You are on page 1of 5

Hérakleitosz töredékeiből

1

Tudatlanság:

40. [B 40.] A sokféle tudás nem tanít meg arra, hogy esze legyen
valakinek. Mert Hésziodoszt is megtanította volna és Püthagoraszt, aztán
meg Xenophanészt is és Hekataioszt.
58. [B 57.] (De) a legtöbbek tanítója Hésziodosz. Róla hiszik, hogy a
legtöbbet tudja, aki a napot és az éjet nem ismerte. Hiszen a kettõ egy.
42. [B 42.] Homéroszt (is) érdemes volna a versenyekről kikergetni és
megkorbácsolni és Arkhilokhoszt (is).
101. [B 97.] A kutyák [ugyanis azok, akik] megugatják, amit nem
ismernek.
57. [B 56.] Csalódásban élnek az emberek még arra nézve is, hogy a
láthatókat megismerjék, hasonlóan Homéroszhoz, aki a görögök között
bölcsebb volt mindenkinél. Hiszen őt is gyermekek, akik tetveszkedtek,
tartották bolonddá, mondván: ahányat megláttunk és megfogtunk, azt
otthagyjuk, ahányat azonban sem nem láttunk meg, sem meg nem
fogtunk, azt hozzuk magunkkal.
Logosz:
1. [B 1.] Bár a logosz ez, örökre képtelenek értelmetlenségükben
felfogni az emberek előbb is, mint hallották volna, s azután is, hogy már
meghallották Mert bár minden eszerint a logosz szerint lesz, mégis
olyanok, mintha nem vennének tudomást róla, mikor megismerkedni
kezdenek oly szavakkal és tényekkel, amilyeneken én végigvezetem őket,
fölfejtve mindent természete szerint és megmagyarázva, hogyan van. A
többi ember azonban észre sem veszi, amit ébren tesz, ugyanúgy, ahogy
elfelejti, amit alva.
34. [B 34.] Értelmetlenek, amikor hallottak, akkor is olyanok, mint a
süketek. A közmondás azt vallja róluk: jelen is, távol is vannak.
51. [B 50.] Nem tőlem, hanem a logosztól hallván, bölcs dolog elismerni,
hogy minden egy.
2. [B 2.] [Ezért] ahhoz kell igazodni, ami közös. De bár a logosz közös,
úgy él a sok ember, mintha külön gondolkodása volna.
74. [B 72.] Amivel legfolytonosabban érintkeznek, a logosszal, ezzel
meghasonlásban vannak, és amibe naponta belebotlanak, az nekik mintha
idegen volna.
41. [B 41.] [Mert] egy a bölcs dolog: felfogni az értelmet, amely
kormányoz, áthatva mindenen mindent.
Kozmosz, fizika:
29. [B 30.] ...Ezt a kozmoszt itt, amely ugyanaz mindenkinek, sem isten,
sem ember nem alkotta senki, hanem volt mindig és van és lesz örökké élő
tűz, amely fellobban mértékre és kialszik mértékre.
93. [B 90.] A tűznek is ellenértéke a minden, és a tűz mindennek az
ellenértéke, ahogy az aranyé a vagyon és a vagyoné az arany.

. a föld a víz halálát. a levegő éli a tűz halálát.] Éli a tűz a föld halálát.Hérakleitosz töredékeiből 2 78. [B 76. a víz éli a levegő halálát.

[míg] találnak egy keveset. nevet kap aszerint. 105. ostáblát: gyermekkirályé az uralom. nem válna javukra.] Az embereknek. amikor elvegyül füstölőkkel. [B 82. szépségben és minden másban.] Ha boldogság volna a test gyönyörűségeiben. aki pásztora. 4. sújtva ügyel. a legszemérmetlenebb dolgot művelnék.] Minden élőlényre az. [B 83. 15. Mert minden emberi törvény egyből táplálkozik: az isteniből. Vallás. [B 123.] A holtak [ugyanis] a trágyánál kidobnivalóbbak. 107. sőt még sokkal erősebben. akinek körmenteket tartanak és énekelnek phalloszok kiséretében. [B 4. De ugyanaz Hádész és Dionüszosz. az ökröket mondanánk boldognak. hogy bújhatna el valaki? 53.] [Hiszen] akik aranyat keresnek. elteltség éhség. [B 119. emberek gondolják ezt jogtalannak. 123. [B 11. ami mindenekben közös.] Idő gyermek. tél nyár. mikor borsót találnak. [B 101. aki játszik. el nem apadó hírt a halandók között. [B 110. amit kívánnak. miként a tűz. [B 29. [B 102. hogy egyenek. 85. és elég az ereje mindennel szemben.] Elkezdtem keresni önmagamat. mint törvénnyel a város. ami soha le nem merül. [B 15. 14. amazt meg jogosnak. akár a barmok. akinek őrjöngenek és rajonganak. És változik. 88. [B 107.] A természet rejtekezni szeret. [B 67. [B 85.] [Mert] egyet választanak mindenekkel szemben a legkitűnőbbek.] Ésszel beszélve meg kell erősítenünk magunkat azzal.] Az isten nap éj. Megismerés: 112.] Indulat ellen harcolni nehéz. hogy melyik minek érzik. sok földet felásnak. A sok ember pedig eltöltekezik. mert amit akar.] A legbölcsebb ember is majom az istenhez képest bölcsességben.] Az éthosza kinek-kinek számára a daimón. háború béke. [B 96. és felül marad. ha barbár lelkük van.Hérakleitosz töredékeiből 3 Erkölcs: 114. Ez ugyanis annyira érvényesül.] A legszebb majom is csúnya az emberhez képest. amennyire akar.] Az istennek szép minden és jó és jogos. ha teljesülne mindaz. 100. 28. [B 22.] Rossz tanújuk az embereknek a szemük és fülük.] [Hiszen] ha nem Dionüszosz volna.] Az elől. [B 52. 11. [B 114. a lélek árán veszi meg. 118. 68. [B 16. 127. 21. sors: 84. .

ellentét: 12. 50.] Betegség teszi az egészséget édessé és jóvá. hogy a háború közös. s azok ismét átcsapva ezek. [B 88.. 94. [és] az ellenkezőkből a legszebb illeszkedés és minden a viszály által jön létre. éhség az elteltséget.] A csavar útja egyenes és görbe. És egyeseket istenekké tett meg. meg nem is vagyunk. egyező ellenkező. [B 61. És a lelkek pedig a nedvességből párolognak fel. önmagával mégis összhangban: visszacsapó illeszkedés.] 48. ha nem mozgatják. és mindenből egy és egyből minden. halaknak ital és éltetőjük. a levegő éli a tűz halálát. és Diké Erisz és minden viszályban és ínségből keletkezik.] . [B 125. 8. [B 10. mint íjé és lanté. 9. másokat emberekké. vagyunk is. [B 91a] [Mert] nem lehet kétszer ugyanabba a folyamba lépni.] [Mert] közös a kezdet és a vég a kör kerületén. [B 59. és ébren és alva.[És] tudni kell. 61. [B 76. [B 51. összhangzó. 108. a száraz megnedvesedik. 82. 129. [B 103. egyeseket rabszolgákká tett. 60.] Ugyanazokba a folyamokba lépőkre más és más víz árad. széthangzó.] Éli a tűz a föld halálát. mint az aranyat.] Az ellentétesre csiszolt illik össze. 55. fáradság a megpihenést.] A Démétér itala is szétereszkedik. 54.] Háború mindenek atyja és mindenek királya. 131. a nedves megszárad.Hérakleitosz töredékeiből 4 Változás.] Ugyanaz van benne az emberben élve és halva.] Az íjnak tehát neve élet. ugyanazokba lépünk.] Összeillő párok: egész és nem egész.] Láthatatlan illeszkedés a láthatónál erősebb. a föld a víz halálát. 91.. 115. [B 48. [B 126. ami ellenkezik.] Sárnak örülnek [a disznók. másokat szabadokká. és mégsem 78. . egy és ugyanaz. [B 111. harc.] Nem értik meg. 10. műve pedig halál. [B 49a] Ugyanazokba a folyamokba lépünk. 37. embereknek azonban ihatatlan és halálos.] A hideg dolgok melegszenek. 62. a szárnyasok porban vagy hamuban mosakodnak.] A szamarak a szecskát választják inkább. Mert ezek átcsapva azok. [B 8.] A tenger: víznek a legtisztább és a legszennyesebb. 52. [B 12. [B 54. [B 80. a víz éli a levegő halálát. [B 53. [B 60. a meleg kihűl. mint van az. és fiatalon és öregen. [B 37. [B 9.] Az út fel és le ugyanaz.

: Kerényi Károly .Hérakleitosz töredékeiből 5 Ford.