You are on page 1of 5

PARMENIDÉSZ

Töredékek

1.

5

10

15

20

25

30

Kancáim, melyek visznek, ameddig a vágyam elérhet,
vittek, vezetve, midőn az istennő nagyhírű útjára
elragadtak: ez viszi minden városokon keresztül a tudó férfit.
Ezen utaztam, mert ezen vittek a sokeszű kancák
kocsimat húzva; az utat pedig lányok mutatták.
A tengely a kerékagyban síp hangját adta
izzásig hevülve (hiszen hajtotta két jólkerekített
kerék mindkétfelől), amikor Héliosz leányai,
kik elhagyták az Éj házát, siettek, hogy menjenek
a fénybe, kezükkel taszítván hátra fejükről a fátylat.
Ott van az Éj és a Nappal ösvényeinek kapuja:
szemöldökfa és kőküszöb fogja közre,
magát az éteri kapunyílást nagy ajtószárnyak töltik ki.
Váltakozó kulcsaikat a sokat büntető Diké őrzi.
Őt a szépbeszédű lányok lágy szavakkal
megfontoltan rávették, hogy a csappantyús reteszt
késlekedés nélkül taszítsa hátra a kapun. A kapuszárnyak
tátongó nyílást tártak megnyílván, midőn a sokércű
tengelyeket a furatokban egymás után megfordították,
a szögekkel és hegyekkel ellátottakat. Aztán rajtuk keresztül
egyenest bevezették a leányok a széles szekérúton a kocsit és a lovakat.
Az istennő pedig nyájasan fogadott, jobbjával a jobbom
megragadta, ekképpen szólt és így szólított meg:
te ifjú, aki halhatatlan kísérők társaként
lovakkal, melyek visznek, házunkhoz érkezel,
légy üdvöz! Mert nem gonosz végzet küldött, hogy rátérj
erre az útra (amely ugyancsak távol esik az emberi tülekedéstől),
hanem a törvény és a jog. Mindent meg kell tudnod,
mind a jólkerekített Igazság rendületlen szívét,
mind a halandók vélekedéseit, melyekben nincs igaz bizonyosság.
Ám azt is meg fogod tanulni, miként szükségszerű,
hogy a minden által mindent átható jelenségek valóságosak legyenek.

annak léteznie kell. mert meg sem ismerheted a nemlétezőt (mivel nem lehetséges) és ki sem mondhatod. amelyen a mit sem tudó halandók 5 tévelyegnek. Ami kimondható és elgondolható. így sodródnak. Azt mondom neked. és ne kényszerítsen a sokszor tapasztalt szokás erre az útra. különbséget tenni nem képes népség. mert [a gondolkodás] nem vágja szét a létezőnek a létezővel való összefüggését sem [úgy. . melyek a kutatásnak azok az egyedüli útjai. miután meghallottad. fontold ezt meg.2. hogy ily módon] összeállított [legyen]. 6. sem [úgy. Logosszal ítéld a sokat vitatott érvet. A másik. azután még attól. hogy] mindenfelé a kozmosz rendje szerint teljesen szétvágott [legyen]. hanem a kutatásnak ettől az útjától tartsd távol az ismeretet. hogy a nemlétezők létezzenek. 5. Az egyik. 3. Mert ugyanaz a gondolkodás és a létezés 4. ami nem létezik. megigézett. 5 Nos. hogy: nem létezik és kell lennie nemlétezésnek. Nézd. Mert először a kutatásnak ettől az útjától óvlak. te meg fogadd be a szót. Arra intelek. Ez a bizonyosság ösvénye (mert az Igazságot követi). én elmondom. ez az ösvény teljességgel kutathatatlan. akik a létezést és a nemlétezést ugyanannak tartják és nem ugyanannak. a gondolkodás számára a távol állók ugyanúgy szilárdan közeliek. 7. hogy: létezik és hogy nincs nemlétezés. Mert van létezés és nincs. a kétfejűek: mert tanácstalanság kormányozza keblükben a tévelygő gondolkodást. amelyet mondottam. amelyek elgondolhatók. csengő fület használj 5 és nyelvet. [akik számára] mindenben van fordított ösvény. Mert sohasem fogod kikényszeríteni azt. Közös az. süket és vak. ahonnan elindulok: ugyanoda érkezem. hogy nemlátó szemet.

hogy: van. sem kevésbé. ami ha volna. mert teljesen egyenletesen van. ott kevésbé volna az. hogy az egyiket mint elgondolhatatlant. Ezen igen sok a jegy. egyetlen. hogy a nemlétezőből mondd vagy gondold keletkezését. ami akadályozná összefüggését. nem jobban az egyik irányban. vagy sehogy. mivel teljesen ép. folytonos. mert a létező érinti a létezőt. rendületlen és teljes. És miféle szükség serkentette volna. mert nem gondolható el és nem mondható. mely kétfelől körülzárja. mivel most teljességgel van. hogyan és honnan növekedett volna? Nem fogom megengedni. a létezés és a nemlétezés. romolhatatlan. hogy ne legyen teljes. közepétől mindenfelé egyenlő. És hogyan léteznék ezután a létező? Hogyan keletkeznék? Mert ha keletkezett. Ezzel el van döntve. egy. és nem is olyan a létező. mert a létező nélkül. nem találod a gondolatot. Ugyanaz ugyanabban maradván önmagában nyugszik. Soha nem volt. megeresztve bilincsét. növekedjék? Így hát vagy teljesen kell léteznie. teljes mindenfelől. Ezért nem illik a létezőhöz. jólkerekített gömb tömegéhez hasonlatos. mert nincs hiánya. egész. Mert miféle kezdetét tudnád kinyomozni. sem pusztulni nem engedi Diké. amely megakadályozhatná. mert nincs és nem lesz semmi a létezőn kívül. Aztán mozdulatlan. Így [puszta] nevek azok. Mert nemlétező sincs. A döntés ezzel kapcsolatban ebben áll: létezik. a helyváltoztatás és a csillámló szín cserélődése. Aztán. Nem is osztható. 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Egyetlen út-szó marad még. Így hát kialszik a keletkezés és nincs tudás a pusztulásról. hogy itt inkább. mert a hatalmas Ananké a határ kötelékeiben tartja. mindene hiányoznék. És a meggyőződés ereje sem fogja soha megengedni. hogy egyesüljön a hasonlóval. mivel van szélső határa. megnevezhetetlent el kell hagynunk (mert nem igaz út). amelyben kifejeződött. amelyeket a halandók alkottak maguknak. eltaszította őket az igaz bizonyosság. nem létezik. hanem fogva tartja. vagy nem létezik. Ugyanaz a gondolkodás és ami végett a gondolat van. ahogyan szükséges. teljesen tele van a létezővel. hogy egész és mozdulatlan legyen. előbb vagy később kezdődve. a másik létezik és valódi. igaznak vélve ezeket: a keletkezés és a pusztulás. Mert nem lehet nagyobb vagy kisebb a létezés itt vagy ott. a hatalmas kötelékek határaiban kezdet és megszűnés nélküli.8. Ezért sem keletkezni. hogy a nemlétezőből. mivel nem-született. ha ezután akarna keletkezni. mivel azt a Moira megkötözte. mivel a keletkezés és a pusztulás nagyon messzire űzettek. s akkor sem. hogy nem létezik. így teljes egészében összefüggő. hogy a létezőből valami más keletkezzék. s így szilárdan ugyanott marad. nem lesz. .

Meg fogod ismerni az aithér születését és az aithérban levő összes jegyet és a Nap tiszta. amazzal ellentétesen. melyek közül egyet [a másik nélkül] nem lehet megnevezni. Mert az iszonyatos szülés és keveredés minden ügye felett ő uralkodik. 60 Ezt az egész. hogy két formát neveznek meg. meg fogod ismerni a kétoldalt körbevevő eget [és azt]. hogy tartsa a csillagok határát. hogy honnan keletkezett és hogyan kötötte gúzsba Ananké. aki mindent kormányoz.) 55 És alakra ellentétesekként különböztették meg őket. Egyfelől a láng éteri tüzét. 12. a sötét éjszakát. (Ebben tévednek. hogy soha győzelmet ne vegyen rajtad a halandók valamely véleménye. ezek közepén pedig a daimón. ami kettejük közül egyikben ne részesülne. és jegyeket tulajdonítottak nekik. de közibük ront illő rész a lángból. a Nap meg a Hold a [mindennel közös] aithér és az égi Tejút. egyformán találkozik határaival. világosan fénylő fáklyájának pusztító munkáit. egymástól elkülönítetteket. és hogy ezek honnan erednek. önmagával mindenfelé azonos. és ami az ő tulajdonságaiknak megfelel. A következőkben az emberek vélekedéseit ismerd meg. amely szelíd. önmagában véve. meg fogod érteni a kerekszemű. 50 Ezzel befejeztem a megbízható beszédet és ismeretet az Igazságról. . nagyon lágy. hogy keveredjenek. Minthogy minden fénynek és éjnek neveztetik. A Föld. De azt a másikat is. 10. miközben szavaim csalárd rendjét hallgatod! Mert eltökélték. a mellettük lévők vegyítetlen éjszakával. minden ugyanúgy tele van fénnyel és láthatatlan éjszakával. valószínűnek tűnő elrendezést elmondom neked. az jutott névként ezeknek és azoknak. hímet a nősténynek. a legfelső Olümposz és a csillagok meleg ereje hogyan serkent keletkezni.Mert önmagával mindenfelől egyenlő. Mert a szűkebbek telítve voltak vegyítetlen tűzzel. 9. körbejáró Hold munkáit 5 és születését. a másikkal pedig nem azonos. és fordítva megint. ezt a sűrű és súlyos alakot. 11. mivel nincs semmi. 5 küldve a hímnek nőstényt. melyek egyenlőek.

az erő. 13a. Ám ha a magok összekeveredése után harcolnak egymással az erők. Éjjel világító. 15. 14. 18. Nos. .) 16. Steiger Kornél fordítása .. mely a vénákban a különböző vérből alakít. olyan állapotban van az emberekben a gondolkodás. Jobbra a fiúkat. [20. 5 Midőn az asszony és a férfi összekeveri a szerelem magját... Mert ugyanaz gondolkodik az emberekben: a test természete mindegyikükben és az összesben. 15a. Mert a túlsúlyban lévő a gondolat..13.. amelyek mindegyikének megkülönböztető jelként adnak nevet az emberek. és nem alkotnak egyet a testben. 19. Legelsőnek az istenek közül Erószt eszelte ki. mozdulatlan az. aminek mint egésznek neve: lét. balra a lányokat.. . (Parmenidész a költeményében vízben gyökerezőnek mondja a földet. ha jó arányú. éjben rejtőző [fény]. Mindig a Nap sugarai felé néző. Föld körül bolygó idegen fény.. jól formált testeket alkot. akkor dühöngve kettős maggal sújtják a születőnek nemét.. Föld körül járó. Mert amilyen a sokat bolygó tagok mindenkori keveréke.. 17.. a vélekedés szerint így keletkeztek ezek és most így vannak és növekedve ezután a jövőben eszerint érnek majd véget a dolgok.] Egyedüli. ahol a keverék van..