P. 1
SEB-rapport: Återhämtning trots obalanser och kriser

SEB-rapport: Återhämtning trots obalanser och kriser

|Views: 104|Likes:
Published by SEB Group
Den ekonomiska utvecklingen är nu på väg in i en ny fas där skillnaderna i underliggande förutsättningar blir allt tydligare. "Vårt huvudscenario är att återhämtningen fortsätter trots obalanser och kriser," säger prognoschef Håkan Frisén i en kommentar till Nordic Outlook som släpps på tisdagen.
Den ekonomiska utvecklingen är nu på väg in i en ny fas där skillnaderna i underliggande förutsättningar blir allt tydligare. "Vårt huvudscenario är att återhämtningen fortsätter trots obalanser och kriser," säger prognoschef Håkan Frisén i en kommentar till Nordic Outlook som släpps på tisdagen.

More info:

Published by: SEB Group on May 04, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/26/2011

pdf

text

original

Nordic Outlook – Maj 2010 | 31

Exporten lyfter BNP-tillväxten

Tillväxten 3 procent 2010
Fler jobb men fortsatt hög arbetslöshet
Kärninfationen fortsätter nedåt
Räntehöjningar driver EUR/SEK under 9,00
Expansiv politik 2011 oavsett valutgång

En återhämtning i svensk ekonomi har nu påbörjats.

Trots att nationalräkenskaperna registrerade ett fall
i BNP under fjärde kvartalet ser vi hur signalerna om

en återhämtning breddas. Den expansiva ekonomiska
politiken fortsätter och framtidstron hos hushåll och fö-
retag är mycket hög. Exportsiffrorna är på väg att lyfta
samtidigt som företagsrapporterna bekräftar en stigande
omvärldsefterfrågan. En oväntat snabb stabilisering på

arbetsmarknaden bidrar till en återhämtning i den pri-
vata konsumtionen. Vi räknar med en stark rekyl uppåt

under första halvåret, som leder till att BNP ökar med
3,0 procent 2010 och 2,7 procent 2011
(2,7 procent i
dagkorrigerade termer 2010). Det innebär en oförändrad
prognos jämfört med Nordic Outlook i februari.

Sysselsättningen har vänt och arbetslösheten är nu nära

toppen. Infationen förblir ändå låg. Avtalsrörelsen ser

ut att resultera i något lägre löneökningar än väntat och

risken för stora störningar i återstående förhandlingar
är liten. Lågt resursutnyttjande håller därtill tillbaka
löneglidningen framöver. Samtidigt bidrar stigande pro-
duktivitet och krona till att pressa ned kärninfationen.
Vi räknar därför med att kärninfationen (KPIF exklusive
energi och livsmedel) bottnar under 1 procent i början på
2011.

Starka konjunktursignaler den närmaste tiden bidrar
till att Riksbanken höjer reporäntan i juli. Den snabbt
ökade utlåningen till hushållen gör att Riksbanken höjer

i snabbare takt än ECB. Låg infation och fortsatt relativt

lågt resursutnyttjande bidrar dock till att styrräntenivån

förblir låg. I slutet av 2010 ligger reporäntan på 1,25
procent och i slutet på 2011 på 2,75 procent.

De offentliga fnanserna har fortsatt att överraska posi-
tivt. Underskottet ser ut att bli 1,0 respektive 0,6 pro-
cent av BNP 2010 och 2011. Därmed har manöverutrym-
met för fnanspolitiken ökat och vi räknar med en stimu-
lansdos på 20 miljarder kronor, motsvarande 0,6 procent
av BNP under 2011.

Utgången av riksdagsvalet i september är fortfarande
osäker. Många viktiga utspel kommer i valrörelsen, men

skiljelinjerna mellan regeringsalternativen har blivit tyd-

ligare och följer ett klassiskt vänster-högermönster. Det
rödgröna blocket fokuserar i högre grad än t ex den se-
naste S-regeringen på välfärdsfrågor och skattehöjningar,
medan Alliansen lägger tonvikten på att fortsätta arbetet
med att stärka drivkrafterna för arbete.

Tillväxtrisker på nedsidan har främst att göra med pro-
blemen inom Euro-zonen. En djup kris med spridningsef-
fekter till det globala fnansiella systemet och som häm-
mar världshandelns återhämtning skulle få stora konse-
kvenser för Sverige. Däremot visar historiska jämförelser
att Sverige vid många tillfällen haft en betydligt högre

tillväxt än Euro-zonen.

Exporten vaknar till liv

Den kraftiga uppgången i sentimentsindikatorer börjar nu
i viss mån refekterats i faktiska data. Industriproduktio-
nen visar fortfarande bottenkänning, men såväl export
som ordersiffror är på väg uppåt
. Varuexporten ökade
med 6 procent i årstakt första kvartalet 2010 och order-
ingången pekar på ytterligare acceleration framöver.
Såväl omvärldsindikatorer som företagsrapporter tyder

också på att den internationella handeln nu är inne i en

ganska stark återhämtningsfas.

Vår prognos är att exporten växer med 7 procent både i
år och nästa år, vilket är ungefär i nivå med den långsik-
tiga trendtillväxten. Riskerna i prognosen ligger främst

på uppsidan. Normalt brukar återhämtningar känneteck-
nas av högre tillväxttal och den tidigare djupa nedgången

innebär därtill att potentialen för en uppstuds är extra

stor. Produktions- och ordernivåer i konjunkturbarome-

tern och PMI är också förenliga med en starkare export
än vår prognos. Mot detta står en ökad osäkerhet avse-
ende återhämtningen i Euro-zonen.

Barometer tyder på fortsatt exportuppgång

Varuexport, årlig procentuell förändring, 3 månadersnitt
Orderingång enligt konjunkturbarometern, nettotal

Källa: Konjunkturintitutet

969798990001020304050607080910-50

-40

-30

-20

-1001020304050

-30

-25

-20

-15

-10-505101520

32 | Nordic Outlook – Maj 2010

Sverige

Tidig investeringsuppgång

Enligt SCB:s senaste investeringsenkät planerar industri-

företagen att redan i år öka sina investeringar, trots
det låga kapacitetsutnyttjandet. Vi har därför justerat
upp prognosen för industriinvesteringarna. Visserligen
tenderar företagen att överdriva investeringsbehovet i
början på året, men å andra sidan tyder historiska erfa-
renheter på en underskattning i början av en lågkonjunk-
tur.

Bostadsinvesteringarna ser därtill ut att återta en stor

del av förra årets nedgång. Boverket räknar t ex med

en 50-procentig ökning av antalet påbörjade lägenhe-

ter under 2010 och 2011. De offentliga investeringarna
fortsätter att öka i år, främst beroende på satsningar på
infrastruktur. Vår sammantagna prognos är att investe-
ringarna efter förra årets ras stiger med 3 procent 2010
och med 5 procent 2011.

Fasta bruttoinvesteringar

Procentuell förändring (nivå 2009, löpande priser)

2009 2009 2010 2011

Offentliga

102

7

2

0

Bostäder

78

-21

8

12

Näringslivet

351

-19

3

6

Totalt

531

-15

3

5

Källa: SCB, SEB

Stort omslag i bidrag till lager

Lagerstock, relativt BNP, index (vä axel)
Bidrag till årlig BNP, procentenheter (hö axel)

Källa: SCB, SEB

9899000102030405060708091011

-3,0

-2,5

-2,0

-1,5

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

12131415161718192021

En kraftig lageravveckling bidrog som mest till att dra

ned BNP-tillväxten med nästan tre procentenheter i mit-

ten på förra året. Under fjärde kvartalet 2009 skedde

dock ett omslag till ett positivt tillväxtbidrag och det

mesta talar för att denna tendens fortsätter. Vi räknar
med att lagernivån planar ut 2010. Detta ger ett positivt
bruttobidrag till BNP-tillväxten på en procentenhet, men
det stora importinnehållet gör att nettoeffekten på pro-
duktionen blir betydligt mindre. Förändrat lagerbeteende
i andra länder ger dock också en tillväxtimpuls via sti-
gande svensk export.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->