocmirea bunurilor de Bunuri livrate fără justificare consum 7. Avizat: Antal Diana – auditor intern.5 2 2 2 2 1 3 2 1. Înregistrarea în fişele de Necunoaşterea stocului la gestiune a bunurilor primite nivelul gestiunii 6. Aprobarea şi formalizarea Neaprobarea şi nejustificarea bunurilor de consum consumurilor 8.8 2 3 2 2. Existenta procedurilor Inexistenta procedurilor scrise 3 . Obiective/obiective Auditabile Riscuri identificate I) Înregistrarea şi evidența tuturor bunurilor 1. Separarea sarcinilor privind recepţionarea. Eliberarea în consum a Eliberări de bunuri fără bunurilor documente justificate 9. Întocmirea recepţiilor a neefectuării recepţiilor 3.

Semnarea ultimelor documente de intrare sau ieşire 18.a primit sau eliberat bunuri fără documente legale.are documente de predareprimire pe care nu le-a operat în evidenţa gestiunii sau nu le-a predat la contabilitate 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1. . .sunt contabili care ţin evidenta gestiunii supuse inventarierii Derularea corespunzătoare a inventarierii din cauza necunoaşterii responsabilităţilor S-au întocmit.sunt gestionari la gestiunea supusă inventarierii.Eventuale incompatibilităti ale comisiilor de inventariere 15. responsabilul.au pregătire specifică inadecvată.are în gestiune bunuri aparţinând terţilor.bunuri aparţinând terţilor. gestiunea supusă inventarierii modul de derulare si termenele de început si finalizate În comisie sunt numiti membrii care: .gestionează bunuri şi în alte locuri de depozitare.are bunuri nerecepţionate. Inventarierea bunurilor În decizie sunt menţionate componenta. .Stabilirea responsabilităţilor în efectuarea inventarierii 16. . .scrise 13.7 1 1 1 1 Necunoaşterea declarării şi înregistrării tuturor documentelor la timp şi cronologic S-a prevăzut inventarierea si următoarelor elemente de patrimoniu: . Luarea declaraţiilor de inventariere 17. . . .are cunoştinţă de plusuri sau lipsuri în gestiune. datat si semnat declaraţiile scrise ale gestionarilor care să cuprindă: . Stabilirea comisiei de inventariere 14.

Înregistrarea în contabilitate a rezultatelor inventarierii Efectuarea incorectă a eventualelor compensări cantitative sau valorice Completarea necorespunzătoare a procesului-verbal de efectuare a inventarierii Erori în stabilirea răspunderii pentru minusuri în gestiune. timbre fiscale Cuprinderea în liste a tuturor bunurilor inventariate Includerea unor active sau stocuri care nu aparţin entităţii 21. debite) nu au fost înregistrate în evidenţa contabilă şi tehnicoperativă în termen de 3 zile de la data aprobării procesului verbal de către conducătorul entităţii 1 1 1 1 2 3 3 2.19. Stabilirea rezultatelor inventarierii 25. .disponibilităţi aflate în conturi la bănci (Trezorerie). scrisori de garantie. Semnarea si datarea Membrii comisiei si listelor de inventariere gestionarul nu au semnat pe fiecare filă a listei si nu a fost menţionată data III) Valorificarea rezultatelor inventarierii 22. cecuri. Definitivarea stocului Erori în stabilirea stocului faptic faptic 23. întocmirea si completarea listelor de inventariere 20. minusuri. Întocmirea procesului verbal de valorificare a inventarierii 26.5 2 2 2 2 . . Stabilirea si definitivarea plusurilor sau minusurilor 27.5 2 1 1 1.5 2 3 3 2.2 2 3 3 2.mărci poştale. Inventarierea bunurilor aflate în custodie .5 2 2 2 2 2 1 1 1. Lipsurile din gestiune nu au fost înregistrate în contabilitate la valoarea de înlocuire.5 2 2 3 2. Plusurile din gestiune nu au fost înregistrate la valoarea justă Rezultatele inventarierii (plusuri. Definitivarea stocului Neînregistrarea tuturor scriptic intrărilor sau ieşirilor de bunuri 24.disponibilităţi băneşti.

9.IV) Completarea registrului inventar 28.0 – 3. Perioada auditată: 1. bilanţul contabil si situatiile anexă) 1 1 1 1 2 3 3 2. ○ riscuri mari situate în intervalul 2.06.5. întocmirea registrului Completarea registrului – inventar cu datele inventar cu rezultatele inventarierii inventarierii 29. .2010 Întocmit: Negruț Nicolae – auditor intern.6 – 1. Datele din bilanţul contabil anual nu sunt în corespondentă cu situatia reală a elementelor de activ si pasiv stabilite prin inventariere (corespondenta dintre datele din Registrul jurnal.0. balanta de verificare.5 Auditorii interni au împărţit riscurile pe 3 categorii: ○ riscuri mici situate în intervalul 1. evidenţa şi inventariere patrimoniului. ○ riscuri medii situate în intervalul 1. Compartimentul de audit intern CLASAREA OPERAŢIILOR PE BAZA ANALIZEI RISCURILOR Misiunea de audit: Înregistrarea.2009 – 30. Concordanţa dintre Datele din registrul –inventar inventar şi datele nu corespund cu cele din menţionate în registrulprocesul verbal de inventar inventariere si cu datele din contabilitate.0 – 1. Avizat: Antal Diana – auditor intern.01.

Operarea în contabilitate a Consumuri sau cheltuieli consumurilor neoperate în contabilitate 11. Separarea sarcinilor privind recepţionarea. Stabilirea responsabilităţilor în Derularea corespunzătoare a efectuarea inventarierii inventarierii 16. gestiunea supusă inventarierii modul de derulare si termenele de început si finalizate 14. . Existenta procedurilor scrise Inexistenta procedurilor scrise 13. Completarea fiselor de gestiune Completarea fiselor de gestiune cu erori II) Derularea inventarierii anuale a elementelor de activ şi pasiv 12. Întocmirea recepţiilor neefectuării recepţiilor mare 3. . Eliberarea în consum a bunurilor Bunuri neînregistrate contabilitate în mare Inexistenţa controlului intern Bunuri livrate fără justificare Neaprobarea şi nejustificarea consumurilor Eliberări de bunuri fără documente justificate 9. Existenţa procedurilor scrise Inexistenţa procedurilor scrise mare Lipsuri în gesriune ca urmare a 2. datat si semnat declaraţiile scrise ale gestionarilor care să cuprindă: . Întocmirea bunurilor de consum 7.are în gestiune bunuri mare mare mediu mare mic mare mediu mic mare mic mic mic mic Obs. Stabilirea comisiei de inventariere În decizie sunt menţionate componenta. Aprobarea şi formalizarea bunurilor de consum 8. gestionarea şi înregistrarea în contabilitate 5. Luarea declaraţiilor de inventariere S-au întocmit.gestionează bunuri şi în alte locuri de depozitare.au pregătire specifică inadecvată.Obiective/Obiecte auditanile Riscuri identificate Clasare I) Înregistrarea şi evidenţa tuturor bunurilor 1.sunt contabili care ţin evidenta gestiunii supuse inventarierii 15.sunt gestionari la gestiunea supusă inventarierii. Operarea în fisele de magazie Neconducerea la nivelul gestiunii a evidenţei scriptice 10.Eventuale incompatibilităţi ale În comisie sunt numiti membrii comisiilor de inventariere care: . Înregistrarea în fişele de gestiune a bunurilor primite 6. responsabilul. . . Înregistrarea în contabilitate a bunurilor primite 4.

Inventarierea bunurilor aflate în Includerea unor active sau stocuri custodie care nu aparţin entităţii 21.a primit sau eliberat bunuri fără documente legale.aparţinând terţilor. . debite) nu au fost înregistrate în evidenţa contabilă şi tehnic-operativă în termen de 3 zile de la data aprobării procesului mediu mic mic mare mediu mare mare mare mediu mare mare . 19. . . Întocmirea si completarea listelor de Cuprinderea în liste a tuturor inventariere bunurilor inventariate 20.are bunuri nerecepţionate. Semnarea ultimelor documente de Necunoaşterea declarării şi intrare sau ieşire înregistrării tuturor documentelor la timp şi cronologic 18. Plusurile din gestiune nu au fost înregistrate la valoarea justă 27. Definitivarea stocului scriptic Neînregistrarea tuturor intrărilor sau ieşirilor de bunuri 24.bunuri aparţinând terţilor. Întocmirea procesului verbal de Completarea necorespunzătoare a valorificare a inventarierii procesului-verbal de efectuare a inventarierii 26.are documente de predareprimire pe care nu le-a operat în evidenţa gestiunii sau nu le-a predat la contabilitate 17. Stabilirea si definitivarea plusurilor Erori în stabilirea răspunderii sau minusurilor pentru minusuri în gestiune.are cunoştinţă de plusuri sau lipsuri în gestiune. Inventarierea bunurilor Nu s-a prevăzut inventarierea si următoarelor elemente de patrimoniu: . Lipsurile din gestiune nu au fost înregistrate în contabilitate la valoarea de înlocuire. Definitivarea stocului faptic Erori în stabilirea stocului faptic 23. rezultatelor inventarierii minusuri. Stabilirea rezultatelor inventarierii Efectuarea incorectă a eventualelor compensări cantitative sau valorice 25. . Semnarea si datarea listelor de Membrii comisiei si gestionarul nu inventariere au semnat pe fiecare filă a listei si nu a fost menţionată data III) Valorificarea rezultatelor inventarieri 22.disponibilităţi aflate în conturi la bănci (Trezorerie). . Înregistrarea în contabilitate a Rezultatele inventarierii (plusuri.

14.inventar către conducătorul Necompletarea registrului – mare inventar cu rezultatele inventarierii Datele din registrul –inventar nu mare corespund cu cele din procesul verbal de inventariere si cu datele din contabilitate. 28).2009 – 30. Întocmirea registrului inventar cu datele inventarierii 29. cât şi gradul de încredere al aceluiaşi auditor în funţionarea controlului intern. Compartimentul de audit intern TABELUL PUNCTE TARI ŞI PUNCTE SLABE Misiunea de audit: Înregistrarea.verbal de entităţii IV) Completarea registrului inventar 28. bilanţul contabil si situaţiile anexă) Riscurile mici nu vor mai fi avute în vedere în continuarea misiunii de audit (obiectele 8. Perioada auditată: 1. care va conduce la minimizarea riscului. sau la maximizarea apariţiei riscului atunci când gradul de încredere este mic.06.2010. Datele din bilanţul contabil anual nu sunt în corespondentă cu situaţia reală a elementelor de activ si pasiv stabilite prin inventariere (corespondenta dintre datele din Registrul jurnal. 11. balanţa de verificare. Concordanţa dintre inventar şi datele menţionate în registrul. 16. evidenţa şi inventariere patrimoniului. atunci când gradul de încredere este mare. 15. Tabelul puncte tari şi puncte slabe conţine atât punctul de vedere al auditorului intern cu privire la nivelul impactului riscului asupra activităţii auditate. 19. 18. iar riscurile medii şi mari vor fi ierarhizate în documentul „Tabelul puncte tari şi puncte slabe”.01. 13. Întocmit: Grigoraș Ionuț Avizat: Antal Diana .

Definitivarea stocului mic faptic 15.Obiective/Obiecte auditabile Riscuri identificate Punct Tare/ Slab I) Înregistrarea şi evidenţa tuturor bunurilor 1. Înregistrarea în S contabilitate a bunurilor mare primite 4. Operarea în fisele de mediu S magazie 9. Stabilirea rezultatelor mediu inventarierii Consecintele functionarii controlului intern Gradul de incredere in controlul intern Mediu Mic Mediu Mic Mic Mediu Mic mediu mediu Mic mare mare mediu T Mare S Mediu S Mediu . mare S gestionarea şi înregistrarea în contabilitate 5. Separarea sarcinilor privind recepţionarea. Stabilirea comisiei de mic T inventariere 12. Eliberarea în consum a mare S bunurilor 8.Eventuale T incompatibilităti ale mic comisiilor de inventariere 13. Definitivarea stocului mediu scriptic 16. Operarea în contabilitate a mediu S consumurilor II) Derularea inventarierii anuale a elementelor de activ şi pasiv 10. Înregistrarea în fişele de mare S gestiune a bunurilor primite 6. Existenţa procedurilor Mare S scrise 2. Întocmirea recepţiilor Mare S 3. Întocmirea si completarea listelor de inventariere Mediu S III) Valorificarea rezultatelor inventarierii 14. Aprobarea şi formalizarea mediu T bunurilor de consum 7. Existenta procedurilor mare S scrise 11.

Compartimentul de audit intern TABELUL PUNCTE TARI ŞI PUNCTE SLABE Misiunea de audit: Înregistrarea. Înregistrarea în contabilitate a rezultatelor mediu inventarierii IV) Completarea registrului inventar 20. Concordanţa dintre inventar şi datele menţionate mediu în registrul. Acest document va fi semnat de şeful compartimentului de audit intern şi va fi adus la cunoştinţă în cadrul şedinţei de deschidere celor auditaţi. ele fiind evaluate ca punct tare şi în consecinţă vor fi eliminate din auditare.17. Stabilirea si definitivarea mediu plusurilor sau minusurilor 19.01. Întocmirea procesului verbal de valorificare a mediu inventarierii 18.06.inventar S Mediu S Mediu S Mediu S Mediu Ca urmare a analizării modului de funcţionare a sistemelor de control intern au fost identificate 4 obiecte auditabile şi 4 riscuri asociate. evidenţa şi inventariere patrimoniului.2009 – 30. Tematica în detaliu a operaţiunilor auditabile se realizează prin selectarea obiectivelor auditabile care au fost evaluate ca fiind puncte slabe şi care vor fi avute în vedere de auditorii interni. Intocmit: Grigoraș Ionuț . Perioada auditată: 1.2010.

gestionarea şi S interne înregistrarea în contabilitate 5. . 2. Operarea în fisele de Neconducerea la nivelul magazie gestiunii a evidenţei S scriptice 9. responsabilul.Avizat: Antal Diana Punct ConsecinTare/ tele funcObiective/Obiecte auditabile Riscuri identificate Slab tionarii controlului intern I) Înregistrarea şi evidenţa tuturor bunurilor 1. Aprobarea şi formalizarea Neaprobarea şi S bunurilor de consum nejustificarea consumurilor 7.sunt gestionari la gestiunea supusă inventarierii. Existenţa procedurilor scrise Inexistenţa procedurilor S scrise. Operarea în contabilitate a Consumuri sau cheltuieli S consumurilor neoperate în contabilitate II) Derularea inventarierii anuale a elementelor de activ şi pasiv 10. Eliberarea în consum a Eliberări de bunuri fără S bunurilor documente justificate 8. . Întocmirea recepţiilor Lipsuri în gestiune ca urmare S a neefectuării recepţiilor. Separarea sarcinilor privind Inexistenţa controalelor recepţionarea.au pregătire specifică inadecvată. Stabilirea comisiei de În decizie sunt menţionate inventariere componenta. Existenta procedurilor Inexistenta procedurilor S scrise scrise 11. Înregistrarea în fişele de Necunoaşterea stocului la S gestiune a bunurilor primite nivelul gestiunii 6. 3. Înregistrarea în Bunuri neînregistrate în contabilitate a bunurilor contabilitate S primite 4. gestiunea supusă inventarierii modul de T derulare si termenele de început si finalizate 12.Eventuale incompatibilităti În comisie sunt numiti ale comisiilor de inventariere membrii care: .sunt contabili care ţin T Gradul de incredere in controlul intern mic mic mic mic mic mic mic mic mic mic Mare mare .

are cunostintă de plusuri T sau lipsuri în gestiune.Stabilirea responsabilităţilor efectuarea inventarierii 14.disponibilităţi băneşti. scrisori de garantie. Semnarea si datarea Membrii comisiei si listelor de inventariere gestionarul nu au semnat pe S fiecare filă a listei si nu a fost mentionată data III) Valorificarea rezultatelor inventarierii Nu au fost erori în stabilirea 20.are în gestiune bunuri aparţinând terţilor. Luarea declaraţiilor de inventariere evidenta gestiunii supuse inventarierii Derularea corespunzătoare a în inventarierii T S-au întocmit.a primit sau eliberat bunuri fără documente legale. data si semnat declaratiile scrise ale gestionarilor care să cuprindă: .gestionează bunuri şi în alte locuri de depozitare. Inventarierea bunurilor Nu s-a prevăzut inventarierea si următoarelor elemente de patrimoniu: S .bunuri aparţinând terţilor.13. cecuri. . Inventarierea bunurilor Includerea unor active sau aflate în custodie stocuri care nu apartin S entităţii 19.are documente de predareprimire pe care nu le-a operat în evidenţa gestiunii sau nu le-a predat la contabilitate 15. . Semnarea ultimelor Necunoaşterea declarării şi documnte de intrare sau ieşire înregistrării tuturor S documentelor la timp şi cronologic 16. . . Întocmirea si completarea Cuprinderea în liste a listelor de inventariere tuturor bunurilor T inventariate 18. 17. Definitivarea stocului T stocului faptic faptic mare mare mediu mic mare Mediu mic mare .are bunuri nerecepţionate. . .

Întocmirea registrului Completarea registrului – cu rezultatele T inventar cu datele inventarierii inventar mare S mic inventarierii 27. Compartimentul de audit intern .Neînregistrarea tuturor intrărilor sau iesirilor de bunuri Efectuarea incorectă a eventualelor compensări cantitative sau valorice Completarea 23. balanta de verificare.inventar si cu datele din contabilitate. Acest document va fi semnat de şeful compartimentului de audit intern şi va fi adus la cunoştinţă în cadrul şedinţei de deschidere celor auditaţi. Concordanţa dintre Datele din registrul –inventar inventar şi datele menţionate nu corespund cu cele din procesul verbal de inventariere în registrul. el fiind evaluat ca punct tare şi în consecinţă va fi eliminat din auditare. plusurilor sau minusurilor Lipsurile din gestiune nu au fost înregistrate în contabilitate la valoarea de înlocuire. minusuri. debite) nu contabilitate a rezultatelor au fost înregistrate în evidenţa inventarierii contabilă şi tehnic-operativă în termen de 3 zile de la data aprobării procesului verbal de către conducătorul entităţii 21. Tematica în detaliu a operaţiunilor auditabile se realizează prin selectarea obiectivelor auditabile care au fost evaluate ca fiind puncte slabe şi care vor fi avute în vedere de auditorii interni. Datele din bilanţul contabil anual nu sunt în corespondentă cu situatia reală a elementelor de activ si pasiv stabilite prin inventariere (corespondenta dintre datele din Registrul jurnal. Înregistrarea în Rezultatele (plusuri. Stabilirea si definitivarea pentru minusuri în gestiune. Stabilirea rezultatelor inventarierii S mediu S mic S mediu S mic S mediu IV) Completarea registrului inventar 26. bilanțul contabil si situatiile anexă) Ca urmare a analizării modului de funcţionare a sistemelor de control intern au fost identificate 1 obiect auditabil şi 1 risc asociat. Definitivarea stocului scriptic 22. Întocmirea procesului necorespunzătoare a verbal de valorificare a procesului-verbal de efectuare inventarierii a inventarierii Erori în stabilirea răspunderii 24. Plusurile din gestiune nu au fost înregistrate la valoarea justă inventarierii 25.

Separarea sarcinilor privind recepţionarea. Înregistrarea în fişele de gestiune a bunurilor primite 6. Stabilirea responsabilităţilor în efectuarea inventarierii activ si pasiv 13. Înregistrarea în contabilitate a rezultatelor inventarierii IV) Completarea 25.ELABORAREA PROGRAMULUI DE AUDIT INTERN Programul de audit intern se elaborează pe baza obiectivelor misiunii de audit intern şi a analizei riscurilor.06. Semnarea ultimelor documente de intrare sau ieşire 15. Eliberarea în consum a bunurilor 8. Stabilirea si definitivarea plusurilor sau minusurilor 24. Aprobarea şi formalizarea bunurilor de consum 7. Existenta procedurilor scrise inventarierii 10. Definitivarea stocului faptic rezultatelor 20. Semnarea si datarea listelor de inventariere III) Valorificarea 19. numărul de ore planificate şi locul de desfăşurare a acţiunii. Concordanţa dintre inventar şi datele menţionate în registrulinventar inventar Obs PROCEDURA 06 . Întocmit: Negruț Nicolae Avizat: Antal Diana Obiective Obiecte auditabile I) Înregistrarea şi 1. Întocmirea recepţiilor bunurilor 3. Întocmirea si completarea listelor de inventariere 17. Inventarierea bunurilor 16. Programul de audit intern cuprinde pe fiecare obiectiv din tematica detaliată acţiunile necesare atingerii obiectivului auditat. registrului 26. repartizarea acestora pe fiecare auditor intern.01. Stabilirea rezultatelor inventarierii 22. Definitivarea stocului scriptic inventarierii 21. Inventarierea bunurilor aflate în custodie 18. Existenţa procedurilor scrise evidenţa tuturor 2. Stabilirea comisiei de inventariere anuale a 11. Întocmirea procesului verbal de valorificare a inventarierii 23.TEMATICA ÎN DETALIU A OPERAŢIILOR AUDITABILE Misiunea de audit: Înregistrarea. Programul de audit intern are drept scopuri: . Eventuale incompatibilităţi ale comisiilor de inventariere elementelor de 12. Luarea declaraţiilor de inventariere 14.2009 – 30. Perioada auditată: 1. Întocmirea registrului inventar cu datele inventarierii. evidenţa şi inventariere patrimoniului. Înregistrarea în contabilitate a bunurilor primite 4. Operarea în contabilitate a consumurilor II) Derularea 9.2010. gestionarea şi înregistrarea în contabilitate 5. .

Întocmirea programului preliminar al intervenţiei la faţa locului 9.2010. Efectuarea testărilor DuraPersoanele ta implicate (h) (Auditorii) 160 45 1 Negruț Nicolae 1 Negruț Nicolae 3 Negruț Nicolae 10 6 Negruț Nicolae Negruț Nicolae 6 Negruț Nicolae 5 4 Negruț Nicolae Negruț Nicolae 6 Negruț Nicolae 3 Negruț Nicolae 25 10 Grigoraș Ionuț Locul desfăşurării .06. de către şeful compartimentului de audit. Întocmirea programului de audit 8. Tipărirea şi procesarea ordinului de serviciu 2.asigură şeful compartimentului de audit intern că au fost luate în considerare toate aspectele referitoare la obiectivele misiunii de audit intern. Pregătirea şi transmiterea notificării privind declanşarea misiunii de audit intern către părţile interesate 4. Programul de audit intern se poate modifica pe parcursul desfăşurării misiunii de audit intern. Întocmirea listei centralizatoare a obiectelor auditabile 6. Intervenţia la faţa locului I) Înregistrarea Total şi evidenţa 1. Obţinerea numelor persoanelor de contact. Compartimentul de audit intern PROGRAMUL DE AUDIT INTERN Misiunea de audit: Înregistrarea.01.2009 – 30. în situaţia în care timpul planificat pentru intervenţia la faţa locului nu s-a apreciat în mod corespunzător.Colectarea şi prelucrarea informaţiilor 5.1. Pregătirea misiunii de audit 1. Perioada auditată: 1. Planificarea şi organizarea şedinţei de deschidere cu cei implicaţi în misiunea de audit intern 10. Redactarea minutei şedinţei de deschidere. Elaborarea tabelului puncte tari şi puncte slabe 7. II. evidenţa şi inventariere patrimoniului. Tipărirea şi procesarea declaraţiilor de independenţă 3. Întocmit: Negruț Nicolae Avizat: Antal Diana Obiectivele auditului Activităţi Total general I. asigură repartizarea sarcinilor şi planificarea activităţilor.

Revizuirea documentelor de lucru din punct de vedere al conţinutului şi al formei şi întocmirea notei centralizatoare a documentelor de lucru III.3. Elaborarea 2. Redactarea proiectului de raport de audit intern 1.2. Colectarea dovezilor 4. Efectuarea testărilor 3. Revizuirea raportului 2 Grigoraș Ionuț 6 4 3 Grigoraș Ionuț Grigoraș Ionuț Grigoraș Ionuț 25 10 2 Grigoraș Ionuț Grigoraș Ionuț 6 4 3 Negruț Nicolae Negruț Nicolae Negruț Nicolae 56 18 2 Negruț Nicolae Negruț Nicolae 6 6 24 Negruț Nicolae Negruț Nicolae Negruț Nicolae 45 12 3 Grigoraș Ionuț Grigoraș Ionuț 8 9 13 Grigoraș Ionuț Grigoraș Ionuț Grigoraș Ionuț 12 Grigoraș Ionuț Negruț Nicolae Grigoraș Ionuț 2 . Colectarea dovezilor 2.2. Efectuarea testărilor 2.5. Elaborarea 4.1.5. Revizuirea documentelor de lucru din punct de vedere al conţinutului şi al formei şi întocmirea notei centralizatoare a documentelor de lucru Total 2. Raportul de audit intern 1. Colectarea dovezilor 3. Efectuarea testărilor 4. Elaborarea 3.3.4.1.5. Discutarea constatărilor cu şeful de compartiment 3.2.1.2. Revizuirea documentelor de lucru din punct de vedere al conţinutului şi al formei şi întocmirea notei centralizatoare a documentelor de lucru Total 3. Discutarea constatărilor cu şeful de compartiment 1.2.bunurilor II) Derularea inventarierii anuale a elementelor de activ şi paviv III) Valorificarea rezultatelor inventarierii IV) Completarea registrului inventar 1. Elaborarea 1.1.5.4.4.3. Colectarea dovezilor 1. Revizuirea documentelor de lucru din punct de vedere al conţinutului şi al formei şi întocmirea notei centralizatoare a documentelor de lucru Total 4. Discutarea constatărilor cu şeful de compartiment 4.4.3. Discutarea constatărilor cu şeful de compartiment 2.

8. testele (interviuri.7. Urmărirea recomandărilor Urmărirea recomandărilor 3 6 2 4 4 4 120 Grigoraș Ionuț Negruț Nicolae Grigoraș Ionuț Grigoraș Ionuț Negruț Nicolae Grigoraș Ionuț Negruț Nicolae Grigoraș Ionuț Negruț Nicolae Grigoraș Ionuț Grigoraș Ionuț Negruț Nicolae Programul preliminar al intervenţiilor la faţa locului se întocmeşte în baza programului de audit intern şi prezintă în mod detaliat lucrările pe care auditorii interni îşi propun să le efectueze. Finalizarea raportului de audit 1.3.4. respectiv studiile. Testele pot fi efectuate verificând obiectele auditabile asupra întregii populaţii. lucru mai greu de realizat în practică din cauza volumului mare şi al timpului relativ redus. sau asupra unui eşantion din populaţia totală. dacă este cazul 1. Transmiterea proiectului de raport de audit intern la auditat 1. Planificarea şi organizarea reuniunii de conciliere. cuantificările. Compartimentul de audit intern PROGRAMUL INTERVEŢIEI LA FAŢA LOCULUI .6.1.5. validarea acestora cu materiale probante şi perioadele în care se realizează aceste verificări la faţa locului. Includerea în raportul de audit intern a aspectelor reţinute din punctul de vedere al auditatului 1. sondaje). note de relaţii.Obţinerea proiectului de raport de audit intern 1. Transmiterea recoamndărilor IV.

evidenţa şi inventariere patrimoniului. Verificarea existenţei şi pasiv declaraţiilor de inventar. Sondaje faptice pe teren. 45 Grigoraș I. Verificarea modului de inventarierii stabilire a plusurilor sau minusurilor. Perioada auditată: 1. Durata testării (h) Auditori 25 Grigoraș I. Teste. Negruț N.Misiunea de audit: Înregistrarea. 25 Grigoraș I. Vizualizarea listelor de inventar şi compararea semnăturilor.ŞEDINŢA DE DESCHIDERE Şedinţa de deschidere a intervenţiei la faţa locului se derulează la entitatea auditată – în cazul nostru Spitalul Judeţean de Urgență Piatra Neamț – cu participarea auditorilor interni .2010. Verificarea existenţei semnăturii şi a datei listelor de inventar III) Valorificarea Verificarea modului de stabilire a rezultatelor stocului scriptic. Compararea datelor din listele inventar de inventariere. Analiza anuale a eleresponsabilităţilor stabilite membrilor mentelor de activ comisiei.06. Negruț N. PROCEDURA 07 . Negruț N. Verificarea înregistrării în contabilitate a rezultatelor inventarierii IV) Completarea Observarea şi examinarea registrului registrului inventar. Compararea semnăturilor de pe bonuri cu cele autorizate II) Derularea Examinarea deciziei de numire a inventarierii comisiei de inventariere. 56 Grigoraș I. interviuri.2009 – 30. Verificarea procesului verbal de valorificare a inventarierii. cu cele din registrul inventar şi cele din situaţiile financiare anuale. Verificarea fişelor de gestiune. evidenţa Observarea fizică a completării bunurilor documentelor.01. Întocmit: Grigoraș Ionuț Avizat: Antal Diana Obiective Tipul verificării Locul testării TOTAL I) Înregistrarea şi Analiza procedurilor de lucru.

Perioada auditată: 1. telefon 0233/144436 0233/298373 0233/127645 0233/908763 0233/763833 0233/462626 0233/565333 Stenograma şedinţei de deschidere a cuprins următoarele aspecte: a) au fost prezentaţi auditorii interni care vor efectua misiunea de audit intern. aspecte importante discutate. Negruț Nicolae – auditor intern şi Antal Diana – şeful compartimentului de audit intern) şi a personalului structurii auditate. Ordinea de zi a şedinţei de deschidere trebuie să cuprindă: a) prezentarea auditorilor interni. alte circumstanţe). b) prezentarea obiectivelor misiunii de audit intern. c) prezentarea Programului misiunii de audit intern. Şedinţa de deschidere se concretizează prin încheierea Minutei şedinţei de deschidere.2010. în care trebuie să fie consemnate: data şedinţei de deschidere. d) prezentarea tematicii în detaliu. Întocmit:Grigoraș Ionuț– auditor intern. e) acceptarea calendarului întâlnirilor. Compartimentul de audit intern MINUTA ŞEDINŢEI DE DESCHIDERE Misiunea de audit: Înregistrarea. evidenţa şi inventariere patrimoniului. Avizat: Antal Diana – auditor intern. Semnătura . f) asigurarea condiţiilor materiale necesare derulării misiunii de audit intern. Numele şi Prenumele Antal Diana Negruț Nicolae Grigoraș Ionuț Martin Ioan Pascariu Radu Lavric Ioana Boghean Anda Funcţia Şef compartiment audit intern Auditor intern Auditor intern Contabil şef Şef compartiment administrativ Economist Şef compartiment financiar .2009 – 30. Amânarea trebuie discutată cu şeful compartimentului de audit intern.(Grigoraș Ionuț – auditor intern. Entitatea auditată poate solicita amânarea misiunii de audit. notificată la conducătorul entităţii şi aprobată de acesta. participanţii. lipsa de timp.06. b) prezentarea activităţilor care urmează să fie auditate. în cazuri justificate (interese speciale.01. c) stabilirea termenelor de raportare a stadiului verificărilor.contabilitate Compartimentul Fianciar-Contabil Fianciar-Contabil Fianciar-Contabil Nr.

respectiv eventualitatea unor şedinţe intermediare. General Nicol Ramona Şef compartiment audit intern Antal Diana 2. e) stabilirea persoanelor pe care auditorii interni le pot contacta în vederea colectării informaţiilor. tehnică de calcul). i) stabilirea modalităţilor de redactare a Raportului de audit intern. efectuării de teste. f) stabilirea calendarului întâlnirilor dintre auditorii interni şi cei auditaţi. g) convenirea unor aspecte procedurale. informarea sistematică asupra constatărilor. INTERVENŢIA LA FAŢA LOCULUI . Dir. h) stabilirea condiţiilor materiale necesare astfel încât auditorii interni să-şi poată realiza în condiţii optime misiunea de audit (spaţii de lucru.d) prezentarea Programului intervenţiei la faţa locului. luării de interviuri.

Spitalul Judeţean de Urgență Piatra Neamț Compartimentul de audit intern . concluziilor şi recomandărilor.  stabilirea documentaţiei justificative complete. PROCEDURA 08 .COLECTAREA DOVEZILOR Scopul acestei proceduri îl reprezintă efectuarea testărilor stabilite prin programul de audit aprobat şi obţinerea de probe.Intervenţia la faţa locului constă în colectarea documentelor.  reconstituirea operaţiunilor de la suma totală până la detalii individuale şi invers. d) şedinţa de închidere P – 11. Colectarea dovezilor se face pornind de la „Programul intervenţiei la faţa locului” unde au fost planificate şi elaborate listele de verificare şi testările care vor fi efectuate. c) revizuirea documentelor de lucru P – 10. dovezi suficiente şi relevante pentru formularea constatărilor. Pe baza acestor testări şi având în vedere rezultatele obţinute se va trece la întocmirea „Fişelor de identificare şi analiză a problemelor” (FIAP-uri) şi a „Formularelor de constatare şi raportare a iregularităţilor” (FCRI). analiza şi evaluarea acestora şi cuprinde următoarele proceduri: a) colectarea dovezilor P – 08. Auditorii interni vor avea în atenţie şi Tabloul de prezentare a circuitului auditului (pista de audit) care oferă informaţii utile în colectarea dovezilor. atribuţiilor şi responsabilităţilor. b) constatarea şi raportarea iregularităţilor P – 09. Tabloul de prezentare a circuitului auditului (pista de audit) permite:  stabilirea fluxurilor informaţiilor.

TABLOUL DE PREZENTARE A CIRCUITULUI AUDITULUI Misiunea de audit: Înregistrarea.2010.06. deteriorate.01.varianta simplificată Contabilul şef Lista de inventariere – varianta cu diferenţe Şeful entităţii Decizia şefului entităţii prin care au fost numite comisiile de inventariere Decizia şefului entităţii prin care au fost înlocuiţi unii membri ai comisiilor de inventariere Procesul . lipsuri sau deprecieri la inventariere Lista de inventariere-varianta simplificată aferentă obiectelor de inventar (bune) aflate în depozitele gestiunii Lista de inventariere-varianta simplificată aferentă obiectelor de inventar (bune) întocmită pe locuri de folosinţă .2009 – 30. Perioada auditată: 1. Întocmit: Grigoraș Ionuț Avizat: Antal Diana Activitatea de auditat Derularea inventarierii anuale a elementelor de activ şi pasiv Cine are atribuţii Preşedintele comisiei de inventariere Preşedintele comisiei de inventariere Contabilul şef Cine este responsabil Contabilul şef Documentul justificativ şi/sau documentul final Lista de inventariere . evidenţa şi inventariere patrimoniului.verbal de instruire a comisiilor de inventariere Şeful entităţii Contabilul şef Contabilul şef şi şef compartiment administrativ Comisia de inventariere Comisia de inventariere Comisia de inventariere Comisia de inventariere Comisia de inventariere Comisia de inventariere Comisia de inventariere Şeful entităţii Preşedintele comisiei de inventariere Preşedintele comisiei de inventariere Preşedintele comisiei de inventariere Preşedintele comisiei de inventariere Preşedintele comisiei de inventariere Preşedintele comisiei de inventariere Preşedintele comisiei de inventariere Situaţia analitică referitoare la clădirile şi terenurile administrate de entitate Lista de inventariere-varianta simplificată aferentă activelor (bune) aflate în depozite Lista de inventariere-varianta simplificată aferentă activelor (bune) întocmită pe locuri de folosinţă Lista de inventariere-varianta simplificată aferentă activelor depreciate. fără mişcare sau greu vandabile Lista de inventariere – varianta cu diferenţe aferentă activelor la care s-au constatat plusuri. inutilizabile.

lipsuri sau deprecieri la inventariere Lista de inventariere cuprinzând comenzile în curs. fără mişcare sau greu vandabile Lista de inventariere-varianta simplificată aferentă obiectelor de inventar la care s-au constatat plusuri.Comisia de inventariere Preşedintele comisiei de inventariere Comisia de inventariere Preşedintele comisiei de inventariere Comisia de inventariere Preşedintele comisiei de inventariere Preşedintele comisiei de inventariere Preşedintele comisiei de inventariere Preşedintele comisiei de inventariere Preşedintele comisiei de inventariere Preşedintele comisiei de inventariere Preşedintele comisiei de inventariere Şeful entităţii Comisia de inventariere Comisia de inventariere Comisia de inventariere Comisia de inventariere Comisia de inventariere Comisia de inventariere Contabilul şef Contabilul şef Şeful entităţii Persoana care are Contabilul şef răspunderea gestionării valorilor materiale în cauză Persoana care are Contabilul şef răspunderea gestionării valorilor materiale în cauză Lista de inventariere-varianta simplificată aferentă obiectelor de inventar depreciate. abandonate sau sistate Situaţia analitică distinctă cuprinzând creanţele şi obligaţiile incerte sau în litigiu Situaţia desfăşurătoare cuprinzând bunurile materiale aflate în curs de prelucrare. transformare. deteriorate. inutilizabile. lipsuri sau deprecieri la inventariere Lista de inventariere-varianta simplificată aferentă materialelor (bune) aflate în depozitele gestiunii Lista de inventariere-varianta simplificată aferentă materialelor depreciate. deteriorate. inutilizabile. reparare Lista de inventariere cuprinzând bunurile materiale aparţinând altor entităţi aflate în custodie la entitatea auditată Lista de inventariere cuprinzând bunurile materiale aparţinând entităţii auditate aflate în custodie la alte entităţi Actul de custodie Fişa de magazie aferentă activelor aflate în păstrare în depozitele entităţii Fişa de magazie aferentă obiectelor de inventar aflate în păstrare în depozitele entităţii . fără mişcare sau greu vandabile Lista de inventariere – varianta cu diferenţe aferentă materialelor la care s-au constatat plusuri.

plusurile.Persoana care are răspunderea gestionării valorilor materiale în cauză Contabilul şef Fişa de magazie aferentă materialelor aflate în păstrare în depozitele entităţii Persoana desemnată de compartimentul financiar-contabil Persoana desemnată de compartimentul financiar-contabil Persoana desemnată de compartimentul financiar-contabil Contabilul şef Contabilul şef Extrasul de cont din ultima zi bancară Contabilul şef Fişa contului 411 „Clienţi” Contabilul şef Fişa contului 401 „Furnizori” Şeful entităţii Adresă emisă de unitatea auditată prin care s-a solicitat confirmarea debitelor Registrul de casă în lei Notă explicativă luată persoanei care are răspunderea gestionării valorilor materiale sau băneşti. expirarea termenelor de prescripţie a creanţelor sau din alte cauze Declaraţia scrisă a persoanei care gestionează valori materiale sa băneşti Casierul entităţii Comisia de inventariere Contabilul şef Preşedintele comisiei de inventariere Comisia de inventariere Preşedintele comisiei de inventariere Preşedintele comisiei de inventariere Preşedintele comisiei de inventariere Contabilul şef Comisia de inventariere Comisia de inventariere Valorificarea rezultatelor inventarierii Persoana desemnată de compartimentul financiar-contabil Comisia de inventariere Comisia de cercetare administrativă Procesul – verbal de sigilare a depozitelor gestiunii Procesul – verbal de desigilare a depozitelor gestiunii Registrul – inventar Şeful entităţii Procesul – verbal de inventariere Şeful entităţii Procesul – verbal de cercetare administrativă . referitoare la lipsurile. deprecierile.

Comisia de inventariere Şeful entităţii Comisia de inventariere Preşedintele comisiei de inventariere Şeful entităţii Comisia de inventariere Comisia de cercetare administrativă Persoana desemnată de compartimentul financiar-contabil Persoana desemnată de compartimentul financiar-contabil Persoana desemnată de compartimentul financiar-contabil Persoana desemnată de compartimentul financiar-contabil Persoana desemnată de compartimentul financiar-contabil Preşedintele comisiei de cercetare administrativă Contabilul şef Lista cu sorturile de valori materiale care întrunesc condiţiile de compensare datorită riscului de confuzie Baza de calcul privind modul de compensare între plusurile şi lipsurile constatate la inventariere Actul justificativ şi baza de calcul pentru bunurile materiale la care s-au acceptat scăzăminte Baza de calcul privind stabilirea valorii de înlocuire a lipsurilor imputabile Registrul numerelor de inventar pentru active Contabilul şef Fişa mijlocului fix Contabilul şef Fişa de cont pentru operaţiuni diverse aferentă activelor Contabilul şef Fişa de cont pentru operaţiuni diverse aferentă obiectelor de inventar Contabilul şef Fişa de cont pentru operaţiuni diverse aferentă materialelor .

Perioada auditată: 1. evidenţa şi inventariere patrimoniului.modalitatea arhivării documentelor de evidenţă a X administrării şi gestionării patrimoniului 1.există propuneri de perfecţionare a procedurii? 1. Analiza sistemului de securitate al bazei de date şi a documentelor întocmite OBS. 1. ACTIVITATEA DE AUDIT DA NU crt.precizarea elementelor ce asigură securitatea X bunurilor materiale din patrimoniu .aprobarea procedurii de către persoanele competente X .2009 – 30.1. 1.atribuirea responsabilităţilor privind gestionarea X patrimoniului .3.existenţa componentei de actualizare a procedurii X . Examinarea cunoaşterii procedurilor de către persoanele cu responsabilităţi în gestionarea patrimoniului X 1.01. Examinarea procedurilor scrise privind gestionarea patrimoniului care constă în: . Nr.6.precizarea modalităţii de gestionare a patrimoniului X .precizarea persoanelor care au drept de control X .constată disfuncţionalităţi în timpul aplicării? .06.2010.2.5. Înregistrarea şi evidenţa bunurilor 1.asigurarea transpunerii prelucrărilor într-un sistem X informatizat .4. 1 OBIECTIVUL ÎNREGISTRAREA ŞI EVIDENŢA BUNURILOR Misiunea de audit: Înregistrarea. Analiza listei persoanelor nominalizate care au acces la documentaţia privind evidenţa patrimoniului. Test 1 Notă de relaţii Observare fizică Notă de relaţii Observare fizică Notă de relaţii Observare fizică Notă de relaţii Observare fizică X X X X X Analiza fişelor posturilor Notă de relaţii Observare fizică . Întocmit: Grigoraș Ionuț – auditor intern. Avizat: Antal Diana – auditor intern.consideră procedura corespunzătoare? . Aprecierea calităţii procedurii de către responsabilii acesteia: .Spitalul Judeţean de Urgență Piatra Neamț Compartimentul de audit intern CHESTIONARUL – LISTĂ DE VERIFICARE NR. Compararea atribuţiilor din proceduri şi din ROF cu fişele posturilor X 1.

documentele de evidenţă a activelor în depozit .12.8.7.documentele de evidenţă a obiectelor de inventar în magazie .documentele de evidenţă a materialelor . Verificarea corectitudinii înregistrării efectuate în documentele de evidenţă a materialelor.10.11. 1. 1. Verificarea existenţei procedurilor scrise pentru completarea documentelor de evidenţă a patrimoniului.1. X X X Notă de relaţii Observare fizică Test 1 (eşantion) Observare fizică X X X X X X X Test 1 (eşantion) Examinarea documentelor Test 1 (eşantion) Observarea fizică . a obiectelor de inventar şi a activelor .9.documentele de evidenţă a obiectelor de inventar în folosinţă . 1.documentele de evidenţă a activelor pe locuri de folosinţă Punerea de acord a datelor înscrise în documentele de evidenţă cu cele din documentele justificative Verificarea certificării şi aprobării documentelor de evidenţă Operarea în fişele de consum a bunurilor materiale 1. Analiza modalităţii de depozitare a bunurilor materiale 1.

6. 14. şef compartiment administrativ Nr. 10. 12. 5. Procedurile scrise au fost actualizate în cazul în care activitatea de achiziţii a fost reorganizată? Procedurile scrise prevăd separarea sarcinilor? Cunoaşteţi procedurile de lucru? Controlul ierarhic asigură derularea corespunzătoare a înregistrării şi evidenţei bunurilor? Procedurile scrise privind înregistrarea şi evidenţa bunurilor au fost aduse la cunoştinţă personalului? Aţi participat la cursuri de pregătire profesională privind activitatea de înregistrare şi evidenţă a bunurilor? Sunteţi mulţumit de condiţiile de la locul de muncă? În fişele posturilor sunt prevăzute atribuţii privind evidenţa şi înregistrarea bunurilor? X Persoanele cu responsabilităţi în gestionarea patrimoniului au fost examinate la încadrare sau la finele perioadei? Sistemul de securitate al bazei de date şi a documentelor întocmite este eficient? Mai aveţi ceva de adăugat? Auditor. Grigoraș Ionuț NU Obs. X X X X X X X X X X X Semestrial X X Economist. 1. 8. Întrebări DA Aţi semnat fişa postului? Există proceduri scrise (formalizate) privind înregistrarea şi evidenţa bunurilor materiale? Dacă există proceduri scrise vă rugăm să le prezentaţi. 11.Spitalul Judeţean de Urgență Piatra Neamț Compartimentul de audit intern INTERVIU NR. 13. 4. Pascariu Radu . crt. 9. 2. 7. 3. 1 privind verificarea existenţei procedurilor scrise adresat domnului Pascariu Radu.

nu s-a ţinut cu ajutorul documentului „Fişa de evidenţă a stocurilor şi a obiectelor de inventar pe locuri de folosinţă”. b) verificarea corectitudinii înregistrării efectuate în documentele de evidenţă a materialelor. CONSTATĂRI 1) La nivelul entităţii nu există proceduri scrise în conformitate cu normele legale ce guvernează această activitate (OMFP nr. evidenţa şi inventariere patrimoniului. Populaţia este reprezentată din totalul documentelor justificative grupate pe cele 12 luni reprezentând perioada 1. DESCRIEREA TESTULUI Pentru efectuarea testului s-au analizat documentele justificative (facturi.01. Perioada auditată: 1.06. Testarea a avut în vedere următoarele aspecte:  examinarea procedurilor scrise privind gestionarea patrimoniului. administrare şi gestionare a activelor.2009 – 30. 946/2005).2009 – 30. bonuri de consum. a obiectelor de inventar şi a activelor. privind desfăşurarea operaţiunilor de recepţie. Întocmit: Negruț Nicolae – auditor intern. spre folosinţă. 3) Activele corporale nu se pot identifica datorită inexistenţei inscripţionării acestora cu numere de inventar.  verificarea corectitudinii înregistrării efectuate în documentele de evidenţă a materialelor.01. Avizat: Antal Diana – auditor intern.2009 – 30. 1. note de recepţie. 1 Obiectivul I ÎNREGISTRAREA ŞI EVIDENŢA BUNURILOR Misiunea de audit: Înregistrarea. 4) Evidenţa obiectelor de inventar destinate dotării birourilor şi altor încăperi sau locuri funcţionale. adică 1.2010. Eşantionul a fost constituit într-un procent de 30% din totalul populaţiei pe baza foii de lucru nr.  concordanţă între datele înscrise în documentele de evidenţă şi cele din documentele justificative. a obiectelor de inventar şi a materialelor. avize de expediere.06.2010.06.Spitalul Judeţean de Urgență Piatra Neamț Compartimentul de audit intern TEST NR. d) operarea în fişele de consum a bunurilor materiale. 2) Evidenţa contabilă nu asigură o evidenţiere clară pentru separarea distinctă între ceea ce înseamnă active corporale. c) concordanţă între datele înscrise în documentele de evidenţă şi cele din documentele justificative.01.2010. OBIECTUL TESTULUI Înregistrarea şi evidenţa bunurilor OBIECTIVELE TESTULUI a) examinarea procedurilor scrise privind gestionarea patrimoniului. procese verbale de recepţie) aferente perioadei auditate.  operarea în fişele de consum a bunurilor materiale. a obiectelor de inventar şi a activelor. 5) Nu există o evidenţă tehnico-operativă pe fişe de magazie deschise pentru fiecare bun material aflat în gestiune. Testarea a constat în verificarea documentelor justificative în baza cărora s-au operat înregistrarea şi evidenţa bunurilor. . active necorporale şi obiecte de inventar.

6) Mijloacele fixe nu se ţin pe locurile de folosinţă pe baza formularului „Listă de evidenţă şi inventariere a activelor” care serveşte atât la ţinerea evidenţei pe locuri de folosinţă cât şi la efectuarea inventarierii. respectiv 12*30% = 4 luni. CONCLUZIE În baza acestui test s-a întocmit FIAP nr. Negruț Nicolae . august. 1. noiembrie. 1. FOAIE DE LUCRU NR. d) pasul de selecţie va fi: 12 : 4 = 3. Testarea se va realiza pe un eşantion care a fost stabilit astfel: a) documentul analizat: Înregistrarea şi evidenţa bunurilor b) populaţia totală este reprezentată de documentele justificative aferente înregistrării şi evidenţei bunurilor. e) eşantionul se va constitui pornind de la luna februarie 2008. continuând cu lunile mai. f) eşantionul constituit va fi verificat în totalitate. c) eşantionul va fi de 30%. formată din 12 luni. Auditor intern.

2008 FIAP - FIAP FIAP FIAP - FAIP FIA P FIAP - - - FIAP - FIAP - . 2008 11. 3. Negruț Nicolae 02. 1. a obiectelor de inventar şi a activelor Concordanţa între datele înscrise în documentele de evidenţă şi cele din documentele justificative Operarea în fişele de consum a bunurilor materiale Auditor intern.Spitalul Judeţean de Urgență Piatra Neamț Compartimentul de audit intern LISTA DE CONTROL NR. 1 Privind înregistrarea şi evidenţa bunurilor Nr. 2008 08. 4. crt. 2. 2008 05. Elemente testate Examinarea procedurilor scrise privind gestionarea patrimoniului Verificarea corectitudinii înregistrării efectuate în documentele de evidenţă a materialelor.

150/2004). Mijloacele fixe se vor inscripţiona cu numere de inventar pentru a se identifica la inventarierea acestora. Perioada auditată: 1. CONSTATĂRI 1) La nivelul entităţii nu există proceduri scrise în conformitate cu normele legale ce guvernează această activitate (OMFP nr. evidenţa şi inventariere patrimoniului. 4) Evidenţa obiectelor de inventar destinate dotării birourilor şi altor încăperi sau locuri funcţionale. a bunurilor materiale. astfel încât să ofere o imagine clară a patrimoniului.2009 – 30. 5) Nu există o evidenţă tehnico-operativă pe fişe de magazie deschise pentru fiecare bun material aflat în gestiune. în cadrul entităţii auditate s-a efectuat defectuos. PROBLEMA Organizarea gestionării şi administrării bunurilor. spre folosinţă. 2. 1850/2004 şi a Ordinului ministrului finanţelor publice nr. active necorporale şi obiecte de inventar. cu modificările ulterioare. Respectarea prevederilor Legii contabilităţii nr. administrare şi gestionare a activelor. cu ajutorul formularului „Lista de evidenţă şi inventariere a activelor” (OMFP nr. 6) Mijloacele fixe nu se ţin pe locurile de folosinţă pe baza formularului „Listă de evidenţă şi inventariere a activelor” care serveşte atât la ţinerea evidenţei pe locuri de folosinţă cât şi la efectuarea inventarierii. CONSECINŢE Nerespectarea cadrului normativ existent datorat inexistenţei unor proceduri scrise privind modul de organizare a gestionării şi administrării bunurilor materiale. 4. RECOMANDĂRI 1.06. 3. .01. Organizarea evidenţei contabile de gestiune şi a evidenţei financiare. 3) Activele corporale nu se pot identifica datorită inexistenţei inscripţionării acestora cu numere de inventar.Spitalul Judeţean de Urgență Piatra Neamț Compartimentul de audit intern FIŞĂ DE IDENTIFICARE ŞI ANALIZĂ APROBLEMEI NR. Organizarea şi efectuarea unei evidenţe tehnico-operative pe fişe de magazie deschise pentru fiecare bun material aflat în gestiune. a Ordinului ministrului finanţelor publice nr. Nu există un program de contabilitate performant privind înregistrarea şi evidenţa patrimoniului.1 Misiunea de audit: Înregistrarea. Evidenţierea activelor. în ceea ce priveşte înregistrarea şi evidenţa bunurilor şi întocmirea de proceduri scrise (formalizate) privind această activitate. nu s-a ţinut cu ajutorul documentului „Fişa de evidenţă a stocurilor şi a obiectelor de inventar pe locuri de folosinţă”. pe locurile de folosinţă. privind desfăşurarea operaţiunilor de recepţie. 2) Evidenţa contabilă nu asigură o evidenţiere clară pentru separarea distinctă între ceea ce înseamnă active corporale. 946/2005. CAUZE Personalul a considerat că nu sunt necesare proceduri scrise (formalizate) dacă se respectă cadrul legal privind înregistrarea şi evidenţa patrimoniului. 5.2010. 82/1991.Evidenţa contabilă şi tehnicooperativă nu reflectă în totalitate situaţia reală a elementelor de activ şi pasiv. a obiectelor de inventar şi a materialelor. 946/2005).

Auditor intern. Antal Diana Auditor intern. Grigoraș Ionut . Negruț Nicolae Şef compartiment audit intern.