SOALAN KUIZ REKREASI MATEMATIK 2010

KUMPULAN 1 STEPS 1. ARAHAN / SOALAN Bergerak lurus ke arah pentas, catatkan 1. perkara yang selalu diwar-warkan oleh Puan Pengetua. 2. 2. Dari titik tengah pentas, bergerak 65° ke kanan sehingga berjumpa sesuatu benda. Isipadu, V = ......................... Ambil benda yang bertanda nombor kumpulan anda. Cari isipadunya dengan menggunakan peralatan yang disediakan di situ. Berikan jawapan sahaja. Bergerak ke bucu kanan sebelah belakang dewan. Jawab soalan-soalan yang a) .......................................... disediakan. Soalan yang perlu dijawab mesti mempunyai nombor kumpulan anda. b) .......................................... Berikan jawapan sahaja. c) ......................................... d) ........................................ e) ........................................ 4. Bergerak 90° daripada kedudukan gerakan no.3 tadi. Catatkan perkara-perkara penting jika anda ditugaskan memberikan laporan tentang pencapaian peperiksaan 2009 kepada majalah sekolah. Isi-isi penting: 1. 2. 3. 4. 5. JAWAPAN PELAJAR

3.

Jika semua arahan diikuti, cari guru yang Permainan Tamat akan menyemak jawapan anda dan berikan kertas jawapan kumpulan anda kepadanya. Beliau merupakan guru lelaki yang mengajar mata pelajaran matematik # Dicatatkan oleh guru bertugas. Masa permulaan permainan : .................. Masa yang diambil untuk tamat:..................

5.

SOALAN KUMPULAN 1 1. Jika nombor yang digunakan dalam kehidupan seharian ialah dalam asas sepuluh, apakah nombor-nombor dalam asas 8? 2. Carikan nilai-nilai x untuk persamaan berikut: 5x2 -36x + 7 = 0
3. Selesaikan
3 1 16 2 xy 2 x+y )X ( ) 2 2 xy x −y

4. Permudahkan (

5. Diberi x : y : z = 2 : 7 : 13 dan x + y + z = 66, cari nilai x, y dan z.

SOALAN KUMPULAN 2

1. Apakah nombor-nombor dalam asas enam? 2. Carikan nilai-nilai x untuk persamaan berikut: 4x2 +25x -21 = 0 3.
a −1 =? 1−a

4. Jika m : n : p = 5 : 9 : 6 dan n – p = 27. Cari nilai m + n + p = ? 5. Selesaikan 2 x ≤
7−x 2

SOALAN KUMPULAN 3 1. Apakah nombor-nombor dalam asas tujuh?

2. Carikan nilai-nilai x untuk persamaan berikut: 6x2 - 13x -10 = 0
3. Cari nilai
6 1 27

4. Jika a : b : c = 1 : 5 : 6 . Cari nilai a dan c jika b = 30
10 − 8 y ≤ −14 3

5. Selesaikan

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.