You are on page 1of 1

PK08 Pengurusan Aduan Pelanggan

PK 08/5
CONTOH FORMAT MAKLUM BALAS TINDAKAN ADUAN PELANGGAN
_________________________________________________________________________
Ruj. Kami:
Tarikh:
...................................................................
...................................................................
....................................................................
....................................................................
Tuan,
Maklum Balas Tindakan Aduan Pelanggan
Dengan segala hormatnya, surat kami ......................... bertarikh ................................
kepada
tuan berkaitan perkara di atas adalah dirujuk.
2.

Sukacita dimaklumkan pihak sekolah telah mengambil tindakan berikut:


2.1 ..........................................
2.2 ..........................................

3.

Sebarang masalah atau pertanyaan sila hubungi ........................ ditalian ....................

4.
Pihak sekolah amat berterima kasih dengan kerjasama yang telah diberikan oleh
tuan dan semoga keputusan yang diambil mendatangkan kebaikan bersama.
Sekian, terima kasih.
BERKHIDMAT UNTUK NEGARA
Saya yang menurut perintah,
..................................................
s/k:
1. ......................................
2. ......................................

Hak Cipta Terpelihara Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pelajaran Johor


19 Mac 2012 - Keluaran 03 | Pindaan 00