You are on page 1of 1

UNITAT 14

ACT
Esdeveniments històrics
Nom i llinatges: ...........................................................................................................................................
Curs: ....................................................................... Data: .......................................................................

Situa els esdeveniments en el lloc correcte de la línia del temps. Per a


això, escriu el número de l’esdeveniment en la casella que hi corres-
pongui.
ESDEVENIMENTS:
1. Caiguda de l’imperi romà.
2. Revolució Francesa.
3. Aparició dels éssers humans.
4. Invenció de l’agricultura i la ramaderia.
5. Descobriment d’Amèrica.
6. Invenció de l’escriptura.
7. Invasió musulmana de la península Ibèrica.
8. Naixement de Jesús de Nazaret.

2000000 a.C.
EDAT EDAT
PREHISTÒRIA EDAT ANTIGA
MITJANA MODERNA
10000 a.C. 1 711