You are on page 1of 3

AN IV.

192: Thana sutta Page 1 of 3

Home ---\\ Tipitaka ---\\ Sutta pitaka ---\\ Anguttara nikaya ---\\ Kontekst ove sutte

Anguttara nikaya IV.192

Thana sutta
Obeležja
Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme

"Monasi, četiri su obeležja koja je moguće prepoznati na osnovu četiri [druga] obeležja. Koja
četiri?

Tek živeći sa nekim upoznajemo vrline te osobe, a i tada tek posle dugog vremena, a ne
kratkog vremena, ako smo pažljivi, a ne ako smo nepažljivi; ako smo pronicljivi, a ne ako
nismo pronicljivi."

Tek kroz kontakte sa nekim upoznajemo čistotu te osobe, a i tada tek posle dugog vremena,
a ne kratkog vremena, ako smo pažljivi, a ne ako smo nepažljivi; ako smo pronicljivi, a ne
ako nismo pronicljivi.

Tek kroz nedaće sa nekim upoznajemo istrajnost te osobe, a i tada tek posle dugog vremena,
a ne kratkog vremena, ako smo pažljivi, a ne ako smo nepažljivi; ako smo pronicljivi, a ne
ako nismo pronicljivi.

Tek kroz razgovor sa nekim upoznajemo pronicljivost te osobe, a i tada tek posle dugog
vremena, a ne kratkog vremena, ako smo pažljivi, a ne ako smo nepažljivi; ako smo
pronicljivi, a ne ako nismo pronicljivi.

[1] 'Tek živeći sa nekim upoznajemo vrline te osobe, a i tada tek posle dugog vremena, a ne
kratkog vremena, ako smo pažljivi, a ne ako smo nepažljivi; ako smo pronicljivi, a ne ako
nismo pronicljivi.' Tako je rečeno. A sa čim u vezi je to rečeno?

Ima slučajeva kada neko, živeći sa drugim, shvati: 'Dugo vremena je ovaj čovek bio smušen,
slomljen, obeležen, konfuzan u svojim postupcima. Nije bio dosledan u svojim postupcima.
Nije redovno vežbao u skladu sa pravilima. On je jedna neprincipijelna osoba, nije ispunjen
vrlinom, čvrsto se ne drži principa.' A onda ima slučajeva kada neko, živeći sa drugim,
shvati: 'Dugo vremena ovaj čovek nije bio smušen, slomljen, obeležen, konfuzan u svojim

file://D:\new%20site\SAJT\canon\anguttara\an4-192.html 4/14/2007
AN IV.192: Thana sutta Page 2 of 3

postupcima. Bio je dosledan u svojim postupcima. Redovno je vežbao u skladu sa pravilima.


On je jedna principijelna osoba, ispunjen je vrlinom, čvrsto se drži principa.

Tek živeći sa nekim upoznajemo vrline te osobe, a i tada tek posle dugog vremena, a ne
kratkog vremena, ako smo pažljivi, a ne ako smo nepažljivi; ako smo pronicljivi, a ne ako
nismo pronicljivi.' Tako je rečeno. I sa ovim u vezi je to rečeno?

[2] 'Tek kroz kontakte sa nekim upoznajemo čistotu te osobe, a i tada tek posle dugog
vremena, a ne kratkog vremena, ako smo pažljivi, a ne ako smo nepažljivi; ako smo
pronicljivi, a ne ako nismo pronicljivi.' Tako je rečeno. A sa čim u vezi je to rečeno?

Ima slučajeva kada neko, živeći sa drugim, shvati: 'Ovaj čovek se ponaša na jedan način
kada je sa nekim nasamo, drugačije kada je sa njih dvoje, drugačije kada je sa troje, a
drugačije kada je sa mnogo ljudi. Njegovi pređašnji postupci nisu u skladu sa njegovim
kasnijim postupcima. Nesavršen je u svojim postupcima, nije čist.' A onda ima slučajeva
kada neko, živeći sa drugim, shvati: 'Ovaj čovek se ponaša na jednak način kada je sa
nekim nasamo, kao kada je sa njih dvoje, kada je sa troje, i kada je sa mnogo ljudi. Njegovi
pređašnji postupci su u skladu sa njegovim kasnijim postupcima. Savršen je u svojim
postupcima, čist.'

'Tek kroz kontakte sa nekim upoznajemo čistotu te osobe, a i tada tek posle dugog vremena,
a ne kratkog vremena, ako smo pažljivi, a ne ako smo nepažljivi; ako smo pronicljivi, a ne
ako nismo pronicljivi.' Tako je rečeno. I sa ovim u vezi je to rečeno?

[3] 'Tek kroz nedaće sa nekim upoznajemo istrajnost te osobe, a i tada tek posle dugog
vremena, a ne kratkog vremena, ako smo pažljivi, a ne ako smo nepažljivi; ako smo
pronicljivi, a ne ako nismo pronicljivi.'

Ima slučajeva kada neko, pateći zbog gubitka člana porodice, gubitka imetka ili gubitka zbog
bolesti ne razmišlja: 'Tako je kada se na ovome svetu živi u zajednici. Tako je kad se
učvršćuje lični identitet [atta-bhava, doslovno "stanje sopstva"].

Kada se živi u ovom svetu, kada se stekne lični identitet, ovih osam ovozemaljskih uslova
vrte se za ovim svetom i ovaj svet se vrti za tih osam ovozemaljskih uslova: dobitak i
gubitak, uvažavanje i nemilost, prekor i pohvala, zadovoljstvo i bol.' Pateći zbog gubitka
člana porodice, gubitka imetka ili gubitka zbog bolesti, takav čovek tuži, jadikuje i lamentira,
udara se u grudi, postaje izbezumljen. A ima slučajeva kada neko, pateći zbog gubitka člana
porodice, gubitka imetka ili gubitka zbog bolesti razmišlja: 'Tako je kada se na ovome svetu
živi u zajednici. Tako je kad se učvršćuje lični identitet. Kada se živi u ovom svetu, kada se
stekne lični identitet, ovih osam ovozemaljskih uslova vrte se za ovim svetom i ovaj svet se
vrti za tih osam ovozemaljskih uslova: dobitak i gubitak, uvažavanje i nemilost, prekor i
pohvala, zadovoljstvo i bol.' Pateći zbog gubitka člana porodice, gubitka imetka ili gubitka
zbog bolesti, takav čovek ne tuži, ne jadikuje i ne lamentira, ne udara se u grudi, ne postaje
izbezumljen.

'Tek kroz nedaće sa nekim upoznajemo istrajnost te osobe, a i tada tek posle dugog
vremena, a ne kratkog vremena, ako smo pažljivi, a ne ako smo nepažljivi; ako smo

file://D:\new%20site\SAJT\canon\anguttara\an4-192.html 4/14/2007
AN IV.192: Thana sutta Page 3 of 3

pronicljivi, a ne ako nismo pronicljivi.' Tako je rečeno. I sa ovim u vezi je to rečeno?

[4] 'Tek kroz razgovor sa nekim upoznajemo pronicljivost te osobe, a i tada tek posle dugog
vremena, a ne kratkog vremena, ako smo pažljivi, a ne ako smo nepažljivi; ako smo
pronicljivi, a ne ako nismo pronicljivi.' Tako je rečeno. A sa čim u vezi je to rečeno?

Ima slučajeva kada neko, diskutujući sa drugim, shvati: 'Po načinu na koji ovaj čovek
pokreće neko pitanje, po načinu na koji primenjuje [svoju sposobnost zaključivanja], po
načinu na koji odgovara na pitanje, jasno je da je glup, da nema uvida.' Otkuda to? Ne iznosi
tvrdnje koje su duboke, smirene, rafinirane, koje su izvan nagađanja, suptilne, dostupne
samo mudrima. On ne može da objavi značenje, da njemu poduči, opiše ga, objasni ili učini
lako razumljivim. On je glup, nema uvida.' Baš kao kad čovek oštrog vida stojeći na obali
spazi ribu kako iskoči iz vode. U njemu će se javiti ova misao: 'Na osnovu onoga što sam
video, na osnovu namreškane površine, na osnovu brzine kretanja te ribe, jasno je da je to
maal riba, a ne velika.' Na isti način neko, diskutujući sa drugim, shvati: 'Po načinu na koji
ovaj čovek pokreće neko pitanje, po načinu na koji primenjuje [svoju sposobnost
zaključivanja], po načinu na koji odgovara na pitanje, jasno je da je glup, da nema uvida.'

A, opet, ima slučajeva kada neko, diskutujući sa drugim, shvati: 'Po načinu na koji ovaj
čovek pokreće neko pitanje, po načinu na koji primenjuje [svoju sposobnost zaključivanja],
po načinu na koji odgovara na pitanje, jasno je da poseduje uvid, da nije glup.' Otkuda to?
On iznosi tvrdnje koje su duboke, smirene, rafinirane, koje su izvan nagađanja, suptilne,
dostupne samo mudrima. On može da objavi značenje, da njemu poduči, opiše ga, objasni ili
učini lako razumljivim. On poseduje uvid, nije glup.' Baš kao kad čovek oštrog vida stojeći na
obali spazi ribu kako iskoči iz vode. U njemu će se javiti ova misao: 'Na osnovu onoga što
sam video, na osnovu namreškane površine, na osnovu brzine kretanja te ribe, jasno je da je
to maal riba, a ne velika.' Na isti način neko, diskutujući sa drugim, shvati: 'Po načinu na koji
ovaj čovek pokreće neko pitanje, po načinu na koji primenjuje [svoju sposobnost
zaključivanja], po načinu na koji odgovara na pitanje, jasno je da poseduje uvid, da nije
glup.'

'Tek kroz razgovor sa nekim upoznajemo pronicljivost te osobe, a i tada tek posle dugog
vremena, a ne kratkog vremena, ako smo pažljivi, a ne ako smo nepažljivi; ako smo
pronicljivi, a ne ako nismo pronicljivi.' Tako je rečeno. I sa ovim u vezi je to rečeno?

To su, monasi, četiri obeležja koja je moguće prepoznati na osnovu četiri [druga] obeležja."

Beleška: Drugačije izlaganje iste ove teme videti u Ud VI.2.

Videti takođe: AN III.78.

Rev. 15/2/2004

www.geocities.com/budizam/canon/anguttara/an4-192.html

file://D:\new%20site\SAJT\canon\anguttara\an4-192.html 4/14/2007