You are on page 1of 1

AN IV-252: Pariyesana sutta Page 1 of 1

Home ---\\ Tipitaka ---\\ Sutta pitaka ---\\ Anguttara nikaya ---\\ Kontekst ove sutte

Anguttara nikaya IV.252

Pariyesana sutta
Traganja
Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme

"Monasi, ovo su četiri neplemenita traganja. Koja četiri? Ima slučajeva kada neko podložan
starenju traži [sreću u] onome što je podložno starenju. Kada neko podložan bolesti traži
[sreću u] onome što je podložno bolesti. Kada neko podložan smrti traži [sreću u] onome što
je podložno smrti. Kada neko podložan prljanju traži [sreću u] onome što je podložno
prljanju. To su četiri neplemenita traganja.

A ovo su četiri plemenita traganja. Koja četiri? Ima slučajeva kada neko podložan starenju,
shvatajući mane onoga što je podložno starenju, traga za nestarećim, nenadmašnim
odmorom od jarma: Oslobođenjem. Kada neko podložan bolesti, shvatajući mane onoga što
je podložno bolesti, traga za nebolujućim, nenadmašnim odmorom od jarma: Oslobođenjem.
Kada neko podložan smrti, shvatajući mane onoga što je podložno smrti, traga za
neumirućim, nenadmašnim odmorom od jarma: Oslobođenjem. Kada neko podložan prljanju,
shvatajući mane onoga što je podložno prljanju, traga za neprljajućim, nenadmašnim
odmorom od jarma: Oslobođenjem.

To su četiri neplemenita traganja"

Rev. 15/2/2004

www.geocities.com/budizam/canon/anguttara/an4-252.html

file://D:\new%20site\SAJT\canon\anguttara\an4-252.html 4/14/2007