.. ENGLISH TO HINDI DICTIONARY .. .. ( SHABDAKOSHA )..

The eText of the dictionary includes English word on the left, its grammar struc ture, and equivalent multiple word meanings in Hindi I 1. mai.n I 1. mai.n a 1. eka,a.ngrejI varNamAlA kA prathama akShara tathA svar a,2. ( tarka me) pahalA kalpita puruSha vA prastAva aback Adv 1. achAnaka,ekAeka ,2. pIchhe abandon VT 1. chhoDa denA,tyAga denA,tyAganA,tajanA,2. binA AGYA nauk arI chhoDanA,apane ko( durAchAra Adi me.n) chhoDa denA,de denA abandoned A 1. ch hoDA huA,nirjana( sthAna) ,2. bigaDA huA,indriya lolupa,lampaTa,durAchArI,AvArA abandonment N 1. pUrNa tyAga,sampUrNa Atmotsarga,bilkula chhoDa denA abate VI 1. kama honA,ghaTanA,dhImA honA abate VT 1. kama karanA,ghaTAnA,dhImA karanA,madhy ama karanA,roka denA,samApta karanA abatement N 1. kamI,ghaTatI,ghaTAva,mandApan a,baTTA,2. tyAga,samApti abbey N 1. IsAiyo kA maTha,gurudvArA,kuTI,maTha,2. maha nta ke AdhIna sAdhuo.n kI maNDalI abbot N 1. mahanta,maThadhArI,maThAdhikArI abb reviate VT 1. kama karanA,sa.nkShepa karanA,chhoTA karanA,sAra nikAlanA abbrevia tion N 1. sa.nkShepa,ghaTAva,sAra,laghurUpa,sa.nketa,2. sa.nkShipta padyA.nsha,s habda yA pada kA laghurUpa abdicate VTI 1. svechchhA se chhoDanA,tyAga karanA,ta janA,pada tyAga karanA abdication N 1. pada tyAga abdomen N 1. peDa,peTa,kukShI, udara abdominal A 1. udara sambandhI,peTa kA abduct VI 1. bhagA le jAnA,nikAla l e jAnA,bahakA le jAnA abduction N 1. kisI ko phusalA yA dhamakA kara bhagA le jA nA,dhokA dekara nikAla,le jAnA,balAtkAra haraNa,apaharaNa abed Adv 1. bichhaune para,shayyA para,bichhaune me.n aberrant A 1. dhArmika mArga se vichalita,patha bhraShTa,bhaTakA huA aberration N 1. bhrama,vikShepa,bhUla,chyuti,patha bhraShTa tA abet VT 1. bure kAma ke liye usakAnA,bahakAnA,sahAyaka honA( aparAdha Adi me. n) nA abeyance N 1. kShaNika virAma,vila.nba,ThaharAva,rukAva,thoDe samaya ke li ye akarmaNyatA abhor VT 1. jhijhakanA,ghR^iNita yA ni.ndA samajhanA,ghR^iNA kara nA,Dara se sakuchAnA abhorrence N 1. ghR^iNA,vidveSha,jhijhaka abide VI 1. basan A,DerA karanA,TikanA,ThaharanA,rahanA,2. pAlana karanA,mAnanA,pakkA rahanA,dR^iD ha rahanA,3. jo kuchha paDe dhairya se saha lenA abide VT 1. bATa johanA,pratIkS hA karanA,2. sahanA,sahana karanA,bhugatanA ability N 1. yogyatA,nipuNatA,pravIN atA,sAmarthya,guNa,shakti,parAkrama,adhikAra,dakShatA abject A 1. kamInA,nIcha,b urA,adhama,patita,ghR^iNA yogya,ghR^iNita ablaze Adv 1. jalatA huA,prajvalita,jA jvlyamAna,2. uttejita

able A 1. chatura,pravINa,guNavAna,samartha,yogya,dakSha,nipuNa, abnormal A 1. a sAdhAraNa,asAmAnya,niyamaviruddha,vyavasthA ke pratikUla,rItiviruddha,anuchita a board Adv 1. jahAja para,naukA para,jalayAna me.n abode N 1. ghara,makAna,DerA,v Asa sthAna,2. vAsa sthiti abolish VT 1. uThA denA,miTAnA,banda karanA,samApta ka ranA,kShaya karanA,nAsha karanA abolition N 1. lopa,nAsha,TUTa,miTAva,uThAva,man sUkhI abominable A 1. ghR^iNita,ghR^iNA yogya,burA,ghinaunA,aruchikara abominati on N 1. ghR^iNA,vidveSha,apavighnatA,2. ashuddha vA ghR^iNita vastu aboriginal A 1. Adi kA,Adima,prAchIna,purAnA,prathama aborigines N 1. prAchIna deshavAsI,Adi nivAsI,AdivAsI,kisI desha ke pahale ke loga abort VI 1. garbhasrAva honA,garbha giranA abortion N 1. garbhapAta,peTa giranA,akAlotpatti,2. kachchA garbha,koI a pUrNa vastu,3bhrUNa hatyA karanA abortive A 1. adhUrA,kachchA,apUrNa kAla,2. niS hphala,vR^irathA,viphala,3. garbhapAta kI auShadhi abound VI 1. bahutAyAta se ho nA,adhikatA se utpanna honA,phaTa paDanA,baha nikalanA,2. bharapUra honA,paripUr Na honA,bharapUra vA paripUrNa rahanA,bharA rahanA,3. bharA rahanA about Adv 1. chAro ora,idhara udhara,bhinna dishAo.n me.n,2. ( vaha jAne vAlA hai yA jAne ke ,liye taiyAra hai) ,3. udyata,taiyAra,4. thoDA bahuta,lagabhaga,AsapAsa,5. lagA huA about Prep 1. chAro ora,AsapAsa me.n,nikaTa,lagabhaga,2. viShaya ke bAre me. n,sa.nba.ndha me.n,3. utpanna karanA,kAraNa rUpa honA,pUrA karanA,4. ho jAnA,gha Tita honA above Ad 1. U.nchA,adhika,baDhakara,sivA,Upara,shreShTha above Prep 1. Upara,usa pAra yA ora,pare,bAhara,baDhakara abration N 1. ragaDa,ghisana abreas t Ad 1. eka sIdha me.n,sAtha sAtha,eka dUsare ke bagala me.n,barAbara abreast Pa rt 1. samAna rUpa se agrasara yA unnata abridge VT 1. laghu karanA,sa.nkShepa ka ranA,nyUna yA kama karanA,sAra nikAlanA,chhA.nTanA,ghaTAnA abroad Adv 1. bAhara, paradesha me.n,desha se bAhara,ghara ke bAhara abroad Part 1. khulA huA,chAro or a phailA huA,nirba.ndha,svata.ntra abrogate VT 1. radda karanA,niShprabhAva kara nA,uThA denA,toDa denA,miTA denA abrupt A 1. viShama,U.nchA nIchA,TUTA yA ukhaDA huA,2. ekAeka,Akasmika,achAnaka,3. asabhya,ashiShTa,akkhaDa abruptly Adv 1. shI ghratA se,akasmAta,achAnaka,ekAeka,sahasA,2. ashiShTatA se absence N 1. anupasth iti,gairahAjirI,2. parokSha,na rahanA,3. na honA,abhAva,4. shUnyamanaskatA,besud hI,5. viyoga absent A 1. anupasthita,avartamAna,gairahAjira,kahI.n gayA huA,2. s hUnyamana,beparavAha absent VT 1. apane ko upasthita na rakhanA,anupasthita raha nA,haTa jAnA absentee N 1. anupasthita jana,pravAsI absolute A 1. svechchhAchArI ,svachchha.nda,svata.ntra,svAdhIna,2. nitya,parama,ananya sa.nbaddha,kevala,apar ivartanashIla,3. niyamavivarjita,sa.npUrNa,binA sharta kA,4. shuddha,binA,milAva Ta kA,5. ( bhautika viGYAna) kelvina mApa absolutely Adv 1. svechchhApUrvaka,nip aTa,nirA,avashya,nitAnta,pUrNa rUpa se,sarvathA absolve VT 1. kShamA karanA,chho DanA,mukta karanA,pApo se uddhAra karanA,barI karanA absorb VT 1. sokhanA,nigala jAnA,pI lenA,grAsa karanA,2. lavalIna karanA,pUrNa rUpa se nA,chitta AkarShita karanA absorbed A 1. sokhA huA,shoShita,pUrNa rUpa se niyukta,lavalIna,lagA huA absorbent A 1. sokhane vAlA,shoShaka,nigalane vAlA abstain VI 1. bachanA,nivR^it ta honA,alaga rahanA,dUra rahanA,paraheja rakhanA abstract N 1. sArA.nsha,tatva, sa.nkShepa abstract VT 1. sa.nkShepa karanA,nyUna karanA,sAra nikAlanA,2. alaga karanA,AkarShita karanA

abstraction N 1. besudhI,pR^ithakkaraNa,dhyAna kI ekAgratA,sa.nkShepa karaNa abs urd A 1. buddhiviruddha,nyAyaviruddha,ayukta,anarthaka,behUdA,UTapaTA.nga,hAsyAs pada absurdity N 1. anarthakatA,asa.ngati,mUrkhatA,ayukta vA anarthaka vastu,beh UdagI abundant A 1. Dhera,adhika,bahuta,ghanerA,paryApta,prachura abuse N 1. bur A bartAva,anuchita vyavahAra,kuprayoga,apaprayoga,kurIti,gAlI,durvachana abuse V T 1. burA bartAva karanA,gAlI denA,hAni pahuchAnA,burAI karanA,ni.ndA karanA abu sive A 1. nindaka kutsAvAdI,gAlI dene vAlA mu.nhaphaTa nindAtmaka abut VTI 1. mi lanA,bhiDanA,Amane sAmane honA abyss N 1. gaharA ku.nDa,atala samudra,naraka ku. nDa academic A 1. vidyAlaya vA vidvatpariShad sambandhI,akriyAtmaka,siddhA.nta v iShayaka academic N 1. uchcha shreNI kA vidyArthI,2. plaiTo kI praNAlI kA tatvav ettA accede VT 1. svIkAra karanA,mAna lenA,sahamata honA accelerate VTI 1. chAla baDhAnA,phurtI karanA,shIghratA karanA,gati vR^iddhi karanA acceleration N 1. c hAla baDhAnA,phurtI,shIghratA,gati vR^iddhi,vegAntara accent N 1. svara kA chaDh Ava utAra,svara,2. AghAta,jora,uchchAraNa chihna,3. bhAShA accent VT 1. svara uc hchAraNa karanA yA prakaTa karanA accentuate VT 1. jora denA,shabda ke uchchAraN a para gurutva kA chihna lagAnA accept VT 1. mAnanA,svIkAra karanA,sahamata honA ,bhAnA,suhAnA,2. grahaNa karanA,lenA,pAnA,3. sakAranA( hu.nDI Adi) nA acceptable A 1. manabhAvanA,svIkArayogya,bhalA,achchhA,grahaNIya,ruchira acceptance N 1. s vIkAra,pratigraha,svAgata,mAna lenA,2. sakAra,3. svIkArI huI hu.nDI access N 1. pahu.ncha,patha,mArga,pravesha,2. vR^iddhi,baDhatI,daurA,chaDhAva accessible A 1 . abhigamya,pahu.nchane yogya,sulabha,sugama,prApya,milanahAra accession N 1. vR ^iddhi,baDhatI,pahu.ncha,2. ArohaNa,prApta,abhiSheka,rAjatilaka accessory A 1. s ahAyaka,sAtha dene vAlA,2. adhika,sahita,gauNa,anAvashyaka accessory N 1. sahAya ka,aparAdha Adi me.n sa.ngI,sAthI,sahakArI,2. UparI yA bAharI vastu,adhika vastu accident N 1. sa.nyoga,ghaTanA,daivayoga,vipada,durghaTanA,2. anAvashyaka guNa, asahajo guNa accidental A 1. sA.nyogika,akasmAtI,daivAyatta,2. anAvashyaka,aprak R^ita,asahaja acclaim VI 1. vAha vAha karanA,jaya jayakAra karanA,jayadhvani kar anA,stuti karanA accommodate VT 1. denA,pahu.nchAnA,suvidhA karanA,upayogI karan A,samAnA accommodation N 1. jagaha,sthAna,gR^iha,nivAsa sthAna,2. sa.nyojana,sa. ndhAna,suvidhA,milApa,sa.nvidhAna,3. sushIlatA,saujanya,upakArashIlatA,4. udhAra accompany VT 1. sAtha honA,sAtha denA,sAtha AnA yA jAnA,( sa.ngIta me.n svara m ilAnA) nA,2. sevA Tahala ke hetu upasthita rahanA accomplice N 1. sahAparAdhI,ap arAdha me.n sAjhI,jurma me.n sAthI accomplish VT 1. pUrA karanA,sa.npUrNa karanA ,siddha karanA,nibAhanA accomplished A 1. vidyAsa.npanna,sushikShita,pravINa,guN avanta,nipuNa,shiShTa,sampanna,siddha accomplishment N 1. paripUrNatA,prApti,sid dhi,nipuNatA,guNa accord N 1. mela,milApa,sa.nmati,ekachittatA,ekadilI,( sa.ngIt a me.n) ekatAla accord VI 1. milanA,sura milanA,ekachitta honA accord VT 1. milA nA,manAnA,ekachita karanA,barAbara karanA,2. denA,pradAna karanA accordance N 1. mela,ekatA,tAla mela,samAnatA,anusAra,sAdR^ishya,anurUpatA according A 1. samAn a,milatA huA,anusAra,anurUpa accordingly Adv 1. tadanusAra,isa kAraNa se,isaliye ,isa rIti se,paristhiti ke anusAra accost VT 1. sa.nbhAShaNa karanA,pahale Tokan A,pahale bolanA,milanA,kushalama.ngala pUchhanA

account N mUlya account VI account VT accountable accountancy accountant accredi t VT accrue VI accumulate accumulation accuracy N accurate A accuse VT accused N accuser N accustom VT accustomed ace N ache N ache VI achieve VT achievement ac id A acid N acidity N acknowledge acknowledgment acme N acorn N acquaint VT acqu ainted "acquiesce"",VI" acquiescence acquire VT acquisition acquisitive acquit V T acquittal N acre N acrid A acrimony N acrobat N across Adv 1. gaNanA,lekhA,hisAba,2. varNana,kathA,vR^ittAnta,3. pUchhatAchha,jA.ncha,ginat I,gaNanA,kAraNa,hetu,4. 1. uttara denA,kAraNa batalAnA,2. hisAba denA yA batalAn A 1. gaNanA karanA,samajhanA,jAnanA,mAna karanA A 1. uttaradAyI,jimmedAra,jise h isAba yA lekhA denA paDe N 1. gaNaka kA kAma yA pada,hisAba kitAba N 1. munIma,v aha jo lekhA bhalI prakAra samajhatA ho,hisAba rakhane vAlA gaNaka 1. vishvAsa k aranA,adhikAra denA,adhikAra patra ke sAtha( rAjadUta Adi) bhejanA,pratIta patra denA 1. utpanna honA,lAbha honA,prApti honA,milanA,nikalanA VT 1. ikaThThA kara nA,Dhera lagAnA,baToranA,joDanA N 1. Dhera,sa.nchaya,jamAva,baTora 1. shuddhatA, yathArthatA,satyatA,sUkShmatA 1. sahI,ThIka,yathArtha,shuddha,achUka,sUkShma 1. doSha lagAnA,aparAdhI ThaharAnA,bhalA burA kahanA 1. abhiyukta,mulAjima,jisa par a aparAdha yA doSha lagAyA gayA ho 1. doSha lagAne vAlA,nindakavAdI,abhiyogI 1. Adata DAlanA,parichita karanA,abhyasta karanA,abhyAsa karanA,sadhAnA A 1. abhyas ta,parichita,Adi,abhyAsI,abhyAsa paDA huA 1. ikkA( tAsha kA) ,bindI,2. ikAI,aNu, lava 1. pIDA,darda,vedanA,vyathA 1. darda karanA,pirAnA,du:khanA 1. pUrA karanA, nibAhanA,anta ko pahu.nchAnA,pAnA,prApta karanA,jItanA N 1. parAkrama,vIratA kA kAma,karatUta,2. sAdhana prApti,pUrA karanA 1. amla,khaTTA,tursha,tIkShNa,tIvra, chUka 1. khaTAI,amla,tejAba 1. khaTTApana,turshI,amlatA,tIkShNatA VI 1. svIkAra karanA,mAnanA,a.ngIkAra karanA,rasIda likhanA yA denA N 1. svIkAra,a.ngIkAra,2. rasIda,3. dhanyavAda,kR^itaGYatA 1. parAkAShThA,shikhara,U.nchAI kI sImA,anta 1. shAhabalUta kA phala yA bIja 1. parichita karanA,chihna pahachAna karanA,2. jat AnA,samAchAra denA,chetA denA A 1. parichita,abhyasta,abhiGYa 1\.ÌÚÆÆÚ, ÏÚºÜ ØåÆ Ú, ¤¢µÜ³ÚÏ ³ÏÆÚ, ×ÌèÌ ØåÆÚ, ÈèÏ×ÆèÆ ØåÆÚ, ×ÆèÂÝÖè½ ÏØÆÚ N 1. prasannatA pUrvaka a.ngIkAra,sammati,anumati 1. pAnA,hAsila karanA,prApta karanA,kamAnA N 1. upArj ana,prApti,lAbha A 1. prApti vA lAbha kA ichchhuka 1. aparAdha se mukta karanA,n irdoShI ThaharAnA,chhoDa denA,chhuTakArA denA 1. chhuTakArA,mukti,rihAI "1. ( 4, 840) varga gaja bhUmi,ekaDa" 1. charaparA,kaDuA,tItA,jhAladAra,garama,kaTu,tIkS hNa 1. kaDuvApana,tejI,charaparAhaTa,kaThoratA,tIkShNatA,kaTutA 1. naTa,neTuA,na Ta khela dikhAne vAlA 1. ArapAra,ADA,baDA,tirachhA,pAra

act N 1. kriyA karanA,2. vyApAra,kAma,karma,kR^iti,karatUta,charita,3. vidhAna,v idhi,niyama,vyavasthA,kAnUna,4. nATaka kA eka bhAga,a.nka act VI 1. kuchha karan A,kriyA yA kArya karanA,2. asara karanA,guNa karanA,3. vyavahAra karanA,4. kisI ke badale kAma karanA,svA.nga karanA,abhinaya karanA act VT 1. karanA,pUrA karan A,sampAdana karanA,nibAhanA,2. nakala karanA,anukaraNa karanA acting A 1. sthAna panna,evaja,kisI ke sthAna me.n yA kuchha samaya ke liye kAma karatA huA acting N 1. abhinaya,nATaka me.n khela karanA action N 1. kAma,kriyA,kArya,vyApAra,kara tUta,chAla,bhAva,2. sa.ngrAma,yuddha,laDAI,3. mukadamA,abhiyoga active A 1. kart A,guNI,kriyAshIla,udyamI,sphUrtimAna,phurtIlA,parishramI,kAmakAjI activity N 1. phurtI,shIghratA,vega,udyogitA,kriyAshIlatA,2. chAla actual A 1. yathArtha,ThIka ,satya nishchaya,akAlpanika,vAstavika actuality N 1. vAstavikatA,yathArthatA,sat yatA actually Adv 1. vastuta:,vAstava me.n,sachamucha,ThIkaThIka actuary N 1. mu .nshI,lekhaka,muharrira,munIma acumen N 1. tIvra dR^iShTi,chaturatA,atisUkShmatA acute A 1. tIkShNa,tIvra,chatura,chAlAka,teja,sUkShmamati,chubhatA huA,2. ghAta ka,dAruNa( roga) ,3. tIkShNa shitAgra adage N 1. kahAvata,masala,pravAda,vachana ,ukti adamant N 1. hIrA,maNi,2. aTala,vajra adapt VT 1. eka samAna karanA,upayog I yA yogya banAnA,koI dR^iDha dhAraNA karanA adaptation N 1. mela,sa.nyoga,samat ulyatA,anukUlatA,sa.nyojana,sa.nvidhAna add VTI 1. joDanA,baDhAnA,milAnA,lagAnA, aura kuchha kahanA addendum N 1. jo kuchha joDA gayA ho,joDI huI vastu,parishiSh Ta addict VT 1. apane ko lagA denA,Adata DAlanA,lata DAlanA addition N 1. joDa,s a.nkalana,yoga,Adhikya,adhikatA,2. joDI huI vastu,parishiShTa,3. upAdhi addition al A 1. atirikta,adhika,apara,adhikatara,nyUnatA pUraka addle A 1. Usara,nikammA ,ga.ndA,saDA,khAlI address N 1. bhAShaNa,vyAkhyAna,sa.nbodhana,2. abhinandana pa tra,3. siranAmA,ThikAnA,patA,4. nivedana,dakShatA,paTutA,rIti,AcharaNa,5. upAdhi ,padavI address VT 1. bolanA,nivedana karanA,2. patA likhanA,3. vyAkhyAna denA,4 . laga jAnA,apane ko kisI kAma me.n lagAnA yA pravR^ita karanA adept A 1. dakSha ,pravINa,nipuNa,pakkA,guNI,kushala,abhiGYa adept N 1. pravINa jana,ustAda,pa.nDi ta,kArIgara,dakSha puruSha adequate A 1. tulya,barAbara,kAphI,paryApta,yogya,yat hochita,anurUpa adhere VI 1. chipaTanA,laga jAnA,mAnanA,pakkA rahanA,dR^iDha rah anA adherence N 1. prema,lagAva,bhakti,dhairya,avalambana adherent N 1. sAthI,an uyAyI,sahAyaka,pakShIya,2. chipaTA huA,nirbhara,avalambI adjacent A 1. pAsa kA,n ikaTavartI,saTA huA,Asanna,samIpa adjective A 1. Ashrita,avalambita adjective N 1. visheShaNa,guNavAchaka shabda adjoin VI 1. lagA honA,juTA honA,samIpa honA ad join VT 1. milAnA,sa.nyukta karanA,nikaTa karanA,lagAnA,joDanA adjoining A 1. sa mIpa,nikaTavartI,pAsa kA,lagA huA adjourn VI 1. kAryavAhI sthagita karanA,kuchha samaya ke liye visarjita honA,2. aniyata samaya ke liye kAryavAhI sthagita kara nA

adjourn VT 1. roka rakhanA,banda karanA,TAlanA,sthagita karanA adjournment N 1. thoDe dina ke liye roka rakhanA,sthagita karanA,multavI karanA,rukAvaTa,2. kArya vAhI ba.nda rahane kA samaya,avakAsha,sabhA Adi sthagita rakhI jAne kA samaya ad junct A 1. sahita,sa.nyukta,milA huA adjunct N 1. joDa,guNavAchaka shabda,anuba. ndha,Adhikya adjust VT 1. ThIka karanA,sudhAranA,sa.nvAranA,sulajhAnA,tai karanA ,chukAnA,milAnA,2. dharA bA.ndhanA adjustment N 1. phaisalA,sudhAra,samAdhAna,sa mAyoga,milAnA,eka karanA,nipaTArA adjutant N 1. eka sainika padAdhikArI( mejara kA sahAyaka) ,2. garuNa,khagesha,haragIlA administer VT 1. shAsana karanA,chalAn A,prabandha karanA,2. denA,dilAnA,lagAnA administration N 1. kArobAra kA praband ha,shAsana prabandha,shAsana nyAya vivechana,rAja administrative A 1. praba.ndha kArI shAsana sa.nbandhI,kushala,shAsana vA praba.ndha sa.nba.ndhI admiral N 1. j alasenA kA pradhAna senApati,naukA senAdhyakSha admiralty N 1. jalasenA sa.nba.n dhI viShaya ke prabandhakartAo.n kI maNDalI,jalasenA vibhAga admiration N 1. pre ma vA Adarayukta Ashcharya,shraddhA,vismaya,achambhA,sneha,prasha.nsA,sarAhanA a dmirer N 1. prasha.nsaka,sarAhane vAlA,premI,premika admissibility N 1. grAhyatA ,grahaNa kiye jAne kI yogyatA,a.nDgIkAra kiye jAne kI yogyatA admission N 1. pra vesha,paiTha,pahu.ncha,praveshana,svIkR^iti,a.ngIkAra,2. praveshAdhikAra patra a dmit VT 1. pravesha karAnA,AGYA denA,paiThane denA,Ane denA,2. satya mAnanA,svIk AranA,hA.n karanA,mAna lenA,anumati denA admonish VT 1. samajhAnA,namratA se jhi DakanA,2. shikShA denA,jatAnA,kAna kholanA admonition N 1. DA.nTa,2. parAmarsha, shikShA,upadesha,chetAvanI,anushAsana ado N 1. shrama,kaShTa,dauDa dhUpa,bakheDA ,jhamelA adolescence N 1. kishorAvasthA,yuvAvasthA,javAnI,taruNAI,yauvana adoles cent A 1. kishora,yuvaka,taruNa adopt VT 1. goda lenA,pAlana karanA,dhAraNa kara nA,ichchhA se grahaNa karanA,a.ngIkAra karanA adoption N 1. svIkAra,goda lenA,pu trIkaraNa,dhAraNa karanA,parigraha karanA "adoptive""'""N" 1\.³ß³ ÈÝÂèÏ, ÄÂè³, µåÄ ÑÛÍÚ ØÝ¥ ÈÝÂèÏ, µåÄ ÈÝÂèÏ adore VT 1. bahuta chAhanA,bahuta prema karanA,pU jA karanA,Adara satkAra karanA,ArAdhanA karanA adorn VT 1. sajAnA,sa.nvAranA,shr R^i.ngAra karanA,sushobhita karanA,AbhUShita karanA adrift Adv 1. idhara udhara, bahatA huA,DAvA.nDola,nirAvala.nba adroit A 1. chatura,nipuNa,dakSha,dhUrta,chAl Aka,sujAna,cheShTAvata adulation N 1. chApalUsI,chikanI chupaDI bAte.n,chATUkti, atiprasha.nsA adult A 1. paripakva,taruNa,vaya:prApta,pauDha adult N 1. yuvA pur uSha,vaya:prApta vA prApta yauvana manuShya adulterate VT 1. milAkara bigADanA,k hoTa milAnA,milAvaTa karanA adultery N 1. vyabhichAra,parastrIgamana,jArakarma,c hhinAla,patila.nghana advance N 1. unnati,baDhotarI,veshI,baDhatI,2. peshagI,aga vAI,udhAra advance VI 1. Age baDhAnA,2. unnati karanA,3. baDhanA advance VT 1. u pasthita karanA,sAmane rakhanA,U.nchA karanA,ma.nhagA karanA,mola baDhAnA,2. udh Ara denA,peshagI denA,agauDI denA,3. unnati karanA,vR^iddhi karanA,baDhAnA advan cement N 1. unnati,vR^iddhi,utkarSha,abhyudaya advantage N 1. baDhata,Adhikya,bh alA avasara,2. suavasara,phala,artha,prApti,lAbha advantageous A 1. lAbhadAyaka, hitakArI,upakArI,hitakArI advent N 1. yashUkrIsta kA Agamana,2. baDe dina se pah ale chAra saptAha,3. ,Agamana adventure N 1. sAhasa,devAdhIna karma,duShkara kAr ya,jokhima kA kAma,dhyAna dene yogya ghaTanA

adventure VT 1. sAhasa karanA,jAna jokhima me.n DAlanA,jAna para khelanA,khatare me DAlanA adventurer N 1. sAhasika,sAhasa vyavasAyI,2. bhale bure kisI prakAra se dhana upArjana karane vAlA puruSha adventurous A 1. sUramA,bahAdura,sAhasI,sh UravIra,udyogI adversary N 1. ripu,shatru,ari,virodhI,vAdI,prativAdI,vipakShI ad verse A 1. pratikUla,viparIta,viruddha,2. abhAgA,bAma,3. daridra adversity N 1. ApadA,vipatti,du:kha,durbhAgya,durdina advertise VT 1. prakAsha karanA,viGYApana denA,prasiddha karanA,jatAnA,phailAnA,chhapavAnA advertisement N 1. viGYApana,s amAchAra patra Adi me.n sUchanA,ghoShaNA advertiser N 1. viGYApana yA sUchanA de ne vAlA,vaha patra jisame.n kevala viGYApana hI chhapatA ho advice N 1. salAha,p arAmarsha,ma.ntra,upadesha,2. khabara,samAchAra,vArtA advisable A 1. uchita,yogy a,chAhane yogya,ThIka parAmarsha dene yogya advise VI 1. dhyAna karanA,vichAra k aranA,rAya lenA advise VT 1. shikShA vA salAha denA,upadesha denA,samajhAnA,2. b atalAnA,samAchAra denA advisory A 1. parAmarsha dene vAlI,shikShAprada,upadesha pUrNa advocacy N 1. vakAlata,bahasa,pakShasamarthana,siphArisha,rakShA,pratipAla na advocate N 1. vakIla,salAhakAra,pakSha karane vAlA,pakShasamarthaka,mukhatAra ,madhyastha,2. rakShaka advocate VT 1. vakAlata karanA,pakShasamarthana karanA,r akShA karanA,pakSha lenA aerial A 1. nabhastha,AkAshaja,havAI,AsamAnI,vAyuviShay aka,2. U.nchA,ati uchcha AkAshIya aeroplane N 1. vAyuyAna,eka prakAra kA havAI j ahAja aesthetics N 1. vastuo me.n sau.ndarya kA anubhava afar Adv 1. phAsale par a,dUra,bahuta pare affable A 1. milanasAra,sushIla,madhura bhAShI affair N 1. kA ma,kArya,vyApAra,udyama,vyavahAra,kArobAra,mAmalA,2. chhoTI laDAI,jhagaDA affect VT 1. prabhAva DAlanA,asara karanA,2. vyApanA,chubhanA,dila para laganA,dila pi ghalAnA,3. chAhanA,pyAra karanA,4. rUpa dikhAnA,bahAnA karanA,rUpa dhAraNa karan A,banAnA affection N 1. prema,sneha,moha,lagAva,anurAga,Asakti,2. roga affection ate A 1. pyArA,premI,snehI,priya affectionately Adv 1. pyAra se,prema se,sneha s e,anurAga sahita affidavit N 1. shapatha lekha,shapatha patra affiliate VT 1. le pAlaka karanA,goda lenA,2. sa.nbaddha karAnA,sAtha lagAnA,3. sabhAsada banAnA af finity N 1. sambandha,rishtedArI,vivAha dvArA sambandha,bandhutva,2. sAdR^ishya, samAnatA affirm VT 1. pratiGYA karanA,vachana denA,pakkA karake kahanA,2. mAna l enA,svIkAra karanA affirmation N 1. dharmAnukUla kahanA,dR^iDha vachana,pratiGYA ,varNana,kathana affirmative A 1. svIkAra sUchaka,ikarArI,hA.n prakaTa karane vA lA affirmative N 1. svIkAra sUchaka shabda jaise hA.n affix N 1. pratyaya,vibhak ti jo shabda me.n lagAI jAye affix VT 1. joDanA,lagAnA,baDhAnA,milAnA,sa.nyojita karanA afflict VT 1. du:kha denA,kaShTa denA,satAnA,vipadA me.n DAlanA,khijAnA affliction N 1. du:kha,shoka,kaShTa,vyathA,vipada,roga affluence N 1. bahutAyAta ,bAhulya,vipulatA,samR^iddhi,2. dhana,dravya affluent A 1. samR^iddha,paripUrNa, bharApUrA,dhanI,dhanavAna afford VT 1. kharcha kara sakanA,kharIda sakanA,becha sakanA,samAye rakhanA,2. denA,utpanna karanA,pahu.nchAnA,juTAnA affront N 1. apa mAna,nirAdara,avaGYA,tiraskAra affront VT 1. tiraskAra karanA,apamAna karanA,duk hita karanA

afield Adv 1. kheta me.n,maidAna me.n,kheta ko aflame Adv 1. jalatA huA,prajvali ta afloat A 1. bahatA huA,tairatA huA,pAnI para,samudra me.n,2. asthira,ashAnta, jArI afoot Adv 1. pA.nva pA.nva,paidala chalakara afraid A 1. DarA huA,bhayabhIt a,kAna khaDe,bhIru,bhayAnvita aft A 1. pIchhe,jahAja ke pichhale bhAga kI ora yA usake nikaTa after Adv 1. pIchhe,pashchAta,Dha.nga para,anukUla,anusAra,anurUpa after Prep 1. kisI ke pIchhe pIchhe,dekhA dekhI,hoDI hoDA afternoon N 1. dupaha ra ke bAda,tIsarA pahara,aparAhna afterthought N 1. pIchhe kA vichAra,kisI kArya ke pashchAta kA vichAra afterward Adv 1. tatpashchAt,isake bAda,pIchhe,anantara again Adv 1. phira,dubArA,puna:,eka bAra aura,ulTA,badale me.n against Prep 1. ulTA,Amane sAmane,sammukha,viruddha,2. liye,hetu,nimitta,bajAya agate N 1. sulem AnI patthara,yasha age N 1. jIvana kAla,avasthA,Ayu,2. prauDha avasthA,3. yuga,k Ala,samaya,4. pIDhI,5. shatAbdI aged A 1. vayovR^iddha,buDDhA,2. Ayu kA aged N 1 . vR^iddha loga agency N 1. kartR^itva,gumAshtAgIrI,pratinidhitva,ADhata,2. sAdh ana,kAraNa,yantritva agenda N 1. karane vAlI kAryavAhI,sabhA Adi me.n vichArane ke viShaya smaraNa lekha kI pustaka agent A 1. gumAshtA,munIma,ADhatiyA,kArindA, pratinidhi,2. kartA,shakti aggravate VT 1. baDhAnA,jyAdA sa.ngIna karanA,ati nik R^iShTa karanA,bhaDakAnA,bhArI karanA aggravation N 1. adhikAI,burAI,sa.ngInI,bh aDakAva,2. uddIpana aggregate A 1. kula,sakala,saba,samudita,ekatrita a.nsho se banA huA aggregate N 1. joDa,Dhera,yogaphala,samUha,sa.ngraha aggregate VT 1. sa .ngraha karanA,sa.nchita karanA,ikaThThA karanA,ekatra karanA,Dhera karanA aggre ssion N 1. AkramaNa,AghAta,chaDhAI,chheDa,apaharaNa,parAdhikAra,pravesha aggress or N 1. laDAI yA chheDa me.n aguA,chheDanahAra,AkramaNa karane vAlA aggrieve VI 1. shoka karanA,kheda karanA aggrieve VT 1. du:kha denA,satAnA,takalIpha denA,at yAchAra karanA aghast A 1. hakkA bakkA,bhau.nchakkA,vyAkula,AshcharyAnvita,bhaya se chakita agile A 1. phurtIlA,chAlAka,teja,chapala,sphUrtimAna agitate VT 1. k halabalI DAlanA,bhaDakAnA,halachala machAnA,ghabaDA denA,hilA denA,2. vAda vivAd a karanA,jI me.n ulaTa palaTa karanA,vichAra karanA agitation N 1. umaDa,dhaDaka ,ghabaDAhaTa,hairAnI,halachala,bechainI,akulAI,Andolana,2. vAdavivAda,vichAraNA ago Adv 1. bItA huA,pUrva agonize VI 1. atyanta pIDhita honA,vyathita honA agoni ze VT 1. du:kha yA klesha denA agony N 1. ati pIDA,santApa,vyathA,vedanA,mR^ityu yantraNA,yAtanA agrarian A 1. bhUmi viShayaka,bhUmi sambandhI,grAmya agree VI 1 . eka honA,eka mata honA,milanA,eka tAla honA,svIkR^iti denA,2. sadR^isha honA,s amAna honA,eka rUpa honA,3. mela milApa se rahanA,4. lAbhadAyaka honA,guNakArI h onA,anukUla honA,5. tai karanA,ThIka karanA agreeable A 1. upayogI,manabhAvana,s uhAvanA,priya,anurUpa,2. sammata agreement N 1. aikya,sammati,tAla mela,2. sa.nv ida,praNa,vachana,3. sAdR^ishya,samAnatA,4. likhita patra,svIkAra patra agricult ural A 1. khetI bArI kA,kR^iShi sambandhI,kheta kA

agriculture N 1. khetI,kR^iShi,kheta jotane kA kAma aground Adv 1. dharatI para aTakA yA pha.nsA huA,TikA huA ah I 1. vismaya,dayA,ghR^iNA,Ananda yA du:kha sUch aka shabda,Aha,hAya,oho,aha:,aho ahead Adv 1. Age,agADI,baDha ke,sAmane aid N 1. madada,sahArA,sahAyatA,rakShA,pAlana,2. madadagAra,sahAyaka aid VT 1. madada ka ranA,sahAyatA karanA,sahArA denA ail N 1. bImArI,roga ail VI 1. du:kha vA pIDA m e.n honA,bImAra honA,vyAdhi me.n honA ail VT 1. du:kha denA,pIDA denA ailment N 1. kaShTa,pIDA,roga,bImArI,vyAdhi,vikAra aim N 1. lakShya sAdhana,nishAnA,tAka,s Idha,2. prayatna,koshisha,abhiprAya,uddeshya,Ashaya,lakShya aim VI 1. lakShya bA .ndhanA,tAka lagAnA,nishAnA lagAnA,2. irAdA bA.ndhanA,AkA.nkShA karanA,lakShyanA ,rakhanA,uddeshya rakhanA aim VT 1. nishAnA aimless A 1. lakShya rahita,binA udd eshya kA air N 1. vAyu,samIra,havA,pavana,2. vAyuma.nDala,AkAsha,3. ma.nda vAyu, pavana,4. rAga,tAna,5. bhAva,chAla,rUpa air VT aircraft N airs N airship N airy A aisle N ajar Adv akin A alabaster N alacrity N alarm N alarm VT alarming A ala s I albeit Adv album N alchemy N alcohol N alcove N alderman N ale N alert A alg ebra N alias N alibi N ,uttara alien A alien N 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. havA Ane denA,havA denA,havA se sukhAn A,havA me.n DAlanA,2. prasiddha karanA,prakaTa karanA eka prakAra kA havAI jahAj a yA gubbArA,vAyuyAna akaDa,ghama.nDa,shekhI eka prakAra kA havAI jahAja yA gubb ArA,vAyuyAna havAdAra,vAyumaya,2. halakA phulakA,havA sA,asAra rAstA,giraje kA b agalI rAstA kuchha kuchha khulA huA sagA,nAtedAra,sagotra,sajAtIya,sa.nbandhI,2. eka samAna,sadR^ishya,samAna guNa vAlA sela kharI,eka prakAra kA kImatI sapheda patthara mustaidI,praphullatA,chAlAkI,hulasa,phurtI,utsAha bhayadhvani,shoragul a,jhapa,bhaya,sha.nkA,jagAne kI kala,Akasmika bhaya DarAnA,chau.nkAnA DarAvanA,b hayAnaka,bhayaprada Aha,shoka,hAya,aha:,hA agarache,yadyapi,tispara bhI chitra r akhane yA kavitA Adi likhane kI sAdI pustaka rasAyana vidyA,komiyA,rasavidyA sur AsAra,nirmala madirA guphA,kunja,kuTI nagara kA shAsaka,purAdhyakSha madya,jau k I sharAba,yavasurA,sharAba hoshiyAra,chaukasa,sacheta,sAvadhAna bIjagaNita,vyakt agaNita upanAma,dUsarA nAma,kalpita nAma anyatra honA,abhiyukta kA yaha kahanA k i vaha ghaTanA sthala para upasthita nahI.n thA,anupasthitI kA 1. bhinna svabhAva kA,vimukha,videshI,gaira,bAhara kA,viruddha 1. videshI manuSh ya,2. purAdhikAra se rahita vyakti

alienate VT alienation alight A alight VT align VT alignment N alike Adv alimony N alive A alkaline A all A all Adv all N allay VT allegation allege VT allegian ce allegory N alleviate VT alley N alliance N alligator N allocate VT allot VT a llotment N allow VT allowance N alloy N alloy VT allude VT allure VT allusion N ally N ally VT almanac N almighty A almond N almost Adv aloft Adv alone Adv alon g Prep aloof Adv aloud Adv alphabet N alphabetical 1. de DAlanA,dAna karanA,bechanA,hastAntarita karanA,2. pR^ithaka karanA,khI.nch a lenA N 1vikrI,bechI,hastAntarita karaNa,2. snehanivR^itti,mana phirAva,virAga, virakti 1. pradIpta,jalatA huA 1. nIche AnA,utaranA,A paDanA 1. pa.nkti lagAnA,p A.nta bA.ndhanA,( senAo ko) shreNIbaddha karanA 1. rekhA,pa.nkti,2. saDaka yA ph arsha kA nakshA,3. pa.nkti lagAne kA kAma 1. eka prakAra,samAna,sadR^isha,tulya 1. parityaktA patnI ke liye vR^itti yA jIvikA 1. sajIva,jItA,khusha,chAlAka,sach etana,abhiGYa 1. kShAravishiShTa,khAra ke guNa vAlA 1. saba,sArA,kula,pUrA,sarva ,sakala,samasta 1. saba kA saba,bilakula,samUchA,kula milA ke,nipaTa,nirA,kevala ,saba rUpa se 1. tamAma,saba 1. dabAnA,kama karanA,ghaTAnA,halakA karanA,shAnta karanA N 1. Aropa,dR^iDha vachana,nishchita uttara,vAkya,prakAsha,bayAna,bahAnA, ukti 1. Aropa lagAnA,svIkAra karanA,nishchayapUrvaka varNana karanA,tarka karanA ,kahanA N 1. rAjabhakti,AGYApAlana,adhInatA 1. rUpaka,dR^iShTAnta,dR^iShTAntI,ka hAnI 1. kama karanA,halakA karanA,ghaTAnA,sukha denA 1. sakarI galI,patha,vIthI, bAga me.n kA rAstA,udyAnapatha "1. , mela,ekA,nAtA,sa.ndhi,sambandhana,maitrI" 1 . magara,ghaDiyAla,grAha 1. bA.nTanA,a.nsha lagAnA,baTavArA karanA 1. bA.nTanA,b hAga karanA,baTavArA karanA 1. baTAI,baTavArA,vibhAga,2. a.nsha,bhAga 1. mAnanA, AGYA denA,svIkAra karanA,2. ghaTAnA,mujarA karanA 1. AGYA,svIkAra,anuyadi,svIkAr a,2. vetana,vR^iti,a.nsha,3. ghaTatI,kamI,mujarAI 1. milaunI,kudhAtu,khoTa dhAtu 1. milAnA,milaunI karanA,khoTA karanA,ghaTiyA kara denA 1. sa.nketa karanA,sUch anA karanA,havAlA denA,prasa.ngavasha ullekha karanA 1. lubhAnA,rijhAnA,phusalAn A,mohanA,lalachAnA 1. havAlA,ishArA,sa.nketa,sUchanA 1. mitra,sAthI 1. mitratAnA ,sa.ndhinA,yA vivAha dvArA sa.nba.ndha banAnA 1. patrA,jantrI,pa.nchA.nga 1. sar vashaktimAna 1. bAdAma 1. adhikatara,lagabhaga,prAya:,karIba karIba 1. U.nchA,Up ara,mastUla para 1. akelA,lambAI me.n,Age 1. barAbara barAbara,sAtha sAtha,bilak ula 1. pR^ithaka,nyArA,alaga dUra,pare 1. chillA kara,U.nche svara se 1. varNamA lA A 1. varNamAlA sambandhI,varNAnukramaka,varNakramAnusArI

alphabetically already Adv also Adv altar N alter VI alter VT alteration alterca tion alternate A alternate VI alternate VT alternative although Conj altitude N altogether altruism N alum N aluminium N always Adv amalgamate amalgamate amalga mation amass VT amateur N amaze N amaze VT amazement N amazing A amazon N ambass ador amber N ambient A ambiguity N ambition N ambitious A amble VI ambulance N a mbush N ambush VT amen Adv amenable A amend VI amend VT amendment N Adv 1. varNamAlA ke krama se,varNAnukrama se 1. pahale se,abhI,pahale,isI samaya 1. isI prakAra,bhI,aura,sivA isake,api 1. vedI,agnihotra kA sthAna 1. badala jA nA,bhinna prakAra ho jAnA 1. badalanA,palaTanA,parivartana karanA,raddobadala ka ranA,kATakUTa karanA,shuddha karanA,banAnA N 1. parivartana,pherAphera,kATakUTa, radda badala N 1. jhagaDA,vivAda,bahasa,vAdavivAda 1. adala badala kA,paraspara kA,ulTA,paryAyakramika,2. ekAntara 1. bArI-bArI AnA 1. bArI bArI jAne denA N 1. vikalpa,do me.n se koI pasa.nda karanA,pakShAntara 1. yadyapi,aisA hone para bhI 1. U.nchAI,uchchatva,unnatA.nsha,abhimAna,uchcha padavI,pratiShThA,2. unnatA.ns ha Adv 1. sArA,saba kA saba,sampUrNa,nidAna,pUrNa rUpa se,sarvathA 1. paryAyavAd a,dUsaro.n ke hita ke liye jIne kA siddhAnta 1. phiTakirI 1. alamuniyama,eka pra kAra kI chA.ndI ke samAna baDI halkI dhAtu 1. nitya,sadA,lagAtAra,haradama,sarva thA,nira.ntara VI 1. mila jAnA VT 1. milAnA,mishrita karanA,2. pArA chaDhAnA,pAr ada ra.njita karanA N 1. mela,milApa,mishraNa,milAvaTa,2. pArada ra.njana 1. Dhe ra lagAnA,sameTanA,sa.nchaya karanA,sa.ngraha karanA,ikaThThA karanA 1. ,apravIN a,kisI vidyA yA kalA kA premI 1. vismaya,acha.nbhA,Ashcharya,vyAkulatA 1. achamb hita karanA,vismita karanA,ghabaDAnA 1. achambhA,ghabaDAhaTa,Ashcharya,vismaya 1 . vismayakArI,Ashcharyajanaka,adbhuta 1. yoddhA strI,vIrA.nganA,vIrabAlA,sAhasI strI,karkashA N 1. rAjadUta,elachI 1. ambara,kaharuvA,triNamaNi 1. chAro ora se gherane vAlA,vyApaka 1. sandehArthatA,dvayarthaka,aspaShTa,pe.nchadAra,sa.nshayA tmaka sthiti 1. abhilAShA,uma.nga,uchcha hone kI abhilAShA,havasa,tR^iShNA,lAlas A,kAmanA,AkA.nkShA 1. uma.ngI,abhilAShI,dhunI,2. akA.nkShA sUchaka 1. TahalanA,d hIre dhIre chalanA,sukhapUrvaka chalanA 1. aspatAla gADI,ghAyala aura bImAra Ada miyo.n ko le jAne vAlI gADI,2. phaujI daure me.n rahane vAlA 1. ghAta,ekAeka Akr amaNa karane ke liye chhipakara rahanA,dA.nva,ghAta kA sthAna 1. ghAta lagAnA,ek Aeka AkramaNa karane ke liye chhipA rakhanA,gupta sthAna se nikalakara AkramaNa karanA 1. 1. 1. 1. 1. aisA hI ho,evamastu,tathAstu vashya,adhIna,AGYA kara,2. ut taradAyI,jimmedAra uttama honA,unnati karanA sa.nshodhana karanA,sudhAranA,ThIka karanA,unnati karanA,2. prastAva Adi me.n sa.nshodhana nA,karanA shuddhatA,sudh Ara,durustI,sa.nshodhana,2. prastAva Adi me.n sa.nshodhana

amends N 1. pratiphala,pAritoShika,DA.nDa,badalA,kShatipUrti amenity N 1. manoha ratA,suhAvanApana,naramI,sajjanatA,namratA amiable A 1. sushIla,priya,manabhAvan A,shIlavanta,saba kA pyArA,madhurasvabhAva,sarvapriya amicable A 1. mitravat,hil A milA,upakArI,dayAlu,snehashIla amidst Prep 1. bIcha me.n,sAtha me.n,madhya me. n amiss A 1. galata,anuchita,bejA,burA,doShI amiss Adv 1. bhUla se,bhrama se ami ty N 1. mitratA,bandhutva,mela jola,dostI,shubhachintA,nehabhAva ammonia N 1. ho sha me.n lAne kI eka auShadhi ammunition N 1. laDAI kA sAmAna,yuddha sAmagrI amn esia N 1. vismaraNa,bhUla amnesty N 1. aparAdha-kShamA,prANarakShA,aparAdha-vism araNa amongst Prep 1. bIcha me.n,madhya me.n,milA huA,me.n,bhItara amorous A 1. praNayashIla,premapravaNa,prema sambandhI,kAmuka amount N 1. phalagaNanA,( gaNit a) mishradhana,rAshi,kula jamA,joDa amount VI 1. chaDhanA,kisI sa.nkhyA yA pariN Ama taka pahu.nchanA,baDhanA,phalasvarUpa ho jAnA amphibious A 1. jala-thala-cha ra,pR^ithvI aura pAnI dono me.n rahane vAlA,sthala-jala-chara,dvidhAgati amphith eatre N 1. ra.ngabhUmi,nAchaghara,akhADA ample A 1. bahuta baDA,phailA huA,vR^ih ata vistIrNa,vishAla,yatheShTa,2. bahuta,prachura amplify VT 1. baDhAnA,phailAva se varNana karanA,vistAra se kahanA,2. parivardhita karanA amply Adv 1. bahutAy Ata se,vipulatA se amputate VT 1. kATa DAlanA,a.nga bha.nga karanA amuck Adv 1. pAgala kI taraha,unmatta bhAva se amuse VT 1. abhinandita karanA,Ananda denA,man a bahalAnA,mana pheranA,shAnti denA,dila lagAnA,2. dama denA,jhA.nsA denA amusem ent N 1. AnandadAna,Ananda,sukha,vinoda,vilAsa,dillagI,mana bahalAva,tamAshA,krI DA,kautuka amusing A 1. Amoda janaka,sukhadAyaka,ramya an A 1. eka,koI,koI sA,pr ati anachronism N 1. tithi va samaya kI ashuddhatA,kAlabhrama,kAla nirUpaNa se b hrama anaemia N 1. rakta hInatA yA ashuddha rakta jisase cheharA pIlA paDa jAtA hai analogy N 1. samAnatA,sAdR^ishya,tulyatA,upamA analysis N 1. vibhAga,padachc hheda,anvaya,vyavachchheda,vishleShaNa,vibheda anarchist N 1. bAgI,arAjakatAvAdI ,rAShTraviplavakArI anarchy N 1. kuprabandha,arAjakatA,ashAsana,rAjaviplava,bala vA,halachala,khalabalI,gaDabaDI anatomy N 1. chIraphADa,sharIra vyavachchheda-vi dyA,daihika gaThana sa.nba.ndhI vidyA ancestor N 1. pUrvaja,bApa dAdA,pitR^i,pUr va puruSha,pitA pitAmaha Adi,pUrvaja ancestral A 1. bapautI,bApa dAdo kA,pUrva p uruSha sa.nba.ndhI,paitR^ika ancestry N 1. pitR^i,shreNI,va.nsha anchor N 1. la. ngara,2. Ashraya,bharosA,sharaNasthAna anchor VT 1. la.ngara DAlanA,ThaharAnA,ro kanA anchor VI 1. la.ngara DAlanA,rukanA anchorage N 1. la.ngara DAlane kA sthAn a,bandaragAha,jahAjo.n ke Thaharane kA sthAna,jahAjo.n para lagAyA jAne vAlA kar a ancient A 1. purAnA,prAchIna,sanAtana kA,bahuta dina kA,prAchIna samaya kA,chi rakAla kA,pahale kA,mAnanIya,2. prAchIna loga,purakhA,purAtana jana

ancillary A and Conj anecdote N anew Adv angel N angelic A anger N anger VT angl e N angle VI angle VT angler N angry A anguish N angular A animal A animal N ani mate VT animation N animus N anise N ankle N annals N annex VT annexation annihi late annihilation anniversary annotate VT announce VT announcement annoy VT anno yance N annual A annual N annuitant N annuity N annul VT annulment N anoint VT a nomalous A anomaly N anonymous A another A answer N 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. N VT N N 1. 1. N 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. dAsI,lau.nDI,bA.ndI aura,tathA,au,vA chuTakulA,chhoTI kahAnI,upAkhyAna,kathA nay e prakAra se,phira se,doharA ke,puna: devadUta,svarga dUta,pharishtA svarga dUta samAna,divya aprasannatA,krodha,tAmasa,kopa,roSha krodhita karanA,khijAnA koNa, konA,2. machhalI mArane kI ba.nshI ba.nshI se machhalI mAranA phusalAnA,lubhAnA kA.nTA DAlane vAlA,ba.nshI se machhalI mArane vAlA,machhuA krodhita,kruddha,kupi ta,sadoSha,aprasanna kaShTa,vyathA,pIDA,du:kha,santApa,shoka,manastApa konedAra, nukIlA,koNa jantu sa.nba.ndhI,jAntava,pAshavika,indriya sambandhI pashu,jantu,pr ANI,jIvadhArI jilAnA,sacheta karanA,sAhasa denA,DhADhasa denA cha.nchalatA,sAhas a,jIvashakti,chuhala,ullAsa,praphullatA uddeshya,bhAva,Ashaya,manas sau.npha kA paudhA TakhanA,ghuDI,ghuTikA,po.nga,shIta lagA varNakrama se likhA huA itihAsa,k athA,pUrva vR^itAnta,vArShikavR^itAnta a.nta me.n joDanA,milA lenA,adhikAra kara lenA 1. lagAva,mela,sa.nyojana,2. joDI huI yA milAI huI vastu 1. miTAnA,satyAnA sha karanA,astitva miTA denA 1. nAsha,lopa,satyAnAsha,abhAva,vinAsha 1. vArShiko tsava,prativArShika tithi,barasI TIkA karake samajhAnA,TippaNI karanA,vyAkhyA ka ranA prakaTa karanA,viGYApana denA,sUchanA denA,ghoShita karanA,jatAnA,prachAra karanA,prakAshita karanA 1. viGYApana,sUchanA,ghoShaNA,viGYapti,prakAshana satAn A,du:kha pahu.nchAnA,khijhAnA kaShTa,pIDA,du:kha,chheDachhADa,khijhalAhaTa,dukha da vastu vArShika,samvatI vArShika patra,ekabarasI peDa,R^itu kA paudhA sAlAnedA ra,vArShika vR^ittidhArI vArShika bhattA yA vR^itti,vArShika vetana niShphala ka ranA,uThA denA,nA shUnyakaranA,uThA denA,miTAva,lopa,naShTa karanA,samApta karan A tela lagAnA,rAja tilaka karanA,abhiSheka karanA,lepa karanA niyama viruddha,vi dhi se bAhara,avidhi niyama virodha,kuchAla,avyavasthA,aniyama benAma,nAma rahit a, dUsarA,apara,itara,aura koI,koI aura,anya,dUsarA koI,2. eka aura uttara,hala, 2. pakSha samarthana

answer VI answer VT answerable ant N antagonism antagonist antarctic A antelope N anthem N anthology N anthropology antic A anticipate anticipation antidote N a ntipathy N antiquated antique A antiquities antiquity N antiseptic antiseptic an tithesis antler N anvil N anxiety N anxious A any Adv anyhow Adv anywhere Adv me .n,kabhI bhI apace Adv apart Adv apart Part apart_·èÏåÌè apartment N apathetic A apathy N ape N aperture N apex N aphorism N apiece Adv apocryphal apologise VT 1. 1. A 1. N N 1. 1. 1. 1. N 1. VT N 1. 1. A 1. N 1. A N N 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. javAba yA joDa honA,laganA,Takkara khAnA,basa honA,ThIka baiThanA,uttaradAyI hon A uttara denA,kAma denA,javAba denA,milAnA 1. uttara ke yogya,uttaradAyI,ThIka c hiU.nTI,chITI,pipIlikA 1. virodha,shatrutA,lAga,baira 1. shatru,bairI,ari,vipakS hI dakShiNI dhruva yA isake Asa-pAsa ke sthAna sambandhI hirana,mR^iga,chikArA b hajana,dharma sa.ngIta,stuti,Ana.nda aura prasha.nsA kA gIta padya,samudAya,pady a sa.ngraha,2. kusumAvalI 1. manuShya jAti kA viGYAna adbhuta,vilakShaNa,ha.nsI yogya 1. pahale hI vichAra kara lenA,kisI ke pahale karanA,AshA rakhanA 1. pahal e se socha vichAra,agradR^iShTi,pratIkShA pratikAra,viShanAshaka auShadhi,viSha haraNa,jahara moharA,prativiSha ghR^iNA,shatrutA,anichchhA,vidveSha,virodha 1. p urAnA,prAchIna,aprachalita,purAne Dha.nga kA purAnA,anokhA,nirAlA,prAchIna 1. pr AchIna kAlIna vastu,purAnA samaya,purAne AdamI.( bahuvachana) prAchIna kAlIna va stu,purAnA samaya,purAne AdamI 1. saDana rokane vAlI,pUtinAshaka 1. rakShoghna 1 . virodha,ala.nkAra,antara,bhAsa tulanA,pratipakShatA bArahasi.nge kI sI.nga kI eka shAkhA nihAI,aharana chintA,socha,utkaNThA,phikra,vyagratA chintita,udvigna, bechaina,vyAkula,utsuka kuchha,koI chIja,ki~nchita,tanika kisI prakAra se,jaise taise,kaise hI ho,kisI bhA.nti kahI.n bhI,kisI sthAna para,kahI.n kahI.n,jahA.n kahI.n,2. chAhe jo kuchha ho,kisI bhI dishA 1. shIghratA se,utAvalI se,turanta,jaLI 1. pR^ithaka,bhinna,alaga 1. pR^ithaka,b hinna,alaga LWG 1. atirikta,vichAra na karake 1. kamarA,koTharI,2. antaHpura 1. udAsIna,anurAgahIna,beparavAha 1. udAsInatA,anurAgahInatA,beparavAhI 1. bandara, vAnara,mallU,kapi 1. chheda,jhirI,nokhA,bila,chhidra 1. nAka,shIrSha,sirA,choTI, 2. parAkAShThA 1. sUtra,kahAvata,pramANa,vachana 1. pratyeka,bhinna bhinna,prati khaNDa vastu yA vyakti A 1. apramANika,sha.nkita,sa.ndigdha pramANa 1. kShamA m A.nganA,binatI karanA,kisI aparAdha ke liye shoka prakaTa karanA

apologize VT 1. kShamA mA.nganA,binatI karanA,kisI aparAdha ke liye shoka prakaT a karanA apologue N 1. kahAnI,kahAvata,eka chhoTI rUpakamaya kahAnI apology N 1. kShamA prArthanA,aparAdha kA svIkAra aura usake liye kShamA kI prArthanA,pakSha samarthana apoplexy N 1. mUrchhA kI bImArI,mR^igI roga apostacy N 1. svadharma tyAga,apane siddhAnta yA dala kA tyAga apostasy N 1. svadharma tyAga,apane siddh Anta yA dala kA tyAga apostate A 1. dharma rahita,dharma chyuta,svadharma bhraSh Ta,svadharma tyAgI,patita apostle N 1. Ishvara dUta,prerita,Ishvara kA bhejA huA samAchAra prachAraka apostrophe N 1. akShara lopa yA sambandha kA chihna apothe cary N 1. auShadhi banAne yA bechane vAlA appall VT 1. DarAnA,bhaya dilAnA appar atus N 1. hathiyAra,aujAra,sAmagrI,sAmAna,upakaraNa apparel N 1. kapaDA,vastra,p oShAka,veSha apparel VT 1. pahanAnA,sajAnA,shrR^i.ngAra karanA apparent A 1. pra kaTa,dR^ishya,lakShya,prakAsha,spaShTa,2. mithyA,avAstavika apparition N 1. dR^i shya,mUrti,AbhAsa,chhAyA,bhUta,preta,parachhAI.n appeal N 1. apIla,punarvichAra ke liye prArthanA appeal VI 1. apIla karanA,punarvichAra ke liye prArthanA karan A appear VI 1. dikhalAI paDanA,dekha paDanA,upasthita honA,2. jAna paDanA appear ance N 1. upasthiti,rUpa,udaya,dikhAvaTa,2. sambhAvanA,anumAna appease VT 1. shA nta karanA,prArthita vastu dekara manAnA,( krodhita ityAdi ko) Tha.nDhA karanA a ppellant N 1. apIla karane vAlA,punarvichAra kA prArthI appellate A 1. punarvich Ara sambandhI appellation N 1. padavI,nAma,upapada,upAdhi append VT 1. joDanA,la gAnA,milAnA,natthI karanA,chipakAnA appendage N 1. joDI huI vastu,laTakana,2. pu chchha,upagraha appendix N 1. joDI huI vastu,atirikta vastu,atirikta viShaya,par ishiShTa appertain VI 1. sambandha rakhanA,sarokAra rakhanA,lagAva rakhanA appet ite N 1. bhUkha,svAbhAvika IchchhA,pravR^itti,ruchi,bhojanechchhA applaud V 1. t AlI bajA kara prasha.nsA karanA,U.nche svara se prasha.nsA karanA,prasha.nsA kar anA,baDAI karanA,guNa gAnA,sarAhanA applause N 1. sarAhanA,vAha vAha,prasha.nsA jo tAlI bajA kara kI gayI ho,uchcha prasha.nsA dhvani apple N 1. seba,seba kA pe Da,2. A.nkha kI putalI,tArA appliance N 1. ya.ntra,yukti,upAya,prayoga,sAmagrI,s AmAna,lagAvaTa applicable A 1. uchita,anukUla,prayoga kiye jAne yogya,prayojya,s a.ngati,lagatA applicant N 1. prArthI,yAchaka,nivedaka,padAbhilAShI application N 1. prArthanA patra,parishrama,lagAva,sa.nprayoga,nivedana,sa.nba.ndha,upayoga apply VI 1. nivedana patra denA,ThIka honA,upayogI honA apply VT 1. lagAnA,rakha nA,2. sa.nprayojita karanA,prayoga karanA appoint VT 1. niyukta karanA,nishchaya karanA,sthita karanA,nirdhAraNa karanA,kAma para niyukta karanA appointment N 1 . niyukti,vachana,vAdA,sthApana,sAmAna,niyukta pada apportion VT 1. bA.nTanA,a.n sha lagAnA,ba.nTavArA karanA,vibhAga karanA appose VT 1. eka ke Upara dUsarI chI ja rakhanA,mohara karanA,pAsa pAsa rakhanA apposition N 1. samAnAdhikaraNa,nirUp aNa karane vAlA appraise V 1. mola lagAnA,dAma ThaharAnA,mUlya nirUpaNa karanA

appreciate VI 1. mUlya baDhanA appreciate VT 1. guNa pahachAnanA,ThIka mUlya nir dhAraNa karanA,bahuta mAna karanA,samajhanA,2. mUlya baDhAnA appreciation N 1. m Ulya kA nirNaya,mUlyAvadhAraNa,2. mUlya vR^iddhi apprehend VT 1. pakaDanA,2. sam ajhanA,3. DaranA apprehension N 1. Dara,bhaya,sha.nkA,2. anubhava,bodha shakti,p akaDa apprehensive A 1. Asha.nkAvAna,bhayayukta,sa.ndehI apprentice N 1. shiShya ,chelA,nausikhiyA apprentice VT 1. shikShArthI kara lenA,chelA banAnA apprise VT 1. jatAnA,sUchanA denA,batalAnA approach N 1. nikaTatA,avAI,samIpa gamana,prave sha,rAstA,pahu.ncha approach VTI 1. pAsa AnA,nikaTa pahu.nchanA appropriate A 1. uchita,yogya,upayukta,phabatA huA,sa.ngata appropriate VT 1. apanA banA lenA,ap anAnA,pR^ithak nikAlanA,dharmArtha ke liye rakhanA,sa.nkalpa karanA,kR^iShNArpaN a karanA appropriation N 1. apanAne kA visheSha kArya me.n prayoga approval N 1. svIkR^iti,a~NgIkAra,anumodana approve VT 1. svIkAra karanA,mAnanA approximate A 1. lagabhaga,nikaTa,samIpa,sannikaTa,sahI ke lagabhaga approximate VTI 1. nikaT a AnA,nikaTa pahu.nchanA approximately Adv 1. lagabhaga approximation N 1. nikaT Agamana,samIpatA,pahu.ncha,2. sannikaTikaraNa apricot N 1. khUbAnI apron N 1. ep rana,jo kapaDo.n ke Upara pahanA jAtA hai,tahabanda aprops A 1. abhiprAyAnusAra, samaya para,samayAnusAra apt A 1. ThIka,yogya,jhukA huA,tatpara,prastuta,udyata aptitude N 1. yogyatA,tatparatA,2. jhukAva aquatic A 1. jalachara,pAnI ke,jalasa mbandhIya,pAnI me.n paidA hone vAlA aquatic N 1. jalajantu,pAnI kA paudhA,uddhit a aqueduct N 1. nAlI,nahara arable A 1. kR^iShi yogya,karShaNa yogya,jotane bone yogya arbiter N 1. pa.ncha,nyAyakarttA arbitrary A 1. svechchhita,aniyantrita,s vechchhAchArI arbitrate V 1. nirNaya karanA,pa.ncha kA kAma karanA,bIchabachAva karanA arbitration N 1. pa~nchAyata,madhyasthatA arbitrator N 1. pa~ncha,nyAyaka rttA,madhyastha arboreal A 1. vAnaspatika,vR^ikSho.n se sambandha rakhane vAlA a rbour N 1. ku~nja,latAgR^iha,latAo.n se chhAyA huA maNDapa arc N 1. vR^ittakhaND a,dhanuSha,2. chApa arcade N 1. toraNa patha,barasAtI kamA.nchA arch A 1. pradhA na,mukhya,ThaTholiyA,chAlAka,dhUrta arch N 1. maharAba,vR^ittakhaNDa,chApa,DATa archaeology N 1. purAtatva,prAchIna shilpa viGYAna,purAnI vastuo.n kI vidyA arch aic A 1. prAchIna,aprachalita archangel N 1. mahAdUta,uchcha shreNI kA svargadUt a archbishop N 1. pradhAna pAdarI

archdeacon archer N archery N archipelago architecture archives N arctic A arden t A ardour N arduous A area N arena N argue VTI argument N argumentative arid A arise VI aristocracy arithmetic ark N arm N arm VT armada N armament N armistice N armour N armoury N army N aroma N aromatic A around Adv around Part around Pr ep arouse VT arraign V arrange VT arrangement array N array VT arrears N arrest VT arrival N arrive VT arrogance N arrogant A N 1. 1. N N 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. A 1. 1. N N 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. N 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. pradhAna pAdarI kA sahAyaka dhanurdhara,dhanuSha chalAne vAlA,dhanuShadhArI d hanurvidyA 1. dvIpasamUha 1. sthApatya,shilpa vidyA,2. banAvaTa,nirmANa lekhAgAr a,purAne yA sarakArI lekha patra rakhane kA sthAna uttarI dhruvI,uttarI dhruva k e AsapAsa ke sthAna sambandhI utkaTa,tIvra,utsAhI,prachaNDa jvAlA,utsAha,lalaka, utsukatA kaThina,vikaTa,dUbhara,duShkara,durAroha kShetra,kShetraphala,maidAna,g hirA huA sthAna ra.ngabhUmi,akhADA vAda-vivAda karanA,dalIle.n pesha karanA,baha sa karanA,tarka karanA,vivechana karanA tarka,yukti,dalIla,bahasa,shAstrArtha,Al ochya viShaya,viShaya,vAdavivAda,pramANa 1. vivAdapriya,tArkika sUkhA,bhUnA huA chaDhanA,uThanA,udaya honA,uganA,prakAsha honA,Arambha honA,lahalahA jAnA,jI uTh anA,jAganA 1. abhijAta varga,uchchavarga,pradhAnajana,2. shreShTha jano.n ke dvA rA rAjya shAsana 1. a.nkagaNita baDA jahAja,2. sandUka bAhu,bhujA,2. khADI,3. sh AkhA,4. hathiyAra,5. bala,shakti shastra yukta karanA jahAjo.n kA beDA,laDAI ke jahAjo.n kA beDA yuddha kA sAmAna,shastradhArI senA yuddhavirAma,thoDe dino.n kI yuddha nivR^itti,sa.ndhi kavacha,varma shastrAgAra senA mIThI sugandha surabhit a,sugandhita,mahakIlA hara ora,2. ghera kara hara ora,2. ghera kara chAro.n ora, saba ora jagAnA,uThAnA,2. bhaDakAnA,chau.nkAnA doShI ThaharAnA,kala.nka lagAnA,v ivaraNa mA.nganA,nyAyakarttA ke sAmane aparAdhI ko upasthita karanA prabandha ka ranA,krama se lagAnA 1. prabandha,krama se sthApana shreNI,vyUha rachanA sajAnA, 2. vastra pahanAnA bakAyA,sheSha giraphtAra karanA,pakaDanA,rokanA Agamana pahu. nchanA,prApta karanA,AjAnA aha.nkAra,darpa,ghamaNDa,abhimAna,garva,mada aha.nkAr I,ghamaNDI,haThI,abhimAnI

arrow N arrowhead N arsenal N arsenic N arson N art N artery N artful A article N articulate articulate artifice N artificial artillery N artisan N artist N as Conj ascend V ascendancy ascension N ascent N ascertain VT ascetic N ascribe VT ashamed A ashes N aside Adv ask VTI askance A asleep A aspect N aspersion N aspi rant N aspiration aspire VI assail VT assailant N assassin N assassinate assassi nation assault N assault VT assay VI assay VT assemblage 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. A V 1. A 1. 1. 1. 1. 1. N 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. N 1. 1. 1. 1. VT N 1. 1. 1. 1. N tIra,bANa,shara tIra kA phala shastrAgAra sa.nkhiyA,haratAla Aga lagAnA,jAna bUj ha kara ghara Adi me.n Aga lagAne kA aparAdha kalA,kaushala,pravINatA,kArIgarI r aktavAhinI chAlAka,dhUrta,2. chatura,nipuNa vastu,chIja,2. daphA,dhArA,3. lekha, nibandha,4. eka shabda varga 1. spaShTa,2. savAk,3. sandhiyukta,joDA huA,gA.nTha dAra 1. sApha bolanA,spaShTa uchchAraNa karanA,2. joDanA,gA.nTha lagAnA shilpakA ra,2. chAlAkI,phareba,dhokhA,chhala,upAya 1. kR^itrima,banAvaTI,aprAkR^itika top akhAnA shilpI,dastakAra,kArIgara kalAkAra,chitrakAra,guNI,sughaDa,chatura jaisA, jisa samaya,jyo.n hI,jabaki,yathA,udAharaNArtha,isa kAraNa se,kyo.nki chaDhanA,U para ko uThanA,baDhanA,unnati karanA 1. prabhutA,prabhAva,sarvAdhikAra,basa chaD hAva,uThAna chaDhAI,chaDhAva,ArohaNa,DhAla nishchaya karanA,jA.nchanA,patA lagAn A tapasvI,yati,Atmasa.nyamI kAraNa batAyA jAnA,sambandha karanA lajjita,sharamin dA,sa.nkuchita rAkha,bhasma eka ora,alaga,ekAnta me.n,chhipa kara,gupta rUpa se pUchhanA,chAhanA,prashna karanA,mA.nganA,prArthanA karanA tirachhI,tirachhI dR^i ShTi se,kanakhiyo.n se sotA huA,nidrA me.n,acheta,susta,mR^ita,marA huA pahalU,r Upa,dR^iShTi,bhAva,AkAra,chhavi,sthiti,avasthA kala~Nka,apavAda,doSha padAbhilAS hI,lAlasA karane vAlA 1. chAha,lau,abhilAShA chAhanA,dR^iShTi yA tAka lagAye rak hanA,hausalA rakhanA AkramaNa karanA,choTa karanA AkramaNakArI guptaghAtaka,haty ArA,chhipa kara mArane vAlA 1. hatyA karanA,katala karanA,chhipa kara mAranA 1. vadha,hatyA,guptaghAta dhAvA,chaDhAI,vAra,mArapITa AkramaNa karanA yatna karanA jA.nchanA,parIkShA karanA,parakhanA 1. jamaghaTa,sabhA,maNDalI,janasamUha

assemble VI assemble VT assent N assent VI assert VT assertion N assess VT kara lagAnA assessment assessor N assets N assiduity N assign VT assignment assimilat e assimilate assimilation assist VTI assistance assistant N associate A associat e N associate VI associate VT association assort VI assort VT assortment assuage VT assume VI assume VT assumption assurance N assure VT asterisk N asthma N ast hmatic A astonish VT astonishment astound VT astray A astride A astronomer astro nomy N astute A 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. N 1. 1. 1. 1. N VI VT N 1. N 1. 1. 1. 1. 1. N 1. 1. N 1. 1. 1. N 1. 1. 1. 1. 1. 1. N 1. 1. 1. N 1. 1. ekatrita honA,ikaTThA honA,jamA honA ikaTThA karanA,ekatra karanA,milAnA anumati ,svIkR^iti,a.ngIkAra,prasannatA svIkR^iti denA,mAna lenA,sammati denA,pratiGYA k aranA dR^iDhatA se kahanA,nishchaya karake kahanA dAvA,dR^iDha-vachana,nishchita vAkya A.nkanA,kUtanA,mUlya nishchita karanA,mola ThaharAnA,2. ( kara Adi kA) pa rimANa nirdhArita karanA,3. 1. A.nkalana,kara lagAne kI prakriyA,mola yA dara Th aharAne kI prakriyA,2. dara A.nkalana karanevAlA,kara nirdhArita karane vAlA pU. njI parishrama,ekAgratA,dhuna,tatparatA,abhinivesha nirdiShTa karanA,2. batalAnA ,nirUpaNa karanA 1. niyata kArya,kAryabhAra,nidesha,2. vikraya-patra,samarpaNa-p atra 1. sammilita honA,mila jAnA,pachakara mila jAnA,ekasA honA,anukUla honA,sad R^isha honA 1. sammilita karanA,pachAnA,ekasA karanA,pachAkara sharIra me.n milA lenA 1. sammilana,paripAka,anukUlatA,eka hI taraha kI banAvaTa,samatva sahAyatA karanA,sahArA denA,hAtha baTAnA,nA 1. sahAyatA,sahArA,sahayoga sahAyaka,nAyaba sa.nyukta,milA huA sahayogI,mitra,sAthI,sAjhI,sharIka milanA,sa.ngata karanA,sAt ha karanA milAnA,sambaddha karanA,milanA,sammilita honA,2. sa.nghaTita honA 1. s a.nga,sa.nsarga,sa.ngata,mela,2. sa.ngha,sabhA,sammelana,maNDalI mila jAnA,samAn a ho jAnA,ThIka honA chhA.nTanA,shreNiyo.n me.n bA.nTanA,alaga alaga karanA 1. v argIkaraNa,saba mela kI vastue.n,vinyAsa,sajAvaTa shA.nta karanA,kama karanA,dhI mA karanA,bujhAnA,Tha.nDA kara denA,halakA karanA,santoSha denA mAnanA,apanAnA,a dhika dAvA karanA,ghamaNDa karanA mAna lenA,kalpanA karanA,grahaNa karanA,apane Upara lenA,rUpa banAnA,bahAnA karanA 1. pUrvadhAraNA,pUrvAnumAna,grahaNa,mAnI hu I bAta,kalpita vastu,kalpanA AshvAsana,bharosA,vishvAsa,dR^iDha pramANa,DhADhasa ,2. DhiThAI,3. bImA vishvAsa dilAnA,bharosA denA,2. bImA karanA,nishchaya karake kahanA tAraka,tArA kA chihna, damA,shvAsa-roga damA kA rogI,shvAsa roga sa.nban dhI chakita karanA,achambhe me.n DAlanA,vismita karanA 1. vismaya,achambhA,Ashch arya bhau.nchakkA karanA,ghabaDA denA,hakkA bakkA karanA,DarAnA,bhayabhIta karan A bhUlA-bhaTakA,pathabhraShTa,patha se alaga TA.nge.n phailA kara,ghoDe kI savAr I kI bhA.nti 1. jyotirvid,khagola vidyA jAnanevAlA khagola vidyA ghAgha,chatura, chAlAka,dhUrta,kapaTI

asunder A asylum N asymptomatic at Prep at_all_events at_the-outset at-once Adv atheism N atheist N athlete N athletic A athletics N atlas N atmosphere atom N a tomic A atone VTI atonement N atop Prep atrocious A atrocity N attach VTI attach ment attack N attack VT attain VTI attainable attainment attempt N attempt VTI a ttend VI attend VT attendance attendant A attendant N attention N attentive A at tenuate VT attest VTI attire N attire VT attitude N attorney N attract VT attrac tion 1. 1. A 1. N N 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. N 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. N 1. 1. 1. A N 1. 1. 1. 1. N 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. N pR^ithak,bhinna bhinna,alaga sharaNa-sthAna,Ashraya-sthAna,Ashrama 1. sparshonmu kha me.n,para,se,ora 1. saba dashA me.n 1. Ara.nbha me.n turat,ekAeka,turanta nA stikatA,anIshvaravAda nAstika,Ishvara ko na mAnane vAlA vyAyAmI,pahalavAna,malla hR^iShTa-puShTa,haTTA-kaTTA khela,kasarata,vyAyAma eTalasa,mAnachitra kI pustak a,naksho.n kI kitAba 1. vAyumaNDala paramANu paramANvika,paramANuka prAyashchita karanA,kShatipUrti karanA,santuShTa karanA prAyashchita,kShatipUrti Upara,sira ke Upara nR^isha.nsa,ghora,ati-duShTa nR^isha.nsatA,atyAchAra,ghora karma,bhArI duShTatA,mahApApa natthI karanA,milAnA,joDanA,mitratA me.n bA.ndhanA,apanAnA,2. kurka karanA 1. lagAva,chAha,sneha,prema,2. kurkI dhAvA,AkramaNa dhAvA karanA,Ak ramaNa karanA,doSha DhU.nDhanA prApta karanA,pahu.nchanA,siddha karanA,lAbha kar anA 1. prApya,labhya,prApta hone ke yogya 1. prApti,pahu.ncha,yogyatA,upArjana,g uNa,vidyA,GYAna prayAsa,prayatna,udyoga,koshisha prayatna karanA,koshisha karanA ,udyoga karanA,parishrama karanA dhyAna denA,laga jAnA,khabara lenA upasthita ra hanA,sevA karanA,naukarI karanA 1. sevA,Tahala,2. upasthiti upasthita,sevaka,par ichAraka,sAthI sevaka,sAthI,parichAraka,koI bhI vastu jo sAtha chalatI ho dhyAna ,chaukasI,paravAha,2. Adara,satkAra,Avabhagata sAvadhAna,sacheta,chaukasa,2. shi ShTa,vinIta patalA karanA,kama karanA,2. bala yA mUlya me.n ghaTAnA sAkShI honA, gavAhI denA,sahI karanA,hastAkShara karanA pahanAvA,vastra,AbhUShaNa vastra paha nanA ravaiyA,Dha~Nga,bhAva,sthiti,ThATha mukhtAra,pratinidhi,adhikR^ita AkarShit a karanA,khI.nchanA,mana haranA,moha lenA 1. AkarShaNa,khi.nchAva,moha,lubhAva

attractive attributable attribute N attribute VT attribution attrition N attune VT auction N auction VT auctioneer auctioneer audacious A audible A audience N a udit N audit VT auditor N auger N aught N aught Pron augment VI augment VT augme ntation augur N augur VTI august A aunt N auntie N auspices N auspicious austere A austerity N authentic A authenticate authenticity author N authoritative auth ority N authorize VT autobiography autocracy N autocratic autograph N automatic A automobile A A 1. 1. N 1. 1. 1. 1. N VT 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. N 1. 1. 1. 1. 1. 1 . A 1. 1. 1. VT N 1. A 1. 1. N 1. A 1. 1. N 1. AkarShaka,manohara,manamohaka,sohanI 1. ropya,jisakA sambandha lagAyA jA sake ,jisakA kAraNa nishchita kiyA jA sake guNa,bhAva sambandha lagA denA,kAraNa bata lAnA,ThaharAnA 1. sambandha,ropaNa,lagAva ghisAva,ragaDA,sa.ngharShaNa sura milA nA,eka tAla karanA,tulya-svara karanA nIlAma nIlAma karanA,nIlAma me.n bechanA 1 . nIlAma karane vAlA 1. nIlAma me.n bechanA DhITha,dhR^iShTa,akkhaDa,ujaDDa,sAha sI shravya,shravaNa yogya,karNa-gochara,sunAI dene yogya shrotAgaNa,2. darshana, vidhi pUrvaka bhe.nTa lekhA parIkShaNa,hisAba kI jA.ncha lekhA jA.nchanA lekhA p arIkShaka,lekhA kI jA.ncha karane vAlA,2. shrotA,sunane vAlA baramA,baDA pe.ncha dAra baramA kuchha bhI,koI vastu,koI a.nsha koI vastu,kuchha,koI a.nsha baDhanA baDhAnA,vR^iddhi karanA 1. vR^iddhi,baDhAva,unnati shakuna batAne vAlA shakuna v ichAranA,Agama kahanA pratApI,baDA,mahAna chAchI,mAmI,mausI,phUphI chAchI,mAmI,m ausI,phUphI shakuna,2. sharaNa,Ashraya 1. shubha,achchhA,dhanya kaThina,kaThora, tIkShNa,kaTTara,karkasha,rUkhA kaThora niyama,tapasyA,kaThinatA asalI,sachchA,pr AmANika,yathArtha,vAstavika,vishvAsa yogya 1. pramANita karanA,niyamAnukUla puSh Ta karanA,sachchA ThaharAnA 1. prAmANikatA,sachchAI,satyatA,vAstavikatA lekhaka, granthakartA,rachayitA,nirmAtA,AviShkAraka 1. AdhikArika,shAsanAnurUpa,prAmANika ,sapramANa adhikAra,prabhutva,prabhAva,shakti,aishvarya,2. adhikArI,3. pramANa a dhikAra denA,pramANita karanA,2. hone yA karane kI anumati denA 1. AtmakathA,sva vR^ittAnta nira.nkushatA,svechchhAchArI,manamaujI rAjya 1. nira.nkusha hastAkSha ra,svahasta-lekha svachAlita,svaya.ngatishIla,svataH-pravR^itta,yantravat 1. moT ara-gADI

autonomy N autumn N autumnal-equinox auxiliary A auxiliary N avail N avail VI av ail VT available A avalanche N avarice N avenge VT avenue N aver VT average A av erage N average VT averse A aversion N avert VT aviator N aviation N avidity N a vocation N avoid VT avoidable A avow VT await VT awake VI awake VT awakening N a ward N award VT aware A awareness N away Adv awe N awe VT awful A awhile Adv awk ward A awl N awning N awry A awry Adv 1. 1. N 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. svarAjya,svatva adhikAra,svaya.n shAsana sharada R^itu,patajhaDa,2. patanakAla 1 . sharada viShuva( 23 sitambara) sahAyaka sahakArI,sahAyaka,madada karane vAlA m anuShya prApti,lAbha,phala lAbhadAyaka honA,kAma AnA prApta karanA,lAbha pahu.nc hAnA,hitakArI banAnA,upakAra karanA prApya,2. lAbhadAyaka,phaladAyaka,guNakArI,k Ama kA pahADa se giratA huA barpha kA Dhera lobha,lAlacha badalA lenA,daNDa denA patha,ku~nja,vIthi vAdA karanA,nishchaya se kahanA,varNana karanA ausata,madhya vartI,sAmAnya,bIcha kA ausata,madhyamAna ausata nikAlanA ulTA,viruddha,pratikUla ,TeDhA,parA~Nga-mukha ghR^iNA,dveSha,vaira,virodha,pratikUlatA,parA~Nga-mukhatA, vaha vastu jisase ghR^iNA kI jAya TAla denA,bachAnA,dUra karanA,haTAnA havAI-jah Aja me.n uDane vAlA vAyuyAna chAlana,havAI-jahAja yA vAyuyAna me.n uDane kI vidy A lAlacha,lobha,chAha,utsukatA bulAvA,AkarShaNa,2. vyavasAya,kArya,vyApAra,udyam a dUra rahanA,bachA jAnA,TAla jAnA,tyAga karanA parihArya svIkAra karanA,dR^iDha tA se kahanA,a.ngIkAra karanA,ikabAla karanA bATa johanA,pratIkShA karanA,rAstA dekhanA,AshA karanA jAganA,chaukasa honA jagAnA,sacheta karanA jAgaraNa,jAgR^iti ,punarutthAna nirNaya,phaisalA,2. inAma,pAritoShika nirNaya karanA,taya karanA s AvadhAna,sacheta,abhiGYa abhiGYatA dUra,anupasthita,alaga roba,dhAka,trAsa,Dara DarAnA DarAvanA kuchha dera ke liye bhaddA,bhau.nDA,beDaula,anADI,2. kleshakara, chintAjanaka sUA,chamaDe me.n bArIka chheda banAne kA kA.nTA shAmiyAnA,tirapAla, tambU,chandavA TeDhA,be.nDA TeDhA,asamAna rUpa se,pratikUla rUpa se

axe N axiom N axis N axle N aye Adv azure A azure N babble N babble VTI babe N b abel N baboon N baby N bachelor N back Adv back N back VT back-up N backbone N b ackdoor N background backside N backslide VI backward A backward Adv bacon N bad A badge N badger N badger VT baffle VT bag N bag VT baggage N bagpipe N bail N bailiff N bait N bait VT bake VT baker N bakery N balance N balance VI 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. N 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. kulhADI,pharasA,kuThAra svayam-siddha dhurI,akSha-rekhA dhurA,dhurI,akShadaNDa s adA,sarvadA AsamAnI,nIlA,nIlavarNa,meghahIna nIlAkAsha bakavAda,kalakala kA shab da bakanA,hU.n-hA.n karanA,gapashapa karanA,2. gupta bAte.n batAnA,3. kalakala k A shabda karanA bachchA,bAlaka,shishu gaDabaDI,kolAhala,2. U.nchA makAna baDA ba ndara,kapi,la.ngUra bachchA,shishu,bAlaka ku.nvArA puruSha,avivAhita puruSha ulT A,pichhalI ora,pIchhe,badale me.n,palaTe me.n,phira,dUsarI bAra pITha,pichhavADA pakSha lenA,sahArA denA,chaDhAnA sahAyatA rIDha kI haDDI,2. mukhya sahArA,pradh Ana Ashraya pIchhe kA dvAra,guptadvAra,pakShadvAra 1. pR^iShThabhUmi,pichhavADA, chitra ke pIchhe kI bhUmi,2. a.ndherA sthAna pIchhe kA hissA,pR^iShThabhAga pati ta honA,dharma se giranA pichhaDA huA,ma.nda,AlasI,anichchhuka,ulTA pIchhe kI or a,pIchhe sUara mAsa( namakIna) ,sUara kA sUkhA namaka milAyA huA mA.nsa burA,kho TA,dukhadAyI,bImAra,duShTa,abhAgA,abhadra,guNahIna billA,chihna,chhApa,mohara,ch aparAsa bijjU utsukatA se pIchhA karanA asama.njasa me.n DAlanA,ThaganA,ghabaDA denA,vyartha karanA thailA,borA thaile me.n rakhanA sAmAna,asabAba,DerA-Da.nDA,k hemA,senA kI sAmagrI mashakabIna,eka prakAra kI bA.nsurI bIna yA shahanAI jamAna ta,pratibhUti,2. gullI,3. mUTha,dastA amIna,sarakArI nAjira chArA,lAlacha,lobha, pralobhana chArA rakhanA,pha.ndA lagAnA se.nkanA,pakAnA,sukhAnA nAnabAI,roTI vAl A bekarI,nAnabAI kI dUkAna,roTIghara tarAjU,tulA,2. sheSha bhAga,baDhatI,3. sa.n tulana,barAbara,tola,4. tulA rAshi samatA rakhanA,AgA-pIchhA karanA,duvidhA me.n paDanA,2. sa.ntulita honA,barAbara honA

balance VT baiThAnA balcony N bald A baldness N bale N bale VT balk N balk VT ba ll N ballad N ballast N ballet N balloon N ballot N ballot VI balm N balmy A bal sam N bamboo N ban N ban VT banal A banana N band N bandage N bandage VT bandit N bandy VT bane N bang VT bangle N banish VT banishment bank N bank VTI banker N bankrupt N bankruptcy banner N banquet N banquet VI banquet VT banter N banter VT 1. tolanA,2. barAbara karanA,3. santulana karanA,pAsa~Nga karanA,dhArA karanA,sa .ntulita karanA,hisAba 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. N 1. 1. 1. 1. N 1. 1. 1. 1. 1. 1. chhajjA,vA rajA ga.njA,2. na.ngA,binA pattiyo.n kA,bahuta hI sAdA,mAmUlI,chhoTA ga.njApana gaTharI,poTalI,2. durbhAgya,duHkha,hAni ( pAnI) ulIchanA,2. gaTThara banAnA shah atIra,laTThA,2. bAdhA,nirAshA jI churAnA,nirAsha karanA,bigADanA,2. TAla jAnA,bh ulA denA golA,piNDa,ge.nda,2. a.ngrejI nAcha sAdA gAnA,gIta,chhoTI kavitA roDA,b ojha jo naukA ko sthira banAne ke liye rakhA jAtA hai,roDA,patthara nATaka,nAcha ,rAsamaNDala gubbArA,vAyuyAna mata-patra matadAnanA bAma,mahakadAra lepa maraham a,pIDA haraNa auShadhi sugandhayukta,sukhadAyI,shAntidAyaka gula me.nhadI,sukha dene vAlA marahama yA cha.ngA karane vAlI vastu bA.nsa niShedha,2. viGYApana niS hedha karanA,roka denA sAdhAraNa,mAmUlI,tuchchha,adhama,nIcha kelA,kadalI paTTI, bandhana,2. samudAya,dala,giroha,jhuNDa,3. gAna maNDalI,gAne bajAne paTTI,paTTA paTTI bA.ndhanA DAkU,rAhajana bahasa karanA,vivAda karanA,2. idhara se udhara mA ranA yA phe.nkanA viSha,2. vyathA,vipatti,mR^ityu,nAsha,dhva.nsa mAranA,Tho.nkan A,2. jora se shabda karanA,3. jora se ( phATaka Adi) banda chUDI,kaDA,ka~Ngana n ikAla denA,dUra karanA,bAhara kara denA,2. kAlepAnI bhejanA,desha nikAlA 1. desh a-nikAlA,nirvAsana,vanavAsa bai.nka,bai.nkaghara,2. kinArA,taTa,3. bA.ndha,koThI bai.nka me.n rUpayA rakhanA,2. bai.nka rakhanA,mahAjanI karanA mahAjana,bai.nka kA mAlika yA adhyakSha divAliyA 1. divAlA jha.nDA,dhvajA,patAkA bhoja,jevanAra, utsava bhoja khAnA bhoja denA ha.nsI,ThaTThA,chuhala ha.nsI karanA,dillagI karan A,chuhala karanA,ha.nsI uDAnA Adi bhArI vastu vAlo.n kA giroha karanA denA

baptise VT 1. baptismA denA,2. nAma rakhanA baptism N 1. baptismA,IsAI hone ke s amaya prathama jala-sa.nskAra baptize VT 1. baptismA denA,2. nAma rakhanA bar N 1. shalAkA,chhaDa,Da.nDA,2. siTakinI,3. roka,rukAvaTa,4. adAlata me.n kaidiyo.n kA kaTagharA,5. vakIlo.n kA samudAya,6. chhUTa,7.bAra bar VT 1. rokanA,bhItara n a Ane denA,siTakinI se ba.nda karanA barb N 1. A.nkaDI,kA.nTA barbarian A 1. ja~ NgalI,ga.nvAra,ashiShTa,asabhya barbarian N 1. ja~NgalI,ga.nvAra,ashiShTa,asabhy a barbarism N 1. ja~NgalIpanA,asabhyatA,ga.nvArapana,ujaDDapana barbarous A 1. g a.nvAra,pashu samAna,niShThura,banailA,asabhya barber N 1. nAI bard N 1. bhATa,k avi bare A 1. na~NgA,nagna,anala.nkR^ita,khulA huA,khAlI,2. kevala barefoot A 1. na~Nge pA.nva barefooted Adv 1. na~Nge pA.nva se barely Adv 1. mushkila se,kaTh inAI se,kevala,2. spaShTatA se bargain N 1. lena-dena,pakkI bAtachIta,kharIda-ph arokhta,2. achchhA saudA bargain VI 1. mola-bhAva karanA,mola-taula karanA,lenadena me.n jhagaDanA,2. bAtachIta tai honA bargain VT 1. bechanA,2. bAtachIta tai kara lenA barge N 1. bajarA,mAla lAdane kI nAva,2. saira karane kI nAva bark N 1. vR^ikSha kI chhAla,2. chhoTI nAva,3. bheDiyA-lomaDI-kutte Adi ke bhau.nkane k I AvAja bark VI 1. bhau.nkanA barley N 1. jau barn N 1. khalihAna barnacle N 1. ghoDe kI lohe kI nAtha,2. sIpa kI machhalI,3. ( pala.) ainaka barometer N 1. bai romITara,vAyu-dAba-mApaka baron N 1. tAllukadAra,i.nglai.nDa kA sabase nIche ke darje kA larDa,navAba baroness N 1. tAlukadArastrI.i.nglai.nDa kA sabase nIche k e darje kA larDastrI. barrack N 1. bairaka,sainiko.n ke liye banA ghara barracks N 1. bairakaba.,sainiko.n ke liye bane ghara barrel N 1. pIpA,2. belanAkAra nal I barrel VT 1. pIpe me.n bharanA barren A 1. Usara,ba.njara,2. bA.njha,janana sh akti-hIna barricade N 1. morachA,roka,shatru kA dhAvA rokane ke liye banAyI gayI asthAyI divAra barricade VT 1. morachA bA.ndhanA,rokanA,vighna upasthita karanA ,ba.nda karanA,2. gaDha banA kara dR^iDha karanA,surakShita karanA barrier N 1. roka,ADa,bachAva,2. sImA,3. nAkA,chu.ngI-Adi lene kA sthAna barrister N 1. bairi sTara,vakIla,pradhAna vakIla barrow N 1. ThelA-gADI barter N 1. vinimaya,adalA-b adalA barter VTI 1. vinimaya karanA,adalA-badalI karanA,eka vastu dekara dUsarI vastu lenA base A 1. nIcha,kamInA,chhoTA,adhama base N 1. pe.ndA,nI.nva,AdhAra b ase VT 1. AdhArita karanA

baseless A bashful A basic A basic N basil N basin N kI bhUmi basis N bask VI ba sk VT basket N bastard A bastard N bastion N bat N batch N bate VT bath N bath V I bath VT bathroom N baton N battalion N batten N batten VI batter N batter VT b attery N battle N battle VI battlefield battleship bauble N bay N bay VI bay VT bayonet N bayonet VT bazaar N be VI beach N beacon N beacon VT bead N beak N 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. N N 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. nirAdhAra lajjAshIla,mu.nhachora,namra,vinIta buniyAdI,AdhAra bhUta,AdhAra kI,Ad hAra sa.nba.ndhI,2. mUla mUlatattva,2. AdhArabhUta sAmagrI tulasI chilamachI,kam a gaharAI kA gola bartana,kaThautI,pyAlA,nA.nda,2. jalAshaya,tAlAba,3. nadI ke A sa-pAsa AdhAra,nI.nva,jaDa,mUla dhUpa khAnA,dhUpa se.nkanA dhUpa me.n garama kar anA yA se.nkanA DaliyA,TokarI dogalA,jAraja,2. jhUThA,khoTA dogalA,jAraja sa.ntA na,varNasa.nkara,2. jhUThA,nakalI gaDha,burja,,koTa,gaDhagaja, chamagAdaDa,2. ge .nda khelane kA ballA jatthA,guTa,ghAna,thoka ghaTAnA,sastA karanA snAnaghara,gu salakhAnA,2. snAna,nahAna nahAnA nahalAnA snAnaghara,gusalakhAnA chhaDI,so.nTA,s ipAhI kA DaNDA yA chhaDI palaTana,senA,2. senA kA eka bhAga takhtA,paTTA,2. Amod a pramoda yukta jIvana phala phUlanA,mauja manAnA,Amoda-pramoda-yukta jIvana guj AranA,2. moTA honA,3. takhtA lagAnA ballebAja,2. ATe dUdha ityAdi kI lapasI,leI kUTanA,girAnA,toDanA,DhAnA,2. golA chalAnA baiTarI,2. mAra,choTa,3. topakhAnA,4. morachA,damadamA laDAI,yuddha laDanA,sAmanA karanA 1. raNa-maidAna,yuddhabhUmi 1. yuddhapota khilaunA,tuchchha vastu khADI,2. tejapAta kA vR^ikSha,3. bhau.nkan A bhau.nkanA,2. gheranA,bADA bA.ndhanA kone me.n dabAnA,2. khADI me.n lAnA sa.ng Ina,kircha sa.ngIna banAnA,kircha mAranA bAjAra,hATa,2. eka prakAra kA melA honA ,ho jAnA,rahanA,jInA samudrataTa,samudra kA kinArA,tIra AkAshadIpa,rAta ke samay a rAstA batalAne ke liye prakAsha diyA dikhAnA,prakAsha karanA manakA,mAlA kA dA nA,mAlA cho.ncha

beam N beam VI bean N bear N bear VI bear VT beard N bearer N bearing N beast N beat N beat VI beat VT beatify VT beau N beautiful A beautify VT beauty N beaver N because Conj beck N beckon VT become VI become VT becoming A bed N bed VT bed eck VT bedlam N bedridden A bee N beef N beehive N beer N beer-house beet N beet V beetle N befall VI befall VT befit V before Adv before Prep beforehand befrie nd V 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. N 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. A 1. kaDI,dharaNI,baDerI,2. tulA daNDa,3. kiraNa samUha prakAsha DAlanA,chamakanA sem a,lobiyA bhAlU,rIchha sahanA,kaShTa uThAnA le jAnA,le chalanA,2. sahanA,3. janan A,utpanna karanA,phala denA dADhI,2. bhuTTe Adi ke bAla vAhaka vahana,sahana,Dha ~Nga,chhabi,2. lagAva,sa.nba.ndha,3. vyavahAra,chAla,abhiprAya chaupAyA,pashu,2. kaThora manuShya choTa,mAra,2. adhikAra dhaDakanA,2. TakarAnA mAranA,kUTanA,chh A.nTanA,phe.nTanA,2. harAnA,parAjita karanA sukha denA,magna karanA,sukhI banAnA ra.ngIlA,bA.nkA,chhailA,2. premI sundara,saundaryayukta,divya sajAnA,shR^i.ngAr a karanA,sushobhita karanA,sundara banAnA,ala.nkR^ita karanA sundaratA,saundarya ,manoharatA,lAvaNya,suhAvanApana UdabilAva kyo.nki,2. isa kAraNa se sa.nketa,2. chhoTI nadI,sotA sa.nketa karanA,A.nkha mAranA bana jAnA,honA,ho jAnA phabanA,Th Ika honA,shobhA denA suhAvanA,shobhAjanaka,2. uchita,yogya,yathochita,upayogI,sa jIlA bichhaunA,bistara,chArapAI,2. taha,parta,3. pharsha,4. kyArI,5. tAlAba nadI Adi kA talA lagAnA,bonA sajAnA,sushobhita karanA,ala.nkR^ita karanA pAgalakhAnA shayyAgrasta,buDhApe yA bImArI ke kAraNa bistara para paDA huA madhumakkhI go m A.nsa madhumakkhI kA chhattA biyara,jau kI madirA 1. sharAbaghara,jau kI madirA bikane kA ghara chukandara unnata karanA,sudhAranA,uThAnA,2. Aga jalAnA mogarI,2 . gubarailA,bhau.nrA bItanA,honA A paDanA,bItanA,honA shobhA denA,ThIka honA,pha banA pahale,Age,pUrva, Age,2. sammukha,sAmane,hAtha me.n,3. peshI me.n,sammukha, 4. baDha kara,uttamatara 1. pahale se,prathama hI, kR^ipA karanA,sahAyatA denA,m itravat vyavahAra karanA

beg VI beg VT beget VT beggar N beggar V begin VI begin VT beginner N beginning N behalf N behave VI behaviour N behead VT behest N behind Prep behold VT behold en A behoof N behove VT being A being N belch VT beleaguer VT belie VT belief N believe VI believe VT belittle VT bell N bell VT belle N bellicose A belligerent belligerent bellow N bellow VT bellows N belly N belly VI belly VT belong VI be longings beloved A beloved N 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. A N 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. N 1. 1. bhIkha mA.nganA prArthanA karanA,vinaya karanA janma denA,2. paidA karanA,upajAn A,utpanna karanA,3. utpanna karanA,kAraNa honA bhikhArI,bhikShuka ka.ngAla kara denA,TukaDe ma.ngavAnA,daridra kara denA prArambha honA,utpatti honA,honA,uThanA prArambha karanA,paidA karanA,utpanna karanA prArambha karane vAlA,nI.nva DAlan e vAlA,2. nausikhiyA,abhyAsI Arambha,Adi,utpatti,udbhava,nikAsa,dahAnA hetu,arth a,sahArA,kAraNa,liye,nimitta vyavahAra karanA,chalanA,bartanA bartAva,chAla chal ana,AcharaNa,chAla DhAla sira kATanA,sira kATa kara alaga kara denA AGYA,Adesha pIchhe,pashchAta,ghATa,kamatara,2. dera me.n,nIche nihAranA,avalokana karanA,dhy Ana pUrvaka dekhanA kR^itaGYa,anugrahIta lAbha,upakAra,pakSha,hita upayukta honA ,phabanA,yogya honA,Avayashka honA vartamAna jIva,jIvana,avasthA,2. vaha jisakA astitva ho,3. jantu DakAra lenA,DakAranA,nikAla phe.nkanAjaise jvAlA mukhI pahAD a se dhuye.n kA nikAlanAnA ghera lenA,avarodha karanA jhUThA karanA,jhuThalAnA,m ithyA pramANita karanA,doShAropaNa karanA,khoTA karanA vishvAsa,pratIti,2. mata, iShTa,GYAna,3. vichAra,mata vishvAsa rakhanA,vichAra karanA,chintA karanA,anumAn a karanA,mAnanA,2. bahAnA karanA vishvAsa karanA,mAnanA,pratIti karanA,nA chhoTA karanA,mUlya ghaTAnA gha.nTA,gha.nTI gha.nTI bA.ndhanA,gha.nTA lagAnA ra.ngIlI, sundarI laDAkA,yodhana shIla 1. yuddhakArI,yoddhA,laDAkA 1. yoddhA,laDAkA,manuSh ya yA dala garajana,sA.nDa kI garja,chillAhaTa rambhAnA,sA.nDa kI bhA.nti jora s e chillAnA,garjanA,garajanA dhau.nkanI,khAla peTa,udara,jhola,kokha phUla uThanA phulAnA,bharanA,pUrA karanA kisI kA honA,mAlakiyata honA,2. sambandha yA sarokA ra rakhanA,laganA,milA honA,lagA honA 1. mAla,sampatti,2. kuTumbI,sambandhI priy a,pyArA,chAha kiyA gayA,prema pAtra priya,prema pAtra

below Prep 1. tale,nIche,shreNI me.n kama yA nIche,2. dharatI para,3. pAtAla me. n,naraka me.n,4. samatulya se kama,utarA huA belt N 1. peTI,paratalA,kamara band ha,kaTi bandha bemoan VTI 1. pachhatAnA,ronA,vilApa karanA bench N 1. bai.ncha,p IDhA bai.ncha,2. vichArAsana,dharmAsana,3. nyAyadhIsha samudAya bend N 1. ghumAv a,moDa,jhukAva,bala bend VT 1. TeDhA karanA,jhukAnA,moDanA,2. dila lagAnA,3. bas a me.n lAnA,sira jhukAnA bend VT 1. jhuka jAnA,TeDhA ho jAnA beneath Prep 1. nIc he,tale,2. ayogya,utara kara benediction N 1. AshIrvAda,kalyANa,dhanyavAda benef actor N 1. hitakArI,bhalAI karane vAlA,upakArI,puNyAtmA benefice N 1. dharmavR^i tti,purohita kI jIvikA nimitta vR^itti,pAdarI kI pada vR^iddhi beneficial A 1. g uNakAraka,lAbhadAyaka,hitakara benefit N 1. guNa,lAbha,hita,anugraha benefit VI 1. lAbha uThAnA,lAbha yA upakAra honA benefit VT 1. bhalA karanA,upakAra karanA, lAbha pahu.nchAnA benevolence N 1. bhalAI,kR^ipA,dayA,hita,shubhachintA,2. dravy adAna benevolent A 1. dayAlu,hitaiShI,bhalA chAhane vAlA,shIlavanta benign A 1. kR^ipAlu,dayAshIla,mR^idu svabhAva,anukUla,hitakArI bent A 1. TeDhA,muDA huA,jhu kA huA,2. dR^iDha,kamara bA.ndhe huye bent N 1. jho.nka,moDa,jhukAva,ruchi,ichch hA bequeath VT 1. ichchhA patra( vasIyatanAmA) dvArA apanA dhana dUsare ko likha denA,vasIyata karanA bequest N 1. sa.nkalpa.dAna,rikthadAna,vasIyata berate VT 1. jora se DA.nTanA,dhamakAnA bereave VT 1. va.nchita karanA,le lenA,chhIna lenA bereavement N 1. gamI,priyajana kI mR^ityu,mauta,hAni berry N 1. jhaDaberI,dAnA ,pipalI,koI chhoTA phala,bera berth N 1. bartha,jahAja me.n shayanasthAna,jahAja kI eka koTharI,2. naukarI,3. jahAja Thaharane kA sthAna,la.ngara DAlane kI jaga ha,4. koI uchita yA TikA huA sthAna berth VT 1. la.ngara DAlanA beryl N 1. phIro jA,lahasuniyA beset VT 1. ghera lenA,rokanA,satAnA,vyAkula karanA,nAka me.n dama karanA,TUTa paDanA beside Prep 1. pAsa,nikaTa,lagabhaga,samIpa,viShaya se bAhar a,upasa.ngata,pare,nyArA,2. atirikta,3. Ape se bAhara,Ape me.n nahI.n besides Ad v 1. aura bhI,isake uparAnta yA atirikta,sivAya isake,tisa para besiege VT 1. gh era lenA.gherA DAlanA best A 1. sarvottama,saba se achchhA,ati uttama,shreShTha best Adv 1. sarvottama rIti se best N 1. shreShTha avasthA,2. yathAsAdhya cheShT A bestow VT 1. denA,dAna karanA,arpaNa karanA bet N 1. sharta,bAjI,dA.nva,hoDa b et VT 1. hoDa badanA,dA.nva lagAnA betray VT 1. vishvAsaghAta karanA,dhokhe se p akaDA denA,vishvAsaghAta karake pakaDavA denA,2. vishvAsaghAta se batalAnA yA pr akaTa karanA,3. chihna dikhalAnA,prakaTa karanA,patA denA,bhaNDA phoDanA,4. ulTI rAha batAnA,bahakAnA better A 1. behatara,do vastuo.n yA vyaktiyo.n me.n shreSh Thatara,uttamatara

better Adv 1. behatara tarIke se,adhika achchhI rIti se,adhika subhIte se better N 1. aura yogya vyakti,lAbha,subhItA,shreShThatA better VT 1. sa.nvAranA,sundar a banAnA,unnata karanA between Prep 1. ke bIcha,bIcha me.n,me.n,madhya me.n beve rage N 1. rasa,pIne kI vastu,dArU,madirA,peya,pAna bevy N 1. chiDiyo.n kA jhu.nD a,2. striyo.n kA dala,mahilA samudAya beware VI 1. sAvadhAna honA,sacheta honA b ewilder VT 1. hairAna karanA,ghabarAnA,2. bhulAnA,bahakAnA bewitch VT 1. jAdU ka ranA,mohita karanA,rijhAnA,lubhAnA,pha.nsAnA beyond Prep 1. pAra,pare,udhara,bAh ara,dUra,baDhavAra,Age bias N 1. pakShapAta,taraphadArI,bhAva,jhukAva,2. kisI go la vastu kI eka ora kA bhAra bib N 1. biba,chhoTA kapaDA jo bachcho.n kI chhAtI para kapaDo.n ko bachAne ke liye lagA diyA jAtA hai biblical A 1. bAibila kA,bAi bila sa.nba.ndhI,bAibila me.n likhA huA bicameral A 1. do vyavasthApaka a.nga yu kta bicentenary A 1. do sau varSha vAlA,do shatAbdI kA bicentenary N 1. do sau v arShIya utsava,dvitIya shatAbdI kA utsava bicker N 1. jhagaDA,andhAdhu.ndha laDA I bicker VT 1. jhagaDanA,khaTapaTa karanA,no.nka jho.nka karanA,2. kA.npanA,shab da karate huye chalanA jaise nadInA bicycle N 1. sAikila bicyclist N 1. sAikila chalAne vAlA bid N 1. nIlAma kI bolI bid VT 1. bolI bolanA,mola ThaharAnA,2. AGY A denA,Adesha denA,3. nevatA denA bidder N 1. bolI lagAnevAlA,nIlAma kI bolI bol ane vAlA bidding N 1. bolI,2. AGYA,Adesha,nima.ntraNa bide VI 1. rahanA,basanA b ide VT 1. sahanA,bhoganA,2. pratIkShA karanA biennial A 1. dvivArShika,do sAla t aka rahane vAlA,do sAla me.n eka bAra vAlA bier N 1. arthI,janAjA,murdA le jAne vAlI gADI big A 1. baDA,mahAna,sthUla,2. mahatvapUrNa,3. garbhiNI,4. abhimAnI,5. bharapUra,6. phUlA huA bigamy N 1. dvipatnItva,eka pati yA patnI ke jIte jI dUs arA vivAha karanA bigot N 1. haThadharmI,kaTTara,apane mata kA haThI,pakShapAtI bigotry N 1. haTha,pakShapAta,kaTTarapana bile N 1. pitta bill N 1. cho.ncha,2. lekhA patra,3. prastAvita rAjaniyama( kAnUna) ,4. nuskhA,auShadhividhAnapatra,5. eka laDAI kI kulhADI,paudhA katarane kI kai.nchI bin N "1. DibbA,bhaNDAra,godAm a,anAja, madirA Adi rakhane kA sthAna" binary N 1. doharA,dviguNa,joDA,dvivarNa bind VT 1. bA.ndhanA,kasanA,beDiyA.n DAlanA,2. ahasAnama.nda karanA,3. pakkA kar anA,sharta karanA,4. koShThabaddha karanA,5. jiLa bA.ndhanA,6. lapeTanA binding A 1. Avashyaka,uchita,rokane vAlA,bA.ndhane vAlA binding N 1. jiLabandI,daphtI,j iLa binocular N 1. dUrabIna biographer N 1. jIvanI lekhaka biography N 1. jIvanI biology N 1. jIvaviGYAna,jIva aura udbhija sharIra kI vidyA

biplane N 1. dvipa.nkhI vAyuyAna birch N 1. sanaubara kA peDa,sanTI bird N 1. ch iDiyA,pakShI birth N 1. janma,utpatti,2. paitrika upAdhi,pada,3. gharAnA,kulInat A,4. janma denA,utpanna karanA birthday N 1. janmadina birthplace N 1. janmasthA na birthrate N 1. janmadara birthright N 1. janmasiddha adhikAra biscuit N 1. bi skuTa,TikiyA bishop N 1. bishapa,baDA pAdarI,dharmAdhyakSha bismuth A 1. phUla,d hAtu,kA.nsA bit N 1. TukaDA,2. dahAnA,lagAma,3. kaura,grAsa,4. chhoTA a.nsha bit ch N 1. kutiyA bite VT 1. kutaranA,dA.nta se kATanA,2. dukha denA,3. pakaDa lenA ,thAmanA,4. Da.nka mAranA,5. mu.nha mAranA,chArA lenA,6. ThaganA biting A 1. tej a,chubhatI huI,tIkShNa,kaTu,pIDA kara bitter A 1. kaDuvA,jhAladAra,charaparA,2. kaThora,santApI,shokamaya bitterly Adv 1. kaDuvAhaTa ke sAtha,phUTa phUTa kara,d hADa mAra kara,jora se,kasa ke,adhika bitterness N 1. kaDuvApana,tIkShNatA,2. dv eSha,3. kArkashya,kaTu svabhAva,4. shoka,dukha bitumen N 1. rAla biweekly Adv 1. arddhasAptAhika,saptAha me.n do bAra black A 1. kAlA,shyAma,2. a.ndherA,3. bhay a.nkara,4. udAsa,sogI blackboard N 1. blaikaborDa,shyAmapaTTa blacking N 1. syAh I,chamaDA Adi chamakAne kI syAhI blackmail N 1. blaikamela,dhamakI dvArA rUpayA lenA blacksmith N 1. luhAra blade N 1. pattI,dala,a.nkura,2. dhAra,phalachAkU Ad i kA blame N 1. doSha,kala.nka,pApa,aparAdhI blame VI 1. doSha lagAnA,aparAdhI T haharAnA blameless A 1. nirdoSha bland A 1. komala,narama,chikanA,halakA blank A 1. ujjvala,korA,2. khAlI,shUnya,3. hakkA bakkA blank N 1. rikta sthAna blanket N 1. kambala,loI blaspheme VT 1. IshvaranindA karanA,Ishvara yA kisI pavitra vas tu kI nindA karanA blasphemy N 1. Ishvara nindA blast N 1. visphoTa,2. A.ndhI,jh o.nkA,jora kI phU.nka,jhulasa,vipada,vAyuvega,3. bhabhaka,4. havA se bajane vAle bAje kA shabda blast VT 1. bArUda se uDA denA,2. naShTa karanA,jhulasA denA bla ze N 1. lau,bhaDaka,chamaka,dIpti,jvAlA blaze VT 1. lau uThanA,bhaDakAnA,phailan A,2. prakaTa honA,vikhyAta honA bleach VI 1. ujalA honA,nikhara jAnA bleach VT 1 . ujalA karanA,nikhAranA bleak A 1. udAsa,sUnA,rUkhA,2. khulA huA,3. shItala ble ed VI 1. lahU nikAlanA,khUna denA,2. katla honA,3. rUpayA khonA,4. kuDhanA,dila dukhAnA

bleed VT blemish N blend N blend VI blend VT bless VT blessed A blessing N bligh t N blight VT blind A blind N blind VT blindfold VT blindness N blink N blink VT bliss N blister N blithe A bloat VI bloat VT block N block VT blockade N blocka de VT blond A blond N blonde A blonde N blood N bloodless A bloodshed N bloody A bloom N bloom VI blossom N blossom VI blot N blot VT blow N blow VI blow VT blu e A blue N 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. lahU nikAlanA kala.nka,doSha,truTi mela,mishraNa milanA milAnA,mishraNa karanA,g aDabaDa karanA AshIrvAda denA,saubhAgyashAlI karanA,2. praphullita karanA,prasha .nsA karanA,guNa gAnA bhAgyavAna,pavitra,praphullita,samR^iddha,dhanya AshIrvAda ,anugraha,kR^ipA,Ishvara kI dena pAlA,tuShAra kumhalAnA,murajhAnA,pAlA mAranA ne trahIna,a.ndhA,2. aGYAna,besamajha,3. banda ADa,paTTI,2. jhilamilI,3. dhokhA,bhu lAvA andhA karanA,dhokhA denA,2. A.nkha michaunInA A.nkha banda kara denA,bhaTak A denA andhApana,2. aGYAnatA jagamagAhaTa,jhalaka,jhapaka A.nkha jhapakAnA,A.nkh e.n michamichAnA,thoDA dekhanA,TimaTimAnA Ananda,harSha,kalyANa,ma.ngala,vilAsa chhAlA,phapholA,phunsI ha.nsamukha,pulakita,laharI,Anandita,prasannachita phUlan A,sUjanA phulAnA,sujAnA blaka,khaNDa,laTThA,kundA,2. roka,3. phA.nsI dene kA tak htA,4. kIla,5. gharo.n kI pa.nkti,6. guTakA rokanA,banda karanA nAkAbandI,kisI s thAna ko senA yA jahAja se ghera lenA ghera lenA,nAkAba.ndI karanA sunaharA bhUr A,halke sunahare bhUre ra.nga kA,2. sundara,gorA gore sharIra va nIlI A.nkha vAl A manuShya sunaharA bhUrA,halke sunahare bhUre ra.nga kA,2. sundara,gorA gore sh arIra va nIlI A.nkha vAlA manuShya rakta,khUna,lahU,2. va.nsha,kula,gotra,3. sva bhAva raktahIna,pIlA,kaThora,2. mR^ita raktapAta,vadha,raktabahAva kaThora,nirda yI,lahUluhAna,hatyArA kalI,ko.npala,phUla,puShpa,2. baura,lAlI,yauvana,navayauva nA phUlanA,khilanA,bahAra para AnA,umaDanA kalI,ko.npala,phUla,puShpa phUlanA,kh ilanA,samR^iddha honA,phalanA dAga,dhabbA chhIlanA,2. dAgadAra karanA,dhabbA lag AnA choTa,ghU.nsA,2. makkhI ke aNDe,3. havA kA jho.nkA uDa jAnA,phUla jAnA,akaDa nA,2. bhaka se ho jAnA,phaTa jAnA uDAnA,phulAnA,bajAnA,havA bharanA,bulabulA ban AnA,2. dahakAnA,jalAnA,3. phailAnA,prasiddha karanA nIlA,AsamAnI,AkAshI nIla,Asa mAnI ra.nga,2. AkAsha,3. samudra

bluestone N 1. nIlA thothA,tUtiyA bluff A 1. baDA,DhITha,kaTTara,rUkhA,karkasha, chauDA bluff N 1. pahADI,DA.nga,2. dhamakI,baDI baDI nijI prasha.nsA kI bAte.n k evala bluff VT 1. baDI baDI bAte.n karake bhulAvA denA blunder N 1. baDI bhUla,d oSha blunder VI 1. kuprabandha karanA,binA soche samajhe kaha DAlanA blunder VT 1. baDI bhUla karanA blunt A 1. ku.nThita,sIdhA sAdA,ujaDDa,rUkhA,sthUla blunt V T 1. dhAra kama karanA,manda karanA blur N 1. chittI,dhu.ndhalApana,kala.nka,dAg a blur VT 1. dhabbA DAlanA,dhu.ndhalA kara denA blurt VT 1. besamajhe bUjhe kaha nA blush N 1. mukhaDe para kI lAlI,2. achAnaka dR^ishya blush VT 1. lajjita honA ,lAla ra.nga ho jAnA bluster N 1. shekhI,DI.nga,bandara dhamakI bluster VT 1. sa nasanAnA,dhamakAnA boar N 1. ja.ngalI sUara board N 1. borDa,paTTa,paTarA,takhtA ,2. meja,3. jahAja kA takhtA,4. bhojana,5. sabhA,pa.nchAyata,ra.ngama.ncha board VI 1. bhojana karanA,khAnA khAnA board VT 1. bhojana denA,khilAnA,2. chaDhAnA,3 . paTarA lagAnA boarder N 1. borDara,niyata hisAba para dUsare ke sAtha khAnA kh Ane vAlA,2. jo jahAja para jAtA hai boarding house n 1. chhAtrAlaya,khAne aura r ahane kA sthAna boast N 1. baDAI,DI.nga,shekhI,aha.nkAra,2. abhimAna yA baDAI kI bAta boast VI 1. lambI chauDI hA.nkanA,abhimAna yukta bAta karanA,shekhI mAranA boast VT 1. lambI chauDI hA.nkanA,abhimAna yukta bAta karanA,shekhI mAranA,a.nh akAra karanA boastful A 1. dambhI,ghamaNDI,labADiyA,darpI boat N 1. nAva,naukA b oatman N 1. kevaTa,nAvika,mA.njhI,nAva vAlA bob N 1. laTakana,jhumakA,2. hichako lA,3. jhA.nsA,paTTI bob VI 1. hilanA,DolanA,Upara nIche honA bob VT 1. uThA girA nA,Upara nIche karanA,2. thappaDa lagAnA bode VTI 1. shakuna denA,pahale se chet AnA,Agama kahanA bodice N 1. a.ngiyA,cholI,ka.nchukI bodily A 1. shArIrika,daihi ka bodily Adv 1. shArIrika rUpa se,deha se,2. bilkula,ekadama body N 1. sharIra, deha,kAyA,2. manuShya,jana,3. mukhya bhAga,mukhya a.nga,4. sa.nsthA,jhunDa,janas amUha,vastu,pi.nDa bodyguard N 1. baDIgArDa,a.ngarakShaka,tanarakShaka bog N 1. daladala,pa.nka,pha.nsAva boggle N 1. sha.nkA,sa.ndeha,Apatti,phUhaDapana boggle VT 1. jhijhakanA,hichakichAnA bogus A 1. nakalI,banAvaTI,jhUThA,kalpita boil N 1. phoDA,chhAlA,sUjana boil VI 1. ubalanA,khaulanA,garama honA boil VT 1. ubAlan A

boiler N 1. baTuA,patIlI,kaDhAI,baTalohI boisterous A 1. udhamI,prachaNDa,prabal a,garjanakArI,kalahakArI bold A 1. daba.nga,nirbhIka,shUra,vIra,utsAhI,niDara,di lera,2. pramukha,spaShTa,3. khaDA,sIdhA bolster N 1. masanada,gAvatakiyA,gola la mbA takiyA,gaddI,2. AdhAra,sahArA,avalamba bolster VT 1. sahArA denA,takiyA lagA nA,rakShA karanA bolt N 1. chaTakhanI,khaTakA,2. tIra,bANa,3. phalA.nga bolt VI 1. bhAga jAnA,champata ho jAnA,phura se nikala jAnA bolt VT 1. chaTakhanI lagAnA ,beDI DAlanA,2. haDapa kara jAnA,3. parakhanA,chhAnabIna karanA bomb N 1. bama,b ama kA golA bomb VI 1. bama phe.nkanA bomb VT 1. bama girAnA,bama se AkramaNa ka ranA bombard VT 1. golA chalAnA,topo.n se uDAnA bombast N 1. shabdADambara,anart haka baDe baDe shabdo.n kA prayoga,lambI chauDI bAtachIta bombastic A 1. shabdAD ambarayukta,baDe baDe shabdo.n se bharA huA bond N 1. bandhana,bandha,joDa,mela, 2. pratiGYA patra,3. kartavya,karma bondage N 1. dAsatva,kaida,bandhana bone N 1 . haDDI,asthi bonfire N 1. holI,alAva,jayasUchaka agni,agnikrIDA bonnet N 1. Top Istriyo.n ke oDhane kI bonny A 1. sundara,cha.nchala,rUpavAna,khilADI,suDaula,ch apala,magna,harShita bonus N 1. bonasa,pAritoShika,lAbha bony A 1. haDDIdAra,puS hTa,moTA tAjA booby N 1. mUrkha,anADI,buddhihIna book N 1. pustaka,kitAba,pothI, gra.ntha book VT 1. likhanA,bahI me.n likhanA,TA.nka rakhanA,2. buka karanA book case N 1. kitAbo.n kI alamArI booklet N 1. chhoTI pustaka,guTakA bookseller N 1. pustakavikretA,pustaka bechane vAlA book keeper N 1. munIma,lekhAkAra book keep ing N 1. hisAba kitAba,bahI khAtA,lekhA jokhA boom N 1. bhinabhinAhaTa,sanasanAh aTa,danAdana,topa kA shabda,2. bhAva kA baDhanA,mUlya vR^iddhi,2. pAla phailAne kI ballI yA chhaDa boom VT 1. garajanA,golI kA shabda karanA,danadanA,jha.nkAran A,2. jhapaTa ke jAnA boon N 1. varadAna,prasAda,2. prArthanA,3. anugraha,4. kR^i pAlu,mR^idusvabhAva,dAtA,udAra boot N 1. jUtA,2. lAbha,3. upAya,4. kaShTa pahu.n chAne kA eka yantra booth N 1. chhappara,jho.npaDA,kuTI,mele kI dukAna bootstrap N 1. jUte kA phItA booty N 1. lUTa,lUTa kA mAla border N 1. kinArA,chhora,sImA, kagAra,gherA,2. A.nchala,bela,goTa bore N 1. chheda,randhra,chhidra,2. sutArI,ba ranA,bandhana,3. ta.nga karane vAlA manuShya,4. lahara kA chaDhAva,5. bandUka it yAdi kI nalI kA chheda bore VTI 1. chheda karanA,ta.nga karanA,dukhI karanA boro ugh N 1. nagara,nagara jo pArliyAme.nTa me.n apanA pratinidhi bheje borrow VT 1. udhAra mA.nganA,R^iNa lenA,2. anukaraNa karanA bosom N 1. chhAtI,hR^idaya,2. Al i.ngana,3. bhItara,abhya.ntara,4. vishvAsI,a.ntara.nga,hArdika

bosom VT boss N boss VT botany N botch N both Conj both Det bother VT bothersome bottle N bottle VT bottom N bottomless bough N bouillon N boulder N bounce N bo unce VI bound A bound N bound VTI boundary N boundless A bounty N bouquet N bour geoisie bourn N boutique N bovine A bow N bow TVI bower N bowl N bowl VT bowman N box N box VI box VT boy N boycott VT boyhood N boyish A brace N brace VT brace let N 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. A 1. 1. 1. A 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. N 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. mana me.n rakhanA,peTa me.n rakhanA,chhipAnA phUlI,bUTA,2. praba.ndhakartA,netA, aguA prabandha karanA,dekhabhAla karanA vanaspatishAstra,jaDI bUTI kI vidyA,vana spati vidyA muhA.nsA,phunsI,2. kachchA kAma,bhaddA kAma dono,ubhaya dono,ubhaya khijAnA,vyAkula karanA,nAka me.n dama karanA,jAna khAnA,ta.nga karanA 1. kaShTap rada,jha.njhaTI,bakheDe kA botala,shIshI botala me.n banda karanA,ba.ndhana me.n rakhanA talA,pe.ndA,sabase nIche kA bhAga,2. AdhAra,nI.nva,3. jahAja,4. talachh aTa,gAda 1. athAha,agama shAkhA,DAla,TahanI rasA,jhola,shorabA bA.nTa,baTTA,gola patthara chhalA.nga,chaukaDI,kulA.ncha,dhamAkA,dhakkA,2. DI.nga uchhala paDanA, kUda uThanA,2. DI.nga mAranA,3. khaTakhaTAnA jAne vAlA,lAchAra,vivasha chhalA.ng a,uchhala kUda,2. sImA sImA bA.ndhanA,parimita karanA,gheranA,2. rokanA,3. kUdan A,kulA.nche mAranA,uchhalanA sImA,gherA,meDha asIma,ananta,amita,niravadhi udAra tA,dAnashIlatA,sahAyatA,2. inAma guladastA,phUlo.n kA guchchhA 1. burjuA,madhya vargI chhora,kinArA,sImA,2. dhArA,saritA buTIka,2. jhagaDA,3. pArI,bArI,4. jA.nc ha pashuvat,gAya gorU samAna,Da.ngara jaisA praNAma,namaskAra,praNAma karane me. n jhukanA,2. anADI,3. dhanuSha,kamAna jhukanA,praNAma yA namaskAra karanA,2. mAn anA ku.nja,kuTI,latA ma.nDapa kaTorA,pyAlA,2. lakaDI kI ge.nda ge.nda phe.nkanA, ge.nda se khelanA,luDhakAnA dhanuShadhArI,niSha.ngI sandUka,2. ghU.nsA,3. kochav Ana ke baiThane kI jagaha ghUsama ghU.nsA karanA,mukkA laDAnA sandUka me.n banda karanA,2. ghU.nsA yA mukkA mAranA laDakA,bAlaka,shishu bahiShkAra karanA,vyavah Ara banda kara denA laDakapana,bAlyAvasthA,shaishava laDakapane kA,laDako.n ke s vabhAva vAlA,bAlasadR^isha bandhana,charma badha,paTTI,tamasA,joDA,2. ghera,lakI ra,3. dhanukoShThaka bA.ndhanA,kasanA,dR^iDhatA se pakaDanA,2. sahArA denA,dR^iD ha karanA,3. tanI lagAnA,adavAna kasanA chUDI,ka.ngana,pau.nhachI

brach N 1. AkheTI kutiyA bracket N 1. braikaTa,divAlagIra bracket VT 1. koShTha me.n banda karanA brackish A 1. khArI,khArA brag N 1. abhimAna,DI.nga,apanI pras ha.nsA,2. tAsha kA eka khela brag VT 1. DI.nga hA.nkanA,apanI prasha.nsA karanA braid N 1. veNI,choTI,guthe huye bAla,taha,chunnaTa braid VT 1. baTanA,gU.nthanA brain N 1. mastiShka,2. samajha,buddhi brake N 1. jhADI,ka.nTakabana,2. ka.nghI ,3. pahiyo.n kI roka,gatirodhaka,aTakAva,4. paTarA,maiDhA,hai.ngA,5. ghoDe nikAl ane kI khaDakhaDiyA bramble N 1. kaTIlI jhADI bran N 1. bhUsI,chokara branch A 1 . sahAyaka,adhIna branch N 1. shAkhA,DAlI,TahanI,2. bhAga,TukaDA,shAkhA,3. kula, santAna,3. hiraNa ke sI.nga branch VI 1. phUTa nikalanA,vibhAjita honA branch VT 1. shAkhAye.n nikAlanA,vibhAjita karanA,bA.nTanA,2. bela bUTo se sushobhita kar anA brand N 1. jalI huI lakaDI,2. talavAra,3. dAga,chhApa,saudAgaro.n kA chihna, kala.nka kA TIkA brand VT 1. garama lohe se jalAnA,chihna banAnA,kala.nka lagAnA brandish VT 1. ghumAnA,phirAnA,bhA.njanA,lapalapAnA brandy N 1. brA.nDI,eka pra kAra kI madirA brass N 1. pItala,2. gustAkha,nirlajja,dhR^iShTa bravado N 1. sAh asa pradarshana,gIdaDa bhabhakI,dhamakI,DI.nga brave A 1. shUravIra,bahAdura,sAh asI brave VT 1. sAmanA karanA,lalakAranA bravery N 1. shUratA,bahAdurI,vIratA,sA hasa brawl N 1. laDAI,jhagaDA,gulagapADA brawl VT 1. jhagaDanA,gAlI galauja kara nA,gulagapADA karanA brawn N 1. sUara kA mA.nsa,khama,2. puTThA brawny A 1. saba la,puShTa,gaThIlA,balavAna bray N 1. re.nkanA,gadhe kA shabda bray VT 1. re.nkan A,hI.nkanA brazen A 1. pItala kA,2. nirlaja,besharma breach N 1. darAra,2. ulla. nghana,TUTa,bha.njana,bha.nga,3. laDAI,manamuTAva breach VT 1. darAra karanA,chh eda karanA,se.ndha karanA bread N 1. breDa,roTI,2. jIvikA,rojI breadth N 1. chau DAI,vistAra,vistR^ita,2. pATa,3. AsAra break N 1. TUTa,darAra,khAlI yA TUTI jaga ha,antara break VT 1. toDanA,TukaDe TukaDe karanA,2. bala toDanA,jora ghaTAnA,ka ma karanA,nAsha karanA,3. bhaNDA phoDanA,prakaTa karanA,4. toDanA,phoDanA,5. bha .nga karanA,la.nghana karanA,6. pAlanA,7.TUTanA,phaTanA,khila jAnA,8.TakarAnA,th apeDa khAnA,9.pau phaTanA,taDakA honA,aruNodaya honA breaker N 1. toDane vAlA,ch aTTAno.n se Takkara khAne vAlI lahara breakfast N 1. jalapAna,nAshtA,kalevA,2. c hhoTI hAjirI breast N 1. chhAtI,hR^idaya,sInA,antaHkaraNa breath N 1. shvAsa,sA. nsa,prANa

breathe VTI breathless breech N breed N breed VT breeding N breeze N brevity N b rew VI brew VT brewery N bribe N bribe VT bribery N brick N bridal A bridal N br ide N bridegroom bridesmaid bridge N bridge VT bridle N bridle VT brief A brief N brig N brigade N bright A brighten VI brighten VT brightness brilliance brilli ant A brim N brimstone N brine N bring VT brink N brisk A brisket N bristle N br istle VT brittle A broach N 1. A 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. N N 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. N N 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. sA.nsa lenA,2. chupake se kahanA 1. hA.nphatA huA,prANahIna,mR^ita pe.ndA,sharIr a kA nichalA hissA kula,va.nsha,jhola, paidA karanA,pAlanA,pAlana poShaNa karanA jananA,pAlana poShaNa,shikShaNa,shikShA,2. prakAra,Dha.nga manda samIra sa.nkSh epa,laghutA,kamI madirA banAnA,2. umaDanA,ghumaDanA,3. ekatra honA madya banAnA, madya khI.nchanA sharAba kI bhaTTI,madya banAne kA sthAna yA bhaTTI,kalAlI rishv ata,ghUsa,pralobhana rishvata denA,ghUsa denA,pralobhana denA ghUsa lenA yA denA I.nTa vadhU kA,vaivAhika vivAha,vivAhotsava navavadhU,dulhana 1. vara,dUlhA 1. dulhana kI sahelI pula,setu,2. tAsha kA eka khela pula bA.ndhanA,2. a.ntara miTA nA,milAnA lagAma,bAga,rashmi,nakela,2. nigraha,roka lagAma denA,rokanA,dabAnA sa .nkShepa,sa.nkShipta,laghu,kama sa.nkShipta vR^itAnta,sArapatra do mastUla vAlI naukA senAdala,senA kA eka bhAga,palTana,vyUha,vAhinI chamakIlA,ujjavala,dIptimA na,2. chandrabadana,sundara ujjavala honA,chamakanA,2. AshAnvita honA,prasanna h onA ujjavala kara denA,chamakAnA,2. uchcha pada denA 1. chamaka,damaka,jhalaka,d Ipti,2. kIrti,pratApa,3. chapalatA,sajIvatA 1. chamaka,damaka,jhalaka,dIpti cham akadAra,dIptimAna,tejomaya,chaTakIlA,bhaDakIlA,2. buddhimAna,guNayukta kinArA,ko ra,kagAra gandhaka khArA pAnI,2. samudra,3. A.nsU le AnA,lAnA,le jAnA,pesha kara nA karArA,kinArA,tIra,taTa phurtIlA,chapala,teja,chAlAka jAnavara kI chhAtI sUar a kA bAla sIdhA khaDA honA sugama,nAjuka,bha.ngura baramA,sIkha,salAI

broach VT broad A broadcast A broadcast Adv broadcast VTI broaden VT broadside N brocade N broil N broil VI broil VT broker N brokerage N bronchitis bronze N br ooch N brood N brood VI brook N brook VT broom N broth N brother N brotherhood b rotherly A brow N brown A brown N browse N browse VI bruise N bruise VT brutal A brute A brute N bubble A bubble N bubble VI buck N bucket N buckle N buckle VT bud N bud N bud VI 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. N 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. N 1. 1. 1. 1 . 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. chhedanA,kholanA,Arambha karanA,2. charchA karanA chauDA,khulA huA,phailA huA,sp aShTa,2. mukhya prasArita,phailA huA,chhitarAyA huA,phe.nkA huA chAro.n ora,phe. nka kara prasArita karanA,phailAnA,chhITanA,idhara udhara phe.nkanA,2. betAra ke tAra dvArA phailAnA chauDA karanA,vistR^ita karanA naukA kA eka pakSha brokeDa, jarI vastra bela bUTedAra jhagaDA,laDAI,shoragula bhunanA,jhulasanA chunanA,se.n kanA,2. bhunA huA mA.nsanA dalAla dalAlI,dastUrI 1. phephaDe kI sUjana,kaNTha kI sUjana kA.nsA juganU,dhukadhukI,eka prakAra kA gahanA bachche,2. jhola,3. samUh a chintA karanA,baDI sAvadhAnI se chintA me.n rahanA,socha me.n DUbanA,2. aNDe s enA nadI,nAlA sahanA,uThAnA jhADU,baDhanI,jhAU,buhArI shorabA,mA.nsa kA jUsa,ras A bhAI,sahodara,ba.ndhu,bhrAtA,2. sahakArI 1. bhrAtR^ibhAva,bandhutva,bhAIchArA, 2. samAja bhAI chAre kA,bhrAtrIya,bhrAtR^isadR^isha,bhAI kI bhA.nti,snehamaya bh au.n,bhR^ikuTi,2. kinArA,3. mAthA,lalATa,kapAla bhUrA bhUrA ra.nga ko.npala,sAga pAta,chArA,hariyAlI,paudho.n kI DAlI,pattI charanA,sAgapAta khAnA,chuganA,2. pan ne palaTanA choTa,AghAta,kShata kuchalanA,kUTanA,dalanA kaThora,nirdayI,pashutul ya,asabhya kaThora,nirdayI pashu,jAnavara,2. nIcha,bhAvashUnya manuShya,krUrAchA ra asatya,va.nchaka,asAra bulabulA khadabadAnA,bulabule uThanA mR^iga,hirana,2. chhailA bAlTI,Dola,DolachI bakasuA,peTI bakasuA lagAnA,bakalasa kasanA kalama la gAnA kalI,ko.npala,a.nkura,pallava kaliyAnA,kalI nikAlanA

budge budge budget buff buff buffalo buffet buffet buffoon bug bugle build build build building bulb bulge bulge bulk bulk bulky bull bulldog bullet bulletin bu llion bullock bully bully bully bulwark bump bumper bun bunch bunch bundle bunga low bungle buoy buoy buoyancy buoyant burden hai.n VI VT N A N N N VT N N N N VI VT N N N VI N VI A N N N N N N A N VT N N N N N VI N N VT N VT N A N 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. hilanA,haTanA hilAnA,haTAnA bajaTa,pU.njI,gaTharI,thailA,2. Aya-vyaya kA lekhA b AdAmI ra.nga kA bhai.nsa Adi kA chamaDA bhai.nsA ghU.nsA,thappaDa,dhakkA,2. AhAr a kakSha,3. buphe ghU.nsA yA thappaDa mAranA,mukkA mAranA bhA.nDa,ThaTholA,svA.n gI khaTamala,khaTakIDA,UDisa bigula,turahI,karanAI nirmANa,banAvaTa AdhAra rakha nA,nI.nva DAlanA banAnA,makAna uThAnA,2. sthApita karanA,bala denA nirmANa,koThI banAnA,banAvaTa,2. bhavana,ghara,havelI balba,bijalI kA golA,2. gA.nTha,poThI,g aTTA,kanda ubhAra,pIpe kA sabase chauDA bhAga phUlanA,ubharanA,nikala AnA adhikA .nsha,parimANa,DIla,vitta,vistAra dikhanA,jAna paDanA,bojhA honA,Avashyaka honA baDA,baDe AkAra kA,bhArI,2. sthUla sA.nDa,vR^iShabha,2. popa kA Adesha baDA chau De mu.nha kA kuttA,2. haThI aura sAhasI manuShya golI,2. bandUka kI golI sarakAr I samAchAra,gajaTa,smaraNa patra chA.ndI kI I.nTa,sone kI I.nTa baila,bardhA,bad hiyA,vR^iShabha dhau.nsa dikhAnevAlA dhau.nsa dikhAnevAlA manuShya,dAdA,jhagaDAl U manuShya,2. sura.ngI AdamI kA hathauDA dhamakAnA,jhiDakanA,2. ta.nga karanA,du kha denA koTa,chAradIvArI,prAkAra,2. shahara-panAha,rakShaNa-sAdhana sUjana,guma DA,gA.nTha,dadoDA,2. Takkara,dhamAkA bampara,mu.nha taka bharA huA kaTorA yA gil Asa bana,chhoTI mIThI breDa,mIThA samosA,gulagulA guchchhA,gumphA,gA.nTha ekatra honA,phailanA,jhADa honA gaThThA,gaTharI,pulindA ba.ngalA,koThI,ghara gaDabaDa karanA,ghapalA karanA,phUhaDapane se karanA,anADI sA kAma karanA tarerI,pAnI par a tairanevAlA chihna tairanevAlA chihna lagAnA,tairatA huA rakhanA,sambhAlanA ta irAva,halakApana,plavanashIlatA,lAghava prasanna,praphullita,plavanashIla,2. tai ratA huA,bahatA huA bojha,bhAra,2. dukhajanaka vastu,3. Teka,dhrUpada,anupada,gI ta kA eka bhAga jo sabaloga milakara gAte

burden VT 1. lAdanA,bojha rakhanA,2. bhAra rakhanA,pratibaddha karanA burdensome A 1. bhArI,kaShTadAyaka,pIDAkAra bureau N 1. likhane kI meja,daphtara,vibhAga b ureaucracy N 1. naukarashAhI,adhikArIvarga,2. karmachAriyo.n dvArA shAsana burge ss N 1. nAgarika,nagarajana burglar N 1. chora,se.ndha lagAnevAlA,kummala denevA lA,sa.ndhi chora burial N 1. daphana karanA,gADanA,miTTI denA burke VT 1. galA g ho.nTa kara mAranA,chupake se samApta karanA burlesque A 1. ha.nsI kA,tamAshe kA ,parihAsya,hAsakara burlesque N 1. majAka,khillI,ha.nsI kI nakala karanA,ThaThTh A,parihAsa burlesque VT 1. ha.nsI uDAnA,ha.nsI karanA,ThaTholI karanA burly A 1. sthUla,balavAna,puShTa,haThThA-kaThThA,pracha.nDa burn N 1. jalane kA ghAva,jal ana burn VI 1. jalanA,Aga laganA,2. dukhita honA,3. krodha me.n AnA burn VT 1. j alAnA,phU.nkanA,dAganA burner N 1. jalAnevAlA,2. barnara,jvAlaka,laimpa ityAdi k A bhAga jisame.n se jvAlA nikalatI hai burning A 1. dAhaka,tApaka,jalAnevAlA,2. adhika,cha.nDa,atyanta,vivAdAspada,uttejaka burnish VI 1. chamakanA,jhalakanA bu rnish VT 1. chamakAnA,mA.njanA,jhalakAnA burrow N 1. bila burrow VT 1. khodanA b urst N 1. chaTakha,taDaka,phUTa burst VI 1. phaTanA,taDakanA,TUTanA,2. nikala bh AganA,alaga ho jAnA,3. ekAeka prakaTa ho jAnA burst VT 1. phoDanA,toDanA,taDakAn A,chaTakAnA bury VT 1. daphanAnA,gADanA,2. chhipAnA bus N 1. basa bush N 1. jhAD I bushel N 1. battIsa sera kA taula bushy A 1. ghanA,phailA huA,jhADIdAra busine ss N 1. kAma,kAja,vyApAra,udyama,dha.ndhA,vyavasAya,rojagAra,2. bAta,mAmalA,3. m atalaba,artha,prayojana,4. kAma me.n lagA honA,kArya me.n tatparatA bust N 1. ch hAtI,Upara kA dhaDa,sharIra kA UparI bhAga bustle N 1. halachala,dhUmadhaDAkA,ha DabaDa bustle VI 1. dauDa dhUpa karanA busy A 1. kAma me.n lagA huA,dha.ndhe me. n lagA huA,udyamI,parishramI,phurtIlA but Adv 1. kevala but Conj. 1. parantu,kin tu but Prep 1. atirikta,uparAnta butcher N 1. kasAI,ghAtaka butcher VT 1. nirday atA se vadha karanA,hatyA karanA butler N 1. khAnasAmA,rasoiyA,bhaNDArI butt N 1 . baDA pIpA,2. kunda,3. lakShya,khilaunA,nishAnA,parihAsa bhUmi butt VI 1. sira yA sI.ngo.n se Takkara mAranA butt VT 1. sira yA sI.ngo.n se Takkara mAranA butt er N 1. makkhana,navanIta

butterflies butterfly N buttermilk buttock N button N button VT buttress N buy V T buyer N buzz N buzz VI by Adv by Prep by-law N by-product cab N cabal N cabbag e N cabin N cabinet N cable N cable VI cable VT caboose N cactus N cadence N cad et N cafeteria N cage N cage VT characteristic cajole VI cake N calamitous calam ity N calculate VT calculating calculation calculator calculus N calendar N cale ndar VI calf N calibre N calico N N 1. N 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. N 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. A 1. 1. A 1. 1. A N N 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. titalIba. titalI 1. maThThA,chhAchha,makkhana nikAlA huA dUdha nitamba,kUlhA baTana baTana lagAnA pushtA,pichhauTA,Ashraya kharIdanA,mola lenA,kraya karanA g rAhaka,mola lenevAlA bhanabhanAhaTa bhanabhanAnA pAsa,nikaTa se,me.n,sAtha,nikaT a upavidhi,upaniyama 1. upaphala,kisI vastu ke upArjana me.n banI huI dUsarI vas tu TaiksI,gADI,eka ghoDe kI gADI ShaDaya.ntra,guTa,guptadala,2. sAjisha,kapaTa,k UTopAya,ma.ntraNA ba.ndagobhI,karmakallA,2. katarana,chhA.nTana koTharI,kamarA,j ahAja kA kamarA sandUkachA,2. koTharI,3. ma.ntrimaNDala,rAjamantrIgaNa kebala,ja hAja kA rassA samudrI tAra dvArA samAchAra bhejanA bA.ndha denA jahAja kA rasoIg hara kaikTasa,nAgaphanI,sehu.nDa laya,utAra,DhAla,AvAja kA utAra-chaDhAva,alApa, tAla sainika vidyAlaya kA vidyArthI kahavAkhAnA,jalapAnashAlA,jalapAnaghara pi.n jaDA,kaTaharA banda karanA,pi.njaDe me.n rakhanA 1. visheSha,vishiShTa,anokhA ph usalAnA,bahalAnA,mIThI-mIThI bAte.n karanA,chApalUsI karanA,bhulavAnA keka,Tikiy A,chapAtI 1. dukhada,Apadgrasta,musIbata kA durbhAgya,vipatti,Apada,sa.nkaTa,duk ha ginanA,joDanA,jA.nchanA,gaNanA karanA,anumAna karanA 1. matalabI,agrasochI,sv ArthI,binA uttejanAvAlA 1. lekhA,ginatI,gaNanA 1. kailakuleTara,gaNaka,lekhA kar anevAlA kalana,patharI kaile.nDara,patrA,jantrI,pa~nchA.nga,sUchI ghoTanA bachha DA,2. piNDalI mAnasika shakti,buddhi,2. bandUka yA topa kA mu.nha chhI.nTa,dares a,2. sapheda kapaDA

caliph N 1. calk N 1. call N 1. call VI 1. call VT 1. calling N 1. callous A 1. callow A 1. calm A 1. calm N 1. calm VT 1. calmly Adv 1. calumet N 1. calve VTI 1. camel N 1. camellia N 1. camera N 1. camouflage N camp N 1. camp VI 1. campai gn N 1. rAjanaitika sAdhana campaigner N can N 1. can VI 1. can VT 1. canal N 1. canary N 1. cancel VT 1. cancer N 1. candid A 1. candidate N 1. candle N 1. can dlestick N candour N 1. candy N 1. candy VT 1. cane N 1. cane VT 1. canine A 1. canker N 1. canker VI 1. canker VT 1. cannibal N 1. cannibalism N khalIphA,muhammada ke uttarAdhikArI kI upAdhi nAva kI se.ndha bharanA,darja bhar anA pukAra,bulAvA,Tera,nevatA nAma rakhanA,2. Dhi.nDhorA pITanA bulAnA,pukAranA, nima.ntrita karanA,chillAnA,2. sITInA,3. thoDI dera ke lie bhe.nTanA dhandhA,vyA pAra kaThora,kaThina,nirdayI anubhavahIna,anADI,2. nIche kA,3. bepara kA sthira, shAnta,avyAkula sthiratA,shAnti,sukha shAnta karanA,Tha.nDA karanA chupake se,dh Ire se,shA.nti se eka prakAra kA hukkA,pechavAna bachchA denA U.nTa,uShTra eka p rakAra ke phUla denevAle hare paudhe kaimarA,pratibimba lene kI peTI,2. nyAyAdhI sha kA ekAnta kamarA 1. chhadmAvaraNa,chhipAne kA sAdhana,jahAja topa Adi ko chh ipAnA paDAva,chhAvanI,DerA paDAva DAlanA,DerA DAlanA abhiyAna,khulA maidAna,sama rabhUmi,2. laDAI,dhAvA,yuddhasa.nbandhI kriyAye.n,3. kisI sAmAjika yA ke lie sa. ngaThita kriyAye.n 1. abhiyAna chalAnevAlA,purAnA sipAhI,sainika kaina,kaTorA,TI na kA bartana sakanA,yogya honA masAlA lagAkara kaina me.n rakhanA nahara,nAlA e ka gAnevAlA pakShI,2. kenArI TApU kI madirA kATanA,chhIlanA,ghisanA,lakIra khI.n chanA,2. radda karanA,niShprabhAva karanA kainsara,nAsUra,2. kekaDA,3. karkarAsh i kharA,niShkapaTa,sachchA ummIdavAra,padAbhilAShI,prArthaka,padAnveShI momabatt I,2. jyoti,dIpaka 1. dIpAdhAra,chirAgadAna kharApana,sachchApana,sAphadilI,nirma latA,niShkapaTatA mishrI,khA.nDa,kanda pAganA,murabbA pakAnA be.nta,2. chhaDI be .nta mAranA kutte ke jaisA,kukkurIya ghuna,kIDI,2. nAsUra,vraNa,3. paudho.n kA e ka roga saDa jAnA,naShTa ho jAnA saDA denA,naShTa kara denA,khA jAnA rAkShasa,na rabhakShaka 1. rAkShasapana,manuShya kA mA.nsa khAnA,2. niShThuratA

cannon N cannonball canny A canoe N canopy N cant A cant N cant VI cantankerous canteen N canter N canto N canton N canton VT canvas N canvass VI canvass VT can vasser N cap N cap VT capability capable A capacity N cape N caper N caper VT ca pital A capital N capitalism capitalist capitalize capitulate capitulation capri cious capsize VI capsize VT capsule N captain N captain VT captivate VT captive A captive N captivity N captor N capture N 1. N 1. 1. 1. 1. 1. 1. A 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. N 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. N N V VI N A 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. topa 1. topa kA golA chAlAka,chatura,sAvadhAna Do.ngI chhatra,cha.ndavA ga.nvAra,asab hya kubhAShA,kapaTa kI bAta banAkara bolanA 1. jhagaDAlU,chiDachiDA kainTIna,pal aTana kA madirAghara,2. sainiko.n kA madirApAtra,sainiko.n kA Tina kA bartana sa rapaTa,kadama,2. kapaTI,dAmbhika sarga,kANDa paraganA paragano.n me.n vibhAjita karanA pAla,tirapAla,kiramicha cha.ndA mA.nganA,voTa mA.nganA jA.nchanA,vAdavivA da karanA,bAta karanA voTa mA.nganevAlA,prArthaka TopI,2. choTI,3. mukhiyA TopI pahanAnA,( ba.ndUka me.n) TopI chaDhAnA 1. sAmarthya,yogyatA,kShamatA yogya,upay ukta,samartha vistAra,samAvesha,samAI,2. shakti,sAmarthya,yogyatA rAsa,2. gale k A vastra,garadanI,ka.ndhe kA vastra uchhala-kUda,kUda-phA.nda nAchanA,kUdanA,kil ola karanA,phudakanA mukhya,pradhAna,2. uttama,achchhA,3. sabase baDA,sabase U.n chI shreNI kA,4. shira sa.nbandhI rAjadhAnI,mukhya nagara,2. baDA akShara,3. pU. njI,mUladhana,4. stambha kA shikhara,shIrSha 1. pU.njIvAda 1. pU.njIpati,sAhukAr a,seTha,mahAjana 1. pU.njI banAnA,pU.njI rUpa me.n prayoga karanA 1. hathiyAra D Ala denA,sharto.n ko mAna lenA 1. praNa,vachana,2. sharto.n ke adhIna honA 1. sa nakI,uma.ngI,uthalA,ochhA ulaTa-pulaTa jAnA ulaTanA,palaTanA kaipasUla,bIja koSh a,puTa,kUpI kaptAna,senApati,jahAja kA adhyakSha, netA honA ba.ndI banAnA,2. adh Ina karanA,moha lenA,3. lubhAnA,vashI karanA yuddhabandI,yuddha me.n kaida kiyA huA,2. vasha me.n AyA huA kaidI,ba.ndI,ba.ndhuA,dAsa kaida,ba.ndhanA,adhInatA,dA satva kaida karanevAlA,ba.ndI banAnevAlA,lUTa kA mAla pAnevAlA pakaDa,lUTa,graha Na kara,2. jIta lenA

capture VT car N carat N caravan N caraway N carbon N carcass N card N card VT c ardinal A care N care VI career N career VI careful A careless A cargo N caricat ure caricature carl N carmine A carmine N carnage N carnal A carnation N carniva l N carnivore N carnivorous carol N carol VT carouse VT carousel N carp V carpen ter N carpenter VI carpentry N carpet N carpet VT carriage N carrier N carrion N carrot N carry VT cart N cartilage N 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. N VT 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. A 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. chhIna lenA,jIta lenA,le lenA,2. pakaDanA moTaragADI,pahiyAgADI,2. ratha eka rat tI,karA.nta,chAra grena kI tola kAphilA vilAyatI jIrA,ajamAda koyalA,kArbana sha va,mR^itasharIra,2. chaukhaTa,AdhAra,3. ThaTharI,4. nAsha,5. eka prakAra kA golA kArDa,2. tAsha,3. dhunakI dhunanA mukhya,pradhAna dhyAna,chintA,rakShA,paravAha ,sAvadhAnI,chaukasI chintA karanA,chAhanA,mana me.n lAnA,paravAha karanA jIvikA, chalana,2. dauDa kA mArga,3. dauDa,gati,chAla sarapaTa jAnA,2. teja jAnA chaukas a,sAvadhAna nishchinta,beparavAha,acheta,asAvadhAna jahAja kA bojha,khepa 1. hAs ya chitra 1. hAsya chitra banAnA,guDDA banAnA ga.nvAra,dehAtI,ujaDDa lAla ra.nga kA lAla ra.nga vadha,nAsha,sa.nhAra,hatyA shArIrika,sA.nsArika,viShayI gulanAra ,lAlI kArnivAla,romana kaitholika logo.n kA eka utsava mA.nsAhArI pashu 1. mA.ns AhArI ma.ngalAcharaNa,prasha.nsAgAna,Ananda kA gIta prasha.nsAgAna karanA,Ananda gIta gAnA bahuta pInA,chhaka kara pInA,khUba madyapAna karanA madyapAna kA utsav a tAlAba kI machhalInA,shaphaTarInA baDhI,khAtI,sutAra baDhI kA kAma karanA baDh IgIrI kAlIna,galIchA,darI,jAjima kAlIna bichhAnA gADI,savArI,2. chAla,Dha.nga,3. le jAnA,DhonA,4. DhulAI,bhADA vAhaka,le jAne vAlA,kulI,palledAra dUta,samAchAra le jAnevAlA saDA huA mA.nsa,marA huA jAnavara gAjara le jAnA,DhonA,baDhAnA,nibA hanA,2. jItanA,le lenA,3. thAmanA,sahArA denA,4. artha rakhanA chhakaDA gADI,gAD I kurakurI,chabanI haDDI

cartoon N 1. hAsyospAdaka chitra cartridge N 1. kAratUsa cartwright N 1. gADI ba nAnevAlA carve VTI 1. kATanA,patthara para khoda kara chitra banAnA,kATa kara ch itra banAnA carver N 1. sa.ngatarAsha,patthara para khoda kara chitra banAnevAlA cascade N 1. jharanA case N 1. khola,DibiyA,gilApha,peTI,2. kesa,khAnedAra DhA. nchA,3. dashA,sthiti,mAmalA,bAta,viShaya,4. vibhakti,5. abhiyoga,mukadamA,nAlish a cash N 1. rokaDa,rupayA,nakada cash VT 1. tuDAnA,bhunAnA cashier N 1. khajA.nc hI,rokaDiyA,koShAdhyakSha cashier VT 1. padachyuta karanA,nikAla denA casket N 1 . si.ngAradAna,AbhUShaNo.n kA DibbA cast N 1. sA.nchA,2. phe.nka,3. halkA ra.nga cast VT 1. phe.nkanA,pachhADanA,girAnA caste N 1. jAti,varNa,gotra casting N 1. DhalAI,2. DhalI huI vastu castle N 1. durga,gaDha,koTa castor N 1. UdabilAva ca strate VT 1. napu.nsaka karanA casual A 1. sa.nyoga se,achAnaka,Akasmika,daivI c asually Adv 1. akasmAta,achAnaka,anajAne,sa.nyoga se casualty N 1. Akasmika ghaT anA,Apad,daivayoga cat N 1. billI cataclysm N 1. pAnI kI bADha,pR^ithvIplAva cat acomb N 1. kabro.n kA tahakhAnA,mR^ita sharIra ke dharane kA tahakhanA catalogue N 1. nAmAvalI,nAmasUchI catalogue VT 1. sUchIpatra banAnA catapult N 1. gulela cataract N 1. motiyAbinda,phUlI,jAlA,2. baDA jharanA catastrophe N 1. Apatti,dur gati,Apada,burA pariNAma catch N 1. pakaDa,2. lAbha catch VT 1. pakaDanA,phA.nsa lenA,uDa kara laganA catechism N 1. prashnottarI categorical A 1. nirdhAraka,ni rNayAtmaka,sIdhA,spaShTa,niyata category N 1. varga,samAna varga,shreNI,pada,vib hAga cater VT 1. khilAnA,pilAnA,Ana.nda kI sAmagrI juTAnA,AvashyakatAe.n pUrI ka ranA caterer N 1. rasoiyA,bhaNDArI caterpillar N 1. jhI.ngA,kIDA cates N 1. moha nabhoga,taramAla cathartic A 1. rechaka,dastAvara cathartic N 1. rechaka auShadh i cathedral N 1. baDA girajA catholic A 1. sarvasAmAnya,sAmAnya,udAra,sArvalauki ka,sArvabhaumika cattle N 1. pashu,godhana,Dhora,maveshI

cauldron N cauliflower causal A cause N cause VT causeway N caustic A caustic N caution N caution VT cautious A cavalcade N cavalier A cavalier N cavalry N cave N cave VI cave VT cavern N cavity N cease VI cease VT ceaseless A cedar N cede VT ceil VT ceiling N celebrate VT celebration celebrity N celestial A celibacy N celibate N cell N cellar N cement N cement VT cemetery N censor N censure N cen sure VT census N cent N centenarian centenary N 1. N 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. N 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. N 1. ha.nDA,kaDAhI 1. phUlagobhI,karamakallA kAraNa sa.nba.ndhI,hetuka,kAraNa batAnev AlA kAraNa,hetu,nimitta,2. manoratha,abhiprAya,3. mukadamA,5. pakSha paidA karan A,uThAnA,kAraNa honA,machAnA,utpanna karanA bA.ndha,pula kI U.nchI saDaka jalAne vAlA,dAhaka,2. kaThora dAhaka vastu chetAvanI,AGYA,2. chintA,sAvadhAnI,vichAra,c haukasI chaukasa karanA,chetAnA,sAvadhAna karanA sAvadhAna,satarka,chaukasa,budd himAna savAro.n kI shreNI bahAdura,abhimAnI,ra.ngIlA ashvArohI,ghuDasavAra,savAr a,bahAdura ashvArohI senA guphA,khoha,sura.nga guphA me.n rahanA sura.nga karanA baDI guphA,mA.nda kandarA,kShidra,khoha,guphA ba.nda honA,rukanA,ho chukanA,Tha haranA banda karanA,rokanA,chhoDanA lagAtAra,barAbara,anantara,nitya,anavarata d evadAra de DAlanA chhata lagAnA bhItarI chhata,chAdara utsava manAnA,anuShThAna karanA,sarAhanA,2. prasha.nsA karanA,manAnA,rachanA,prasiddha karanA 1. utsava,d hUmadhAma,anuShThAna,khushI manAnA pratiShThita vyakti,2. kIrti,pratiShThA,yasha svargIya,AkAshIya,khagolIya kuvA.nrApana,avivAhita avasthA kuvA.nrA ra.ndhra,bi la,khoha,2. godAma,tahakhAnA,3. chhoTA kamarA,jhopaDI,maNDapa tahakhAnA,ta.ngha koTharI,gaDhA chUnA,gArA,sIme.nTa joDanA,milAnA,saTAnA samAdhi sthala nirIkShaka ,guNadoSha vivechaka doSha,kala.nka,apavAda,ni.ndA ghuDakanA,doSha lagAnA,aparAd hI ThaharAnA janagaNanA phrA.nsIsI mudrA,2. shata,saikaDA 1. sau varSha kI avast hA kA manuShya sadI,shatAbdI,sau,2. shatavarShIya utsava

centennial central A centralize century N cere VT cereal N ceremonial ceremonial ceremony N certain A certain Det certainly Adv certainty N certificate certific ate certify VT cessation N cesspool N chafe N chafe VI chafe VT chaff N chaff VT chagrin N chagrin VT chain N chain VT chair N chairman N chalk N chalk VT chall enge N challenge VT chamber N chamberlain chameleon N champ VT champagne N champ ion N chance N chance VI chance VT chancellor chancery N chandelier A 1. VT 1. 1. 1. A N 1. 1. 1. 1. 1. N VT 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. N 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. N 1. N 1. shatavarShIya,sau barasa me.n eka bAra honevAlA kendrIya,bIcha kA,madhya kA,2 . kendrika,3. mukhya,visheSha,pradhAna,prabala 1. eka kendra kI ora lAnA,eka sth Ana para karanA sau varSha,shatAbdI moma lagAnA,chipakAnA anna,anAja kA paudhA 1 . shiShTAchAra sa.nbandhI,rasmI,vaidhika 1. rasma,rIti,dastUra,vidhi,AchAra dhar mAchAra,negachAra,rIti,chAla,rasma,dastUra,shiShTAchAra nishchaya,nissa.ndeha,pa kkA,achUka eka,koI eka,kisI nissa.ndeha rUpa se,avashya,nishchaya rUpa se,aura k yA nishchaya,asa.nshaya,nishchitatA,yathArthatA,dR^iDhapramANatva 1. pramANapatr a,nirNaya,patra,nekanAmI kI chiThThI,prasha.nsA patra 1. pramANita karanA,satya vR^itAnta likhanA lekhabaddha rUpa me.nnA,pramANita karanA,gavAhI denA,dR^iDha k aranA,sapramANa karanA,tasadIka karanA a.nta,ThaharAva,chhuTTI,virAma,virati nAb adAna,hauja,naradahA krodha,tehA,2. ragaDa kI garma krodha karanA,lAla-pIlA honA ,2. chhilanA,ragaDa jAnA malanA,ragaDa kara garma karanA,2. krodhita karanA,khij AnA chokara,bhUsI,chhilakA,chhA.nTana ha.nsI me.n khijAnA,ta.nga karanA khijAvaT a,kuDhana,jhu.njhalAhaTa kuDhAnA,khijAnA,ta.nga karanA shrR^i.nkhalA,sikaDI,ja.n jIra,hathakaDI,2. karadhanI,toDA sikaDI bA.ndhanA,kuNDI lagAnA,3. ba.ndI karanA kursI,chaukI,sukhAsana sabhApati khaDiyA,khaDiyA miTTI,rAmakhalI khaDiyA ke chih na lagAnA lalakAra,laDAI ke lie bulAvA,AhvAna,dAvA lalakAranA,2. sAmanA karanA,3 . asvIkAra karanA,virodha karanA,4. TokanA kamarA,koThA,chaubArA,koTharI,2. kach aharI,nyAyAlaya,nyAyaghara,3. sabhA 1. yorUpa kI kachahariyo.n kA eka baDA adhik ArI,rAjamahala kA baDA aphasara girgiTa kutaranA,2. chabAnA,kuchalanA shaimpena, eka prakAra kI chamakIlI madirA shUravIra,sUramA,bahAdura,2. utsAhI pakShasamart haka sa.nyoga,daivayogya,prArabdha,bhAgya,2. maukA,Dhaba,avasara sa.nyogavasha h o jAnA jokhima me.n DAlanA 1. nyAyAlaya kA eka baDA adhyakSha,rAjapaNDita,dAnAdh yakSha eka baDA nyAyAlaya 1. kaDiyo.n kI jhADa-phAnUsa

chandler N 1. momabattI banAnevAlA,momabattI bechanevAlA change N 1. parivartana ,rUpAntara,2. chhoTe sikke,rejagArI change VI 1. badala jAnA,palaTa jAnA,palaTan A change VT 1. parivartana karanA,badalanA,palaTanA,bhunanA channel N 1. nAlA,ta .nga samudra,saritA,2. mArga chant N 1. gIta,bhajana chant VT 1. gAnA alApanA ch aos N 1. gaDabaDI,golamAla chap N 1. manuShya,laDakA,2. darAra,phA.nka chap VI 1 . taDakanA chap VT 1. taDakAnA,phADanA chapel N 1. chhoTA girajA chaperon N 1. k u.nvArI strI kI chaukasI karanevAlI strI chaperon VT 1. kisI strI kI chaukasI ka ranA,kisI strI ko kisI sArvajanika sthAna para le jAnA chaplain N 1. devAlaya kA pujArI,purohita,pAdarI chapman N 1. bisAtI,pherIvAlA,vyApArI chapter N 1. adhyA ya,khaNDa,2. pAdariyo.n kI sabhA chapter VT 1. adhyAya karanA,khaNDa karanA char VT 1. koyalA banAnA,jhulasA denA,jalAnA character N 1. chihna,a.nka,lakShaNa,2. AcharaNa,charitra,svabhAva,guNa,chAlachalana,3. kIrti,4. vyakti,5. akShara,lipi ,6. anokhApana,7.nATaka kA pAtra,nATaka kA charitra characteristic N 1. vishiShT a lakShaNa,guNa,visheShatA characterize VT 1. guNa yA svabhAva batAnA,charitra c hitraNa karanA,nAma denA,prasiddha karanA charcoal N 1. lakaDI kA koyalA charge N 1. AkramaNa,dhAvA,2. doShAropaNa,3. mUlya,4. rakhavAlI,rakShA,5. AGYA,6. adhik Ara,7.bhAra,bojha charge VT 1. lagAnA,dAma mA.nganA,lenA,2. sau.npanA,3. AGYA de nA,4. AkramaNa karanA,dhAvA karanA,5. doSha lagAnA,6. bhAra rakhanA,bojhA lAdanA charger N 1. laDAI kA ghoDA,2. parAta,thAla chariot N 1. ratha,gADI charitable A 1. dAnashIla,puNyAtmA,udAra,upakArI charitably Adv 1. anugraha se,udAratA se,k R^ipA pUrvaka,dAnashIlatA se charity N 1. dAna,puNya,upakAra,2. udAratA,karuNA,d ayAlutA charlatan N 1. kachchA vaidya,jhUThA vaidya,Thaga vaidya charm N 1. mano haratA,manoramatva,chittAkarShatva,2. sundaratA,shobhA,3. mantra,jAdU,TonA charm VT 1. mohita karanA,mohanA,lubhAnA,mana haranA,2. jAdU karanA charming A 1. suh AvanI,mohanI,rijhAU,mohaka,sundara,sukhada chart N 1. lekhAchitra,chitra,samudrI nakshA,vivaraNapaTa,chitra-paTa,samudra ke kinAre kA chitra charter N 1. rAjapa tra,adhikArapatra charter VT 1. adhikAra denA chase N 1. mR^igayA,AkheTa,2. pIch hA karanA,3. chhApe ke akSharo.n ko kasane kA DhA.nchA chase VT 1. pIchhA karanA ,khadeDanA,AkheTa karanA chasm N 1. darAra,chheda,phA.nka,2. shUnyatA,randhra ch asten V 1. da.nDa de kara ThIka karanA,vasha me.n karanA,nigraha karanA,2. shudd ha karanA,pavitra banAnA chastise VT 1. daNDa denA,tADanA karanA chastity N 1. s huddhatA,satItva,satya,vishuddhatA,pavitratA,i.ndriya-nigraha

chat N chat VI chateau N chatter N chatter VI chatty A cheap A cheat N cheat VI cheat VT check VT cheek N cheer N cheer VT cheerful A cheery A cheese N chemical A chemical N chemist N chemistry N cheque N chequer N cherish VT cherry A cherr y N chessman N chest N chestnut A chestnut N chevalier N chew N chew VT chicaner y N chick N chicken N chide VT chief A chief N chiefly Adv chieftain N child N c hildbirth childhood N childish A 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. N 1. 1. gapashapa,bakavAsa bakabaka karanA,gapashapa karanA gaDhI,koTa,kilA chI.n-chI.n kA shabda,2. bakabaka,gapashapa bakabaka karanA,Te.n-Te.n karanA,2. dA.nta bajAn A,kaTakaTAnA bakkI,bAtUnI sastA,alpamUlya,saralatA pUrvaka prApya Thaga,chhalI,v a.nchaka,2. dhokhA kapaTa karanA,khuTAI karanA,chhala karanA dhokhA denA,chhalan A,ThaganA dabAnA,rokanA,2. jhiDakanA,3. jA.nchanA,4. shaha denA gAla,kapola Anan da,harSha,khAnA-pInA harShita karanA,sAhasa ba.ndhAnA,DhADhasa denA,utsAhita kar anA Anandita,magna,saharSha,ullasita harShita,magna chIja,panIra,dahI phADa kara banAI huI miThAI rasAyanika rasAyanika dravya,rasAyana kI koI vastu rasAyanashA strI,rasAyanI,rasAyanaGYa,rasAyanashAstra kA jAnanevAlA rasAyanaviGYAna,rasAyana -shAstra,rasa-vidyA huNDI,cheka,rukkA shatara.njapaTTa,2. ra.ngo.n kI tabadIlI p AlanA,pyArA samajhanA,2. mana me.n lAnA,dhyAna karanA,mAnanA vilAyatI makoya ke ra.nga kA,chamakIlA lAla ra.nga kA cherI,eka prakAra kA phala,kAkanaja,vilAyatI makoya shatara.nja kI goTI sandUka,piTArA,2. chhAtI,ura surkhI,bhUrA shAhabalUta kA phala,shAhabalUta kA vR^ikSha vIra puruSha,bahAdura jugAlI,pAgura,chi.ntana chabAnA,2. socha-vichAra karanA,chi.ntana karanA TAla maTola,chhala,herA-pherI,v Akchhala chUjA,chiDiyA kA bachchA,2. murgI kA bachchA,3. bachchA,shishu murgI kA bachchA,chUjA,kukkuTashAva,chi.nganA DA.nTanA,burA-bhalA kahanA,jhiDakanA mukhy a,pradhAna,pramukha mukhiyA,nAyaka,chaudharI,netA,pradhAna-puruSha visheSha kara ke,mukhyataH,pradhAnataH,2. bahudhA,adhika karake saradAra,senApati,mukhiyA,adhy akSha,chaudharI,pradhAna-puruSha santAna,bAlaka,bAla,bAlikA,bachchA 1. santAna p rasava,prasava pIDA bachapana,laDakapana,bAlapana,bAlakapana,bAlyAvasthA bAlavat ,laDakapana kI sI,bAlaka kI nA.nI,2. mUrkha,vyartha

childless A chill A chill VI chill VT chilly A chime N chime VI chime VT chimney N chimpanzee chin N china N chine N chip N chip VT chirp VI chisel N chisel VT chit N chit-chat N chitchat N chivalry N chlorine N chloroform choice N choir N choke VI choke VT cholera N choose VI chop N chop VT choral A chord N chorus N c hristen VT chronic A chronicle N chronicle VT chronicler chrysanthemum chubby A chuck N chuck VT chuckle N 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. N 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. N 1. 1. 1. 1 . 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. N N 1. 1. 1. 1. santAnahIna,nirva.nsha ThaNDA,shItala,2. utsAha hIna,nirutsAha ThaNDA ho jAnA,Th iThuranA,kA.npanA,2. jI TUTanA ThaNDA karanA,ThiThurAnA,ka.npAnA,2. niHsAhasa ka ranA,dila toDanA ThaNDA,ThiThurAnevAlA jha.nkAra,ghaNTo.n kA surIlA shabda tAla milAnA,svara milAnA jhanajhanAnA,chhanachhanAnA,2. bajAnA chimanI,dhu.nA nikalan e kA mArga,dhu.nArA 1. chi.npA.njI,eka prakAra kA aphrIkA kA banamAnuSha ThuDDI, chibuka,ThoDhI chInI miTTI kA baratana jAnavara kI rIDha,rIDha kI haDDI TukaDA,k ha.nDa,chhapaTI TukaDe-TukaDe karanA,chhapaTI banAnA,kATanA chU.n-chU.n karanA,c hI.n-chI.n karanA chhenI,TA.nkA,rukhAnI,nihAnI chhenI se kATanA,chhenI se khodan A killA,a.nkura,2. bachchA,3. parachA,rukkA bAtachIta,gapashapa bAtachIta,gapash apa bahAdurI,vIratA klorIna,eka auShadhI,eka shvAsa rodhaka vAShpIya padArtha 1. besudha karane kI auShadhi,klorophArma chunAva,chunane kA adhikAra,chha.nTAva,p asanda,varaNa bhajana gAne vAlo.n kA samUha,2. giraje kA pUrvI bhAga galA ghuTa jAnA galA gho.nTanA,ThUsanA,dabAnA haijA,bisUchikA chunanA,chhATanA,pasanda kara nA,a~NgIkAra karanA,2. ichchhA karanA,ThAnanA samajhanA TukaDA,boTI,2. darAra kA TanA,TukaDe TukaDe karanA,2. bhakosanA,nigalanA rAga kA,bhajana kA ta.ntrI,tAra, DorI,rassI,rajjU,tA.n,2. jyA,jIyA,3. svara sa.nyoga,dhvani,svara,4. nAbhigata gA yako.n kA samUha,2. gIta kA vaha bhAga jisako saba loga mila kara gAe.n,dhruvaka ,anupada jala sa.nsakAra karanA,isAI banAnA,baptisamA denA,2. nAma rakhanA purAn A,dinI,dIrgha,sthAyI itihAsa,vR^ittAnta itihAsa me.n likhanA 1. itihAsa lekhaka 1. guladAudI galaphulA,golamola,gudagudA kaTa kaTa,murgI kA shabda,2. phe.nkAva, halakI choTa phe.nka denA dabI huI ha.nsI,2. murgI kA shabda

chuckle VI chum N church N church VT churchman N churchyard churn N churn VT cid er N cigar N cigarette N cinder N cinema N cinematographer cinematography cinnam on N cipher N cipher VI circa Prep circle N circle VI circle VT circuit N circui tous circular A circular N circulate VI circulate VT circulation circumference c ircumspect circumstance circumstantial circumvent circus N cistern N citadel N c itation N cite VT citizen N citizenship citron N city N civic A civics N 1. 1. 1. 1. 1. N 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. N N 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. A 1. 1. 1. 1. N N A N A VT 1. 1. 1. 1. 1. 1. N 1. 1. 1. 1. muskurAnA,ruka ke ha.nsanA,2. murgI kA sA shabda karanA mitra,sAthI,eka sAtha kh Ane pIne vAlA girajAghara,2. pAdarI loga,3. IsAiyo.n kA samudAya laDake ke janma ke bAda girjA me.n Ishvara kA dhanyavAda karanA pAdarI 1. girajA ke samIpa mR^i tako.n ke gADane kA sthAna mathane kI nAda,maTakI,2. rI,mathAnI,mihAmI mathanA,m akkhana nikAlanA seba kI madirA churuTa,sigAra sigareTa a.ngArA,jalatA huA koyal A,2. rAkha,bhasma chalachitra,sinemA 1. chalachitrakAra 1. chalachitrakalA,chala chitraNa dAlachInI shUnya,bindu,2. tuchchha vastu,3. gupta likhAvaTa kI ku.njI g aNita karanA lagabhaga vR^itta,gherA,paridhi,2. maNDalI,samAja ghUmanA,chakkara mAranA,pradakShiNA karanA gheranA gherA,chakkara,daurA 1. chakkaradAra,ghumAvadA ra,phera kA gola,vR^ittIya,vR^ittAkAra,2. eka vR^itta yA samAja me.n ghUmatA huA sarkyulara,aneka manuShyo.n ko bhejA huA patra,ghUmatA huA viGYApana ghUmanA,ph iranA,daurA karanA,chakkara lagAnA ghumAnA,chAro.n ora bhejanA,prachalita karanA ,phailAnA 1. ghumAva,phera,prachalana,daurA,chakkara,2. rakta bahana,khUna kA da uDA 1. paridhi,gherA,chakkara,ghumAva 1. sAvadhAna,chaukasa 1. ghaTanA,sa.nyoga, bAta,2. gati,dashA,avasthA 1. achAnaka,sa.nyogavasha,2. vistIrNa,vyorevAra 1. dh okhA denA,ThaganA akhADA,tamAshe kA gola maidAna,da~Ngala ku.nDa,jalAdhAra,hauja ,haudA gaDha,koTa avataraNa,dR^iShTAnta,2. bulAvA,sammana dR^iShTAnta denA,havAl A denA,pramANa denA,2. bulAvAnA nagaravAsI,nagara kA rahane vAlA,paura,puravAsI, nAgarika 1. nAgarika svatva,paurAdhikAra nIbU,chakotarA nagara,shahara,pura naga ra kA,nAgarika,paura nAgarika viGYAna

civil A 1. rAjanaitika,2. sabhya,shiShTa,savinaya,sushIla,3. deshIya,nagara yA r AShTra kA,bhItarI,gharelU,Apasa kI,4. dIvAnI,5. asainika civil-marriage N 1. kAn UnI vivAha,vaha vivAha jo dhArmika vidhi se na ho varana kAnUnI rUpa se ho civil ian N 1. asainika karmachArI,mulkI hAkima,deshI prabandhakartA,2. dIvAnI kAnUna me.n nipuNa manuShya civility N 1. sushIlatA,shiShTatA,sabhyatA,namratA civiliza tion N 1. sabhyatA,AchArashiShTatA civilize VT 1. sudhAranA,sabhya banAnA,shiShT AchAra sikhalAnA clack VI 1. karkasha shabda karanA,TiTakAranA,kaTakaTAnA clad A 1. kapaDe pahane hue,DhakA huA,AchchhAdita clad VT 1. pahananA,AchchhAdita kara nA claim N 1. dAvA,mA.nga,adhikAra pratipAdana,2. svatva,3. dAvA kI huI vastu cl aim VT 1. dAvA karanA,apanA adhikAra pratipAdita karanA,mA.nganA claimant N 1. d AvedAra,abhiyoktR^i,svatva chAhane vAlA,adhikAra pratipAdaka clam N 1. namI,tarI clam VT 1. lasalasA banAnA,chikanI vastu lagAnA clamber VI 1. kaThinAI se chaDh anA clamour N 1. chillAhaTa,kolAhala,dhUma,gohAra clamour VI 1. chillAnA,shora m achAnA,duhAI denA,guhAra karanA clamp N 1. kIlaka,patthara joDane kA lohA clan N 1. jAti,gotra,jatthA,gaNa,kuTumba,pantha,ghaTAnA clandestine A 1. chhipA huA,av yakta,gupta,aprakaTa clang VT 1. jhanajhanAnA,ThanaThanAnA clap N 1. tAlI,khaDak A,kaDaka,karatAla dhvani,tAla clap VI 1. tAlI bajAnA clap VT 1. khaTakhaTAnA,tha pakAnA,paTapaTAnA,tAlI bajAkara prasha.nsA karanA clapper N 1. tAlI bajAne vAlA, 2. ghaNTe kI golI yA laTakana,TunaTunA clarification N 1. maila chhATanA,vishudd ha yA nirmala karanA clarify VT 1. spaShTa karanA,vishuddha karanA,2. nirmala ka ranA,maila chhATanA,phADanA clarion N 1. turahI,narasi.nhA,karanAI clash N 1. Ta kkara,samAghAta,muThabheDa,2. Takkara,virodha clash VI 1. viruddha honA,eka mata na honA clash VT 1. Takkara mAranA,khaTakhaTAnA,laDanA clasp N 1. A.nkaDA,2. Al i.ngana,galabahiyA.n clasp VT 1. banda karanA,A.nkaDA lagAnA,2. gale lagAnA,lipa TAnA class N 1. kakShA,darjA,2. pada,shreNI,pa.nkti,prakAra,varNa,varga,bhAga,nA ma class VT 1. shreNIbaddha karanA,yathAvarga rakhanA,sajAnA classic A 1. uttama ,prathama shreNI,prathamavargIya vidvAna classical A 1. uttama,prathama shreNI,p rathamavargIya vidvAna classification N 1. vargIkaraNa,shreNIbaddha karanA class ify VT 1. krama se alagAnA,kramavAra sajAnA,shreNIbaddha karanA clatter N 1. kha DakhaDAhaTa,jhanajhanAhaTa,khaTapaTa,2. khalabalI,upadrava,3. bakabaka clatter V I 1. khanakhanA,khaDakhaDAnA,jhanajhanAnA,2. bakabaka karanA clatter VT 1. khaDa khaDAnA,aisI choTa lagAnA jisase khanakhanAhaTa paidA honA clause N 1. vAkya kha NDa,pada claw N 1. nakha,pa~njA,cha.ngula

claw VT 1. pa~njA mAranA,kharo.nchanA clay N 1. chikanI miTTI,piNDola,kIchaDa cl ay-built N 1. kachchA,miTTI kA, clean A 1. vishuddha,pavitra,ujjvala,nirmala,sAp ha,shuddha,kharA,nirdoSha,nirvikAra,2. pUrA,sampUrNa clean VT 1. shuddha karanA, nirmala karanA,sApha karanA clean-µåÆá VT 1. sApha chalA gayAnA,korA nikala gayA nA cleanliness N 1. nirmalatA,ujalApana,sutharAI,vishuddhatA cleanse VT 1. nirma la karanA,mA.njanA,dhonA,shuddha karanA clear A 1. ujjvala,sApha,nirmala,ujAgara ,2. nirdoSha,nirmala,nirdoSha,3. prakaTa,pratyakSha,vyakta,4. tIvrabuddhi,5. muk ta,chhuTakArA pAyA huA clear Adv 1. sApha spaShTa rUpa se,khullama-khullA,bilaku la clear VI 1. ujjvala honA,chamakIlA honA,shuddha honA,nirmala honA,mukta honA, rahita honA clear VT 1. sApha karanA,ujjvala karanA,nirdoSha karanA,ThIka siddha karanA clearance N 1. shuddhi,saphAI,khAlI karanA,2. nikAsI kI chiThThI,chAlAna ,3. bachata,lAbha clearly Adv 1. spaShTa rUpa se,khola ke,pratyakSha,nissa.ndeha cleave VI 1. laganA,lipaTanA cleave VT 1. phADanA,chIranA,alaga karanA,2. chhed anA,bhedanA cleft N 1. chheda,chhidra,chAka,phATa,darAra clemency N 1. dayA,tara sa,komalatA,namratA clement A 1. komala,dayAlu,dayAshIla,kShamAshIla clench N 1. pakaDa,jakaDa clench VT 1. jakaDanA,bA.ndhanA,2. dR^iDha karanA,pakkA karanA cl ergy N 1. pAdarI loga,purohita varga clergyman N 1. pAdarI,purohita clerical A 1 . pAdariyo.n kA,pAdarI sa.nbandhI,lekhaka kA,lekhaka sa.nbandhI,2. tuchchha cler k N 1. muharrira,klarka,munshI,lekhaka clerk V 1. lekhaka kA kAma karanA clever A 1. chAlAka,chatura,pravINa,sayAnA,guNI cleverness N 1. chAlAkI,chaturAI,pravIN atA,nipuNatA click N 1. khaTakhaTa kA shabda,TikaTika click VI 1. khaTakhaTa kar anA,TikaTika karanA client N 1. muvakkila,yajamAna,asAmI,2. grAhaka,adhIna manuS hya cliff N 1. TIlA,U.nchI aura DhAlU chaTTAna climate N 1. jalavAyu,deshaprakR^ iti,R^itu,mausama climatic A 1. jalavAyu sa.nbandhI,mausamI,deshaprakR^iti sa.nb andhI climax N 1. choTI,sirA,2. eka ala.nkAra,sAra,uttarottara utkarSha,3. chaDh Ava,uThAva,4. parAkAShThA,parAkoTi climb VT 1. chaDhanA,Upara jAnA climber N 1. chaDhane vAlA,Upara jAne vAlA climbing N 1. chaDhanA,Upara jAnA clime N 1. jalav Ayu,2. desha,bhUmi,khaNDa clinch N 1. pakaDa,jakaDa clinch VT 1. jakaDanA,bA.ndh anA,2. dR^iDha karanA,pakkA karanA clincher N 1. lohe kI kIla,A.nkaDA,2. pakkI d alIla cling VI 1. chipaTanA,lipaTanA,lagA rahanA,chipakA rahanA cling VT 1. lagA nA,bA.ndhanA,saTAnA

clinical A 1. clip N 1. kataranA,chhA.nTanA clip VT 1. clipper N 1. clipping N 1 . clique N 1. cloak N 1. clock N 1. clockwise A 1. clockwise Adv 1. clog N 1. cl og VT 1. cloister VI 1. close A 1. pAsa,nikaTa,7.gADhA close N 1. close VT 1. cl osely Adv 1. closeness N 1. closet N 1. closet VT 1. clot N 1. clot VI 1. cloth N 1. clothe VT 1. clothes N 1. clothier N 1. clothing N 1. cloud N 1. cloud VI 1 . cloud VT 1. clouded A 1. cloudy A 1. clout N 1. clout VT 1. clove N 1. clove_o f_garlic N clover N 1. clown N 1. cloy VT 1. clarify VI 1. club N 1. club VI 1. club VT 1. rogashayyA sa.nbandhI katarana,chhA.nTana,2. klipa,eka aujAra jo chIjo.n ko eka sAtha pakaDe rahatA hai,3. kataranA,chhA.nTanA,kalama karanA,2. ghaTAnA,chhA.nTa nA,sa.nkShepa karanA sikkA kATane kA ya.ntra,2. panasuI nAva katarana,chhA.nTa g iroha,ShaDya.ntrakAriyo.n ityAdi kA dala lambA a.ngarakhA,labAdA,jAmA,2. paradA, ADa,DhapanA,AvaraNa,chhadmavesha ghaDI dakShiNa varta dakShiNa varta lakaDI kA k undA,2. bojha,bhAra,3. roka,aDaka,aTakAva,4. khaDAU.n bojha rakhanA,dabAva DAlan A,2. rokanA ekAnta vAsa karanA,ekAnta me.n banda rahanA banda,2. dama ghuTanevAl A,3. sa.nkShipta,chhoTA,4. sa.nkIrNa,ta.nga,5. chhipA huA,6. anta,samApti,2. pe. ncha banda karanA,DhakanA,gheranA,2. samApta karanA dhyAna se,2. chorI-chorI,gup ta rUpa se,3. pAsa-pAsa,lagabhaga,milA huA saTAva,paDosa,nikaTatA,2. akelApana,c hhipAva,ekA.nta,3. havA kI kamI,damaghuTAva koTharI,kamarA koTharI me.n banda ka ranA,chhipAnA thakkA,chakkA jamanA,thakkA honA,ba.ndhanA,guThThala honA vastra,k apaDA kapaDe pahananA,kapaDe denA kapaDA,vastra,pahanAva julAhA,kapaDA banAnevAl A,kapaDA bechanevAlA,bajAja kapaDA,vastra,pahanAva bAdala,ghana,ghaTA,megha ghir anA,chhAnA,2. a.ndherA honA bAdala chhA jAnA,a.ndherA karanA,2. apavAda karanA b Adalo.n se ghirA huA,a.ndhakAramaya,chhipA huA,aspaShTa bAdala chhAyA huA,dhundh alA,2. udAsa joDa,lattA,potaDA,po.nchhanA,2. ghU.nsA thegalI lagAnA,joDanA,2. gh U.nse lagAnA,mAranA lau.nga 1. lahasuna kI putthI dUba,tipatiyA ghAsa,2. sukha,A nanda,bhoga,vilAsa masakharA,ga.nvAra,bhA.nDa,ujaDDa nAka taka bharanA,jI bharan A,ukatAnA,aghAnA vishuddha honA lAThI,gadA,2. chiDayA kA tAsha,3. sabhA,samAja,k laba sabhA joDanA,milanA,2. vyaya me.n sAjhI honA lAThI se mAranA

clue N clump N clump VI clumsily Adv clumsy A cluster N cluster VI cluster VT cl utch N clutch VT clutter N clutter VI coach N coach VI coach VT coal N coalesce VI coalfield N coalition N coarse A coast N coast VI coat N coat VT coating N co ax VT cobble N cobble VT cobbler N cobra N cobweb N cock N cock VT cockatoo N co cker VT cockney N cockpit N cockroach N cocoa N coconut N cocoon N cod N coddle VT code N code VT 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. sUta kA golA,2. patA,sUtra guchchha,ku~nja,gulma,2. kuDaula kundA thapathapa kar ake chalanA,2. ku~nja me.n lagAnA bhaddepana se,phUhaDapana se,adhUrepana se,anA DIpana se beDha.nga,adakSha,bhaddA,beDaula,anagaDha,phUhaDa,sthUla guchchhA,gulm a,sa.ngha,2. samUha,bhIDa samUha me.n honA,ekatra honA,guchchhA honA samUha me.n karanA,ekatra karanA,guchchhe me.n rakhanA pa.njA,mUTha,pakaDa jakaDanA,muThThI me.n pakaDanA kolAhala,haDabaDAhaTa ekatrita honA,bhIDha lagAnA,2. kolAhala mac hAnA gADI,chAra pahie kI gADI,2. shikShaka,parIkShA ke lie taiyAra karanevAlA sh ikShaka gADI me.n jAnA gADI me.n le jAnA,2. paDhAnA,shikShA denA koyalA ikaThThA honA,milanA,juDa jAnA koyalA nikalane kA sthAna sa.nyoga,mela,guTTa asabhya,uja DDa,gADhA,moTA,bhaddA sImA,kinArA,sAgara taTa,samudra taTa kinAre jahAja chalAnA koTa,para,bAla,khAla,AvaraNa khola chaDhAnA,maDhanA,ra.nganA,astarakArI karanA, kalI karanA kalI,lepa,2. koTa kA kapaDA manAnA,bahalAnA,chApalUsI ityAdi se koI kAma karAnA,2. phusalAnA,mIThI bAto.n se milA lenA patthara jo pAnI se chikanA h o gayA ho TA.nkanA,gA.nThanA chamAra,mochI kobarA,phaNadhara,bhuja.nga,kAlA sA.n pa makaDI kA jAlA,2. dhokhA,jAla murgA,kukkuTa,2. R^itudarshaka,3. akaDa ke chal anevAlA mukhiyA,muDhDha,4. ghoDA khaDA karanA,2. ghoDA chaDhAnA kAkAtuA,eka prak Ara kA totA khUba khilAnA,2. pyAra karanA,lADa karanA,dulAra karanA landana naga ra kA rahanevAlA,mUrkha puravAsI kakapiTa,havAI jahAja kA agalA hissA,2. murgo.n ke laDane kA akhADA,pAlI,da.ngala tilachaTTA,jhI.ngura nAriyala kA peDa nAriyal a,garI kakUna,kachche reshama kA kovA,koSha bIjakoSha,phalI,chhImI,2. eka prakAr a kI machhalI gunagunA karanA,2. Adara se pAlanA,mAnanA,sevA-sushrushA karanA sa .nhitA,jAbtA,dharmasa.nhitA,rAjanItisa.ngraha,kAnUna kI kitAba,2. sainika chihna praNAlI sa.nhitA rUpa me.n rakhanA,niyamabaddha karanA

coerce VT coercion N coercive A coexist VI coffee N coffee-house coffer N coffin N cog N cog VT cogent A coherent A cohesion N coil N coil VT coin N coin VT coi nage N coincide VI coincidence coincident coke N coke VT cold A cold N coldly Ad v collaborate collapse N collapse VI honA collar N collar VT collateral colleagu e N collect N collect VI collect VT collection collective collector N college N collegiate collide VI collier N collision N 1. 1. 1. 1. 1. N 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. N A 1. 1. 1. 1. 1. VI 1. 1. 1. 1. A 1. 1. 1. 1. N A 1. 1. A 1. 1. 1. balapUrvaka rokanA,bala jorI karanA,dabAnA,vivasha karanA dabAva,nigraha,2. bala dvArA shAsana,3. niya.ntraNa lAchArI,rokanevAlA,pratirodhI eka samaya me.n honA ,samakAlIna honA,sahavartI honA,eka sAtha honA kahavA 1. bhojanAlaya,khAne-pIne kA ghara khajAne kA sa.ndUka,mudrAdhAra tAbUta,sa.ndUka jisame.n murdA rakha kar a gADate hai.n,shavadhAra chakradanta,pahiye kA dA.ntA dhokhA denA,chhalanA bala vAna,pakkA,niruttara,Avashyaka milA huA,juTA huA,2. aviruddha,anukUla lagAva,sa. nyoga,saTAva,sa.nshakti,sa.nba.ndha lachchhA,giDulI,veShThana lapeTanA,lachhiyAn A,giDulI banAnA sikkA,mudrA,rupayA,paisA sikkA banAnA,2. gaDhanA,nikAlanA,rachan A sikkA gaDhanA,mudrA DhAlanA,2. gaDhanta,3. jo vastu gaDhI gI ho eka hI sthAna para honA,sannipatita honA,2. milanA,ThIka baiThanA,eka mata honA,anurUpa honA 1 . sa.nyoga,sannipAta,eka hI sAtha paDanA,milAva,mela,anurUpatA,ekamatya 1. milat A huA,samAna,sannipAtI,samakAlIna bujhA huA patthara kA koyalA koyalA banAnA Tha NDA,shItala,rUkhA,sunna,2. udAsIna,niHsneha,nirutsAha,Adara rahita,3. gambhIra T haNDa,shIta,sardI binA sneha,udAsInatA pUrvaka,rukhAI se 1. eka sAtha kArya kara nA giranA,shaktipAta,sa.nhAra,2. sikoDa,sa.nkocha,3. chUka,hAra,4. sAhasa hInatA baiTha jAnA,pichaka jAnA,2. sikuDa jAnA,3. gira jAnA,nAsha ho jAnA,4. himmata h Ara jAnA,sAhasahIna ha.nsalI,kaNThA,paTTA,2. kutte ke gale kI paTTI paTTA pakaDa nA 1. lage-lage,pAsa-pAsa,2. samAnAntara,3. Anusha.ngika,4. eka hI pUrvaja kA,pa Da,sasi.nmAnA.nsha sAthI,sa.ngI,sahayogI,sahapAThI,sahakArI eka chhoTI prArthanA ekatrita honA,baTuranA ekatrita karanA,baToranA,sa.ngraha karanA,2. ugAhanA,tah asIlanA,3. pariNAma nikAlanA 1. ekatrita karanA,2. samUha,sa.ngraha,3. cha.ndA 1 . kula,ekatrita kiyA huA,sa.ngrahita ekatrita karanevAlA,sa.ngrAhaka,2. kara ugA hanevAlA,3. kalekTara,jiledAra,jile kA pradhAna adhikArI mahAvidyAlaya,vidyApITh a,kAleja 1. mahAvidyAlaya kA sa.nbandhI,mahAvidyAlaya sadR^isha Takkara khAnA,bh iDa jAnA,TakarAnA koyalA khodanevAlA,2. koyalA le jAnevAlI naukA muThabheDa,dhak kA,Takkara,2. virodha

colloquial collude VT collusion N colon N colonel N colonial A colonisation colo nise VT colonist N colonization colonize VT colony N colossal A colossus N colou r N colour VI colour VT colt N colter N column N coma N comb N comb VT combat N combat VTI combatant N combination combine VI combine VT combustible combustion come VI comedian N comedy N comet N comfort N comfort VT comfortable comic A com ical A coming A coming N comity N command N command VI A 1. 1. 1. 1. 1. N 1. 1. N 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. N 1. 1. A N 1. 1. 1. 1. 1. 1. A 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. bolachAla kA,sAdhAraNa bolachAla sa.nbandhI jAla rachanA,guTa karanA,saTTA-ba TTA karanA,mela se kArya karanA milI bhagata,sA.nTha gA.nTha,ba.ndisha,kUTasa.nv id,saTTI paTTI eka virAmachihna: karnala,karanaila,senAdalAdhyakSha,palaTana kA baDA aphasara upaniveshI,upanivesha sa.nbandhI,nI bastI kA,aupaniveshika 1. upan ivesha basAnA,nUtana pradesha basAnA basAnA,nI bastI basAnA upanivesha kA rahane vAlA 1. upanivesha basAnA,nUtana pradesha basAnA basAnA,nI bastI basAnA nayI bas tI,nayA pradesha,upanivesha bahuta baDA,bahuta bhArI baDI bhArI mUrti ra.nga,2. chhadmaveSha,3. bahAnA,4. bhA.nti ra.nganA,chehare para ra.nga AnA,lajjita honA ra.nga denA,ra.nga chaDhAnA,2. bahAnA karanA,vishvAsa yogya bAta banAnA,aparAdha chhipAnA bachheDA,2. navayuvaka,mUrkha vyakti hala kA lohA yA phAla khambhA,sta mbha,2. senA kI pa.nkti,sainyadala,3. pR^iShTha kA eka khaNDa,patrabhAga behoshI kI nI.nda ka.nghA,keshamArjanI,2. murge kI choTI,kukkuTashikhA,3. madhukoSha,ch hattA ka.nghI karanA,2. chikanA karanA laDAI,yuddha,virodha laDAI karanA,sAmanA karanA,virodha karanA laDanevAlA,yoddhA 1. mela,sa.ngata,juTAva,sa.nsarga,bandis ha,mishraNa,sa.nyoga milanA,juTanA,eka honA milAnA,eka karanA,mishraNa karanA 1. dahanashIla,jalanevAlA,bhaka se uDa jAnevAlA,dAhya 1. dAha,dahana,jalana AnA,pa hu.nchanA,nikaTa AnA,2. A paDanA,honA,gujaranA,abhiprAya para pahu.nchanA,AnA ha .nsAnevAlA,harSha pradhAna nATaka likhanevAlA,bhA.nDa,svA.ngI harShapradhAna nAT aka,prahasana,svA.nga,nATaka puchchhalatArA,ulkA tArA,dhUmraketu dhairya,AshvAsa na,sukha,DhADhasa dhIraja denA,DhADhasa denA,sahAyatA karanA,samAdhAna karanA,su kha denA,shoka haraNa karanA 1. sukhI,Anandita,sukhadAI,Anandaprada,sukhada,Ashv Asaka hAsyaprada,prahasana sa.nbandhI,ha.nsAU kautukI,ThaTholiyA,ha.nsauDA bhavi Shyata,bhAvI,AgAmI,honevAlA Agamana,pahu.ncha shiShTAchAra,bhalamanasAhata,bhadr atA,shiShTatA AGYA,2. adhikAra,vasha,shakti shAsana karanA,2. U.nchepara honA

command VT 1. AGYA denA,2. dekhanA commandant N 1. senApati,chamUpati commander N 1. AGYA denevAlA,senApati,senA kA aphasara,senAdhyakSha commandment N 1. AGYA, Ishvara kI AGYA commemorate VT 1. kisI utsava dvArA smaraNa karanA,manAnA commem oration N 1. smaraNotsava,mAnatA,utsava commence V 1. anuShThAna karanA commence VT 1. Arambha karanA commencement N 1. Arambha,Adi,anuShThAna commend VT 1. pra sha.nsA karanA,sarAhanIyanA,2. siphArisha karanA,3. sau.npanA commendable A 1. p rasha.nsanIya,sarAhanIya commendation N 1. prasha.nsA,sarAhanA,stuti,siphArisha commensurate VT 1. samAna karanA,barAbara karanA,samapariNAma karanA comment N 1 . TIkA,AlochanA,samAlochanA,TippaNI comment VI 1. TIkA karanA,TippaNI karanA,sam mati denA,AlochanA karanA commentary N 1. TIkA,bhAShya,TippaNI commentator N 1. TIkAkAra,bhAShyakAra,arthakAra commerce N 1. vANijya,vyApAra commercial A 1. vyA pArika,vANijya sa.nbandhI commission N 1. samarpaNa,sau.npa,2. AGYApatra,paravAn A,3. adhikAra,4. dala,janasamUha,5. AcharaNa kriyA,6. dastUrI,ADhata,dalAlI comm ission VT 1. adhikAra denA,2. niyukta karanA commissioner N 1. amIna,adhikArI,2. kamishnarI kA shAsanakartA commit VT 1. sau.npanA,samarpaNa karanA,2. bhejanA,d enA,kArAgAra bhejanA,3. karanA commitment N 1. karanA,denA,bhejanA,2. vAdA,3. kA rAgAra bhejanA committee N 1. sabhA,pa.nchAyata,samiti commode N 1. kamoDa,malam Utra tyAga kA pAtra commodity N 1. mAla,lAbha,sAmagrI,jinsa,asabAba,bikane kI va stu common A 1. sArvajanika,sArva,sArvalaukika,sarvaniShTha,ubhayaniShTha,saba k A,2. sAdhAraNa,sAmAnya,3. bahuta,prachura,4. ochhA,nIcha,5. sAdhAraNa,prAkR^ita commonly Adv 1. bahuta karake,sAdhAraNataH commonplace N 1. sAdhAraNa viShaya,pr atidina kI bAta,2. smAraka lipi commonwealth N 1. sArvajanika sukha,2. sAmAnya l oga,sarva sAdhAraNa,3. praGYA kA rAjya,pa.nchAyatI rAjya,prajAtantra rAjya commo tion N 1. halachala,golamAla,balavA,bechainI,vyAkulatA communal A 1. sA.npradAyi ka,jAtigata,jAtIya commune N 1. bAtachIta,maitrika bAtachIta commune VI 1. bolan A,bolanA chAlanA,bAtachIta karanA communicate VT 1. kahanA,batalAnA,pahu.nchAnA, jatAnA communication N 1. vyavahAra,sa.nsarga,AnA jAnA,bolachAla,khata kitAbata, chiThThI patrI,2. sa.nvAda,bAta,samAchAra communion N 1. sammilita,samAgama,para spara mana kI bAte.n karanA,mela,samagata,2. prabhu IsA masIha ke smaraNa me.n b hoja communism N 1. sAmyavAda,saba vastuo.n me.n sabakA samAnAdhikAra rakhane kA siddhAnta community N 1. samAja,samudAya,jAti,sa.npradAya,2. prajA,loga,sarva s AdhAraNa,3. sammilita adhikAra,sAmya,aikya

commutation N 1. parivartana,hera phera,adalA badalA,samaparivartana commute VT 1. badalanA,hera phera karanA,2. bhArI daNDa ke sthAna para halkA daNDa denA com pact A 1. ba.ndhA huA,gaThA huA,Thosa,ghanA,saghana,sa.nkShepa compact N 1. niya ma,hoDa,sharta,vachana,kaula,karAra compact VT 1. dabAkara jamAnA,pakkA karanA c ompanion N 1. sahachara,sAthI,sa.ngI,mitra,sAjhI companion VT 1. sAtha rahanA co mpanionship N 1. sAtha,sa.ngati,sAhacharya,sa.nsarga company N 1. kampanI,TolI,j atthA,ma.nDalI,2. sa.ngata,sAtha company VI 1. sAtha rahanA company VT 1. sAtha kara lenA comparable A 1. tulanIya,tulanA ke yogya comparative A 1. tulanAtmaka, tulanA sambandhI compare VT 1. tulanA karanA,sadR^isha karanA,milAnA comparison N 1. milAna,tulanA,sAdR^ishya,upamA compartment N 1. vibhAga,kamarA,a.nsha compa ss N 1. kampAsa,dishA nirUpaNa ya.ntra,2. gherA,sImA,vistAra compass VT 1. ghera nA,2. prApta karanA,vasha me.n karanA,3. irAdA karanA,ThAna lenA compassion N 1. dayA,anukampA,tarasa compassionate A 1. dayAvAna,dayAlu,karuNAmaya compatibilit y N 1. anukUlatA,milAva,yogyatA,avirodha compatible A 1. anukUla,samAna,aviruddh a,yogya,mela ke yogya,anurUpa,upayukta compatriot N 1. eka desha vAsI,eka hI des ha me.n rahanevAlA compel VT 1. bala se karAnA,vivasha karanA,dabAnA,lAchAra kar anA compendium N 1. sa.nkShepa,sArA.nsha,tatva compensate VT 1. harajAnA denA,ba dalA denA,kamI pUrI karanA,kShatipUrti karanA,pratiphala denA compensation N 1. badalA,pAritoShika,daNDa,kShatipUrti,pratiphala,harajAnA,kShatipUraka compete VI 1. barAbarI karanA,hoDa karanA,rIsa karanA competence N 1. sAmarthya,guNa,yogya tA,2. bAhulya,prachuratA,paryAptatA competency N 1. sAmarthya,guNa,yogyatA,2. bA hulya,prachuratA,paryAptatA competent A 1. yogya,nipuNa,samartha,2. uchita,2. pa ryApta competition N 1. barAbarI,hoDa,pratiyogitA,pratidvandatA,spardhA competit ive A 1. barAbarI kA,hoDa kA,mukAbale kA,pratiyogitA sa.nbandhI competitor N 1. barAbarI karane vAlA,pratiyogI,pratispardhI,hoDiyA,lAga-DA.nTa karanevAlA compil ation N 1. sa.ngraha,sa.nchaya compile VT 1. sa.ngraha karanA,sa.nchaya karanA c omplacency N 1. Ananda,sa.ntoSha,2. AdarabhAva,sushIlatA,shiShTAchAra complain V I 1. shikAyata karanA,asa.ntuShTatA prakaTa karanA,dukhaDA kahanA,jhI.nkanA,ronA ,2. nAlisha karanA,abhIyoga karanA complainant N 1. abhiyoktA,nAlishI,vAdI compl aint N 1. shikAyata,abhiyoga,ulAhanA,shoka,2. bImArI,roga complement N 1. pUraka ,samapUraka,purAva,sahAyaka,bhartI complementary A 1. pUrA karane vAlA,pUraka,sa mapUraka complete A 1. pUrA,kula,sampUrNa,pUrNa,samUchA complete VI 1. pUrA kara nA,sampUrNa karanA,siddha karanA,samApta karanA

completion N complex A 1. complexion N complexity N compliance N compliant A 1. complicate A complicate VT complication N compliment N compliment VT complimenta ry A comply VI 1. component A 1. component N 1. compose VT 1. nikAlanA,6. dhIraj a composer N 1. composite A 1. composition N compost N 1. compound N 1. compound VI 1. compound VT 1. comprehend VT comprehensible A comprehension N comprehensi ve A compress VT 1. compressor N comprise VT 1. compromise N compromise VT compu lsion N compulsory A compute VT 1. comrade N 1. con VT 1. concave A 1. conceal V T 1. concealment N concede VI 1. concede VT 1. conceive VI 1. conceive VT 1. 1. samApti,pUraNa,sa.npAdana,nipaTAva sa.nyukta,milA huA,mishra,mishrita,pechadA ra,asarala,jaTila 1. ra.nga,varNa,2. rUpa,cheharA,3. svabhAva,prakR^iti 1. asara latA,jaTilatA,ulajhana,mishratA 1. sammati,svIkR^iti,AGYApAlana,anusAra,anuvR^it ti mulAyama 1. ulajhA,pechIdA,asarala 1. lapeTanA,ulajhAnA,pecha DAlanA,pha.nsAn A 1. ulajhana,pha.nsAva,milAva,asaralatA,ulajhAva 1. praNAma,Adara,prasha.nsA,ab hinandana 1. prasha.nsA karanA,praNAma karanA,sarAhanA,vAha vAha karanA,Adara ka ranA 1. prasha.nsAsUchaka,stutimaya svIkAra karanA,mAnanA,AGYApAlana karanA A.ns hika,maulika a.nsha,bhAga,TukaDA,2. avayava banAnA,2. likhanA,rachanA,3. akShara joDanA,4. dhairya dhAraNa karanA,DhADhasa ba.ndhAnA,5. sura dharanA,shAnti denA rachayitA,granthakartA mishra,sammishra,sa.nyukta,bhAgo.n se banA huA,milA huA, juTA huA 1. sa.nyojana,sarjana,rachanA,2. mela,samajhautA,milAvaTa,sa.ngaThana k hAda,pA.nsa,2. milAvaTa samAsa,mela,mishraNa,2. A.ngana,hAtA,gherA,3. milA huA,y augika,mishra,sa.nyukta,mishrita milAnA,sa.nyojana karanA,eka hI me.n milAnA sa. ndhi kara lenA,tai kara lenA,mila jAnA,mela kara lenA 1. samajhanA,2. sammilita karanA,bhItara karanA,milA lenA 1. samajhane ke yogya,bodhanIya,grAhya 1. samajh anA,bodha,grahaNa,2. samajha bUjha,buddhi,avadhAraNA,samajhane kI shakti 1. bahu grAhI,vyApaka,thoDe me.n bahuta,vistR^ita,chauDA dabAnA,mIchanA,dabochanA,jamAnA ,chhoTA karanA,sa.nkShepa karanA 1. sa.npIDaka sammilita karanA,samAnA,aTAnA,mil AnA 1. samajhautA,Apasa kA nipaTAva 1. samajhautA karanA,Apasa me.n milakara nip aTAnA 1. vivashatA,dabAva DAlanA,vivasha karanA,2. dabAva,balajorI,bala,prachaND atA,AvashyakatA 1. anivArya,vivashakArI,Avashyaka,dabAvavAlA gaNanA karanA,ginan A,lekhA karanA sAthI,mitra,sa.ngI dhayAna pUrvaka adhyayananA,2smaraNa karanA kh okhalA,polA,khAlI,dhanuShAkArI,2. natodara chhipAnA,gupta rakhanA,paradA karanA 1. paradA,2. chhipAva,lopa mAna lenA mAnanA,svIkAra karanA,2. chhoDa denA,de den A garbha se honA,garbha dhAraNa karanA kalpanA karanA,vichAra karanA

concentrate concentrate concentration concept N conception concern N concern VT concerning concerning concert N concession conch N conciliation concise A concla ve N conclude VI conclude VT conclusion conclusive concoct VT concord N concours e N concrete A concrete N concur VI concurrence concurrent concussion condemn VT condemnation condensation condense VI condense VT condescension condiment N con dition N conditional condolence condone VT conducive A conduct N conduct VT cond uctor N conduit N VI 1. dhyAna denA,chitta jamAnA,dhyAna lagAnA,chitta ekAgra karanA VT 1. ikaThTh A karanA,2. samAhR^ita karanA,samAharaNa karanA N 1. ekAgratA,ekAgrachitta honA, chitta jamAnA 1. vichAra,manobhAva,kalpita viShaya N 1. vichAra,dhAraNA,kalpanA, 2. anusAna,garbhAdhAna 1. kAma,chintA,sa.nbandha,prayojana 1. sa.nbandha rakhanA ,prayojana honA A 1. sa.nbandhita,viShaya me.n Prep 1. ko,liye 1. rAga,ra.nga,ek a tAla,2. mela,eka bhAva N 1. svIkR^iti,a.ngIkAra,2. AGYA pradAna 1. sha.nkha,gh o.nghA,kauDI N 1. milApa,shAnta karanA,sa.ntuShTa karanA,anura.njana 1. laghu,sa .nkShipta,alpa 1. gupta sabhA 1. samApta honA 1. pUrA karanA,pUrA ho jAnA,samApt a karanA,chukAnA,2. sthApita karanA,nishchita karanA,3. anumAna karanA N A 1. 1. 1. 1. 1. 1. N A N 1. N N 1. 1. N 1. 1. A N 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. a.ntima nirNaya ,phala,pariNAma,samApti,anta,upasa.nhAra 1. antima,nirNAyaka,antakArI pachAnA,pa kAnA,2. upAya karanA,rachanA,gaDhanA mela,ekatA,avirodha,ekatAI,sa.nyoga jamAva, bhIDa,maNDalI,jamaghaTa indriyo.n se pahachAnane yogya,padArtha rUpa me.n,sAkAra roDA,jamAyA huA roDA,chUnA,patthara,bAlU,a.nsho.n ko eka me.n joDa kara banAyA huA sahamata honA,eka bindu para milanA,2. eka mata honA,milanA,juDanA 1. sahama ti,mela,ekadilI,ekachittatA,ekA,manamela 1. sa.nyukta,eka sAtha,milA huA,sahakAr I,barAbara kA,2. eka bindugAmI 1. choTa,AghAta,hilAva,Takkara,dhakkA,sa.nghaTTa aparAdhI ThaharAnA,burA banAnA,daNDa denA,doSha lagAnA 1. doSha lagAnA,ni.ndA,2. daNDa kI AGYA 1. sa.nkShepaNa,ghanIkaraNa,dabAva,gADhApana,sa.nkShipta karanA g ADhA ho jAnA,jamanA,ghanA honA gADhA karanA,jamAnA,ghanA karanA 1. darpatyAga,na mratA,kR^ipA,jhukanA chaTanI,chhau.nka,baghAra,masAlA dashA,padavI,avasthA,sthit i,2. niyama,hoDa,sharta 1. niyamabaddha,saniyama,hetumaya,shartI,sharta ke sAtha 1. sahAnubhUti,dUsaro.n ke dukha para shoka prakaTa karanA kShamA karanA,chhoDa denA,dhyAna na denA sahAyaka,upakArI,hitakara,sukhAvaha chAla-chalana,AcharaNa, bartAva,2. aguvAI,3. prabandha chalAnA,nirvAha karanA,aguvAI karanA,2. prabandha karanA parichAlaka,netA,chAlaka,nAyaka,nirvAhaka pAnI kI morI,nAlI

cone N 1. shuNDAkAra vastu,gajaraula,gAvaduma,sha.nku sUchI confection N 1. miTh AI,murabbA,pAga confectioner N 1. halavAI,murabbe banAne vAlA,miThAI bechane vAl A confederacy N 1. mela,sa.ndhi confederate N 1. mitra,sAthI confederate VI 1. s a.ndhi me.n milanA,dala banAnA confederate VT 1. sa.ndhi me.n milAnA confederati on N 1. sa.ngha,maNDala,sa.nyojana confer VI 1. bAtachIta karanA,parAmarsha kara nA,vArtAlApa karanA confer VT 1. denA,pradAna karanA conference N 1. vichAra ke lie sabhA,sammelana,2. bAtachIta,vArtAlApa confess VT 1. svIkAra karanA,mAnanA,s vIkAra karanA,a.ngIkAra karanA confession N 1. svIkR^iti,svIkAra,a.ngIkAra confi dant N 1. dilI dosta,vishvAsa pAtra confide VI 1. vishvAsa karanA,bharosA karanA confidence N 1. vishvAsa,bharosA,DhR^iDaGYAna,2. nishchaya,asa.nshaya,3. Atmavi shvAsa,sAhasa confident A 1. AtmavishvAsI,pUrA vishvAsa kie hue,nishchita,nisa.n deha,nidhaDaka,DhITha,sAhasI confidential A 1. gopanIya,vishvAsayogya,bhedI,gupt a,aprakAshya,vishvasanIya,nijI confidently Adv 1. vishvAsa sahita,nishchaya kara ke,nissa.ndeha rUpa se,vishvAsa ke sAtha,nidhaDaka confine N 1. sImAprAnta,sImA pradesha confine VT 1. sImAbaddha karanA,kArAgAra me.n DAlanA,rokanA confinemen t N 1. kArAgAra vAsa,kaida,2. ekAntavAsa,3. roka,rukAva,ba.ndhana confirm VT 1. pakkA karanA,sthira karanA,nishchita karanA,pramANita karanA,2. IsAI samAja me.n lenA confirmation N 1. puShTikaraNa,pakkA karanA,pramANa,dR^iDhatA,AGYA,svIkR^i ti,2. sthAyIkaraNa,dR^iDha karaNa,sthira karaNa,pramANI karaNa confiscate VT 1. kurka karanA,rAjyAdhIna kara lenA,jabta karanA,le lenA confiscation N 1. kurkI,j abtI,adhikaraNa conflagration N 1. agnikANDa,bhArI Aga,lUkA,dAha,prajvalana conf lict N 1. Takkara,jhagaDA,laDAI,virodha,sa.ngharSha conflict VI 1. laDanA,jhagaD anA,sAmanA karanA,virodha karanA confluence N 1. sa.ngama,mela,mila kara bahanA conform VI 1. mAnanA,svIkAra karanA,anurUpa honA conform VT 1. eka sA karanA,eka mela karanA,samAna karanA,sadR^isha banAnA conformity N 1. samAnatA,anukUlatA,sA dR^ishya,anurUpatA,svIkAra,anusAra confound VT 1. milAnA,ghabaDAnA,gaDabaDa kara nA,hakkA-bakkA karanA,2. DarAnA,sAhasa toDanA,3. nAsha karanA confront VT 1. sAm anA karanA,virodha karanA,apane sAmane honA,sammukha karanA confuse VI 1. ghabaD A jAnA,ulaTa-pulaTa jAnA confuse VT 1. ulaTa palaTa karanA,gaDabaDa karanA,ghaba DA denA,chakarA denA confusion N 1. sa.nbhrama,gaDabaDa,kramabha.nga,vyAkulatA,2 . hullaDa,balavA,gaDabaDI,2. ghabaDAhaTa congenial A 1. svajAtIya,eka jAti kA,ek a mela kA,anukUla,anurUpa,sukhada congenital A 1. sahajAta,sAtha janmA,jo janma hI se ho congest VT 1. baToranA,Dhera lagAnA congestion N 1. rakta kA jamAva,rak ta sa.nchaya,2. adhika bhIDa,adhika ghanI bastI congratulate VT 1. badhAI denA,j aya jayakAra karanA congratulation N 1. badhAI

congregate VI 1. ekatra honA,jamA honA,milanA congregate VT 1. ekatra karanA con gregation N 1. samAgama,sabhA,2. dhArmika samAja congress N 1. vyavasthApikA sab hA,samAja,mahAsabhA congressman N 1. mahAsabhA kA sadasya congresswoman N 1. mah AsabhA kI sadasya conjecture N 1. anumAna,aTakala conjecture VI 1. aTakala karan A,anumAna karanA conjugal A 1. vivAha sa.nbandhI,vaivAhika conjunction N 1. sa.n yoga,sa.ngama,mela,2. samuchchaya bodhaka avyaya conjure VI 1. jAdU karanA,TonA karanA conjure VT 1. shapatha rakhanA,saugandha rakhanA,2. vinatI karanA connect VT 1. joDanA,milAnA,sa.nyukta karanA connection N 1. joDa,sa.nbandha,nAtA,risht A,lagAva,sa.nyoga,sa.nparka connective A 1. joDanevAlA,milAnevAlA,yaugika conniv ance N 1. AnAkAnI,barAva,TAlamaTola,upekShA connive VI 1. AnAkAnI karanA,A.nkha mUdanA,upekShA karanA connoisseur N 1. jAnakAra,guNaGYa,parIkShaka connote VT 1. bhAva batalAnA,jatAnA,batalAnA,artha sUchita karanA conquer VT 1. jItanA,parAji ta karanA,sara karanA conqueror N 1. jItane vAlA,vijayI,parAsta karanevAlA conqu est N 1. jIta,vijaya,2. jitapradesha,jItA huA desha conscience N 1. a.ntaHkaraNa ,hitAhita kA GYAna,viveka conscientious A 1. shuddha a.ntaHkaraNavAlA,dharmAtmA, nyAya parAyaNa conscious A 1. shramiGYa,sacheta,chetana consciousness N 1. cheta ,GYAna,chetanA conscript A 1. bharatI kiyA huA,darja rajisTara conscript N 1. an ivArya bhAratI,sipAhI yA nAvika jo anivArya rUpa se nayA bharatI kiyA gayA ho co nscription N 1. senA me.n jabaradastI bharatI karanA,anivArya sainika sevA conse crate A 1. pratiShThita,arpaNa kiyA huA,pavitra consecrate VT 1. pavitra banAnA, pratiShThita banAnA,pratiShThA karanA,2. arpaNa karanA,sa.nkalpa karanA,ishvara kI sevA me.n de denA consecutive A 1. lagAtAra,kramAnugata,kramAgata,nira.ntara consecutively Adv 1. krama se,kramAgata rUpa se,yathAkrama consensus N 1. aikya, anukUlatA consent N 1. sammati,svIkR^iti,anumati,mataikya consent VT 1. mAnanA,e kamata honA,svIkR^iti denA,2. anumati denA,AGYA denA consequence N 1. phala,pari NAma,a.nta,2. prabhAva,padavI,mAna,mahatva,pada,3. isa kAraNa se,isalie conseque nt A 1. phala svarUpa,anugAmI,AnuSha~Ngika consequent N 1. phala,a.nta,pariNAma, 2. para,pada,anuSha.nga consequential A 1. phala svarUpa,pariNAma svarUpa conseq uently Adv 1. isa kAraNa se,ataH,isaliye,phalataH,ateva conservancy N 1. bachAva ,rakShA,saphAI conservative A 1. dakiyAnUsI,rUDhivAdI,bachAU,rakShA karane vAlA, anudAra,parivartana virodhI,purAtana premI

conservative N 1. dakiyAnUsI,rUDhivAdI,lakIra kA phakIra,vartamAna niyama ke bad ale jAne kA virodhI,sanAtanI ba.ndhI lIka para chalane vAlA conserve N 1. murabb A,miThAI,achAra,gulakunda conserve VT 1. surakShita rakhanA,banAe rakhanA,rakShA karanA,2. achAra DAlanA,murabbA banAnA,nA consider VT 1. sochanA,vichAranA,sama jhanA,dhyAna karanA considerable A 1. vichAraNIya,baDA,adhika,visheSha,yatheShTh a, considerably Adv 1. kAphI,bahuta adhikatA se,visheSha rUpa se considerate A 1 . vichAravAna,dUsare kA dhyAna rakhanevAlA,2. dUradarshI,pariNAmadarshI consider ation N 1. socha vichAra,vichAraNa,vivechana,vichAra,chintA,dhyAna,2. lihAja,3. nimitta,hetu,4. Adara,mAna,mahatva,5. badalA,palaTA,pratiphala considering Prep 1. dhyAna me.n rakha kara,isa vichAra se,isakA vichAra karake consignment N 1. p reShita mAla,bhejA huA mAla,2. dAnapatra,3. samarpaNa consign VT 1. sau.npanA,ar paNa karanA,dUsare ko bhejanA,denA,2. bilakula bhulA denA,3. jalA denA,rAkha kar a DAlanA consist VT 1. milanA,rahanA,honA,2. anukUla honA,ekamata honA consisten cy N 1. anukUlatA,sAdR^ishya,avirodha,sAma.njasya,sa.ngatatA,anurUpatA,2. gADhAp ana consistent N 1. anukUla,susa.ngata,poDhA,samAna,eka sA,avirUddha,sa.ngata,dR ^iDha consolation N 1. sAntvanA,dilAsA,AshvAsana,dhairya,DhADhasa,tasallI consol e VT 1. sAntvanA denA,DhADhasa denA,dilAsA denA,shAnti denA,prasanna karanA cons olidate VT 1. sa.ngaThita karanA,sa.nchita karanA,Thosa karanA,jamAnA,2. milAnA, joDanA,3. Thosa honA,jamanA,4. ThosanA,jamA huAnA,5. milA huAnA,sa.nyuktanA cons olidation N 1. ekIkaraNa,jamAvaTa,Thosa karanA,sa.nsthApana consort N 1. patnI,p ati consort VT 1. sAtha rahanA,sa.nga rahanA,mela karanA conspicuous A 1. pratya kSha,suprakAsha,spaShTa,2. pramukha,prasiddha,vikhyAta,3. aisA sthAna yA vyakti jisa para saba kI dR^iShTi paDe conspiracy N 1. sAjisha,kapaTa praba.ndha,guTTa, ShaDaya.ntra,kuma.ntraNA conspirator N 1. ShaDaya.ntrakArI,vishvAsaghAtaka,rAjad rohI conspire VT 1. ShaDaya.ntra rachanA,kapaTa praba.ndha karanA constable N 1. chaukIdAra,sipAhI,kAnsTebula constabulary N 1. sipAhiyo.n kA dala,2. sipAhiyo.n kA constant A 1. nitya,nira.ntara,sanAtana,aparivartanashIla,sthira,achala,dR^i Dha vishvAsI constant N 1. niyata,sthAyI,achalarAshi constellation N 1. tArAma.n Dala,nakShatra,tAro.n kA samUha,2. vikhyAta logo.n kA samUha consternation N 1. Ata.nka,vismaya,Ashcharya,bhaya,dhaDAkA,ghabarAhaTa constipation N 1. kabja,koSh TabaddhatA,malAvaroddha,anayacha constituency N 1. nirvAchana kShetra,chunane vA lo.n kA dala,nirvAchaka sa.ngha,nirvAchaka kShetra constituent A 1. nirvAchaka,2 . sa.nghaTaka,3. maulika,pradhAna,vAstavika,a.nga constituent N 1. nirvAchaka,ni rvAchaka sa.ngha kA sadasya,2. mUla,sAra,tatva,avayava constitute VT 1. banAnA,n iyukta karanA,khaDA karanA,sthApita karanA constitution N 1. sa.nsthApana,niyukt i,2. svabhAva,prakR^iti,3. banAvaTa,sharIrAvasthA,dashA,bhAva,4. vidhAna,desha k I vyavasthA,shAsana vyavasthA,niyojana,rAjya constitutional A 1. sa.nvidhAnI,kAn UnI,vyavasthA sa.nba.ndhI,pramANita,vyavasthA ke anusAra,vyavasthAnurUpa,2. prAk R^itika,svAbhAvika,janma kA,3. svAsthyakara constitutional N 1. svAsthya ke liye TahalanA,vAyusevana ke liye TahalanA constrain VT 1. rokanA,balapUrvaka rokanA, vivasha karanA,bAdhya karanA

constraint N 1. dabAva,abhinava,lAchArI,roka,balAtkAra,2. nigraha,avarodha,apane bhAvo.n ko rokanA construct VT 1. banAnA,rachanA,sajAnA,nirmANa karanA,joDanA,e katra karanA construction N 1. rachanA,vidhAna,banAvaTa,DhA.nchA,nirmANa,2. joDa ,gaThana,pada yojanA,3. Ashaya,artha constructive A 1. rachanAtmaka,nirmANa sa.n ba.ndhI,rachanA sa.nba.ndhI,rachane vAlA,rachanAtmaka banAne vAlA,2. tarkasAdhya ,jo pratyaya na ho para.ntu anumAnita yA tarka sAdhya ho constructor N 1. nirmAt A,banAne vAlA,gR^ih nirmANa kA nirIkShaka construe VI 1. anumAnita honA,padachch heda kiye jAne ke yogya honA construe VT 1. samajhAnA,Ashaya batalAnA,artha kaha nA,anuvAda karanA,2. anvaya karanA,padachchheda karanA consul N 1. rAjadUta,2. r oma kA eka baDA karmachArI consular A 1. kAunsala sa.nba.ndhI consulate N 1. kAu nsala kA pada consult V 1. sammati lenA,dekhanApustakanA,mata pUchhanA,rAya lenA ,2. vichAra karanA consultation N 1. sammati lenA,ma.ntraNA,vimarsha,2. pa~nchAy ata,vichAra sabhA consume VI 1. naShTa ho jAnA,kShaya honA consume VT 1. kAma me .n lAnA,vyaya karanA,naShTa karanA,2. jalAnA consumer N 1. vyaya karane vAlA,pra yoga karane vAlA consummate A 1. pUrA,pakkA,parama,utkR^iShTa,sa.npUrNa consumma te VT 1. pUrA karanA,nivAhanA,anta ko pahu.nchanA consummation N 1. sa.npUrNatA, pUrti,anta,samApti,nAsha,jIvana kA a.nta consumption N 1. vyaya,kharcha,khapata, ujADa,satyAnAsha,naShTatA,2. kShaya roga,tapedika contact N 1. chhuAva,lagAva,sa TAva,sa.nparka,sparsha,sa.nsarga contagion N 1. sparsha sa.nchAra,chhUta se roga kA phailanA,chhUta,lagAva,2. uDanI bImArI contagious A 1. phailane vAlA,sparsha se lagane vAlA,lagane yogya,chhUta se lagane vAlAroga contain VT 1. rakhanA,rok anA,thAmanA,milAnA,samAnA,aTAnA,dhAraNa karanA contaminate VT 1. bigADanA,ashudd ha karanA,bhraShTa karanA,apavitra karanA contemplate VT 1. dhyAna karanA,vichAr a karanA,sochanA,2. ichchhA karanA,irAdA karanA contemplation N 1. vichAra,dhyAn a,chi.ntA,vichAraNA karanA contemporary A 1. samakAlIna contemporary N 1. samakA lIna vyakti contempt N 1. tiraskAra,ghR^iNA,apamAna contemptible A 1. ghR^iNita, nIcha,tuchchha contemptuous A 1. tiraskArapUrNa,ghR^iNita,ghR^iNAyukta,ghR^iShR^ i,apamAna sUchaka contend VT 1. laDanA,jhagaDanA,vivAda karanA content N 1. tR^i pti,santoSha,santuShTatA,rajAmandI,2. samAI,tatva,mUla content VT 1. santuShTa k aranA,tR^ipta karanA,prasanna karanA contented A 1. sa.ntR^iShTa,tR^ipta content ious A 1. vivAdapUrNa,jhagaDAlU contentment N 1. santoSha,santuShTatA,tR^ipti co ntest N 1. laDAI,bakheDA,jhagaDA,vAdavivAda contest VT 1. vAdavivAda karanA,viro dha karanA context N 1. prasa~Nga,prakaraNa,viShaya,sa.nba.ndha contribute VI 1. sammilita honA,bhAga lenA,sahAyatA denA,2. lekha likhanA contiguous A 1. nikaTa vartI,lagA huA,saTA huA,milA huA,samIpastha continent A 1. vratI,i.ndriyanigraha kArI,sadAchArI continent N 1. mahAdvIpa,varSha

continental A 1. mahAdvIpa sa.nba.ndhI,mahAdvIpIya,varShIya contingency N 1. dai va yoga,sa.nyoga,Akasmika ghaTanA contingent A 1. Akasmika,anishchita,daivavasha contingent N 1. sainya dala continual A 1. lagAtAra,sadA,nitya,avirata,nira.nta ra continually Adv 1. nira.ntara,lagAtAra,nitya,barAbara,sadA continuance N 1. n ityatA,sthriratA,sthiti,ga.nbhiratA,avirAma,anuba.ndha continuation N 1. nitya s a.nba.ndha,laDI,silasilA,shreNI,avirAma,anuba.ndha continue VI 1. rahanA,sthira rahanA,jArI rahanA,TikanA,dR^iDha rahanA continue VT 1. prachalita rakhAnA,baDhA nA continuity N 1. avichchhinnatA,niravachchhinnatA,dhArAvAhikatA,avichchhedatA, avirAma continuous A 1. lAgAtAra,barAbara,prachalita contort VT 1. ai.nThanA,mar oDanA,umeTanA,TeDhA karanA,vikR^ita karanA contour N 1. DhA.nchA,rUpa,rekhA,AkAr a contour VT 1. gherA khI.nchanA contraband A 1. va.nchita,anuchita,niyama virud dha contraband N 1. vyavasthA viruddha,varjita vyApAra,2. varjita mAla contract N 1. ThekA,sa.nvid,paNa,niyama patra,2. sagAI,ma.nganI contract VI 1. sikuDanA,s a.nkuchita honA,2. ThekA lenA,bAta ThaharAnA contract VT 1. chhoTA karanA,sa.nku chita karanA,sikuDanA,sameTanA,2. ma.nganI karanA,sagAI karanA,3. uTAnA,prApta k aranA,chukAnA,bAta ThaharAnA,nA contraction N 1. sikuDana,sa.nkuchana,sikoDa,jak aDAva,maroDA,sa.nkShepa contractor N 1. ThekedAra,sa.nvid karane vAlA,paNa karan e vAlA contractual A 1. ThekA sa.nbandhI,sa.nvidAtmaka,sa.nvid sa.nba.ndhI,niyam apatra sa.nba.ndhI,Theke kA contradict VT 1. virodha karanA,bAta kATanA,viruddha kahanA,ulaTanA,pheranA,kATanA contradiction N 1. antarvirodha,prativAda,viruddh a vachana,virodha,viruddhatA,pratiniShedha,asa.ngati,viparIta varNana contradict ory A 1. antarvirodhI,prativAdI,viruddha,viparIta,asa.ngata,viruddhArtha contrar y A 1. viparIta,pratikUla,viruddha,vipakShI,asa.ngata contrast N 1. virodha,bhed a,nirUpaNa,a.ntara,asAdR^ishya contrast VT 1. a.ntara batAnA,vyatireka karanA,bh eda nirUpaNa karanA,samAnatA karanA contribute VT 1. sahayoga denA,bhAga denA,sa hAyatA karanA,cha.ndA denA contribution N 1. a.nsha,a.nshadAna,bhaga,cha.ndA,Tai ksa,dAna,2. lekha contributor N 1. cha.ndA dene vAlA,a.nsha dAtA,kara dene vAlA, 2. samAchAra patra lekhaka contrite A 1. duHkhita,pashchAtApI,manovyathita contr ition N 1. pachhatAva,pashchAtApa,anutApa contrive VT 1. upAya karanA,AviShkAra karanA,tadavIra karanA,yukti nikAlanA,nirUpaNa karanA,banAnA,kalpanA karanA cont rol N 1. roka,nigraha,niya.ntraNa,sa.nyama,2. adhikAra,vasha,prabhutva,nirIkShaN a control VT 1. rokanA,dabAnA,vashI karanA,2. vasha me.n rakhanA,adhIna karanA c ontroller N 1. niya.ntraka,hisAba A.nkane vAlA,nirIkShaka controversial A 1. viv AdAspada,vivAdI,tArkika,takarArI,bahasa ke sa.nba.ndha me.n,vivAda sa.nba.ndhI c ontroversy N 1. vivAda,bahasa,vAdAnuvAda,vitarka,jhagaDA contusion N 1. nIla,gum aTA,kuchalAva,choTa,bhItarI mAra convalescence N 1. svAsthyalAbha,cha~NgApana,ro gopashama,punaH svAsthya prApti convalescent A 1. svAsthya lAbhakArI,gata roga,p unaH svAsthya prApta

convene VI 1. ekatra honA,baTuranA convene VT 1. Ayojana karanA,ekatra karanA co nvenience N 1. suvidhA,sahUliyata,2. yogyatA,3. sukha,suvidhA,avakAsha convenien t A 1. suvidhA janaka,yogya,suvidhA kA,sukha kA,upayukta,sukhakara convent N 1. kAnve.nTa,maTha,bairAgiyo.n kA maTha,kuvAriyo.n kA maTha,vihAra convention N 1. sammelana,visheSha avasara para bulAI huI sabhA,2. pratiGYA,sa.ndhipatra,sa.nvid ,3. rivAja,dastUra,chalana,prathA,rIti,vyavahAra,AchAra,loka sa.nmati convention al A 1. aupachArika,2. rUDhigata,tai kiyA huA,sharta kiyA huA,3. rIti anusAra,ra sma kA,laukika,loka sa.ngata,vyAvahArika converge V 1. eka ora jhukanA,eka bi.nd u kI ora jAnA convergence N 1. sa.nsR^iti,eka ora jhukAva convergent A 1. sa.nsR ^ita,eka bi.ndu me.n milane yA jhukanevAlA,eka ke.ndrAbhimukha conversant A 1. j AnakAra,parichita,nipuNa,kushala,abhiGYa conversation N 1. bAtachIta,vArtAlApa,s a.nbhAShaNa converse A 1. viloma,viparIta,ulTA,viruddha converse N 1. ulaTA,vipa rIta vastu,viloma,viparyaya,aksa,viruddha,2. sa.nbhAShANa,bAtachIta,vArtAlApa,sa .nsarga converse VI 1. vArtAlApa karanA,bAtachIta karanA,charchA karanA converse ly Adv 1. ulaTA,pratikUla,viruddha rUpa se,vilomataH conversion N 1. rUpAntara,v iparyaya rUpa,parivartana,ulaTa palaTa,2. mata parivartana,dharma palaTa,paradha rma avala.nbana,sudhAra convert N 1. paradharma avala.nbI,anya mata kA grahaNa k aranevAlA,nayA chelA convert VT 1. dharmaparivartana karanA,palaTanA,badalanA,ap anAnA,mata yA dharma palaTanA convertible A 1. parivartanIya,ulaTane yogya,badal ane ke yogya,2. tulyArthI,samAna convex A 1. madhyonnata,ubhaDA huA,2. ubaratA h uA,unnatodara convey VT 1. le jAnA,pahu.nchAnA,2. de denA,samarpaNa karanA,hastA .ntarita karanA conveyance N 1. vAhana,savArI,gADI,2. sa.npatti hastA.ntaritakar aNa,samarpaNa,samarpaNa patra,3. le jAnA,DhulAI convict A 1. doShI,2. ba.ndI,kAr AgAravAsI convict VT 1. aparAdhI ThaharAnA,doShI nirNaya karanA,2. samajhA denA conviction N 1. aparAdhI ThaharAnA,aparAdha sthApana,2. dR^iDha vishvAsa,dR^iDha nishchaya,dR^iDha mata convince VT 1. samajhA denA,pratIti karanA,nishchaya kar anA,manAnA convincing A 1. nishchayAtmaka,nishchayaka,pratItijanaka convocation N 1. dIkShAnta samAroha,ekatra karane kA kAma,2. pAdariyo.n kI sabhA,vishvavidyA laya ke netAo.n kA sa~NgaThana,pa~nchAyata,jamaghaTA convoy N 1. rakShA dala,pat harakShA,patharakShaka,sipAhiyo.n kA dala convoy VT 1. sAtha chalanA,bachAne ke liye sa~Nga jAnA,chaukanI se le jAnA convulse VT 1. maroDanA,ai.nThanA,hilAnA,ka .npAnA,bala denA,akaDAnA convulsion N 1. maroDa,ai.nThana,chihukabAI,akaDa,ka.np a,sa.nkShaubha coo VI 1. kU.n kU.n karanA,guTargU.n karanA,guTakanA,2. dulAra ka ranA,lADa pyAra karanA,pyAra karanA cook N 1. bAvarchI,rasoiyA,bhojana banAne vA lA cook VT 1. pakAnA,bhojana banAnA,rasoI banAnA,2. hera phera karanA,apane mata laba kA banA lenA,bigADa denA,jhUThA kara denA,ashuddha kara denA cooker N 1. ku kara,rasoI banAne kA sAdhana cookery N 1. rasoI kA kAma,pAka vidyA

cool A 1. shItala,Tha.nDA,2. shA.nta,avyAkula,dhIra,anudvega,sa.ntoShI,3. bepara vAha,udAsIna,shItala,4. nirlajja,dhR^iShTa,5. dhR^iShTatA,udAsIna vyavahAra cool N 1. ThaNDI vastu,shItala peya,2. shItalatA,ThaNDaka,sardI cool VI 1. ThaNDA ho nA,shA.nta honA cool VT 1. ThaNDA karanA,2. krodha ThaNDA karanA cooler N 1. kUl ara,koI vastu Tha.nDI karane kA bartana coolly Adv 1. sAvadhAnI se,shAnti se,udA sIna bhAva se,beparavAhI se coolness N 1. ThaNDa,shItalatA,2. shAnti,3. udAsInat A,virAga coop N 1. kuppA,pIpA,2. pi.njaDA coop VT 1. pi.njaDe me.n ba.nda karanA ,ba.nda karanA cooper N 1. pIpA banAne vAlA cooper VT 1. marammata karanA,joDa d enA cooperate VI 1. milakara kAma karanA,sAtha denA,sahAyatA karanA,sahayoga den A cooperation N 1. sahayoga,mela,sa.nba.ndha,sahakAritA,sahodyoga cooperative A 1. sahakArI,sahAyaka,mila kara kAma karane vAlA,jisakA kArobAra sAAAjhe kI pU.nj I se chalatA hai coordinate coordinate coordinate cope N cope VI coping N copiou s A copper A copper N copper VT copy N copy VT copyright A copyright N coral N c ord N cord VT cordial A cordial N cordiality core N core VT coriander N cork N c ork VT cork-screw corkscrew N corn N ATA,maidA A N VT 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. N 1. 1. 1. 1. 1. N 1. 1. 1. samakakSha,eka pada vAlA,sama, tulya 1. samakakSha,samapada vAlI vastu,niyAmaka 1. sa.nyojananA,sama banAnA pAd arI kA chogA,2. chhata,gumbaja sAmanA karanA,laDanA,jhagaDanA muNDera,parachhatI bahuta,vipula,prachura tAmbe kA,tA.nbe kA banA huA,2. tA.nbI,tA.nbe ke ra.nga k A tA.nbA,tAmra,2. dega,3. paisA tA.nbA lagAnA pratirUpa,2. pratilipi,3. nakala,a nukaraNa nakala utAranA,mUla dekha kara pratilipi banAnA,anukaraNa karanA prakAs hanAdhikR^ita,jisake chhapane kA adhikAra surakShita ho prakAshanAdhikAra,kApIrA iTa,chhapane kA adhikAra,mudrAdhikAra mU.ngA,vidrumA rassI,DorI,nApa kA phItA ra ssI se bA.ndhanA,jakaDanA hArdika,sachchA,gADha,puShTakAraka hArdika,snehapUrNa, rochaka vastu,puShTakAraka vastu,mana praphullita karane vAlA peyana 1. saralatA ,sachchAI,nishchhalatA,sauhArda,maitrI,niShkapaTatA hR^idaya,bhItarI bhAga,guTha lI,gUdA,garI,phoDe kI kIla phala kA gUdA nikAlanA,guThalI nikAlanA dhaniyA,kotha mIra eka vR^ikSha,usakI chhAla,2. kAga,DATa kAga lagAnA,DATa lagAnA 1. pe.nchaka sha,kAga nikAlane kA pe.ncha kAga nikAlane kA pe.ncha,pe.nchakasha makI,dAnA,anA ja,gallA,dAnya,sasya,2. The.nTha,gaTTA,kaDA,phoDA,gokharU,3. makAI yA anya anAja kA

corner N 1. konA,gupta sthAna corner VT 1. kone me.n DhakelanA,ghabarAhaTa yA ka ThinAI me.n DAlanA corollary N 1. upa siddhA.nta,pariNAma,anumAna corona N 1. te joma.nDala,prabhAma.nDala coronation N 1. rAjatilaka,TIkA,rAjagaddI coroner N 1. apamR^ityu kA kAraNa GYAta karanevAlA aphasara corporal A 1. shArIrika,daihika, deha sa.nba.ndhI corporal N 1. eka chhoTA aphasara,nAyaka corporate A 1. ekachit a,sa.nyukta,sAmAjika,eka samAja yA sa.nsthA me.n sammilita corporation N 1. pa~n chAyata,nagara samAja,maNDalI corps N 1. palaTana,senA,sainyadala corpse N 1. sh ava,lotha,mR^ita sharIra correct A 1. sahI,shuddha,ThIka,uchita,vishuddha,sa.nsh odhita correct VT 1. ThIka karanA,sahI karanA,shodhanA,2. daNDa denA correction N 1. shodhana,sudhAra,shuddhi,2. daNDa correspond VI 1. milanA,anurUpa honA,2. p atravyavahAra karanA,Apasa me.n likhA paDhI karanA,paraspara patra vyavhAra kara nA correspondence N 1. anukUlatA,anurUpatA,2. sA.ngatya,3. sa.nsarga,likhA paDhI ,patra vyavahAra,4. chiTThI,patrI correspondent N 1. sa.nvAdadAtA,likhA paDhI ka rane vAlA,ADhatiyA,samAchAra lekhaka corridor N 1. barAmadA,bhavana me.n kA mArg a corroborate VT 1. puShTa karanA,bala denA,pakkA karanA corrode VT 1. khA jAnA, khurachanA,bigADanA,2. khuracha jAnA,ghulanA corrosion N 1. kATakUTa,vinAshana c orrosive A 1. nAshaka,kShayakara,tIvra corrugate VT 1. sikoDanA,jhurrI DAlanA,sa meTanA,lapeTanA corrupt A 1. khoTA,burA,dUShita,patita corrupt VI 1. apavitra ho nA,bigaDanA,naShTa bhraShTa ho jAnA corrupt VT 1. saDAnA,bigADanA,apavitra banAn A,ashuddha banAnA,2. ghUsa denA corruption N 1. saDana,bigADa,vyabhichAra,doShaN a,bhraShTatA,khoTApana,2. ghUsa corsair N 1. samudrI DAkU,samudrI DAkU kA jahAja cortege N 1. chAkaro.n kI ma.nDalI,sa.nga ke naukara chAkara,dhUmadhAma se nika lanA,dhUmadhAma cosmetic A 1. kA.nti vardhaka,su.ndaratA baDhAne vAlA cosmetic N 1. ubaTana,a.ngarAga cosmic A 1. laukika,jagat sa.nba.ndhI cosmology N 1. vishv a tatva,sa.nsAra ke padArtho.n kI vidyA,vishva viGYAna cosmopolitan A 1. samasta sa.nsAra kA,vishva sthAyI,sthAnIya pakShApAta rahita cosmopolitan N 1. sarvades hIya,sa.nsAra bhara ko apanA desha mAnane vAlA,sarvatra vAsI,jo desha yA jAti ke pakShApAta se rahita ho cosmos N 1. vishva,jagat cost N 1. mUlya,lAgata,2. dAma ,vyaya,kharchA,3. ToTA,ghATA cost VT 1. dAma lagAnA,dAma baiThanA costly A 1. ma ha.ngA,baDe mola kA,bahumUlya costume N 1. pahanAvA,pahanane kA Dha~Nga,2. UparI vastra,3. striyo.n ke pahanane ke kapaDe cote N 1. gherA,bADA cottage N 1. jho. npaDI,kuTI,chhoTA makAna

cotton N 1. kapAsa,ruI,2. ruI kA kapaDA,sUtI kapaDA couch N 1. khATa,pala~Nga,2. taha,parata couch VI 1. leTanA,2. chhipA rahanA,ghAta me.n rahanA,3. dabakanA c ouch VT 1. liTAnA,2. shabdo.n me.n kahanA,varNana karanA,3. A.nkha kA jAlA nikAl anA,4. bhAlA Adi ko chalAne ke liye nIche karanA cough N 1. khA.nsI,khokhI cough VT 1. khA.nsanA,khakhAranA coulter N 1. hala kA phAla council N 1. vichArasabhA ,pa~nchAyata,parAmarsha sabhA,pariShada,sabhA councillor N 1. sabhAsada,sabhA kA sadasya counsel N 1. upadesha,sammati,parAmarsha,salAha,ma.ntraNA counsel VT 1. sammati denA,salAha denA,upadesha karanA,sIkha denA counsellor N 1. upadeshaka, ma.ntrI,salAhakAra,2. vakIla count N 1. gaNanA,ginatI,2. abhiyoga viShaya,3. eka baDA kulIna jana count VT 1. ginanA,samajhanA,gaNanA karanA,2. mAna karanA,bhar osA karanA countenance N 1. mukha,badana,mukhaDA,cheharA,rUpa,anugraha countenan ce VT 1. upakAra karanA,anugraha karanA,dilAsA denA,sa.nbhAlanA,pratipAlana kara nA counter A 1. ulaTA,viruddha,pratikUla counter Adv 1. viparIta dishA me.n coun ter N 1. gaNaka,ginane vAlA,2. ginane kA ya.ntra,3. kAu.nTara,dUkAna yA bai.nka kI meja,4. ghoDe kI chhAtI,5. jahAja ke pIchhe ke hisse me.n eka dhanvAkAra sthA na counteract VT 1. kATanA,rokanA,ulaTA karanA,pratikriyA karanA,pratikAra karan A counterbalance N 1. samabhAra,pratibhAra,barAbara kA virodhI bhAra kA vyakti c ounterbalance VT 1. tulya bhAra karanA,ghaDA bA.ndhanA,barAbara bhAra yA bala se pratikAra karanA counterfeit A 1. jAlI,kalpita,jhUThA,nakalI counterfeit N 1. k apaTa lekha,jhUTha,khoTa,jAlasAjI counterfeit VT 1. jAlasAjI karanA,pratirUpa ka ranA,bheSha badalanA,chhala karanA,jAla karanA counterpart N 1. pratirUpa,sa.nga ta bhAga,joDa,tadrUpa,dUsarA utAra countervail VT 1. barAbara karanA,barAbara ba la yA prabhAva ke sAtha pratikAra karanA countess N 1. kulIna strI,begama,amIra kI strI countless A 1. asa.nkhya,anagaNita,agaNya,gaNanAtIta country N 1. desha, pradesha,grAma,dehAta,gA.nva countryman N 1. deshavAsI,grAmavAsI county N 1. jil A,prA.nta,desha bhAga coup N 1. choTa,mAra,chAturyapUrNa,AghAta,ghAtaka choTa co uple N 1. joDA,yugala,2. dampati couple VT 1. milAnA,joDAnA,2. vivAha karanA cou pon N 1. rasIda,parachA,ikarAranAmA,sUdI,2. kUpana courage N 1. sAhasa,maradAnag I,vIratA,shUratA,nirbhayatA courageous A 1. sAhasI,bahAdura,nirbhaya,vIra,yoddhA courier N 1. dUta,dauDAhA,yAtrA karane vAlA naukara course N 1. korsa,pAThyakra ma2. ghuDa dauDa kA maidAna,3. dauDa,4. pragati,chAla chalana,jIvana kA Dha~Nga, 5. mArga,rAstA,6. niyama,silasilA,shreNI,7.avadhi course VI 1. teja chalanA,vega se chalanA,bahanA course VT 1. AkheTa karanA,khadeDanA,pIchhe dauDanA

coursing N 1. shikArI kutte se kharahe kA shikAra court N 1. rAjama.ndira,darabA ra,rAjagR^iha,2. darabArI loga,rAjA Adi ke sAtha rahane vAle manuShya naukara it yAdi,rAjasabhA,3. kachaharI,vichAra sthAna,nyAyAlaya,adAlata,4. jaja loga,nyAyAd hIsha,5. A.ngana,darabAra,6. Adara,mAna court VT 1. Adara karanA,anunaya karanA, ma.nganI karanA,chAhanA courteous A 1. sushIla,namra,bhadra,milanasAra,sAnunaya, vinIta courtesy N 1. sushIlatA,namratA,bhadratA,vinaya courtly A 1. sushIla,sabh ya courtship N 1. chAha,strI upAsanA,vivAhArtha prArthanA,anunaya cousin N 1. ch acherA bhAI,chacherI bahana,mamerA yA mauserA yA phupherA bhAI yA bahana cove N 1. khoha,chhoTI khADI,kola covenant N 1. niyama,praNa,hoDa,sa.nvida,niyama patra covenant VI 1. niyama karanA,praNa karanA,vachana denA,sa.nvida dvArA pradAna k aranA cover N 1. Dhakkana,2. bachAva,sharaNa,3. TaTTI,paradA,4. liphAphA,gilApha ,5. bahAnA,6. thAlI,rikAvI,7.mejha kI chAdara,8.puThThA,daphtI cover VT 1. Achch hAdita karanA,DhA.nkanA,2. chhipanA,paradA DAlanA,3. a.nDe senA,4. surakShita ka ranA,5. paryApta honA,yatheShTa AnA,basa honA covert A 1. chhipA huA,gupta,AvR^i ta,aprakaTa covert N 1. ADa,bachAva kA sthAna,bachAva,2. ku~nja,jhADI covet VT 1 . lobha karanA,lAlacha karanA,chAhanA,abhilAShA karanA covey N 1. pakShiyo.n ke bachche cow N 1. gAya cow VT 1. bhaDakAnA,DarAnA,dhamakAnA,hatotsAha karanA,dabA nA coward N 1. Darapoka,kAyara,kApurUSha cowardice N 1. Darapokapana,kAyaratA,bh IrutA cowardly A 1. kAyara,nIcha coy A 1. lajIlA,sa.nkochI,kama bolane vAlA crab N 1. kekaDA,2. karka rAshi,3. ja~NgalI seva crack N 1. kaDaka,chaTaka,darAra,ch hidra,sphoTana crack VTI 1. phaTanA,phADanA,chiTakanA crackle VI 1. chiDachiDAnA ,chiTakanA,bhaDakanA cradle N 1. palanA,hi.nDolA,jhUlA,2. TUTI haDDI kA khola cr adle VT 1. palane yA hi.nDole me.n liTAnA,pAlana poShaNa karanA,hi.nDole me.n jh ulanA craft N 1. shilpa kalA,2. vyavasAya,vyApAra,3. chhala,kapaTa,Dho.nga,4. ch AlAkI,kaushala,5. chhoTA jahAja craftsman N 1. kArIgara,shilpakAra,dastakAra cra fty A 1. chAlAka,chatura,dhUrta,kapaTI,chhalI,pharebI craggy A 1. karAredAra,U.n chA nIchA cram VI 1. ThU.nsanA,mu.nhAmu.nha bharanA,khI.nchanA,atyadhika khAnA c ram VT 1. bhara jAnA,peTU kI taraha khAnA,2. yAda kara lenA,ghoTanA,raTanA cramp N 1. ai.nThana,maroDa,sa.nkuchana,gAtrodaghAta,2. roka,nirodha cramp VT 1. jaka DanA,kasanA,ai.nThana yA maroDa kI pIDA denA,2. rokanA crane N 1. sArasa,2. kren a,bhArI bojha uThAne kA ya.ntra,bhArottolana ya.ntra,3. pIpe se madirA nikAlane ke liye TeDhA nala crane VTI 1. krena se uThAnA,bhArottolana ya.ntra se uThAnA,2 . sArasa kI bhA.nti garadana nikAlanA crank N 1. dhurI kI moDa

cranny N 1. darAra,chheda crash N 1. dhamAkA,kaDakaDAhaTa,dhaDAkA,girane aura TU Tane kA shabda,2. satyAnAsha crash VI 1. DhahanA,dhamAke se giranA,dhaDadhaDAnA, khaDakhaDAnA crash VT 1. TukaDe TukaDe kara denA crass A 1. moTA,ghanA,2. anADI, mUDha,mUrakha crate N 1. TokarA,khA.nchA,jhA.npA crater N 1. jvAlAmukhI pahADa k A mukha crave VT 1. mA.nganA,chAhanA,prArthanA karanA,lAlasA karanA,abhilAShA ka ranA craven A 1. Darapoka,nIcha,utsAhahIna craven N 1. kAyara,Darapoka,kApurUSha ,utsAhahIna manuShya crawl N 1. re.nganA,dhImI chAla crawl VI 1. re.nganA,dhIre dhIre chalanA,ghasITate chalanA crayon N 1. kreyAna,ra~NgI huI khaDiyA kI pensil a crayon VT 1. nakshA khI.nchanA craze N 1. pAgalapana,siDIpana,bAvalApana,sanak a craze VI 1. pAgala ho jAnA craze VT 1. pAgala banAnA,kuchalanA,pIsanA,shakti g haTAnA crazy A 1. pAgala,bhrA.nta chitta,TUTA huA,gira jAne vAlA,jarjara creak V I 1. characharAnA,kaDakaDAnA,charrAnA cream N 1. malAI,bAlAI,sADI,2. uttamA.nsha ,sata,sAra, cream VI 1. malAI banAnA cream VT 1. malAI utAranA,sata nikAla lenA creamery N 1. makkhana kI dUkAna,makkhana ghI Adi banAne kA kArakhAnA creamy A 1 . malAIdAra,uttama crease N 1. sikuDana,chunnaTa kA chihna crease VT 1. chunanA, moDa kA chihna DAlanA,chunnaTa kA chihna DAlanA create VT 1. rachanA,sR^iShTi ka ranA,banAnA,kAraNa honA,sirajanA,utpanna karanA creation N 1. sR^ijana,rachanA,u tpatti,sR^iShTi,jagat sR^iShTi,2. chara achara,jagat,sR^iShTi,vishva,3. bhAvanA, kalpanA,mAnasika sR^iShTi creator N 1. sR^iShTikarttA,vidhAtA,sirajanahAra,racha yitA,jagatkarttA creature N 1. jIva,prANI,jantu,sR^iShTa vastu,2. Ashrita jana,3 . kevala ya.ntra credence N 1. vishvAsa,pratIti,sAkha,pata credible A 1. vishvas anIya,vishvAsayogya,prAmANika,sachchA credit N 1. vishvAsa,pratIti,2. mAna,nAmav ari,pratiShThA,khyAti, credit VT 1. vishvAsa karanA,bharosA karanA,2. shreya ban AnA,lekha ke pakSha kI ora likhanA creditable A 1. mAnya,sarAhanIya,prasha.nsAyo gya,kIrtiyogya creditor N 1. lenadAra,mahAjana credulity N 1. sahaja vishvAsa,vi shvAsashIlatA,bholApana creed N 1. dharma mata,svIkR^ita mata creek N 1. khADI,k ola creep VI 1. re.nganA,2. dhIre dhIre chalanA,mare mare jAnA,3. phailanAlatA i tyAdinA,chaDhanAlatA ityAdinA cremate VT 1. shava jalAnA,mR^itadagdha karanA cre mation N 1. dAha,murdA jalAnA,dAhakaraNa crescent A 1. vardhamAna,baDhanevAlA,2. ardhachandrAkAra crescent N 1. navachandra,duija kA chandramA,2. turko.n kA jha NDA

crest N 1. chUDA,shikhA,2. mukuTa,choTI,kalagI,paro.n kA turrA,kesha,3. sAhasa,v IratA,4. shikhara,parvata kI choTI crest VT 1. Upara chaDhAnA,2. kalagI yA parro .n kA turrA lagAnA crevice N 1. darAra,dareDa,sUrAkha,chhidra crew N 1. nAvikaga Na,mallAho.n kA samUha,jatyA,giroha,sa.ngha,bhIDa,kevaTiyA,kheviyA crib N 1. cha ranI,nA.nda,2. palanA,khaTolA,bachche kA bichhaunA,3. goShTha,anAja rakhane kI s a.ndUka,3. kuTI crib VT 1. banda karanA,nirodha karanA,2. churAnA cricket N 1. j hI.ngura,2. krikeTa,ge.nda ballA kA khela crier N 1. Dhi.nDhorA pITane vAlA,pukA ra karane vAlA crime N 1. aparAdha,adharma,doSha,pApa,pAtaka criminal N 1. doShI ,aparAdhI,pApI,2. aparAdha sa.nba.ndhI,3. phaujadArI kA crimp VT 1. sameTanA,sik oDanA,ai.nThanA,moDanA crimson A 1. teja lAla ra.nga kA crimson N 1. kiramijI ra .nga,bahuta lAla ra~Nga crimson VI 1. lAla ho jAnA,lajjA se mukhaDe para lAlI ch hA jAnA crimson VT 1. teja lAla ra.nga me.n ra.nganA cringe N 1. daNDavata,jhuka kara praNAma,chApalUsI cringe VT 1. sAShTA.nga praNAma karanA,chApalUsI karanA cripple N 1. la.ngaDA manuShya cripple VT 1. la.ngaDA karanA,nirbala karanA,ayog ya karanA,bigADanA crisis N 1. sa.nkaTa,sa.nkaTa kA samaya,sUkShama kAla,ThIka s amaya,jokho.n kA samaya crisp A 1. kurakurA,khastA,kaDakIlA,phusaphusA,bha.ngura ,2. spaShTa,vishada crisp VT 1. chunnaTa DAlanA,baTananA criterion N 1. mAnadaND a,jA.ncha,kasauTI,lakShaNa critic N 1. Alochaka,samIkShaka,jA.nchanevAlA,samAloc haka,chhidrAnveshI,guNadoSha vichAraka critical A 1. vivechanAtmaka,guNAguNaGYa, guNadoSha vivechaka,2. samAlochanAsa.nba.ndhI,guNadoSha parIkShA sambandhI,3. sU kShma,pUrA,ThIka,4. jokhima kA,sa.nkaTamaya,nAjuka criticise VTI 1. AlochanA kar anA,jA.nchanA,doSha nikAlanA,samAlochanA karanA,chhidrAnveShaNa karanA criticism N 1. AlochanA,samIkShA,chhidrAnveShaNa,doShAnusa.ndhAna,samAlochanA,vivechanA c riticize VTI 1. AlochanA karanA,samIkShA karanA,jA.nchanA,doSha nikAlanA,samAloc hanA karanA,chhidrAnveShaNa karanA critique N 1. pratyAlochanA,guNadoSha parIkSh A vichAra crocodile N 1. ghaDiyAla,magaramachchha croft N 1. bADA,maidAna,vADI,c hamana crook N 1. dhokhebAja,chhalI,2. lAThI,gaDeriyA yA pAdarI kI laggI,da.nDa, 3. a.nkusha,ghumAva crook VI 1. muDanA,TeDhA ho jAnA,lachaka jAnA,jhuka jAnA cro ok VT 1. TeDhA karanA,navAnA,lachakAnA,jhukAnA crooked A 1. vakra,TeDhA muDA huA ,2. kuTila crop N 1. khetI,shasya,kR^iShi phala,paidAvAra,2. poTA,3. choTI,shikh A crop VI 1. utpanna karanA,denA crop VT 1. kATanA,toDanA,2. kheta kATanA croque t N 1. eka khela jo lakaDI kI ge.nda aura DaNDe se khelA jAtA hai cross A 1. ADA ,tirachhA,TeDhA,2. duHshIla,chiDachiDA,haThI,3. ulaTA,4. viruddha,vAma,pratikUla cross N 1. ADI rakhI huI vastu,2. mUlI,shUla,3. duHkha,kaShTa,vipadA,4. IsAI dh arma kA chihna,krUsha cross VT 1. ADA rakhanA,2. kATanA,pAra utAranA,pAra karanA ,3. rokanA crossing N 1. chaurAhA

crouch VI 1. dubaka ke baiThanA,bahuta nIche jhukanA,pA.nva paDanA,hAtha joDanA crow N 1. kauA,kAka,kAga,2. kA.nva kA.nva,kukurU kU.n crow VI 1. kA.nva kA.nva k aranA,kukurU kU.n karanA,2. shekhI baghAranA crowbar N 1. bojha uThAne kI DaNDI, lohada.nDa crowd N 1. bhIDa,samUha,relA,Dhera crowd VTI 1. jamA karanA,jamA honA ,bhIDa lagAnA,ekaThThA honA crown N 1. shira,shikhA,jUDA,choTI,shikhara,2. mukuT a,tAja,3. rAja,rAjapada,rAjatva,4. samrATa,rAjA,5. pA.ncha shili.nga kA sikkA,6. sa.npAdana,pUrNatA crown VT 1. mukuTa pahanAnA,rAjyAbhiSheka karanA,2. shrR^i.n gAra karanA,pada baDhAnA,U.nchA karanA,AbhUShita karanA,3. pUrA karanA,a.nta ko pahu.nchAnA crucial A 1. ADA,2. kaThina,ThIka,prAmANika,nirNAyaka crucible N 1. dhariyA,kuThAlI,kulhiyA,sUpA crucify VT 1. sUlI para chaDhAnA,phA.nsI para chaDh AnA,kaShTa denA crude A 1. kachchA,ajIrNa,apakva,asiddha,adhUrA,asamApta,beDaula ,asabhya,asa.nskR^ita cruel N 1. nirdayI,krUra,dayAhIna,kaThora,niShThura,kaThor ahR^idaya cruelty N 1. nirdayatA,kaThoratA,niShThuratA,niThurAI,krUratA cruise N 1. samudrI yAtrA cruise VI 1. samudra me.n jahAja se ghUmatA phiranA cruiser N 1. krUjara,ja.ngI jahAja jo shatru kI khoja yA jahAjo.n kI rakShA me.n phiratA r ahe crumb N 1. TukaDA,kaNa,kinakA,roTI kA TukaDA,pArachA crumb VT 1. TukaDe Tuka De kara DAlanA crumble N 1. TukaDA,2. koI vastu jo AsAnI se naShTa ho jAya crumb le VI 1. jhurrI DAlanA,chihna DAlanA,jhurrI paDanA,2. TukaDe TukaDe honA,gira pa DanA,chUrNa honA crumble VT 1. chUra chUra karanA,TukaDe TukaDe karanA crummy A 1. guddedAra,narma,polA,guddara crunch N 1. chabAnA,dA.nta se kuchalanA,2. chara marAhaTa crunch VT 1. chabAnA,kuchalanA,churamura karanA,dA.nta se dabAnA,dA.nta se toDanA crusade N 1. IsAIyo.n kA dharmayuddha,krUjeDa crusade VT 1. dharma yu ddha karanA crusader N 1. dharma yuddha karane vAlA,krUjeDa kI laDAI laDane vAlA cruse N 1. chhoTI kaTorI,pyAlI,shIshI crush N 1. Takkara,dhakkA,dabAva,relA,muT habheDa,2. bhIDa crush VI 1. daba kara TUTa jAnA,kuchala jAnA crush VT 1. kuchal anA,dabAnA,2. nAsha karanA,3. girA denA,adhIna karanA,parAsta karanA crust N 1. chhilakA,parata,roTI kI papaDI crust VI 1. jama jAnA,papaDI ba.ndhanA,kaDA chhil akA paDa jAnA crust VT 1. parata chaDhAnA,lapeTanA crusty A 1. paratadAra,chhila kedAra,2. chiDachiDA,duHshINa crutch N 1. la.ngaDe kI lAThI,vaishAkhI,sahArA,2. sahArA,avala.nba crux N 1. krUsha,2. kaThina bAta,kaThinAI cry N 1. chillAhaTa,p ukAra,yAchanA,2. ronA,rovAI cry VI 1. chillAnA,pukAranA,Dhi.nDhorA pITanA,2. ron A,vilApa karanA cry VT 1. chillAkara kahanA,Dhi.nDhorA pITanA crypt N 1. guphA,k hoha,gAra cryptic A 1. chhipA huA,gupta,aprakaTa

cryptical A 1. chhipA huA,gupta,aprakaTa crystal N 1. billaura,kachchA hIrA,spha Tika,maNibha crystalline A 1. billaurI,nirmala,svachchha,maNibhIya crystallise V 1. dAne pAranA,sphaTikarUpa me.n ghanA banAnA,maNibha banAnA,ravAdAra banAnA cr ystallize V 1. dAne pAranA,sphaTikarUpa me.n ghanA banAnA,maNibha banAnA,ravAdAr a banAnA cub N "1. bachchAsi.nha, lomaDI Adi pashu kA,rIchha,shAva,vatsa" cube N 1. ghana,chhaH pahalA,2. ghana,tR^itIya ghAta cubic N 1. ghana ke samAna,ghanAk Ara,2. ghana sa.nba.ndhI,trighAtIya cubicle N 1. ghana ke samAna,ghanAkAra,2. gh ana sa.nba.ndhI,trighAtIya cuckoo A 1. hAtha,hAtha bhara,Adha gaja cuckoo N 1. k oyala,kokilA cucumber N 1. kakaDI,khIrA cuddle N 1. Ali.ngana,chhAtI se lagAnA c uddle VI 1. chimaTanA,chhAtI se lagAnA,chimaTa kara sonA cuddle VT 1. chhAtI se lagAnA,lipaTAnA,pyAra karanA cue N 1. sa.nketa,i.ngita,sUtra,nATaka ke pAtra kA a.ntima shabda,sUchanA,2. choTI,jUDA,3. a.nTA khelane kA ballA cuff N 1. thappaD a,chA.nTA,tamAchA cuff VT 1. tamAchA mAranA,chA.nTA lagAnA,ghU.nsA mAranA culina ry A 1. pAka shAlA sa.nba.ndhI,rasoI kA cull VT 1. chunanA,bInanA culminate VT 1 . choTI para pahu.nchanA,U.nchA honA,parAkAShThA para pahu.nchanA culmination N 1. charamabindu,sirA,parAkAShThA,shikhara,2. choTI para pahu.nchanA,paramotkarSh a culprit N 1. doShI,aparAdhI,pApI,abhiyukta,vaha kaidI jisa para aparAdha lagAy A gayA ho para.ntu usakA nirNaya na huA ho cult N 1. pa.ntha,dharma,mata,sa.npra dAya cultivate VT 1. jotanA,khetI karanA,2. sudharanA,unnata karanA,sabhya yA sh iShTa banAnA,3. paidA karanA,upajAnA,utpanna karanA,4. kisI bAta para dhyAna den A cultivation N 1. khetI,jota,kR^iShi,2. sudhAra,sabhyatA,utkarSha,sa.nvardhana culture N 1. sa.nskR^iti,sudhAra,unnati,sabhyatA,shiShTatA culture VT 1. jotanA, unnata karanA,sudhAranA culvert N 1. puliyA,pula,paTI huI morI cumbersome N 1. b ojhIlA,bhArI,dukhadAyaka,garu cumbrous N 1. bojhIlA,bhArI,dukhadAyaka,garu cumin N 1. jIrA cummin N 1. jIrA cumulative A 1. juDane vAlA,baDhatA huA cunning A 1. chAlAka,chatura,sayAnA cunning N 1. chaturAI,sayAnApana,dhUrtatA,kapaTa cup N 1 . pyAlA,kaTorA,2. pyAle kA peya,3. bhAgya,prArabdha,4. anubhava cup VT 1. si.ngh I lagAnA cupboard N 1. AlamArIbaratana Adi rakhane kI curable A 1. cha.ngA hone ke yogya,sAdhya curator N 1. adhyakSha,rakShaka,rakhavAlA,nirIkShaka curb N 1. s A.nkala,kaDI,aTakAva,rukAvaTa,roka,dabAva,2. lagAna kI kaDI

curb VT 1. lagAna denA,rokanA,2. apane mana kA banA lenA,adhIna karanA curd N 1. dahI,khoyA,maThThA,phuTakI cure N 1. upAya,auShadhi,pratikAra,2. svAsthya,lAbha ,chikitsA,rogopashama cure VT 1. achchhA karanA,cha.ngA yA svastha karanA,2. upA ya karanA,pratikAra karanA,3. sukhA kara yA namaka chhoDa kara bahuta dino.n tak a rakhanA curiosity N 1. jiGYAsA,jAnane kI abhilAShA,2. anokhI vastu,kautuhala,a pUrva vastu curious A 1. jiGYAsu,jAnane kA abhilAShI,2. apUrva,adbhuta,durlabha, anokhA,3. shreShTha,darshanIya,chaturAI se banAI huI curl N 1. laTa,chhallA,2. p echa curl VT 1. bAlo.n ko moDanA,chhallA DAlanA yA paDanA,bala denA,lapeTanA,sik oDanA curly A 1. pechadAra,ghU.nghara bAla,chhalledAra,ku.nchita current A 1. pr achalita,chalatA huA,vartamAna,jArI,loka prasiddha,mAnA huA current N 1. sotA,dh Ara,pravAha,bahAva curriculum N 1. pAThyakrama,adhyayana sUchI,pAThashAlAo.n kI pustako.n kA sUchIpatra currier N 1. chamAra,chamaDA kamAne vAlA,charmakAra curr y N 1. kaDhI,sAlana,2. kharairA curry VT 1. chamaDA kamAnA,kharairA karanA curse N 1. shApa,shrApa,dhikkAra,balA,vipada,kopa curse VT 1. kosanA,chheDanA,shApa d enA,burA bhalA dhikkAranA cursed A 1. abhishapta,shApagrasta,ghR^iNAyogya cursor y A 1. sarasarI,shIghratA yA asAvadhAnI se kiyA huA,tvarita,anipuNa,adhUrA curt A 1. sa.nkShipta,kama,alpa curtail VT 1. kATanA,kama karanA,ghaTAnA,chhA.nTanA,c hhoTA karanA curtailment N 1. kATa chhA.nTa,sa.nkShepa curtain N 1. pardA,masaha rI,chika,chilamana curtain VT 1. pardA DAlanA,masaharI yA chika lagAnA curvature N 1. TeDhApana,jhukAva,golAI,moDa,vakratA curve N 1. vakra vastu,vakratA,2. vak ra rekhA,TeDhI rekhA curve VTI 1. muDanA,jhukanA,jhukAnA,lachakAnA,moDanA cushio n N 1. takiyA,gaddI,masanada cushion VT 1. gaddI lagAnA,gaddI se rakShA karanA c ustard N 1. kasTarDa,pakAyA huA dUdha a.nDA aura khA.nDa custodian N 1. rakShaka ,rakhavAlI karane vAlA custody N 1. rakhavAlI,rakShA,rakShaNa,jamAnata,2. havAlA ta,kArAgAra,ba.ndhana custom N 1. rIti,vyavahAra,rasma,rivAja,chAla,dastUra,2. k ara,AyAta para lagAyA huA shulka,chu.ngI customary A 1. rIti ke anUkula,prachali ta,vyAvahArika,AchArika customer N 1. grAhaka,kharIdane vAlA cut N 1. chIrA,2. g hAva,choTa,3. AkR^iti,4. jo TukaDA kATa liyA gayA ho,5. kATa,kATane kA Dha.nga c ut VTI 1. chIranA,vibhAga karanA,kATanA,khodanA,2. choTa pahu.nchAnA,ghata karan A,kATanA,3. chhoTA karanA,4. chhoDanA,tyAganA cut-throat N 1. prANaghAtaka,vaTam Ara cutlass N 1. muDI huI chhoTI talavAra cutler N 1. chAkU kai.nchI Adi banAnev AlA cutlery N "1. chAkU, chhurI, ityAdi,kATane kA ya.ntra,2. chAkU, kai.nchI, Ad i banAne kA kAma" cutthroat N 1. prANaghAtaka,vaTamAra

cycle N cyclone N cylinder N cymbal N cynic A cynic N cypress N dab N dab VT dab ble VI karanA dabble VT dad N daddy N daffodil N dagger N daily A daily Adv dail y N dainty A dainty N dairy N dais N daisy N dale N dam N dam VT damage N damage VI damage VT damages N dame N damn VT damp A damp N damp VT dance N dance VI da nce VT dandruff N dandy A danger N dangerous A dangle VTI dank A 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. sAikila,bAisikila,2. chakra,daura,yuga chakkaradAra A.ndhI,dodishA yA chaukoniyA havA nala,DaNDA,belana,2. mu.nbA,3. koTI,4. lATha,5. velanAkAra,velanIya jhA.nj ha,majIrA,karatAla chiDachiDA AdamI,kuTila yA rUkhA manuShya,dveShI chiDachiDA A damI,kuTila yA rUkhA manuShya,dveShI saro,sanauvara thappaDa,thapakI,2. eka prak Ara kI chapaTI machhalI,3. guNavAn vyakti,ustAda chupaDanA,thapakI denA,puchArA pheranA pAnI me.n khelanA,chhI.nTe uDAnA,pAnI chhapachhapAnA,2. hAtha lagAnA,kis I kAma ko UparI Dha.nga se bhigonA,sAnanA pitA,bApa pitA,bApa DaiphoDila,phUla,k amala,kokAveli,eka prakAra kA kumuda chhurI,kaTAra,kR^ipANa,2. eka chihna dainik a,prati dina kA prati dina,prati divasa dainika samAchAra patra mR^idu,ruchira,s uhAvanA svAdiShTa vastu,prasAda dugdhashAlA,dUdha makkhAna Adi rakhane yA banAne aura bechane kA sthAna chabUtarA,ma.ncha gulabahAra khaDDa,ghATI,pahADiyo.n ke bIcha kI nIchI bhUmi mAtApashuo.n kI,jananI,2. bA.ndha,nadI kI dhArA kA roka bA. ndha bA.ndhanA,pAnI rokanA,2. rokanA hAnI,ghaTA,kShati bigaDa jAnA,naShTa ho jAn A hAni pahu.nchAnA,bigADanA harajAnA,daNDa,kShatipUrti,tAvAna gR^ihiNI,mAlakina, AryA,strI,2. preyasI,premikA,3. adhyApikA dhikkAranA,kosanA,shApa denA,burA kaha nA,naraka me.n bhejanA Ardra,jalasikta,nama,gIlA namI,ArdratA,2. utsAha hInatA,m lInatA gIlA karanA,nama karanA,2. udAsa karanA,hatotsAha karanA nAcha,nR^itya,pa danyAsa nR^itya karanA,nAchanA,2. kUdanA,ulachhanA nachAnA,2. kudAnA sira kI phU sI,rUsI bA.nkA,chhailA,vastra kI ora visheSha dhyAna denevAlA manuShya bhaya,vip atti,sa.nkaTa,ka.nTaka,Apatti bhayAnaka,bhaya~Nkara,DarAvanA,a.nTakamaya,Apatti janaka,asurakShita jhUlanA,laTakanA,hilAnA,pIchhe lagA phiranA gIlA,nama,sIlA

dapper dapple dapple dare dare daring daring dark dark darken darken darkness da rling darn dart dart dart dash dash dash dashing data date date daub daub daught er daunt dawn dawn day daybreak daylight daze dazzle deacon dead dead deadly dea f deafness deal deal deal dealer N A VT VI VT A N A N VI VT N N VT N VI VT N VI VT A N N VT N VT N VT N VT N N N VT VT N A N A A N N VI VT N 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. nATA aura chAlAka,teja,phurtIlA,svachchha chitakabarA,ra.ngabira.ngA chitakabarA karanA,dhabbe DAlanA,ra.ngabira.nga kara denA sAhasa karanA,hisAba bA.ndhanA,pu rUShArtha rakhanA dhamakAnA,A.nkha dikhAnA,lalakAranA,bAhu Tho.nkanA,bhaya dilAn A sAhasa,bahAdura,shUra,vIratA vIra,sAhasI,puruShatva a.ndherApana,a.ndhakAra,GY AnashUnyatA a.ndherA,a.ndhakAra,bhaya,niShprabha,2. sA.nvalA,kAlA,shyAma,3. gUDh a,gupta,aspaShTa,4. burA kAlA ho jAnA,a.ndherA honA a.ndherA karanA,kAlA karanA, shoka me.n DAlanA,udAsI chhAnA a.ndherApana,a.ndhakAra,dhu.ndhalApana,aGYAnatA p yArA,atipriya,lADalA,A.nkho.n kA tArA TA.nkA mAranA,raphU karanA barachhI,bhAlA, ballama jhapaTanA,jhaTapaTa chala paDanA,nikala paDanA phe.nkanA,chalAnA,mAranA Takkara,Thokara,dhAvA,AghAta,sa.ngharSha,2. eka visheSha chihna,3. phurtI,chAlAk I,sAhasa paTakanA,de mAranA,TakarAnA,chUra chUra karanA,jora se dhakkA mAranA jo ra se phe.nkanA,2. baTTA lagAnA,bhraShTa karanA teja,utAvalA,sAhasI,2. dikhAvaTI bAte.ndI huI yA jAnI huI,nirdiShTa tithi,miti,tArIkha,2. kAla,samaya,kAlAvadhi, 3. chhuhArA,khajUra tithi DAlanA,miti likhanA bhaddA ra.ngA huA chitra lepanA,po tanA,bhaddA karanA,anADI pana se ra.nganA laDakI,beTI nirutsAha karanA,dhamakAnA ,DarAnA,bhaya dikhAnA uShA,uShAkAla,prabhAta,saberA,taDake,2. Ara.nbha,udbhava,u daya saberA honA,Ara.nbha honA,nikAlanA,dikhAI denA,udbhava honA dina,divasa,2. kAla,niyata samaya,3. chaubIsa gha.nTe aruNodaya,prAtaHkAla,saberA,taDake dina k A ujAlA,2. prakAsha,spaShTatA chau.ndhiyA denA,ghabarA denA chakAchau.ndha karan A,tiramirA denA,guNanA,pravINatA yA sau.ndarya se chakita karanA eka chhoTA pAda rI mR^ita,prANahIna,marA huA,murdA jisa samaya sunasAna ho prANanAshaka,ghAtaka badhira,akarNa,baharA baharApana,badhiratA bhAga,bA.nTa,parimANa,mAtrA,a.nsha,bA hulya vyavahAra karanA,vyApAra karanA,chalAnA,baratanA,sAmanA karanA vyApAra kar anA,lena dena karanA vyApArI,lena dena karanevAlA

dealings N 1. bartAva,vyavahAra,AcharaNa dear Adv 1. maha.nge dAma para dear N 1 . priya,lADalA,2. bahumUlya,maha.ngA dear_bought-experience N 1. khoke sIkhanA,2 . Thesa lage buddhi baDhe dearly Adv 1. chAva se,prema se,baDe mola para dearth N 1. kamI,durlabhatA,akAla death N 1. mR^ityu,maraNa death-bed N 1. mR^ityu shay yA,maraNaseja deathbed N 1. mR^ityu shayyA,maraNaseja debarment N 1. nikAlA jAnA ,niShkAsita debase VT 1. ghaTAnA,padavI se utAranA,khoTA karanA,mUlya ghaTAnA de batable A 1. vivAdAspada,vivAdanIya,tarkanIya,vivAdI,vivAda yogya debate N 1. ba hasa,vAda vivAda,vivAda debate VT 1. vAda vivAda karanA,bahasa karanA debenture N 1. udhAra patra,R^iNa kA svIkAra patra debilitate VT 1. durbala karanA,kamajor a karanA debit N 1. bahI me.n likhanA,vyaya pakSha ora kA lekha,2. R^iNa,udhAra debit VT 1. udhAra likhanA,kharcha ke mada me.n likhanA debris N 1. I.nTa,roDA,p attharIle TukaDo.n kA Dhera debt N 1. udhAra,R^iNa debtor N 1. denadAra,R^iNI,2. divAliyA,nirdhana R^iNI decade N 1. dashaka,dahAI,dasha,2. dasa varSha kA samay a yA kAla decapitate VT 1. vadha karanA,sira kATanA,sira utAranA decay N 1. kSha ya,ghaTatI,nAsha,avasAda decay VT 1. saDanA,bigaDanA,ghaTanA,murajhAnA,nAsha hon A decease VT 1. mrR^ityu pAnA,maraNanA,sharIra tyAganA,maranA deceased A 1. mR^i ta,marA huA,svargavAsI,vaiku.nThavAsI deceit N 1. kapaTa,chhala,kisI ko pha.nsAn e ke lie koI kArya,jhUTha,dhokhA deceitful A 1. chhalI,dhokhe kA,kapaTI,bhramakA rI,va.nchaka deceive VT 1. dhokhA denA,chhala karanA,jhA.nsA denA,nirAsha karanA decency N 1. sushIlatA,sabhyatA,upayuktatA,lajjA decent A 1. uchita,yogya,upayu kta,sughaDa,bhalA,lajjAvAna,AdaraNIya decentralization N 1. vikendrIkaraNa,adhik Ara vibhAjana deception N 1. dhokhA,kapaTa,chhala deceptive A 1. chhalI,kapaTI,d hokhe me.n DAlanevAlA,bhramakArI decide VT 1. ThaharAnA,nishchaya karanA,nirNaya karanA,tai karanA,nirNaya karanA decided A 1. nishchita,dhruva,dR^iDha,nishchay a,asa.ndigdha decidedly Adv 1. nissandeha,nishchita rUpa se decimal A 1. dashaka ,dashamalava,dashA.nsha sambandhI decimal N 1. dashamalava,dashamalava bhinna,da shamalava a.nka,Avarta dashamalava decipher VT 1. samajhanA,kholanA,spaShTa yA p rakaTa karanA,gupta lekha ko paDhanA,gUDhArthanA decision N 1. nishchaya karanA, nirNaya ,drR^iDhatA,vichAra phala,phaisalA,mImA.nsA decisive A 1. a.nta kA,pUrA, antima,spaShTa,nishchayakArI,nirNAyaka,asa.ndigdha deck N 1. naukA pR^iShTha,nAv a kA tala,paTAva deck VT 1. DhakanA,kapaDA pahananA,sajAnA,sa.nvAranA,2. jahAja kA paTAva lagAnA

declaration declare VT decline N decline VT honA decompose VT karanA 3. saDAnA d ecorate VT decoration decorum N decoy N decoy VT decrease N decrease VI decrease VT decree N decree VT decrepit A decry VT dedicate VT dedication deduce VT dedu ct VT deduction N deed N deem VT deep N deep a deepen VT deeply Adv deer N defac e VT defamation defamatory defame VT default A defeat N defeat VT defect N defec tion N defective A defence N defenceless defend VT defendant N N 1. varNana,vachana,kathana,bayAna,ghoShaNA,2. jo bAta ghoShita kI jAye 1. prak aTa karanA,kahanA,varNana karanA,jatAnA,ghoShaNA karanA 1. ghaTatI,utAra,kamI,pa tana 1. asvIkAra karanA,na mAnanA,bachanA,2. pada sAdhanA,rUpa sAdhanA 3. jhukan A,DhalanA,naShTa honA,patana 1. 4. 1. N 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. N 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. N A 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. A 1. 1. pR^ithaka pR^ith aka karanA,mUla avayavo.n me pariNata karanA,galAnA,vichchhinna karanA,2. vishle ShaNa bigaDa jAnA yA saDa jAnA sa.nvAranA,sajAnA,shrR^i.ngAra karanA,sushobhita karanA 1. sajAvaTa,shrR^i.ngAra,bhUShaNa,shobhA sabhyatA,auchitya,yuktatA,shiShT atA,shiShTAchAra pha.ndA,lAsA,dama,jhA.nsA lubhAnA,jAla me.n phA.nsanA,pha.nsAnA kamI,ghaTatI,nyUnatA,hAni,kShati kama honA,ghaTanA ghaTAnA,kama karanA vidhi,vi dhAna,niyama,AGYapti AGYA denA,nirNaya karanA,DikrI lAnA yA denA nirbala,jIrNa,j arAkrA.nta,DokarA apavAda lagAnA,nindA karanA,nAma dharanA,doSha lagAnA arpaNa k aranA,bhe.nTa karanA,bhe.nTa denA,samarpaNa karanA 1. bhe.nTa,chaDhAvA,arpaNa,sa marpaNa,utsarga,nivedana tarka ke dvArA nikAlanA,anumAna karanA ghaTAnA,kama kar anA,2. mujarA karanA kamI,viyojana,ghaTAva,2. pariNAma,phala,anumAna karma,kriyA ,kAma,2. kR^itya,vIratA kA kAma,kautuka 3. lekha,pramANa,dastAveja,patra sochanA ,vichAranA,anumAna karanA,samajhanA,jAnanA,vishvAsa karanA samudra,sAgara,2. sth AyI,sudR^iDha,jisakI jaDa nIche taka ho gaharA,ga.nbhIra,chaTakIlA,ghana,gahana, gADhA gaharA karanA,chaTaka karanA,a.ndherA karanA,baDhAnA,gADhA karanA bahuta n IchA,gaharA,bhArI,gADha rUpa se,atya.nta hiraNa,mR^iga bigADanA,kurUpa karanA,ch hIla denA,nAsha karanA 1. apayasha,mAnahAni,apavAda,ni.ndA,apabhAShaNa 1. kala.n ka lagAne vAlA,apavAdaka,apamAna sUchaka nindA karanA,kala.nka lagAnA,badanAma k aranA,apavAda karanA bhUla,chUka,aparAdha,abhAva,vyatikrama,aprApti,2. nyAyAlaya me.n anupasthiti hAra,parAjaya harAnA,bhagAnA,parAsta karanA,parAjita karanA,nA sha karanA kamI,nyUnatA,abhAva,apUrNatA,doSha kartavya se chyuti,tyAga,vidroha k harAba,doShapUrNa,adhUrA,nyUna,dUShita,sadoSha,asa.npUrNa bachAva,rakShA,ADa,sha raNa,2. saphAI,uttara,prativAda,pratyuttara 1. bachAvarahita,rakShAhIna,be hathi yAra,arakShita bachAnA,rakShA karanA,sAmanA karanA,2. javAbadehI karanA,saphAI d enA,pratyuttara denA prativAdI,pratyarthI,2. vaha jisake Upara mukadamA chalAyA jAye,muddAleha

defender N 1. bachAnevAlA,rakShaka defensible N 1. rakShaNIya,uttara dene yogya, bachAne yogya defensive A 1. bachAnevAlA,rokanevAlA,ADa karane vAlA,rakShaka,Atm arakShaka,nivAraka, defensive N 1. sharaNa,bachAva defer VT 1. svIkAra karanA,mA na lenA,2. TAlanA,dera karanA,sau.npa denA deference N 1. Adara,sa.nmAna,maryAdA ,adhInatA defiance N 1. lalakAra,dhamakI,chunautI,chheDachhADa,sAmanA,avakShA,an Adara defiant A 1. niDara,dilera,lalakAranevAlA,sAvaGYa,uddhata,2. baiThane yA k haDe hone kA dilerAnA Dha.nga deficiency N 1. kamI,ghaTI,nyUnatA,doSha,ToTA defi cient A 1. ToTA bharanA,ghATA uThAnA,kamI pUrI karanA deficit N 1. ToTA,kamI,ghA TA,Aya kI kamI define VT 1. sImA bA.ndhanA,2. vyAkhyA karanA,varNana karanA,arth a batAnA,paribhAShA karanA definite A 1. ThIka,nishchita,nirdiShTi,spaShTa,ThIka ThIka,2. parimita definition N 1. paribhAShA,bakhAna,vyAkhyA definitive A 1. nis hchita,niyata,spaShTa,antima,nishchAyaka,nirNAyaka deflect VT 1. moDanA,jhukAnA, bhUlanA,bhulAnA,TeDhI rAha jAnA deforestation N 1. vananAshana,vana rahita karan A deform VT 1. kurUpa karanA,bigADanA,beDha.ngA karanA deformity N 1. kurUpa,big aDA,beDha.ngA defraud VT 1. chhala se apaharaNa karanA,dabA rakhanA,ThaganA,dhok hA denA defray VT 1. kharcha uThAnA yA chalana bharanA,adA karanA deft A 1. nipu Na,chatura,chAlAka defunct A 1. mR^ita,marA huA,2. marA huA manuShya defy VT 1. sAmanA karanA,tuchchha samajhanA,lalakAranA,nirarthaka karanA,avaGYA karanA dege nerate A 1. kulAchAra,bhraShTa,apakR^iShTa,adhama,nIcha,kupUta,kamInA degenerati on N 1. kulAchAra bhra.nsha,nIchatA,heThApana,adhamatA,nIchAvasthA degradation N 1. adhikAra bhra.nsha,padachyuti,nichAI,adhogati,apamAna,adhamatA degrade VT 1. padachyuta karanA,ghaTAnA,utAranA,apamAna karanA degrading A 1. adhogatI kAraka ,apamAnajanaka,mAnanAshaka degree N 1. pada,darjA,sIDhI,sthAna,2. upAdhi 3. pada vistAra,dashA,avasthA,kAShThA,parimANa,4. a.nsha 5,60 mIla kA parimANa 6. varga ,shreNI,prakAra 7.mUlA 8.samIkaraNa kA ghAta deity N 1. Ishvara,devatA,deva deje ct VT 1. udAsa karanA,mana toDanA,jI toDanA,hatotsAha karanA delay N 1. vilamba, aTakAva,roka delay VT 1. TAlanA,derI karanA,vilamba karanA,ThaharA denA,rokanA d electable A 1. manabhAvanA,suhAvanA,ruchira delegate N 1. pratinidhi delete VT 1 . miTAnA,nikAlanA,khurachanA,po.nchhanA,naShTa karanA,uThA denA deliberate A 1. suvichArita,sa.nkalpita,socha vichAra ke kiyA huA,jAna bujha ke kiyA huA,2. sata rka,asAhasika sAvadhAna deliberate VT 1. sochanA,vichAranA,samajhanA,salAha kara nA deliberately Adv 1. sAvadhAnI se,chaukasI se,dhImepana se,socha vichAra kara, jAnabUjha kara deliberation N 1. vichAra vimarsha,vichAra,dhyAna,samajha bUjha,c heta delicacy N 1. sukumAratA,bArIkI,miThAsa,najAkata,mR^idulatA,lAlitya,lAvaNya tA,rasa,bhogavilAsa,komalatA delicate A 1. komala,sUkShma,mahIna,sukumAra,svAdiS hTa,suhAvanA

delicious A 1. svAdiShTa,mIThA,madhura,ruchikara delight N 1. Ananda,ma.ngala,pr asannatA,harSha delight VT 1. Anandita karanA,prasanna karanA delightful A 1. su khada,manohara,ma.ngalamaya,suhAvanA,AnandadAyaka delineate VT 1. a.nkita karanA ,rUparekhA prastuta karanA,chitrita karanA,chitra utAranA,varNana karanA,khI.nch anA delineation N 1. AkAra,Alekhana,chitra,DhA.nchA,varNana delinquency N 1. pAp acharitra,doSha,chUka,aparAdha delinquent A 1. doShI,aparAdhI,kartavya bhraShTa, pApI delinquent N 1. doShI,aparAdhI,kartavya bhraShTa,pApI delirious A 1. behosh a,bhrA.ntachitta,acheta,besudha delirium N 1. mUrchhA,chittabhrama,achetanA,besu dhI,behoshI deliver VT 1. chhoDanA,svata.ntra yA mukta karanA,chhuDAnA,2. denA,p radAna karanA,sau.npanA .jAnanA 3. bolanA( vyAkhyAna) denA,kahanA,pahu.nchAnA de livery N 1. pradAna,sau.npanA,arpaNa,2. mukti,bachAva,chhuTakArA,rakShaNa 3. kat hana,uchchAraNa,bolane kA Dha.nga 4. prasava,janana dell N 1. chhoTI ghATI,gaDhA ,khaDDa delta N 1. trikoNa dharatI jo pAnI se ghirI ho,eka yUnAnI akShara,DelTA delude VT 1. dhokhA denA,bahakAnA,bhrama me DAlanA deluge N 1. pAnI kI bADha,jal a pralaya,ativR^iShTi deluge VT 1. DubonA,plAvita karanA,2. vihvala karanA delus ion N 1. dhokhA,kapaTa,mAyA,jhA.nsA,bhrama,mati bhrama,AbhAsa delve VT 1. phAvaD e se khodanA demagogue N 1. prAkR^ita jana kA nAyaka yA netA,dalapati,janasamudA ya kA netA demand N 1. chAha,pUchha,mA.nga,prashna,prArthanA,takAjA demand VT 1. mA.nganA,pUchhanA,apanA kahanA,prashna karanA demarcation N 1. sImA.nkana,sImA rekhA,avadhI demean VT 1. nIchA dikhAnA,bartAva karanA,vyavahAra karanA,nIchA ka ranA,halakA karanA demeanour N 1. AcharaNa,chAla chalana,Dha.nga,bartAva,vyavahA ra demise N 1. mR^ityu,2. paTTA,samarpaNa,pradAna demise VT 1. denA,pradAna kara nA,hastA.ntarita karanA demobilise VT 1. chhoDa denA,alaga alaga karanA demobili ze VT 1. chhoDa denA,alaga alaga karanA democracy N 1. prajAta.ntra rAjya,svarAj ya,prajAta.ntra democrat N 1. prajAta.ntravAdI,prajAta.ntra rAjya kA sahAyaka,2. prajAta.ntrIya,sArvalaukika,prajAta.ntra sadR^isha yA sa.nba.ndhI demolish VT 1 . DhAnA,girA denA,toDanA,naShTa karanA demolition N 1. nAsha,bigADa,ujADa,girAva ,vidhva.nsa demon N 1. bhUta,preta,rAkShasa,asura,dAnava demoniac A 1. bhUtagras ta,AsurI,paishAchI demonstrate VT 1. dikhalAnA,varNana karanA,batalAnA,sidhda ka ranA,nirUpaNa karanA,pramANita karanA demonstration N 1. pramANa,sidhdi,dikhAvA, nirUpaNa,pratipAdana, demoralisation N 1. naitika patana,AchAra bigADanA,naShTa karanA,bhraShTa karanA,nirutsAha karanA demoralise VT 1. nirutsAha karanA,2. Ach Ara bigADanA,naShTa karanA,bhraShTa karanA demoralize VT 1. nirutsAha karanA,2. AchAra bigADanA,naShTa karanA,bhraShTa karanA

demur VT 1. AgA pIchhA karanA,vilamba karanA,DhIla DAlanA,bhrama rakhanA,2. viro dha karanA,i.nkAra karanA,ujra karanA demure A 1. shAnta,salajja,vinIta,dikhalAv aTI,namra,gambhIra,2. bagulA bhagata,nakhare bAja den N 1. mA.nda,khoha,bila,viv ara,guhA,aDDA,2. choro Adi kA chhipane kA sthAna dengue N 1. De.ngU,eka prakAra kA jvara jisame.n bahuta pIDA hotI hai denial N 1. nakAranA,asvIkAra,nahI.n,2. t yAga,virAga,sanyAsa denizen N 1. nivAsI,rahanevAlA,vAsI denominate VT 1. nAma ra khanA,pukAranA denomination N 1. nAma,upAdhi,2. varga,koTi denominational A 1. p a.ngata,jAti,sA.npradAyika denote VT 1. batalAnA,jatAnA,sa.nketa karanA,artha ba tAnA denouement N 1. nindA,aniShTa prakAshana,dhamakI,DapaTa,2. nirvahaNa,samApt i denounce VT 1. doShI ThaharAnA,dhamakAnA,nindA karanA,badanAma karanA dense A 1. ghanA,moTA,saghana,gADhA, dental A 1. da.ntya,dA.nta se samba.ndha rakhanevAl A dentist N 1. De.nTisTa,dA.nta ke rogo.n kA vaidya,danta vaidya,dA.nta banAne v AlA dentistry N 1. danta chikitsA,dA.nta kA ilAja denude VT 1. ughADanA,nirAvR^i ta karanA,na.ngA karanA,kapaDe utAra lenA,nagna karanA denunciation N 1. nindA,d hamakI,jhiDakI deny VT 1. bAta kATanA,khaNDana karanA,nakAranA,asvIkAra karanA,n a mAnanA depart VT 1. se haTanA,mu.nha pheranA,mArga se vichalita honA,2. chalA jAnA,sidhAranA,bidA honA,maranA,baiku.nThavAsI honA 3. alaga karanA,vibhAjita ka ranA department N 1. vibhAga,mahakamA,a.nga,bhAga departure N 1. prasthAna,chach alA jAnA,maraNa,apakrama,moDa,phirAva depend VT 1. bharosA rakhanA,avalambana ka ranA,AsarA rakhanA,2. laTakanA dependence N 1. sahArA,lagAva,bharosA,vishvAsa,sa .nba.ndha,avalamba,2. adhInatA,paravashatA dependency N 1. adhInastha desha,adhI na rAjya dependent A 1. adhIna,avalambita,mAtahata,Ashrita,parAdhIna depict VT 1 . chitra khI.nchanA,ra.nganA,varNana karanA deplete VT 1. khAlI karanA,khI.ncha lenA,chhU.nchhA karanA,shUnya karanA,niHsheSha karanA deplorable A 1. shokamaya, vilApanIya,shochanIya,bechArA deplore VT 1. shoka karanA,vilApa karanA,duHkha ka ranA deploy VT 1. phailanA,kholanA,vistAra karanA deport VT 1. desha nikAlA denA ,chAla chalanA,bartAva karanA deportation N 1. nirvAsana,desha se nikAlanA,desha nikAlA depose VI 1. sAkShI denA depose VT 1. padachyuta karanA,gaddI se utAranA ,rAjasi.nhAsana se utAranA,pada se girAnA deposit N 1. dharohara,jamA,ekatrita k I huI vastu,bai.nka Adi me jamA,jamAnata Adi,2. dharohara rakhanevAlA deposit VT 1. jamA karanA,rakhanA,sau.npanA,alaga rakhanA depositary N 1. dharohara kA sth Ana,koTI deposition N 1. padachyuti,gaddI se utAranA,rAjyabhra.nsha,2. bayAna,sh apatha pUrvaka,sAkShya,sAdhya depot N 1. koThI,godAma,Dipo,bhaNDAra deprave VT 1 . bigADanA,naShTa karanA,nA depravity N 1. burAI,nIchatA,bhraShTatA,durAchAra,du ShTatA deprecate VT 1. pashchAtApa karanA,2. virodha me kahanA,virodha karanA 3. anumati prakaTa karanA,anuchita samajhanA

depreciate depreciation depress VT depression deprivation deprive VT depth N dep uty N derail VT derange VT dereliction nikalI huI bhUmi deride VT derision N der ivative pada 3. prasUta derive VT descend VT descendant descent N describe VT de scription descriptive desecrate VT desert N desert VT deserter N desertion N des erve VT deservedly deserving N design N design VT designate A designate VT desig nation designing A desirable A desire N desire VT desist N desist VT desk N deso late A desolate VT VT N 1. N N 1. 1. 1. 1. 1. N 1. mUlya ghaTAnA,halakA samajhanA,mAna ghaTAnA,2. mUlya me ghaTa jAnA 1. mUlya k A nyUna karanA,ghaTAva,halukAI,heThApana dabAnA,nI.nchA karanA,hatotsAha karanA, udAsa karanA,dhImA karanA 1. dabAva,udAsI,viShAda,glAni,2. gaDhDhA,3. avanamana 1. apaharaNa,va.nchana,chhoDa,haraNa,bhra.nsha,hAni,nAsha,Apada,2. padachyuti le lenA,chhIna lenA,haTA lenA,apaharaNa karanA gaharAI,gaharAI kA nApa,2. gaharA s thAna 3. budhdi,chAturya,pahu.ncha 4. bIcha,madhya pratinidhi,pratipuruSha,sahAy aka paTari se utAranA golamAla karanA,ulaTa palaTa karanA,krama vibhAganA 1. tyA ga,kartavya yA karma me chUka,upekShA,2. samudra yA nadI ke kinAre dhArA haTa jA ne se 1. ha.nsanA,ThaTThA mAranA,ha.nsI uDAnA 1. ThaTThA,ThaTholI,upahAsa,2. jisa para ha.nsI ho A 1. dUsarI vastu se liyA huA,vyutpatilabdha,vyutpanna,2. mUla dhAtu se utpanna shabda,yaugika 1. nikAlanA,pariNAma nikAlanA,dhAtu ke rUpa nikAlanA,u tpanna karanA,2. nikalanA,utpanna honA 1. utaranA,nikalanA,2. bapautI me.n AnA,b A.nTe me.n AnA,milanA,uttarAdhikAra me.n AnA N 1. santAna,va.nsha,va.nshaja 1. u tAra,DhAla,2. janma,kula,3. AkramaNa,chaDhAI 1. chitra khI.nchanA,varNana karanA ,kahanA N 1. vyAkhyA,varNana,hAla,kathana,huliyA A 1. varNanAtmaka,varNanakArI,v Achaka, 1. bhraShTa karanA,apavitra karanA 1. yogyatA,guNa,2. vana,ja.ngala,maru sthala,marubhUmI 1. chhoDa denA,tyAga karanA,2. bhAga jAnA,senA me.n se bhAga jA nA 1. bhagoDA,senA me se bhAga jAne vAlA,senA tyAgI 1. tyAga,bhAga jAnA,senA tyA ga,chhoDa,chhoDa dene kI avasthA 1. yogya honA,adhikArI honA Adv 1. uchita rIta se,yathA yogya 1. yogya adhikArI,pAtra 1. abhiprAya,Ashaya,uddeshya,yukti,yojanA ,upAya,ShaDya.ntra,rUpa,khAkA,chitra,DhA.nchA 1. banAnA,yukti karanA,rUpa khI.nc hanA,2. AkA.nkShA karanA,abhiprAya yA ichchhA karanA 1. niyukta kiyA huA 1. nird iShTa karanA,dikhalAnA,nAma rakhanA,vishiShTa karanA batalAnA N 1. padavI,sa.nke ta,nAma,upAdhi 1. chAlAka,dhUrta,kapaTI,upAya rachanevAlA 1. vA.nchhita,spR^ihaN Iya,manohara,manabhAu 1. ichchhA,lAlasA,manokAmanA,abhilAShA,ichchhA kI huI vast u,abhIShTa 1. chAhanA,AkA.nkShA karanA,ichchhA karanA 1. rukAva,virAma,nivR^itti 1. ruka jAnA,bAja AnA,chhoDa denA,nivR^itta honA,hAtha uThAnA,haTanA 1. Deska,D halavA.n meja,lekhanAdhAra 1. ujADa,nirjana,sunasAna 1. ujADanA,nirjana karanA

desolation N 1. nAsha,ujADa,dhva.nsa,sunasAna avasthA despair N 1. nirAshA,nairA shya,viShAda,nirAshA utpanna karanevAlI vastu despair VT 1. nirAsha honA,AshA ty AganA desperate A 1. nirAsha,AshAhIna,baDe jokhima kA,2. ugra,beDara,AtatAyI,ati sAhasika desperation N 1. nirAshA,sAhasikatA despicable A 1. ghR^iNita,nIcha,adh ama,ghR^iNAyogya despise VT 1. ghR^iNA karanA,dUra bhAganA,tuchchha jAnanA,ghaTi yA samajhanA despite N 1. baira,pratirodha,virodha despite VT 1. dveShInA,drohIn A despondent A 1. AshAhIna,nirAsha despot N 1. manamaujI rAjA,svechchhAchArI shA saka,nirdayI yA atyAchArI yA prajApIDaka rAjA despotic A 1. manamaujI,svachchha. nda,svata.ntra,svechchhAkArI,atyAchArI despotism N 1. nira.nkusha shakti,svechch hAchAritA,svechchhAchArapUrvaka shAsana praNAlI,atyAchAra,prajApIDana dessert N 1. DejarTa,miThAI,bhojana ke pIchhe khAne ke phala yA meve destination N 1. abhi prAya,uddeshya,nirdiShTa sthAna,TikAnA destine VT 1. ThaharAnA,niyukta karanA,ni rdiShTa karanA destiny N 1. honahAra,karma,prArabdha,bhAvI,bhavitavyatA,bhAgya d estitute A 1. rahita,hIna,vihIna,ka.ngAla,bechArA,nirdhana destroy VT 1. DhA den A,naShTa karanA,nAsha karanA,ujADanA,miTA denA,vadha karanA destruct VT 1. toDa phoDa karanA,satyAnAsha karanA,dhva.nsa karanA,sa.nhAra karanA destruction N 1. toDa phoDa,shArIrika yA mAnasika nAsha,dhva.nsa,sa.nhAra destructive A 1. hAnikA raka,ghAtaka,ujADa,vinAshakara,a.ntakara detach VT 1. pR^ithaka karanA,kholanA,c hhuDAnA,dala bhejanA detached A 1. alaga,pR^ithaka,asa.nlagna,belagAva,chi.ntA y A ba.ndhana ityAdi se svata.ntra detachment N 1. viyoga,vichchheda,pR^ithakatA,s vata.ntratA,2. senA kA eka bhAga detail N 1. vyaurA,vistArapUrvaka varNana,vR^it tA.nta detail VT 1. vyaurevAra varNana karanA,vivaraNa denA,batalAnA detailed A 1. vyaurevAra,pUrA,savistAra,vistArapUrvaka detain VT 1. roka rakhanA,najaraband a karanA,pakaDa rakhanA detect VT 1. dekha pAnA,pakaDanA,patA lagAnA,jAna lenA d etection N 1. khoja,anusandhAna,patA lagAnA detective A 1. jAsUsI,bhediyA,khuphi yA,patA lagAnevAlA,khojI detective N 1. jAsUsa,guptachara detention N 1. roka,vi lamba,dAba rakhanA,chhekAva,nigraha,virodha deter VT "1. rokanA,manA karanA,haTA "" " detergent A 1. shodhanI,sApha karanevAlA,shudhda karanevAlA detergent N 1. shodhanI,sApha karanevAlI vastu deteriorate VT 1. bigaDanA,naShTa honA deteriora tion N 1. bigADa,bhraShTatA,kShaya,avanati,adhaHpatana determinant A 1. niyukta karanevAlA,avadhAraka determinant N 1. nishchaya sAdhana,nishchita guNaka determ ination N 1. nishchaya,sa.nkalpa,vichAra,abhiprAya,pratiGYA,nirdhAraNa,nirUpaNa, anta,samApti determine VT 1. sa.nkalpa karanA,ThAnanA,sthira karanA,pakkA karanA ,phaisalA karanA nishchaya karanA,nirdhArita karanA,nirNaya karanA,2. sImA badhd a karanA,samApta karanA determined A 1. dR^iDha,pakkA,nishchita,dR^iDha sa.nkalp a,niyata

deterrent N detest VT dethrone VT detonate VT detract VI devastate VT devastatio n develop VT development deviate VT deviation N device N devil N devilish A devi ous A devise N devise VT devoid A devote VT devoted A devotion N devour VT devou t A dew N dew VT dexter A diabetes N diabetic A diabetic N diabolical diagnose V T diagnosis N diagonal N diagram N dial N dialect N dialogue N diameter N diamet rically diamond N diaper N diarrhea N diary N diatribe N dice N 1. DarAkara rokane vAlA,dhamakAnevAlA 1. tuchchha jAnanA,ghR^iNA karanA 1. gaddI para se utAranA,rAjapada se chyuta karanA,adhikAra chhinanA 1. dAganA,jora se bh aDakanA 1. kala.nkita honA,ghaTanA,kama honA 1. ujADanA,lUTanA,naShTa karanA N 1 . nAsha,ujADa,dhva.nsa,vinAsha 1. kholanA,dhIre dhIre prakaTa karanA,vistAra kar anA,baDhAnA N 1. sulajhAva,vistAra,ubhAra,unnati,sa.nvardhana,vR^iddhi,vikAsa 1. bhaTakanA,chUkanA,phira jAnA,vichalita honA,katarAnA 1. vichalana,ThIka mArga s e bhaTakAnA,bhaTakAvA,bhUla,chUka 1. upAya,chAlAkI,yukti,AviShkAra,2. chihna,dik hAva 1. bhUta,pishAcha,shaitAna,2. duShTa yA nirdayI manuShya 1. pishAcha sadR^i sha,durAchArI,duShTa 1. bhaTakA huA,bhUlA huA,TeDhA,vakra,kuTila,ghumAva pherAva kA 1. uttaradAna,ichchhApatra dvArA dAna,ichchhApatra 1. yatna karanA,upAya kar anA,2. chhoDa jAnA,ichchhApatra dvArA pradAna karanA,sa~Nkalpa karanA 1. rahita, shUnya,vihIna 1. ThaharAnA,bhe.nTa karanA,chaDhAnA,de denA,sau.npanA,lagAnA 1. p rANArpita,lavalIna,Asakta,anurAgI,utsuka,dR^iDha bhakti,lata paDA huA, 1. prANAr paNa,pUjA,anurAga,upAsanA,tapasyA,yoga 1. khA jAnA,bhakosanA,haDapa karanA,nigal anA 1. tapasvI,bhakta,dhArmika,dharmaniShTha,bhakta 1. osa,tuShAra 1. osa se bhi gonA 1. dAhinA,savya,dakShiNa 1. bahumUtraroga,madhumeha 1. madhumeha sa.nba.ndh I,bahumUtra sa.nba.ndhI 1. bahumUtra rogI,isa roga se pIDita manuShya A 1. duShT a,paishAchika,pApiShTha 1. lakShaNa dekhakara( roga) nirNaya karanA,nidAna karan A 1. roga kI pahachAna,roga kA nirNaya,roganidAna 1. karNarekhA,eka kone se dUsa re kone taka lakIra,koNIya rekhA,vikarNa 1. chitra,rekhA chitra,AkR^iti,sA.nchA 1. DAyala,dhUpa ghaDI,ghaDI kA cheharA 1. deshI bhAShA,bolI,bolane kA Dha.nga,bh AShaNa 1. bAtachIta,prashnottara,do yA adhika vyaktiyo.n kI bAtachIta,sa.nvAda,s a.nlApa 1. adhakaTa,chauDAI,moTAI,vyAsa Adv 1. ThIka,bilakula ,2. bilakula virud dha 1. hIrA,hIraka 1. kAmadAnI,bela bUTedAra reshmI kapaDA rumAla,a.ngauchhA,gAc hha,tauliyA 1. dasta,sa.ngrahaNI,peTa chalanA,dasta honevAlA roga 1. dinacharyA patrikA,rojanAmachA,dainika vivaraNa 1. kaThora samAlochanA,vivAda,AkShepa,ni.nd A 1. pA.nsA

dice VT dictate N dictate VT dictation N dictator N diction N dictionary dictum N die N die VT die-ØÏè¿è N diet N diet VT differ VT difference different A diffe rential differentiate difficult A difficulty diffuse A diffuse VT diffusion N di g N dig VT digest N digest VT digestion N digestive A digger N digit N dignify V T dignitary N dignity N dike VT dilapidate dilemma N diligence N diligent A dill -¿ÑèÑèÍè dilute VT dilution N dim A dim VT dimension N 1. 1. 1. 1. 1. 1. N 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. N 1. A VT 1. N 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. VT 1. 1. 1. N 1. 1. 1. 1. 1. pA.nse se khelanA AGYA,Adesha AGYA denA,likhAnA,bolanA shrutalekha,AGYApana,likh AnA,imalA,likhavAI likhAnevAlA,2. DikTeTara,Adeshaka,ekAdhipati,svatantra yA svA dhIna manuShya bolI bhAShA,Dha.nga,bolabAla,bolachAla vinyAsa,muhAvarA 1. koSha, abhidhAna,shabdasAgara vachana,kahAvata,varNana,Adesha pA.nsA,ThappA maranA,dama nikalanA,samApta honA,murajhAnA kaThinAI se prANa nikalanA bhojana,AhAra,pathya ,2. rAjAo.n yA rAjyo.n kI sabhA samaya para bhojana karanA,pathya lenA bhinna ho nA,antara honA,alaga honA,sammati na denA,matabheda honA,bhinnamati honA 1. bhed a,matibheda,bhinnatA,asAdR^ishya,asamAnatA,a.ntara,virodha,sheSha alaga,pR^ithak a,bhinna,nyArA,asamAna,asadR^isha 1. a.ntara sa.nbandhI,bhedakara,visheShaka 1. vibheda jAna lenA,antara nikAlanA,bheda karanA kaThina,gUDha,duHsAdhya,dUbhara,a sugama,asukara,durvodha,bhArI 1. kaThinatA,kaThinAI,duHsAdhyatA,duShkaratA,sa.nk aTa,bakheDA phailA huA,chhitarA huA,bikharA huA,vipula,vistR^ita uDelanA,phailAn A,chhitarAnA,bahAnA phailAva,chhitarAva,vyApana khudAI khodanA,kuderanA,goDanA n Iti kA samUha,guTakA,vyavasthA,sa.ngraha pachAnA,pachanA,2. sudhAranA,sa.ngraha karanA,kramAnusAra rakhanA,shreNIbaddha karanA pachAva,pAchaka,paripAka,2. kramA nusAra sthApana pAchaka,pAchanasa.nba.ndhI khodanevAlA manuShya,jisase khodA jAy e,khodane kA ya.ntra pauna i.ncha,a.ngula bhara,eka se nau taka ke a~Nka,ikAI kA a.nka satkAra karanA,sammAna karanA,pada baDhAnA,U.nchA karanA uchcha padavI vA lA,baDA pAdarI,uchcha padAdhikArI baDappana,maryAdA,pada,padavI,gaurava khAInA,n AlAnA,naharanA,bA.ndhanA,pushtAnA,rokanA 1. kShaya honA,naShTa honA,Dhaha jAnA d uvidhA,chintA,bha.nvarajAla,vikalpa parishrama,yatna kI dhuna,udyoga,udyama,avir Ama parishramI,udyogI,sAvadhAna,ekAgrachitta,udyamI,anavarata 1. dera lagAnA,DhI la DAlanA,TAla maTola karanA,AgA pIchhA karanA patalA karanA,ghaTAnA,pAnI milAka ra halakA kara denA,phIkA karanA patalApana,halakApana dhu.ndhalA,manda,malina,a spaShTa,kunda,chu.ndhA,andhA sA dhu.ndhalA honA,dhu.ndhalA karanA AyAma,parimANa ,ghAtA,lambAI,chauDAI,U.nchAI kI nApa,vistAra

diminish VI diminish VT diminution diminutive diminutive din N din VT dine VT di ng N ding VT dingy A dinner N dint N diocese N dip N dip VI dip VT diphtheria di ploma N diplomacy N kaushala diplomatic diplomatic direct A direct VT direction N director N directorate directory N gaNa,sa.nchAlaka dirigible A dirk N dirt N dirty A disability disable VT disadvantage disaffection disagree VT disagreeable disagreement disallow VT disappear VT disappearance disappoint 1. 1. N A N 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. N 1. 1. ghaTanA,kama honA ghaTAnA,kama karanA 1. chaTI,kamI 1. chhoTA,thoDA,nanhA 1. lag hu sa.nGYA shoragula,kolAhala,dhUmadhAma,jha.nkAra shoragula karanA,hallA machAn A,kAna khAnA dopahara kA bhojana karanA,khAnA,2. bhojana khilAnA,jimAnA gha.nTe kA shabda,Tana Tana TanaTanAnA,shabda karAnA,bajAnA,2. shabda honA,bajAnA kAlA,m ailA,ga.ndA,malina rAta kA bhojana,bhoja,bhojanotsava ghU.nsA,mAra,AghAta,choTa, bala,sAmarthya dharmapradesha,dharmAdhyakSha kA desha,pAdarI kA desha DubakI,bor anA,avagAha,avapAta,nIche kA jhukAva DUbanA,jhukanA,DhAlU honA DubakI mAranA,Dub onA,jhukAnA 1. DipthIriyA,gale kI jhillI ba.nda ho jAne se shvAsa banda ho jAne kA roga,mA.nsa sa.ntAnikA DiplomA,adhikAra dAyaka patra,sanada rAjanaya,rAjadUta vyavahAra,kuTila nIti,rAjanaitika chAturya,kaushala,2. rAjadUta samUha,3. vyava hAra A 1. rAjanayika,nIti sa.nba.ndhI,kaushala sa.nbandhI,rAjanaitika viShayo me.n pr avINa,kUTanItiGYa N 1. kUTanItiGYa 1. sIdhA,sarala,bholA bhAlA,pratyakSha,sAkShA ta,spaShTa,khulA huA,ekadama,barAbara,kramAgata,anukrama 1. lakSha karanA,sIdha bA.ndhanA,chalAnA,sudhAranA,2. rAha batAnA,patA denA,3. AGYA denA,Adesha karanA 1. lakShya,nishAnA,shAsana,prashAsana,Adesha,dishA,ora,sIdha,tAka,AGYA,patA 1. a nushAsaka,Adesha karanevAlA,adhiShThAtA,sa.nchAlaka,avekShaka,nirvAhaka N 1. nid eshAlaya,adhiShThAtA kA daphtara yA pada,sa.nchAlaka ma.nDalI,anushAsaka varga 1 . DAyarekTarI,nagaranivAsiyo.n ke nAma patA vivaraNa kI pustaka,paddhati gra.nth a,2. adhiShThAtA ma.nDalI 1. parichAlana shIla,chalAye jAne yogya 1. kaTAra,chhu rA 1. maila,kUDA,ga.ndagI 1. mailA,gandA,malina,kutsita,ashlIla,nIcha N 1. asAma rthya,ayogyatA,akShamatA 1. balahIna karanA,asamartha karanA,bekAra karanA N 1. ghATA,ToTA,hAni,alAbha N 1. vaira,virAga,virakti,vidroha 1. asammata honA,eka rA ya na honA,2. upayukta na honA,ThIka na AnA A 1. apriya,pratikUla,aniShTa,kusvAd a N 1. antara,vaira,virodha,abhavana,jhagaDA,jha.njhaTa,matabheda,anupayuktatA 1 . AGYA na denA,niShedha karanA,varjita karanA,na mAnanA,radda karanA 1. alopa ho nA,adR^ishya honA,antardhyAna honA,ADa me A jAnA,chhipa jAnA N 1. antardhAna,ada rshana,bhAga jAnA,chupake se haTa jAnA VT 1. nirAsha karanA,dila toDanA,AshAbha. nga karanA,bigADa denA,niShphala karanA

disappointment N 1. AshAbha.nga,nirAshA,viphala karanA disapproval N 1. asammati ,asvIkAra,aprIti,nApasandI disapprove VT 1. asvIkAra karanA,nApasanda karanA,ni. ndA karanA disarm VT 1. hathiyAra chhIna lenA,niHshastra karanA,( senA ityAdi) g haTA denA,2. nirbala karanA,asamartha karanA disarmament N 1. nishaHstrIkaraNa,s enA ityAdi ghaTA denA disarray N 1. ulaTa palaTa ,gaDabaDa,kramabha.nga disarray VT 1. ulaTa palaTa karanA,kramabha.nga karanA disaster N 1. abhAgya,vipatti,dai vAgata vyathA,Akasmika durghaTanA disastrous A 1. abhAgA,ama.ngalika,duHkhada,vi padyukta disavow VT 1. apanA na kahanA,na mAnanA,asvIkAra karanA disband VT 1. s enAbha.nga karanA,titara bitara karanA,toDanA yA TUTanA disbar VT 1. bairisTara ko padachyuta karanA,nikAlanA disbelief N 1. avishvAsa disbelieve VT 1. vishvAsa na karanA,na mAnanA,shradhdA na rakhanA disburse VT 1. de DAlanA,vyaya karanA,u ThA denA disbursement N 1. vyaya,uThAva,kharcha,vyaya kiyA huA dravya disc N 1. koI chipaTI gola vastu,bi.nba,maNDala,kuNDala,chakra discard VT 1. chhuDA denA,n ikAla denA,phe.nka denA,DAla denA,chhoDa denA,tyAganA,na lenA asvIkAra karanA di scern VT 1. dekhanA,nApanA,pahichAnanA,vivAranA discerning A 1. vivekI,GYAnI,jaL I samajhanevAlA,samajhadAra,sUkShmadarshI discharge N 1. bhAra utAranA,padachyut i,chhuTakArA,R^iNashodhana,mochana,mukti,2. nirvAha,pAlana,sa.npAdana 3. dhaDAkA ,phaTa jAnA,kaDAkA 3. nikalI huI vastu( pIva ityAdi) visarjana,visarjaka dischar ge VT 1. chhuDA denA,naukarI se alaga kara denA,barI karanA,nikAlanA,chhoDanA,2. de DAlanA,chukAnA,bhugatAna karanA,mukta karanA 3. bojha utAranA,halakA karanA, nirbhAra karanA 4. pUrA karanA,pAlana karanA,sa.npAdana karanA 5. nikalanA,AnA,p haTanA disciple N 1. chhAtra,vidyArthI,shiShya,chelA,anuyAyI disciplinarian N 1. niyama pAlana karanevAlA,niyamakartA,anushAsaka disciplinary A 1. shikShaNa yA anushAsana yA da.nDa sa.nba.ndhI yA usa rUpa kA yA usako baDhAnevAlA discipline N 1. yuddha shikShA,yuddhAbhyAsa,shikShaNa,2. sudhAra,niyama baddhatA,sIkha,daND a,anushAsana,viniyama,damana,nigraha discipline VT 1. sikhAnA,shAsana karanA,daN Da denA,shikShA denA,damana karanA disclaim VT 1. na mAnanA,chhoDanA,mukaranA,as vIkAra karanA disclose VT 1. kholanA,udhAranA,prakaTa karanA,spaShTa karanA disc losure N 1. prakAsha,prakaTIkaraNa,prakAshana,bheda,prakaTa kI huI vastu discolo ur VT 1. dhabbA DAlanA,ra.nga badalanA,rUpa bigADanA discomfort N 1. duHkha,pIDA ,vikalatA,kaShTa discomfort VT 1. duHkhI karanA,vikala karanA,kaShTa denA discon cert VT 1. ghabarAnA,vyAkula karanA,vR^ithA karanA,bigADanA,niShphala karanA dis connect VT 1. alaga karanA,sambandha toDanA,bemela karanA discontent A 1. asantu ShTa,adhIra,aprasanna,nirAsha discontent N 1. asantoSha,adhIra,bechainI disconti nue VT 1. chhuDAnA,rokanA,rukanA,banda honA discordant A 1. viparIta,viruddha,be tAla,besura,asa.ngata discount N 1. baTTA,phiratA,mitikATA,chhUTa discount VT 1. baTTA denA,miti kATA kATanA,kATa lenA,nikAla lenA

discourage discouragement discourse N discourse VT discover VT discovery N discr edit N discredit VT discreet A discrepancy discretion discriminate discriminatio n discuss VT discussion disdain N disdain VT disdainful disease N disembark VT d isenchant disengage VT disengagement disfavour N disfavour VT disfigure VT disgo rge VT disgrace N disgrace VT disgraceful disguise N disguise VT disgust N disgu st VT dish N dish VT dishearten dishevel VT dishonest A dishonesty dishonour N d ishonour VT dishonourable dishonourably disincline VT 1. sAhasahIna karanA,mana toDanA,anAdara karanA N 1. sAhasahInatA,utsAhabha.n ga,nirAsha karanevAlI vastu 1. bAtachIta,sa.nvAda,sa.nbhAShaNa,upadesha 1. bAtac hIta karanA,tarka karanA 1. kholanA,udhAranA,prakaTa karanA,DhU.nDha nikAlanA,kh oja pAnA,patA lagAnA 1. prakAshana,anusa.ndhAna,DhU.nDha,khoja,prakaTa kI huI yA khojI huI vastu 1. avishvAsa,apakIrti,apratiShThA,apamAna,badanAmI 1. vishvAsa na karanA,na mAnanA,apamAna karanA 1. buddhimAna,chaitanya,chatura,chaukasa,sAva dhAna,subuddhi N 1. virodha,asa.ngati,vibheda,viruddhatA,antara N 1. vichAra,bud dhi,samajha,viveka,2. svAtantrya,kArya svAdhInatA,adhikAra VT 1. bheda karanA,pa hachAnanA,lakShaNa karanA,pR^ithaka karanA,antara karanA yA dekhanA N 1. bheda k aranA,pahachAna,samajha,viveka,vichAra,vichAraNa,parichchheda 1. charchA karanA, vAdAnuvAda karanA,bahasa karanA,vivAda karanA N 1. charchA,vAdavivAda,vitarka,pa rIkShA,shAstrArtha,bahasa 1. ghR^iNA,tiraskAra,avahelanA, 1. tuchchha samajhanA, ghR^iNA karanA,tiraskAra karanA A 1. ghamaNDI,abhimAnI,ghR^iNAyukta,tiraskArapUr Na,sAvaGYa,uddhata 1. vyAdhi,kheda,bImArI,roga,pIDA,duHkha 1. jahAja se utAranA VT 1. :nA 1. alaga karanA,chhoDanA,chhuDAnA,alaga honA N 1. chhuTakArA,mukti,mok ShaNa,sukha,avakAsha 1. aprasannatA,akR^ipA,aruchi,apamAna 1. aruchi prakaTa kar anA,virodha karanA,apamAna karanA 1. kurUpa karanA,rUpa bigADanA 1. vamana karan A,chhA.nTa karanA,ugala denA,nikAla denA,chhoDanA,lauTA denA,de denA 1. lajjA,ap amAna,nirAdara,apayasha,kala.nka 1. apamAna karanA,pAnI utAranA,kala.nkita karan A,alaga karanA,dR^iShTi se girAnA A 1. lajjAprada,nindya,kala.nkakara,burA,kamIn A 1. bheSha,chhadma veSha,svA.nga 1. bheSha badalanA,chhipAnA,2. matavAlA karanA 1. ghR^iNA,aruchi 1. ghR^iNA karanA,uchATanA,ukatAnA,aprasanna karanA 1. thAlI, rakAbI,2. khAnA,bhojana,parosA 1. thAlI lagAnA,thAlI me.n parosanA VT 1. mana to DanA,udAsa karanA,nirAsha karanA 1. bAla bakheranA,bAla nochanA yA khasoTanA,laT akAnA 1. beImAna,khoTA,va.nchaka,kapaTI,ghaTiyA,dhUrta N 1. beImAnI,kapaTatA,adh arma,kuTilatA 1. apamAna,apakIrti,nirAdAra,lajjA 1. kala.nkita karanA,apamAna ka ranA,satya DigAnA,2. na sakAranA,na ha.nkAranA,hu.nDI kA rUpayA na denA A 1. apa mAnakAraka,nIcha,kala.nkakara Adv 1. apamAna se,nIchatA se,kala.nkita rUpa se VT 1. virakta karanA,mana pheranA,ruchi haTAnA

disinfectant disingenuous disintegrate disinterested disjoint VT dislike N disli ke VT dislocate VT dislocation dislodge VT disloyal A disloyalty dismal A disman tle VT dismay N dismay VT dismember VT dismiss VT karanA dismissal N disobedienc e disobey VT disorder N disorder VT rogI karanA disorderly disorganize disown VT disparage VT disparity N dispassionate dispel VT dispensable dispense VT disper se VT dispirit VT displace VT display N display VT displease VT displeasure disp osal N dispose VT disposition dispossess N A VT A 1. 1. 1. 1. N 1. 1. N 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. N 1. 1. 1. A VT 1. 1. 1. A 1 . N 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. N 1. 1. N VT 1. rogANuo.n se mukta karanevAlA,viShaghna 1. kapaTI,khoTA 1. alaga alaga karanA ,chUrNa karanA,kha.nDa kha.nDa karanA 1. niHsvArthI,niHsambandha,nishkAma,apakSh apAtI,pakShapAta rahita joDa alaga karanA,sa.ndhi bha.nga karanA,sa.nba.ndha toD anA aruchi,ghR^iNA,dveSha ghR^iNA karanA,burA laganA,pasa.nda na karanA joDa ukh ADanA,utAranA,sa.ndhi bha.nga karanA 1. haTAva,haDDI yA joDa kA ukhADa jAnA,sa.n dhi bha.nga makAna se nikAla denA,haTAnA,uThA denA,2. chale jAnA vishvAsaghAtI,n iShThAhIna,namaka harAma,rAja drohI,bhakti hIna,phirA huA,bAgI 1. vishvAsaghAta, aniShThA,rAjadroha,bagAvata,namaka harAmI,bhaktihInatA nirAshAjanaka,bhayAnaka,g hora,dAruNa,udAsa,a.ndherA,shokamaya utAra lenA,na.ngA karanA,kapaDe utAranA,toD a DAlanA,girA denA,DhAhanA trAsa,sa.ntrAsa,bhaya,bhaya ke kAraNa niH sAhasa nirA sha karanA,DarAnA,bhayabhIta karanA,mana toDanA a.nga bha.nga karanA,bA.nTanA,de sha yA prA.nta ko vibhAjita karanA,toDanA vidA karanA,bheja denA,haTA denA,asvIk Ara karanA,chhuTA denA,nikAla denA,padachyuta karanA,khArija barakhAstagI,vidAI, padachyuti,nirAkaraNa,pratyAdesha 1. avaGYA,AGYAla.nghana,AGYAbha.nga,haTha AGYA na mAnanA,AGYAbha.nga yA ula~Nghana karanA,avaGYA karanA gaDabaDa,akrama,avyava sthA,kramabha.nga,2. ghabarAhaTa,da.ngA,golamAla gaDabaDa karanA,kramabha.nga ka ranA,chhinna bhinna karanA,upadrava nachAnA,halachalI DAlanA nA,2. 1. gaDabaDa,n iyama viruddha,shAsra viruddha,upadravI,burA,da.ngA karanevAlA,uchchhR^inkhala 1 . ulaTA pulaTA karanA,avyavasthita karanA,a.nDaba.nDa karanA a.ngIkAra na karanA ,asvIkAra karanA,taja denA,tyAga karanA,apanA na mAnanA burAI karanA,tuchchha sa majhanA,nindA karanA,halakA karanA antara,bheda,asamatA,asAdR^ishya,viShamatA 1. dhIra,shAnta,apakShapAtI,sa.nyamashIla, dUra karanA,chhitaranA,uDAnA,nAsha kara nA 1. chhoDane ke yogya,anAvashyaka,tyAgane yogya,bA.nTane yogya bA.nTanA,denA,a uShadhI banAkara denA,( nyAya) karanA chhitarAnA,phailAvanA,chhiTakAnA,haTAnA,( sabhA) visarjana karanA mana toDanA,udAsa karanA,hatotsAha karanA bAhara karanA, jagaha badalanA,alaga rakhanA,2. sthAnA.ntarita karanA dikhAva,tamAshA,prakAshan a,vikAsa,dhUmadhAma phailAnA,dikhalAnA,prakaTa karanA aprasanna karanA,dila bigA DanA,khijAnA,krodhita karanA 1. aprasannatA,udAsI,kheda,asantoSha,krodha vyavast hA,vinyAsa,vidhAna,adhikAra,vivaraNa ThIka rakhanA,kAma me lAnA,chAhanA,mana jhu kAnA,2. bechanA 3. de denA,dAna karanA 1. praba.ndha,rachanA,vinyAsa,sajAvaTa,2. ruchi,chAha,svabhAva,jhukAva 1. adhikAra se haTA denA,adhikAra chhIna lenA,nikA la denA,svatva dabA baiThanA

disproportionate disprove VT dispute N dispute VT disqualification disqualify di sregard N disregard VT disrepair N disrepute N disrespect disrespectful disrupti on dissatisfaction dissatisfy dissect VT dissection disseminate dissension disse nt N dissent VT dissenter N dissertation dissimilar dissipate VT dissociate diss olution dissolve VT karanA dissonance dissuade VT distance N distance VT distant A distaste N distasteful distil VT distillation distillery distinct A distincti on distinctive distinguish distinguished distort VT A 1. 1. 1. N VT 1. 1. 1. 1. N A N N VT 1. N VT N 1. 1. 1. N A 1. VT N 1. N 1. 1. 1. 1. 1. A 1. N N 1. N A VT A 1. 1. asa.ngati,apramANa,nyUnAdhika,beDaula,kamatI baDhatI ke sAtha,asama,asa.ngata ,viShama jhUThA ThaharAnA,kATanA,khaNDana karanA,nA vivAda,vitarka,jhagaDA vivAd a karanA,shAstrArtha karanA,tarka karanA,jhagaDanA 1. ayogyatA,asAmarthya,akSham atA,apAtratA,jisake kAraNa asamarthatA ho 1. ayogya ThaharAnA,akShama banAnA,adh ikAra le lenA anAdara,avaGYA,upekShA,beparavAhI tuchchha jAnanA,anAdara karanA,u pekShA karanA,dhyAna na denA marammata kI hAlata apratiShThA,apayasha,apamAna 1. anAdara,asammAna,asabhyatA,ashiShTatA 1. ashiShTa,asabhya 1. TUTanA,TUTa,toDa,v idAraNa,bha.nga 1. asantoSha,atR^ipti,aprasannatA,aruchi,virakti 1. asantuShTa k aranA,kuDhAnA kATanA,chIraphADa karanA,chIranA nA,2. samAlochanA karanA 1. chIra phADa,a.nga vyavachchheda 1. phailAnA,chhitarAnA,bonA 1. jhagaDA,laDAI,phUTa,ana bana,bigADa asammati,matabheda,virodha matabheda honA,viruddha honA bhinnamatAva lambI,vaha manuShya jo prachalita mata ke viruddha ho,virodhI 1. vivaraNa,niband ha,lekha,vyAkhyAna 1. asadR^isha,asamAna,bhinna,bemela,alaga,bejoDa chhitarAnA,u DAnA,naShTa karanA 1. samAjachyuta karanA,alaga karanA,bhinna karanA 1. vilayana ,dravIkaraNa,pighalAva,ghulAva,2. visarjana,nAsha,kShaya galAnA,pighalAnA,gholan A,vilIna karanA,2. alaga alaga karanA,toDanA,bha.nga karanA,3. visarjana 1. besu rApana,visvaratA,vibhinnatA rokanA,viparIta parAmarsha denA,nivAraNa karanA dUrI ,antara,2. kAla,samaya pIchhe chhoDanA,dR^iShTi se haTAnA,alaga rakhanA dUra,dUr astha,dUra kA,2. alaga,pR^ithaka 3. rUkhA,nyArA aruchi,kusvAda,ghR^iNA 1. aruchi kara,aprItikara chulAnA,khI.nchanA,strAva karanA,svachchha karanA 1. khi.nchAva, chustrAva,strAvaNa 1. bhaTTI,madyaniShkarShashAlA alaga,bhinna,pR^ithaka,2. spaS hTa,suprakAsha 1. antara,bheda,pahachAna,2. shreShThatA,U.nchAI,padavI,nAmavarI, vishiShTatA,pramukhatva 1. bheda batAnevAlA,savisheSha,visheShaka 1. bheda nikAl anA,pahachAnanA,alaga karanA,2. prasiddha karanA,apane ko pramukha banAnA 1. pra siddha,nAmI,pratiShThita,vikhyAta,utkR^iShTa ai.nThanA,sikoDanA,rUpa bigADanA

distortion distract VT distraction distraught distribute distribution district N distrust N distrust VT distrustful disturb VT disturbance disunity N ditch N di tto N ditto VT ditty N dive N dive VI diver N diverge VI divergence diverse A di versify VT diversion N diversity N divert VT divest VT divide VI divide VT divid end N divider N divine A divinity N division N divisional divorce N divorce VT d ivulge VT do VT docile A dock N dock VI docket VI doctor N N 1. N A VT N 1. 1. 1. A 1. N 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. N 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. A 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. TeDhApana,kurUpatA,vikR^iti dhyAna khI.nchanA 1. dhyAna kA khi.nchAva,dUsarI ora lagAva 1. ghabarAyA huA,pareshAna 1. bA.nTanA,vitaraNa karanA,vibhAga karanA 1. vitaraNa,bA.nTa jilA,ma.nDala avishvAsa,sa.ndeha avishvAsa karanA,sa.ndeha k aranA 1. sa.ndehI,avishvAsI,sa.nshayAtmaka chheDanA,satAnA,2. ghabaDAnA,3. vighn a DAlanA,shA.nti bha.nga karanA 1. bakheDA,vighna,bAdhA,upadrava,2. ghabarAhaTa phuTa,vibheda khAI,2. nAlI,morI yathA,vahI sammata honA,eka mata honA gIta,gAne kI kavitA DubakI DubakI mAranA,2. khoha me.n jAnA panaDubbA phelanA,chhitaranA,2 . bhinna mata honA 1. vichalana,chhitarAva,2. bheda,virodha,3. apamR^itigaNita m e.n bhinna bhinna,nAnA prakAra ke bhinna bhinna karanA,ra.nga bira.ngA karanA mo Da,phirAva,2. bahalAva,tamAshA,khela vibhinnatA,vibheda pheranA utAranA,ughADanA ,2. va.nchita karanA,chhInanA phaTanA,2. mitratA toDanA,bhinnamata honA bhAga ka ranA,bA.nTanA,kATanA,alaga karanA,2. bhAga denA lAbhA.nsha,2. bhAjyagaNita me.n bhAjaka IshvarIya,svargIya,2. pavitra,3. shreShTha daivatva bA.nTanA,baTavArA,2. bhAgagaNita me.n 1. prAdeshika,2. bhAga kA talAka,vivAha vichchheda,2. pR^ithak IkaraNa talAka denA,vivAha vichchheda karanA,2. pR^ithaka karanA prakaTa karanA, khola denA karanA,pUrA karanA adhIna,2. sIkha sakane yogya kaTagharA,2. ghATa,ja hAja godAma kaTaghare me.n khaDA karanA,2. ghATa me.n khaDA karanA,jahAja godAma me.n rakhanA sArA.nsha banAnA,2. rajisTara me.n likhanA DAkTara,vaidya,2. vidvA na

doctrine N document N document VT documentary dodge VT doe N doer N dog N dog VT dogfight N dogged A dogma N dogmatic A doings N dole N dole VT doll N dollar N dolphin N domain N dome N domestic A domestic N domesticate dominant A dominate VT domination domineer VT don N don VT donate VT donation N done A donkey N dono r N doomsday N door N dormant A dormitory N dosage N dose N dot N dot VT dote V double A 1. 1. 1. A 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. VT 1. 1. N 1 . 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. mata,siddhA.nta lekhya patra,dastAveja likhita pramANa denA,pramANa patra denA 1 . likhA huA,pramAna viShayaka haTa jAnA,jhA.nsA denA,2. katarAnA hiraNI,mR^igI k artA kuttA,shvAna,2. nI.ncha mAnava,adhamI pIchhe laganA do havAI jahAjo.n kI la DAI haThI siddhA.nta,mata haThI karatUta,karaNI,kArya bA.nTa,dAna,2. TukaDA bA.n TanA guDiyA Daulara Daulaphina kShetra gu.nbaja gharelU,2. pAlatU chAkara,ghara kA naukara 1. pAlatU banAnA prabala,pradhAna varchasva rakhanA,2. shAsana karanA 1. varchasva,pradhAnatA,2. shAsana atyAchAra karanA,kaThoratA se shAsana karanA mahAshayaspena kI bhAShA me.n,upAdhi pahananA,grahaNa karanA dAna karanA dAna k iyA huA gadhA dAtA kayAmata kA dina,pralaya kA dina daravAjA sushupta,susta shay anagR^iha khurAka kI mAtrA khurAka bi.ndu,2. shUnya bi.ndu lagAnA sneha me.n DUb anA duganA,2. do do,3. do ra.ngA,chhalI

double N double VT doubly Adv doubt N doubt VT doubtful A doubtless A dough N do ve N dowager N down A down N down Prep down VT dowry N doze N doze VI dozen Det dozen N draft N draft VT drag VT drain N drain VI drain VT drainage N drake N dr am N drama N dramatic A dramatist N draper N drapery N drapes N drastic A draugh t N draughtsman draw VI drawback N drawbridge drawer N drawers N drawl VI dread N dread VT 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. N 1. 1. N 1. 1. 1. 1. 1. pratirUpa,2. chhala dUnA karanA,2. duharA karanA,eka bhAga ko dUsare para moDanA dUnA,do bAra sa.ndeha,sha.nkA,2. duvidhA sa.ndeha karanA,2. duvidhA me.n paDanA sa.ndehAtmaka,sa.nshayAtmaka nissa.ndeha sAnA huA ATA,gU.nthA huA ATA pe.nDukI, kapota,kabUtara bevA,2. rAjamAtA,vidhavA rAnI udAsa,hatotsAha rovA.n,mulAyama bA la nIche,tale nIche girAnA daheja U.ngha,jhapakI,nI.nda U.nghanA,jhapakI lenA da rjana,bAraha darjana,bAraha DrAphTa,hu.nDI,2. nakshA,rekhA chitra,3. masaudA mas audA banAnA,likhanA,2. bhartI karanA ghasITanA,khI.nchanA nAlI,patanAlA baha jAn A,nikala jAnA khAlI karanA,nAlI se bahAkara pAnI nikAlanA pAnI kA nikAsa,morI, h a.nsa,batakhapu. Ayatana kA eka nApa nATaka,svA.nga nATakIya nATakakAra bajAja b ajAjI,kapaDA bechane kA vyavasAya pardAba. pracha.nDa,uda.nDa,shaktishAlI chitra kArI,2. ghU.nTa,3. vAyu kA jho.nkA 1. chitra khI.nchane vAlA,lekhaka khI.nchanA, 2. AkarShita karanA.nA doSha,khoTa,kamI 1. kaladAra pula darAja,peTI,2. khI.ncha ne vAlA jA.nghiyA,la.ngoTa gunagunAnA,dhIre dhIre bolanA bhaya,Dara DaranA,bhaya khAnA

dreadful A dream N dream VI dreamy A dreary A dredge N dredge V dregs N drench V T dress VT dresser N dressing N dribble VI dribble Vl drier N drift N drift V dr ill N drill VT drink N drink VT drip VI drive N drive VI drive VT driver N drizz le N drizzle V drone N drone V drop N drop VI drop VT drought N drove N drown VT drowsiness drowsy A drub VT drubbing N drug N drug VT drugstore N drum N drum V T 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. N 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. bhayAnaka,DarAvanI,bhIShaNa svapna svapna dekhanA svapnamaya sunasAna,nirjana,2. udAsa sIpiyo.n kA jAla jAla se pakaDanA maila bhigonA,gIlA karanA kapaDA pahanA nA,sajAnA,savAranA,2. ghAva para paTTI bA.ndhanA chaukI,2. sajAne vAlA,3. ghAva para paTTI bA.ndhane vAlA vastra,2. masAlA,3. paTTI,4. mArapITa TapakanA,chUnAdr ava kAnA,rAla bahanA TapakAnA,chUne denAdrava kA,rAla bahAnA sukhAne vAlA ya.ntr a bauchhAra,Dhera,2. jhukAva,abhiprAya bahanA chhedana ya.ntra,2. kavAyada,3. ab hyAsa chhedanA,2. kavAyada karanA,3. abhyAsa karanA peya padArtha,2. madirA pInA ,sokhanA,2. madirA pAnanA TapakanA,chUnAdrava kAnA gADI me.n bhramaNa,2. gADI kA patha,3. mashIna gati se chalanA,nA chalAnA,2. DhakelanA,hA.nkanA,3. vivasha ka ranA,nA chAlaka,gADIvAna,kochavAna bU.ndA bA.ndI bU.ndA bA.ndI honA,halkI bArish anA AvAjamadhu makkhI Adi kI,2. nara madhu makkhI,3. kAma chora AvAja karanAmadh u makkhI jaisInA bU.nda,2. girAva giranA girAnA sUkhA,akAla jhu.nDa DubAnA 1. U. ngha,sustI U.nghatA huA,nI.nda se bharA huA ThokanA,pITanA ThukAI davA davA denA ,behoshI kI davA denA davA kI dukAna Dhola,mR^ida.nga,2. pardAkAna kA Dhola bajA nA,bajAnA

drumbeat N drummer N drunk A drunk N drunken A drunkenness ryer N dryness N dual A dub VT dubious A duchess N duchy N ng N duct N due A due N duel N duel VT duet N dug N duke N ss N duly Adv dumb A dumbfound V dump N dump VT dumpling N nce N dung N dungeon N dupe N dupe VT duplicate A

dry A dry VI dry VT d duck N duck VI duckli dull A dull VT dullne dun A dun N dun VT du

1. 1. 1. 1. 1. N 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. Dhola kI AvAja Dhola bajAne vAlA matta,nashe me.n chUra matta vyakti matta,nashe me.n chUra 1. mattatA,matavAlApana sUkhA,shuShka sukhanA sukhAnA sukhAne vAlA s UkhApana dvika,dono.n upAdhi denA sa.ndigdha rAnI,DyUka kI patnI rAjyaDyUka kA b atakha,2. shUnyakrikeTa me.n jhukanA,2. DubakI mAranA batakha kA bachchA nAlI,mo rI,dhamanI deya,R^iNa deya,R^iNa dva.nda yuddha dva.nda yuddha karanA yugala gIt a thana rAjAi.nglai.nDa me.n padavI susta,mUDha,2. nirutsAha,3. dhu.ndhalA susta karanA,2. nirutsAha karanA,3. dhu.ndhalA karanA sustI,2. nirutsAhatA,3. dhu.ndh alApana yathAyogya,uchita rIti se baharA hataprabhanA sthAnakUDe ityAdi kA paTak anA,bahuta saste dAma para bechanA gulagulA,pakauDiyA.n dhu.ndhalA,kAle ra.nga k A takAjA karane vAlA,takAjA takAjA karanA mUrkha,jaDa,mUDhamati gobara,lIda,2. k hAda a.ndhakUpakArAgAra bholA,sIdhA,dhokhA khAne vAlA ThaganA,dhokhA denA dviguN a,doharA

duplicate N 1. pratilipi,nakala duplicate VT 1. pratilipi banAnA duplicity N 1. dura.ngIpana,chhala,kapaTa durability N 1. TikAupana,TikAva durable A 1. TikAU d uration N 1. samaya,avadhi duress N 1. dabAva during Prep 1. daurAna dusk N 1. s a.ndhyAkAla,godhUlI dusky A 1. dhu.ndhalA,kAlA,2. udAsa,malina dust N 1. dhUla,m iTTI,2. chUrA,burAdA dust VT 1. dhUla jhADanA,2. chhiDakanAdhUla AdinA dusty A 1 . dhUla sA,dhUla se ladA huA dutiful A 1. kartavya parAyaNa duty N 1. kartavya,2 . chu.ngI,kara dwarf N 1. baunA dwarf V 1. baunA jaisA prakaTa karanA dwell VI 1 . basanA,rahanA,2. dhyAna lagAye rakhanA dwelling N 1. ghara dwindle V 1. kama h onA,ghaTanA,sikuDanA dye N 1. ra.nga dye VT 1. ra.nganA dyer N 1. ra.ngareja dyn amic A 1. gatyAtmaka dynamical-¬ª¨¦ÑÛÊèÏÛ¨Ìè N 1. gatyAtmaka sAmya dynamics N 1. gati viGYAna dynamite N 1. eka visphoTaka padArtha dynamite V 1. dhvasta karanA visphoTa senA dynamo N 1. DAinemo dynastic A 1. rAjava.nshIya dynasty N 1. rAjav a.nsha dysentery N 1. pechisha each Adv 1. pratyeka,hara,prati each Det 1. praty eka,hareka eager A 1. utsuka,ichchhuka,2. adhIra,tIkShNa eagerness N 1. utsukatA eagerness N 1. kAmanA,utsukatA,lAlasA,Agraha eagle N 1. chIla,utkrosha,giddha,2 . yuddha kI patAkA ear N 1. kAna,2. bAlIdhAna kI ear N 1. kAna,karNa,shravaNa,2. dhyAna,3. bAlI,bhuTTA earl N 1. padavI visheSha,kulIna jana kI eka upAdhi early A 1. samaya se pahale,pUrva,2. uchita kAla kA,avasara para,3. prAtaHkAlIna,Adya ,prathama,Arambha kA,sabere kA early Adv 1. jaLI,shIghra,samaya para earn VT 1. kamAnA,upArjana karanA,paidA karanA

earnest A earnest N earnestly Adv earth N earth VT earthen A earthly A earthquak e ease N ease VT easel N easement N east A east N easterly A eastern A easy A ea t VI eat VT eaves N eavesdrop VI ebb N ebb VI ebony N eccentric A eccentricity e cho N echo VI echo VT eclipse N eclipse VT economical economics N economy N ecst asy N ecstatic A eddy N eddy V edge N edge VT edible A edible N edict N edifice N edit VT 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. N 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. N 1. 1 . 1. 1. 1. A 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. utsAhI,udyogI,satyatA pUrvaka,aparihAsashIla aparihAsa,sachamucha,2. sAI kA rupa yA,bayAnA chAha se,Agraha se,anurAga se pR^ithvI,bhUmi,duniyA,sa.nsAra,2. bhUmi, thala,miTTI pR^ithvI me.n gADa denA,miTTI se banda kara denA,2. chhipa jAnA miTT I kA,maTiyA pR^ithvI sambandhI,pArthiva,sA.nsArika 1. bhUkampa,bhUchAla,bhUDaula sukha,vishrAma,nirudveshatA,chaina,sugamatA dukha kama karanA,shAnta karanA,hal akA karanA,vishrAma denA chitrAdhAra,ra.ngane ke samaya chitra rakhane kA DhA.nc hA,tasavIra khI.nchane yA rakhane kA ThATha sukhada vastu,sukha,suvidhA,2. parab hUmAvadhikAra pUrvI,sUryodaya kI ora pUrva,sUryodaya dishA pUrvI,puravaiyA,pUrva kI ora kA pUrvI,puravaiyA,pUrva kI ora kA sarala,sukha kA,sugama,chaina me.n,sa haja,halakA,sukhadAI bhojana karanA,khAnA khAnA,kuchala ke nigalanA,khA jAnA,cha Ta kara jAnA,naShTa karanA olatI olatI se laga ke sunanA,dUsare kI bAta chhipaka ra sunanA bhATA,2. utAra,kShaya,ghaTatI jvAra bhATe kA utaranA,kama honA,chaTanA AbanUsa,kovidAra,tinaduka utkendra,2. se haTA huA,vikendra,chakrabIcha se phirA huA,3. avyavasthita 1. kendra tyAga,vikendratA,aniyata,niyama,virodha,2. nirAlA pana,anokhApana,jhaka,sanaka gU.nja,pratidhvani,2. anukaraNa pratidhvanita honA, gU.njanA shabda lauTAnA,gU.njanA,uttara me.n vaisA hI shabda kahanA,2. anukaraNa karanA grahaNa,brAsa,2. jyotihInatA,a.ndherA a.ndherA karanA,prabhAvahIna karan A,baDha jAnA 1. gR^ihasthI sambandhI,alpavyayI,sAvadhAna sampattishAstra,arthash Astra gArhasthya prabandha,alpavyaya ati AhlAda,ma.ngala,paramAnanda,utsAha magn a karane vAlA,chittAkarShaka,ati Ana.ndita bha.nvara,chakkara,bavanDara chakkara khAnA dhAra,kinArA,bADha,kora,kagAra,2. kora,astra teja karanA,dhAra rakhanA,2. jhAlara yA kinArA lagAnA,3. ukasAnA,uttejita karanA khAne yogya,khAdya,bhojya,b hakShaNIya khAne kI vastu,bhojya padArtha rAjAGYA,AGYApatra prAsAda,bhavana,have lI,gR^iha,mahala,gaDhI chhApane ke liye taiyAra karanA,sampAdana karanA

edition N editor N editorial A editorial N educate VT education N eel N effect N effect VT effective A efficacy N efficiency efficient A effigy N egg N ego N ei ght A eight N eighteen A eighteen N eighteenth eighty N eject VT ejection N eke VT elaborate A elaborate VT elapse VI elastic A elastic N elate VT elation N elb ow N elbow VT elder A elder N elderly A elect A elect N elect VT election N elec tioneer elector N electric A electrical 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. N 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. A 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1 . 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. VI 1. 1. A chhapAI,prakAshana,sa.nskaraNa sampAdaka,vaha jo kisI patrAdi ko prakAshita kara ne ke liye taiyAra karatA hai sampAdakIya sampAdaka kA lekha,sampAdakIya lekha p aDhAnA likhAnA,sikhAnA,sudhAranA,shikShA denA,shikShita karanA pAlana-poShaNa,sh ikShA,paDhAI likhAI,sudhAra eka prakAra kI machhalI,golI,bAma machhalI phala,par iNAma,2. prabhAva,asara siddha karanA,prabhAva DAlanA,pUrA karanA,2. bajA lAnA,l AgU karanA,3. lAgUnA,honA,prachalita honA sAdhaka,saphala,guNakAraka,upayogI,kAm a kA phalotpAdakatA,guNa,bala,prabhAva 1. kShamatA,dakShatA,sAmarthya,yogyatA kA ryasAdhaka,2. guNakArI,kAryakShama,yogya,dakSha pratimA,mUrti,putalA,guDDA,rUpa aNDA aham,mai.n aShTa,ATha aShTa,ATha aThAraha aThAraha 1. aThArahavA.n assI phe .nkanA,nikAlanA,bAhara karanA,haTAnA niShkAsana,niHsAraNa,nikalI huI vastu baDhA nA,pUrA karanA,lambA karanA parishrama se banAyA huA,bahushramasiddha,vistR^ita parishrama se banAnA,kaThinatA pUrvaka banAnA,vistAra pUrvaka karanA,nA bItanA,v yatIta honA,gujara jAnA,chalA jAnA lachIlA,lachalachA,2. sthitisthApaka ilAsTika ,rabaDa sahita binI huI DorI praphullita karanA,phulAnA,dila bahalAnA,ullasita k aranA prasannatA,praphullatA,chittollAsa,garva kuhanI,konA kuhanI se DhakelanA j eThA,baDA baDA,purakhA,pUrvaja,guru adheDa,bUDhA sA chunA huA,nirvAchita chunA h uA yA nirvAchita manuShya,niyukta kiyA huA vyakti chunanA,chhA.nTa lenA,berA len A,nirvAchana karanA chhA.nTa,chunAva,nirvAchana,svechchhA 1. rAjanaitika chunAvo .n me.n aguvAnA chunane vAlA,jisako chunane kA adhikAra ho,nirvAchaka bijalI kA, vaidyuta,vidyunyaya 1. bijalI kA,vaidyuta,vidyunyaya

electrician electricity electrify VT electrocution electron N elegance N elegant A elegy N element N elementary elevate VT elevation N elevator N eleven A eleve n N eleventh A elf N elicit VT eligible A eliminate VT elixir N elk N ellipse N elm N elongate VT eloquence N eloquent A else A else Adv elude VT emaciate A ema ciate VTI emanate VI embankment embark VTI embarrass VT embassy N embellish VT e mbezzle VT embitter VT emblazon VT emblem N emblematic embody VT embolden VT N N 1. N 1. 1. 1. 1. 1. A 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. N 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. A 1. 1. 1. bijalI kA kAma jAnane vAlA,vidyudvettA 1. vidyuta shakti,bijalI bijalI kI sha kti pahu.nchAnA,chamaka denA,AviShTa karanA,vidyunnaya karanA 1. bijalI se mR^it yu da.nDa denA atisUkShma parimANa yA aNu komalatA,suDaulapana,sundaratA,sughaDa pana,auchitya,shiShTatA sundara,manohara,suDaula,shiShTa shoka-gIta,shoka sUchak a gIta,marasiyA,sA.npA tatva,mUla vastu,mUla,jaDa 1. pahalA,maulika,prArambhika, sarala uThAnA,U.nchA karanA,unnata karanA utkarSha,unnati,U.nchAI,utkR^iShTapada ,U.nchA sthAna liphTa,bojha uThAne kI kala,uThAne vAlA manuShya gyAraha gyAraha gyArahavA.n deva,apsarA,parI nikAlanA,khI.nchanA,prakaTa karanA,phala nikAlanA y ogya,nirvAchya,vA.nchhanIya,grahaNa karane yogya,grahaNIya,grAhya nikAla denA,dU ra karanA,chhoDa denA,dhyAna na denA,2. lupta karanA,nA eka davA,2. hIra,sata,3. amR^ita,sudhA eka prakAra kA bArahasi.nghA a.nDAkAra vR^itta,dIrghavR^itta,2. b hAga jisame.n gR^iha sUrya ke chAro.n ora ghUmate hai.n eka ja.ngalI baDA peDa l a.nbA karanA,tAnanA,baDAnA bolane kI shakti,uttama bolI,vAkya shakti,vAkpaTutA,v aktR^itva suvaktA,baDA bolane vAlA,shabdachatur,vAgmI,2. mana haraNa aura bhI at irikta,para.ntu,nahI.n to,athavA,anyathA,varan dhokhA dekara nikala jAnA,bachanA ,dR^iShTi bachAkara chalA jAnA,hAtha na AnA dubalA,kR^isha,kShINa dubalA honA,kS hINa mA.nsa honA nikalanA,utpanna honA 1. bA.ndha bA.ndhanA,bA.ndha jahAja para chaDhanA yA chaDhAnA,2. sammilita honA,kisI kAma me.n laganA ghabaDAnA,vyAkula k aranA,bhAra denA rAjadUta kA kArya yA pada,2. kisI kArya ke nimitta rAjA Adi ke yahA.n bheje hue manuShya sa.nvAranA,sajAnA,sundara banAnA khA jAnA,uDA denA,apa haraNa karanA,gabana karanA kaDuA karanA,tItA karanA,2. kruddha karanA,bigADanA jagamagAnA,bahuta chamakAnA,jhalakAnA,chamakAnA chihna,lakShaNa,rUpa 1. lAkShaNi ka,chihna svarUpa,dyotaka milA lenA,ikaTTA karanA,sa.ngaThana karanA sAhasa denA ,DhADhasa denA

emboss VT embrace VT embrace N embroidery embroil VT embryo N emerald N emerge V I emigrant A emigrant N emigrate VI emigration eminent A emissary N emission N e mit VT emmet N emotion N emperor N emphasis N emphasize VT emphatic A empire N e mploy VT employee N employer N employment emporium N empower VT empress N empty A empty VI empty VT emulate VT emulsion N enable VT enact VT enactment N enamel VT enamoured A encamp VTI encampment encase VT enchant VT enchantment 1. 1. 1. N 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. N 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. N 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. N 1. 1. N bela bUTA kADhanA,gulakArI karanA chhAtI se lagAnA,chipaTAnA,goda me.n lenA,phau lI bharanA,2. grahaNa karanA,a.ngIkAra karanA goda me.n lenA,Ali.ngana 1. bela b UTe kA kAma,chika kADhanA,sUchikarma ulajhAnA,vyAkula karanA,Apatti me.n DAlanA piNDa garbha,kisI vastu kA kachchApana,apUrNa dashA,bhrUNa,Ara.nbha pannA,harita maNI,javAhira nikalanA,ubharanA,prakaTa honA paradesha jAnevAlA vyakti,deshatyA gI,paradeshI,desha chhoDanevAlA,videshavAsI,pravAsI paradesha jAnevAlA vyakti,de shatyAgI,paradeshI,desha chhoDanevAlA,videshavAsI,pravAsI apane desha ko chhoDa kara dUsare desha me.n basanA,paradesha nikala jAnA 1. desha tyAganA,videshagama na,pravAsa U.nchA,pratApI,mAnyavara,pratiShThita,shreShTha,utkR^iShTa bhediyA,jA sUsa,guptachara,dUta nikAlanA,udgAra,utsarga nikAlanA,chhoDanA,ska.ndana karanA, denA chyU.nTI,chI.nTA chitta vR^itti,manobhAva,tara.nga bhAva,Avega,lahara,uma.n ga,Avesha mahArAjAdhirAja,samrATa,chakravarti rAjA bolane me.n shabdo.n para jha TakA yA jora,prabhAva,asara,gurUchcharaNa gurutA ke sAtha uchchAraNa karanA,2. j ora denA,pramukha banAnA bhArI,balapUrvaka,gurutApUrvaka, rAjya,rAShTra,sAmrAjya ,2. Adhipatya,vasha kAma me.n lAnA,prayoga karanA,lagAnA,kAma me.n lagAnA naukar a,sevaka mAlika,naukara rakhanevAlA,svAmI,prabhu 1. kAma,naukarI,karma,dha.ndhA, udyama,kArobAra emporiyama,pai.nTha,maNDI,bAjAra,vANijya sthAna adhikAra denA,sa martha karanA,shakti yA kShamatA denA mahArAnI,sAmrAGYI shUnya,rikta,rItA,akArya ,khAlI,ujADa,niShphala,asAra,mUDha mati khAlI honA khAlI karanA,u.nDelanA barAba rI karanA,roSha karanA,DAha karanA bAdAma ke rasa,machhalI ke tela,payasya shakt imAna karanA,yogya banAnA,samartha karanA niyama banAnA,vidhAna karanA yA banAnA ,2. pUrA karanA,sampAdana karanA,3. abhinaya karanA vyavasthApana,vidhAna,kAnUna ,niyama,vyavAsthA,shAsanapatra mInAkArI karanA,jaDanA,ra.nga dekara chitra vichi tra karanA Asakta,anurakta,prema me.n ba.ndhA huA DerA DAlanA,paDAva DAlanA,Thah aranA 1. DerA DAlanA,DerA,paDAva,chhAvanI yeThana chaDhAnA,lapeTanA,khAne me.n r akhanA mohita karanA,jAdU karanA,ati Ana.nda denA "1. TonA,TuTakA, jAdU,i.ndrajA la,moha"

encircle VT 1. gheranA,gherA DAlanA encompass VT 1. gheranA,pradakShiNA karanA,c hakkara lagAnA encore N 1. phira duharAne kA kahAva encore VT 1. duharAne ke liy e kahanA encounter N 1. laDAI,muThabheDa,samAgama,sAmanA encounter VT 1. laDAI k aranA,milanA,muThabheDa honA,sAmane honA encourage VT 1. utsAhita karanA,sahArA dilAnA,ubhAranA,sahArA denA,himmata baDhAnA,protsAhana denA,uttejita karanA,2. b aDhAnA,unnata karanA encouragement N 1. protsAhana,uttejana,sAhasa baDhAvA,dhair ya,AshA encroach VT 1. dUsare kA adhikAra dabA baiThanA,apaharaNa karanA,ghusa j AnA encroachment N 1. dabAva,parAdhikAra pravesha,AkramaNa encumber VT 1. bojha lAdanA,dabAnA,vyAkula karanA,rokanA,aTakAnA encyclopedia N 1. vishvakosha,vidyAv alI,sArasa.ngraha end N 1. sirA,chhora,a.nta,2. mR^ityu,marA,3. Ashraya,phala,ma noratha end VT 1. a.nta karanA yA honA,2. mAra DAlanA endanger VT 1. vipattI me. n DAlanA,ApattI me.n DAlanA,jokhima me.n DAlanA endear VT 1. prIti karanA,pyAra karanA,lADalA banAnA endearment N 1. moha,mamatA,pyAra,lADa,chAva endeavour N 1. yatna,udyoga endeavour VT 1. yatna karanA,udyoga karanA,dauDa dhUpa karanA,hAth a pA.nva mAranA endorse VT 1. samarthana karanA,pITha para likhanA,sakAranA,anum ati denA endorsement N 1. huNDI kI makAra,anumodana,dR^iDhI karanA,hastAkShara k aranA endow VT 1. dhana pradAna karanA,daheja denA,dAna karanA,bhe.nTa karanA en dowment N 1. daheja denA,vR^itti,vR^ittidAna,daheja,dAna,puNyArtha yA dharmArtha dAna endurance N 1. sahana,sahanashIlatA,sahanashakti,dhIraja endure VTI 1. sah anA,bhugatanA,bhoganA,sahana karanA,gama khAnA,2. dR^iDha rahanA,chalanA,rahanA enemy N 1. shatru,virodhI,ripu energetic A 1. bala,tejas,shakti,Urja,pauruSha en force VT 1. puShTa karanA,bala baDhAnA,pakkA karanA,2. chalAnA,prachalita karanA ,AcharaNa karanA,kriyAtmakA rUpa me.n lAnA,3. dabAnA,vivasha karanA enforcement N 1. pravartana,prachalana,AcharaNa,balAtkAra,jabaradastI engage VT "1. praNa ka ranA,vachana le lenA,2. naukara rakhanA,3. laDanA,bhiDanA,4. lenA,lagAnA,5. roka , lenA,sagAI karanA" engagement N 1. pratiGYA,sa.nvid,niyama,vachana,2. vyavasAy a,dha.ndhA,kAma,kArya,3. laDAI,sa.ngrAma,4. sagAI,ma.nganI engaging A 1. ramaNIy a,jI lubhAU,manaharaNa,manohara,chittAkarShaka engender VI 1. paidA honA,utpanna honA,nikalanA engender VT 1. jamanA,utpanna karanA engine N 1. kala,yantra,a.nj ana,sAdhana,yukti engineer N 1. i.njIniyara,ya.ntravettA,kala banAne yA chalAnev AlA,kala ke,kAma me.n dakSha,yantra banAne vAlA engineering N 1. kala banAne kI vidyA,yantrashAstra,topakhAne kA kAma,makAna banAne kI vidyA,vAstuvidyA,yantrakA ra kA vyavasAya engrave VT 1. khodanA,kATanA,nakshAkArI karanA,2. baiThA denA,ga harA prabhAva DAlanA engraving N 1. dhAtu-lakaDI AdI para chitra khodane kI vidy A,khudAI,2. khudA huA chitra,ka.ndakArI

engross VT 1. .moTe alakSharo.nme.n likhanA,2. kula thoka kA thoka le lenA,apanA nA,3. sokha lenA,dhyAna khI.nchanA,laulIna karanA enhance VT 1. chaDhAnA,U.nchA karanA,baDhAnA,adhika karanA enhancement N 1. baDhatI,adhikatA,vR^iddhI,beshI en igma N 1. gUDha prashna,pahelI,pechadAra bAta enjoin VT 1. AGYA denA,vidhAna kar anA,Adesha karanA enjoy VT 1. rasa lenA,bhoga karanA,Ananda uThAnA,rasAsvAdana k aranA,chaina karanA,2. adhikAra yA bhoga me.n rakhanA,bhoga karanA enjoyment N 1 . bhoga,vilAsa,AsvAdana,sa.nbhoga,sukha,Ananda enlarge VI 1. baDhAnA,phailAnA,2. bAta baDhA kara kahanA enlarge VT 1. baDhAnA,phailAnA,2. chhoDa denA,svata.ntra karanA enlargement N 1. baDhatI,vR^iddhi,baDhAva,vistAra,2. chhuTakArA enlighte n VT 1. chamakAnA,jyotimAna karanA,samajhanA,batalAnA,Alokita karanA,prakAsha DA lanA,GYAna denA,bimala karanA,spaShTa karanA enlist VTI 1. sUchi patra me.n nAma likhanA,2. bharatI karanA,bharatI honA,naukara rakhanA yA honA,3. kisI kArya me .n laganA,sahAyatA prApta karanA enliven VT 1. uttejita karanA,sAhasa denA,jilAn A,harShita karanA enmity N 1. vaira,virodha,dushmanI,ghR^iNA,lAga,shatrutA ennui N 1. glAni,thakAna,Uba,udAsI,Alasa enormity N 1. mahApApa,atyAchAra,ati duShTat A enormous A 1. bahuta,baDA,atya.nta,deva sA,2. bahuta burA,mahAduShTa enough Ad v 1. pUrA,yatheShTa rUpa se,paryApta rUpa se enrage VT 1. kupita karanA,krodhita karanA,khijAnA enrich VT 1. dhanADya karanA,2. upajAU karanA,3. shrR^i.ngAra ka ranA,AbhUShita karanA,4. sikhAnA,shikShita karanA enroll VT 1. nAmAvAlI patra me .n likhanA,nAma likhanA,bharatI karanA,2. lapeTanA enrolment N 1. nAma likhAI,ch iTThA,bharatI enshrine VT 1. bachA rakhanA,pavitra samajha kara surakShita rakha nA ensign N 1. patAkAdhArI,2. jhaNDA enslave VT 1. dAsa banAnA,apane vasha me.n karanA ensnare VT 1. jAla me.n pha.nsAnA,lubhAnA,bahakAnA,ulajhAnA ensue VT 1. p IchhA karanA,pIchhe nikalanA,upajAnA,phala honA,pIchhe honA,pIchhe paDanA entail N 1. sa.npatti kA uttarAdhikAra isa prakAra sthira karanA ki uttarAdhikArI usak o hastA.ntarita na kara sake,2. isa prakAra sthira kI gI sa.npatti entail VT 1. ukta prakAra sthira karanA entangle VT 1. ghabaDAnA,gheranA,pha.nsAnA,ulajhAnA e ntanglement N 1. ulajhana,pe.ncha enter VI 1. bhItara jAnA,ghusanA,bhAga lenA en ter VT 1. ghusAnA,2. bharatI karanA,3. likhanA,TA.nkanA,chaDhA denA enterprise N 1. bhArI kAma,udyoga,kaThina kArya enterprising A 1. udyogI,sAhasI entertain VT 1. satkAra karanA,chitta prasanna karanA,bAta chIta me.n lagAnA,2. dhyAna denA, sochanA,mana me.n lAnA entertainment N 1. Adara,satkAra,milApa,Avabhagata,jyonAr a,dillagI,khela kUda enthrall VT 1. dAsa banAnA enthrone VT 1. rAjagaddI denA,si .nhAsana para biThAnA,si.nhAsanArUDha karanA enthusiasm N 1. utsAha,utsukatA,ati shraddhA,vyagratA

enthusiast enthusiastic entice VT enticement entire A entirely Adv entirety N en title VT entity N entomb VT entrails N entrance N entrance VT entrap VT entreaty N entrench VT entrust VT entry N entwine VT enumerate VT enunciate VT envelop V T envelope N enviable A envious A environ VT environment environs N envisage VT envoy N envoy N envy N envy VT envy VT enzyme N eon N ephemeral A ephemeral N ep ic N epicentre N epidemic A epidemic N epidemiology epilepsy N epileptic N N A 1. N 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. N 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. N 1. 1. 1. utsAha yA ati shraddhApUrNa vyakti,shraddhonmatta,utsAhI, 1. utsAhayukta,utsu ka,lavalIna phusalAnA,lubhAnA,bahakAnA,lAlacha dekara pha.nsAnA 1. bahakAva,hAva bhAva,lAlacha,AkarShaNa sa.npUrNa,kula,saba,pUrA,sarva sampUrNatayA,pUre taura s e,pUre rUpa se sampUrNatA,samagratA,saba adhikAra denA,adhikArI karanA,nAma rakh anA sthiti,2. astitva,3. sattA,satva gADanA,2. samAdhi me.n rakhanA A.nta,a.ntaD iyA.n,2. kisI vastu kA bhItarI bhAga paiTha,pravesha,2. dvAra,3. Arambha sammohi ta karanA,moha dilA kara lubhAnA,prasanna karanA yA harShonmatta karanA,mUrchhA lAnA pha.nsAnA,jAla me.n pakaDanA vinatI,nivedana,prArthanA,vinaya chAro.n ora k hAI khoda kara surakShita karanA sau.npa denA,dUsare vyakti ke bharose kisI kAry a ko chhoDa denA DevaDhI,dvAra,2. paiTha,pravesha,3. lekha,likhAvaTa,4. adhikAra me.n lenA lapeTanA,bhA.njanA,2. maroDanA,3. bala denA ginanA,sa.nkhyA karanA pr akAshita karanA,kahanA,uchchAraNa karanA,2. pratiGYA karanA liphAphe me.n banda karanA,gilApha lagAnA,2. gheranA,3. DhakanA liphAphA,2. Dhakkana DAha ke yogya,l obhya,spR^ihaNIya dveShI,IrShyA karanevAlA,DAha karane vAlA ghera lenA,veShTana karanA,2. paDosanA,upA.ntanA,sImAnA 1. paDosa,2. paristhiti paripradesha,nagarop Anta kA sAmanA karanA,Amane-sAmane dekhanA,2. kA dhyAna karanA,3. para vichAra k aranA pratinidhi,rAjadUta,elachI dUta,uparAjadUta,rAjadUta,2. pratinidhi DAha,Ir ShyA,kuDhana,dveSha DAha karanA,IrShyA karanA,jalanA,dekha na sakanA DAha karanA ,dekha na sakanA,IrShyA karanA,jalanA kiNvaka kalpa kShaNabha.ngura,kShaNika,sva lpAyu ekadivasIya,ekAha mahAkAvya,kAvya jisa me.n vIro.n kA varNana ho adhikendr a,utkendra sa.nkrAmaka phailAU,uDAnI mahAmArI,maraka 1. jAnapadika roga viGYAna, maraka-viGYAna miragI,apasmAra apasmArI

epiphany N 1. AvirbhAva,2. IsAmasIha kA janmotsava jo 6 janavarI ko manAyA jAtA hai episcopal A 1. dharmAdhyakShIya episcopate N 1. dharmAdhyakShatA,2. dharmAdh yakSha-varga episode N 1. upakhyAna,upakathA,kathA.nsha,vR^ittAnta,2. ghaTanA,pr asa.nga episodic A 1. upakhyAnAtmaka,2. prAsa.ngika epitaph N 1. samAdhi-lekha,s mR^iti-lekha epithet N 1. visheShaNa,lakShaNa,nAma,2. upAdhi epitome N 1. sa.nkS hepa,sArasa.ngraha epitomize V 1. sAra nikAlanA,sa.nkShepa karanA epoch N 1. yug a,samvata,vishiShTakAla,avadhi equal A 1. yogya,ThIka,barAbara,tulya,sama equal N 1. sama,barAbara,sadR^isha,samAna equal VT 1. eka Takkara kA honA,barAbara hon A,ekasA honA,samatA karanA equality N 1. samAnatA,barAbarI,tulyatA,sAmya equaliz ation N 1. samakaraNa equalize VT 1. barAbara karanA,ekasA karanA,sama karanA eq ualizer N 1. samakAra,samakArI equally Adv 1. barAbara,vaisA hI,utanA hI,barAbar a barAbara equanimity N 1. svabhAva kI samabhAva,samavR^itti,samatA,gambhIratA e quate V 1. barAbara mAnanA,2. samIkR^itanA equation N 1. samIkaraNa,2. samIkAra, 3. samatA equator N 1. bhUmadhya rekhA,viShuvatta rekhA,tirakSha equatorial A 1. bhUmadhyavartI,viShuvatta equestrian A 1. ashvIya,ghoDo.n kA,ghuDasavArI kA equ estrian N 1. ghuDasavAra,ashvAroha equilibrium N 1. samatulyatA,samAnatA,sAmya e quilibrium-°·è_·åÏè¸á×è N 1. balasAmya equinox N 1. rAta dina barAbara hone kA s amaya,viShuva equip VT 1. sajAnA,sa.nvAranA,2. pUrA karanA,3. sAmAna karanA equi pment N 1. sAmagrI,upakaraNa,upaskara,2. sajAvaTa,sAja equitable A 1. yathArtha, ThIka,2. niShpakSha equity N 1. nyAya,svAbhAvika nyAya,2. niShpakShatA,apakShapA ta equivalent A 1. sama,tulya,barAbara kA,eka mUlya kA,tulyArthaka shabda equiva lent N 1. samavastu,samarAshi equivocal A 1. gola,dvayArtha,aspaShTArtha,sa.ndig dhArtha era N 1. samvata,varSha,san,kAla eradicate VT 1. ukhADanA,jaDa se khodan A,nirmUla karanA,2. ujADanA erase VT 1. miTAnA,nikAla denA,kATa denA,khurachanA, 2. chhIlanA eraser N 1. niharanI,khurachanI erect A 1. sIdhA,khaDA,uThA huA,U.nc hA,lambavatta erect VT 1. khaDA karanA,2. uThAnA,3. banAnA,nirmANa karanA erecti on N 1. uThAnA,2. U.nchAI,3. nirmANa,4. bhavana,ghara erode VT 1. chATa jAnA,dhI re dhIre naShTa kara jAnA erosion N 1. kATa,2. ragaDa,ghisAva erotic A 1. prema sa.nba.ndhI,kAmuka

err VI errand N errant A erratic A erroneous A error N erudite A erupt VI erupti on N escape N escape VI escape VT jAnA eschew VT escort N escort VT esoteric A e specially espionage N esplanade N espouse VT espy VT esquire N essay N essay VT essayist N essence N essential A establish VT establishment estate N esteem N es teem VT estimable A estimate N estimate VT estimation estrange VT estuary N etch VTI eternal A eternity N ether N ethereal A 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. bhUlanA,2. bhUla karanA,3. bhaTakanA,vichalita honA sa.ndesha,samAchAra bhaTakA huA,2. ghUmane vAlA bhramaNashIla,2. bhUlA huA,3. asthira,4. DAvA.nDola ashuddha ,2. bhulAne vAlA,3. mithyA,bhramAtmaka bhUla,2. ashuddhatA,galatI,doSha,3. shUny a bhUla vidvAna,vidvatA pUrNa,2. vidvAna puruSha bhabhaka uThanA,Upara nikAlanA phuphakAra,nisaraNa,sphoTana,2. phunsiyA.n,phoDA bhAganA,2. nistAra,chhuTakArA,3 . bachAva bhAganA,2. bachanA,bhAga kara bacha jAnA,bhaya yA jokhima se bacha jAn A,sApha bacha jA yA nikala jAnA 1. bhAganA,2. bachanA,bhAga kara bacha jAnA,bhaya yA jokhima se bacha jAnA,sApha bacha jAnA yA nikala 1. chhoDanA,tyAganA 1. rakShaka,paharedAra,mArga kA rakhav AlA 1. pahare ke sAtha jAnA,paharA karanA,rakShA karanA 1. gupta,gUDha Adv 1. mu khya karake,visheSha karake,visheShataH,visheSha rUpa se 1. guptachara rakhanA,b heda lagAnA,chAravR^itti,chAra prayoga 1. durga ke sAmane kA maidAna,2. ghAsa kA maidAna yA paTarI 1. sagAI karanA,2. vivAha karanA,3. pakSha lenA,4. grahaNa ka ranA,5. sahArA denA 1. tAkanA,dekhanA,2. tADanA,bheda lagAnA,3. guptacharanA,jAs UsanA,bhediyAnA 1. eka sammAna sUchaka upAdhi,2. shrImAna,mahAshaya 1. yatna,2. varNana,rachanA,niba.ndha,prabandha 1. prayatna karanA,parishrama karanA,jA.ncha nA 1. niba.ndha lekhaka 1. tatva,guNa,2. sAra,bhAva,mUlavastu,3. sugandha 1. Ava shyaka,2. pradhAna,sAravatta,mahatta 1. nI.nva DAlanA,khaDA karanA,ThaharAnA,sth Apita karanA,jamAnA,2. pramANita karanA N 1. sthAna,2. sthApana,sa.nsthApana,3. nI.nva,4. daphtara,5. naukara chAkara 1. riyAsata,bhU sampatti,2. dashA,avasthA, 3. vaiyaktika sa.npatti 1. baDA mUlya,2. Adara,sammAna 1. sammAna karanA,2. mAna nA 1. bahumUlya,2. AdaraNIya,mAnya 1. gaNanA,kisI vastu ke guNa athavA mUlya kA anumAna,2. jA.ncha,3. kUta,mata 1. A.nkanA,mUlya lagAnA,aTakala karanA N 1. mUly a nirUpaNa,gaNanA,2. sammAna,Adara,3. sammati,aTakala,kUta 1. dUra rakhanA,2. ch ita phera lenA,3. parAyAnA 1. nadI kA chauDA muhAnA,samudra kA kola,2. khADI 1. dhAtu athavA kA.ncha para tejAba DAlakara chhApA karanA vA khodanA 1. sanAtana,2 . nitya,3. ananta,4. anAdi,5. avinAshI,6. aparivartanashIla 1. sanAtanatva,2. ni tyatA,3. anantakAla 1. AkAsha,2. himadrava 1. vAyavya,2. AkAshIya,3. svargIya

ethic A 1. AchAra sa.nbandhI,nIti sambandhI,naitika ethical A 1. AchAra sa.nband hI,nIti sa.nbandhI,naitika ethics N 1. nIti shAstra,nIti vidyA,AchAranIti etique tte N 1. sabhyatA,sabhyAchAra,shiShTatA,shiShTAchAra,2. rIti etract VT 1. ghaTAn A,kala.nkita karanA,nikAla lenA,baTTA lagAnA eulogize VT 1. stuti karanA,2. pras ha.nsA karanA,baDAI karanA eulogy N 1. prasha.nsA,baDAI,2. stuti euphemism N 1. priya ukti,ma.ngalabhAShI,kaThora bAta ko komala rIti se kahanA,2. aisA kahA huA vAkya evacuate VT 1. shUnya karanA,rikta karanA,chhoDanA,nikAlanA evacuation N 1. parityAga,2. mala shuddhi,3. shUnyIkaraNa evade VT 1. TAla maTola karanA,2. a laga honA,3. bhAganA,4. hIlA havAlA batAnA evangelical A 1. IsAI dharma pustaka sambandhI evangelist N 1. IsAI mata kA prachAraka evaporate VI 1. bhApa ho jAnA, uDa jAnA,jAte rahanA evaporate VT 1. bhApa banAnA,uDA denA,vAShpIbhUta karanA ev asion N 1. bahAnA,2. TAla maTola,3. kapaTa vachana,4. chhala evasive A 1. TAlane vAlA,2. chhalI,kapaTI,kuTila,3. golamAla evasive-¤Æè×èÂáÏè A 1. golamAla uttara ,chhipA huA javAba,avyakta uttara eve N 1. sandhyA,sAya.nkAla,2. tyohAra ke paha le kA dina,3. kisI ghaTanA ke ThIka pUrva kA samaya even A 1. chaurasa,2. ekasA, sama,barAbara,3. joDA,sama even Adv 1. usI prakAra,2. bhI,3. usI kShaNa,4. nisa. ndeha rUpa se even N 1. sa.ndhyA even VT 1. barAbara karanA even-ØÆè¿á¿è A 1. Th Ika-ThIka,2. pakShapAta rahita,niShpakSha,3. nyAyI evening N 1. sa.ndhya,sa.njhA ,sAya.nkAla evenly Adv 1. samAnatA se,ekasA,2. niShpakSha bhAva se event N 1. gh aTanA,2. vR^ittA.nta,3. phala eventful A 1. vikhyAta,2. ghaTanA se bharA huA eve ntual A 1. antima,2. phalasvarUpa eventually Adv 1. a.nta me.n,2. phalataH ever Adv 1. kabhI,2. sadA,3. sarvadA evergreen A 1. sadA bahAra,nita harA,2. akShaya, 3. aisA paudhA yA vR^ikSha evergreen N 1. sadA bahAra,nita harA,2. akShaya,3. ai sA paudhA yA vR^ikSha everlasting A 1. ananta,akShaya,nitya every Det 1. pratyek a,eka eka,hara eka everywhere Adv 1. sarvatra,hara kahI.n evict VT 1. adhikAra h ara lenA,2. sthAna se nikAla denA evidence N 1. sAkShya,gavAhI,pramANa,2. sAkShI ,gavAha evidence VT 1. prakaTa karanA,spaShTa karanA,praramANita karanA evident A 1. spaShTa,2. pratyakSha,3. prakaTa evil A 1. duShTa,burA,pApI evil N 1. burAI ,duShTatA,2. hAni,3. vipadA evil-¿å¬Ïè N 1. kukarmI evoke VT 1. AhvAna karanA,2. bulAnA,pukAranA evolution N 1. khulAva,phailAva,2. vikAsa,udbheda

evolve VT 1. phailAnA,2. kholanA,3. sulajhAnA,4. prakaTa karanA,dikhAnA,vikAsa k aranA exact A 1. ThIka,2. shuddha,3. nirdoSha,4. yathArtha,samuchita exact VT 1. mA.nganA,2. chhIna lenA,balapUrvaka lenA exactly Adv 1. ThIka ThIka,yathArthata H exaggerate VT 1. baDhAkara kahanA,lambI chauDI hA.nkanA,atyukti karanA exagger ation N 1. vistAra,2. atyukti,3. atishayokti exalt VT 1. baDhAnA,U.nchA karanA,2 . baDhAI karanA,prasha.nsA karanA exalted A 1. unnata,U.nchA,2. gauravAnvita,3. mahAna exam N 1. parIkShA,imtihAna examination N 1. parIkShA,imtihAna,2. parIkSh aNa,nirIkShaNa,jA.ncha,3. AlochanA examine V 1. parIkShA karanA,jA.nchanA,nirIkS haNa karanA,2. pUchhanA,dekhanA,3. AlochanA karanA,4. khojanA examiner N 1. parI kShaka example N 1. Adarsha,2. dR^iShTAnta,3. udAharaNa,udAharaNa denA,4. namUnA exasperate VT 1. bhaDakAnA,2. krodha dilAnA,3. ubhAranA excavate VT 1. khokhalA karanA,polA karanA,2. khodanA,khodakara nikAlanA excavation N 1. khokhalApana,p olApana,gaDhA,khoI,2. khodanA,khudAI exceed VI 1. adhika honA,baDha jAnA,sImA pA ra karanA exceeding A 1. bahuta,2. baDA exceedingly Adv 1. bahuta sA,bahutAyata se,nipaTa,ati excel VT 1. baDha jAnA,2. uttamatara honA,shreShTha honA excellenc e N 1. pratiShThA,2. baDhAI,3. uttamatA,uttamaguNa excellent A 1. uttama,shreShT ha,utkR^iShTa,guNavatta,2. bahumUlya except Prep 1. chhoDa kara,atirikta,sivAya except VT 1. chhoDanA,2. virodha karanA,3. TokanA exception N 1. chhUTa,2. apavA da,3. roka,4. visarjana,chhoDAva exceptional A 1. visheSha,anokhA,asAdhAraNa exc ess N 1. prAchurya,2. bahutAyata,adhikatA,atikrama,asa.nyama excessive A 1. adhi ka,2. atishaya,3. nipaTa,4. atyanta,5. aparimita exchange N 1. adalA badalA,pari vartana,2. huNDiyAvana,chauka jahA.n vyApArIgaNa ekatra hote hai.n,3. viniyama,a dalI badalI,4. dravyasheSha exchange VT 1. adalA badalA karanA,badalanA excheque r N 1. eksachekara,i.nglistAna kA eka nyAyAlaya excise N 1. rAjyakara,AbAdakArI, deshImAla para kara excise VT 1. kara lagAnA,2. kATa kara phe.nka denA excite VT 1. uttejita karanA,ukasAnA,2. ubhADanA,khijAnA excitement N 1. halachala,2. gha barAhaTa,3. chheDa,4. josha,uttejanA exclaim VI 1. chillAnA,pukAranA exclamation N 1. chillAhaTa,2. chihna visheSha,3. vismaya bodhaka shabda exclude VT 1. chho Da denA,2. nikalanA,bAhara karanA exclusion N 1. bahiShkAra,2. vyatireka,varjana ,nivAraNa,pratirodha,roka,chhUTa exclusive A 1. nivAraka,2. chhoDa kara,3. nikAl a kara,4. alaga excommunicate N 1. nikAlA huA vyakti,jAtichyuta excommunicate VT 1. samAja se bAhara karanA,hukkA pAnI banda karanA excoriate VT 1. khAla khI.nc hanA,chamaDA udheDanA,chhIlanA excrement N 1. mala,mailA,2. gobara

excruciating A excursion N 1. excuse N 1. excuse VT 1. execute VT 1. execution N 1. executioner N executive A 1. executive N 1. executive-¿Ý½Û¬×è executive-°·è· Û¸áÏè executor N 1. exemplary A 1. exemplify VT 1. exempt A 1. exempt VT 1. exem ption N 1. exercise N 1. exercise VTI 1. exert VT 1. exertion N 1. exhaust VT 1. exhaustion N exhaustive A exhibit N 1. exhibit VT 1. exhibition N exhilarate VT exhilaration N exhort VT 1. exhortation N exhume VT 1. exile N 1. exile VT 1. e xist VI 1. existence N 1. existent A 1. exit N 1. exodus N 1. exonerate VT 1. ex orbitant A exorcise VT 1. exotic N 1. expand VI 1. expand VT 1. 1. ati dukhadAI,kaShTa dAyaka paryaTana,bhramaNa,ghUmanA,2. chaDhAI,dhAvA,Akrama Na kShamA yogya,kShamya chhoDanA,jAne denA,2. kShamA karanA pUrA karanA,kara DAl anA,2. praba.ndha karanA,3. prANa daNDa denA,phA.nsI denA sampAdana karanA,2. Ac haraNa,3. prabhAva,4. phA.nsI,vadha,5. nyAyAlaya kI da.nDanA 1. vadhika,jallAda, vyAdha praba.ndhakAriNI,2. kAryakAriNI,nirvAhaka,kAryakShama rAjya niyama karmac hArI,pravartaka,rAjyakarmachArI,praba.ndhakartA,praba.ndhakArI varga N 1. praba. ndha sa.nba.ndhI kArya N 1. praba.ndhaka karmachArI karane vAlA,nirvAhaka,2. sa. npAdana kartA,3. sR^italekha pravartaka,uttara sAdhaka anukaraNIya,2. dR^iShTAnt a ke yogya,Adarsha,achchhA dR^iShTAnta denA,2. udAharaNa denA bhukta,bachA huA,2 . barI,rahita mukta karanA,chhoDa denA,rahita karanA chhuTakArA,2. bachAva,3. kS hamA parishrama,2. abhyAsa,shikShA,3. vyAyAma,kasarata abhyAsa karanA,2. shikShA denA,3. parishrama karanA udyoga karanA,2. parishrama karanA,3. ( bala) lagAnA parishrama,2. udyoga,3. prayoga khI.ncha lenA,2. thakanA,3. vyaya kara DAlanA,4. shUnya karanA,sheSha na rakhanA 1. kShaya,2. khAlI karanA,shUnyIkaraNa,3. khi.n chAva,4. thakAvaTa,5. shrama 1. sokhane vAlA,2. thakAne vAlA,3. khAlI karane vAl A,4. pUrA,pUrNa pramANa patra,2. pradarshita vastu dikhalAnA,pratyakSha karanA,p rakaTa karanA,pradarshita karanA 1. pradarshanI,pradarshana,2. tamAshA,3. kautuk a 1. harShita karanA,Anandita karanA,2. magna karanA,3. sajIva karanA 1. Anandan a,Ananda,2. harSha shikShA denA,2. upadesha karanA,3. jatAnA 1. satyopadesha,2. dhArmika shikShA pR^ithvI khoda kara nikAlanA desha nikAlA,2. nirvAsana desha se nikAlanA honA,rahanA,2. jAnA,3. jAna rakhanA sthiti,2. sattA,3. astitva,jIva,jI vana jIvita,2. vartamAna,3. satta,4. bidyamAna gamana,bidA,2. bAhara jAne kA rAs tA,nirgama bidA,gamana,kUcha niShpApa ThaharAnA,nirdoShI ThaharAnA 1. atyanta,at yadhika,2. ativyayI bhUta bhagAnA,jhADanA,phU.nkanA,ojhAI karanA AkarShaka,mohak a,2. videshAgata,koI videshI vastu,videshI paudhA yA shabda yA rIti phaila jAnA, 2. khula jAnA,3. prasArita honA phailAnA,2. kholanA

expanse N expansion N expatriate expect VT expectation expediency expedient A ex pedient N expedite VT expedition expeditious expel VT expend VT expenditure expe nse N expensive A experience experience experienced experiment experiment expert A expert N expiration expire VI expire VT explain VT explanation explanatory ex pletive N explicit A explode VI explode VT exploit N exploit VT exploration expl ore VT explosion N explosive A explosive N exponent N export N export VT expose VT exposition 1. 1. VI 1. N N 1. 1. 1. N A 1. 1. N 1. 1. N VT A N VT 1. 1. N 1. 1. 1. N A 1. 1 . 1. 1. 1. 1. N 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. N prasAra,2. phailAva,3. vistAra prasAra,2. phailAva,3. vistAra 1. ghUmanA,be roka Toka phiranA,2. vistAra pUrvaka kahanA AshA rakhanA,2. rAha dekhanA 1. chAha,2. AshA,3. pratIkShA 1. yogyatA,2. auchitya,3. upayogitA yogya,uchita,2. Avashyaka upAya,2. sahArA,3. sAdhana shIghratA karanA,2. sahala karanA,3. shIghra bhejanA 1. shIghratA,phurtI,2. jalayAtrA,3. dhAvA,AkramaNa,4. bhejI huI senA 1. chusta, phurtIlA,shIghragAmI nikAlanA,bAhara karanA,2. phe.nkanA uThAnA,2. vyaya karanA, 3. lagAnA 1. uThAva,khapata,2. vyaya,kharcha lAgata,khapAva,2. kharchA,vyaya mah a.ngA,baDI lAgata kA 1. anubhava,2. parIkShA,3. vyavahAra,4. GYAna,5. anubhUti 1 . anubhava karanA,2. jA.nchanA 1. anubhavI,2. abhiGYa,3. abhyasta 1. parIkShA,jA .ncha,parakha,2. viGYAna sa.nba.ndhI parIkShA,3. prayoga 1. parIkShA karanA,jA.n chanA,2. prayoga karanA nipuNa,2. chAlAka,3. phurtIlA,4. abhyasta vyakti nipuNa, 2. chAlAka,3. phurtIlA,4. abhyasta vyakti 1. nishvAsan,2. samApti,anta,mR^ityu,3 . avasAna maranA,praNa tyAganA,2. samApta honA' nA chhoDanA,2. nikAlanA samajhAn A,2. prakAsha karanA,batalAnA,vyAkhyA karanA 1. artha,2. TIkA,3. vyAkhyA,varNana 1. bodhaka,arthakArI,artha prakAshaka pUrA karane vAlA,pada pUrvaka spaShTa,2. prakaTa,3. sApha phUTanA,2. taDakanA uThA denA,2. bhaka se uDA denA vIratA kA kA ma,adbhuta karma,parAkrama kAma me.n lagAnA,2. apane kAma me.n lAnA 1. khoja,DhU .nDha DhA.nDha,anveShaNa khojanA,jA.nchanA,DhU.nDhanA bhaDAkA,dhaDAkA,2. phUTanA ,visphoTana bhaka se uDa jAne vAlA,shIghradAhya uDAU,2. phaTanevAlA vyakhyAtA,2. arthadarshaka,3. ghAtA.nka niryAta,dUsare desha ke liye bhejA huA mAla niryAta karanA,bAhara bhejanA kholanA,khola kara rakhanA,2. pApa ughADanA,kalAI kholanA, 3. khaTake me.n DAlanA 1. dikhAvA,pradarshana,2. vyAkhyA,TIkA,vivaraNa,artha

exposure N expound VT express A express VT expression expressive expulsion N exp unge VT exquisite A extant A extend VI extend VT extension N extensive A extent N exterior A exterior N exterminate external A externally extinct A extinction e xtinguish bujha jAnA extol VT extort VT extortion N extra A extra N extract VT e xtraction extradite VT extraneous extraordinary extravagance extravagant extreme A extreme N extremist N extremity N extricate VT exuberance exuberant A exude V I exude VT 1. vivaraNa,2. dikhAvA,3. vAyu dhUpa Adi me.n paDanA 1. vyAkhyA karanA,batAnA,2. samajhAnA 1. spaShTa,2. ThIka milatA huA,3. teja bhejA huA 1. nichoDanA,2. bata lAnA,varNana karanA,prakaTa karanA N 1. uchchAraNa,vAkyarIti,prakAshana,Dha.nga, vachana,ukti,pada A 1. sUchaka,2. vya.njaka,3. darshaka,4. arthavat 1. nikAlA jA nA,niShkAsana,2. tyAga 1. miTAnA,2. chhIlanA,3. kATanA 1. utkR^iShTa,uttama,2. b ahuta,3. pUrA,4. sUkShma 1. vartamAna,2. prachalita 1. phailAnA 1. phailAnA,2. b aDhAnA 1. vistAra,2. phailAva,3. baDhAnA 1. baDA,vishAla,vR^ihata,2. chauDA,3. v istR^ita,4. bahuto.n ko lAbha pahu.nchAne vAlA 1. phailAva,2. vistAra,3. parimAN a 1. bAharI,bAhya,UparI 1. UparI bhAga,bAhya bhAga,2. prakaTa kArya VT 1. ukhADa DAlanA,2. satyAnAsha karanA,3. jaDa kATa denA,nirmUla karanA 1. bAharI,UparI,bA hya,2. videshI,3. achAnaka,Akasmika Adv 1. bAhara se,bAhya rUpa se,2. dikhAve se ,dekhane se 1. bujhA huA,2. naShTa,3. lupta N 1. nAsha,2. a.nta VI 1. bujhAnA,2. naShTa karanA,3. adhika jyoti se aspaShTa yA mlAna kara denA,4. manda ho jAnA,5 . 1. 1. 1. 1. 1. 1. N 1. A A N A 1. 1. 1. 1. 1. N 1. 1. 1. sarAhanA,baDhAI karan A,2. stuti karanA chhIna lenA,balapUrvaka lenA,jora se lenA chhIna chhora,balAtk Ara,bala se apaharaNa adhika,2. asAdhAraNa,3. atirikta baDhatI vastu khI.nchanA, 2. nikAlanA,3. chhA.nTanA 1. niShkarSha,2. nichoDa,3. sAra,4. sa.ngraha,5. sata, 6. grantha se udghR^ita vAkya bhAge hue videshI aparAdhI ko yogya adhikArI ke hA tha mai.n sau.npanA 1. UparI,bAharI,bAhya,2. parAyA,3. videshI 1. anokhI,visheSh a,asAdhAraNa,adbhuta,asAmAnya 1. ativyaya,bahuvyaya,2. atikrama 1. uDAU,2. ativy ayI atyanta,2. bahuta,3. parama,4. antima sirA,chhora,asta,antima sImA garama da la kA atya.ntatA,sImA,chhora,anta,kinArA,2. agra bhAga,3. nikaTatA chhuDAnA,mukt a kara denA,2. sulajhAnA 1. adhikatA,bAhulya,bahutAyata adhika,2. prachura,3. ha rA bharA pasIjanA,pasInA nikalanA,chUnA TapakanA pasIjanA,pasInA nikAlanA,chUnA TapakAnA

exult VT 1. bahuta prasanna honA,harShita honA,2. magna honA exultant A 1. prasa nna,harShita,ullasita eye N 1. A.nkha,netra,lochana,2. vichAra,3. lakShya,4. upa sthiti,5. dhyAna,6. nishAnA,7.cA.nda,8.a.nkura,9.cheda,10.nAkA eye VT 1. dekhanA ,tADanA eye-µèÑ×è×è N 1. chashmA,ainaka,dR^igopakAraka kA.ncha eye-ÂÛ½èÆá×è×è N 1. pratyakShadarshI,pratyakSha sAkShI,draShTA eyeball N 1. A.nkha kI putalI yA t ArA,A.nkha kA Dhora eyebrow N 1. bhau.n,bhR^ikuTI eyeglass N 1. chashmA,ainaka,d R^igopakAraka kA.ncha eyeglasses N 1. chashmA,ainaka,dR^igopakAraka kA.ncha eyel ash N 1. baraunI,palaka,papanI eyelid N 1. palaka,papoTA eyes N 1. A.nkhe.n,netr a,lochana eyesight N 1. dR^iShTi,najara,2. jyoti eyesore N 1. A.nkha kA kA.nTA,d ukha kA kAraNa,chakShupIDA eyewitness N 1. pratyakShadarshI,pratyakSha sAkShI,dr aShTA fable N 1. kahAnI,mithyA rachanA fabric N 1. banAva,2. DhA.nchA,3. bhavana ,4. banAvaTa,5. kapaDA fabricate VT 1. banAnA,nirmANa karanA,gaDhanA,2. jAla kar anA,3. jhUTha banAnA fabrication N 1. rachanA,banAvaTa,2. jhUTha,pAkhaNDa,dhUrta tA,ghaDanta face N 1. mukha,mu.nha,cheharA,2. sAmanA,3. agADI face V 1. mu.nha p heranA,2. sAmanA karanA,laDanA,muThabheDa karanA face-½å N 1. sAmane sAmane,samm ukha facetious A 1. ha.nsamukha,2. ha.nsane vAlA,3. hAsotpAdaka,4. ThaThola faci le A 1. sugama,susAdhya,jo sahaja me.n jItA jAya,2. mulAyama,3. milanasAra facil itate VT 1. sugama karanA,sahaja karanA facility N 1. sugamatA,saralatA,2. suvid hA,3. tejI,4. hoshiyArI facing N 1. sAmanA,2. ghU.nghaTa paTa,vastrA.nchala,3. l oI,mAthA,4. sa.njApha facsimile N 1. ThIka sadR^ishya,2. ThIka nikala,3. AnabAna ,4. pratirUpa fact N 1. kAma,2. tathya,sachchAI,yathArthatA,satya varNana,2. ava sthA faction N 1. upadravI dala,2. virodha,3. balavA,4. halachala,5. upadrava fa ctor N 1. a.nsha,guNaka,TukaDA,khaNDa,2. pratinidhi,dUsare kI ora se kAmakAjI fa ctory N 1. kArakhAnA,shilpagR^iha,nirmANa shAlA,2. godAma,3. koThI,4. dukAna fac ts N 1. tathya faculty N 1. yogyatA,2. mana kI shakti,3. guNa,svabhAva,4. adhikA ra,5. vishvavidyAlaya ke kisI viShaya kI adhyApaka maNDalI,6. viShaya,7.vibhAga fade VI 1. murajhAnA,kumhalAnA,2. uDa jAnA fag VI 1. thakanA,2. parishrama karan A,3. kulInA fag VT 1. thakAnA,2. parishrama karanA,3. kulInA faggot N 1. I.ndhan a kA gaThThA fail VI 1. chUkanA,2. DhalanA,3. bhUlanA,4. harAnA,5. divAlA nikala nA,6. bigaDanA fail VT 1. bhulA denA,2. chhoDa denA,3. kisI ko nirAsha karanA fa ilure N 1. kamI,2. bhUla,3. asiddhi,4. ghaTatI,divAlA fain A 1. khusha,prasanna, 2. magna,3. ichchhuka

fain Adv 1. harSha pUrvaka,2. prasannatA se faint A 1. nirbala,mA.ndA,shaktihIna ,durbala faint N 1. mUrchhA faint VI 1. mUrchhita honA,murjhAnA,nirbala honA fai r A 1. sundara,rUpavAna,2. svachchha,sApha,amegha,3. anukUla,4. sachchA,5. niShk apaTa,6. uchita,7.shuchi,8.ThIka,9.korA fair N 1. melA,bAjAra fair-·¸á¿è A 1. su ndara,2. bhaDakIlA fair-ÈèÑÍè A 1. nyAya,sachchA vyavahAra,niShpakShatA fair-×èÈ å³áÆè A 1. mIThI bolI kA,madhura bhAShI,2. shiShTa fairy A 1. parI ke samAna,2. komala,sukumAra,3. jhakkI fairy N 1. apsarA,sundarI,parI fairy-½Ñá N 1. pariyo.n kI kahAnI faith N 1. nishchaya,2. vishvAsa,3. sachchAI,4. dharma,5. mata faithf ul A 1. vishvAsI,vishvasanIya,2. bhakta,3. sachchA,4. kharA,5. bAta kA sachchA f alcon N 1. bAja,syenapakShI,shikArA falcon-¬Íá¿è N 1. tIvra dR^iShTi vAlA fall V I 1. giranA,paDanA,2. ghaTanA,patana honA,manda honA,3. mata se utaranA,4. bhaTa kanA,5. pha.nsanA fall-°¨½è N 1. laDanA,jhagaDanA,2. girAva,ghaTatI,3. hAra,4. u tAra,5. nAsha,6. ghATA,7.jharanA,8.patajhaDa fallacious A 1. bhrama me.n DAlane vAlA,jhUThA,dhokhe kA,bhramajanaka fallacy N 1. dhokhA,2. jhUThA tarka,3. mithyA hetu,4. bhulAvA fallout N 1. laDanA,jhagaDanA fallow A 1. kuchha lAla yA pIlA,2 . paratI,3. be boyA huA,ba~njara,Usara fallow N 1. paratI,bhUmi fallow VT 1. bon e ke lie pR^ithvI ko jotanA FALSE A 1. jhUThA,2. avishvAsI,adharmI,mithyAvAdI,la bADa,3. khoTA,jAlI falsehood N 1. jhUTha,asatyatA,2. khoTa,kapaTa,3. adharma fal sify VT 1. jhUTha ThaharAnA,2. bAta kATanA,3. khoTA banAnA falsity N 1. asatyatA ,2. mithyA vachana falter VI 1. hakalAnA,aTakanA,aTaka ke bolanA,2. DagamagAnA,l aDakhaDAnA fame N 1. pratiShThA,prasiddhatA,khyAti,nAmavarI,kIrti,yasha fame VT 1. Dhi.nDhorA pITanA,2. prasiddha karanA familiar A 1. gharelU,2. melI,hilA milA ,3. jAna pahachAna kA,parichita,4. abhikSha familiar N 1. mitra,2. pishAcha,bhUt a familiarity N 1. hela mela,2. parichaya familiarize VT 1. sAdhanA,abhyAsa kara nA,2sahaja karanA family N 1. kuTumba,kula,gharAnA,2. bAla bachche,3. va.nsha,4. bhAI bandhu famine N 1. akAla,sUkhA,maha.ngI famine-ÏáÑÛ¬·è N 1. akAla nivAraNa famous A 1. prasiddha,vikhyAta,yashasvI,nAmavara fan N 1. pa.nkhA,2. morchhala, 3. sUpa,4. prasha.nsaka fan VT 1. pa.nkhA karanA,2. phaTakanA,3. bhaDakAnA,uttej ita karanA fanatic N 1. haThI,dharmonmatta,2. pakShapAtI fanaticism N 1. dhArmik ahaTha,ati bhakti fancier N 1. laharI,maujI

fanciful A fancy A fancy N fancy VT fang N fantastic A fantasy N far A far Adv f arce N fare N fare VI farewell N farina N farm N farm VT farmer N farrow N farro w VT farther A farther Adv farther-Ìå×è½è farthest A fascinate VT fascination fa scism N fashion N fashion VT fashionable fast A fast N fast VI fasten VT fastidi ous fat A fat N fat VI fat VT fatal A fatality N fate N fated A father N father VT fatherland 1. bhAvita,2. mAnasika,3. laharI,4. uma.ngI,5. kAlpanika 1. ruchikara,2. manohar a,3. sundara 1. manogati,2. kalpanA,socha vichAra,3. uma.nga,ichchhA,chAha 1. so chanA,kalpanA karanA,2. pasanda karanA,3. prasanna honA 1. nukIlA athavA viShail A dA.nta,2. khA.nga,3. pa.njA 1. laharI,2. tara~NgI,jhakkI,3. sanakI,4. aparUpa 1. kalpanA,2. dhokhA,3. bhrama,4. tR^iShNA,5. prema 1. dUra,2. paralA,3. baDhaka ra,4. taka 1. bahuta dUra,dUra para,2. adhika 1. svA.nga,2. tamAshA,3. nakala 1. kirAyA,bhADA,2. bhojana 1. jAnA,yAtrA karanA,2. burI yA bhalI dashA me.n honA,3 . A paDanA 1. bidA kA praNAma,rAma rAma,svasti 1. ATA,maidA,2. kalapha,mADI,3. r aja,phUlo.n kI dhUla,parAga 1. kheta,2. chAka,3. paTTI,4. hAra,5. bADI,6. hajArA 1. ThIke para denA,2. jotanA,bonA 1. kR^iShaka,jotane vAlA,kisAna 1. suara kI j hala 1. ( sUara kA) bachchA denA 1. dUra,lambe pAra,2. adhika,3. sivAya 1. pare, 2. Age se,3. Upara,4. isake atirikta Adv 1. ati dUra,saba se dUra 1. ati dUra,sa ba se dUra 1. moha lenA,2. jAdU karanA N 1. jAdU,2. TonA,3. moha,sa.nmohana 1. i TalI kA sA.nyavAda virodhI mata aura sa.ngaThana 1. kisI vastu kI banAvaTa,2. ch Ala,3. pahanAvA,4. vyavahAra 1. DhAlanA,2. ThIka karanA A 1. rItyAnusAra,2. vyav ahArika,laukika,3. sushIla,4. chalatA,5. sajIlA "1. dR^iDha,kasA huA,2. ta.nga,3 . teja,4. chaTaka,5. gaharA( ( ra.nga, Adi) " 1. vrata,upavAsa,nirAhAra vrata,2. la.nghana 1. vrata rakhanA,upavAsa karanA,bhUkhA rahanA 1. jakaDanA,kasanA,2. j aDanA,3. lagAnA,4. chipaTAnA A 1. tunuka mijAja,nakachaDhA,kaThinatA se tR^ipta honevAlA 1. moTA,2. chikanA 1. charbI,2. kisI vastu kA bahumUlya bhAga 1. moTA h onA 1. moTA karanA 1. jIvaghAtaka,2. bhAvI,3. bhAgya sa.nba.ndhI 1. bhAgyavashat A,bhavitavyatA,2. mR^ityu,nAsha,3. karma lekha 1. bhAgya,daivagati,2. durbhAgya, 3. antima phala,4. honI,bhAvI 1. bhAgya me.n likhA huA,daivanirdiShTa 1. pitA,bA pa,2. utpattikAra,utpAdaka,3. bApadAdA,4. bhaktisUchaka upAdhi,5. Ishvara,parama pitA 1. pAlakanA,pitA honA,2. ichchhA se grahaNa karanA,3. utpanna karanA N 1. j anmabhUmi,vatana,pitA kA ghara,svadesha

fatherless fatherly A fathom N fathom VT fatigue N fatigue VT fatten VT fatty A fault N faulty A fauna N favour N favour VT favourable favourite A favourite N f awn N fawn VI fawn VT fay N fear N fear VI fear VT fearful A fearless A feasibil ity feasible A feast N feast VI feast VT feat N feather N feathers N feathery A feature N federal A federalist federation fee N fee VT feeble A feeble-ÌÛÆè¿á¿è feed N feed VI feed VT A 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. A 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. N 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. N N 1. 1. 1. A 1. 1. 1. 1. anAtha,be bApa kA,2. jisakA rachayitA GYAta na ho pitA tulya,2. paitrika,3. s nehI chhaH phuTa( gaharAI) thAha lenA,nApanA,2. paiThanA shrama,mehanata,2. thak Ana thakAnA moTA karanA,sthUla karanA,2. upajAU karanA charbIdAra bhUla,2. avagu Na,khoTa,3. doSha,aparAdha ashuddha,doShapUrNa,2. burA,3. khoTA,4. apUrNa,5. apa rAdhI pashu,jAnavara kR^ipA,2. pakSha,3. sahArA,4. anugraha,5. namratA,6. patrI kR^ipA dR^iShTi rakhanA,2. sahArA denA,3. upakAra karanA 1. hitakArI,2. lAbhadAy aka,3. guNakArI,4. sahAyaka,5. upakArI auro.n se adhika priya mu.nhalagA,kR^ipAp Atra hiraNa kA bachchA,mR^iga chhaunA giDagiDAnA,2. khushAmada karanA,lalopachch o karanA,chApalUsI karanA hiraNI kA bachchA denA apsarA,parI bhaya,Dara,a.ndeshA ,2. bhaya kI vastu DaranA,bhayabhIta honA,sahamAnA DarAnA,bhayabhIta karanA bhay Anaka,DarAvanA,2. bhayabhIta,DarA huA niDara,narbhaya,sAhasI,bhaya rahita 1. sAd hya honA,sambhAvya,2. honahArI hone ke yogya,sAdhya,sa.nbhAvya,2. sukara,sahaja bhoja,utsava,dAvata,2. tyohAra bhojana karanA,bhoja khAnA,2. nihAla honA dAvata karanA,bhoja denA vIratA kA kAma,2. adbhuta karma pa.nkha,para,2. koI halkI vast u,3. varga,jAti pa.nkha,para paradAra,2. pa.nkha sadR^isha,para kI taraha rUpa,A kR^iti,mukhAkR^iti,2. lakShaNa,chihna sa.nghI viShayaka,sa.nghIya,sa.ngha,2. par aspara svIkR^ita,3. mA.nDalika 1. sa.nghavAdI 1. sandhi,mela sabhA,2. sa.ngha,ma .nDala,3. rAjyo.n kA sa.nyoga,rAjya sa.ngha phIsa,2. mehanatAnA,3. inAma,puraskA ra,4. paTTA,jAgIra pAritoShika denA,mehanatAnA denA,majUrI denA,2. kirAye para l enA nirbala,kamajora,durbala,kShINashakti 1. adR^iDha,2. badalanevAlA khAdya,bho jana,2. pashu kA khAdya,chArA bhojana karanA khilAnA,charAnA,2. pAlana karanA

feeder N feel N feel VI feel VT feeling N feign VT felicity N feline A fell A fe ll N fellow N fellowship honA felon N felonious A felony N felt N female A femal e N feminine A fence N fence VI fence VT fencing N fend VT fennel N feral A ferm ent N ferment VI ferment VT fermentation fern N ferocious A ferocity N ferret N ferret VT ferrous A ferry N ferry VT ferry-ÌÆè N fertile A fertility N fertilize VT fervent A fervently Adv 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. N 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. N 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. khilAne vAlA,pAlanahAra,poShaka,2. khAne vAlA,3. sahAyaka nadI sparsha GYAna GYA ta karanA,2. pIDita yA dukhI honA,3. sahAnubhUti rakhanA chhUnA,2. TaTolanA,3. m AlUma karanA,4. dukha uThAnA,5. parakhanA sparsha GYAna,2. anubhava,3. bodha,4. chhUnA,5. sahAnubhUti jhUTha kahanA,2. banAvaTa karanA,3. bahAnA karanA Ananda,s ukha chaina billI sA,mArjArIya nirdayI,kaThora khAla,charma sAthI,sa.ngI,hamajol I,2. jana,3. vishvavidyAlaya yA vidvatsamAja kA sabhya 1. sa.nga,maitrI,sAhachar ya,melajola,2. milApa,3. bhAIchArA,4. vishvavidyAlaya Adi kA sabhya aparAdhI,dve ShI,abhiyukta,2. pApI duShTa,durAchArI,mahApApI,burA,2. jAna bUjha kara kiyA huA ( aparAdha) ,3. aparAdhI baDA pApa,aparAdha,baDA jurma,mahApApa UnI kapaDA,nandA strI kA,strI jAti sa.nba.ndhI,straiNa strI jAti,aurata,mAdA strI varga kA,aurat a sA,straiNa,2. komala,mulAyama,3. strI li.nga gherA,ADa,chahAradIvArI,bADA,2. b achAva,rakShA kA sAdhana talavAra chalAnA sIkhanA,2. dvayarthaka yA sa.ndeha yuk ta uttara de kara sachchI bAta chhipAnA hAtA gheranA,banda karanA,2. bachAnA paT TebAjI,lakaDI yA talavAra phe.nkane kI kalA rokanA,2. ADa karanA,dUra karanA,3. bachAnA sau.npha ja.ngalI,banailA,asabhya khamIra,ubAla,khalabalA ubAla khAnA,2. halachala me.n honA,3. krodha me.n honA josha denA,ubAlanA 1. ubAlanA,josha,ubA la,khamIra,sirkA,2. krodhita karanA eka taraha kA paudhA,eka prakAra kA vR^ikSha ja.ngalI,banailA,2. ati krUra,kaThora ja.ngalIpana,niThuratA,2. nardayatA neval e kI jAti kA eka jAnavara DhU.nDhanA,talAsha karanA,khojanA lohe kA,2. lohe kI t araha pAra,ghATa,2. pAra le jAne vAlI naukA nAva se pAra karanA mAjhI,mallAha,ke vaTa,nAvika upajAU,phaladAyaka,2. adhika,prachura phaladAyakatA,upajAUpana,urvar Apana upajAU karanA,phaladAyaka banAnA,bone ke yogya banAnA garma,2. utsuka,josh a se bharA huA,utsAhI,3. chamakatA huA utsAha se,chAha se,2. ugratA se

fervour N fester N fester VI fester VT festival N festive A festivity N festoon VT fete N fetter N fetter VT fetus N feud N feudal A fever N feverish A few A fe w Det fez N fiasco N fiat N fibre N fibrous A fickle A fiction N fictitious fidd le VT fiddler N fidelity N fidget VI fidgety A fiduciary A fierce A fiery A fife N fife VI fifteen Det fifteen N fifteenth A fifteenth N fifth A fifth N fiftiet h A fiftieth N fifty Det 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. A 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. garmI,2. utsAha,chAva,3. vyagratA pakA huA ghAva burA honA,saDanA,2. ghAva pakan A,3. galanA saDAnA,pakAnA tyohAra,jyonAra,parva,utsava utsava sa.nba.ndhI,2. mud ita,prasanna,Ana.ndakArI utsava,2. badhAI,3. uchhAha bandanavAra bA.ndhanA tyohA ra,parva,utsava,kArya,2. chhuTTI beDI,shrR^i.nkhalA,roka,bandhana beDI DAlanA,ja .njIra me.n bA.ndhanA,2. rokanA,aTakAnA peTa kA bachchA,garbha jhagaDA,laDAI,bak heDA,2. bhUmi kA adhikAra isa niyama para ki yuddha me.n svAmI kI sahAyatA kare jAgIra sa.nba.ndhI,2. phaujI naukarI ke badale kI milI huI( jAgIra) ,isa sa.nba. ndha kA jvara,bukhAra,2. ativyAkulatA,utkaNThA jvara pIDita,UShNa,2. cha.nchala, utkaNThita thoDA,ine gine,do chAra do chAra turkI TopI,phu.ndedAra TopI asaphala tA AGYA,hukma reshA,tAra,ta.ntu reshedAra,ta.ntumaya,sUtramaya cha~nchala,chapal a,2. adhIra,3. beThikAnA kalpita kathA,jhUThI kahAnI,2. jhUTha 1. nakalI,jhUThI, kalpita,banAvaTI sAra.ngI bajAnA,2. tuchchha bAto.n me.n lage rahanA sAra.ngI ba jAne vAlA sachchAI,ImAnadArI,2. svAmi-bhakti,3. anurAga kulabulAnA,vikala honA b ekala,bechaina,vyAkula vishvAsa sa.nba.ndhI,vishvAsa pada kA ja.ngalI,bhayAnaka, ati krUra,2. krodhI,Aga babUlA Aga sA,a.ngArA sA,lAla,krodhI,chamakatA huA ba.ns I,bA.nsurI,muralI bA.nsurI bajAnA pandraha pandraha pandrahavA.n pandrahavA.n pA .nchavA.n pA.nchavA.n pachAsavA.n pachAsavA.n pachAsa

fifty N 1. pachAsa fig N 1. a~njIra kA peDa yA phala,2. nirarthaka vastu,jha.njh I kauDI fight N 1. yuddha,samara,laDAI fight VI 1. laDanA,mArapITa karanA,kushtI nA fight VT 1. laDanA,yuddha karanA,yuddha karA denA fighter N 1. yoddhA figurat ive A 1. rUpavata,sAkAra,pratirUpI,rUpakAtmaka,lAkShaNika,dR^iShTAntarUpI,2. ra. ngIna,sundara,ala.nkR^ita figure N 1. AkR^iti,DhA.nchA,rUpa,AkAra,Daula,2. chitr a,3. mUrti figure VI 1. sAmane AnA,2. chitra bananA,mUrti gaDhanA,2. shreShTha y A prasiddha prakaTa honA figure VT 1. AkAra banAnA,chitra yA mUrti banAnA,bUTe k ADhanA,2. gaNanA karanA figure-Ø᤿è N 1. jahAja para kA banA huA chitra,2. nAma mAtra kA netA yA sabhApati jisakA adhikAra na ho figurehead N 1. jahAja para kA banA huA chitra,2. nAma mAtra kA netA yA sabhApati jisakA adhikArara na ho fila ment N 1. sUta,reshA,nasa,ta.ntu,kesara file N 1. lekhyapatra,misila,2. tAra kI natthI,3. sUchI,chiThThI,4. sainya shreNI,pa.nkti,5. retI,ra.ndA file VT 1. shre NIvaddha yA natthI karanA,2. misila me.n shAmila karanA,3. sudhAranA filings N 1 . chUra,burAdA fill N 1. mana bhara,bhara peTa,AtR^ipti fill VT 1. pUrA karanA,b haranA,athAnA,nakashA pUrA karanA,2. Dhera lagAnA,3. pilAnA,4. DhAlanA,u.nDelanA fillet N 1. sira para bA.ndhane kA phItA,choTIbanda,2. puThThe kA mA.nsa filly N 1. ghoDe kI bachheDI,2. chhichhoDI laDakI film N 1. philma,chalachitra,2. jhil lI,jAlA,3. makaDI kA tAra,4. phUlI,mA.nDA,paradA,5. chitra lene kA mAdhyama,phil ma,6. paTala filter N 1. chhalanI,sAphI,chhannA filter VI 1. chhananA,rasanA,sva chchha honA filter VT 1. chhAnanA,nithAranA filth N 1. kUDA,mailA,gandagI filthy A 1. mailA,bhraShTa,apavitra,ashuddha,kutsita fin N 1. machhalI kA para final A 1. sunishchita,suniNIrta,nirNAyaka,2. pichhalA,AkhirI,antima finally Adv 1. pIc hhe,Akhira me.n,pariNAma me.n,a.nta me,4. pUrNa rUpa se finance N 1. mAlagujArI, AmadanI,rAjakIya dhana,mAla,Aya,kara,kosha finance V 1. pU.njI denA,rupaye paise kA prabandha karanA financial A 1. mAlagujArI,AmadAnI sambandhI,dhana sambandhI ,Arthika financier N 1. pU.njI lagAnevAlA,sarakArI kara vA Ar vyaya kA karmachAr I,rAjakoShAdhyakSha finch N 1. eka chhoTI gAnevAlI chiDiyA find VT 1. pAnA,milan A,2. jAnanA,GYAta karanA,3. hAtha laganA,prApta karanA finding N 1. khoja,jo kuc hha GYAta kiyA gayA ho fine A 1. uttama,shreShTha,sundara,2. komala,mahIna,patal A,3. bhalA,achchhA,4. bhUShita,bhaDakadAra fine N 1. jurmAnA,artha da.nDa fine V T 1. artha da.nDa denA,jurmAnA karanA fine VT 1. nirmala karanA,maila chhoDanA,2 . chitrakArInA,shilpa kalA AdinA finery N 1. sajAvaTa,TIpaTApa,ThATabATa,2. bhaT TI jisa me.n maila nithara jAtI hai finger N 1. hAtha kI a.ngulI,a.ngula finger VT 1. hAtha lagAnA,chhUnA,2. pha.nse honA

finish N finish VT finite A fir N fire N fire VT fire-¤ÏèÌè firearm N fireman N fireplace N fireproof A fireside N fireworks N firm A firmly Adv firmness N firs t A fiscal A fiscal N fish N fish VI fisherman N fishery N fishy A fissure N fis t N fit A fit N fit VI fit VT fitness N fitting A fitting N five Det fix N fix V I fix VT fixed A fixture N fizz VI flabby A flag N flag VI flag VT flagrant A 1. 1. 1. 1. 1. 1. N 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. pariShkR^iti,samApti,anta pUrA karanA,samApta karanA parimita,sImAbaddha devadAr a,sanobara Aga,jalana,agni,2. utsAha,josha,3. krodha,4. topo.n kI bADha Aga lagA nA,sulagAnA,krodhita karanA,uttejita karanA,2. dAganA,chalAnA 1. topa,bandUka to pa,bandUka Aga bujhAne vAlA chUlhA,Aga rakhane kA sthAna agnirodhaka,agnijita,Ag a se na jalane vAlA,adAhya agni sthAna,chUlhA AtishabAjI,agnikrIDA dR^iDha,sthir a,achala,majabUta,Thosa,kaDA majabUtI se,draDhatA se,jora se,sthiratA se,dhairya se majabUtI,dR^iDhatA,sthiratA,dhairya prathama,pahilA,sarva prathama,2. mukhya ,pradhAna,3. pramukha,pratiShThita rAjakoSha sambandhI,kara sambandhI,Arthika,dh ana sambandhI dhanAdhyakSha,khajAnchI machhalI,matsya machhalI kA shikAra karanA ,machhalI mAranA machhuvA,mAhIgIra,dhI.nvara machhalI pakaDane kA vyavasAva yA s thAna machhalI ke sadR^isha,matsyayukta,bisA.ndA darAra,chheda,chIra muThThI,ghU .nsA ThIka,yogya,anurUpa,uchita maroDa,bImArI kA chaDhAva,ai.nThana ThIka honA,y ogya honA,sajanA,sohanA,phabanA ThIka karanA,anurUpa karanA,2. niyojana karanA y ogyatA,auchitya,anurUpatA,anukUlatA uchita,yogya sAmAna,sAja,niyojya pA.ncha kaT hinAI,sa.nkaTa,bha.nvarajAla sthira rahanA,honA dR^iDha karanA,gADanA,lagAnA,jaD anA,pakkA karanA sthira,dR^iDha,niyata,nirdiShTa,achala sthira vastu,sthAvara dr avya yA sa.nrati,joDa,2. sthiratA,dR^iDhatA sanasanAnA pilapilA,DhIlA,pichapichA ,lachIlA patAkA,dhvaja,2. paTiyA,3. eka prakAra kA jala me.n kA paudhA DhIlA yA udAsa honA,shaktihIna honA,utsAha hIna honA dhvajA Adi se sajAnA jalatA huA,pras iddha,suprakAsha,nindanIya

flail VT flake N flake VT flambeau N flame N flame VI flame VT flamingo N flank N flank VI flank VT flannel N flap N flap VT flare N flare VT flash A flash N fl ash VI flash VT flashy A flask N flat A flat N flatten VTI flatter VT flattery N flaunt VT flavour N flavour VT flawless A flaw N flaw VT flax N flea N fleck N fleck VT fledge VI fledge VT fledgling N flee VI flee VT fleece N fleece VT flee t A 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. sA.nTa se pITanA papaDI,TukaDA,2. parata,taha,3. himakaNa,4. chi.ngArI,5. DhA.nc hA TukaDe TukaDe karanA,taha lagAnA mashAla jvAlA,A.ncha jalanA,dhadhakanA,krodh a me A jAnA jalAnA,ukasAnA,uttejita karanA eka taraha kI lAla chiDiyA,marAla pak Sha,kokha,bagala,kinArA,phaija kA bagalI hissA eka kinAre khaDA kiyA jAnA bagalI hisse para AkramaNa karanA phalAlaina phlaipa,koI chIja jo DhIlI laTakatI huI h o,lolaka phaTaphaTAnA,jhADanA chamaka,damaka,dhadhaka jhilani lAnA,damakanA cham akadAra parantu nakalI chamaka,chaudha chau.ndhanA,damakanA,chamakanA damakanA b haDakIlA,ra.ngIlA,chaTakIlA,thoDI dera damakane vAlA,AsAra shIshI,kuppI,bArUdadA na,sighaDA sama,sApATa,chaurasa,chikanA,chapaTA chaurasa maudAna,2. eka sA,barAb ara kI chIja chaurasa karanA,chapaTA karanA yA honA khushAmada karanA,chApalUsI karanA,phusalAnA,mithyA prasha.nsA karanA chATUtki,khushAmada,chApalUsI phaDapha DAnA,akaDa kara chalanA,bhaDaka dikhAnA svAda,rasa,2. mahaka,sugandha svAda denA ,sugandha denA,svAdiShTa karanA yA sugandhita karanA doSharahita,anindanIya darA ra,dhabbA,kala.nka,doSha,khoTa taDakAnA,chaTakAnA,darAra karanA sana,paTasana pi ssU dhabbA,chittI chittI DAlanA,pacharaNa karanA uDane ke yogya ho jAnA paradAra karanA,uDane yogya banAnA chiDiyA kA bachchA,2. anubhavahIna manuShya bhAganA,h aTa jAnA chhoDanA,dUra rahanA,bache rahanA bheDa kA Una,Una ke sadR^isha koI vas tu Una kataranA,mUDanA,nichoDanA,Una bichhAnA yA lagAnA vegavAna,teja,shIghragAm I

fleet N fleet VI fleeting A flesh N fleshy A flex VT flexibility flexible A flic k VT flicker VI flier N flight N flimsy A flinch VI fling N fling VI fling VT fl int N flippant A flirt N flirt VI flirt VT flirtation float N float VI float VT flock VI floe N flog VT flood N flood VTI floor N floor VT flop VT flora N flora l A florid A florist N flotilla N flounder N flounder VI flour N flour VT flouri sh N flourish VI 1. 1. 1. 1. 1. 1. N 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. N 1. 1. 1. 1. 1 . 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. jahAjo.n kA beDA,2. potAvalI jaLI jAnA,bhAganA,champata honA kShaNika,shIghra vy atIta honevAlA,asthira,asthAyI mA.nsa,goshta,AmiSha,AmiSha bhojana moTA tAjA,sth Ula,goshtadAra,mAsa.nla jhukAnA,lachAnA,moDanA 1. lachaka,namratA,chimaDApana,ko malatA lochadAra,narma,mulAyama,lachakadAra,anuneya halake mAranA,chAbuka lagAnA ,2. jhADanA,4. svachchha karanA para mAranA,tilamilAnA,TimaTimAnA,jhilamilAnA bh AganevAlA,palAyaka,bhAgA huA,2. jaLI chalane vAlA uDAna,bhagAna,bhAganA,2. tIro. n kI bauchhAra patalA,sUkShma,bodA,jhirajhirA,nirbala haTanA,phiranA,hichakanA p heka,phaTakA,2. bolI TolI,tAnA phekanA,lAtamAranA,bolI bolanA,tAnA denA phekanA, girAnA,bakheranA,mAranA,chhoDanA,harAnA chakamaka patthara,2. eka prakAra kA nir mala chamakIlA shIshA bakavAdI,bakkI,batakkaDa jhaTakA,2. ha.nsI,tAnA ha.nsI Tha ThThA karanA,2. cho.nchale karanA phe.nkanA,uchhAlanA,hilAnA,chalAnA,DolanA 1. c hochalA,nakharA taurane vAlI vastu,beDA,Do.ngA tairanA,bahanA,2. chalanA,idhara udhara phiranA,niruddeshya ghUmanA tairAnA,bahAnA,pravAhita karanA,nA ikaThThA h onA,ekatra honA barpha kI tairatI chAdara,pAnI para bahatA huA barpha kA TukaDA koDe mAranA,be.nta lagAnA,2. bala naShTa karanA bADha,sailAba,jalamaya,2. jvAra, jvAra kA chaDhAva,3. bAhulya,4. bahutAyata bADha AnA,DubAnA,boranA,baha nikalanA pharsha,jamIna,machAna,koThA pharsha banAnA,gacha karanA para phaDaphaDAnA,ekAe ka girA denA peDa paudhe,bana devI,2. kisI desha yA kAla kI kula vanaspati vanas pati sa.nba.ndhI,2. puShpa sa.nba.ndhI phUladAra,2. raktAbha,lAla susajjita,3. b haDakIlA,chamakadAra mAlI,2. phUlavAlA,3. phUlo kA adhyayana karane vAlA beDA,jh Alara eka chhoTI samudrI machhalI phaDaphaDAnA,chhaTapaTAnA,taDapanA ATA,chUnA,m aidA,sUjI ATA banAnA,panachakkInA,ATA pIsane kI chakkInA sajAvaTa,chamaka,bhaDak a phalanA,baDhanA,bhAgyavAna honA

flourish VT flout VTI flow N flow VI flower N flower VI flowery A fluctuate VI f luctuate VT fluctuation flue N fluency N fluent A fluently Adv fluff N fluid A f luke N flurry N flush N flush VI flush VT flute N flutter N flutter VI flutter V T flux N flux VI flux VT fly N fly VI fly VT flying N foam N foam VT foamy A fob N fob VT focal A focus N focus VT fodder N fodder VT foe N fog N foible N 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. N 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. sushobhita karanA,sa.nvAranA,bUTe banAnA chiDhAnA,bolI bolanA,anAdara karanA pra vAha,chaDhAva,jvAra,dhArA bahanA,pighalanA,DhalakanA phUla,puShpa,kalI phUlanA,k aliyA.nnA phUladAra,phUlo.n se ladA,puShpamaya DAvA.nDola karanA laharAnA,ghaTan A baDhanA,utaranA chaDhanA,sthira na rahanA,hilanA 1. asthiratA,anishchaya,lahar o kI taraha utAra chaDhAva chimanI,roshanadAna,dhuA.nlA vAkpaTutA,bahAva,chaTaka bolI suvaktA,vAkpaTu,dhaDAke ke sAtha bolane vAlA dhArApravAha,dhaDalle se,ve a Take,teja,vAkpaTutA ke sAtha ruI kA roA.n tarala,pAnI,rasa,drava padArtha,patalA ,pAnI sA bahatA,DhIlA phAla,la.ngara kI noka jo pR^ithvI me gaDa jAtI hai havA k A jho.nkA,2. haDabaDI ubAla,lAlI kI jhalaka,tamatamAhaTa,mu.nhapara kI lAlI phai lanA,bahanA,lAla honA,gAla surkha honA,mukha tamatamAnA praphullita kara denA,lA la kara denA,2. dhonA,pavitra karanA bA.nsurI,muralI phaDaphaDAhaTa,ghabarAhaTa para phaDaphaDAnA,phaTaphaTAnA,taDapanA ghabaDA denA,gaDabaDA denA bahAva,pravAh a bahanA,pighalanA pighalAnA,galAnA makkhI,machchhara uDanA,bhAganA,bItanA,jaLI se bhAga jAnA uDA denA,bachA jAnA,katarAnA uDAna,alpa samaya ke liye darshana yA bhe.nTa phena,jhAga,2. kopa,krodha phena banAnA,jhAga uThAnA,2. krodhita karanA jhAga dAra,kaphadAra ghaDI kI jeba,2. dhokhA dhokhA denA nAbhIya,kendra kA,kend ra sa.nba.ndhI phokasa,ke.ndra,nAbhi,vaha bindu jahA.n kiraNe ikaThThI hotI hai. n ke.ndra me.n lAnA,kiraNe.n eka kendra me lAnA,kendra se kiraNa milAnA chArA,gh Asa,bhUsA chArA denA bairI,ripu,shatru,pratipakShI,virodhI kuharA,kuhAsA charitr a doSha,avaguNa,naitika daurbalya

foil N 1. foil VT 1. foist VT 1. fold N 1. fold VT 1. folder N 1. foliage N 1. f olio A 1. folio N 1. folio VT 1. folk N 1. folklore N 1. follow VI 1. follow VT 1. follow_Íå¨Ïè-Æå×á follower N 1. following A 1. following N 1. folly N 1. fome nt VI 1. fond A 1. fondle VT 1. fondness N 1. font N 1. food N 1. fool N 1. fool VT 1. foolhardy A 1. foolish A 1. foot N 1. foot VI 1. football N 1. footing N 1. footnote N 1. footprint N 1. footstep N 1. for N 1. for Prep 1. for-Æå½èØÛÆèµ è N forage N 1. forage VI 1. forage VT 1. foray N 1. foray VT 1. forbearance N hAra,asaphalatA harAnA,vR^ithA karanA thopanA,chorI se yA anuchita rUpa se milA denA,milaunI karanA,asalI kara ke gale maDhanA taha,2. bADA,3. samradAya,4. jhol a doharAnA,taha karanA,3. lapeTanA,4. bADe me banda karanA jo taha karatA hai pa ttiyA.n,pattiyo kA guchchhA pholiyo,eka hI bAra moDe huye kAgaja kI pholiyo,eka bAra moDA huA kAgaja kA tAva kitAba me pR^iShTha ke nambara DAlanA,2. nambaranA loga,manuShya gaNa,AdamI loga kahAvata,gharelU kathA kahAnI,paurANika bAte pariN Ama honA,phalasvarUpa honA,pIchhe AnA pIchhe pIchhe jAnA,sAtha jAnA,pIchhA karan A,pIchhe AnA VI 1. nAka kI sIdha chale jAonA adhIna chelA,anuyAyI,shiShya dUsarA ,agalA,nIche kA,bAda kA chele,shiShya varga,anuyAyI varga mUrkhatA,nAdAnI,aGYAna tA mUrkhatA karanA mUrkha,aGYAna,mUDha puchakAranA,lADa pyAra karanA pyAra,chAva ,anurAga,prema,2. ruchI jala sa.nskAra kA jala rakhane vAlA pAtra AhAra,bhojana, khAdapadArtha mUrkha,gAudI,aGYAna,jaDa,mUDha mUrkha banAnA,dhokhA denA,ThagAnA a ti sAhasika,asAvadhAna,akkhaDa,utAvalA sUDa,bholA,mUrkha,buddhihIna pA.nva,paira ,paga chalanA,TahalanA pA.nva se khelane kA ge.nda AdhAra,pA.nva rakhane kA sthA na,jaDa,nI.nva panne ke nIche kI TIkA paira kA chihna,pAda chihna paira kA chihn a,2. padachApa bA.nkA,chhailA,alabelA,ra.ngIlA badale me,sthAna me,pratinidhi sv arUpa se 1. muphta me.n,seta meta chArA,dAnA chArA yA ghAsa kI khoja me ghUmanA lUTanA dhAvA,AkramaNa,ekAeka chaDhAI dhAvA karanA 1. dhairya,sahanashIlatA,narma tA

forbid VT force N force VT forceful A forceps N forcible A forcibly Adv ford N f ord VT fore A fore Adv forearm N forebode VT foreboding forecast N forecast VT f oreclose VT foreclosure forefather forefinger forefront N forehead N foreign A f oreigner N foreman N foremost A forerunner foresee VT foreshadow foresight N for est N forestall VT forester N foretell VT forever Adv forewarn VT foreword N for feit N forfeit VT forfeiture forge N forge VT forgery N forget VT forgetful A 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. N 1. 1. 1. N N N 1. 1. 1. 1. 1. 1. N 1. V 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. N 1. 1. 1. 1. 1. manA karanA,varjanA,rokanA shakti,bala,jora dabAnA,lAchAra karanA,vivasha karanA balavAna,puShTa chimaTA,dastapanAha,sa.nDAsI balavAna,puShTa balapUrvaka,balAtk Ara,bala se uthalI jagaha,nadI,nAlA kA vaha sthAna jahA.n paidala pAra kiyA jA s ake helanA,binA taire pAra chale jAnA agra,2. pUrva,3. sAmane,4. Age kA sAmane,2 . pahale hAthakohanI taka,agra bAhu,pahu.nche se kohanI taka hAtha bhaviShya kah anA,2. pahile se batalAnA yA jAnanA 1. pUrvAbhAsa,bhaviShya kI vipadAo ko pahile se jAna lenA,2. aniShTa darshana pUrvAnumAna,pUrvasUchanA,bhaviShyavANI,pahale se upAya karanA pUrvasUchanA denA,bhaviShyavANI karanA,pahale se upAya karanA,2. Age se dekhanA rokanA,pratibandha lagAnA,manA karanA,2. banda karanA 1. pratiba .ndha 1. puraSha,2. bApa dAdA,pUrvaja 1. tarjanI sabase Age,saba se Age kA bhAga ,bilakula sAmanA mAthA,lalATa bAharI,2. paradeshI,videshI,3. parAyA paradeshI,vi deshI,2. pravAsI manuShya phoramaina,vaha AdamI jo dUsaro.n ke Upara rakkhA gayA ho,2. sarapa.ncha sarvaprathama,prathama,pahalA,2. pradhAna,3. saba se baDA 1. agravartI,2. Age jAne vAlA,3. aguA anumAna lagAnA,Age se dekhanA,2. Age se socha nA 1. pUrvalakShaNanA,pUrvAbhAsanA,pahale se prakaTa karanA agradR^iShTi,2. pUrv a GYAna,3. dUradarshitA ja.ngala,vana,kAnana,araNya pahale se ghera lenA,pahale hI roka lenA,2. Age se mola le rakhanA,3. pahale se grahaNa karanA vana rakShaka ,vana adhikArI,ja.ngala kA aphasara,2. vanavAsI pahile se batAnA,bhaviShyavANI k aranA sadaiva,sadA,chirakAla khavaradAra karanA,pahale se sacheta karanA,jatAnA, chetAnA prAkkathana,bhUmikA,prastAvanA jabta kI huI vastu,2. daNDa,jurmAnA kho b aiThanA,adhikAra chalA jAnA,2. jurmAnA denA,jabta honA 1. daNDa,jurmAnA,2. apahA ra,da.nDadAna bhaTTI,2. lohArakhAnA,3. vaha sthAna jahA.n para kuchha banAyA jAy e gaDhanA,3. dhokhA dene ke liye kisI vastu kI nakala karanA jAlasAjI,banAvaTa,j Ala,kUTa rachanA bhUla jAnA,yAda na rakhanA,bisUranA,chitta se utAranA bhulakkaD a,bhUla jAne vAlA,vismaraNashIla,2. asAvadhAna

forgive VT forgiveness forgiving A fork N fork VI forlorn A form VT formal A for mality N formally Adv formation N former A formerly Adv formidable formula N for mulate VT forsake VT forswear VT fort N forth Adv forthcoming forthwith Adv fort ification fortify VT fortitude N fortnight N fortress N fortress VT fortuitous f ortunate A fortunately fortune N forty N forward A forward Adv forward VT foster A foster VT foul A foul VT found VT foundation founder N founder VI foundry N 1. kShamA karanA,2. chhoDa denA,mukti denA N 1. kShamA,2. mukti,chhuTakArA 1. kS hamAshIla,dayAlu 1. kA.nTA,khAnA khAne kA kA.nTA 1. vibhAjita honA,phUTanA,2. pa tti nikalanA 1. lAchAra,asahAya,2. khAlI,sUnA,ujADa 1. banAnA,2. DhAlanA,3. shik ShA denA,sIkha denA,sadhAnA 1. aupachArika,niyamAnusAra,niyamAnurUpa,lokAchArI,v yavahArAnesArIra 1. shiShTAchAra,aupachArikatA,2. niyamAnurUpa bartAva,niyama pA lana 1. niyamAnusAra,yathAvidhi 1. banAvaTa,rachanA,sR^iShTi,2. utpatti 1. pahal A,agalA,pahale varNana kiyA huA 1. pahale,Age,pUrva kAla me A 1. vikaTa,durjeya, bhayAnaka,DarAvanA,2. sAhasa toDane vAlA 1. sUtra,niyama,vidhi,2. maryAdA 1. ban AnA,vyavasthA karanA,2. vidhi se rachanA,3. sUtra rUpa me rakhanA 1. tyAga denA, chhoDa denA,bhUla jAnA 1. shapatha khA kara chhoDanA,shapatha khAkara asvIkAra k aranA,2. jhUThI shapatha khAnA 1. koTa,gaDha,kilA 1. Age,2. bAhara A 1. AgAmI,2. Ane vAlA,3. AgamanashIla,4. nikaTa AtA huA 1. abhI,phaurana,tatkAla N 1. kilAva ndI,koTa,gaDha banAne kI vidyA 1. dR^iDha karanA,majabUta karanA,2. kilAba.ndI k aranA 1. dhairya,sAhasa,dR^iDhatA,dhIratA 1. pakha,2. pAkha,3. do saptAha 1. gaD hI,koTa,kilA 1. AkramaNa se rakShA karanA,2. ADa karanA A 1. sa.nyogI,daivI,Akas mika 1. bhAgyashAlI,shubha,bhAgyavAna,saubhAgyavAna,daivashAlI Adv 1. bhAgya se, saibhAgya se,sa.nyoga se,daivayoga se 1. saubhAgya,sa.nyoga,honI,likhanI,bhAgya se mIlI huI vastu,2. dhana 1. chAlIsa 1. agalA,Age kI ora,2. agrastha 1. Age,sAm ane 1. baDhAnA,2. agrasarita karanA,bhejanA,Age ko chalatA karanA 1. dhAtreya,dU dha bhAI' 1. pAlanA,dUdha pilAnA,khilAnA,pAlana poShaNa karanA,2. sahAyatA karan A 1. ashuddha,malina 1. bigADanA,ga.ndA karanA 1. nI.nva DAlanA,banAnA,sthApanA karanA,DhAlanA N 1. nI.nva,2. sa.nsthA,3. sa.nsthApanA,nirmANa 1. sa.nsthApaka,p ravartaka,nirmAtA 1. DUbanA,gira jAnA,baiTha jAnA 1. DhalAIkhAnA,DhAlane kA kAry Alaya

fountain N four Det four N fourfold A fourteen Det fourteen N fourth A fowl N fo wl VT fowler N fox N fracas N fraction N fracture N fragile A fragment N fragran ce N fragrant A frail A frail N frame N frame VT framework N franchise N franchi se VT frank A frank VT frankly Adv frantic A fraternal A fraternity fraud N frau dulent fraught A fray N fray VT freak N freak VT free A free VT freedom N freeho ld N freely Adv freeman N freeze VI 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. N 1. A 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. sotA,phavvArA,3. utpatti sthAna chAra chAra chaigunA,chAraguNa,chAraguNA chaudah a chaudaha chauthA pakShI,chiDiyA,murgA,murgI chiDiyA mAranA,chiDayA pakaDanA ch iDimAra,2. baheliyA,3. vyAdha lomaDI mArapITa,upadrava,gulagapADA,da.ngA,phasAda a.nsha,TukaDA,kha.nDa,2. parchA,phUTa haDDI TUTanA,TUTa phUTa,2. darAra mulAyam a,sahaja me TUTa jAne vAlA,bhurabhurA,phusaphusahA,bha.ngura a.nsha,kha.nDa,Tuka DA,2. purajA,parchA khushabU,sugandha,mahaka khushabUdAra,mahakIlA,sugandhita,su vAsa mulAyama,narma,kamajora,shaktihIna,durbala kamajora,nirbalatA,2. khoTa,chUk a,doSha DhA.nchA,chaukhaTA,banAvaTa banAnA,gaDhanA,2. upAya karanA chaukhaTA,kis I vastu kA DhA.nchA matAdhikAra,rAya dene kA adhikAra matAdhikAra denA,chunAva m e anumati dene kA adhikAra denA spaShTavAdI,niShkapaTa,sApha,kharA,sachchA mukta karanA,2. binA mUlya chiThThI bhejanA sApha sApha,dila khola ke,spaShTa rUpa se vyagra,uttejita,dIvAnA,pAgala,matavAlA,unmatta,krodhommatta bhAI sA,bhAI kA ,bh rAtrika,bhrAtrIya 1. bhAI chArA,bhrAtR^itva,sa.nsarga,birAdarI chhala,kapaTa,dho khA,dagA 1. adharmI,beImAna,kapaTI,chhalI ladA huA,bharA huA,bharapUra laDAI,da. ngA DarAnA,jhagaDa kara taya karanA lahara,uma.nga,jhalaka,2. sanakI,anUThA ra.n ga bira.nga karanA svata.ntra,svAdhIna,mukta,2. muphta,niHshulka svatantra karan A,chhuDAnA,chhoDanA svatantratA,AjAdI,svAdhInatA,mukti,abaddhatA jAgIra,tAlukA,m uAphI jamIna mukta bhAva se,binA roka Toka,khushI se,adhikatA se,svata.ntratA se ,bahutAyata se,udAratA se svatantra manuShya,2. visheSha adhikAra prApta manuShy a jama jAnA,ThiThura jAnA,ThaNDA ho jAnA

freeze VT freezer N freight N freight VT frenzy N frequent A frequent VT frequen tly fresco N fresh A freshen VI freshen VT freshness N fret N fret VI fret VT fr iar N friction N friend N friendly A friendship frigate N fright N frighten VT f rightful A frigid A frill N frill VT fringe N frisk VI frisky A fritter VT frivo lous A fro Adv frog N frolic N frolic VI from Prep front N front VTI frontage N frontal A frontier N frost N frosty A 1. jamA denA,ThiThurA denA 1. phrIjara,himayantra 1. bojha,mAla,bhADA 1. jahAja para mAla lAdanA 1. pAgalapana,sanaka,ummIda,bAvalApana 1. aksara,bahudhA hone v AlA,bAra bAra hone vAlA 1. bAra bAra jAnA,bAra bAra AnA Adv 1. bahudhA,lagAtAra, aksara 1. phresko,tAjI astarakArI para tasvIra khIchane kI eka vidhi 1. nayA,nUt ana,tAjA 1. tAjA honA 1. tAjA karanA,2. mIThA karanA 1. shItalatA,2. navInatA,3. miThAsa,4. akShINatA 1. chiDhanA,kuDhanA,ghabaDAhaTa,2. krodha 1. chiDhanA,khIj anA,kShubdha honA 1. ala.nkR^ita karanA,ra.ngIna karanA,ragaDanA,ghisanA 1. tapa svI,sanyAsI,mahanta 1. ragaDa,ghisAva,gharShaNA 1. mitra,snehI,sahAyaka,pakSha s amarthaka 1. snehashIla,dayAlu,kR^ipAlu,mitravata N 1. maitrI,sneha,2. anugraha, 3. sahAyatA 1. laDAI kA jahAja 1. Dara,bhaya,sa.ntrAsa 1. DarAnA 1. bhayAnaka,Da rAvanI 1. jamA huA,2. ThaNDA 1. jhAlara 1. jhAlara lagAnA 1. kinArA,sImA.nta,2. jhAlara,3. A.nchala 1. uchhalanA,nAchanA,kalola karanA 1. khilADI,ra.ngIlA,cha.n chala 1. ga.nvAnA,TukaDe karanA 1. asAra,uthalA,tuchchha,ochhA,cha.nchala 1. dUr a,2. pIchhe 1. meDhaka,dAdura 1. cha.nchalatA,khelakUda,chapalatA 1. kilola kara nA,iThalAnA 1. se,kAraNa se,ora se 1. Age,2. mAthA,lAlATa,mukha 1. sAmanA karanA ,2. sAmane honA 1. agavADA,sAmanA,moharA 1. sAmane kA,Age kA 1. sivAnA,2. hada,s ImA 1. pAlA,tuShAra 1. ThaNDA,2. pAledAra

froth N frown N frown VI frugal A frugality N fruit N fruitful A fruition N frui tless A frustrate VT frustration fry N fry VT fuel N fugitive A fugitive N fulcr um N fulfill V fulfilment full A full Adv full N full VT fuller N fully Adv fumb le VI fume N fume VI fun N function N functionary fund N fundamental fundamental funeral A funeral N fungus N funnel N funny A fur N furious A furlong N furloug h N furnace N 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. N 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. N 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1 . 1. 1. N 1. A N 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. phena,jhAga,2. bekAma kI vastu tevara,ghuDakI tevara chaDhAnA,bhau.n chaDhAnA,kr odha karanA,ghuDakanA mitavyayI,bachAne vAlA,alpavyayI,2. mitAhArI mitavyayitA,k iphAyata,kamakharchI,alpavyaya,2. mitAhAritA phala,2. santAna phalada,2. phaladA ra upayoga,bhoga vilAsa,sukhAnubhava,2. saphalatA phalahIna,niShphala,anupajAU,U sara nirAsha karanA,kuNThita karanA,harAnA,niShphala karanA,uDA denA,kATanA 1. n iShphalatA,2. nairAshya,kuNThA machhalI ke bahuta chhoTe chhoTe bachche,2. bahut a sI chhoTI chhoTI vastuo kI Dhera talanA,bhUnanA,2. kavAba banAnA I.ndhana,jalA ne vAlI vastu,2. uttejaka vastu,3. bhaDakAvA,4. garmI bhagoDA,bhageDU,AvArA bhAg A huA,bhagoDA,bhaggU,palAyaka AdhAra,Alamba,Teka pUrA karanA,nibAhanA,sampUrNa k aranA 1. pUrNatA,siddhi,sa.ntR^ipti bharA huA,bharA pUrA,2. pUrA,pUrNa pUre taur a para,pUrNa rUpa se pUrNa parimANa,sampUrNa,pUrNa dashA,2. kauDI kauDI adA kara nA,chukatA karanA,3. bhara pAnA kalapha denA,dhonA,2. unnati para honA,3. pUrAnA dhobI pUrI taura se,pUrNatayA anADIpana se karanA,2. TaTolanA,DhU.nDhanA dhuA.n ,bhApa,2. kopa bhApa hokara uDa jAnA,bhabhakanA,krodha karanA,kruddha honA majA, Amoda janaka,khela,tamAshA,ThaThThA,dillagI,ha.nsI uDAnA,3. Amoda janaka honA pr akArya,kAma,chAkarI,adhikAra,padavI,kArya 1. padastha,ohadedAra,adhikArI pU.njI, mUladhana,2. Aya dvAra,bha.nDAra,3. sa.nchita bha.nDAra 1. mUlabhUta,Avashyaka,m aulika,buniyAdI,mUla tatva,sambandhI,tAtvika,gurutvayukta 1. nIva,AdhAra,mUla,sA rabhUta kriyA karma sambandhI,a.ntyeShTi sa.nba.ndhI kriyA karma,shavadAha,mR^it aka kriyA kukuramuttA,khummI,dharatI kA phUla cho.ngA,nalI,dhu.nArA,dhuA.n bhara ne kI nalI majedAra,khelavADI,hAsa janaka,kautuka kArI,dillagI bAja,tamAshe kA p hara,samUra,rovA.n,chhAla gussA me.n,krodhI,Ape ke bAhara,pracha.nDa,jaLabAja ph aralA.nga,eka mIla kA AThavA.n bhAga chhuTTI,avakAsha bhaTTI,bhADA

furnish VT chaDhAnA furniture N furrier N further A further Ad further VT furthe rance furtive A fury N fuse VI fuse VT fusillade N fusion N fuss N fuss VI futil e N futility N future A future N fuzz VI gab N gab VI gable N gad N gad VT gadfl y N gag N gag VT gaily Adv gain N gain VI gain VT gait N gala N galaxy N gale N gall N gall VT gallant A gallant N gallery N galley N galling A gallon N 1. susajjita karanA,upaskR^ita karanA,2. juTAnA,pahu.nchAnA,3. bhaTTI para garam a karanA,bhaTTI para 1. 1. 1. 1. 1. N 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. pharnIchara ,mAla,asabAba,sAmAna samUra bechane vAlA Age,dUra kA,agalA,baDhatI kA,adhika aur a dUra,Age baDhAnA,protsAhana denA 1. sahAyatA,madada,protsAhana gupta,chorI kA, churAyA huA,chhipAte hue kopa,krodha,pAgalapana milanA,milA kara eka karanA,2. p ighala jAnA,drava ho jAnA milAnA,pighalAnA,galAnA,TighalAnA topo.n kI bADha,band Uko.n kI bADha galana,dravaNa,pighalAva,sa.nlagana,2. ekIbhavana,samekana,mela,m ishraNa bata.ngaDa,halachala,khaDabaDI,gulagapADA,kShIghratA bata.ngaDa banAnA,g ola mAla karanA,gula kapADA machAnA vyartha,tuchchha,halkA,asAra,nirarthaka halk A pana,tuchchhatA,asAratA bhaviShyata,agalA,honahAra,Ane vAlA,bhAvI AgAmI samaya ,bhaviShya rU.nAnA,paramANu ho ke uDa jAnA bakabaka,gapashapa,bakavAda barabarAn A,bakabaka karanA,gapashapa karanA ghara kA konA,pAkha barchhI kI noka,kudAlI,a. nkusha,sakhAnI idhara udhara phiranA,saira sapATA karanA,atyanta phailanA DA.nsa ,go machchhara DATa,pratibandha,galA gho.nTa,ghA.nTI mu.nha banda karanA,chupa k aranA,bolane na denA,galA gho.nTanA khushI se,ullAsa se,abhilAShA pUrvaka prApti ,lAbha,phala Age baDhanA,2. milanA,hAtha AnA,lAbha uThAnA,3. baDhanA,phailanA,un nati karanA pAnA,prApta karanA,kamAnA,paidA karanA chAla,Dha.nga dhUma dhaDAkA,t yohAra,utsava AkAsha ga.ngA,chhAyA patha,i.ndra akhADA,2. prasiddha puruSho.n kI sabhA,jamaghaTa A.ndhI,jho.nkA,jhakkaDa pitta,2. kaTutA,3. chiDha,krodha,duShTa bhAva,4. kharo.ncha,ragaDa kA ghAva,ghisanA ragaDanA,ghisanA,kha.nrochanA,2. ch heDanA,satAnA bhaDakIlA,ra.ngIlA,2. sAhasI chhailA,prItama,chAhane vAlA,rasika m anuShya makAno ke bhItara jAne kA mArga,barAmdA,chhajjA,ra.ngamahala,2. chitrash AlA,prakampA lambI nAva jo laggiyo se kheI jAtI hai,2. chhApane ke akShara baiTh Ane kA takhtA pIDAkAra,dukhada,kaShTakAra gailana,parimANa visheSha

gallop N gallop VI gallop VT gallows N galvanize VT gamble N gamble VI gamble VT gambler N gambling N game N game VI gammon N gamut N gander N gang N gangrene N gap N gap VT gape N gape VI garage N garb N garb VT garbage N garble VT garden N gardener N garland N garland VT garlic N garment N garment VT garner N garner VT garnet N garnish N garnish VT garret N garrison N garrison VT garrulous A gar ter N gas N gaseous A 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. sarapaTa dauDa,aisI savArI sarapaTa dauDanA,tejI se chalanA sarapaTa dauDanA phA .nsI kA takhtA,phA.nsI dene kI TikaThI,phA.nsI,prANadaNDa,2. pha.nAsI,dene yogya manuShya uttejita karanA,prerita karanA,vidyuta shakti yA bijalI kA asara pahu. nchAnA juA juA khelanA,dA.nva para laganA dA.nva para lagAnA,uDA denA juArI juA khelanA khela,lIlA,bAjI,AkheTa,2. shikAra,3. ThaThThA uDAnA juA khelanA,2. shikA ra karanA suara kI TA.nga,2. bisAta,chaupaDa kA takhtA,3. chhala,dhokhA rAga,sva ra ha.nsa,2. bholA manuShya dala,jatyA,gola,TolI mA.nsa kA saDAva chheda,darAra, shUnyatA darAra karanA,chheda karanA,2. kisI kI rakShA karanA mu.nha kholanA,mu. nha bAnA,mu.nha phADane para mu.nha kI chauDAI mu.nha phADanA,jamhuAInA,2. ghUra nA gaireja,moTarakhAnA kapaDA,vastra,pahanAvA,bAnA,veSha kapaDA pahanAnA,sajAnA kUDA,jUThana,koI mUlyahIna vastu,nirarthaka vastu vikR^ita karanA,bhraShTa karan A,apane matalaba kA chuna lenA,chhA.nTanA phulavArI,bAga,udyAna,puShpa vATikA,bA gIchA mAlI,kAchhI mAlA,hAra,gajarA hAra pahanAnA,gale me mAlA DAlanA lahasuna ka paDA,vastra,poshAka vastra pahanAnA ekatra,sa.ngraha,anAja kA godAma,kisI vastu kA koShAgAra anAja bharanA tAmaDA,yAkUta,raktamaNi AbhUShaNa,sajAvaTa sa.nvAranA ,sajAnA,ala.nkR^ita karanA aTArI senA,kile yA nagara kI rakShA karane vAlI senA morachA bandI karanA,rakShA ke lie kile me senA niyata karanA jhakkI,gappI,bAtUn I mojA bA.ndhane kA banda,paTTI,geTisa gaisa,vAyu,havA,2. gaisa gaisa kA sA,gais Iya,2. gaisa

gash N gash VT gasp VI gastric A gate N gatekeeper gather N gather VI gather VT gathering N gaudy A gauge N gauge VT gaunt A gauntlet N gauze N gawk N gay A gaz e N gaze VI gazelle N gazette N gazette VT gear N gelatin N gem N gem VI gender N genealogical genealogy N general A general N generalize lAnA,2. pariNAma gener ally Adv generate VT generation generator N generic A generosity generous A gene sis N genial A genital A genius N 1. gaharA ghAva 1. gaharA ghAva karanA 1. hA.nphanA,dama lenA,sA.nsa lenA,2. AkA .nkShA karanA,3. marane paranA,mR^ityu ke nikaTanA 1. peTa kA,aTharIya,udarasa.n ba.ndhI 1. dvAra,phATaka,daravAjA N 1. dvArapAla,dvArarakShaka 1. kapaDe kI taha ,2. apanA pUrA bala lagAnA,3. thaka jAnA 1. pariNAma nikAlanA,samajhanA,2. ikaTh ThA honA 1. baToranA,ikaThThA karanA,2. taha karanA,lapeTanA 1. bhIDa,jamAva,baT ora,sabhA 1. bhaDakIlA,ra.ngIlA 1. mApa,paimAnA,pramApaka,2. anumAna 1. nApanA,a ndAjA karanA,aTakala karanA,A.nkanA,thAha lenA 1. dubalA,patalA 1. lohe kA dastA nA 1. reshamI kapaDA,gAchha 1. beDha.ngA yA lajIlA AdamI 1. magna,khusha,prasann a,2. chaTakIlA 1. TakaTakI,avalokana,2. jo vastu TakaTakI bA.ndha kara dekhI jAy a 1. ghUranA,tAkanA 1. mR^iga,hiraNa 1. sarakArI gajaTa,2. niyata kAlika samAchA ra patra,samAchAra patra 1. gajaTa me.n chhApanA,prakAshita karanA 1. sAmAna,kap aDe,2. sAja,bhUla,3. dA.ntedAra pahi.nyo dvArA sambandha,4. aujAra,ya.ntra 1. sa resa,jAnavaro.n kI khAla galAkara banAI gI vastu 1. maNi,javAhara 1. maNi lagAnA ,maNi se bhUShita karanA 1. li.nga,sa.nGYAo me.n li.nga kA bheda,2. prakR^iti,jA ti,visheSha kara li.nga bheda se A 1. va.nshAvalI viShayaka,va.nsha kA 1. va.nsh AvalI,va.nsha vR^itAnta,2. pIDhI,kula,va.nsha 1. senApati,senAnAyaka,senAdhyakSh a,chasUpati 1. sAdhAraNa,sAmAnya,sArvatrika,sArvalaukika,avisheShaka,vyApaka VT 1. vyApaka banAnA,sAmAnyIkaraNa karanA,sAdhAraNa karanA,eka varga me.n sammilita karanA yA nikAlanA 1. prAya:,bahudhA,aksara,sAdhAraNatA se 1. jananA,paidA kara nA,utpanna karanA N 1. pIDhI,sa.ntAna,aulAda,utpatti,va.nsha,2. yuga 1. jenareTa ra,janma dene vAlA,utpAdaka vastu,janaka 1. jAti kA,kula kA,jAtigata,vargIya N 1 . udAratA,dAnashIlatA,audArya 1. dAtA,udAra,mahAtmA,dAnashIla 1. utpatti,janma,v a.nsha,2. IsAI dharma pustaka kA pahilA kANDa 1. karuNAmaya,prasanna,Annadakara, ruchira,dila pasanda 1. janana sambandhI,jananedrIya sa.nba.ndhI 1. sUkShma budd hi,yogyatA,guNavAna puruSha

genteel A gentle A gentleman N gentleness gentry N genuine A genus N geographica l geography N geology N geometry N germ N german A german N germinate VI germina tion gestation N gesture N get VI get VT jAnA,chale jAnA ghastly A ghost N ghost ly A giant A giant N gibe N giddy A gift N gift VT gifted A gig N gigantic A gig gle N giggle VI gild VT gilder N gill N gilt N gin N gin VT ginger N gingerly A 1. 1. 1. N 1. 1. 1. A 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. N 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. sushIla,sabhya,shiShTa,kulIna,lalita sushIla,sabhya,sIdhA,bhalA,namra,2. halkA,d hImA,3. dayAlu,bhadra,komala,sukumAra bhadra puruSha,sabhya puruSha,bhalA puruSh a,sujana,kulIna puruSha,shIlava.nta manuShya,Arya 1. bhalamanasAhata,komalatA,bh adratA,sukumAratA,saujanya kulIna loga,sharIpha AdamI amishrita,vishuddha,sachch A,vAstavika,asala,kharA jAti,varga 1. bhUgola sambandhI,bhaugolika bhUgola,bhUgo la vidyA,vaha vidyA jisame.n pR^ithvI aura usakI vastuo kA varNana ho,bhUgola kI pustaka bhUtatva,bhUgarbhavidyA,vaha vidyA jisame.n dharatI yA usakI bhItarI va stuo kA varNana ho rekhAgaNita,bhUmiti,jyAmiti killA,a.nkura,bIja,2. mUla,Adi,ud gama jarmanI se,nikaTavartI nAtedAra jarmana desha kA nivAsI,jarmanI kI bhAShA k illA phUTanA,kaliyAnA,uganA,janmanA 1. udbheda,phuTAva,panapanA,vR^iddha,vikAsa garbha kAla,2. garbha me.n rakhanA bhAva,cheShTA,sa.nketa milanA,lenA,pahu.nchan A,ho jAnA pAnA,kamAnA,paidA karanA,prApta karanA,lAnA,2. sIkhanA,3. hAtha AnA,ma nA lenA,milA lenA,usakAnA,3. le mR^ityu sA,pIlA bhUta,preta,AtmA,jIva pretarUpI, Atmika,bhUto ke sambandha kA bahuta baDA,vishAla deva,asura,daitya,dAnava,vR^iha tkAya,2. asAdhAraNa bala yA yogyatA kA manuShya tAnA,upahAsa,ThaThThA,bolI TholI chakkara lAne vAlA,ghUmatA huA,cha.npala,asAvadhAna,matta,alhaDa dAna,bhe.nTa,a rpaNa kI huI vastu,2. shakti,yogyatA visheSha guNa yA shakti pradAna karanA guNI ,guNavAna halkA,TamaTama,2. jahAja ke sAtha kI nAva,3. laTTU,phirakI,bi.ngI bahu ta baDA,bhArI,dIrdhAkAra,devo.n ke yogya ThaTThA,khillI khilakhilAnA,phUhaDapane se ha.nsanA kalI karanA,chamakAnA,sonA Adi chaDhAnA mulammA pherane vAlA,sonA A di chaDhAne vAlA galaphaDA,2. Adha pAva kI lagabhaga kI eka a.ngrejI nApa,3. lol A,tAlU kalI kiyA huA,chamakadAra,sonA chaDhAyA huA jina,sharAba,2. charkhI,ruI o Tane kI kala,3. jAla,phandA ruI oTanA,binaulA nikAlanA,2. pha.nsAnA adarakha,so. nTha sAvadhAnI se,dhIre se,Darate Darate

giraffe N 1. jirApha,aphrIkA kA chaupAyA jisakI agalI TA.nge pichhalI se lambI h otI hai,eka prakAra,kA U.nTa,chinnoShTra gird VI 1. ha.nsInA,bolInA,ha.nsI karan A gird VT 1. bA.ndhanA,lapeTanA,gheranA girder N 1. shahatIra,dharaNI girdle N 1 . kamarabanda,peTI girdle VT 1. peTI se kasanA,gheranA girl N 1. laDakI,kanyA,bA likA,2. avivAhitA yuvA strI,3. naukarAnI girth N 1. kamara kI nApa,ta.nga peTI,g herA,kotalakasha gist N 1. tAtparya,mUla Ashaya,sArA.nsha,bhAva give VI 1. daba jAnA,galanA give VT 1. denA,dAna karanA,2. batAnA,3. sau.npanA,de DAlanA,4. vich Araphala denA,5. anuGYA yA AGYA denA,6. upajAnA,paidA karanA glacial A 1. barpha kA,haima glad A 1. prasanna,magna,harShita glad VT 1. prasanna karanA gladden V T 1. prasanna karanA,khusha karanA,magna karanA glade N 1. ja.ngala kA mArga,van amArga gladiator N 1. talavAra chalAne vAlA glance VI 1. kiraNa DAlanA,jhalakanA ,jagamagAnA,sa.nketa karanA,charchA karanA gland N 1. gilaTI,gA.nTha,mA.nsapi.nD a glare VI 1. chamakanA,damakanA,2. tIkShNa dR^iShTi se dekhanA glaring A 1. cha makIlA,bhaDakIlA,pratyakSha,prakaTa,suspaShTa glass N 1. kA.ncha,shIshA,2. darpa Na,2. pyAlA,kA.ncha kA glAsa,3. durabIna,chashmA,ainaka glassy A 1. kA.ncha kA,k A.ncha sadR^isha,chikanA glaze VT 1. shIshA lagAnA yA jaDanA,2. ghoTanA,3. luka pheranA,chikanA karanA,chamakAnA glazier N 1. shIshA jaDane vAlA gleam N 1. kira Na,jyoti,chamaka gleam VI 1. kiraNa DAlanA,chamakanA,jagamagAnA glean VT 1. bIna nA,baToranA,kaTane ke pIchhe jo kheta me paDA ho usako bInanA glee N 1. Ananda,p rasanantA,2. eka prakAra kA gAnA gIta glen N 1. ghATI,darrA,gaDhA glib A 1. chik anA,phisalatA huA,2. suvaktA glide N 1. phisalAva,bahAva glide VI 1. dhIme dhIme baDhanA,phisalanA,bahanA glint VT 1. chamakanA glisten VI 1. chamakanA,damakanA ,jagamagAnA glitter N 1. jhalaka,chamaka,dIpti glitter VT 1. chamakanA,jhalakanA ,2. bhaDakadAra honA gloat VI 1. baDI chAha se dekhanA,burI dR^iShTi se TakaTakI bA.ndha kara dekhanA globe N 1. globa,gola vastu,golA,ba.nDala,2. pR^ithvI gloo m N 1. a.ndherA,dhu.ndhakAra,2. ra~nja,udAsI,shoka,nirAshA gloom VI 1. udAsa hon A,2. malina honA,dhu.ndhalA honA gloom VT 1. dhu.ndhalA karanA,nirAsha karanA gl oomy A 1. a.ndherA,dhu.ndhalA,udAsa

glorify VT glory N glory VI gloss N gloss VT glossary glow VI glue N glue VT glut N glut VT gluten N gnat N VT goal N goat N goatee N gobble VT god N godfather N end N goggle VI going N gold N golden A golf N gong N N goods N gore N gore VT gorge N gorge VT gorgeous A

N glossy A glove N glow N gnaw VT go VI goad N goad godless A godmother N gods good N good-·áÂè A goodbye gorilla N

1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. baDAI karanA,stuti karanA,prasha.nsA karanA,Adara karanA kIrti,baDAI,pratApa,nAm avarI,gaurava,yasha prasanna honA,hulasanA,magna honA,2. shekhI mAranA chamaka,j halaka,bhaDaka,kalapha,bAharI dikhAvaTa yA damaka bAharI chamaka denA,mulammA ka ranA shabda koSha,abhidyAna,nidha.nTu chikanA,chamakIlA dastAnA,hastrANa dIpti,d amaka,chamaka,tamatamAhaTa,tAva chamakanA,damakanA,2. tamatamAnA,jalanA,3. lAla honA saresha saresha lagAnA,joDanA bahutAyata,bharamAra bhakosanA,ThU.nsanA lasa ,ATe kA lasa,lAsA machchhara,kuTakI,pissU kutaranA,dA.nta se kATanA,2. nAsha kar anA,kShaya karanA jAnA,chalanA,chAla baDhAnA,Age baDhanA,prachalita karanA a.nku sha,A.nkusa,kojaka,Ara godanA,a.nkusa mAranA,ukasAnA,painA chubhonA lakShya,Thik AnA,ghuDadauDa kA pAlA,abhiprAya,sImAnta bakarA,bakarI bakare kI sI dADhI jaLI k hAnA,haDapa jAnA,bhakosanA,DakosanA Ishvara,parameshvara,paramAtmA,kartAra,devat A dharma shikShaka,guru,dharma pitA nAstika,adharmI,duShTa,anIshvaravAdI dharma mAtA Ishvara kI bhejI huI vastu,Isha anugraha A.nkha phADa phADa kara dekhanA,pu talI pheranA,A.nkha mAranA,tirachhI chitavana karanA chAla,chalana,jIvana,jIvana yAtrA sonA,ka~nchana,suvarNa,2. rupayA,paisA,sampatti sunaharA,sone kA,2. chama kIlA,3. ati mUlyavAna golpha,ge.nda aura Da.nDe kA eka khela gha.nTA,ghaDiyAla k Shema,kushala,bhalAI,hita,praphullatA,lAbha yatheShTa,puShkala rAma rAma,vidA ke samaya kA salAma asabAba,mAla,sa.npatti rudhira,rakta pi.nDa,gADhA khUna,2. tri bhujAkAra kalI bho.nkanA,tikonA kATanA,2. sI.nga mAranA pahADo me.n sa.nkarA pat ha gale taka bharanA,jaLI jaLI khAnA bhaDakIlA,bhaDakAvadAra,UmdA,shobhAyamAna v ana mAnuSha

gory A 1. raktamaya,rakta se bharA huA gospel N 1. susamAchAra,i~nchIla kA koI v arNana,2. dharma shikShA,dharmasiddhAnta,satyatA gossip N 1. gappI,gapashapa,cha rchA gossip VI 1. vyartha bAtachIta karanA,gapashapa karanA gouge V 1. gola bara mAnA,rukhAnInA govern VI 1. rAjya karanA,shAsana karanA govern VT 1. sambhAlanA, shAsana karanA,praba.ndha karanA governance N 1. shAsana,shAsana praNAlI,adhikAr a government N 1. sarakAra,adhikAra,shAsana,prabandha,shAsana kI ma.nDalI,amalad ArI,rAjya governor N 1. gavarnara,rAjyAdhikArI,hAkima,shAsaka,prabandhakartA gow n N 1. chogA,jAmA,2. laha.ngA,sAyA grab VT 1. pakaDanA,lapakanA,jhapaTanA,chhIna nA grace N 1. Ishvara kI dayA,ishvarI prabhAva,2. kR^ipA,dayA,3. shiShTatA,sabhy atA,shobhA,4. bhojana ,karane ke pahale yA bAda kI prArthanA,DyUka yA pAdarI kI padavI grace VT 1. sajAnA,shrR^i.ngAra karanA,AbhUShita karanA,2. mAna baDhAnA,3 . kR^ipA karanA graceful A 1. sushobhita,sundara,suDaula,sajIlA,yogya,chAru,subh aga gracefully Adv 1. sundaratA se,uttamatA se,yogya rUpa se gracious A 1. dayAl u,kR^ipAlu,dayAshIla,2. sundara,svarUpavAna graciously Adv 1. dayAlutA se,kR^ipA se,kR^ipayA grade N 1. pada,darjA,2. shreNI grade VT 1. kramAnusAra rakhanA,shr eNI baddha karanA gradual A 1. kramika,niyamita,kramasha: chalane vAlA,barAbara aura dhImA gradually Adv 1. dhIre dhIre,krama se,kramasha:,yathAkrama,hote hote graduate N 1. graijueTa,snAtaka,vaha manuShya jisane vishvavidyAlaya me.n upAdhi pAI ho graduate VI 1. upAdhi prApta karanA,vishvavidyAlaya kI parIkShA me.n sap hala hone kI upAdhi pAnA graduate VT 1. upAdhi denA,2. krama se chihna lagAnA,a. nshA.nkita karanA graduation N 1. kramasha:vR^iddhi,kramAgati,krama se Age kI or a baDhAva graft N 1. kalama,paibanda graft VT 1. kalama lagAnA,paibanda lagAnA,2 . eka me.n milAnA,milAnA grain N 1. bIja,anna,anAja,dAnA,2. aNu,ravA,kaNa,3. eka bahuta chhoTI tola,eka DeDha rattI kI taula gram N 1. chanA grammar N 1. vyAkar aNa,shuddha bhAShA bolane kI vidyA,2. koI prArambhika kAma grammatical A 1. vyAk araNika,vyAkaraNa sa.nba.ndhI,vyAkaraNa kA grand A 1. baDA,vishAla,vR^ihat,2. bh ArI,baDhiyA,pratApI,bhavya,mahAn,mahA grandeur N 1. baDappana,pratApa,mahimA,sho bhA,mahatva granite N 1. grenAiTa,kaDA patthara yA chaTTAna grant VT 1. denA,mAn a lenA,svIkAra karanA,siddha hone ke pahale hI svIkAra kara lenA grape N 1. a.ng Ura,dAkha graph N 1. grApha,rekhA.nkita chitra graphic A 1. rekhAchitrIya,2. suc hitrita,sulikhita,suvarNita,uttama rIti se varNana kiyA huA graphite N 1. graiph AiTa,pensila kA patthara grapple N 1. pe.ncha,pakaDa,muThabheDa,gutthama gutthA, kushtI grapple VI 1. bhiDa jAnA,kushtI laDanA,juTanA,guthanA grapple VT 1. pakaD anA,hAthApAI karanA grasp N 1. pakaDa,pa.njA,cha.ngula

grasp VT grasping A grass N grassy A grate N grate VT grateful A gratefully grat ification gratify VVTa grating A grating N gratis Adv gratitude N gratuitous gra tuity N grave A grave N grave VT gravitate VI gravity N gravy N grazing N grease N grease VT greasy A great A greatly Adv greatness N greed N greedy A green A g reen N greenhouse greet VI greet VT greeting N gregarious grenade N greyhound N grief N grievance N grieve VI grieve VT grievous A 1. pakaDanA,thAmanA,2. samajhanA 1. lobhI,pakaDanevAlA,lAlachI 1. ghAsa 1. ghAsa dAra,ghAsa kA,triNamaya,2. harA 1. jha.njharI,a.ngIThI 1. ragaDanA,ghisanA,2. bu rAdA karanA,chUrA karanA,3. krodhita karanA,khijAnA,4. ta.nga karanA 1. kR^itaGY a,aihasAnamanda,manohara Adv 1. kR^itaGYatA se,ruchira bhAva se N 1. Ananda,khus hI,tR^ipti 1. santuShTa karanA,tR^ipta karanA,shAnta karanA 1. kaDA,kaThora,kark asha 1. jha.njharI,jAlI,salAkhe.n 1. se.nta meta,bedAma,binA mUlya kA,dharmArtha me.n 1. dhanyavAda,kR^itaGYatA A 1. muphta,se.ntameta,dharmAtharka,2. apramANit a 1. inAma,bhe.nTa,pradAna 1. ga.nbhIra,bhArI,guru 1. kabra,samAdhi 1. khodanA,n akkAshI karanA 1. ke.ndra kI ora khI.nchanA yA jhukanA,AkarShita honA 1. gurutvA karShaNa,gurutA,gurutva,ga.nbhIratA,bhArIpana,AkarShaNa shakti 1. rasA,mA.nsa kA rasa 1. charanA,charAnA,ghAsa khAnA,2. ragaDanA,thoDA chhIlanA 1. charbI 1. chi kanAnA,charbI lagAnA 1. chikanA,charbIdAra,chikanAI me.n sanA huA 1. baDA,pradhA na,visheSha,mahAna,mahatvapUrNa,vikhyAta,uttama 1. atyanta,bahuta,2. vIratA se 1 . baDAI,mahimA,adhikAra,bhalamanasAhata,shreShThatA,mahatva,gurutva,baDappana 1. lAlasA,abhilAShA,lobha,lAlacha 1. peTU,lAlachI,lobhI 1. harA,2. tAjA,nayA,sphUr timAna,3. kachchA 1. harayAlI,harAra.nga,2. ghAsadAra maidAna,3. sAga bhAjI N 1. chhoTe peDo.n ko harA rakhane kA ghara 1. milakara praNAma karanA 1. namaskAra karanA,satkAra karanA,praNAma karanA,dhanyavAda denA 1. namaskAra,praNAma,abhina ndana,kushala ma.ngala pUchhanA A 1. gallA yA jhu.nDa se sambandhita,sa.nghachAr I 1. bArUda se bharA huA golA 1. shikArI kuttA,tAjI kuttA 1. dukha,sa.ntApa,mAta ma,shoka,pashchAtApa 1. anyAya,vipatti,kaShTa,dukhahetu,hAni,ra.nja 1. ra.nja ka ranA,ronA,shoka karanA 1. shoka pahu.nchAnA,kalpAnA 1. duHsaha,dukhadAI,kaShTaka ra,pIDAjanaka,ghora,dAruNa

grill VT 1. bhunanA,2. khijAnA,satAnA grim A 1. bhayAnaka,DarAvanA,kurUpa grimac e N 1. dA.nta nikAlanA,mu.nha banAnA grime VT 1. mailA karanA,gandA karanA,apavi tra karanA grin N 1. banAvaTI ha.nsI,khIsa,ha.nsI grin VI 1. dA.nta nikAlanA,khI sa nikAlanA,dA.nta pIsanA,kichakichAnA grind VI 1. pisa jAnA,teja ho jAnA,2. kis I kaThina kAma me.n jAnA,3. bahuta paDhanA grind VT 1. pIsanA,chUrNa karanA,2. t eja karanA,sAna chaDhAnA,3. satAnA grinder N 1. pisanahArA,2. DADha grip VT 1. p akaDanA gripe N 1. pakaDa,dabAva,2. maroDa,pechisha gripe VT 1. pakaDanA,2. maro DanA,kaShTa denA grisly A 1. bhayAnaka,DarAvanI grist N 1. ghAna,pisAna,2. lAbha grit N 1. bhUsI,bAlU,2. AcharaNa,dR^iDhatA,sAhasa gritty A 1. kurakurA,retIlA,k isakisA groan N 1. Aha,hAya,karAhanA groan VI 1. karAhanA,shoka manAnA,ra.nja ka ranA grocer N 1. pansArI,kirAnA be.nchane vAlA,modI grocery N 1. kirAne kA sAmAn a,masAlA ityAdi kirAnA groin N 1. kamara,ja.nghAnA,pe.nTa aura jA.ngha kA bIcha kA bhAga groom N 1. sIsa,2. dulhA groom VT 1. ghoDe kI dekharekha karanA,ghoDe k e kharairA karanA groove N 1. nAlI,kaTI huI lakIra groove VT 1. nAlI karanA,jhur rI DAlanA grope VTI 1. TaTolanA,TohanA gross A 1. bhaddA,khurakhurA,moTA,2. saba ,pUrA,3. moTA,Thosa,4. ashlIla,nirlajjaburA,khoTA,5. baDI,bhArI,bhArI bhUla,6. b aDA,Dhera,kula,sarva,7.12darjana,144sa.nkhyA grotesque A 1. vilakShaNa,be mela,h Asyaprada,asa.ngata,viShama,beDha.ngA banA huA grotto N 1. guphA,khoha ground N 1. pR^ithvI tala,bhUtala,2. pR^ithvItala kA koI bhAga,bhUmikha.nDa,3. pR^ithvI,b hUmi,maidAna,4. sahArA,Teka,AdhAra,5. kAraNa ground VI 1. Tika jAnA,dharatI se l aga jAnA ground VT 1. dharatI yA AdhAra para rakhanA,2. nI.nva DAlanA,sthApita k aranA group N 1. jhuNDa,samUha,pu.nja,samudAya group VT 1. ikaTThA karanA,baTora nA grove N 1. ku~nja grow VI 1. panapanA,jamanA,2. baDhanA,3. ho jAnA grow VT 1. upajAnA,ugAnA,baDhAnA growl N 1. gurrAhaTa,jhiDaka,TaraTarAhaTa, growl VI 1. gu rrAnA,TaraTarAnA growth N 1. upaja,baDhAva,paidAvAra,phala,pariNAma,sa.nvR^iddhi ,vikAsa grubby A 1. ga.ndA,ghuna lagA huA,ghuna sa.nba.ndhI grudge N 1. purAnA j hagaDA,IrShA,shatrutA,dushmanI grudge VI 1. aprasanantA prakaTa karanA

grudge VT gruesome A gruff A grumble N grumble VI grunt N grunt VI guarantee N g uarantee VT guard N guard VI guard VT guardian N gubernatorial guess VT guest N guidance N guide N guide VT guild N guilt N guilty A guinea N guise N guitar N g ulf N gull N gull VT gully N gulp N gulp VT gum N gum VT gummy A gun N gunner N gunnery N gunpowder N gunshot N gurgle VI gush VI gust N gusto N gut N gutter N 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. A 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. aprasannatApUrvaka lenA yA denA,lAga rakhanA,IrShA karanA kurUpa,DarAvanA,bhayAn aka kaDA,kaThora,rUkhA,bhArI baDabaDAhaTa kuDakuDAnA,gunagunAnA,gurrAnA sUara kI bolI,guragurAhaTa,ghura ghura shabda suara kI taraha ghau.n gho.n karanA jamAna ta,jimmedArI,jAmina,pratibhU jimmA lenA,jamAnata karanA,bImA karanA,pratibhU hon A,vishvAsa dilAnA chaukIdAra,2. khabaradArI,chaukasI,paharA,rakShA sacheta rahan A,chaukasa rahanA rakhavAlI karanA,bachAnA,paharA denA,rakShA karanA nigahabAna, rakShaka,sa.nrakShaka 1. gavarnara kA,gavarnara sa.nba.ndhI aTakala karanA,andAj a karanA,anumAna karanA,bhA.npa lenA,tADa jAnA atithi,pAhuna,mehamAna salAha,agu vAI,patA batalAnA,anushAsana,sa.nchAlana,shAsana pathapradarshaka,rAha batAne vA lA,aguA aguvAI karanA,rAha batAnA,ThIka chalAnA paraspara sahAyatA va rakShA kar ane vAlI maNDalI,samAja aparAdha,kasUra,jurma,doSha aparAdhI,mujarima,doShI ginn I,a.ngrejI asharphI yA mohara veSha,sUrata,poshAka,rUpara.nga,AkAra giTAra khADI ,gaDhA,ku.nDa,bha.nvara,baDA antara,vastu se jo bhara na sake dhokhA,jAla,2. jo dhokhe me.n pha.nsa jAya ThaganA,chhalanA,dhokhA denA nAlI,gaDhA nigalanA,ghU.nT a,kaura lIla jAnA,gaTa karanA,nigalanA go.nda,2. masUDA go.nda lagAnA,go.nda se joDanA chipachipA,lasalasA,go.ndadAra topa,bandUka golandAja,topa chalAne vAlA g olandAjI,bandUka chalAne kI vidyA bArUda golI kA ThappA yA mAra,golI kI pahu.nch a galala galala karanA,kalakala karanA,haDahaDa karanA,pAnI sA shabda karate hue bahanA baha nikalanA,nikala paDanA havA kA jho.nkA,jhakorA,2. Avesha,uma.nga,An anda visheSha svAda,utsAha,Ana.nda,Avesha,uma.nga,Ananda a.ntaDI halaka,ka.nTha, 2. pharame me.n pR^iShTha alaga karane vAlI lakaDI

gutter VT 1. chhoTI chhoTI nAliyA.n banAnA guzzle VTI 1. bahuta khAnA pInA gymna sium N 1. akhADA,da.ngala,vyAyAma kA sthAna gymnast N 1. kasaratI,pahalavAna gym nastics N 1. kasarata,vyAyAma gypsum N 1. khariyA maTTi,mulAyama patthara gyrate VI 1. ghUmanA,chakkara lagAnA ha I 1. Aha,vAha vAha,hAya habit N 1. Adata,Dha.n ga,vyavahAra,2. rudhi,pravR^iti,chATa,chasakA,3. poshAka,vastra,2. dashA,gati,sv abhAva,prakR^iti habit VT 1. poshAka pahanAnA habitable A 1. rahane ke yogya,niv AsanIya,nivAsa karane yogya,jisame.n raha sake habitation N 1. ghara,makAna,gR^i ha,nivAsa sthAna hack A 1. kirAye kA,2. purAnA hack N 1. chheda,ghAva,kATa,2. ji hvA kI khaDakhaDAhaTa,2. kirAye kA TaTTU hack VT 1. kirAye para denA,2. anuchita vyavahAra karanA hackle N 1. ba.nsI kI makkhI,2. sana sApha karane kI ka.nghI,s ana kI dhunakI,3. kachchA reshama,4. kalagI,shikhA hackle VT 1. ka.nghI se sana sApha karanA,2. TukaDe TukaDe karanA hackney N 1. kirAye kA ghoDA yA gADI hackne y VT 1. mAmUlI banA lenA,2. adhika prayoga karanA,3. kirAye kI gADI para le jAnA haemorrhage N 1. rakta kA bahAva,shoNitastrAva haft N 1. dastA,mUTha haft VT 1. nI.nva pakkI karanA haggard A 1. dubalA,mariyala,banailA,khaDabaDA haggle VI 1. molabhAva karanA,jha.njhaTa karanA,bakheDA karanA haggle VT 1. kachUmara karanA ,chhoTe chhoTe TukaDe karanA,katarana karanA hail N 1. olA,patthara hail VI 1. p atthara barasAnA,2. jayajayakAranA,shAbAshanA hail VT 1. salAma karanA,namaskAra karanA,pukAranA hair N 1. bAla,kesha,rovA.n hairdresser N 1. bAla banAne vAlA,n AI,bAla sa.nvArane vAlA hairy A 1. bAladAra,jhabarA hale A 1. tandurusta,haTTA k aTTA,svastha half A 1. AdhA,ardha,2. apUrNa half N 1. AdhA bhAga,ardhA.nsha hall N 1. baDA kamarA,2. dAlAna,pravesha mArga hallow VT 1. pUjanA,pavitra karanA,pA ka karanA hallucination N 1. bhUla chUka,bhrama halo N 1. tejoma.nDala,kuNDala,m aNDala halt N 1. paDAva,ThaharAva,2. la.ngaDAhaTa halt VT 1. paDAva DAlanA,Thaha rAnA,2. la.ngaDAnA halter VI 1. pakaDanA,rassI se bA.ndhanA halve VT 1. AdhA kar anA,do TukaDe karanA ham N 1. rAna,jA.ngha,kUlhA,puTTA hamlet N 1. puravA,gA.nva ,kheDA,TolA

hammer N 1. hathauDA,ghana,mArataula,mau.ngarI hammer VT 1. mAranA,pITanA,kUTanA ,gaDhanA hammock N 1. jhUlanA,khaTolA,nAviko.n kI jhUlanI,khATa,palanA hamper N 1. TokarA,TokarI hamper VT 1. satAnA,pha.nsAnA,ulajhAnA,2. beDI DAlanA hand N "1 . hAtha,hasta,2. ghaDI kI suI,3. kAma karane vAlA,4. ora,pakSha,5. sulekha,likhA vaTa,6. adhikAra,vasha, " hand VT 1. denA,sau.npanA,pahu.nchAnA handcuff VT 1. h athakaDI pahanAnA handicap N 1. kamajorI,2. eka prakAra kI ghuDadauDa handicap V TI 1. visheSha aDachana yA rukAva DAlanA handicraft N 1. hastashilpa,hastavyApAr a,shilpakarma,hathauTI handiwork N 1. hAtha kA kAma,shilpakarma handkerchief N 1 . rumAla,a.ngochhA handle N 1. dastA,mUTha handle VT 1. hAtha lagAnA,chhUnA,2. p rabandha karanA,3. varNana karanA handsel N 1. bayAnA,buhanI,sAI kA rupayA hands ome A 1. sundara,surUpa,2. udAra,uchita,dAtA handy A 1. taiyAra,prastuta,2. kush ala,kArIgara,kAma kA,nipuNa,3. sughaDa,suvidhA kA hang N 1. laTakAnA,2. DhAla,ut Ara hang VTI 1. TA.nganA,laTakAnA,2. phA.nsI denA hank N 1. lachchhA,pechaka,kuk aDI hanker VI "1. lAlasA karanA,chAhanA, nA" haphazard A 1. sa.nyoga kA,Akasmika haphazard Adv 1. sa.nyoga se,daivayoga se,akasmAta haphazard N 1. daivayoga,dai va ghaTanA hapless A 1. abhAgA,benasIba happen VI 1. A paDanA,ho jAnA,TUTa paDan A,bItanA happily Adv 1. sukha se,saubhAgya se,Ananda se happiness N 1. Ananda,su kha,saubhAgya happy A 1. khusha,bhAgyavAna,saubhAgyashIla,sukhI,phalAphUlA,harA bharA,sAna.nda,dhanya harangue N 1. varNana,vAkya,vaktR^itA harass VT 1. ta.nga karanA,satAnA harbinger N 1. aguA,harakArA,agradUta harbour N 1. bandaragAha,ban darasthAna,rakShA kA sthAna,ThikAnA,Ashrama harbour VT 1. sthAna denA,Ashraya de nA,sharaNa denA hard A 1. kaDA,sakhta,kaThina,bhArI,mehanata kA,shramasAdhya har d Adv 1. pAsa,nikaTa harden VTI 1. kaDA karanA yA honA hardly Adv 1. mushkila se ,kaThinatA se hardware N 1. lohe pItala Adi kI vastue.n hardy A 1. sAhasI,bahAdu ra,shUravIra poDhA,dR^iDha hare N 1. kharagosha,kharahA,sussA harem N 1. janAnak hAnA,mahalasarA,strIgR^iha,kalatravAsa,anta:pura hark VI 1. sunanA

harlequin N harm N harm VT harmful A harmless A harmonic A harmonious harmonize VTI harmony N harness N harness VT harp N harp VI harpoon N harrier N harrow VT harry VT harsh A harshness N hart N harvest N harvest VT harvester N haste N has ten VTI hastily Adv hasty A hat N hat VT hatch N hatch VTI hatchet N hate N hate VT hateful A hatred N haughty A haul VT haunt N have N have VT haven N havoc N hawk N hawk VI 1. 1. 1. 1. 1. 1. A 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. bhA.nDa,masakharA,ThaThola,nakalachI nukasAna,ghATA,hAni,choTa nukasAna karanA,c hoTa pahu.nchAnA,hAni pahu.nchAnA,chheDanA,satAnA nukasAna pahu.nchAne vAlA,hAni kAraka,apakArI hAnikAraka nahI.n,niShpApa,nirupadrava,bechoTa,nirdoSha,bholA,sId hA ekatAla sa.nba.ndhI,anurUpa,surIlA,samasvara 1. suDaula,sughaDa,samAna,anurUp a,ekasA,2. surIlA,samasvara milanA,anurUpa honA yA banAnA,anukUla honA,svara se svara milanA yA milAnA eka tAla,eka laya,mela,anurUpatA,avirodha jIna,ghoDo kA s Aja sAmAna jotanA,mAja chaDhAnA bIna bIna bajAnA barchhI,ballama kharahe kA shik Ara karane kA kuttA,luTerA satAnA,du:kha denA,2. pahaTAnA,he.ngA pheranA lUTanA, satAnA khurakhurA,kaThora,kaDuA,anabhAvanA,karkasha,aruchikara,apriya,kaDA khura khurApana,sakhtI,kaThoratA,kaDuApana mR^iga,hiraNa,bArahasi.nhA anAja kATane kA samaya,2. phasala,paidAvAra,upaja kheta kATanA,anna kATanA,upaja ekatra karanA a nAja kATane vAlA,anAja kATane kA ya.ntra jaLI,shIghratA,vega,utAvalI,phurtI,haDa baDI dauDanA,chalAnA,jaLI karanA jaLI se,phurtI se,vega se,shIghratA pUrvaka phu rtIlA,jaLabAja,utAvalA Topa Topa se DhakanA senA,2. soye hue bachche,jhola,vyA.n ta senA,a.nDe phoDanA,bachche nikAlanA,2. sochanA,upAya karanA kulhADI,basUlA gh R^iNA,baira,droha ghR^iNA karanA,baira rakhanA ghinaunA,ghR^iNA karane ke yogya, kutsita,garhita napharata,aruchi,dveSha,baira,ghR^iNA,aprIti,virodha ghamaNDI,ah a.nkArI,DhITha,dhR^iShTa,gustAkha khI.nchanA,ghasITanA,2. jahAja kA mArga badala nA,3. naukArohaNa karanA aDDA,akhADA,Ane jAne kA sthAna,baserA mAla asabAba rakh anA,pakaDanA,2. prApta karanA,pAnA,3. jarUrata paDanA,Avashyaka ho jAnA bandarag Aha,bandara sthAna,jahAjo ke Thaharane yA rakShA karane kA sthAna,2. Ashraya,sha raNa sthAna ujADa,tahasa nahasa,tabAhI,naShTatA,pralaya,vinAsha,vidhva.nsa bAja, shikarA khakhAranA,khA.nsanA

hawk VT 1. pherI lagAnA,bechate phiranA,pherI lagAkara be.nchanA,2. bAja se shik Ara karanA hawker N 1. pherIvAlA,kho~nchevAlA,paikAra hay N 1. sUkhI ghAsa hazar d N 1. daivagati,sa.nyoga,2. jokhima,khatarA hazard VT 1. khatare me.n DAlanA,jo khima me.n DAlanA hazardous A 1. jokhima kA,bhayahetuka,daivAdhIna haze N 1. kuh arA,dhundha hazel A 1. bhUrA hazel N 1. supArI kA sA vR^ikSha hazy A 1. dhundhal A,kohare dAra he Pron 1. vaha,usane head N 1. sira,shIrSha,mastaka,2. saradAra,m Alika,pradhAna,manuShya,3. AdamI,rAsa,4. mastiShka,dimAga,buddhi,samajha,5. mukh ya viShaya head VTI 1. aguvAI karanA,rAha batAnA,saradAra honA,2. hukUmata karan A,shAsana karanA headache N 1. saradarda heading N 1. kisI lekha kA viShaya vAch aka jo saba se Upara rahatA hai,madda,saranAmA,shIrShaka,khAnA headlong Adv 1. s ara ke bala,be soche samajhe,a.ndhAdhundha headquarters N 1. kendrasthAna,sadara mukAma,pradhAna kAryAlaya headstrong A 1. haThI,mu.nhajora,aDiyala heady A 1. n ashIlA,teja,utAvalA,pracha.nDa heal VTI 1. cha.ngA karanA,ghAva ko bhara lAnA,ac hchhA honA,bharanA healer A 1. ArogyasAdhaka,ArAma karane vAlI,rogahara,shA.ntik ara healer N 1. cha.ngA karane kA kAma,chikitsA,pratikAra health N 1. ta.ndurust I,ArogyatA,svAsthya healthful A 1. ta.ndurusta,puShTa,svastha,bhalA cha.ngA,2. s vAsthyaprada,cha.ngA karane vAlA,Arogyakara healthy A 1. ta.ndurusta,bhalA cha.n gA,niroga,2. Arogya kara,svAsthya ke liye hitakara,3. guNakArI heap N 1. Dhera,a TAlA heap VT 1. Dhera lagAnA,ikaTTA karanA hear VTI 1. sunanA,shravaNa karanA,kA na lagAnA,dhyAna denA,2. ( mukaddamA ityAdi) anusandhAna karanA,vichAra karanA,3 . gupta sa.ndesha pAnA hearing N 1. sunavAyI,shravaNa,2. dhyAna,3. peshI,vichAra ,anusa.ndhAna hearken VT 1. kAna lagAkara sunanA,dhyAna denA hearsay N 1. charch A,hUhA,sunI huI bAta,aphavAha hearse N 1. murdA le jAne kI gADI heart N 1. hR^id aya,dila,2. dilerI,sAhasa,3. bIcha kA bhAga,gUdA,4. bheda,chhipI bAta,gupta arth a heartily Adv 1. dila se,jI se,mana khola ke,hArdika rUpa se heartless A 1. be dila,mana marA huA,utsAha hIna,nirdaya hearty A 1. hArdika,sachchA,hR^idaya se,d ilI,2. jorAvara,haTTA kaTTA,baladAyaka,balavAna hearty N 1. jorAvara,haTTA kaTTA ,baladAyaka,balavAna heat A 1. tApa,garmI,uShNatA,2. uttejanA,pracha.nDatA,Avesh a,sa.nkShobha heat VT 1. garma karanA,usakAnA,bhaDakAnA,uttejita karanA,2. garma honA,kruddha honA heath N 1. jhADI,eka phUla kA vR^ikSha jisakA jhADU banatA ha i,2. jhADIdAra maidAna,jhADa khaNDa,vIhaDaZ heave N 1. Tha.nDI sA.nsa,sUjana,uba kAyI heave VTI 1. uThanA,2. phe.nkanA,3. Tha.nDI sA.nsa lenA heaven N 1. gagana, AkAsha,2. svarga,vaiku.nTha,3. parameshvara

heavenly A heavily Adv heavy A hectic A hector N hedge N hedge VT hedgehog N hee d N heed VT heel N heifer N height N heighten VT heinous A heir N heiress N heir loom N hell N hellish A helm N helmet N help N help VT helper N helpful A hem N hem VT hemisphere hemlock N hemp N hen N hence Adv henceforth henchman N her Pro n herald N herb N herbal A herculean A herd N herd V herdsman N here Adv hereabo ut Adv 1. svargIya,baiku.nThI,divya,uttama,antarikSha sa.nbandhI 1. bojha se,shrama se, kaThinatA se,2. udAsI se,duHkha se 1. guru,bhArI,bhAravata,2. kaThina,dukhada,bo jha sA,3. ladA huA,bhArayukta,4. udasa,manda,dhImA 1. Adata yA svabhAva sa.nband hI,2. kShayI,tapedika kA 1. phaDaphaDiyA,ta.nga karane vAlA manuShya 1. bADA,kA. nTo.n yA jhADI kI TaTTI 1. bADA banAnA,gheranA,chhipAnA,TaTTI se ADa karanA 1. s eI,kA.nTedAra ja.ngalI chUhA,chAhI 1. dhyAna,khyAla 1. dhyAna denA,khyAla karanA 1. eDI,eDa 1. bachhiyA,khosara,kalora 1. U.nchAI,uchchatA,2. choTI,parAkAShThA, shikhara,3. padavI,sImA 1. U.nchA karanA,sudhAranA,baDhAnA,chamakAnA,unnati denA 1. ghora,burA,dAruNa,atiduShTa,kaDuA 1. vArisa,uttarAdhikArI 1. vArisa( strI) , rAjaputrI,uttarAdhikAriNI 1. mAla asabAva jo uttarAdhikArI ko mile 1. yamaloka,n araka,adholoka 1. narakI,yamalokI,nArakIya,2. naTakhaTa,duShTa,utpAtI 1. patavAr a,karNa 1. lohe kA Topa,shirastrANa 1. sahAyatA,madada,upakAra,sahArA,ArAma,Ashr aya 1. sahAyatA karanA,madada denA 1. madada gAra,sahAyaka,upakAraka 1. sahAyaka ,upakArI,upayogI 1. magajI,goTa,kinArA 1. magajI lagAnA,goTa lagAnanA,2. gheranA N 1. golArdha,AdhA golA 1. eka viShailA paudhA 1. paTuA,sana,bhA.nga 1. murgI 1 . yahA.n se,aba se,isa kAraNa se,isa jagaha se,isa vajaha se,ataH,ateva Adv 1. a ba se,isa samaya se,isa ke pashchAta 1. naukara,chAkara,ki.nkara,TahaluA 1. ( st rI vachaka) vaha,use,usa ko,usa kI 1. agradUta,elachI,Age Age pukAranevAlA rAjad Uta,dauDanevAlA 1. jaDI,bUTI 1. jaDI bUTI sambandhI 1. atyanta balavAna,ati prab ala,2. ati kaThina,dussAdhya 1. samUha,jhuNDa,yUdha 1. ikaTThA honA,jhuNDa banAn A 1. charavAhA,pashupAlaka,gallAvAna,gopAla,gaDeriyA 1. idhara,isa jagaha,yahA.n ,isa sthAna para,isa dashA me.n 1. yahI.n kahI.n

hereafter Adv hereby Adv hereditary heredity N herein Adv heresy N heretic N her etical A heritage N hermit N hermitage N hernia N hero N heroic A heroine N hero ism N heron N herpes N herring N hers Pron herself Pron hesitancy N hesitate VI hesitation hew VT hey-¿Íè N hiccup N hide N hide VI hide VT hideous A hierarchy N high A high Adv highland N highly A highness N highway N hilarity N hill N hil ly A hilt N him Pron himself Pron hind A 1. 1. A 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. N 1. 1. 1. 1 . 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. Age,isa ke bAda,bhaviShya me.n isa se,isa kAraNa se,isa ke dvArA 1. paitrika,mau rUsI,bapautI kA,para.nparAgata va.nsha,para.nparA,bapautI isa me.n vidharma,viru ddha mata,matAntara svadharmabhraShTa,kachche mata kA dhAraNa karane vAlA,dharma virodhI,vidharmI kachche mata kA dhAraNa karane vAlA,dharma virodhI,vidharmI,sv adharmabhraShTa bapautI,mIrAsa,rikthadAya yogI,vairAgI,yatI,araNya vAsI Ashrama, kuTI a.nDakosha baDha jAne kA roga,a.ntra vR^iddhi shUravIra,bahAdura,sUramA,2. nAyaka,kathA puruSha vIra,shUratA yukta,vIratA kA,shUratA kA,vIra viShayaka vIrA .nganA,bahAdura aurata,vIra strI,2. nAyikA bahAdurI,vIratA,shUratA,pauruSha,parA krama vagulA ga.nja,dAda,khAja eka prakAra kI machhalI ( strI vachaka) vaha,use, usa ko,usa kI apane tI,khuda,svaya.n duvidhA me.n paDanA sandeha karanA,ruka jAn A,hichakichAnA,Thahara jAnA,duvidhA me.n paDanA,tutalAnA 1. sandeha,duvidhA,jhij haka,sa.nshaya,anirNaya,svarabha.nga kATanA,chhA.nTanA,gaDhanA,banAnA yauvana kI mattatA,javAnI kI uma.nga hichakI khAla,chamaDA chhipanA,gupta rahanA chhipAnA, gupta rakhanA bhayAnaka,DarAvanA hAirArkI,anukrama,tAratamya,2. svarga dUta samU ha vA pada,2. purohitAdhipatya,paramArthaka rAjya U.nchA,unnata,uchcha,2. shreSh Tha,uttama,baDA,3. maha.ngA,4. balavAna,bahuta bhArI,pracha.nDa bahuta,nihAyata, nipaTa U.nchI jamIna,unnata bhUmi,pahADI desha,pArvatya desha bahuta,nihAyata,ni paTa U.nchAyI,2. rAjA mahArAjA logo.n kI padavI yA upAdhi hAIve,Ama rAstA yA saD aka,baDI saDaka,rAja patha Ana.nda,ullAsa,prasannatA,chuhala,AhlAda pahADI,parva ta,TIlA,DU.ngara pahADI,parvatamaya,parvatIya,U.nchA nIchA,viShama mUTha,kabjA,t alavAra kI muThiyA use,usa ko vaha svaya.n,khuda,Apa,apane tI.n pichhavADe kA,pi chhalA

hind N 1. hiraNI,bArahasi.nhI hinder VT 1. rokanA,aTakAnA,aDachana DAlanA hindra nce N 1. ADa,roka Toka,aTakAva,bAdhA,pratirodha,vighna hinge N 1. kulAbA,kabjA,g hUla,dvArasandhi,2. vaha jisa para koI vastu chale yA nirbhara rahe hinge VTI 1. kulAbe lagAnA,chUla lagAnA,2. aTakanA,nirbhara honA,ThaharanA hint N 1. ishArA, sa.nketa,saina hint VT 1. ishArA karanA,sa.nketa karanA,jatAnA,saina mAranA hip N 1. kUlhA,chUtaDa hire N 1. kirAyA,bhADA,majadUrI,bhR^itya,mehanatAnA hire VT 1 . bhADe para rakhanA,2. ghUsa denA his Pron 1. usakA,apanA hiss N 1. phuphakAra, susakAra hiss VTI 1. phuphakAranA,susakAranA historian N 1. itihAsakAra( lekhaka ) ,itihAsa kA likhanevAlA,itihAsa lekhaka historic A 1. aitihAsika,itihAsa sa.nb andhI,itihAsa me likhA huA history N 1. itihAsa,tavArIkha histrionic A 1. nATaka sa.nbandhI,nATakIya hit N 1. mAra,Takkara,2. sa.nyoga,daivaghaTanA hit VTI 1. m AranA,TakarAnA,laga jAnA hitch N 1. pakaDa,ADa,roka,hichaka,pratirodha hitch VI 1. pha.nsa jAnA,aTakanA,2. aTaka kara chalanA hitherto Adv 1. aba taka,yahA.n ta ka hive N 1. chhattA,2. makkhiyo.n kA jhu.nDa,3. bhIDa kA sthAna,bhIDa,kAma kara ne vAlo.n kA samUha hive VTI 1. chhatte me.n ikaTThA karanA,sa.nchaya karanA,2. dala bA.ndha kara rahanA ho I 1. hau,huta hoar A 1. sapheda bAla kA,bUDhA hoard N 1. gA.nja,Dhera,pu.nkShI,koSha,khajAnA hoard VT 1. chupake chupake joDanA,baTo ranA hoarse A 1. bhArI yA baiThI huI avAja vAlA,rUkhe svara kA,baiThe hue gale k e svara kA,phaTI AvAja vAlA,besurA,shrutikaTu hoary A 1. palita kesha,sapheda ch hoTe chhoTe bAla vAlA,2. bhUrA,sapheda,dhavalA hoax N 1. dhokhA,chhala,ha.nsI kA chhala hoax VT 1. dhokhA denA,buttA denA hobble N 1. la.ngaDAhaTa hobble VT 1. la.ngaDAnA,bhaTakakara chalanA hobby N 1. habI,dila pasanda khela yA kAma,priya vastu yA kArya,2. lakaDI kA ghoDA hockey N 1. hAkI kA khela,Da.nDe aura ge.nda k A khela hodgepodge N 1. khichaDI,nAnA dravya samUha hoe N 1. kudAlI,phAvaDA,khur pA hog N 1. sUkara,varAha hoist N 1. asabAba chaDhAne yA uThAne kI phala,2. dhva jA,jhaNDA hoist VT 1. uThAnA,chaDhAnA,phailAnA,phaharAnA hold N 1. pakaDa,Teka,a vala.nbana,2. jahAja kA pe.ndA hold VI 1. pakaDanA,rakhanA,pAnA,thAmanA,dharanA, samAnA,dhAraNa karanA,rakShA karanA,grahaNa karanA,2. rAya honA,jAnanA,samajhanA ,3. mananA,4. sabhA karanA

hold-¨Èè VT holder N holding N hole N hole VT holiday N holiness N hollow A holl ow N holly N holocaust N holster N holt N holy A homage N home Adv home N homele ss A homely A homesteader homeward Adv homicidal A homicide N homily N homogeneo us hone N honest A honesty N honey N honey VT honeybee N honeycomb N honeycomb V T honeymoon N honorarium honorary A honour N honourable honourably hood N hoof N hook N hook VT hooligan N 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. N 1. 1. 1. 1. A 1. 1. 1 . 1. 1. 1. 1. 1. 1. N 1. 1. sa.nbhAlanA pakaDane vAlA,rakhane vAlA,adhikArI,dastA,A.nkaDA,kalama paTTA,TIke kI bhUmi,2. adhikArI chhidra,chheda,bila,kandarA,guhA bila me bhagA le jAnA,bila khodanA,chheda karanA,doSha lagAnA tyauhAra,chhuTTI,utsava kA dina pavitratA,dh ArmikatA,2. popa kI padavI,bhagavana khokhalA,polA,khAlI,2. jhUThA,mithyA,asAra gaDhA,kandaka,vivara,guhA,ka.ndarA eka vR^ikSha jo sadA harA rahatA hai homa,Ahu ti,bali jisa ko jalA de khola,savara kI bandUka vagairaha rakhane kI thailI ja.n gala,2. pahADI nirdoSha,pavitra,pAka,bhakta,dharmAtmA,sAdhu satkAra,sevA,pUjA,sh raddhA,sammAna,bhakti ghara kA,gR^ihya,2. sAdA,grAmya,ashiShTa ghara,desha,gR^ih a,janmabhUmi binA ghara bAra kA,nirAshraya gR^ihya,ghara kA sA,2. sAdA,ashiShTa, grAmINa,asabhya,rUkhA 1. rahane kI jagaha,ghara aura chAro.n tarapha ke makAna g hara ko,ghara kI ora hi.nsaka,manuShya vadha sa.nbandhI,manuShya ghAtaka nara ha tyA,manuShya vadha,manuShya hatyA,2. manuShya ghAtaka,narahatyA kArI dhArmika up adesha,dharmaviShayaka vAkya,dharma vAkya 1. sajAti,eka hI prakAra kA,eka sA,saj AtIya,savarNa sillI,sAna lagane kI patharI sachchA,kharA,ThIka,ImAndAra,nyAyya,u chita,niShkapaTa sachchAI,ImAndArI,kharApana,prAmANikatA,shuddha bhAva,nyAyikatA ,satyatA madhu,shahada mIThA karanA madhu makkhI madhu kA chhattA,shahada kA chh attA,madhu koSha chheda karanA,chhidra kara denA,naShTa karanA hanImUna,Ana.ndam Asa,vivAhAntara dAmpatya sahavAsa kA prathama mAsa,vivAha ke bAda kA pahalA mahI nA 1. mAnadeya,shukarAnA,alpadravya jo kisI kArya ke liye mehanatAnA kI jagaha d iyA jAve sammAnadAyaka,kIrtikara,Adara sa.nbandhI,avaitanika,alAbhakara mAna,Ada ra,pUjA,pratiShThA,gaurava,khyAti,baDhAyI,2. eka sammAna sUchaka upAdhi,shrImAn, hujUra,janAba A 1. Adara satkAra ke yogya,pUjanIya,AdaraNIya,mAnanIya Adv 1. Adara sahita,bhAg yapUrvaka,sammAna sahita 1. kanaTopa,oDhanI,pichhauDI,2. phaNa,3. Topa,4. gADI k I chhatarI 1. khura,suna 1. A.nkaDA,kA.nTA,kulAvA 1. pha.nsAnA,kA.nTe se pakaDan A,jAla me.n pakaDaZnaA,aTakAnA 1. guNDA,badamAsha

hooliganism N 1. guNDAgirI,badamAshI hoop N 1. gherA,halakA,chakkara,kuNDA hoot N 1. ullU kI bolI,2. dhatakara,tiraskAra sUchaka chillAhaTa hoot VT 1. dhatakAra nA,lUlU yA hUhU karanA,2. ullU kI bolI bolanA hop N 1. kUda,phA.nda,uchhAla,2. e ka prakAra kA paudhA jo sharAba banAne me.n kAma AtA hai aura isa kA phala hop V T 1. eka TA.nga ke bala chalanA,phudakanA hope N 1. AshA,AsarA,vishvAsa,Ashvasan a,ummIda,bharosA hope VT 1. bharosA karanA,ummIda karanA,ummIda honA,AshA karanA ,chAhanA hopeful A 1. AshAnvita,AshApUrNa,AshAjanaka,honahAra hopeless A 1. nirA sha,AshAhIna,nA ummIda,hatAsha hopelessness N 1. nairAshya,nA ummIdI,lAchArI,nir AshA hopper N 1. kudakkaDa,2. phudakane vAlA kIDA,pati.ngA,3. nala jisa me.n hok ara anAja chakkI me.n pahu.nchatA hai horde N 1. phirane vAle loga,dala,giroha,s ampradAya horizon N 1. kShitija,AkAsha kA gherA,AkAshavR^ita,dik maNDala,AkAshag arbha maNDala horizontal A 1. kShaitija,AkAshavR^ita ke samAnA.ntara,paTa,barAba rapaDA samasthAna,barAbaragirA samasthAna horn N 1. sI.nga,shru.nga,2. kIDe kI b hU.nka,3. narasi.nghA,pyAlA hornet N 1. lakherI,varra horny A 1. sI.nga kA,sI.ng a sa.nbandhI,2. sI.nga ke sadR^isha,kaDA,kaThora,nirdaya horrendous A 1. janma k uNDalI,janma patrI horrible A 1. bhayAnaka,bhaya.nkara,DarAvanA,bhIShaNa horrid A 1. bhayAnaka,bhaya.nkara,DarAvanA,bhIShaNa horrify VT 1. DarAnA,bhayabhIta kar anA horror N 1. ka.npaka.npI,baDA Dara,bhaya,trAsa,santrAsa horse N 1. ghoDA,ash va,turaga,2. risAlA,savAra horseman N 1. ghuDasavAra,ghuDachaDhA,savAra,ashvAroh a horsepower N 1. harsapAvara,ashvabala,utanA jora jisase 55 pau.nDa eka seka.nD a me.n dasa phuTa uThAyA jA sake horticulture N 1. bAga bAnI,udyAna vidyA hose N 1. paitAvA,mojA,jA.nghiyA hosiery N 1. moje ityAdi hospitable A 1. mehamAnanavA ja,pathika kA Adara karane vAlA,atithi pUjaka,satkAra shIla hospital N 1. aspatA la,auShadhAlaya,chikitsAlaya,davAghara hospitality N 1. mehamAnadArI,atithi sevA ,atithi satkAra host N 1. mehamAnadArI karanevAlA,bhojanadAyI,bhaTiyArI,2. senA, phauja,3. bahuta se,bhIDa hostage N 1. bandhaka,sharIrabandhaka,jamAnata me.n di yA huA AdamI hostel N 1. chhAtrAlaya,chhAtrAvAsa hostess N 1. mehamAnadArina,vah a strI jo pathiko.n kA satkAra karatI hai,bhaTiyArina hostile A 1. viparIta,viro dhI,pratikUla,shatrutAkArI hostile N 1. vairI,shatru,dushmana hostility N 1. vai ra,virodha,shatrutA,lAga jhagaDA hot A 1. garma,tapta,UShNa,teja,2. utsuka,kAmI hotbed N 1. kyArI,bAga kI kyArI jo chhoTe paudhau.n ke lagAne ke liye gobara vag airaha DAlakara garma kI jAtI hai,2. shIghra vR^iddhi kA upayukta sthAna hotel N 1. hoTala,sarAya hough N 1. pashu kI pichhalI TA.nga kA jA.ngha se milA huA joD a

hound N hound VT hour N hourglass N hourly A hours N house N house VT household A household N housekeeper housewife N housing N hover VI how Adv however Adv how itzer N howl N howl VT hub N hubbub N huckster N huddle N huddle VI hue N huff N huff VT huffy A hug N hug VT huge A hulk N hull N hum N hum VT human A humane A humanely Adv humanism N humanity N humble A humble VT humbly Adv humbug N humdr um A 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. N 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. shikarI kuttA lalakAranA,hulakAranA,ubhAranA,shikAra karanA,khadeDanA gha.nTA,gh aDI bAlU ghaDI,reta ghaDI hara gha.nTA,ghaDI ghaDI,bahudhA gha.nTe,kAma ityAdi k A niyata samaya gR^iha,bhavana,ghara,mahala,2. gharAnA,va.nsha,kula,3. vyavasthA paka a.nga,sabhA,4. koThI,kArakhAnA ghara me basAnA,ghara me rakhanA,2. makAna d enA,Ashraya denA,3. sa~nchaya karanA gR^ihasthI kA,parivAra sa.nbandhI gharAnA,k ula,kuTu.nba,parivAra,2. ghara bAra,gR^ihasthI 1. gR^ihastha,makAnadAra,gharabAr I ghara vAlI,gR^ihiNI,makAna kI mAlakina ghara,sharaNa,2. jIna posha,ghoDe kA sA ja,jhUla maDarAnA,para mAranA,Asa pAsa phiranA kaise,kisa taraha,kisa prakAra,ki sa kAraNa se,kisa dashA me.n,kisa avasthA me.n,kitanA tathApi,phira bhI,to bhI,y adyapi,parantu,jo ho,aisA hone para bhI,kitanA bhI,kama se kama eka prakAra kI c hhoTI bandUka bhau bhau.n,kuttA yA bheDiye kI bolI bhU.nkanA,gurrAnA pahiye kI n Aha balavA,shoragula,hulipADA,gaugA,pukAra,haDabaDI bisAtI,pherI vAlA bhIDa,ghAl a mela,jamaghaTA,jhuNDa jaLI me.n milA denA,jaLI karanA,bhIDa karanA ra.nga,2. c hillAhaTa,3. hA.nka,pukAra,gula gapADA tAva,krodha phulAnA,krodhita karanA,ta.ng a karanA,chiDhAnA krodhI,krodhana shIla,duHshIla Ali.ngana,goda,dAva,chipaTa chh AtI se lagAnA,pyAra karanA,pAsa rakhanA baDA bhArI,bahuta baDA,bR^ihata,vishAla, sthUlakAya purAne jahAja kA koThA chhilakA,bakkala,2. purAne jahAja kI koTI yA p e.nda bhinabhinAhaTa,gunagunAhaTa gunagunAnA,bhinabhinAnA manuShya kA,mAnavIya,m AnuShika dayAlu,kR^ipAlu,komala svabhAva kA kR^ipA pUrvaka,dayAlutA se,namratA s e manuShya kA svabhAva,manuShyatva,dayA manuShya jAti,2. dayA,manuShya jAti kA s vabhAva,manuShyatva,bhalamanasAhata namra,sadA,abhimAnarahita,vinIta,dIna nIchA dikhAnA,vasha me.n karanA,abhimAna miTAnA dInatA se,adhInatA se,Ana mAna chhoDak ara dhokhA,chhala,gaDa baDa,makara,pAkhaNDa,2. chhaliyA,dhokhA dene vAlA manda,s usta,mUrkha,mUDha,siDI,nIrasa,Ana.ndahIna

humdrum N humid A humidity N humiliate V humiliation humility N humorist N humor ous A humour N manovR^itti,mana humour VT hump N hunch N hunch-ʸè³è hundred N h undredth A hundredweight hunger N hunger VI hungrily Adv hungry A hunt N hunt VT hunter N hunting N huntsman N hurdle N hurdle VT hurl VT hurrah N hurricane N h urriedly Adv hurry N hurry VT hurt N hurt VT hurtful A hurtle VT husband N husba nd VT husbandry N hush A hush N hush VT husk N 1. 1. 1. 1. N 1. 1. 1. 1. kI 1. 1. 1. N 1. 1. N 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. manda,susta,mUrkha,mUDha,siDI,nIrasa,Ana.ndahIna gIlA,sarda,tara,nama sIla,tarI, gIlApana,namI nIchA karanA,dabAnA,darpamardana karanA,aha.nkAra toDanA 1. dInatA ,darpamardana,mAnahAni,vinItatA namratA,dInatA,agarva parihAsa shIla manuShya,Th aTholiyA,laharI,hAsyaprada kahAnI likhanevAlA manamaujI,dillagI bAja,ha.nsoDA,ma jAkiyA,hAsakara,parihAsashIla,sarasa tarI,ArdratA,2. balagama,jala,rasa,3. chiDa chiDhAhaTa,jhaka,ugra svabhAva,4. ha.nsI,dillagI,buddhi,5. lahara,bhAva,svabhAva ,ruchi,jhukAva mAna rakhanA,santuShTa rakhanA kUbaDa,2. kubaDA ubhADa,sUjana,phU lana,gA.nTha,kUbaDa 1. kubaDA manuShya sau,saikaDA,shata sauvA.n,shatA.nsha 1. l agabhaga savA mana kA taula bhUkha,kShudhA,2. prabala AkA.nkShA,tR^iShNA bhUkhA honA bhUkha se,2. besabrI se bhUkhA,kShudhA pIDita,2. khAU,lAlachI,3. kShudhA sU chaka shikAra,ahera,mR^igayA,AkheTa,pIchhA,talAsha shikAra karanA,DhU.nDhanA,pIc hhA karanA shikArI,AkheTaka shikAra khelanA,mR^igayA shikArI,vyAdha bAdhA,TaTTI, TaTTara bAdhA DAlanA,TaTTI lagAnA,banda karanA uchhAlanA,phe.nkanA vAha vAha,jay a jaya,shAbAsha a.ndhaDa,baDI bhArI A.ndhI,tUphAna jaLI se,shIghratA se shIghrat A,jaLI,tejI jaLI karanA,nA choTa,ghAva,nukasAna,hAni duHkha denA,choTa pahu.nchA nA,hAni pahu.nchAnA nukasAna pahu.nchAnevAlA,hAnikAraka TakarAnA,dhakkA lagAnA,j aLI chalanA pati,bhartA,svAmI,nAtha kama kharcha se chalAnA,thoDe vyaya se chalA nA,2. jotanA gR^ihasthI,alpavyaya,kisAnI,khetI,kR^iShi karma chupa,chupa chApa,s hA.nta,khAmosha chuppI,shA.nti,khAmoshI chupa karanA,sunasAna karanA,shA.nta kar anA,2. chupa rahonA,khAmosha honA,shA.nta rahonA chhilakA,chhAla,vakkala

husk VT husky A hustle VT hut N hutch N hybrid A hybrid N hydra N hydrant N hydr aulic A hydraulics hydrogen N hydrologist hydrology N hygiene N hymn N hyperbole N hyperbolic hyphen N hypnosis N hypnotize VT hypocrisy N hypocrite N hypocriti cal hypothesis hypothetical hysteria N hysteric N hysterics N ice N iceberg N ic ing N icon N icy A idea N ideal A ideal N idealism N idealist N identical A iden tify VT identity N idiom N idiosyncracy idiot N 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. N 1. N 1. 1. 1. 1. A 1. 1. 1. 1. 1. A N A 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. N 1. kUTanA,pachhoranA,bhUsI utAranA bhUsI bharI huI,2. sUkhA,shuShka,rUkhA,virasa Dh akelanA,dhakkA denA,dhakkApela karanA jho.npaDI,kuTI sandUka,pi~njarA,parAta,lag ana varNasa.nkara,nija,bhinna bhinna jAtiyo.n kA,dvijAti varNasa.nkara,nija,bhin na bhinna jAtiyo.n kA,dvijAti bahuta siro.n vAlA sA.npa,jalavyAla pAnI nikAlane kA bambA jalaprerita 1. pana chAlA,udakagati vidyA,jalagati shAstra,jalajjala vi GYAna hAiDrojana,jalajanaka vAyu 1. jalaviGYAnI,jalatatvaGYa jalatatvaGYAna,jala viGYAna svAsthya viGYAna,svastha karane kI vidyA bhajana,stuti kA gIta atishayok ti,kisI bAta ko ghaTA baDhAkara kahanA,atyokti 1. atishayoktipUrNa hAiphana,yaha [-]chihna jo nishchita shabdo.n me.n likhA jAtA hai,samAsa chihna sammohana,kR^i trima upAya se utpanna nidrA,banAvaTI nidrA,2. besudhi sammohita karanA,kR^itrim a nidrA utpanna karanA,nidrA kA prabhAva DAlanA banAvaTa,kapaTa,pAkhaNDa,Dho.nga ,chhala,misa Dho.ngI,kapaTI,pAkhaNDI 1. Dho.ngI,kapaTI,pAkhaNDI,chhalI 1. anumAn a,parikalpanA,aTakala,kalpita artha,kalpanA 1. mAnA huA,kalpita hisTIriyA,eka pr akAra kI mUrchhA jo visheShakara striyo.n ko hotI hai,vAtonmAda hisTIriyA,eka pr akAra kI mUrchhA jo visheShakara striyo.n ko hotI hai,vAtonmAda hisTIriyA,eka pr akAra kI mUrchhA jo visheShakara striyo.n ko hotI hai,vAtonmAda hima,barapha him aparvata,pAnI para bahatI huI barapha kI shilA yA chaTTAna,barpha kA pahADa pAga ,miThAI,keka vagairaha para kI sapheda taha mUrti,pratirUpa barphIlA,barpha kA b anA huA,barapha se bharA huA,sarda,Tha.nDA,nirutsAha,barpha sA vichAra,bhAva,mat a,khyAla,samajha,kalpanA,rAya,GYAna,dhyAna AdarshasvarUpa,kalpita,kAlpanika,khyA li,mAnasika Adarsha,pUrNatA yA prauDhatA kA namUnA mAyA vAda,bAhya shUnya vAda v iGYAna vAdI vaisA hI,vahI,eka hI,eka rUpa,eka bhAva,tadrUpa,abhinna,samAna pahac hAnanA,vahI karanA,tulya karanA,batalAnA pahachAna,samAnatA,sarUpatA muhAvarA,bo la chAla,bolI kA Dha.nga,vAgdhArA,vAkpaddhati,vAgvyavahAra 1. visheShatA,vishiSh TatA,visheShabhAva,visheSha lakShaNa,anokhApana mUrkha,janma kA pAgala,siDI

idle A idle VI idleness N idly Adv idol N idolize VT if Conj ignite VI ignite VT ignorance N ignorant A ignore VT ilk N ill A ill N illegal A illegible A illegi timacy illegitimate illicit A illiterate illness N illogical A illuminate illumi nation illusion N illustrate illustration illustrative illustrious image N image VT imagery N imaginary A imagination imagine VTI imbroglio N imbue VT imitate V T imitation N imitator N immaterial immature A immeasurable immediate A 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. N A 1. A 1. 1. VT N 1. VT N A A 1. 1. 1. 1. N 1. 1. 1. 1. 1. 1. A 1. A 1. bekAra,nirudyoga,AlasI,Alasya shIla,2. nikammA,susta,behUdA,nirarthaka susti me. n kATanA,samaya ga.nvAnA,bitA denA sustI,Alasya,bekArI vyartha me.n,sustI se,bep aravAhI se mUrti,pratimA,2. pyArA,pUjita manuShya yA vastu pUjanA,ati prema kara nA yadi,agara,jo,jo aisA na ho,mAna liyA ki Aga laganA,jalanA,sulaganA Aga lagAn A,jalAnA,sulagAnA aGYAnatA,nAdAnI,anADIpana,anabhiGYatA aGYAnI,mUrkha,nipaDha,an ajAna,aparichita,anabhiGYa,nirbuddhi dhyAna na denA,na mAnanA,tuchchha samajhanA ,chhoDa denA vahI eka burA,bImAra,rogagrasta,anuchita,ashubha Apatti,burAI,vipad A,duShTatA,apakAra,duHkha avaidha,shAstra viruddha,anyAya yukta,nyAya viruddha a spaShTAkShara,jo paDhA na jA sake,gichapicha,apAThya,durvAchya 1. jArajapana,kam a asalI,dogalApana,harAmIpana 1. jAraja,kama asala,dogalA,nyAya viruddha,nakalI, vidhi viruddha shAstra viruddha,anuchita,vidhi viruddha 1. anapaDha,mUDha,nirakS hara,nipaDha bImArI atatharkika,nyAya viruddha,nyAya viparIta,ayathArtha 1. jyot i maya karanA,roshana karanA,sajAnA,ujAlA karanA,ujAgara karanA,prakAsha karanA 1. jagamagAhaTa,roshanI,ujAlA,prakAsha,chamaka,prakAshana dhokhA,jhA.nsA,chhala, mAyA,bhrama jAla,bhUla 1. samajhAnA,vyAkhyAkaranA,dR^iShTAnta denA,misAla denA,c hitra Adi ke dvArA spaShTa karanA 1. varNana,bayAna,dR^iShTAnta,misAla,udAharaNa ,chitra 1. udAharaNa rUpa,vyAkhyA rUpa 1. prasiddha,nAmavara,utkR^iShTa,vikhyAta chhAyA,mUrti,pratimA,pratibi.nba,2. bhAva,bhAvanA,khyAla aksa DAlanA,tasavIra v a rUpa banAnA,2. khyAla bA.ndhanA,kalpanA karanA mAnasika yA kalpanika chitra,2. ala~NkAra,3. chitra,4. chitrakArI kalpita,kalpanika,khyAlI,mAnasika,avAstavika 1. kalpanA,bhAvanA,kalpanA shakti,2. kalpita vastu,3. kalpita mUrti,mAnasika chi tra,4. bhAva sochanA,vichAranA,anumAna karanA,kalpanA karanA jha.njhaTa,jhamelA, ghabaDA dene vAlI sthiti,2. gaDa baDa Dhera gahare ra.nga se ra.nganA,2. pIlAnA, 3. dila para asara DAlanA,dila me.n baiThA denA mela milAnA,anukaraNa karanA,nak ala karanA,nakala utAranA anukaraNa,nakala,utAra,pratirUpa,mela anukaraNakArI,na kala karane vAlA,nakala utArane vAlA 1. tuchchha,anAvashyaka,adanA,2. Atmika,ash ArIrika,nirAkArI kachchA,adhUrA,samaya se pahale,2. nirdayI,3. jaLabAja 1. athAh a,agAdha,vishAla,be hadda,bahuta baDA ana.ntara,binA bIcha kA,avyavahita,2. Asan na,sannikaTa,upasthita,tAtkAlika,vartamAna,tura.nta

immediately immense A immensely Adv immerse VT immersed A immersion N immigrant N immigrate VI immigration imminent A immobile A immoral A immorality immortal A immortality immortalize immovable A immune A immune N immunity N immutable A im pact N impact VT impale VT impart VT impartial A impartiality impassable impasse N impassive A impatience impatient A impeach VT impeachment impede VT impedimen t impel VT impend VI impending A impenetrable imperative imperceptible imperfect A imperfection imperial A Adv 1. abhI,tura.nta,phaurana,isI ghaDI,shIghra,sIdhe 1. aparimita,amita,be hadd a,bahuta baDA,bahuta 1. atyanta,be hadda,bahuta 1. DubAnA,khUba bhiDa jAnA,lagA denA,DAla denA 1. DubA denA,DUbA huA,bUDA huA 1. gotA,nimajjana,magnatA,DUba 1. kisI desha me.n jAne vAlA,paradeshI,deshAntaravAsI 1. dUsare desha me.n jA basan A,deshAntaravAsa karanA N 1. paradesha vAsa,pravAsa,paradesha me.n jAkara rahanA ,deshAntaravAsa 1. nikaTa kA,pAsa kA,Ane vAlA 1. achala,dR^iDha,sthAvara 1. dush charitra,durAchArI,burA,adharmI,nyAya viruddha N 1. durAchAra,pApa,kukarma,burAI ,vyabhichAra,dushcharita 1. amara,amiTa,avinAshI,anashvara N 1. amaratA,anashvar atA,chirasthAyitva VT 1. amara karanA,achala karanA 1. achala,aTala,dR^iDha,sthi ra,amiTa,2. kaThora,nirdayI 1. mukta,nirApadIya,adhikAra prApta 1. unmukta,nirAp ada 1. mukti,adhikAra,svAdhInatA,chhuTakArA 1. achala,sthira,aparivartanashIla 1 . Takkara,dhakkA 1. kasakara joDanA 1. kaTaharA lagAnA,sUlI para chaDhAnA 1. den A,2. sujhAnA,prakaTa karanA,batalAnA 1. niShpakSha,nyAyI,munasipha,sachchA,pakSh apAta rahita,nyAyika N 1. apakShapAta,insApha,nyAya A 1. agamya,jisake pAra na j A sake.n 1. banda rAstA,gatirodha,aisA sthAna yA sthiti jahA.n se nikalane kA mA rga na ho,ba.nda galI 1. sukha duHkha rahita,klesha hIna,udAsIna N 1. bechainI,u tAvalApana,adhIratA,asahiShNutA,utsukatA,besabrI 1. bechaina,utAvalA,adhIra,asah iShNu,utsuka,besabra,vyAkula 1. aparAdha lagAnA,nAlisha karanA,doSha lagAnA N 1. javAbatalaba karanA,abhisha.nsana,abhiyoga,nAlisha,doShAropaNa 1. rokanA,aTakAn A,vighna DAlanA N 1. roka Toka,aTakAva,bAdhA,vighna 1. ThelanA,relanA,DhakelanA 1. Upara laTakanA,nikaTa honA,A jAnA 1. sirapara kA,nikaTa kA,upasthita,najadIka kA A 1. agamya,athAha,begujara,abhedya A 1. jarUrI,AGYA sUchaka,avashya,anivAry a,hukmI A 1. adR^ishya,agochara,na mAlUma paDane vAlA 1. apUrNa,doSha yukta,adhU rA,kachchA,nyUna,adhabanA N 1. adhUrApana,truTi,doSha,kamI,apUrNatA,aparAdha,kho Ta 1. samrATa sambandhI,sAmrAjya sambandhI,bAdashAhI,2. atyuttama

imperialism imperialist imperil VT imperious A impersonal impersonate impervious impetuous A impetus N impinge VTI implacable implant VT implantation implement N implicate VI implication implicit A implicitly implore VT imply VI impolite A import VT importance important A importation chIje importer N impose VT imposing A imposition impossibility impossible impostor N impotence N impotent A impound VT impoverish impoverishment impractical impregnable impregnate impress N impre ss VT impression impressive N 1. sArvabhauma adhikAra,samrATa kA shAsana,sAmrAjya kA bhAva,sAmrAjyavAda A 1. sAmrAjyavAdI 1. khatare me.n DAlanA,jokhima me.n DAlanA 1. ghamaNDI,abhimAnI,dh R^iShTa,AGYApaka A 1. bhAva vAchaka,akartR^i vAchya,avyaktigata VT 1. bheSha ban AnA,kisI kA rUpa yA vesha dhAraNa karanA,bana jAnA,nAma denA,mUrata banAnA A 1. agamya,abhedya,apraveshanIya,na ghusane yogya 1. krodhI,joradAra,teja,prachaNDa 1. vega,gatishakti,bala,Avega,preraNA 1. Upara girAnA,lagAnA,TakarAnA A 1. atoSh aNIya,kaThora,ta.nga dila,nirdayI 1. gADanA,jamAnA,kalama lagAnA N 1. jamAvaTa,k alama lagAnA,lagAvaTa 1. hathiyAra,aujAra,shAstra,sAmAna,bAsanA 1. pha.nsAnA,pec ha me.n DAlanA N 1. phasAva,lagAva,2. anumAna,artha,tAtparya,Ashaya,sambandha 1. antarnihita,vivakShita,avyakta,2. pUrA samajhA huA,asA.nshayika,vishvAsa yogya, etabArI Adv 1. anumAna se,niHsandeha,A.nkha mU.nda ke,be pUchha 1. vinatI karanA ,prArthanA karanA,ghighiyAnA,mA.nganA 1. se pariNAma nikAlanA,lapeTanA,samajhA j AnA,matalaba rakhanA,sUchita karanA 1. asabhya,ga.nvAra,bejA,rUkhA,ashiShTa 1. b Ahara se lAnA,AyAta karanA,2. sUchita karanA,artha rakhanA N 1. mahatva,prabhAva ,AvashyakatA,gaurava,gurutA,pratiShThA 1. mahatvapUrNa,baDA bhArI,Avashyaka N 1. bAhara se lAnA,kisI desha me.n pahu.nchAnA yA le jAnA,bArabaradArI,2. bAhara se lAyI hue 1. 1. 1. N N A 1. 1. 1. 1. VT N A A VT 1. 1. N A bharatI karane vAlA,b Ahara se mAla ma.ngAne vAlA,AyAtakartA Upara rakhanA,jimmA karanA,lagAnA,dhokhA denA,ThaganA,chhalanA prabhAva DAlane vAlA,guNakArI,robadAra,bhavya 1. lagAnA,ra khanA,AropaNa,2. AshA,3. dhokhA,4. lagAna,daNDa,mahasUsa kara 1. asambhavatA,asa mbhAvanA 1. asambhava,nAmumakina,anahonI,asAdhya dhokhA dene vAlA,Thaga,pAkha.nD I,bahu rUpiyA durbalatA,kamajorI,puruShatvahInatA,napu.nsakatA durbala,kamajora, puruShatvahIna,napu.nsaka banda karanA,gheranA,2. jabta karanA,chhIna lenA 1. ni rdhana karanA,garIba karanA,daridra karanA,niHsata karanA 1. daridratA,nirdhanat A,muphalisI 1. asAdhya,asambhava,kalpita,aprayogAtmaka 1. ajeya,jo sahaja me.n j ItA na jAya 1. gAbhina karanA,garbhiNI karanA,2. bharanA,pilAnA,DAlanA muhara,ch hApa,chihna muhara karanA,chhApanA,chihna karanA,2. balAtkAra naukarI me.n lenA, begAra pakaDanA 1. chihna,ThappA,chhApa,prabhAra,asara 1. prabhAvashAlI,kAragara ,guNakArI,gambhIra,dila me.n gaDane vAlI,chittAkarShI

imprint N 1. imprint VT 1. imprison VI 1. imprisonment N improbable A improper A 1. impropriety N improve VTI 1. honA,baDhanA improvement N improvise VT 1. impr udent A 1. impugn VT 1. impulse N 1. impulsive A 1. impunity N 1. impure A 1. im purity N 1. in Adv 1. in Prep 1. in_¤-Æݽè×èØáÑèÑè in_½èØá_¬ÔáÆè½è_°·è in_½èØá-· ¸á-°·è N in-·¸á-°·è N in-·áÂè A 1. in-°Ïè¿áÏè N in-°Ïè¿áÏè-°·è N in-°Ïè¿áÏè-½å N inability N 1. inaccessible A inaccuracy N inaccurate A inaction N 1. inactive A 1. inactivity N inadequacy N inadequate A inadmissible A inadvertent A inalien able A inane A 1. inanimate A 1. inappropriate A inattention N inattentive A chhApa,chihna,2. chhApane vAle kA nAma ityAdi jo pustaka para chhapA rahatA hai muhara karanA,chhApanA,mana me.n baiThA denA kaida karanA,banda karanA 1. kaida, bandhuAI,kArAbandhana,kArAvAsa 1. asambhava,vichAra se pare,asambhAvya anuchita, bejA,ashuddha,anupayukta, 1. ayogyatA,luchchApana,anuchita kAma,anauchitya,anupa yuktatA sudhAranA,unnati karanA,vR^iddhi karanA,achchhe kAma me.n lAnA,2. uttama tara honA,sudharanA,unnata 1. vR^iddhi,baDhatI,unnati,sudhAra,shikShA,banAva ekA eka prastuta karanA,2. samaya para kAma chalAne ke liye ( gIta Adi) banA lenA be paravAha,nirviveka,asAvadhAna,mUrkha,DhITha,gustAkha khaNDana karanA,kATanA,radd a karanA preraNA,dhakkA,kAraNa,chAla,prayojana,pravartana,asara,prabhAva preraka ,pravartaka,protsAhaka,ruka ruka kara hone vAlA,prabhAva DAlane vAlA,2. AvegashI la daNDa se mukti,da.nDAbhAva,apIDA,chhuTakArA apavitra,mailA,ashuddha,gandA,lam paTa apavitratA,mailApana,gandagI,gandI vastu bhItara bhItara,andara,me.n,bIcha N 1. sa.nkShepa me.n,sa.nkShepataH N 1. yadi,2. aisA hone para 1. sAmane,2. raha te hue bhI,3. anAdara karake 1. sAmane,2. rahate hue bhI,3. anAdara karake thoDe me.n,sa.nkShepa me.n 1. prayoga ke yogya,ThIka 1. sila-sile me.n,krama se 1. tA ki,isaliye,isa abhiprAya se ayogyatA,asAmarthya,akShamatA,durbalatA 1. pahu.ncha se bAhara,aughaTa,durlabha,aprApya, 1. bhUla,galatI,chUka,ashuddhi 1. galata,as huddha,ayathArtha anudyoga,bekAra,sustI,ArAma nirudyama,bekAra,susta,AlasI 1. be kArI,sustI,AlasI,ArAma,anudyoga 1. ayogyatA,aparyAptatA 1. ayogya,aparyApta,thoD A,apUrNa,adhUrA,ananurUpa 1. agrahaNa,bharatI na hone ke yogya 1. bekhabara,bepa ravAha,asAvadhAna,chUkanevAlA,upekShaka 1. jo alaga kiyA na jA sake,jo hastAntar ita na kiyA jA sake khAlI,bekAra,chhU.nchhA bejAna,nirjIva,mR^ita 1. ayogya,anup ayukta,beThIka,bemela 1. beparavAhI,bekhabarI,asAvadhAnI,upekShA,bhUla,AnAkAnI 1 . beparavAha,bekhabara,gAphila,asAvadhAna,upekShaka

inaudible A inaugural A inaugurate inauguration inauspicious inborn A inbred A i ncalculable incapable A incapacitate incarcerate incarnate A incarnate VT incarn ation incendiary incendiary incense N incense VT incentive A incentive N incepti on N incessant A incessantly inch N incidence N incident N incidental incinerate incineration incinerator incipient A incision N incite VT incitement inclement A inclination incline VTI include VT inclusive A incognito A incoherent income N incomparable incompatible incompetent 1. jo sunAI na paDe,ashrAvya,shabda rahita 1. tilaka yA abhiSheka sambandhI VT 1 . gaddI para baiThAnA,tilaka karanA,abhiSheka karanA N 1. TIkA,tilaka,abhiSheka A 1. ashubha,ama.ngalakArI,manahUsa 1. janma se,svAbhAvika,a.ntarbhava,sahaja pa idAyashI,jAtI 1. janma se,svAbhAvika,a.ntarbhava,sahaja paidAyashI,jAtI A 1. beh isAba,anaginata,asa.nkhya 1. nirbala,heTa,kama,anADI,ayogya,akShama VT 1. ayogya karanA,bebasa karanA,asAmartha karanA VT 1. banda karanA,kaida karanA 1. avatAr a,avatAra liyA huA,sasharIra,mUrta 1. sasharIra karanA,avatAra lenA,sharIra dhAr aNa karanA N 1. deha dhAraNa,2. avatAra A 1. rAjavidrohI,bhaDakAne vAlA N 1. gR^ ihadAhI,Aga lagAne vAlA,bakheDiyA,phasAdI 1. mahaka,sugandha,dhUpa 1. kupita kar anA,kuDhAnA,sulagAnA,2. dhUpa denA,sugandhita karanA 1. baDhAvA dene vAlA,sAhasa dene vAlA 1. kAraNa,sababa,sAhasa,baDhAvA,usakAva,preraNA,pralobhanA 1. Arambha ,shurU,sUtrapAtra 1. lagAtAra,anavarata,barAbara Adv 1. lagAtAra,barAbara,nitya, jhaDAjhaDa 1. i~ncha,phuTa kA 12 vA.n hissA,2. dhIre dhIre,thoDA thoDA karake 1. girane kA Dha.nga,girAva,bhAra 1. sa.nyoga,ghaTanA,bAta A 1. Akasmika,prAsa.ngi ka VT 1. jalanA,bhasma karanA,rAkha karanA N 1. jalA kara bhasma karanA,kushtA b anAnA N 1. jalAne vAlA,bhaTTI 1. shurU kA,Arambha kA,pahale kA 1. kATa,ghAva,jak hma 1. ukasAnA,ubhADanA,uThAnA,uttejita karanA N 1. baDhAvA,ukasA,lAlacha,kAraNa ,pralobhana,uttejana 1. kaThora,nirdayI,kaDA,rUkhA,tUphAnA N 1. jhukAva,rUkhA,ic hchhA,ruchi,chAha,prema,pravR^itti 1. jhukAnA,mela rakhanA,jhukhanA,pravR^ita ho nA,ichchhA karanA 1. sammilita karanA,dhAraNa karanA,rakhanA,milAnA,sa.nyukta ka ranA 1. milAkara,sa.nyukta,sammilita 1. gupta,aprakaTa,chhipA,poshIdA,beSha bada la kara,chupake A 1. asa.nbaddha,bejoDa,bemela,DhIlA,asa.ngata 1. AmadanI,Aya,pr Apti,lAbha,munAphA A 1. atulya,anupama,uttama,anokhA,anUpa,be joDa A 1. ayogya,b emela,asa.ngata A 1. ayogya,asamartha,apUrNa,aprachura,aparyApta

incomplete incomprehensible inconceivable inconclusive inconsistency inconsisten t inconspicuous incontinence incontinent incontrovertible inconvenience inconven ience inconvenient incorporate incorporate incorporation incorrect A increase N increase VI increase VT incredible incredulous increment N incriminate incubatio n incumbency incumbent A incumbent N incur VT incurable A indebted A indecency N indecent A indecisive indeed Adv indefatigable indefensible indefinite indelibl e A indemnify VT indemnity N independence independent indescribable indestructib le A 1. khaNDita,apUrNa,aprachura,aparyApta A 1. abodhya,achi.ntya,samajha yA anumA na ke bAhara A 1. achi.ntya,samajha se bAhara A 1. anirNAyaka,adhUrA N 1. asa.ng ata,ayogyatA,viruddhavA,adR^iDhatA A 1. ayogya,nAmunAsiba,viruddha,asa.ngata A 1 . chhipA huA,aprasiddha,apratyakSha N 1. asa.nyama,kusa.nyama,vyabhichAra A 1. a sa.nyamI,asa.nyata,vyabhichArI A 1. nirvivAda N 1. ayogyatA,2. asuvidhA,3. duHkh a,pIDA,bAdhA VT 1. duHkha denA,asuvidhA me.n DAlanA A 1. ayogya,asukhakara,duHkh adAI,beDhaba,asuvidhA kA A 1. milA,mishrita,sa.nyukta VTI 1. shAmila karanA,jatt hA bA.ndhanA,ikaThThA karanA,milAnA N 1. mela,sa.nyoga,maNDalI,samAja 1. ashuddh a,galata 1. baDhatI,baDhAva,vR^iddhi,2. utpatti,lAbha 1. baDhanA,phailanA 1. baD hA karanA,baDhAnA A 1. avishvasanIya,avishvAsya,na mAnane yogya A 1. avishvAsI,s hakkI,sa.ndeha karane vAlA 1. baDhatI,vR^iddhi VT 1. ilajAma lagAnA,doShI Thahar AnA N 1. a.nDe senA N 1. sahArA,bharosA,padagrahaNa 1. sahArA liye hue,avashya,u chita 1. padagrAhI,adhikArI 1. paDanA,uThAnA,Upara lenA,uttaradAyI honA 1. asAdh ya,nirupAya 1. aihasAnamanda,denadAra,R^iNI,kR^itaGYa,anugR^ihIta 1. nirlajjatA, ashlIlatA,dhR^iShTatA,DhiThAI 1. nirlajja,ashlIla,dhR^iShTa,DhIThA,anuchita A 1. anishchita,sandigdha,asthiramati,sandehashIla,anirNAyaka 1. sachamucha,yathArth a me.n,vAstava me.n A 1. athaka,be thakAvaTa,parishramI,ashrA.nta A 1. arakShaNI ya,be bachAva A 1. asIma,aniyamita,anishchita,sandigdha,aniyata 1. ameTa,jo miTa na sake,pakkA 1. surakShita rakhanA,ToTA bharanA,daNDa denA,kShatipUrti karanA 1. hAna se rakShA,jamAnata,harjAnA,badalA,kShatipUrti,hAnipUrti N 1. svatantratA ,anAdhInatA,svAdhInatA,svachchha.ndatA A 1. svatantra,anAdhIna,svAdhIna,svachchh a.nda A 1. avarNanIya,akathya,jo bayAna na ho sake A 1. avinAshI,jisakA nAsha na ho sake,anashvara,anAshya

indeterminate A 1. anishchita,beThikAne index N 1. chihna,nishAna,rAstA batAne k A hAtha,2. viShaya sUchI,sUchIpatra,anukramaNikA index VT 1. sUchI me.n likhanA, sUchI denA indicate VT 1. batAnA,dikhAnA,prakaTa karanA indication N 1. lakShaNa ,chihna,nishAna indicative A 1. nirdeshaka,dikhAnevAlA,sUchaka indict VT 1. apar Adha lagAnA,doSha lagAnA indictment N 1. aparAdha yA kala~Nka lagAnA,abhiyoga,nA lisha indifference N 1. apakShapAta,betaraphadArI,2. beparavAhI,udAsInatA,upekSh A,virakti indifferent A 1. niShpakSha,apakShapAtI,2. nirutsuka,udAsIna,virakta i ndigenous A 1. deshI,deshAvarI,svadeshIya indigent A 1. nirdhana,daridra,dIna,ga rIba indigestion N 1. ajIrNa,badahajamI indignant A 1. krodhI,kuddha,ruShTa,guss e me.n indignation N 1. roSha,ghR^iNA ke sAtha krodha indignity N 1. apamAna,anA dara,tiraskAra,halakApana indigo N 1. nIla indirect A 1. TeDhA,pechadAra,bahAne bAja,phera kA,gupta,golamAla,parokSha,anumAnika indirectly Adv 1. tirachhepana s e,hera phera se,echapecha se,ghumAkara,anuchita Dha.nga se indiscretion N 1. avi veka,buddhi hInatA,2. atishIghratA indiscriminate A 1. avivekI,abhedakara,pacham ela,nirvisheSha,narma garbha indiscriminately Adv 1. andhAdhundha,vivekahInatA s e,binA kisI bheda vichAra ke indispensable A 1. atyAvashyaka,aparityAjya,jisake binA na bana sake indisputable A 1. nirvivAda,nishchaya,spaShTa indistinguishabl e A 1. alaga karane yA jAnane ke yogya nahI.n,avibhedya,aGYeya individual A 1. a kelA,eka,eka sa.nbandhI,vyaktigata,vaiyaktika individual N 1. akelA manuShya yA vastu,eka jana,vyakti individuality N 1. pR^ithakatva,ekatAI,vyaktitva individua lly Adv 1. alaga,nyAre nyAre,eka eka indivisible A 1. avibhAjya,bhAga karane ke ayogya indomitable A 1. jo jItA na jA sake,ajaya,jo na pale indoor A 1. andara,b hItara,gharelU,ghara ke bhItara kA induce VT 1. prerita karanA,lAnA,ukasAnA,ubhA DanA,kAraNa honA inducement N 1. lobha,lAlacha,preraNA,pralobhana,kAraNa,ubhAra, ukasAva induction N 1. Arambha,praveshaNa,2. phala nikAlanA,anumAna indulge VTI 1. na rokanA,svIkR^iti denA,mana rakhanA,khusha karanA,prasanna karanA,sa.ntuShT a karanA indulgence N 1. dulAra,pyAra,kShamA,khAtiradArI,bhoga vilAsa indulgent A 1. namra,dayAlu,khAtira karane vAlA,anugrahashIla industrial A 1. shrama sa.nb andhI,shilpAdi sa.nbandhI,shrama shilpI industrious A 1. mehanatI,parishramI,udy amI,karmashIla industry N 1. mehanata,parishrama,kramashIlatA,2. shilpa,shrama s hilpa,udyama inebriate VT 1. matta karanA,nashavAlA karanA ineffective A 1. niSh phala,bephAyadA,akAratha,jo kAragara na ho,anupayogI ineffectual A 1. niShprabhA va,be asara,nikAma,bekAra,vyartha,prabhAva rahita inefficient A 1. ayogya,nikamm A,bekAra,niShphala,niguNa

ineligible ineptitude inequality inequitable inert A inertia N inevitable inexac t A inexcusable inexhaustible inexorable inexperience inexperienced inexplicable infamous A infamy N infancy N infant N infantry N infatuated infatuation infect VT infection N infectious infer VT inference N inferior A inferior N infertilit y infest VT infidel N infidelity infinite A infinite N infinitesimal infinitesim al infinity N infirm A infirmary N inflame VT inflammation inflammatory inflate VT inflexible inflict VT A N N A 1. 1. A 1. A A A N A A 1. 1. 1. 1. 1. A N 1. 1. A 1. 1. 1. 1. N 1. 1. N 1. 1. A N 1. 1. 1. 1. N A 1. A 1. 1. chune jAne ke ayogya,anuchita 1. ayogyatA,anupayuktatA,mUrkhatA 1. nAbarAbarI ,asamatA,U.nchanIcha,a.ntara,viShamatA 1. anyAyI,adhArmika,anyAya sa.ngata jaDa, susta,gatidIna,achara,AlasI Alasya,kAhilI,jaDatA 1. avashya,jo Tala na sake,aniv Arya ashuddha,galata 1. akShamya,jo uchita na ThaharAyA jA sake 1. behadda,anant a,jo samApta na ho,jo chuke nahI.n 1. kaThora,nirdayI,haThIlA,anamanIya 1. anubh ava shUnyatA,anADIpana 1. adakSha,akushala,anubhava shUnya,anADI,nausikhiyA 1. g UDha,akatha,varNana se bAhara,bayAna se bAhara duShTa,burA,badanAma,ayashaskara, ni.ndya kala.nka,apayasha,badanAmI,apratiShThA,atya.nta duShTatA bachapana,laDak apana,kishorAvasthA,bAlApana,2. Arambha,prathama avasthA,Adi bachchA,bAlaka,laDa kA,alpavayaska,nAbAliga paidala senA 1. mUDha,bAdalA 1. vimoha,bevakUphI,mUrkhat A,buddhilopa bImArI kI chhUta lagAnA,sa.nchAra karanA,kharAba karanA,saDAnA,bigA DanA,dUShita karanA uDanI bImArI,bImArI kI chhUta,sparshadoSha,kharAba karane vA lA,dUShaNa 1. sa.nchArI,sparshasa.nchArI,uDa ke lagane vAlI( bImArI) ,chhutahI,u DanI,phailane vAlI phala nikAlanA,anumAna karanA,pariNAma nikAlanA phala,anumAna ,pariNAma apradhAna,chhoTA,nIchA,ghaTiyA,ochhA,apakR^iShTa,gauNa chhoTA,adhIna,v aha jo pada yA sthAna me.n kama ho 1. UsaratA,kama paidAvArI,niShphalatA satAnA, pIDA denA,kaShTa denA kAphira,jo kisI mata me.n na ho,anIshvaravAdI,nAstika 1. s hraddhAhInatA,abhakti,dharma yA mata me.n avishvAsa,adharma aparimita,ananta,beh ada,pUrA,apAra,atya.nta ananta,Ishvara 1. ati sUkShma 1. ati sUkShma rAshi anant atA,asImatA,2. baDI bhIDa rugNa,durbala,kamajora,kachchA,vodA,2. asthira,adR^iDh a aspatAla,shaphAkhAnA prajvalita karanA,jalAnA,Aga lagAnA,bhaDakAnA,ukasAnA,khi jAnA 1. prajvalana,jvAlA,jalana,2. shatrutA,3. sUjana aura jalana 1. vidrohajana ka,bhaDakAnevAlA,uttejaka phulAnA,havA bharanA 1. kaDA,pakkA,jo lacha na sake,am iTa,aTala lagAnA,DAlanA,( da.nDa) denA,mAranA

infliction N 1. praNayana,lagAnA,da.nDa denA,mAra influence N 1. prabhAva,asara, jora,nAma,dabAva,roba,adhikAra influence VT 1. dabAva DAlanA,asara karanA,prabhA vita karanA influential A 1. prabhAvashAlI,prabala,pratApI,roba dAba vAlA influe nza N 1. bhArI najalA,uDa kara lagane vAlA jukAma influx N 1. a.ntaH pravAha,DAl anA,jArI honA,bhItara jAnA,bhItara ghusAnA,a.ntarAvahana,Agama,2. bhIDa,adhikAI, relapela inform VTI 1. batalAnA,jatAnA,sUchanA denA,kahanA,sUchita karanA inform al A 1. anaupachArika,rItiviruddha,avidhivata,aniyamita informant N 1. sUchaka,b hediyA,samAchAra dene vAlA,guptachara,guptadUta information N 1. khabara,sUchanA ,samAchAra,vArtA,viGYApanA,chetAvanI,GYAna,2. abhiyoga,nAlisha informer N 1. sUc haka,bhediyA,samAchAra dene vAlA,guptachara,guptadUta infraction N 1. ula.nghana ,TUTa,vighnatA, infringe VTI 1. toDanA,bAdhA DAlanA,na mAnanA infuriate VT 1. kr odhita karanA,krodha se bharanA infuse VT 1. DAlanA,chitta me.n baiThA denA,2. p AnI me.n bhigonA infusion N 1. DAlanA,2. arka,madirA,jushA.ndA,sata ingenious A 1. chatura,chAlAka,nipuNa,pravINa,sughaDa,pratibhAvAna ingenuity N 1. chaturatA, chAlAkI,suprayoga,matisUkShmatA ingrain VT 1. pakkA ra.nga ra.nganA,DubonA,voran A ingredient N 1. sAmagrI,masAlA,upakaraNa,a.nsha,mAtrA inhabit VT 1. basanA,rah anA inhabitant N 1. vAsI,nivAsI,bAshindA inhale VT 1. sA.nsa lenA,khI.nchanA,pIn A inherent A 1. svAbhAvika,paidAyashI,janmI,sahaja,antarjAta inherit VT 1. adhik Ara pAnA,mAlika yA vArisa honA,uttarAdhikAra me.n pAnA inheritance N 1. dAya bhA ga,paitR^ika dhana,uttarAdhikAra,bapautI,mIrAsa,varAsata inhibit VT 1. rokanA,aT akAnA,manA karanA,barajanA inhospitable A 1. satkAra dveShI,asatkArashIla inhuma n A 1. amAnuShika,kaThora,nirdayI,bedarda,krUra inhumanity N 1. amAnuShikatA,nir dayatA,krUra karma inimical A 1. virodhI,dushmana,bairI,ulaTA,pratikUla,ahitakar a inimitable A 1. jisakA anukaraNa nahI.n kiyA jA sakatA,anupana initial A 1. Ar ambhika,prArambhika,pahalA initial N 1. nAma yA shabda kA pahalA akShara,pratham AkShara initial VT 1. nAma kA pahalA akShara likha kara hastAkShara karanA initi ate A 1. nUtana,nayA,anabhyasta initiate N 1. dIkShita vyakti,chelA initiate VTI 1. Arambha karanA,sikhalAnA,a.ngIkAra karanA,lenA,pravesha karAnA,dIkShA denA,p ahalA kAma karanA initiative N 1. Arambha karane kA adhikAra,2. prathama kAryavA hI inject VT 1. bhItara phe.nkanA yA pahu.nchAnA,pichakArI denA injection N 1. b hItara DAlanA,pichakArI lagAnA,a.ntaH kShepaNa injunction N 1. AGYA,hukma,hukman AmA,Adesha,AGYApatra injure VT 1. hAni pahu.nchAnA,kaShTa denA,duHkha denA,khijA nA injurious A 1. apakArI,hAni pahu.nchAne vAlA,dukhadAI,kShatikara

injury N 1. atyAchAra,choTa,hAni,kShati,irja injustice N 1. anyAya,beinsAphI,hAn i,adharma ink N 1. syAhI,mashI,roshanAI ink VT 1. syAhI pheranA inkling N 1. sai na,AhaTa inland A 1. bhItarI,deshI inland N 1. desha kA bhItarI bhAga inlay VT 1 . jaDanA,pa~njIkArI karanA,kalamakArI karanA inlet N 1. bhItara Ane kA mArga,pra vesha dvAra,nAkA,2. khADI inmate N 1. sahavAsI,nivAsI,sAtha rahane vAlA inn N 1. sarAya,dharmashAlA,pathiko.n ke Tikane kA sthAna innate A 1. svAbhAvika,prAkR^i tika,sahaja,a.ntarjAta inner A 1. bhitarI,chhipA huA,a.ntarIya,a.ntarastha,gUDha ,aspaShTa innings N 1. bArI,pArI,2. anAja jamA karanA innocence N 1. nirdoShatA, niraparAdhatA,pavitratA,sAdhutA,saralatA,2. aGYAnatA innocent A 1. nirdoSha,nira parAdha,sAdhu,bhalA,nirUpadrava,2. sarala,niShkapaTa innovate VT 1. nayA karanA, badalanA,nI rAha nikAlanA innovation N 1. nI bAta,navIna mArga,nUtanavyavahAra,n avarIti innuendo N 1. ishArA,saina,vakrokti,sa.nketa innumerable A 1. anaginata, beshumAra,asa.nkhya,agaNya inoculate VT 1. kalama lagAnA,nashtara yA TIkA lagAnA ,sa.nchAra karanA inoculation N 1. nashtara yA TIkA,sa.nchAraNa inordinate A 1. krama rahita,bekAyadA,atya.nta,atirikta,atyadhika inquest N 1. anusandhAna,anveS haNa,talAsha,tahakIkAta,khoja,dekhAbhAlI inquire VTI 1. pUchhanA,dariyAphta kara nA,talAsha karanA,jA.nchanA,pUchha pAchha karanA inquiry N 1. pUchhatAchha,prash na,DhU.nDha DhA.nDha,tahakIkAta,parIkShA,anusa.ndhAna inquisition N 1. jA.ncha,k hoja,adAlatI pUchha tAchha,parIkShaNa,2. vidharmiyo.n kI parIkShA aura unako daN Da dene kA eka nyAyAlaya inquisitive A 1. jiGYAsu,anveShaNashIla,kautUhalI,pUchh apAchha karane vAlA,khojI,jAnane kA ichchhuka inroad N 1. chaDhAI,dhAvA,AkramaNa insane A 1. pAgala,unmAdI insatiable A 1. jo tR^ipta na hove,atoShaNIya,atilobh I inscribe VT 1. likhanA,naksha karanA,khodanA,nishAna karanA inscription N 1. n aksha,lekha,shilAlekha,2. upAdhi,3. patA inscrutable A 1. jo ki DhU.nDhA na jA s ake,alakShya,agamya insect N 1. kIDAmakoDA,2. bahuta tuchchha vastu insecure A 1 . beADa,arakShita,jokhima kA,krachchA insecurity N 1. arakShA,asurakShA,anirvigh natA,khatarA,bhaya,sa~NkaTa,jokhima,sha.nkA inseparable A 1. jo alaga na ho sake ,abhinna,aviyojya insert VT 1. a.ntargata karanA,DAla denA,milAnA,likha denA ins ertion N 1. niveshana,praveshana,likhane yA chhApane me.n kuchha joDa denA,kapaD e me.n lesa yA jAlI lagAnA,2. DAlI huI yA milAI huI vastu yA likhAvaTa,3. suI kA kAma ityAdi inside N 1. bhItarI hissA,abhyantara,antarbhAga insider N 1. a.ntar a.ngI,jo kisI samAja ityAdi ke bhItara ho,jo bheda jAnatA ho insidious A 1. chha lI,dhUrta,dhokhebAja

insight N 1. pUrA GYAna,pUrI pahachAna,nirIkShaNa,pariGYAna,parakha insignia N 1 . nishAna,paTTA,chihna,chaparAsa,tamagA insignificant A 1. laghu,chhoTA,kShudra, tuchchha,nirarthaka,aguru insincere A 1. kuTila,chhalI,dhUrta,kapaTI,jhUThA,dura .ngA insinuate VTI 1. dila me.n jagaha karanA,apane Upara dayAvAna karanA,paiTha nA yA paiThAnA,jI me.n DAlanA,2. ishArA karanA,3. lallo pachcho karake ghusa jAn A insinuation N 1. paiTha,ishArA,bheda,chApalUsI,phusalAhaTa,damabAjI insipid A 1. phIkA,besvAda,nIrasa,bemajA,sIThA,bhaddA,ma.nda insist VI 1. dR^iDha rahanA,j idda karanA,haTha karanA,aDanA insolvency N 1. divAlA,TATa palaTa,R^iNashodhanAk ShamatA insolvent A 1. divAliyA,R^iNashodhanAkShama,daridra insomnia N 1. nidrAb hAva,nI.nda na Ane kA roga inspect VT 1. dekhanA,bhAlanA,jA.nchanA,parakhanA,nir IkShaNa karanA inspection N 1. dekhabhAla,jA.ncha,parakha,nirIkShaNa,parIkShA,ni gahabAnI inspector N 1. inspekTara,jA.ncha karane vAlA,nirIkShaka,muAinA karane vAlA inspiration N 1. sA.nsa lenA yA khI.nchanA,2. sA.nsa,3. Ishvara kI preraNA, dila me.n AnA yA paDanA,Akasmikodbhava inspire VT 1. sA.nsa lenA,hR^idaya me.n b hejanA,dila me.n DAlanA,2. phU.nkanA,jI me.n DAlanA,preraNA karanA instability N 1. asthiratA,cha~nchalatA install VT 1. baiThAnA,sa.nsthApanA karanA,adhikAra d enA,gaddI para baiThAnA,rAja tilaka karanA,rAjyAbhiSheka karanA installation N 1 . gaddI,sa.nsthApana,rAja tilaka,rAjyAbhiSheka instalment N 1. adhikAra pradhAna ,sthApanA,2. a.nsha,kishta,R^iNa bhAga instant A 1. Avashyaka,jarUrI,turanta,eka dama,anantarakAlIna,2. shIghra,3. vartamAna instant N 1. kShaNa,pala,2. vartamAn a mAsa kI tithi instantaneous A 1. usI kShaNa kA,phaurana,tatkShaNa,tAtkAlika in stantly Adv 1. phaurana,tatkShaNa,tatkAla,jhaTapaTa,shIghra instead Adv 1. bajAy a,badale me.n,jagaha me.n instigate VT 1. ubhAranA,bhaDakAnA,burAI kI ora bahakA nA,bahakAnA instigation N 1. bahakAva,lubhAva instigator N 1. bahakAnevAlA,mana pheranevAlA,ukasAnevAlA instinct A 1. sahajaGYAna,svAbhAvika buddhi,subuddhi ins tinctive A 1. svAbhAvika,svabhAva prerita,svataH pravR^itta institute N 1. niyam a,rIti,2. sa.nsthApana,sa.nsthA,vidyA kI unnati ke liye sa.nghaTana yA samAja in stitute VT 1. ThaharAnA,sthApita karanA,nI.nva DAlanA,Arambha karanA,jArI karanA ,prachalita karanA,chalatA karanA institution N 1. sa.nsthA,2. vyavasthA,vidhi,k AnUna,3. shikShA instruct VT 1. sikhAnA,batalAnA,shikShA denA,upadesha denA,sama jhAnA,AGYA karanA,Adesha karanA instruction N 1. shikShA,upadesha, instructions N 1. upadesha,AGYA,hukma,Adesha instructive A 1. samAchAra dene vAlA,GYAna-garbh a,upadesha yukta,shikShaka instructor N 1. adhyApaka,upadeshaka,ustAda,guru inst rument N 1. hathiyAra,aujAra,2. kala,3. lekha,lekhapatra,4. jariyA,kAraNa,kAraka ,nimitta,sAdhana instrumental A 1. madadagAra,sahAyaka,sAdhaka,upakArI insubordi nation N 1. anadhInatA,avashatA,avinaya,vidroha insubstantial A 1. mithyA,jhUThA ,kAlpanika

insufferable insufficient insular A insulate VT insult N insult VT insurance N i nsurgent A insurmountable insurrection intact A intangible integral A integrate VT integration integrity N intellect N intellectual intelligence intelligencer i ntelligent intelligentsia intelligible intemperate intend VTI intense A intensel y Adv intensify VT intensity N intensive A intensively intent A intent N intenti on N intentional intentionally intently Adv inter VT interact VI intercede VI in tercept VT interception intercession interchange intercourse A 1. asahya,ghR^iNAyogya,na sahane yogya A 1. kama,aparyApta,2. ayogya,akShama 1 . dvIpIya,dvIpa sa.nba.ndhI,TApU kA,pAnI se ghirA huA,akelA 1. alaga karanA,bila gAnA,2. TApU banAnA 1. apamAna,anAdara,gAlI galauja,chheDa 1. apamAna karanA,anA dara karanA,gAlI denA 1. bImA 1. rAjadrohI,bAgI,rAjaviparIta A 1. ajaya,ala~Ngha nIya,jo parAsta na kiyA jA sake,avashya,durAroha N 1. balavA,vidroha,phasAda,vip lava,prajAkopa 1. akhaNDa,vinA bigaDA huA,sAbita,pUrA A 1. jo sparsha se jAna na paDe,aTaTola,aspR^ishya 1. samasta,samUchA,pUrA,pUrNa 1. sa.npUrNa karanA,pUrA karanA,joDanA,anukalana karanA N 1. anukalana 1. pUrNatA,akhaNDitva,sachchApana, shuddhatA,saphAI,ImAnadArI 1. samajha,mati,buddhi,GYAna A 1. buddhi sa.nbandhI,b uddhi viShayaka,mAnasika,dimAgI,khyAlI N 1. samajha,mati,GYAna,2. shikShA,3. sam AchAra,khabara,4. sUchanA,ittilA N 1. samAchAra lAne vAlA,bhediyA,guptachara A 1 . samajhadAra,hoshiyAra,buddhimAna,kushala,suparichita GYAnI,subodha,chatura,guN I N 1. paDe likhe loga,sushikShita samAja,svatantra vichAra karane vAlA samudAya A 1. bodhanIya,sApha,samajha me.n Ane yogya,spaShTa,suspaShTa,subodha A 1. atib hojI,amita bhogI,pAnAsakta,nashebAja,badaparaheja,matavAlA,krodhI 1. niyata rakh anA,irAdA karanA,manoratha rakhanA,vichAra karanA 1. khi.nchA huA,adhika,tIvra,p rachaNDa,atimAtra,ati kaThora,atyanta teja 1. tejI se,prachaNDatA se,uttejanA se ,bahuta,kaThoratA pUrvaka,tapAka se 1. teja karanA,prachaNDa honA,jyAdA karanA 1 . Adhikya,tIvratA,gADhatA,adhikatA 1. khi.nchane yA tanane vAlA,jora dene vAlA,v R^iddhikara Adv 1. adhikatA se 1. atyanta parishramI,lavalIna,niShTha,Asakta chi tta 1. abhiprAya,prayojana,irAdA,artha,manoratha 1. lakShya,AkA.nkShA,abhiprAya, Ashaya,irAdA A 1. jAnabUjhakara,jAnA bUjhA,irAdA kiyA huA,2. hara taraha se,hara sUrata se,pUre taura se Adv 1. jAna bUjha kara,svechchhA se,samajha bUjha ke 1. jI lagAkara,mehanata se,lAlasA se 1. gADanA,maTTI denA 1. eka dUsare para kiyA karanA 1. anunaya karanA,siphArisha karanA,bIcha me.n paDanA,bIcha bachAva karan A 1. rAstA banda karanA,rAha me.n rokanA,bIcha me.n aTakAnA,alaga karanA,rokanA, kATanA,banda karanA N 1. rokanA,roka,aTakAva N 1. bIchabachAva,dUsare ke pakSha me.n kahanA,anunaya,prArthanA VT 1. adalA badalA karanA,phera phAra karanA N 1. bola chAla,lena dena,pArasparika vyavahAra,vyApAra,mela jola,sa.nsarga

interdependence N 1. eka dUsare para sahArA,parasparAdhInatA interdict N 1. roka Toka,niShedha,2. dhArmika kriyAye.n banda karane kI popa kI AGYA interdict VT 1 . manA karanA,rokanA,niShedha karanA interest N 1. prabhAva,2. lAbha,hita,bhAga, lAbha kA dhyAna,artha,3. bhAva,uttejanA,4. sarokAra,chAhata,sa.nbandha,5. sUda,v yAja interest VTI 1. ruchi utpanna karanA,sa.nbandha rakhanA,asara karanA,hissA denA,mana lagAnA,milAnA interesting A 1. chittAkarShaka,manohara,mana lagAne vAl A,manabhAvanA,dila badalAU,vinodI interfere VI 1. bIcha me.n paDanA,hAtha DAlanA ,paraspara virodha karanA,dakhala denA,hastakShepa karanA interference N 1. bIch a bachAva,muThabheDa,hastakShepa interim A 1. alpakAlIna interim N 1. bIcha kA s amaya,madhyakAla,antara interior A 1. bhItarI,bhItara kA interior N 1. bhItara,a ndara,abhyantara interject VT 1. bIcha me.n DAlanA,pravesha karAnA interlink VT 1. kaDiyo.n ko joDa kara milAnA interlock VTI 1. milAnA,Ali~Ngana karanA interlo per N 1. hastakShepa karane vAlA,anya ke adhikAra me.n hAtha DAlane vAlA interlu de N 1. avakAsha,bIcha kA kAryakrama,tamAshA yA gAnA jo nATaka ke a.nko.n ke bIc ha me.n hotA hai intermarriage N 1. bhinna jAti yA va.nsha kA vivAha,Apasa me.n byAha shAdI karanA,parasparavivAha intermediary A 1. bIcha kA,madhyastha interme diary N 1. madhyavartI,pratinidhi,dalAla intermediate A 1. bIcha kA,madhyavartI, darmiyAnI interminable A 1. ananta,apAra,behada intermission N 1. chhuTTI,nivR^i tti,virAma intermittent A 1. pArI pArI Ane vAlA,antare kA,savirAma intern VT 1. desha ke bhItara bhejanA,desha ke bhItara kaida rakhanA,antarita karanA internal A 1. Antarika,bhItarI,deshI,vAstavika international A 1. AntarrAShTrIya,Apasa k A,desho.n ke bIcha kA,AntarjAtIya internationalism N 1. AntarrAShTrIyatA,AntarrA ShTrIyatAvAda internationalist N 1. antarrAShTrIyatAvAdI internecine A 1. parasp ara vinAsha kArI,ghAtaka interpret VTI 1. artha karanA,vyAkhyA karanA,varNana ka ranA,samajhAnA,kholanA interpretation N 1. bayAna,vyAkhyA,artha prakAshana,anuvA da interpreter N 1. anuvAdaka,ulthA yA tarajumA karane vAlA,TIkAkAra,artha prakA shaka,bhAShyakAra interrogate VT 1. prashna karanA,pUchhanA interrogation N 1. p Uchha tAchha,prashna,savAla,2. chihna visheSha interrupt VT 1. bIcha me.n paDanA ,dakhala denA,hastakShepa karanA,2. rokanA,aTakAnA,3. alaga karanA,kATanA interr uption N 1. rukAvaTa,ADa,bha.nga,vighna,2. hastakShepa,bIcha me.n paDanA interse ct VT 1. eka dUsare ko kATanA,eka dUsare ko Ara pAra karanA,2. Ara pAra karake v ibhAjita karanA intersection N 1. barAbara kA kaTAna,parasparachchheda intersper se VT 1. phailAnA,chhitarAnA,bikharAnA intertwine VTI 1. baTanA,lapeTanA interva l N 1. antara,madhya sthAna,madhya kAla,bIcha kA sthAna yA samaya,phAsalA interv ene VI 1. bIcha me.n AnA yA paDanA,ADe AnA,hAtha DAlanA intervention N 1. bIcha bichAva,ADa,madhyavartana,hAtha DAlanA,bichavAI

interview N 1. mulAkAta,bhe.nTa,darshana,salAha,samAgama interweave VT 1. sA.nTa nA,milA kara binanA,milA kara baTanA intestine N 1. a.ntaDI,a.ntaDI jo peTa se m aladvAra taka jAtI hai intimate A 1. ghaniShTha,melajola,dostI,ati mitratA,dR^iD ha sa.nsarga,suparichaya intimate VT 1. ishArA karanA,sa.nketa karanA,2. batalAn A,samAchAra denA,sUchanA denA intimately Adv 1. ati mitratA se,dilojAna se,paric hita rUpa se,ghaniShTatA se intimidate VT 1. DarAnA,dhamakAnA,DA.nTanA,bhaya dil AnA intimidation N 1. dhamakI,DA.nTa,DapaTa,DarAvA,bhaya darshana into Prep 1. m e.n,bIcha me.n,bhItara,a.ndara intolerable A 1. asahanIya,asahya,jo sahA na jA s ake intolerant A 1. asahanashIla,na baradAshta karane vAlA,asahiShNu,2. atyAchAr I intone VTI 1. paDhanA,gunagunAnA,laya se paDhanA intoxicate VT 1. behosha kara nA,matavAlA karanA,masta karanA intoxication N 1. nashA,behoshI,matavAlApana,mas tI,unmattatA intractable A 1. haThI,mu.nhajora,aDiyala,avashya,prachaNDa intrepi d A 1. bahAdura,niDara,nirbhaya intricacy N 1. pecha,lapeTa,ulajhAva,kaThinatA,a saralatA,gUDhatA intricate A 1. ulajhA huA,pechadAra,kaThina,lapeTadAra,gUDha,ga hana,asarala intrigue N 1. kUTa yukti,kapaTa praba.ndha,sAjisha intrigue VTI 1. ba.ndisha karanA,kUTayukti rachanA yA kapaTa praba.ndha karanA,avaidha prema kar anA intrinsic A 1. bhItarI,a.ntastha,sachchA,asalI,svAbhAvika,prAkR^itika,vAstav ika introduce VT 1. lAnA,pesha karanA,milAnA,pravesha karanA,2. jAna pahachAna k arAnA,parichaya denA,3. chalAnA,prachAra karanA,4. utpanna karanA,Arambha karanA introduction N 1. jAna pahachAna,viShaya pravesha,prachAra,praveshana,2. Arambh ika bAta,Arambha prastAvanA,upakramaNikA,bhUmikA introductory A 1. GYApaka,Aramb hika,prastAvanArUpa,prAveshika introspection N 1. antaradR^iShTi,antarAvalokana introvert VT 1. andara ko moDanA intrude VTI 1. hastakShepa karanA,dakhala denA, toDanA,ghuseDanA,2. ghusa jAnA,be bulAye jAnA,Apa se Apa ghusa jAnA intrusion N 1. binA AGYA ke pravesha yA Agamana,dakhala,paiTha intrusive A 1. dakhala dene v AlA,anuchita rUpa se hAtha DAlane vAlA intuition N 1. antarGYAna,binA vichAra yA pramANa ke GYAna,sahaja GYAna,anubhava intuitive A 1. sahajaGYAna sa.nbandhI,sa hajaGYa,antaraGYAna se jAnA huA inundate VT 1. DubonA,bADha AnA,bahanA,baha nika lanA invade VT 1. paDhAI karanA,dabA lenA,AkramaNa karanA,dhAvA karanA invader N 1. chaDhAI karane vAlA,AkramaNa karane vAlA,AkrAmaka,AkramaNakArI invalid A 1. balahIna,durbala,2. rogI,marIja,rugNa invalidate VT 1. durbala karanA,ashakta ka ranA,2. bekAra karanA,radda karanA,jhUThA karanA,vyartha karanA,nA invaluable A 1. amUlya,anamola,bahumUlya invariably Adv 1. ekasA,nitya,sarvadA,sthira rUpa se , invasion N 1. chaDhAI,dhAvA,AkramaNa,hamalA invective N 1. AkShepa,ni.ndA,apav Ada,gAlI,tAnA,doSha,bolI TholI invent VT 1. AviShkAra karanA,nI bAta nikAlanA,Ij Ada karanA,gaDhanA,rachanA invention N 1. rachanA,kalpanA,yukti,tadabIra,nirmANa ,AviShkAra inventive A 1. yuktimAna,nI nI bAte.n sochakara nikAlane vAlA,nirmANa kushala

inventor N inventory N inventory VT inverse A inversion N invert VT invest VT in vestigate investigation investigator investment lagA huA rupayA inveterate invid ious A invigorate invincible inviolable invisible A invitation invite VT invocat ion invoice N invoke VT involuntary involve VT involvement invulnerable inward A inward Adv iodine N iota N irascible A ire N iridescent iris N irk VT irksome A iron A iron N iron VT ironclad A ironclad N ironic A irons N irony N 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. VT N N N A 1. VT A A 1. N 1. N 1. 1. A 1. N A 1. 1. 1. 1. 1 . 1. A 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. vaha jo nI bAta socha kara nikAle,nirmAtA,AviShkAraka sa.nkhyApatra,sUchI,phehar ista,pharda,kharvA sa.nkhyApatra yA sUchI banAnA vyutkrama,pratiloma,pratikUla,u lTA,au.ndhA utkramaNa,vyutkrama,viparItatA ulaTA karanA,au.ndhA karanA,ulaTanA p alaTanA vastra pahanAnA,sajAnA,2. denA,padavI para niyata karanA,3. gheranA,4. r upayA lagAnA 1. khojanA,jA.nchanA,tahakIkAta karanA,anusa.ndhAna karanA 1. khoja ,jA.ncha,tahakIkAta,anusa.ndhAna,DhU.nDha,chhAnabIna 1. khojI,tahakIkAta karane vAlA,anusa.ndhAtA 1. poshAka,khilata,2. gherA,phirAva,3. sa.npatti ke kraya Adi me.n rupaye kA lagAnA,isa prakAra 1. haThI,jiddI,gaharA,dinI,purAnA dveShajanaka ,DAha yA hasada paidA karane vAlA,2. burA,jo burA lage 1. puShTa karanA,bala baD hAnA,jAna DAlanA 1. ajaya,ajIta,aDiga,adamya 1. ala~Nghya,jo kharAba na ho sake, jo TUTa na sake,pavitra adR^ishya,alakShya,alakha 1. bulAvA,nimantraNa,dAvata,ny otA bulAnA,2. nyotA denA,nimantraNa bhejanA,3. lAlacha denA,phusalAnA,4. AkarShi ta karanA 1. stuti,prArthanA,AvAhana,AmantraNa,vinaya,2. talabI bIjaka,chAlAna b ulAnA,prArthanA karanA,smaraNa karanA,AvAhana karanA,Amantrita karanA 1. anichch huka,niShkAma,bekAma,bevasha lapeTanA,gheranA,2. ulajhAnA,pha.nsAnA,shAmila kara nA,aparAdha me.n pha.nsAnA,ghabaDA denA 1. phasAva,ulaphana,Arthika sa.nkaTa,jha .njhaTa 1. abhedya,vajra sA,jisa me.n ghAva na laga sake antarastha,andarUnI,bhI tarI bhItara kI ora,2. mana me.n,dila me.n AyoDIna bi.ndumAtra,kaNa,aNu,jarA,til amAtra krodhI,gussAvara,chiDachiDA krodha,gussA,kopa,roba 1. indra dhanuSha kI b hA.nti chamakIlA indra dhanuSha,2. A.nkha kI putalI thakAnA,satAnA bhArI,duHkhad AyI,klesha janaka,duHkhita karane vAlA lohe kA,2. kaThora,sakhta,lohe sA kaDA lo hA istrI karanA,lohA pheranA,2. beDI DAlanA,lohA lagAnA,hathiyAra bA.ndhanA,bA.n dhanA,nA lohe ke hathiyAra bA.ndhe hue lohe ke pattharo.n se maDhA huA jahAja tA ne ke taura para,vyAjoktirUpa lohaba.ndhana,beDI,hathakaDI nindA,vyAjokti,vyAjas tuti,bolI TholI

irradiate VTI 1. ujalA karanA,chamakAnA,jagamagAnA,2. chamakanA irrational A 1. achetana,GYAnarahita,besamajha,mUrkha,aGYAnI,anajAna irreconcilable A 1. anamela ,asa.ngata,mela na karane vAlA irrefutable A 1. akha.nDanIya,aTUTa,niruttara irr egular A 1. shAstra viruddha,aniyamita,krama rahita,vidhi viruddha,TeDhA,viShama ,avyavasthita,beDaula,beDhaba,2. viShayagAmI,durAchArI irregularity N 1. aniyama ,vyatikrama,vidhi virodha,avyavasthA,2. pApa,AvAragI,durAchAra irrelevance N 1. niShphalatA,belagAva,asambandha,asa.nbaddhatA irrelevant A 1. asa.nbaddha,aprAsa .ngika,niShphala,vyartha,bejoDa,bematalaba,belagAva irreparable A 1. jo phira na mila sake,jo sudhAra ke yogya na ho,apratikArya irrepressible A 1. jo daba na s ake,adamya irresistible A 1. jo ruka na sake,apratirodhya,anivArya irresponsible A 1. anuttaradAyI,dAyitvahIna,avishvasanIya irreverence N 1. anAdara,apamAna ir reverent A 1. beadaba,apamAna janaka,anAdarayukta irreversible A 1. aparivartanI ya,badalane ke ayogya irrevocable A 1. akhaNDanIya,aTala,achala irrigate VT 1. s I.nchanA,pAnI denA,bhigonA irrigation N 1. si.nchAI,AbapAshI irritable A 1. chiD achiDA,tunaka mijAja,shIghrakopI irritant A 1. khijAne vAlA,krodha utpanna karan e vAlA irritant N 1. khijAne vAlA,krodha utpanna karane vAlA irritate VT 1. chiD hAnA,khijAnA,kuDhAnA,chheDanA irritation N 1. chiDha,gussA,krodha,uttejanA islan d N 1. dvIpa,TApU,ajIrA islander N 1. dvIpa vAsI isle N 1. TApU,ajIrA islet N 1. chhoTA dvIpa isolate VT 1. alaga rakhanA,pR^ithaka karanA,2. shodhanA,sApha kar anA isosceles A 1. samadvibAhu,do barAbara bhuja kA issue N 1. nikAsa,bAhara AnA ,bahAva,2. jananA,santAna,va.nsha,3. phala,pariNAma,4. prakAshana,AvR^itti,5. vi vAdAspada viShaya,tanakIha,bIja issue VTI 1. nikAlanA,prakAshita karanA,prachali ta karanA,chalAnA,baratanA,denA,2. nikalanA,bahanA,baDha chalanA,phUTanA isthmus N 1. sthalaDamarUmadhya,sa.nyoga bhUmi it Pron 1. yaha,vaha itch N 1. khAja,khu jalI,chula,lata itch VI 1. khujalAnA,khujalI honA,2. lAlachI tabIyata rakhanA,lo bhI svabhAva rakhanA item N 1. rakama,chIja,mada,viShaya,pada item VT 1. likha l enA itinerant A 1. ramatA,bhramaNakArI,daurA karane vAlA,chalatA phiratA itinera ry A 1. ghUmatA huA,bhramaNa sa.nba.ndhI itinerary N 1. bhramaNakAriyo.n ke liye pathapradarshaka pustaka,2. mArga itself Pron 1. svayam,Apa hI,Apa hI Apa ivory A 1. hAthI dA.nta kA

ivory N ivy N jack N jacket N jade N jade VT jag N jag VT jail N jailor N jam N jam VT janitor N japan N japan VT jar N jar VTI jargon N jasmine N jasper N jaun dice N jaundice VT jaunt N jaunt VT jaunty A javelin N jaw N jaw VT jay N jealou s A jealousy N jeer N jeer VTI jelly N jeopardize jeopardy N jerk N jerk VT jerk y A jess N jest N jest VT jester N jet N jet VI 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. VI 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. hAthI dA.nta,gajada.nta eka prakAra kI latA,vR^ikShalatA DhITha AdamI,2. eka kal a,yantra,3. jha.nDA,patAkA,4. kaTahala jAkaTa,mirajI,phatuI,ba.nDI mariyala yA k harAba ghoDA thakAnA,ta.nga karanA dA.ntA,dandAnA,Are ke dA.nto.n kI noka yA kaT Ava vA chheda dandAnedAra karanA,dA.nte nikAlanA kArAgAra,bandIgR^iha jelara,jel akhAne kA darogA,kArAgArAdhipati,bandagR^ihAdhyakSha murabbA,achAra,2. kuchalAva ,nichoDa dabAnA,nichoDanA,mIchanA,kuchalanA daravAna,dvArapAla,chaukIdAra eka ro gana,rogana yA rogana kI ra~NgI huI chIja,lAhaTa kA kAma rogana karake chamakAnA ,kAlA chamakIlA ra~NganA dhakkA,virodha,sa.ngharSha,kaThora shabda,Takkara,2. ma TakA,ghaDA,martabAna hilAnA,2. jhanakAranA,khaDakhaDAnA,3. takarAra karanA gapaD a sapaDa,gapa shapa,ga.nvArU bolI,anarthaka vachana chamelI,belA,mAgadhI sUryakA nta,maNivisheSha,jabarajada pIliyA,pA.nhuroga,ka.nvala roga pIliyA karanA,pA.nhu rogagrasta karanA saira,bhramaNa,ghUmanA phiranA saira karanA,bhramaNa karanA,gh UmanA ra.ngIlA,bhaDakIlA,chaTakIlA,chhailA barchhI,bhAlA jabaDA,mu.nha kI haDDI jisame.n saba dA.nta lage rahate hai.n dhaDakanA,DA.nTanA,gAlI galauja karanA nI laka.nTha shakkI,sa.ndehI,udvigna,DAhI,dveShI sha.nkA,sandeha,IrShyA,DAha,chi.nt A,andeshA tAnA,ThaThThA,upahAsa chiDhAnA,tAnA mAranA,ThaTholI karanA,chuTakI len A,ha.nsI karanA lUAba,murabbA,gADhA rasa jo phala ke rasa aura chInI ke au.nTane se banatA hai 1. jokhima me.n DAlanA jokhima,khatarA,sa.nkaTa dhakkA,jhaTakA jh aTakanA,phekanA,jhaTakA denA jhaTakA ke sAtha,jhaTakA vAlA,jhakkI chamaDe yA res hama kA tasmA,phu.ndanA ThaThThA,ha.nsI,svA.nga,bheSha,parihAsa ha.nsI karanA,Th aTholI karanA,dillagI karanA masakharA,ThaTholiyA,dillagIbAja,bhA.nDa,parihAsakA rI,vidUShaka sa.ngamUsA,bahuta kAlA chamakIlA patthara,2. phuhArA,3. To.nDhI nik ala paDanA,bahanA

jetty A jetty N jewel N jewel VT jeweller N jewellery N jibe VT jig N jig VI jin gle N jingle VTI job N jockey N jockey VT jocular A jog N jog VTI john N join VT joint A joint N joint V jointly Adv joke N joke VT joker N jolly A jolt N jolt VT jostle N jostle VT jot N jot VT journal N journalism journalist journey N jou rney VT journeyman joust N joust VT jovial A joy N joy VT joyful A 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. N N 1. 1. N 1. 1. 1. 1. 1. 1. bahuta kAlA chhajjA,ubhAra,khanvA,pAyA maNi,ala.nkAra,gahanA,bhUShaNa maNi yA ga hane se sajAnA jauharI,gahanA banAne vAlA,aDiyA,maNikAra javAharAta,maNimuktA,ga hane,AbhUShaNa tAnA mAranA thiraka nAcha nAchane kI gata nAchanA jhanajhanAhaTa, TanaTanAhaTa,jhanakAra TanakAranA,jhanajhanAnA,2. khanakhanAnA,jhanajhanAnA hala kA kAma,kArya,vyApAra,lAbha ke liye kiyA huA kAma,2. aisA vaisA chhApane kA kAma ,ThIke kA kAma ghuDa dauDa kA savAra,ghoDo.n kA saudAgara,2. Thaga ThaganA,dhokh A denA,2. barAbara se savAra hokara dhakkA denA parihAsashIla,hAsyakara,ThaThThA bAja,parihAsaka,kautukI hilAva,kampana,halakA,dhakkA hilAnA,dhakkA denA,jhUma jh Uma kara chalanA jAna sa.nyukta karanA,milAnA,joDanA,sA.nTanA,2. milA rahanA,mil anA,sammilita honA,juDanA sAjhe kA,milA julA,sa.nyukta,2. sa.nyukta vichAra joDa ,milApa,kabjA,gA.nTha joDanA,milAnA,nA milana kara,sAjhe me.n ha.nsI,ThaThThA,pa rihAsa ThaThThA mAranA,ha.nsI karanA upahAsaka,ha.nsoDa,ThaThThe bAja,masakharA sAna.nda,khusha,rasika,vinodI,2. su.ndara,moTA,tAjA jhaTakA hilAnA,jhaTakanA,dha kkA denA dhakkA,Dhakela,muThabheDa dhakkA denA,DhakelanA,ThelanA kaNa,jarrA,aNu, bi.ndumAtra TA.nkanA,likha lenA bahI khAtA,roja nAmachA,2. akhabAra,dainika yA m Asika samAchAra patra 1. patrakAritA,sa.npAdaka kArya yA vyavasAya,sa.npAdana ka lA 1. patrakAra,rojanAmachA likhane vAlA,2. samAchArapatra kA sa.npAdaka yAtrA,s thAnAntara me.n yAtrA,saphara yAtrA karanA,chalanA,saphara karanA 1. majadUra,ro ja para kAma karanevAlA,kamerA,kArindA jhUThI laDAI,khela me.n savAro.n kA dva.n dvayuddha savAra hokara khela me.n laDanA Anandita,khusha,ha.nsamukha,sAnanda An anda,harSha,khushI khusha honA,2. khusha karanA,Ana.ndita karanA harShita,khusha

joyous A jubilant A jubilee N judge N judge VT judgeship N judgment N IshvarIyad a.nDa judicial A judicious A jug N juggle N juggle VT juggler N jugular A juice N juicy A jumble N jumble VT jump VT jumper N junction N juncture N jungle N jun ior A junior N junket N jurisdiction jurisprudence jurist N jury N just A just A dv justice N justifiable justification justify VT karanA jut VT juvenile A juxta position kale N kaleidoscope kangaroo N keck VT 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. sAnanda,khusha,ha.nsamukha,magna vijayakArI,praphullita,jaya shabdakArI,magna ju balI,mahotsava yA baDe harSha kA tyohAra,utsavakAla,praharSha,2. pachAsave.n var Sha kA utsava jaja,nyAyakartA,nyAyAdhIsha,vichArapati,2. nirNaya kushala vyakti jA.nchanA,nirNaya karanA,vibheda karanA,2. AGYA denA vichArapati kA pada vichAra NA,nirNaya,nirdhAraNA,2. anumati,rAya,mata,3. nirNaya,vichAraphala,da.nDAGYA,4. 1. nyAyika,nyAyAlaya ke upayukta,nyAya sa.nbandhI,dharmashAstrAnusAra 1. buddhim Ana,chatura,vivekI,saviveka 1. jaga,jhajhjhara,surAhI,ghaDA 1. bAjIgarI,jAdU,ind rajAla,chhala 1. hAtha kI saphAI karanA,bAjIgarI karanA,jAdU karanA,chhalabala k aranA 1. bAjIgara,ai.ndrajAlika,naTa,chhaliyA,dhokhA dene vAlA 1. kaNTha sa.nba. ndhI,gale kA,ka.nThya 1. rasa,arka 1. rasadAra,rasIlA 1. mela jola,khichaDI,2. m IThI TikiyA,nAna khaTAI 1. milAnA,gaDabaDa karanA 1. kUdanA,uchhalanA,2. lA.ngha nA,DA.nkanA,3. phalA.nganA,kUdanA,chaukaDInA,uchhalanA,uThAvanA "1. kUdane vAlA, 2, striyo.n kA eka pahanAvA" 1. milApa,joDa,sa.ngama 1. yoga,mela,joDa,milane kA sthAna,ThIka samaya,sUkShma samaya 1. ja.ngala,vana 1. chhoTA,padavI me.n kama 1. chhoTA manuShya,2. nimna padavI kA AdamI 1. jyonAra,dAvata,bhoja N 1. adhikAr a,sImA,akhtiyAra,amaladArI,adhikAra-kShetra,ilAkA N 1. dharmashAstra,smR^itishAs tra,vyavahAravidyA,nyAyashAstra,rAjanIti 1. dharmashAstraGYa,smR^itiGYa 1. jUrI, pa.nchAyata,pa.ncha 1. dhArmika,nyAyya,sachchA,uchita,imAnadAra,sahI,shuddha 1. ThIkaThAka,pAsa,nikaTa,abhI,hAla me.n 1. nyAya,nyAyatA,insApha,apakShapAta,2. ny AyakartA,jaja,nyAyAdhIsha A 1. rakShaNIya,uchita,shodhanIya,uchita,kShamA yogya N 1. pakSha samarthana,chhuTakArA,nirdosha karaNa 1. satya ThaharAnA,pakSha sama rthana karanA,chhuTakArA denA,nirdosha ThaharAnA,sahI sAbita karanA,kShamA 1. 1. N 1. N 1. 1. bAhara ko nikalanA taruNa,yauvana samba.ndhI,laDakapana kA 1. nika TatA,sa.nsarga,sAtha sAtha eka prakAra kI gobhI 1. eka khilaunA jisame.n nAnA pr akAra ke ra.nga va rUpa dikhAI paDate hai.n ka.ngArU,AsTreliyA kA eka jAnavara j isake peTa para eka thailA hotA hai kai karanA,ulaTI karanA,okanA

keel N 1. jahAja nAva kA pe.ndA,2. chapTI pe.ndI kI nAva keel VT 1. khenA,nAva c halAnA,2. au.ndhA kara denA keen A 1. utsuka,2. tIvra,teja,chokhA,3. kaDuA keep N 1. dekha rekha,2. rakhaila,3. koTa me.n ghAta kI yA sabase surakShita jagaha k eep VT 1. dharanA,rokanA,rakShA karanA,dR^iDha rakhanA,pAlanA,pAbandI karanA,cha ukasI karanA,2. naukara rakhanA,3. AGYA pAlana karanA,bajA lAnA,4. rahanA keeper N 1. rakShaka,rakhanevAlA,rakhavAlA keeping N 1. rakShA,dekharekha,nigahabAnI k eg N 1. chhoTA pIpA kelp N 1. samudrI ghAsa pAta kI rAkha ken N 1. pahachAna,dR^ iShTi,GYAna ken VT 1. jAnanA,samajhanA,pahachAnanA kennel N 1. kutto.n ke rahane kA ghara,2. shikArI kutto.n kA jhu.nDa,3. morI,paranAlA kernel N 1. dAnA,chhoTA anAja yA dAnA,2. bIja,garI,tatva,gUdA kerosene N 1. miTTI kA tela kersey N 1. e ka prakAra kA moTA UnI kapaDA ketchup N 1. chaTanI kettle N 1. ketalI,degachI,de ga,kaDAhI key N 1. tAlI,ku.njI,chAbhI,2. TIkA,dIpikA,vyAkhyA,ku.njI keynote N 1. sa.ngIta me.n mukhya svara,koI mukhya siddhAnta yA vichAra,mukhya bAta keystone N 1. maharAba ke bIcho.n bIcha kA patthara khan N 1. sarAya,pathikAshrama,2. kh A.n,eka upAdhi kick N 1. lAta kI mAra,pAda prahAra,khurAghAta kick VT 1. lAta mA ranA,latiyAnA kid N 1. halavAna,bakarI kA bachchA,2. lakaDI kA gaThThA,3. kaThau tI,4. dhokA,chhala kid VT 1. dhokA denA kidnap VT 1. nikAla le jAnA,le bhAganA,k isI vyakti ko churA le jAnA kidney N 1. gurdA kill VT 1. mAra DAlanA,2. jIta len A,vasha me.n kara lenA,mohita karanA killing A 1. mArane vAlA,ghAtaka,mohita kar anevAlA,sammohaka kiln N 1. bhaTTA,A.nchA,pajAvA kilogram N 1. kilo,eka phrA.nsI sI nApa jo eka hajAra graima ke barAbara yA savA do pau.nDa se kuchha kama hotA hai kilometre N 1. mITara,eka phrA.nsIsI nApa jo eka hajAra mITara ke barAbara y A pA.ncha pharalA.nga ke lagabhaga hotA hai kin N 1. rishtedAra,nAtedAra,nAtA,jA ti,va.nsha,kula kind A 1. kR^ipAlu,dayAlu,meharabAna,hitakara,udAra kind N 1. jA ti,varga,2. jAti,prakAra,bhA.nti,3. paidAvAra,upaja kindle VT 1. Aga lagAnA,jalA nA,prajvalita karanA,sulaganA,2. Aga babUlA honA kindred A 1. sagotra,sa.nba.ndh I,sajAti kindred N 1. kuTumbI,ba.ndhugaNa,samba.ndhI,bhAI ba.ndhu kinetic A 1. g ati sa.nba.ndhI,gatyAtmaka kingdom N 1. rAjya,bAdashAhata,rAjatva,shAsana,2. jAt i,varga kingfisher N 1. rAmachiraiyA kinship N 1. nAtedArI,sambandha kirk N 1. g irjAghara

kiss N 1. chumbana,chummA,bosA,pyAra kiss VT 1. chumbana karanA,chUmanA,chummA l enA,pyAra karanA kit N 1. lakaDI kA nA.nda,2. chikArA,sAraDgI kitchen N 1. rasoI ghara,pAkashAlA,bAvarchIkhAnA kite N 1. chIla,2. luTerA,3. pata.nga,guDDI,tukkal a kitten N 1. bilauTA,billI kA bachchA knack N 1. khilaunA,hastalAghava,kaushala ,chAlAkI,yukti knapsack N 1. sipAhI kA jholA knead VT 1. gU.ndhanA,mADanA,sAnanA ,sau.ndanA knee N 1. ghuTanA kneecap N 1. ghuTane para kI Upara kI haDDI kneel V T 1. ghuTane jhukAnA,ghuTano.n ke bala baiThanA knell N 1. shoka sUchaka gha.nTe kI dhvani knell VT 1. bajAnA,2. mR^ityu ke samaya gha.nTA bajAnA yA bajanA knic k-³èƸè³è N 1. tuchchha vastu,sAmAna knife N 1. chAkU,chhurI,kutaranI,2. prANa g hAtaka yuddha knife VT 1. chhurI se kATanA knight N 1. bahAdura,shUravIra,eka pa davI,nAiTa knight VT 1. nAiTa kI padavI se sushobhita karanA knighthood N 1. nAi Ta yA shUravIra kI padavI knit N 1. binAva,banAvaTa knit VT 1. baTanA,milAnA,joD anA,mA.nTanA,2. jAlI bunanA,baTanA knitting A 1. bunanA,binAvaTa,baTanA knob N 1 . gA.nTha,gumaDA knock N 1. Takkara,khaTakhaTAhaTa knock VT 1. mAranA,khaTakhaTA nA,TakarAnA knoll N 1. ghaNTA bajAnA,2. ghaNTe kA shabda,3. chhoTI gola pahADI k noll VT 1. ghaNTA bajAnA knot N 1. gA.nTha,giraha,2. ulajhanA,3. guchchhA,4. jat thA,5. peDa kI gA.nTha jahA.n se DAla nikalatI hai knot VT 1. gA.nTha bA.ndhanA, saTAnA,eka me.n milAnA knotty A 1. gA.nThadAra,2. kaThina,pechIdA,dubedhi know V T 1. samajhAnA,jAnanA,pahachAnanA knowing A 1. jAnakAra,chAlAka,sacheta knowingl y Adv 1. chaturatA se,2. jAnabUjhakara knowledge N 1. GYAna,jAnakArI,bodha,pahac hAna,sUchanA,parichaya,2. vidyA known A 1. GYAta,jAnA huA knuckle N 1. a.ngulI k A joDa knuckle VT 1. a.ngulI ke pora se dabAnA yA mAranA label N 1. lebala,saran Ame ke lie chippI yA parachA,sUchaka patra label VT 1. patA nishAna likhakara ch ipakAnA,sUchaka patra lagAnA laboratory N 1. prayogashAlA,attAra kI dukAna,rasAy ana kI jA.ncha kA ghara,rasa kriyA sthAna laborious A 1. mehanatI,parishramI,2. sakhta,kaThina laboriously Adv 1. kaShTa se,mushkila se,parishrama se labour N 1 . shrama,parishrama,mehanata,2. kAma,kArya,majadUrI,3. laDakA janane kI pIDA,pra sava kI pIDA,4. majadUra dala,shramika samAja

labour VT labourer N labyrinth N lace N lace VT lack N lack VT lackadaisical lac key N lackey VT lacklustre laconic A lad N ladder A lade N lade VT ladle N lady N lag A lag VT laggard A lagoon N lair N laird N laity N lake N lamb N lame A la me VT lament N lament VT lamentable lamp N lampoon N lampoon VT lance N lance VT lancer N land N land VT landed A vAlA landing N landlady N landlord N 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. A 1. 1. A 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1 . 1. 1. 1. A 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. parishrama karanA,kAma karanA,kaShTa karanA,takalIpha uThAnA,2. prasava kI pIDA me.n honA majadUra,kAma karanevAlA,shramika TeDhe rAsto.n vAlA sthAna,bha.nvara jAla,ghUmaghumaiyA,bhUlabhulaiyA,gorakha dha.ndhA,pegha kinArI,goTA,bela,DorI,jA lI,laisa DorI se bA.ndhanA,lesa lagAnA kamI,AvashyakatA,abhAva,hInatA,shUnyatA k hAlI honA,kama honA,nyUna honA,vihIna honA,rahita honA 1. bhAvuka,dhyAnamagna,ch intAkula pyAdA,harakArA,TahaluA sevA Tahala karanA,2. naukara kA kAma karanA 1. dhu.ndhalA,prakAsha hIna,phIkA,niShprabha sa.nkShipta,chhoTA,mukhtasara,laghu,al pa shabdaka laDakA,naujavAna,chhokarA sIDhI,misenI,jInA bojha,mAla asabAba,kirAy A,bhADA lAdanA,bojhanA,bojhA rakhanA,3. DubonA chamachA,DoI,kalachhula mahilA,de vI,kulA.nganA,bIbI,rAnI,bAI,kulIna strI DhIlA,mandA,madhyama,2. antima dhIre cha lanA,pichhaDanA susta,DhIlA,manda daladala,jhIla mA.nda,bila,ja.ngalI jAnavara k I rahane kI jagaha saradAra,jamIndAra,adhiShThAtA gR^ihasta jana jo pAdarI nahI. n hai,prAkR^itajana jhIla,tAla,2. gulAbI ra.nga memanA,bheDa kA bachchA la.ngaDA ,lUlA,pa.ngula,ukhaDApukhaDA,TUTA,bha.nga la.ngaDA karanA,pa.ngula karanA,apAhij a karanA,bha.nga karanA,apUrNa karanA ronA,vilApa,shoka ra~nja karanA,shoka kara nA,ronA,2. vilApa karanA,mAtama karanA 1. shokajanaka,vilApamaya,shokAspada dIpa ka,diyA,laimpa,chirAga AkShepa,nindA AkShepa karanA,nindA karanA barchhA,bhAlA b archhA mAranA,nashtara lagAnA,chIranA,phADanA nashtara,chIrane phADane kA astra, shalAkA pR^ithvI,miTTI,thala,bhUmi,jamIna,2. mulka,desha,3. bhUsa.npatti,ilAkA t aTa yA tIra para utaranA jamIndAra,sthAvara,sa.npattivAn,jAyadAda gaira manakUlA yAnI makAna yA jamIna vagairaha kA rakhane 1. kinAre para utaranA 1. jamIndArina,bhUsvAminI,2. bhaThiyArina 1. jamIndAra,ja mIna kA svAmI,adhiShTAtA,bhUsvAmI,gR^ihapati,mAlika makAna,2. bhaThiyArA

landmark N 1. sImAchihna,sarahada,DA.nDA,bhe.nDa,sthala sImA,2. jamIna para U.nc hI jagaha jo jahAja ko rAha dikhAne kA kAma de,3. aitihAsika ghaTanA landscape N 1. jitanI pR^ithvI eka bAra me.n dikhAI deve,dehAta kI tasvIra,kisI bhUmi prade sha kA chitra landslide N 1. bhUskhalana,jamIna ke eka baDe TukaDe kA pahADa par a se phisala jAnA lane N 1. galI,kUchA language N 1. bhAShA,jabAna,bolI languid A 1. susta,thakA,mA.ndA,kamajora,nirbala languish VT 1. kamajora honA,durbala ho nA,murjhAnA,susta honA lanky A 1. dubalA patalA,lambA lantern N 1. lAlaTena,phAn Usa,ka.nDIla,laimpa lap N 1. pallA,a~nchalA,2. goda,a.nka,3. kinArA lap VT 1. ta ha karanA,lapeTanA,2. chapaDa chapaDa karanA,chATanA lapse N 1. DhAla,girAva,phi salAva,chUka,galatI lapse VT 1. DhalanA,phisalanA,dhIre dhIre jAnA,bItanA,chUkan A,bhraShTa honA lar N 1. kula devatA larceny N 1. chorI lard N 1. sUara kI charb I large A 1. baDA,mahAna,chauDA,2. bahuta,prachura,3. udAra largely Adv 1. vistA ra se,kasarata se largess N 1. bhe.nTa,pAritoShika,inAma,puraskAra lark N 1. lAv A,kumarI,chakravAka,agra larva N 1. lArvA,illI,kIDe kI a.nDe se nikalane para sU rata,kITaDibha laryngitis N 1. ka.nThanAlI kI sUjana aura jalana larynx N 1. Te. nTuA,halaka,gaTI,ka.nThanAlI lascivious A 1. kAmuka,lampaTa,kAma hetuka lash N 1 . chAbuka,tasmA,rassI,DorI,koDA,2. koDe kI mAra lash VT 1. koDA mAranA last A 1. anta kA,antima,pichhalA,gujarA huA,gata last Adv 1. Akhira ko,anta me.n last N 1. bojha,2. nApa,3. jUte kI lakaDI,pharmA last V 1. rahanA,sahana karanA,jhelanA lasting A 1. chalatAU,TikAU,chalAU,sthAyI,chirasthAyI lastly Adv 1. anta me.n,n idAna,AkhirakAra latch N 1. billI,siTakanI latchkey N 1. billI khisakAne kI chAb hI yA ku~njI late A 1. dera,susta,dera kA,atikAla,belAtIta,2. bahuta dina chaDhe yA rAta gaye,3. vaikuNThavAsI,svargIya,4. pada se alaga late Adv 1. abera karak e,dera karake,vilamba se,2. hAla me.n lately Adv 1. hAla me.n,thoDe dina hue lat eness N 1. dera,abera,vilamba latent A 1. bhItarI,gupta,adR^ishya,aprakaTa later A 1. bAda kA,pichhalA,uttarakAlIna,apara lateral A 1. bagalI,pahalU kA,kinAre k A,pArshvika,pArshvasya lathe N 1. kharAda,chakrayantra lather N 1. sAbuna kA phe na

lather VT 1. sAbuna kA phena lagAnA,phenadAra honA latitude N 1. akShA.nsha,vish va rekhAntara,2. chauDAI,3. sthAna,vistAra,4. svata.ntratA,svAdhInatA latrine N 1. TaTTI,chharachhobI,pAkhAnA,sa.nDAsa latter A 1. hAla kA,pichhalA lattice N 1. jhilamilI,jha.njharI,lakaDI yA lohe kI jAlI laud N 1. prasha.nsA,stuti,tArIpha laud VT 1. prasha.nsA karanA,sarAhanA,guNa gAnA,tArIpha karanA laudable A 1. pra sha.nsanIya,sarAhane yogya,guNa gAne yogya,sarAhanIya laudatory A 1. prasha.nsAy ukta,stutivAda,pUrNa,prasha.nsAtmaka laugh N 1. ha.nsI,hAsya,khilakhilAhaTa laug h VT 1. ha.nsanA,kikola karanA,2. ha.nsI karanA laughable A 1. ha.nsane yogya,hA syotpAdaka,hAsyakara laughing-×è½å¸è³è N 1. ha.nsI uDAne kI vastu,hAsyapAtra lau ghingly Adv 1. ha.nsa kara,ha.nsI se laughter N 1. ha.nsI,hAsa,khilakhilAhaTa,kh allI launch N 1. naye jahAja ko samudra me.n DAlanA,2. jahAja kI sabase baDI nAv a launch VTI 1. chalAnA,phe.nkanA,2. pAnI me.n khasakAnA yA chalAnA,3. Arambha k aranA,Arambha karAnA,chalAnA launder N 1. dhobI launder VT 1. dhonA laundry N 1. dhobIghATa,dhobiyo.n ke kapaDe dhone kA sthAna yA ghATa,kapaDe dhone kA makAna, 2. dhulAI laureate A 1. lArela kI pattiyo.n se sajA huA,hAra yA tAja pahane hue laureate N 1. i.ngalai.nDa kA rAjakavi laurel N 1. kalpavR^ikSha,eka sadA harA r ahane vAlA vR^ikSha,2. lArela kA tAja lava N 1. pighalA dravya jo jvAlAmukhI pah ADa se nikalatA hai,AgneyodgAra,lAvA lavatory N 1. dhone kI jagaha,hAtha mu.nha dhone kA kamarA,2. ghAva dhone kI davA lavender N 1. eka sugandhita vR^ikSha lav ish A 1. bahuprada,bahuta,2. ativyayI,vyayashIla,uDAU,phajUla kharcha lavish VT 1. uDAnA,vyaya kharcha karanA,phU.nkanA,luTAnA law N 1. niyama,kAnUna,vyavasthA vidhAna,siddhA.nta,dastUra law-ÊèÏᤳáÏè N 1. vyavasthAla.nghI,kAnUna toDane vAl A lawful A 1. shAstrAnusAra,vyavahArAnusAra,dharmashAstrasa.nmata,shAstravihita, nyAyochita lawless A 1. dharma viruddha,avidhi,vyavasthA viruddha,svechchhAchArI lawlessness N 1. gaDabaDI,niyamAtikramaNa lawn N 1. khulA huA ghAsadAra maidAna ,2. baDhiyA malamala lawsuit N 1. nAlisha,mukaddamA,abhiyoga,vyavahArapada lawye r N 1. shAstraGYa,vakIla lax A 1. DhIlA,shithila,udAsa,narma,dharma bhraShTa lax N 1. DhIlApana,shithilatA,AchAra bhraShTatA laxative A 1. rechaka,shithila kara ne vAlA laxative N 1. rechaka auShadhi,mulAyama karane vAlI davA,ghuTTI laxity N 1. DhIlApana,shithilatA lay A 1. sAmAnya jana samba.ndhI,gR^ihastha samba.ndhI lay N 1. parta,astara,2. katAra,3. sharta,dA.nva,4. gIta lay VT 1. rakhanA,pasAr anA,2. pesha karanA,Age rakhanA,3. mAra girAnA,haTAnA,4. taratIba se lagAnA,sajA nA,5badanA,dA.nva para rakhanA,6. ( aNDA) denA,7.lagAnA,8.gADanA

layer N layman N lazar N laziness N lazy A lea N lead N lead N hai.n lead VT lea den A leader N leading A leaf N leaflet N leafy A league N leak N leak VI leakag e N leaky A lean N lean VI lean VT leap VT learn VT learned A learner N learning N lease N lease VT leasehold N leash N least A least Adv leather N leave N leav e VT lecture N lecture VT lecturer N ledge N ledger N lee N leech N 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. parta,kyArI,a.nkura,2. a.nkuA lagAne vAlA,aNDA dene vAlA gR^ihastha,duniyAdAra,s AmAnya jana koDhI,kuShTha rogI sustI,Alasya AlasI,susta chArAgAha,hAra aShThepad a,netR^itva,agragamana,agravAnI,2. dR^iShTAnta,udAharaNa sIsA rA.ngA,2. sAhula,t hAha lene kA la.ngara,panasAla,3. sIse kI pattiyA.n jo chhapAI me.n lagatI rAstA dikhAnA,le chalanA,netA honA sIsA kA banA huA,2. bhArI,dhImA,ma.nda rAha dikhAn e vAlA,netA,mArga darshaka,aguA,senApati,2. sa.npAdaka kA lekha pradhAna,shreShT ha,bahuta Avashyaka yA prabhAvashAlI pattA,patra,pattI,varka,2. pannA,patra,3. p allA chhoTI pattI,2. samAchAra patra,sUchanA patra,laghupatra,patraka pattIdAra sa.nyoga,mela,sa.ngha chheda,darAra rasanA,TapakanA,chUnA chUnA,TapakanA,chU jAn e kA harajAnA,TapakAva,risAva jisame.n chheda ho,chhidrayukta,chUnevAlA,2. jo bh eda batalA diyA karatA hai dubalA,patalA,2. binA charbI kA mA.nsa jhukanA,Teka l agAnA jhukAnA,2. sambhAlanA kUdanA,uchhalanA,phA.ndanA jAnanA,sIkhanA,paDhanA,2. sikhAnA vidvAn,paNDita,vishArada,chatura,nipuNa,dakSha sIkhanevAlA,vidyArthI,sh iShya sIkhanA,adhyayana,abhyAsa,2. vidyA,vidyA prApti,vidvattA,pA.nDitva,pravINa tA paTTA,lagAma yA kirAye para uThAnA kirAye para denA,ThekA para denA ThekA,The ke kI bhUmi paTTA,paTTI,DorI,tasmA jisame.n bAja ba.ndhA rahatA hai saba se chho TA,laghutama kama se kama,bahuta hI kama pakkA yA kamAyA huA chamaDA chhuTTI,AGY A,vidA chhoDanA,chhoDa jAnA,2. chhoDa kara maranA,3. chalA jAnA vyAkhyAna,vaktR^ itA,2. upadesha,shAsana phaTakAra vyAkhyAna denA,upadesha denA,sIkha denA,bayAna karanA vyAkhyAtA,upadeshaka,shikShaka,lekchara dene vAlA,vyAkhyAna dene vAlA ka gAra,pahADa kA nikalA huA hissA,parta,ubharA huA bhAga khAtA,bahI,lekhA bahI hav A kI pratikUla dishA,2. ADa kI jagaha,sharaNa,shA.nta sthAna vaidya,chikitsaka,2 . jo.nka

leech VT leer N lees N left A leg N legal A legalize VT legally Adv legation N l egend N legendary A legible A legion N legislate VI legislative legislator legis lature legitimacy legitimate legume N leisure N lemon N lemonade N lend VT lengt h N lengthen VT lengthwise lengthy A leniency N lenient A lens N lentil N leopar d N leper N leprosy N lesion N less A less Adv lessen V lesser A lesson N lessor N lest Conj let N let VI 1. jo.nka lagAnA 1. tirchhI dR^iShTi,kaTAkSha,kAnakhI 1. talachhaTa,nIche kA mai la 1. bA.nyA,ulTI ora 1. TA.nga,paira,pAyA 1. shAstrAnukUla,shAstranihita,nyAya, kAnUnI,niyamAnukUla 1. vyavasthAnurUpa banAnA,jAyaja karanA,pramANita karanA,adh ikAra denA 1. kAnUna ke anusAra,vaidharUpa se,vidhivat,nyAyochita rUpa se 1. dUt agaNa,pratinidhi,2. dUta yA pratinidhi kA nivAsa sthAna 1. jhUThI kahAnI,apUrva kahAnI,paurANika kathA,kahAvata 1. kahAvatI,jhUThA 1. sApha paDhane yogya,spaShT a,prakaTa,samajhane yogya 1. phauja,dala,senA,bhIDa 1. kAnUna banAnA,niyama banA nA,vyavasthA karanA A 1. vyavasthApaka,niyAmaka,vidhikArI N 1. vidhAyaka,kAnUna banAnevAlA,niyama banAnevAlA,vyavasthApaka,shAstrakAra N 1. vidhAnasabhA,kAnUna banAne vAlI sabhA,vyavasthApikA sabhA,vyavasathApaka a.nga N 1. auchitya,yathArt hatA,asaliyata,kharApana,sachchAI A 1. uchita,asala,kharA,sachchA,jAyaja 1. phal I,chhImI 1. chhuTTI,avakAsha,phursata,ArAma,kAryanivR^itti,vishrAma 1. nIbU 1. l emoneDa,nIbU kA rasa milA huA mIThA pAnI 1. udhAra denA,R^iNa denA,denA 1. lambA I,vistAra,phailAva 1. lambA karanA,baDhAnA,tAnanA,nA Adv 1. lambAI me.n,ADA 1. l ambA,baDA 1. narmI,mulAyamiyata,mR^idulatA 1. narma,mR^idula,dayAlu,mulAyama,kom ala 1. shIshA,durbIna yA khurdabIna kA kA.ncha,kA.ncha 1. dAla,masUra,masUra kI dAla 1. tenduA,chItA 1. koDhI,kuShTharogI 1. kuShTharoga,koDha,aparasa 1. choTa, jakhama,ghAva,kShati,nukasAna 1. thoDA,nyUnatara,kama,2. alpa parimANa 1. thoDe me.n,alpa parimANa se 1. ghaTAnA,kama karanA 1. chhoTA,bahuta chhoTA,laghu 1. pA Tha,sabaka,shikShA,upadesha 1. paTTAkAra,paTTA dene vAlA 1. aisA na ho ki,shAyad a,kadAchit,kyA jAne 1. ADa,roka,derI 1. bhADe para uThanA

let VT lethal A lethargy N letter N lettered A letters N levee N level A level N level VT lever N levity N levy N levy VT lewd A lexicon N liabilities liability N liable A liar N libel N libel VT liberal A liberal N liberalism liberate VT l iberation liberty N libra N librarian N library N licence N license VT licensee N lick N lick VT lid N lie N lie VT lien N lieu N lieutenant life N lifeless A l ifelong A 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. N 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. N 1. N 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. N 1. 1. 1. ThekA denA,bhADe para denA,2. AGYA denA,3. rokanA,aTakAnA prANaghAtaka,nAshakArI Alasya,sustI,gaphalata,mandatA,gaharI nI.nda,nI.nda akShara,varNa,2. patra,sa.n deshapatra,chiThThI,3. chhApe kA akShara paDhA likhA,vidvAn,sAkShara chiThThI,2. vidyA,GYAna,pA.nDitya darabAra,rAjasabhA chaurasa,barAbara,samAna,2. niShpakSha ,samabuddhi,samabhAva samabhUmI,2. samAnatA,barAbarI,niyama,kAyadA chaurasa kara nA,chikanA karanA,barAbara karanA,2. nAsha karanA,3. chalAnA,phe.nkanA Tekana,Da .nDA,bojha,uThane kI kala,DhekalI halakApana,cha~nchalatA,chhichhorApana,ochhApa na ugAhI,2. jamA kI huI senA ugAhanA,baToranA,ikaThThAnA,karanA,2. senA me.n bha rtI karanA la.npaTa,durAchArI,AchAra bhraShTa,duShTa koSha,lugata,shabdakoSha 1. uttaradAyitva,2. R^iNa uttaradAyitva,javAbadahI,jimmedArI,2. jisake lie uttarad Ayitva ho uttaradAtA,uttaradAyI,javAbadeha,jimmedAra,adhIna jhUThA,mithyAvAdI ap avAda patra,badanAmI kA lekha,nindA lekha,aparAdha doSha lagAnA,badanAma karanA udAra,dharmAtmA,dAtA,dAnI,sIdhA,sApha udAra pa.nthI,janatA ke adhikAro.n ko baDh Ane vAlA 1. udAra dala ke siddhA.nta,audAryavAda chhoDa denA,rihA karanA,svAdhIn a karanA,mukta karanA 1. chhuTakArA,rihAI,mukti svata.ntratA,svAdhInatA,chhuTakA rA,AjAdI,2. adhikAra,svatva tulArAshI pustakAlaya kI dekha rekha karane vAlA,pus takAghyakSha pustakAlaya,vAchanAlaya AGYA,adhikAra,sanada,lAisainsa,adhikAra pat ra adhikAranA,AGYA denA lAisainsadAra,adhikAra patra pAne vAlA chATanA,2. choTa chATanA,chapaDa chapaDa karanA Dhakkana,DhakanA,2. papanI,palaka,papoTa jhUTha j hUTha bolanA,2. ArAma karanA,rahanA,honA,leTanA,sonA,3. honA,sthita honA dAvA,sv atva,adhikAra,haka jagaha,sthAna,khAtira 1. pratipuruSha,pratinidhi,2. upasenApa ti visheSha jIvana,prANa,jAna,astitva,Ayurbala,2. jIvana kA Dha.nga,AcharaNa,vya vahAra,3. jIvanI,jIvana charitra nirjIva,bejAna,murdA,prANarahita,nirutsAha,nist eja jIvana bhara kA,Ajanma

lift N 1. utthApana,uThAne kA kAma,2. jo chIja uThAyI jAya,3. liphTa,uttolanasAd hana,vaha ya.ntra jisase koI chIja uThAI jAya,bijalI se Adamiyo.n ko Upara uThAn e vAlA ya.ntra lift VT 1. uThAnA,ukasAnA,ubhAranA,dila baDhAnA ligation N 1. bA. ndhanA,ba.ndhAva light A 1. chamakIlA,chamakadAra,ujAlA,2. halakA,laghubhAra,3. sarala,sukara,sugama,akaThikaThina light N 1. roshanI,prakAsha,jyoti,ujAlA,2. di na,3. chirAga,momabattI,dIpaka,4. bodha,GYAna light VT 1. sulagAnA,jalAnA,ujAlA karanA,prajvalita karanA light-Øá¤Ïè½á¿è A 1. prasannachita,chi.ntArahita lighte n VT 1. chamakAnA,sApha honA lighthouse N 1. roshanIghara,jisame.n jahAja vAlo.n ko.n rAstA dikhalAne ke liye U.nche para roshanI hotI hai,dIpagR^iha lightly Ad v 1. halake se,saralatA pUrvaka,AhistA se lightness N 1. halakApana,chamaka ligh tning N 1. bijalI,dAminI like A 1. sadR^isha,samAna,barAbara,eka sA like Adv 1. tulya rUpa se like N 1. pratirUpa,samAna,tulya rUpa like VT 1. pasanda karanA,ch AhanA,bhoga karanA likelihood N 1. sambhAvanA,gumAna,AsAra likely A 1. sambhava, AshAjanaka,honevAlA likely Adv 1. kadAchit,sambhava,hone ke yogya liken VT 1. mi lAnA,upamA denA likeness N 1. sAdR^ishya,samAnatA,tasavIra,chitra,pratirUpI like wise Adv 1. usI rIti se,usI taura para,aura bhI,atirikta liking N 1. chAha,chask A,khushI,prasannatA,abhilAShA,2. dashA lilac N 1. bakAhana lily N 1. kumuda,nali nI,kamala,naragisa limb N 1. a.nga,joDa,avayava,DAlI,shAkhA,2. kinArA lime N 1. chUnA,saphedI,2. lAsA,3. eka prakAra kA nIbU lime VT 1. lAsA lagAnA,2. pha.nsAnA ,3. peDa ityAdi me.n chUnA denA limestone N 1. ka.nkaDa limit N 1. sImA,hada,ava dhi,a.nta,kinArA,2. roka limit VT 1. sImA me.n bA.ndhanA,rokanA,gheranA,parimita karanA,sImAbaddha karanA limitation N 1. sImA ba.ndhana,2. parimitatA,3. roka,p AbandI,kaida,4. avadhikAla,mIyAda limited A 1. parimita,sImAbaddha,sa.nkIrNa,ghi rA huA,kotAha,ta.nga limitless A 1. asIma,aparimita,niravadhi limp VT 1. la.ngaD AnA linchpin N 1. kIlA jo pahiye ko dhurI para rakkhe linden N 1. nI.nbU kA peDa line N 1. sUta,DorI,2. rekhA,lakIra,3. Dha.nga,khAkA,rekhA,4. va.nsha,gharAnA,5 . pa.nkti,pada,darjA,6. i.ncha kA bAravA.n a.nsha,7.sImA,meDa,8.shreNI,9ela kI s aDaka,lAina line VT 1. astara lagAnA,nishAna lagAnA,chihna karanA,lakIra banAnA, pa.nkti lagAnA linear A 1. rekhA kA,pa.nktirUpa,rekhAmaya,2. sIdhA linen N 1. sa na kA kapaDA liner N 1. samudra gAmI jahAja

linger V 1. vilamba yA derI karanA,socha vichAra karanA,dIrgha kAla taka rahanA, ( dukha me.n) rahanA,jhUlanA,ghulanA linguist N 1. bhAShA pravINa,bahubhAShI lin guistic A 1. bhAShA sa.nba.ndhI,bahu bhAShA adhyayana sa.nba.ndhI lining N 1. as tara,astaradenA,ityAdi link N 1. laDI,2. mashAla link VT 1. joDanA,milAnA,sa.nyu kta karanA lint N 1. phAhA banAne kA UnI kapaDA,battI,paTTI lintel N 1. chaukhaT a lion N 1. shera,si.nha lip N 1. oTha,ho.nTha,oShTha,adhara,2. kinArA lip VT 1. chUmanA liquefy VI 1. galanA,pighalanA liquefy VT 1. galAnA,pighalAnA liqueur N 1. mIThI sugandhita madirA liquid A 1. tarala,bahane vAlA,2. patalA,3. pAnI ke bhA.nti,4. jalamaya,5. mulAyama,chikanA liquid N 1. rasa,tarala vastu,jala liqui date VT 1. hisAba sApha karanA,bhugatAna karanA,bebAka karanA,chukAnA,paTAnA liq uidation N 1. hisAba kitAba kA phaisalA kisI kArakhAne ko banda karanA,bhugataun a,chukautA,divAlA,R^iNashodhana,R^iNamukti liquidator N 1. R^iNashodhana karAne vAlA liquor N 1. sharbata,peya,surA,madirA,sharAba,dArU list N 1. sUchI,2. banda ,3. akhADA,da.ngala list VT 1. sUchI me.n likhanA,2. sunanA,3. virodha karanA,pr ativAda me.n laganA listen VT 1. dhyAna denA,sunanA listless A 1. beparavAha,gAp hila,bekhabara,asAvadhAna litany N 1. IsAiyo.n me.n eka sAdhAraNa prArthanA kI r Iti literacy N 1. sAkSharatA,paDhane likhane kI yogyatA literal A 1. AkSharika,y athAshabda,akShara prati akShara,shabda prati shabda,ThIka ThIka literate A 1. p aDhA likhA,2. sAkShara literate N 1. thoDA paDhA likhA AdamI,sAkShara manuShya l iterature N 1. vidyA,sAhitya,kisI viShaya kA shAstrasamUha lithe A 1. lachIlA,na rma,mulAyama,2. phurtIlA lithography N 1. patthara kA chhApA,lipI,pAShANalekhana litigate VTI 1. adAlata me.n laDanA,mukaddamA khaDA karanA litigation N 1. muka ddamA,kAnUnI jhagaDA,abhiyoga,mukadamA laDanA litigious A 1. mukaddamA laDane vA lA,vivAdI,jhagaDAlU litter N 1. DolI,pAlakI,2. kUDA,karakaTa,3. jhola little A 1 . chhoTA,thoDA,tuchchha little Adv 1. thoDe me.n,alpa parimANa se little N 1. al pa vastu,2. alpa sthAna liturgy N 1. IsAiyo.n kI prArthanA karane kI rIti livabl e A 1. jIne yogya,rahane yogya,2. nivAsa karane yogya live A 1. jItA,jAnadAra,jI vita,2. phurtIlA,chAlAka,3. jalatA huA,sulagatA huA,4. chaTakIlA live VI 1. jInA ,jIvita rahanA,ThaharanA,rahanA,gujara karanA,bitAnA

livelihood lively A liver N livestock N livid A living A living N living Êá¦Æèµè lizard N lo I load N load VT lenA,ladA lenA loaf N loaf VT loafer N loan N loan VT loath A loathe VT loathsome A lob N lob VT lobby N lobe N lobster N local A local N locality N localize VT locate VT location N loch N lock N lock VT lock-¨ Èè N locomotive locomotive locust N lodge N sthAna lodge VT lodging N loft N lof ty A N 1. jIvikA,rojI,rojagAra 1. jIvita,jindA,bolatA huA,phurtIlA,khusha,jAnadAra,sa jIva,utsAhapUrNa,chaTaka 1. jInevAlA,rahanevAlA,2. kalejA 1. Dhora,DA.ngara,chau pAye,maveshI 1. kAlA,nIlA,sIse ke ra.nga kA,2. badara.nga,bhadde ra.nga kA 1. jI vita,sajIva,vartamAna,jAnadAra,vidyamAna,2. kriyAshIla,3. bahane vAlA 1. jIvikA, jIvana nirvAha,rojI LWG 1. jIvadhArI,prANI 1. chhipakalI,bAmanI,guherA,giragiTa 1. dekho 1. bojha,bahAra,2. dabAva 1. bojha lAdanA,bhArI karanA,2. bahuta denA,b haranA,mAla lAdananA,3. ( ba.ndUka Adi) bharanA,4. bharA 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. A N 1. 1. 1. 1. 1. 1. pAva roTI id hara udhara ghUmanA,DA.nvADola phiranA,vR^ithA samaya vyatIta karanA susta AdamI ,AlasI manuShya,AvArA,ghumakkaDa,badamAsha R^iNa,udhAra,karja udhAra denA,R^iNa denA anichchhuka,vimukha,aprasanna ghR^iNA karanA,napharata karanA,anichchhA pra kaTa karanA ghR^iNita,ghR^iNA yogya,nAgavAra susta AdamI,mUDha AdamI sustI me.n girA denA labI,chaupAra,upashAlA a.nsha,bhAga,2. rila,paralikA jhI.ngA machhalI sthAna sUchaka sthAnika,sthAnIya,deshI,mukAmI stithi,sthAna,jagaha,mukAma eka ni rdiShTa sthAna denA sthApana karanA,rakhanA,baiThanA,sthAna nirdiShTa karanA sth Ana,sthitI,2. sthAna nirUpa jhIla,khADI tAlA,2. ba.ndUka kA ghoDA,3. bA.ndha,4. laTa,jUDA,shikhA,alaka tAlA lagAnA,2. banda karanA,lapeTanA,gheranA havAlAta 1. chalanashIla,gativishiShTa 1. rela kA i.njana,kala TiDDI,2. bha.nbhIrI chhoTA sA ghara,jhopaDI,2. vivara,mA.nda,3. phrI mesana logo.n kA samAja yA unake ekatrit a hone kA rakhanA,basAnA,ghara yA kamarA denA,sthAna denA,TikAnA,2. TikanA,basan A,rahanA ThaharanA,TikanA,TikAnA,2. DerA,Tikane kA sthAna,kirAye para liyA huA g hara U.nchAI,2. TA.nDa,chhala uchcha,U.nchA,baDA,shAnadAra,ghamaNDI,uddhata

log N loggerhead logic N logical A logically Adv loiter VT lone A loneliness lon ely A lonesome A long A long Adv long VI longevity N longing N longitude N look N look VI look VT look-°¨½è N loom N loom VT loon N loop N loophole N loose A lo ose VT loosen VI loot N loot VTI lop N lop VT lope N lope VI lord N lord VTI lor e N lose VTI loss N lost A lot N lottery N lotus N loud A loudly Adv 1. N 1. 1. 1. 1. 1. N 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1 . 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. lakaDI kA kundA,laTThA 1. mUDha,gAvadI,mUrkha,bevakUpha nyAya shAstra,tarka shAs tra tarka vidyA viShayaka,vivAdI,tarka siddha,shuddha,nyAyasa.ngata nyAyashAstra vata,shuddha rUpa se,ThIka dera karanA,TAla maTola karanA akelA,nirjana,sunasAna 1. akelApana binA sAthI kA,asahAya,akelA,nirjana,sunasAna akelA,nirjana lambA,d Irgha,baDA,bhArI,kaThina,2. chirakAla dUra taka baDI lAlasA karanA,tarasanA,bahu ta chAhanA dIrghAyu,baDI umra lAlasA,abhilAShA lambAI,2. madhyAhna rekhA se pUrv I vA pashchimI dUrI,deshAntara dekhanA,rUpa,dR^iShTi,AkAra prakaTa honA,dikhAI d enA vichAra karanA,khojanA,dekhanA,tAkanA dR^iShTi,rakShA,2. dR^iShTi rakhane kA sthAna,chaukasI rakhane kA sthAna julAho.n ke bunane kA rAchha,tA.nta,karaghA, baDA aura dhu.ndhalA dikhAI denA pAjI,badamAsha,duShTajana,khala,2. jala pakShI phandA,tukanA,phA.nsA chhidra,bhAgane kA gupta mArga yA upAya khulA huA,DhIlA,2. durAchArI,3. aspaShTa,anishchita kholanA,DhIlA karanA DhIlA karanA,kholanA,chho DanA lUTa,lUTa kA mAla lUTanA peDa kI chhATana kATa DAlanA,alaga karanA,kataranA ,kalama karanA,chhA.nTanA lambA Daga lambe lambe Daga dharanA svAmI,prabhu,sarad Ara,nAyaka,shAsaka,hAkima,kulInajana,pati,bhartAra,parameshvara shAsaka kI bhA.n ti vyavahAra karanA,shAna jamAnA,atyAchAra karanA vidyA,buddhi,salAha,shikShA,bu ddhimAnI khonA,ga.nvAnA,naShTa karanA,chUkanA,hAranA ghATA,hAni,nukasAna,hAra,pa rAjaya alaga kiyA huA,khoyA huA,hArA huA,2. hairAna,naShTa,alopa,acheta,adR^iShT a bhAgya,kismata,2. hissA,a.nga,bhAga,guTikA,3. palle paDanA,hisse me.n AnA lATa rI kamala,padma uchcha svara,u.nche svara kA,joradAra,bhArI,jora kA jora se shab da karatA huA

lounge VT louse N louvre N lovable A love N love VTI lovely A lover N low A low Adv low VI lower VTI lowland N lowly A loyal A loyalist N loyalty N lubber N lub ricant A lubricant N lubricate VT luce N lucid A luck N luckily Adv lucky A lucr ative A ludicrous A lug VT luggage N lukewarm A lull N lull VTI lullaby N lumbar A lumber N lumber VT luminary N luminous A lump N lump VT lumpy A lunacy N luna r A lunatic A 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. samaya vR^ithA khonA,vyartha paDe rahanA,maTaragashtI karanA jU.n,chIlara dhu.nv ArA pyAra karane yogya,manabhAvanA prema,prIti,pyAra,chAha,ruchi,praNaya,sneha p asanda karanA,chAhanA,pyAra karanA,sneha rakhanA,prema karanA manohara,pyArA,sun dara,subhaga pyAra karane vAlA,anurAgI,premI,mitra nIchA,dhImA,dabA huA,dalita,k amInA,nimna shreNI kA,gaharA,nirdhana,ka.ngAla,garIba nIche,dhIre se baila kI ta raha DakAranA yA bolanA nIchA karanA,mUlya ghaTAnA,ghaTAnA,utAranA,dabAnA,kama h onA tarAI,nIchI bhUmi nIcha,nIchA,adhIna,adhama,namra rAjabhakta,AGYAkArI,sachch A,bhakti yukta rAjabhakta,rAjapakSha samarthaka svAmibhakti,sachchAI,vaphAdArI,I mAnadArI AlasI,gAvadI,kAmachora,phUhaDa chikanA karane vAlI chikanA karane vAlI vastu chikanA karanA eka prakAra kI machhalI chamakIlA,sApha,suspaShTa,subodha d aiva yoga,sa.nyoga,bhAgya,saubhAgya daiva yoga se,sa.nyoga se,bhAgya se,saubhAgy a se bhAgyavAna,nasIbavara,saphala,sudR^iShTa lAbhakara,phAyade kA ha.nsI kA,ha. nsane ke yogya tAnanA,khI.nchanA,ghasITanA sAmAna,saphara kA asabAba gunagunA,ka ma garama,2. udAsIna,beparavAha sannATA,tUphAna ke pIchhe kA ThaharAva sulAnA,dh ImA karanA,chupa karanA,shA.nta karanA lorI,bachcho.n ko sulAne ke lie gIta kama ra kA,kamara sambandhI kATha kabADa,bekAma kI chIja Dhera lagAnA,ikaTThA karanA, tale Upara rakhanA,lakaDI kATanA chamakIlI vastu,tArAgaNa,chandramA chamakIlA,sA pha,chamakadAra,nitharA DhelA,Dhera Dhera lagAnA DheledAra unmattatA,pAgalapana, siDa,bAvalApana chandramA kA,chandra sambandhI pAgala

lunatic N lunch N luncheon N lung N lunge N lunge VT lurch N lure VI lure VT lur k VI lust N lust VI lustre N lustrous A lute N luxurious A luxury N lye N lymph N lynch VT lynx N mace N machination machine N machinery N machinist N mackerel N mackintosh mad A madam N madcap A madcap N madden VT mademoiselle madras N mad rigal N magazine N magic N magical A magician N magistrate magnanimous magnate N magnesium N magnet N 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. N 1. 1. 1. 1. N 1. 1. 1. 1. 1. N 1. 1. 1. 1. 1. 1. N A 1. 1. 1. pAgala dopahara kA khAnA dopahara kA khAnA phephaDA dhakkA,Thela,Dhakela dhakkA denA,DhakelanA jahAja kA yakAyaka ulaTa jAnA lAlacha denA,lubhAnA phusalAhaTanA, lAlachanA,pralobhananA chhupA rahanA,ghAta me.n rahanA,chhipa kara baiThanA,duba kanA lAlasA,lobha,lAlacha,lipsA,kAma pravR^itti,kAmukatA lobha karanA,kAma bhoga kI ichchhA karanA chamaka,prakAsha,teja chamakIlA,roshana,ujAlA,ujjvala,tejasvI bIna,tambUrA,sAra.ngI viShayAsakta,vilAsamaya,AnandI,vilAsI bhoga vilAsa,viShay a sukha,sukha bhoga sajjIdAra pAnI lasIkA,pa.nchhA,bera.nga pAnI jo pashuo.n kI naso.n me.n hotA hai mArapITa karanA,binA vidhivata nyAya kie da.nDa denA vana b ilAva gadA,soTA,2. jAvitrI 1. upAya,rachanA,ba.ndisha,dA.nva,ghAta,chhala mashIn a,kala,ya.ntra kalaya.ntra,kala yA ya.ntra kA karma kala banAne vAlA chhoTI samu drI machhalI 1. barasAtI pAgala,dIvAnA,unmatta maiDama,bahUjI,AryA,bIvI,begama s AhibA,shrImatI sanakI,pAgala sanakI,pAgala pAgala honA yA pAgala banAnA 1. laDak I,kanyA,ku.nvArI,kumArI madrAsa gA.nva kA gIta patrikA,risAlA,2. bArUda Adi rakh ane kA sthAna jAdU jAdU sambandhI jAdUgara 1. maijisTreTa,daNDadAyaka 1. mahAman aska,udAra amIra,baDA AdamI,rIsa maigneshiyama chumbaka patthara,makatAnIsa,loha kA.nta

magnetic A magnetism N magnificent magnify VT magnitude N maharishi N mahatma N mahogany N maid N maiden N mail N mail VT mailbag N mailman N main A mainland N mainly Adv mainstay N maintain VT maintenance maize N majestic A majesty N major A major N majority N make VT maker N makeshift N malady N malaria N male A male N malevolent malice N malicious A malign VT malignant A mall N malleable A mall et N malpractice maltreatment mama N mammal N 1. 1. A 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. N 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1 . 1. 1. 1. 1. 1. A 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. N N 1. 1. chumbakIya,2. AkarShaka,khI.nchane vAlA AkarShaNa shakti kA utpAdaka kAraNa 1. s hobhAyamAna,vishAla,tejasvI,pratApI chhoTI chIja ko baDA dikhAnA AkAra,kada,pari mANa,2. gurutva,mahatva,baDhAI maharShI mahAtmA eka prakAra kI lakaDI,tuna avivA hitA strI,kumArI,kanyA avivAhitA strI,kumArI,kanyA DAka DAka me.n DAlanA DAka kA thailA DAkiyA mukhya,pradhAna,Avashyaka,khAsa mahAdvIpa,mUla bhUmi mukhyata:,kh Asa kara ke,visheSha kara ke mukhya sahArA,bharosA,pradhAna AdhAra rakhanA,bachA nA,sa.nbhAlanA,nirvAha karanA,jArI rakhanA 1. jIvikA,bachAva,pAlana poShaNa makk A rAja yogya,pratApavAna,shAnadAra,baDA,prabhAvashAlI,vibhUtimAna pratApa,mahatv a,teja,gaurava,vibhUti,aishvarya,2. rAjAo.n aura rAniyo.n kI padavI baDA,pradhAn a,adhika Avashyaka yA mahatvapUrNa,2. bAliga mejara,senAdhipati adhika sa.nkhyA, bahumata,pUrNAvasthA banAnA,DhAlanA,rachanA banAne vAlA,kArIgara,kartA thoDe sam aya ke lie upAya yA sAdhana bimArI,roga,adhamatA maleriyA,2. durvAta,kharAba hav A jo jvara kA kAraNa ho pulli.nga,puruSha jAti kA puruSha,nara 1. burA chAhane v AlA,drohI,aniShTArthI IrShyA,kapaTa,dveSha burA chAhane vAlA,drohI,dveShI,durjan a nindA karanA,badanAma karanA drohI,kapaTI,prANaghAtaka mu.ngarI,2. sairagAha,3 . gubarailA,4. adAlata,vichAralaya pITane se baDhaZne ke yogya,narma,dhanavardha nIya mu.ngarI,mUsara,mArataula 1. duShTa vyavahAra,durAchAra,duShTa AcharaNa 1. durAchAra,kuvyavahAra,badasalUkI mA.n stanapAyI,vaha pashu jo apane bachche ko d Udha pilAte hai.n

mammoth A mammoth N man N man VT manage VTI manageable management manager N mand ate N mandate VT mandatory A mandatory N mane N manganese N mange N manger N man gle VT mango N mania N maniac N manifest A manifest N manifest VT manifestation manifestly manifesto N manifold A manipulate mankind N manly A manner N manoeuvr e N manor N mansion N manslaughter mantel N mantilla N mantle VT manual A manual N manufacture manufacture manufacturer manure N manure VT 1. vishAla,vishAlakAya,bahuta baDA,mahAna 1. bhArI hAthI 1. manuShya,puruSha,nar a 1. Adamiyo.n se bharanA,majabUta karanA 1. chalAnA,shAsana karanA,bandobasta k aranA,prabandha karanA,upAya karanA A 1. shAsanIya,kAbU kA,basa kA,prabandhanIya N 1. praba.ndha,sa.nchAlana,shAsana,bandobasta,anushAsana 1. mainejara,praba.nd ha kartA,sa.nchAlaka,adhiShThAtA,nirvAhaka,kArindA 1. AGYA,Adesha,hukma,2. dUsar e ke nAma para shAsana karane kA adhikAra 1. sau.npanA,dUsare rAShTra ko shAsana ke lie denA 1. anivArya,AGYA sa.nba.ndhI,Adeshaka 1. vaha jisako Adesha mile 1. ayAla,ghoDe shera Adi jAnavaro.n ke gale para bAla 1. mai.nganIja 1. jAnavaro.n kI khujalI yA khArisha 1. haudA,charanI,nA.nda 1. TukaDe TukaDe karanA,vadha ka ranA 1. Ama 1. khabta,tIvra ichchhA,sanaka,pAgalapana,eka viShayAsakti,unmAda 1. khabtI,pAgala 1. spaShTa,sApha,sundara,subodha,pratyakSha 1. jahAja ke mAla kA bIjaka 1. spaShTa karanA,jAhira karanA,subodha karanA N 1. pradarshana,prakAshan a,prachAra,svarUpa prakAsha Adv 1. sApha sApha,spaShTa rIti se,spaShTataH,prakaT a rUpa se 1. ghoShaNApatra,prakAshana patra,prasiddhi patra,ishtihAra,munAdi Ama 1. vividha,nAnA prakAra ke,bahuta se VT 1. chAlAkI se kAma karanA,hAtha me.n le nA,chAlAkI yA dhUrtatA se praba.ndha karanA 1. manuShya jAti,mAnava jAti 1. sAha sI,vIra,dilera,puruSha yogya,puruShochita 1. bhA.nti,Dha.nga,rUpa,chAla,AcharaNa 1. dA.nva,ghAta,yukti,chAlAkI,kaushala 1. jAgIra,jamI.ndArI,tAllukA 1. mahala,b havana,havelI N 1. narahatyA 1. agnisthAna,chUlhe ke Upara rakhane kA tavA 1. du paTTA,oDhanI 1. DhakanA,oDhanA,chhipAnA 1. hAtha se kiyA gayA yA banAyA huA,dast I 1. eka chhoTI kitAba,risAlA N 1. shilpa nirmANa,utpAdana,virachana,kArIgarI,da stakArI VT 1. banAnA,gaDhanA,shilpa nirmANa karanA N 1. kArIgara,dastakAra,shilp akAra 1. khAda,pA.nsa 1. khAda DAlanA,pA.nsanA,upajAU karanA

manuscript many Det many Pron map N map VT maple N mar VT maraud VTI marauder N marble A marble N march N march VI march VT marchioness mare N margarine N margi n N margin VT marginal A marine A mariner N marionette marital A maritime A mark N mark VTI marked A market N market VT market-ÈèѸá marketable marketing N mark etplace marksmanship marquis N marriage N married A marry VTI marsh N marshal N marshal VT marshy A mart N martial A N 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. N 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. N 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. N A 1. N N 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. pANDulipi,hastalipi,hAtha se likhI huI kitAba yA kAgaja bahuta,aneka bahuta l oga nakshA,DhA.nchA nakshA banAnA eka prakAra kA vR^ikSha hAni pahu.nchAnA,bigAD anA,kharAba karanA lUTamAra kI khoja me.n phiranA,lUTanA luTerA,DAkU sa.ngamaram ara kA,2. kaDA,kaThora sa.ngamaramara,2. ka.nche,patthara yA miTTI kI golI mArch a,a.ngrejI varSha kA tIsarA mAsa,2. gamana,chAla,3. chalI huI dUrI niyamita rUpa se chalanA,mArcha karanA niyamita rUpa se chalAnA,mArcha karAnA 1. mArakI kI pa tnI ghoDI nakalI yA kR^itrima makkhana kora,kinArA,hAshiyA,upA.nta,goTa goTa lag AnA kinArA sa.nba.ndhI,kinAre kA samudrI,samudrIya,jala senA sa.nba.ndhI jahAjI mallAha,nAvika 1. kaThaputalI,DorI se chalAI jAne vAlI kaThaputalI vivAha sa.nba .ndhI samudrI,samudra ke nikaTa sthita nishAna,chihna,pahachAna,mohara,lakShaNa chihna lagAnA,nishAna karanA,khyAla karanA,dhyAna denA prakhyAta,nAmI,vishiShTa, chihna lagA huA bAjAra,hATa mola lenA yA bechanA,bAjAra karanA 1. jahA.n bAjAra lagatA ho 1. bikrI yoga bAjAra karanA,kraya vikraya 1. jahA.n bAjAra lagatA ho 1 . nishAnebAja mArkI,a.ngrejo.n me.n kulIno.n kI eka padavI vivAha,shAdI vivAhita ,shAdI shudA vivAha karanA,shAdI karanA daladala,pha.nsAva senApati,saba se baDe darje kA phaujI aphasara taratIba me.n karanA,krama se rakhanA daladaladAra,kIc haDadAra hATa,bAjAra yuddha sambandhI,sAmarika,laDAkA,raNapriya,dilera,vIra,2. p haujI

martin N 1. eka prakAra kI abAbIla martyr N 1. shahIda,satya va dharma ke lie ma rane vAlA martyrdom N 1. svadharmArtha prANa tyAga,shahIdI marvel N 1. achambhA, Ashcharya,chamatkAra marvel VI 1. Ashcharya karanA,achambhita honA marvellous A 1. adbhuta,Ashcharyajanaka masculine A 1. puli.nga,pauruSha,mardAnA,dilera,balav Ana mash N 1. sAnI,mahelA,eka mishraNa mash VT 1. dalanA,kuchalanA,masalanA,2. p remI banAnA mask N 1. ghU.nghaTa,burkA,varNikA,2. chhadma mukha,banAvaTI cheharA mask VT 1. bahAnA chhalanA mason N 1. sa.ngatarAsha,rAjagIra,patthara kA kAma k arane vAlA masonry N 1. rAjagIrI,rAja kA kAma masque N 1. ghU.nghaTa,burkA,varNi kA,2. chhadma mukha,banAvaTI cheharA masquerade N 1. svA.nga,veSha,chhadma veSha ,2. rAta kI maNDalI jisame.n saba cheharA lagAe ho.n masquerade VI 1. cheharA la gAkara svA.nga karanA,chhadmaveSha dhAraNa karanA mass N 1. DhelA,Dhera,samUha,2 . romana kaithalika logo.n kI eka prArthanA mass VT 1. Dhera karanA,ekatra karan A massacre N 1. narahatyA,katla,vadha massacre VT 1. sa.nhAra karanA,sarvasAdhAr aNa kI hatyA karanA massage N 1. mAlisha,a.nga mardana,deha malanA masses N 1. A ma loga,jana sAdhAraNa mast N 1. mastUla master N 1. svAmI,prabhu,saradAra,nAyak a,shAsaka,hAkima,netA,mukhiyA,mAlika,2. shikShaka,ustAda,3. dakSha,kushala,nipuN a master VT 1. basa me.n lAnA,adhIna karanA,nipuNatA prApta karanA,svata.ntra ho jAnA,advitI honA masterful A 1. dhR^iShTa,DhITha,2. nipuNa,kushala masterpiece N 1. atyuttama kR^iShTa,shreShTha kAma mastery N 1. adhikAra,prabhutva,Adhipatya mat N 1. chaTAI mat VT 1. chaTAI banAnA match N 1. diyAsalAI,battI,palItA,2. yu ddha,vivAda,sharta,3. samAnabala,barAbarI kA manuShya,4. vivAha sambandha match VT mate VT material A material N materialism materialize materially maternal A m aternity N math N mathematical mathematician 1. barAbara karanA,barAbarI karanA, ThIka karanA,upayukta honA,3. vivAha karanA 1. sAthInA,sa.ngInA,barAbara vAlAnA, joDe me.n se ekanA 1. bhautika,anAtmIya,shArIrika,deha sambandhI,mUrta,2. mahatv apUrNa,bhArI,Avashyaka 1. asabAba,padArtha,sAmagrI,vastu N 1. bhautikavAda,anAtm avAda,deha vAda,chArvAka mata VTI 1. kAryAnvita karanA,sharIra me.n prakaTa honA yA karanA,sachamucha honA,tathya ho jAnA Adv 1. vAstava me.n,mUrtimAna rUpa se, sArarUpa se,vastuta: 1. mAtA sambandhI,mAtR^ika 1. mAtA kA sambandha,mAtR^itva 1 . gaNita vidyA,a.nka shAstra A 1. gaNita vidyA sambandhI N 1. gaNitaGYa

mathematics matrimonial matrimony N matrix N matron N matter N mattress N mature A mature VTI maturity N maul VT mausoleum N maw N maxim N maximize VT maximum A maximum N may N may VTI maybe Adv mayor N mayoralty N maze N maze VT me Pron me adow N meagre A meal N mealy A mean A mean N mean VTI meander N meander VI meani ng N meaningless meanness N means N meantime Adv meanwhile Adv measurable measur e N measure VT measurement measures N N A 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1 . 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. A 1. 1. 1. 1. A 1. 1. N 1. 1. gaNita vidyA,a.nka shAstra 1. vivAha kA,shAdI kA vivAha,vivAha sambandha,shAd I sA.nchA,2. garbhAshaya strI,mAlakina,AryA,gR^ihiNI,buDhiyA padArtha,vastu,sata ,matalaba,2. mavAda,pIba,3. viShaya,mAmalA,bAta gaddA,toshaka,sujanI pakkA,taiyA ra,pUrA pakanA,taiyAra karanA,pUrA banAnA pakkApana,prauDhatA,sampUrNatA,miyAda yA mitI kA pUrA honA mu.ngarAnA samAdhI,makabarA,chhatarI peTa,udara,poTA ukti,v achana,kahAvata,masalA,svaya.n siddha charama sImA taka baDhAnA adhikatama,mahat tama saba se baDI rAshi yA sa.nkhyA mI,a.ngrejI sAla kA pA.nchavA mahInA sakanA, sambhava honA,AGYA pAnA ho sakatA hai,shAyada,sambhAvita,kadAchita meyara,nagarA dhyakSha,nagara kA majisTreTa,svAyatta shAsana kA adhyakSha,purAdhyakSha nagarAd hyakShatA,purAdhyakShatA bhUla bhulaiyA,kuTilamArga,gorakhadha.ndhA,2. hairAnI,g habaDAhaTa hairAna karanA,bhaTakAnA mujhe,mujhako chArAgAha thoDA,2. durbala,pat alA,kamajora,3. Usara bhojana,2. moTA ATA ATA sA,ATA lagA huA,mulAyama,phusaphas A nIcha,adhama,kamInA,nirdhana,garIba,ka.njUsa,ausata darje kA,madhyama ausata,m adhyavartI bi.ndu yA rAshi Ashaya honA,tAtparya honA chakkara,bhUla bhulaiyA ghu mAvadAra mArga se bahanA abhiprAya,Ashaya,artha,matalaba,tAtparya 1. artha shUny a,nirarthaka kamInApana,nIchapana,adhamatA sAdhana taba taka,itane me.n,isa sama ya me.n taba taka,itane me.n,isa samaya me.n 1. mApane yogya nApa,mAna,rAshi,a.n sha,parimANa,mAtrA,sImA,maryAdA,2. tAla,laya,samaya nApanA,andAja karanA 1. nApa ,mApa,paimAisha,pramANa,taula sAdhana,upAya,yukti

meat N meaty A mechanic N mechanical mechanics N mechanism N medal N medallist N meddle VT meddlesome medial A median A median N mediate VT mediation N mediator N medical A medicinal A medicine N mediocre A mediocrity meditate VT meditation meditative medium N medley N meek A meekly Adv meet A meet VTI meeting N melanc holy melancholy melee N mellow A melodious A melodrama N melody N melon N melt V I melt VT member N membership membrane N memento N 1. 1. 1. A 1. 1. 1. 1. 1. A 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. N 1. N A 1. 1. 1. 1. 1 . 1. 1. A N 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. N 1. 1. mA.nsa,goshta,2. khAnA,AhAra mA.nsa bharA huA kArIgara,karmakAra 1. yA.ntrikI,ya .ntra yA kala sambandhI ya.ntra vidyA,ya.ntra viGYAna kala kI banAvaTa,ya.ntra r achanA padaka,mudrA vaha AdamI jisane padaka pAyA ho dakhala denA,hastakShepa ka ranA 1. dakhala dene vAlA,hastakShepa karane vAlA madhyavartI,ausata kA bIcha me .n upasthita madhyarekhA bIcha me.n paDanA,bIcha bachAva karanA bIcha bachAva,ma dhyasthatA madhyastha,bIcha me.n paDane vAlA chikitsA sa.nba.ndhI,auShadha yA da vA sambandhI,auShadhIya auShadhI sambandhI,rogahara,cha.ngA karane vAlA davA,auS hadha sAmAnya,ausata darje kA 1. madhyamatA,sAmAnyatA sochanA,vichAranA,dhyAna k aranA 1. dhyAna,vichAra,chintana 1. dhyAnI,chintanashIla sAdhana,nimitta,mArga,k AraNa,jariyA bhinna vastue.n mR^idu,namra,komala,AGYAkArI narmI se,mR^idulatA se ,komalatA se ThIka,munAsiba,uchita,upayukta,suvidhA kA milanA,ikaTThA honA,muTha bheDa karanA,Amane sAmane AnA sabhA,bhe.nTa,mulAkAta,milApa,sa.ngama,sammelana 1 . udAsa 1. viShAda,udAsI,eka prakAra kA unmAda jisame.n bahuta viShAda hotA hai golamAla,laDAI,da.ngA pakkA,mulAyama,madhura,madamAtA,matavAlA surIlA,madhura,mI The shabda kA,rasIlA,komala,madura,susvara nATaka,eka prakAra kA nATaka svara mA dhurya kharabUjA,phUTa ghulanA,galanA,narma honA ghulAnA,galAnA,DhIlA karanA,nar ma karanA sabhAsada,sadasya 1. sadasya honA jhillI,pardA yAdagAra,yAda dilAne vA lA,smaraNArthaka vastu

memoir N memorabilia memorable A memorial A memorial N memorialize memorize VT m emory N menace N menace VT menagerie N mend VT menial A menial N menstrual A men struation mental A mention N mention VT mercantile mercenary A mercenary N merce r N merchandise merchant N merciful A merciless A mercury N mercy N mere N merel y Adv merge VI merge VT merger N meridian A meridian N merit N merit VT meritori ous merle N mermaid N merry A mesh N mesh VT mesmerize VT 1. N 1. 1. 1. VT 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. N 1. 1. 1. A 1. 1. 1. N 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. A 1. 1. 1. 1. 1. 1. chitropAkhyAna,vR^itA.nta 1. yAda karane yogya vastue.n yAdagAra,smaraNArtha yAd agAra smAraka,nivedana patra 1. smAraka banAnA,smaraNotsava banAnA,yAdagArI manA nA yAda karanA,raTa lenA smaraNa shakti,smaraNa,yAda dhamakI DarAnA,dhamakAnA ja ntu samUha,pashu pakShI sa.ngraha marammata karanA,sudhAranA,ThIka karanA,unnati karanA kamInA,nIcha naukara,chAkara,TahaluA mAhavArI,mAsika,mAsika dharma samba ndhI 1. R^itusrAva mAnasika,mAnasa charchA,jikra,varNana charchA karanA,jikra ka ranA,varNana karanA 1. vyApArika,vyApAra sambandhI bhADe kA,khudagarja,lAlachI,l obhI kirAe kA TaTTU,vaha sipAhI jo dUsare mulka me.n laDAI ke lie rakhe jAye.n r eshama kA vyApArI 1. mAla,asabAba,vyApArI kI vastue.n saudAgara,vyApArI dayAlu,k R^ipAlu,karuNAshIla,dayAvAna nirdayI,kaThora,niShThura pArA,2. budha,3. eka roma na devatA dayA,anugraha,kR^ipA,kShamA tAlAba,jhIla,2. sImA,hada kevala,sirpha,bi lkula DUbanA,milanA DubAnA,nigalanA DUba jAnA,mila kara lIna ho jAnA dopahara kA ,parAkAShThA sambandhI madhyAhna rekhA guNa,utkR^iShTatA,yogyatA,khUbI yogya hon A,lAyaka honA,pAtra honA 1. guNI,guNavAna,prasha.nsA yogya,guNa sampanna koyala, bhuja.ngA matsyakanyA ha.nsamukha,khushadila,prasannachitta jAlI,jAla kI jha.njh arI kA chheda,jha.njharI pha.nsAnA,jAla me.n pakaDanA sammohana se achetana kara nA

mess N mess VI message N messenger N metal N metal VT metal-ÂåÏè³áÏè metallic A metallurgy metalworker metamorphosis metaphor N metaphysical mete N mete VT mete or N meteoric A meteorology meter N method N methodical metre N metric N metrica l A metropolis metropolitan mettle N mica N michigan N mickey N microcosm N micr ophone microscope microscopic mid A midday N middle A middle N middling A midget N midland N midnight N midst N midwife N mien N 1. 1. 1. 1. 1. 1. N 1. N N N 1. A 1. 1. 1. 1. N 1. 1. A 1. 1. 1. N A 1. 1. 1. 1. 1. N N A 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. gaDabaDI,khichaDI,2. bhojanAlaya eka sa.nga khAnA sa.ndeshA,khabara harakArA,sa. ndeshA lAne vAlA dUta dhAtu dhAtu se maDhanA 1. dhAtu kA kAma karane vAlA dhAtu kA,dhAtu sadR^isha 1. dhAtu vidyA,dhAtu ke sApha karane kA kAma 1. dhAtu kA kAma karane vAlA 1. kAyA palaTa,rUpa bheda,rUpAntara karanA upamA,lakShaNa,rUpakAla. nkAra 1. AtmavidyA sambandhI,AdhyAtmika sImA sUchaka patthara nApanA ulkA,shahAb A ulkA sambandhI,2. R^itu para nirbhara 1. mausamaviGYAna,AkAsha yA vAyu vidyA m ITara,paimAnA,nApa,lambAI kI ikAI krama,Dha.nga,taura,vidhi,paddhati,rIti 1. vid hipUrvaka,yathAkrama,kramAnusArI,niyamashIla lambAI kI ikAI,mITara,paimAnA,nApa, 2. chhanda,pada mITara sambandhI chhandasa,svarabaddha,padmarUpa 1. rAjadhAnI,pr adhAna nagara,pramukha nagara 1. rAjadhAnI kA shUratA,dilerI,mijAja abhra mishIg ana mikkI sUkShma jagata 1. mAikrophona,eka ya.ntra jisase dhImI se dhImI AvAja bhI ThIka sunAI de 1. khurdabIna,anuvIkShaNa ya.ntra 1. anuvIkShaNa ya.ntra samb andhIya bIcha kA madhyAhna bIcha kA,madhyasthita,ausata kA bIcha,madhya ausata d arje kA,madhyama baunA desha kA bhItarI bhAga,samudra se dUra madhyarAtrI bIcha, madhya dAI rUpa,chhavi,chAla,Dha.nga

might N mightily Adv mighty A migrate VI migration N migratory A mild A mile N m ileage N militant A militarism military A military N militia N milk N milk VT mi lkman N milky A mill N mill VT millennium miller N millet N million N millionair e millstone N milt N mimic A mimic N mimic VT mince VI mince VT mind N smR^iti,s maraNa mind VI mindful A mine N mine Pron mine VTI miner N mineral A mineral N m ingle VT miniature N minimise VT 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. N 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. N 1. 1. 1. N 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. parAkrama,bala,shakti,yogyatA jora se,balapUrvaka,bahuta shaktimAna,prabala,tAka tavara,mahAna,parAkramI deshA.ntara ko jAnA,eka jagaha chhoDakara dUsare ko jAnA deshaparivartana,deshA.ntara gamana deshAntara jAne vAlA,R^itu parivartana para sthAna chhoDa dene vAlA halkA,mulAyama,komala mIla,AdhA kosa mIlavAra bhattA la DAkA,ja.ngI,yuddhakArI 1. sainya bhAva Adhikya sAmarika,phaujI,ja.ngI senA,phauj a nAgarika senA,anya peshe vAle loga jo laDAI ke samaya sipAhI kA kAma de dUdha dUdha duhanA dUdhavAlA dUdhiyA,dUdha kA banA huA,dUdha sA chakkI,kArakhAnA pIsan A 1. sahasra varSha chakkI chalAne vAlA,pisana hArA bAjarA,juvAra,kodI,ku.nkanI dasa lAkha 1. lakhapati chakkI kA pATa machhalI kA vIryya,tillI nakalI,nakala yA anukaraNa karanevAlA,anukaraNa kiyA huA nakalachI,bhA.nDa,bahurupiyA,bheSha bad alanevAlA anukaraNa karanA,nakala utAranA,sadR^isha honA banA kara bolanA,chabA kara bolanA,michalA kara bolanA,2. maTaka kara chalanA chhoTe chhoTe TukaDe kara nA,kataranA manasa,mAnasa,chitta,hR^idaya,dila,samajha,buddhi,2. ichchhA,abhiprA ya,ruchi,mata,rAya,3. dhyAna denA,lihAja karanA,vichAranA,khyAla karanA,2. lagan A,chitta lagAnA sacheta,khabaradAra,hoshiyAra,sAvadhAna khadAna,khAna,2. sura.ng a merA,apanA khAna khodanA khAna khodanevAlA,khadAna me.n kAma karanevAlA khanij a,dhAtu sambandhI dhAtu,khanija padArtha milAnA,Apasa me.n sambandha karanA,2. p araspara vivAha sambandha karanA chhoTI tasvIra,laghuchitra,2. chitra me.n ra.ng a bharane vAlA,3. sa.nkShipta me.n,chhoTe me.n chhoTA karanA,laghu se laghu kara nA,anAdara karanA,chhoTA samajhanA

minimize VT 1. chhoTA karanA,laghu se' laghu karanA,anAdara karanA,chhoTA samajh anA minimum N 1. kama se kama rAshi yA sa.nkhyA minister N 1. ma.ntrI,sachiva,am Atya,rAjyapadAdhikArI,2. pAdarIpurohita,3. naukara,karmakara,4. niyojya yA adhik R^ita puruSha,gumAshtA minister VTI 1. madada denA yA karanA,2. denA,juhAnA,kara nA,3. sevA karanA ministerial A 1. adhikAraprApta,ma.ntrI sa.nba.ndhI,sevA sa.nb a.ndhI,sAdhana rUpa ministry N 1. ma.ntrI Adi kA pada,sevA,2. ma.ntrI ma.nDala m innow N 1. eka prakAra kI chhoTI machhalI minor A 1. kama,chhoTA,nyUna,kShudra,l aghu,gauNa,apradhAna minor N 1. nAbAliga,aprAptavayaska,alpavayaska,bAla minorit y N 1. nyUna sa.nkhyA,nyUnapakSha,alpamata,kamI,2. nAbAligI,alpavayaskatA minste r N 1. girajA visheSha,maTha mint N 1. TakasAla,Ta.nkashAlA,rupayA paisA DhAlane kA sthAna,2. podInA mint VI 1. sikkA DhAlanA,gaDhanta karanA minus A 1. kama,gh aTAva,R^iNAtmaka minus N 1. viyoga chihna,R^iNakA chihna minute A 1. bArIka,chho TA,tuchchha,vistArapUrvaka,sUkShma miracle N 1. Ashcharya,kautuka,alaukika karma ,chamatkAra miraculous A 1. adbhuta,ajIba,apauruSheya,chamatkArayukta mirage N 1 . mR^igatR^iShNA,dhokhA,marIchikA,mR^igajala mire N 1. kIchaDa,chahalA mire VT 1 . mailA karanA,2. kIchaDa me.n DubAnA mirror N 1. darpaNa,AinA,ArasI mirth N 1. Ananda,pramoda,khushI,hulAsa,chuhala misadventure N 1. abhAgya,balA,durgati,vipa dA misapply VT 1. upayukta kAma me.n na lAnA,anuchita kArya me.n lagAnA misappro priate VT 1. anuchita kAma me.n lAnA,khA pI jAnA,gabana karanA miscalculate VT 1 . ashuddha gaNanA karanA,nA miscarriage N 1. garbhapAta,2. niShphalatA,kuchAla m iscarry VT 1. hAranA,asaphala honA,vR^ithA honA,2. ulaTa jAnA,garbha girAnA,garb hapAta honA miscellaneous A 1. milA julA,pachamela,vividha mischief N 1. hAni,ba dI,nukasAna,burAI mischievous A 1. nukasAna pahu.nchAne vAlA,hAnikara,burA,duShT a misconduct N 1. kuchAla,badachalanI,kucharita,avinaya,durAchAra misconstrue VT 1. galata artha lagAnA,ashuddha artha karanA,bAta pheranA miscreant N 1. nAstik a,khala,kukarmI,durAtmA misdeed N 1. kukarma,burA kAma,pApa,durAchAra misdemeano ur N 1. kuchAla,durAchAra,chUka misdirect VT 1. galata patA likhanA,galata rAha batAnA,ashuddha mArga para chalAnA miserable A 1. dukhita,nirAna.nda,dIna,adhama ,benasI,nikammA miserly A 1. ka.njUsa,lAlachI,ati lobhI,2. ka.njUsa kI bhA.nti m isery N 1. durbhAgya,ra.nja,vipadA,Apada,dukha,klesha misfit N 1. ThIka na Ane v Ale vastra misfortune N 1. durbhAgya,dukha,vipatti,ApadA misgiving N 1. shaka,sh ubahA,avishvAsa,sandeha

mishap N 1. misinform VT 1. misinterpret VT misjudge VT 1. mislead VT 1. mismana ge VT 1. mismanagement N misnomer N 1. misplace VT 1. misread VT 1. misrepresent VT miss N 1. miss VI 1. miss VT 1. missile N 1. missing A 1. mission N 1. missi onary A missionary N dharmopadeshaka misspell VT 1. misspend VT 1. misstate VT 1 . misstatement N mist N 1. mistake N 1. mistake VTI 1. mistaken A 1. mister N 1. mistletoe N 1. mistress N 1. shrImatI,mahodayA mistrust N 1. mistrust VT 1. mis understand VT misunderstanding N misuse N 1. misuse VT 1. mite N 1. mitigate VT 1. mitigation N mitre N 1. mitt N 1. mitten N 1. mix VTI 1. Apatti,durbhAgya galata khabara denA,ashuddha samAchAra kahanA 1. ashuddha artha karanA galata samajhanA,avichAra karanA,galata rAya lagAnA bahakAnA,bhaTakAnA b ada intajAmI karanA,kupraba.ndha karanA,ThIka praba.ndha na karanA,bigADanA 1. b ada intajAmI,bigADa,kupraba.ndha mithyA nAmI,galata nAmI,jhUThA nAma,ashuddha nA ma,asa.ngata nAma galata jagaha para rakhanA,kuThaura rakhanA ashuddha paDhanA,g alata artha lagAnA 1. jhUThA bayAna karanA,mithyA kathana karanA,beimAnI se ( ki sI kA kAma) karanA,dhokhA denA kanyA,kumArI,2. galatI,bhUla,chUka khAlI jAnA,bah aka jAnA na lagAnA,asaphala honA,chUkanA,chhoDanA bhAlA,barchhA,phe.nka mArane k A astra gAyaba,lApatA,khoyA huA,bhUlA huA,anupasthita mishana,preraNa,preShaNa,b hejanA,niyuktavada,bheje hue loga,preritajana,2. jIvana kA dhyeya 1. mishana kA, mishana sa.nba.ndhI 1. pAdarI,vaha manuShya jo matasambandhI shikShA dene ke lie bhejA jAtA hai,bhejA huA galata hijje karanA,ashuddha akShara batalAnA barabAda karanA,bejA khrarcha karanA,anuchita vyaya karanA,uDAnA galata bayAna karanA,as huddha varNana karanA 1. jhUThA bayAna,mithyA kathana,ashuddha varNana tuShAra,k oharA,kuhAsA,2. paradA,dhu.ndha bhUla,ashuddhi,mithyA buddhi,bhrama,galatI bhUla karanA,aura samajhAnA galata samajhA huA,2. bhUla me.n sAhiba,mahAshaya,shrImAn a AkAsha belI,amara bela guruvAina,paNDitAina,adhyApikA,2. svAminI,gR^iha svAmin I,3. upapatnI,4. premikA,priyatamA,5. sandeha,shaka,shubahA,avishvAsa karanA,sa. ndeha karanA shaka karanA,shubahA karanA,avishvAsa karanA,sa.ndeha karanA 1. kuc hha kA kuchha samajhanA,galata samajhanA 1. mithyAbodha,2. bigADa,asammati,virod ha anuchita vyavahAra,burA bartAva,apaprayoga,kuprayoga burI taraha rakhanA,burA bartAva karanA,burI taraha kAma me.n lAnA,kuprayoga karanA pAI,chhoTA sikkA,2. kaNa,bahuta chhoTI vastu ghaTAnA,kama karanA,mulAyama karanA,dhImA karanA,halakA karanA 1. laghukaraNa,shA.nti,shamana,ghaTAva,kamI,halakA karanA baDe pAdarI kA tAja dastAnA,u.ngaliyo.n kA bunA huA dastAnA dastAnA,u.ngaliyo.n kA bunA huA da stAnA milanA,milAnA

mixed A mixture N moan N moan VTI moat N mob N mob VT mobile A mobilize VT mock A mock N mock VT mockery N mode N model N model VT moderate A moderate VT modera tion moderator N modern A modern N modest A modesty N modification modify VT moi st A moisten VT moisture N mole N molecular A molecule N molest VT mollify VT mo llusc N molten A moment N momentary A momentous A momentum N monarch N monarchy N monastery N monastic N monetary A 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. N 1. 1. 1. 1. 1. N 1. 1. 1 . 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. milA huA,mishrita,bhinna bhinna guNo.n yA a.nsho kA mela,milAva,mishraNa sisakan A,shoka,vilApa ra.nja karanA,karAhanA,shoka karanA,vilApa karanA khAi,khandaka s hora machAne vAlo.n kI bhIDa,jamAva,jamaghaTa,jana samUha,janatA,2. adhama jana ikaThThA hokara dhAvA karanA,mila ke AkramaNa karanA hilane Dulane vAlA,asthira, gatishIla,chapala senA ko laDAI ke kAma ke lie chalAnA nakalI,kR^itrima,jhUThA u pahAsa,ha.nsI,ThaThThA muha.n banAnA,ha.nsI uDAnA,nakala utAranA,chiDhAnA,ThaThT hA karanA,dhokhA denA,a.ngUThA dikhAnA ha.nsI ThaThThA,veSha,nakala,upahAsa chal ana,prakAra,rUpa,shakala,Dha.nga,rIti namUnA,nakshA,Adarsha,bAnagI,nApa banAnA,g aDhanA,rUpa denA,sA.nchA banAnA,Daula DAlanA sa.nyata,madhyama,sAmAnya,shAnta,ha lakA,mandA,thoDA rokanA,kama karanA,mulAyama karanA,madhyama karanA,2. pa.ncha y A sabhApati bananA 1. halakA karanA,shanana,2. dhairya,sabra,sa.nyama,anatikrama ,nigraha,mitavyayatA sabhApati,pa.ncha nayA,hAla kA,Adhunika hAla kA AdamI,Adhun ika manuShya sushIla,adhR^iShTa,sa.nkochI,savinaya,namra,vinIta,ThIka,2. pavitra ,sadAchArI sushIlatA,vinaya,lajjA,satItva,namratA 1. rUpAntara,rUpaparivartana,s udhAra,tabadIlI rUpA.ntara karanA,sUrata badalanA,kama karanA,sudhAranA gIlA,sIl A,nama,bhIgA gIlA karanA,nama karanA,bhigonA sIla,namI,tarI,bhIgApana,AdratA til a,massA,2. TIlA,khambA,3. chhachhUndara ANavika,aNukA,aNu sa.nbandhI aNukaNikA,k aNa satAnA,chheDanA,dika karanA,duHkha denA mulAyama karanA,narma karanA,ghaTAnA sIpa,gho.ngA Adi jAnavara pighalA huA,galI huI dhAtu kA banAyA huA,DhalA huA kS haNa,pala,2. AvashyakatA,gurutva,gaurava,3. mUlya kShaNika,kShaNa mAtra kA,eka d ama kA Avashyaka,jarUrI,baDA bhArI,gurutva pUrNa,mahatvapUrNa chAla,jora,gati sh akti,Avega rAjA,rAjan,bhUpAla,adhIshvara,bhUpati,2. apanI jAti me.n sabase pradh Ana rAjya,rAShTra,2. eka rAja shAsana,eka rAja ta.ntra,ekAdhipatya maTha,ma.ndir a,vAnaprasthAshrama,vihAra,akhADA maThAdhikArI yA maTha sa.nba.ndhI rupaye paise kA,dravya sa.nba.ndhI,Arthika

money N moneyed A monger N mongol N mongolian A mongolian N monitor N monk N mon key N monogamous monogamy N monogram N monolith N monologue N monopolize monopol y N monotonous monotony N monsieur N monsoon N monster N monstrocity monstrous A month N monthly A monthly N monument N monumental mood N moody A moon N moonlig ht A moonlight N moonlit A moonshine N moonstruck moor N moor VT moose N moot A moot VT mop N mop VT mope N mope VI 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. N 1. 1. 1. 1. VT 1. A 1. 1. 1. 1. N 1. 1. 1. 1. 1. A 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. A 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. rupayA,paisA,dravya,sikkA,dhana dhanavAna,dhanI,2. rupaye paise kA bechane vAlA, saudAgara,vyApArI ma.ngoliyA desha kA nivAsI ma.ngoliyA desha kA,ma.ngoliyA desh a kA rahanevAlA ma.ngoliyA nivAsI chetAvanI dene vAlA,upadeshaka,2. mAnITara,3. topo.n ke lie lohe kA pattara jaDA huA jahAja yatI,sa.nnyAsI,mahanta,maThavAsI,m aThadhArI bandara,kapi 1. eka patnIka,eka strI se vivAha karane vAlA eka patnI v ivAha,eka strI se vivAha monogrAma,kI akSharo.n se milakara banA huA akShara eka patthara kA khambA Apa hI Apa bAta chIta,Atmagata bhAShaNa,svagata bhAShaNa 1. pUrA adhikAra prApta karanA,ekAdhikAra karanA,kula apanA kara lenA,ijArA lenA ek AdhikAra,kisI vastu ke bechane kA samasta adhikAra,vikraya kA adhikAra 1. eka hI svara me.n,samasvara,ekasvara,thakAne vAlI eka hI AvAja,eka svara,svarabheda,ek a hI Dha.nga mahAshaya,shrImAna mausamI havA,mAnasUna deva,rAkShasa,koI adbhuta DarAvanI vastu 1. bhaya.nkaratA,adbhutatA,karAlarUpatA,ghoratA,dAruNatA bahuta b aDA DarAvanA,rAkShasI,karAlarUpa mAsa,mahInA mAsika,mAhavArI mAsika patra yA pat rikA yAdagAra,smAraka chihna,nishAnI,samAdhi 1. smaraNArthaka,smAraka chihna sa. nba.ndhI,smAraka chihna rUpa,2. baDA,bhArI,Ashcharyajanaka svabhAva,mana kA vega ,chitta vR^itti,bhAva,2. kriyA kA bheda chiDachiDA,ruShTa,tunuka mijAja,udAsa,ma lIna cha.ndra,chandramA,shashi chA.ndanI kA,chA.ndanI me.n hone vAlA chA.ndanI,c ha.ndrikA chA.ndanI kA,cha.ndramA dvArA,ujiyAlI kI huI cha.ndramA kI jyoti,chA.n danI 1. pAgala,chittabhrA.nta habashI,2. daladala,ja.ngala la.ngara DAlanA eka p rakAra kA hiraNa bahasa ke yogya,vivAdAspada bahasa karanA,vAdavivAda karanA,kal pita viShaya para tarka vitarka karanA jhADU,kUchI,puchArA dhonA,jhADanA,jhADU d enA udAsa yA susta manuShya udAsa honA,susta honA,2. U.nghanA,jhapakI lenA

moral A moral N moralist N morality N moralize VI moralize VT morally Adv morass N morbid A more A moreover Adv morning N morocco N morose A morrow N morse N mo rsel N mortal N mortality N mortally Adv mortar A mortgage N mortgage VT mortify VTI mortuary N mosaic A mosaic N mosque N mosquito N moss A moss N most A most Adv mostly Adv moth N mother A mother N motherhood motherly A motion N rechana,d asta motionless motivate VT motive A motive N 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. N 1. 1. naitika,AcharaNa sa.nba.ndhI,2. ThIka,uchita,sadAchArI,dharmAchArI,sAtvika,dhArm ika nIti shAstra,nItividyA,2. upadesha,abhiprAya,shikShA nItiGYa,nItishAstra upa deshaka,2. dharmAcharaNa rakhanevAlA,sadAchArI manuShya nIti,nItishAstra,bhalama nasAhata,dharmAchAra,dharmAcharaNa,nyAyatA,dharmatA naitika viShayo.n para bolan A likhanA yA vichAra karanA nIti upadesha denA,naitika shikShA denA naitika rUpa se,sadAchAra se kIchaDa,daladala,chahalA asvastha,rugNa,bImAra sA,rogIlA,dUShit a adhika,jyAdA sivAya isake,aura bhI,atirikta bhora,saverA,prAtaHkAla,subaha,pra bhAta,uShAkAla umdA mulAyama chamaDA chiDachiDA,rUkhA,udAsa,glAna kala,Ane vAlA dina samudrI ghoDA,dariyAI ghoDA kaura,TukaDA,grAsa nashvara,marane vAlA,maraNAd hIna,2. prANaghAtaka,prANa lene vAlA,pracha.nDa,ghora,3. manuShya,AdamI maraNAdh InatA,maraNa shIlatA,2. mR^ityu,mauta,nAsha,mR^ityu kA anupAta,3. manuShya jAti prANaghAtaka rUpa se,pracha.nDa rUpa se gArA,chUnA,2. kharala,okhalI rahana,band haka,giravI ba.ndhaka rakhanA,giravI rakhanA,rehana rakhanA,gahana rakhanA duHkh a denA,dabAnA,indriyo.n ko vasha me.n karanA,i.ndriyadamananA,2. bigADanA kabras thAna,maraghaTa,shmashAna pachchIkArikA,mUsA sanbandhI pachchIkArI,jaDAU kAma ma sajida machchhaDa,masA kAI lagA huA,jisame.n kAI lagI huI ho kAI,sivAra saba se adhika,bahuta adhika saba se adhika,bahuta adhika adhikatara,akasara,bahudhA,khA sakara,prAyaH,pradhAnatayA,mukhyataH pata.ngA,kapaDe kA kIDA mAtR^i,janma kA,des hI mAtA,jananI,mAtA,mA.n,jaDa,jisase pAlana poShaNa huA ho,mUla,nikAsa 1. mAtR^i tva,mAtR^ibhAva mAtA sI,mA.n kI sI,mAtA sadR^isha,dayAlu,meharabAna gamana,gati, chAla,2. prastAva,nivedana,3. chAla,chalane kA Dha.nga,4. pravR^iti,preraNA,5. A 1. achala,sthira 1. protsAhita karanA,prIti karanA 1. chalAne vAlA,pravartaka, preraka 1. kAraNa,nimitta,pravR^itti,vajaha

motley A 1. motley N 1. motor A 1. motor N 1. motto N 1. mould N 1. mould VT 1. mouldy A 1. mound N 1. mount N 1. mount VTI 1. mountain N 1. mountaineer N mount ainous A mourn VTI 1. mourner N 1. mournful A 1. mourning N 1. mouse N 1. mouse VI 1. mouse-½èÏÈè N moustache N 1. mouth N 1. mouth VT 1. mouthful A 1. mouthpie ce N lagAyA jAe,muhanAla movable A 1. move N 1. move VTI 1. movement mover movin g mow mower much much much mucous mucus mud muddle muddle muddy N N A VT N A Adv N A N N N VT A 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. ra.nga bira.ngA,bahura.nga,pachamela bhinna bhinna ra.ngo kA vastra,2. mishraNa chalAne vAlA,sa.nchAlaka moTara,sa.nchAlana ya.ntra kahAvata,masalA,Adarsha vAky a chikanI miTTI,sUrata,sA.nchA,2. phaphU.ndI DhAlanA,sA.nchA banAnA,2. gU.ndanA phaphU.ndI lagA huA,ubasA huA miTTI kA me.nDa,pushtA,TAlA pahADI,pahADa chaDhanA ,ghoDe para savAra honA,sajAnA,2. sonA chA.ndI me.n maDhanA pahADa,parvata 1. pa hADI manuShya 1. pahADI,parvatI,parvatamaya vilApa karanA,shoka karanA,ronA,2. s hoka sUchaka kapaDe pahananA shoka karane vAlA,rone vAlA,vilApI shokayukta,udAsa ,ra.njIdA vilApa,shoka,ra~nja,mAtama,2. gamI kI poshAka,shoka sUchaka vastra chU hA,mUsa mUsa pakaDanA 1. chUhedAnI,mUsadAnI mU.nchha mukha,mu.nha,muhAnA,dvAra,c hheda mu.nha me.n lenA,khA jAnA,haDapa karanA,nigalanA,2. chabAnA,3. chATananA k aura,mu.nha bhara,thoDA 1. pravaktA,vaha AdamI jo dUsaro.n kI tarapha se bAta ka he,2. bAje kA vaha hissA jisame.n muha.n uThAne yogya,chalatA phiratA,chalanashI la,asthAvara chAla,prastAva,2. chAla,upAya,yatna chalAnA,chalanA,2. krodha dilAn A,uttejita karanA,3. ukasAnA,4. haTAnA,5. prastAva karanA,pesha karanA chAla,har akata,gati,chalana pravartaka,parivAhaka,chheDane vAlA,prastAvakartA chalatA huA ,chara,2. chalAne vAlA,3. hR^idayadrAvI,hR^idayagrAhI,karuNAtmaka kATanA,ghAsa k ATanA ghAsa kATane vAlA,ghAsa kATane kA yantra adhika,jyAdA,bahuta dera taka,bah uta kAla taka bahuta bahutAyata,bahuta,adhikatA chikanA,shlema sa.nba.ndhI,shlem a lagA huA balagama,shlema,kaphAdi mala,A.nva kIchaDa,gIlI miTTI gaDabaDI,avyava sthA,akrama dhu.ndhalA karanA,gaDabaDa karanA,mailA karanA,gandalA karanA mailA, ga.ndalA,daladalI,kIchaDa kA

muffin N muffle VT muffler N mug N mulberry N mulch N mule N mull N mull VT mull er N multiple N multiplication multiplicity multiplier multiply VI multiply VT m ultitude N mum A mum N mumble VTI mummy N mump VTI mumps N munch VTI mundane A m unicipal A municipality munition N mural A murder N murder VT murderer N murdero us A mure VT murky A murmur N murmur VI muscle N muscular A muse N muse VTI muse um N mushroom N music N musical A 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. N N N 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. N 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. halakI TikiyA,halakI roTI,phulakI,chapAtI DhA.nkanA,oDhanA,DhakanA,chhipAnA maph alara,garama rakhane ke lie rumAla ityAdi pyAlA,AbakhorA,gaDuA,loTA,kaTorA shaha tUta AdhI saDI ghAsa khachchara,2. haThI manuShya,3. varNasa.nkara malamala,2. k hachchara hA.nkane vAlA chhau.nkanA,masAlA denA mUsala,loDhA,khoDI,baTTA guNAkAr a,aisI sa.nkhyA jo ki dUsare se pUrA pUrA bhAga ho sake,apavartya 1. guNA,guNana ,jaraba 1. bAhulya,bahutAyata,ipharAta,relapela 1. guNaka baDhAne vAlA baDhanA,a dhika honA baDhAnA,2. guNA karanA bahutAyata,bhIDa,jhuNDa,samUha chupa,chupachAp a eka prakAra kI madirA mu.nha me.n bolanA,bhunabhunAnA,2. mu.nha banda karake k hAnA mamI,masAlA ityAdi lagAkara rakhI huI lAsha,momiyAI,2. eka go.nda kutaranA, kichakichAnA,baka baka karanA,2. bhIkha mA.nganA gala gaNDa roga,kaNThamAlA chap ara chapara khAnA,chabAnA,baDe baDe pha.nke lagAnA sa.nsArI,duniyAvI,sA.nsArika, laukika nAgarika,shaharI,shaharasamAja sa.nba.ndhI 1. myunisipailiTI,nagarapAlik A,vaha sabhA jo shahara kI saphAI ityAdi ke lie sthApita kI gI ho laDAI kI sAmag rI dIvAla kA,dIvAla sa.nba.ndhI,2. dIvAla para chaDhAyA huA vadha,hi.nsA,hatyA m Ara DAlanA,hi.nsA karanA,vadha karanA,khatama karanA,a.nta karanA,nA mAra DAlane vAlA,ghAtaka,hatyArA,vadhika rakta pipAsu,hatyArA,nirdayI,hatyAparAdhI ityAdi s a.nba.ndhI chAra divArI me.n ba.nda karanA a.ndherA,dhu.ndhalA ma.nda dhvani,kal arava,marmaradhvani,baDabaDAhaTa,2. shikAyata shikAyata karanA,kuDabuDAnA,baDaba DAnA mA.nsa peshI,snAyu,puThThA,2. gho.nghA,sIpI,eka machhalI puThThe kA,snAyu s a.nba.ndhI,balavAna,majabUta dhyAna,vichAraNA,khyAla,gaura,2. sarasvatI devI,vAg devI dhyAna karanA,khayAla karanA,socha vichAra me.n DUbanA,dhyAna anyatra honA ajAyaba ghara,kautukAlaya kukuramuttA,gaganadhUla, sa.ngIta vidyA,sa.ngIta,2. rA ga,laya,tAla,sura,susvara,tAlaikya surIlA,gAna sa.nba.ndhI,sa.ngIta sa.nba.ndhI, susvara

musician N musk N musketeer N must N must VI mustard N muster N muster VI muster VT musty A mutation N mute A mute N mutilate VT mutineer N mutineer VI mutinous A mutiny N mutiny VI mutter N mutter VTI mutton A mutton N mutual A muzzle N mu zzle VT myopia N myriad A myriad N myrtle N mysterious mystery N mystic A mystic N mysticism N mystify VT myth N mythology N nab VT nab VT nadir N nag N nag VTI nail N nail VT 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. A 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. sa.ngItaGYa,gavaiyA,bajaiyA kastUrI,mashka ba.ndUka dhArI sipAhI tAjI sharAba ch AhiyenA,lAjamI honA,Avashyaka honA,anivArya honA rAI saraso.n,saraso.n kA paudhA hAjirI,jamAva,nAmAvalI ekatrita honA ikaThThA karanA saDA,purAnA,busA huA,phaph U.ndA huA parivartana,tabadIlI mauna,chupachApa,mUka,niHshabda mUka,gU.ngA kATan A,chhA.nTanA,a.nga bha.nga karanA balavAI,bAgI,bakheDiyA,vidrohI balavA karanA j hagaDAlU,bakheDiyA,bAgI,vidrihI gadara,bagAvata,balavA,vidroha, vidroha karanA b hunabhunAhaTa,guragurAhaTa,baDabaDAhaTa dhIre dhIre bolanA,baDabaDAnA,gurrAnA bh eDa kI pasalI,bhunane ke lie bheDa kA mA.nsa,2. bheDa,3. bhraShTA strI paraspara kA,Apasa kA,pArasparika mu.nha,thUthana,2. chhI.nkA,mukharodhanI,jAba,muharA,3. ba.ndUka kA sirA mu.nha bA.ndhanA,jAba lagAnA kama dekhane kI bImArI,adIrgha dR ^iShTi bahuta sA,hajAro.n,lAkho.n anaginata sa.nkhyA,dasa sahastra hinA,me.nhadI 1. rahasyapUrNa,guptArtha,gUDha,gupta bheda,gupta bAta,pahelI,rahasya chhipA hu A,gupta,amakaTa,gUDha rahasyavAdI,Ishvara se sAkShAta darshana kA abhilAShI yoga vidyA,gUDha GYAna,tatva,rahasyavAda aspaShTa karanA,pechIdA karanA,pareshAna ka ranA,ghabaDAnA kathA,kalpita kathA,kissA,kahAnI,gappa paurANika kathAe.n,devatAo .n kI kathAo.n kI pustaka,devagAthA ekAeka pakaDa lenA,dabochanA,jhapaTa lenA pa hADa kI choTInA,shikharanA patAla,adhobi.ndu TaTTU ta.nga karanA,satAnA,doSha ni kAlanA pa.njA,2. nakha,nAkhUna,3. kIla,khU.nTA,mekha,4. jau,5. giraha kIla jaDan A,kIla lagAnA

naive A 1. sadA,niShkapaTa,saralamati naked A 1. na.ngA,nagna,ughArA,spaShTa,khu lA huA,asajjita,anAbhUShita name N 1. kIrti,nAmavarI,prasiddhI,gaurava,pratiShTh A,2. nAma,3. yAdagAra,4. sa.nGYA name VT 1. nAma rakhanA,nAma lenA,batAnA namele ss A 1. gumanAma,benAma,aGYAta namely Adv 1. arthAta,yAnI,yathA namesake A 1. nA marAshI,hamanAma,usI nAma kA manuShya nap N 1. jhapakI,U.ngha,2. roA.n nap VI 1. jhapakI lenA,U.nghanA,2. kisI chaukasa vyakti kA sa.nyogavasha pha.nsa jAnA nap htha N 1. maTTI kA tela napkin N 1. rumAla,a.ngochhA narcotic A 1. nI.nda lAne v AlI,nashIlI,nidrA janaka narcotic N 1. nI.nda lAne vAlI davA,nidrauShadha narrat e VI 1. bayAna karanA,varNana karanA,kathana karanA,kahanA narration N 1. kathan a,varNana,kathA,kahAnI narrative A 1. kahAnI kA,galpa sa.nba.ndhI,2. galpa priya ,gappI narrative N 1. kahAnI,bayAna,itihAsa,kathA,varNana narrator N 1. bayAna k arane vAlA,varNana karane vAlA,kathA kahane vAlA narrow A 1. sa.nkIrNa,ta.nga,sa .nkarA,avistR^ita,2. anudAra,3. parimita,chhoTA narrow VT 1. parimita yA ta.nga karanA,sikoDanA narrowly Adv 1. sakarAI se,atyanta nikaTa se,bArIkI se,jA.ncha k ara,kaThinAI se nasal A 1. nAsikA sa.nba.ndhI,anunAsika,nAka kA nasal N 1. AvAja jo nAka se nikale,anunAsika akShara nascent A 1. hone vAlA,baDhane vAlA,honahAr a,uThane vAlA,2. Arambha hotA huA,aparipakva nasty A 1. mailA,nirlajja,ashlIla n atal A 1. janma kA,paidAyashI nation N 1. jAti,kauma,eka desha yA rAjya ke loga yA nivAsI,jatthA,TolI,rAShTra national A 1. jAtIya,kisI visheSha jAti kA,kaumI,r AShTrIya,sarva sAdhAraNa kA national N 1. apane deshavAsI nationalism N 1. jAtIy atA,jAtIya anurAga,svajAti prema,svadeshAnurAga,rAShTrIyatA nationalist N 1. rAS hTravAdI,jAtIya ekatA tathA svAdhInatA kA pakShapAtI,rAShTrIyatA kA samarthaka,r AShTrIyatAvAdI nationality N 1. deshabhakti,jAtIya kShaNa vA svabhAva,jAtIyatA,r AShTrIyatA,2. jAti nationalize VT 1. eka jAti yA rAShTra banAnA,jAtIya sa.npati Adi banA lenA native A 1. deshI,asalI,janmI,janmaprApta svabhAva,paidAyashI nati ve N 1. deshI,kisI sthAna me.n janma liyA huA,2. mUla nivAsI,3. deshIya paudhA y A jAnavara nativity N 1. janma,2. janmakAla,janmabhUmi,janmaprakAra,janmasthAna, utpattisthAna natural N 1. prAkR^itika,a.ntarjAta,sahaja,svAbhAvika,asalI,2. jAr aja,harAmI naturalist N 1. padArthaviGYAnI,pashuvidyAviGYa,2. prakR^itivAdI natu ralize VT 1. prAkR^itika yA sahaja banAnA,apanA banAnA,sammilita karanA,2. jAti yA desha ke adhikAra denA naturally Adv 1. svabhAva se,khuda ba khuda,svayam,Apa se Apa,svabhAvataH,sahaja rUpa se nature N 1. jagata,sR^iShTi,svabhAva,banAvaTa ,prakR^iti,prakAra,bhAva,rUpa,rIti,vidhi,mAyAshakti naught A 1. vyartha naught N 1. kuchha nahI.n,2. shUnya naughty A 1. duShTa,naTakhaTa

nausea N nauseate VTI nauseous A nautical A naval A nave N navel N navigable A n avigate VTI navigation navigator N navy N nay Adv nay N near A near Adv near Pre p near VI nearly Adv neat A neat N neatly Adv neatness N nebulous A necessarily necessary A necessitate necessity N neck N neck VT necklace N necktie N nectar N need N need VTI needle N needle VI needless N needs Adv needy A nefarious N neg ative N R^iNa,R^iNAtmaka negative VT neglect N 1. matalI,michilAI,aruchi,2. samudrI bImArI,ubakAI 1. jI ghinAnA,napharata karan A,ghR^iNA karanA,jI machalAnA 1. ghR^iNAjanaka,napharata denevAlA,aruchikara 1. jahAjI 1. sAmudrika,dariyAI,jahAjI,nAvika 1. pahiye kI nAva,2. giraje ke bIcha k A bhAga 1. nAbhi,to.ndI,ThuNDI 1. jahAja yA nAva khene lAyaka,jisame.nhokara jah Aja yA nAva jA sake 1. jala yAtrA karanA,sAmudrika yAtrA karanA,jahAja chalAnA N 1. mallAhI,mA.njhIgarI,jahAjarAnI,jahAjI vidyA,jala paryaTana,nAvika vidyA,nauv Ahana 1. mallAha,mA.njhI,nAvika 1. potAvalI,jahAjo.n kA beDA,2. laDAI ke jahAjo. n kA beDA,3. laDAI ke jahAjo.n kA samUha,jalasenA 1. nahI.n,balki,aura bhI 1. as vIkR^iti,inakAra,viruddha mata 1. nikaTa,najadIka,adUra,samIpa,nikaTavartI,nikaT a sa.nba.ndha kA,sa.nkIrNa 1. pAsa se,lagabhaga,hArdika rUpa se,parichita rUpa s e 1. pAsa,lagabhaga,prAyaH 1. nikaTa AnA,pAsa AnA 1. karIba karIba,lagabhaga,prA yaH 1. sApha,sutharA,umdA,achchhe Dha.nga kA,khAlisa,svAdiShTa,svachchha,shuddha ,nirA 1. maveshI,gAya,baila,Dhora 1. saphAI se,umdA taura se,svachchhatA se 1. n irmalatA,saphAI,umdagI,svachchhatA,shuddhatA 1. tArA ma.nDala kA,tArA ma.nDala s adR^isha,2. bAdala sA,dhu.ndhalA Adv 1. anivArya rUpa se,avashya,avashya karake, jarUrI 1. Avashyaka,AvashyakIya,anivArya,jarUrI,lAjamI VT 1. majabUra karanA,viv asha karanA,2. Avashyaka karanA 1. lAchArI,AvashyakatA,vivashatA,2. garIbI,darid ratA dInatA,3. prayojana,kArya 1. garadana,kaNTha,galA,2. DamarUmadhya 1. galA g hoTanA,galA kATanA,mAra DAlanA 1. mAlA,hAra,mohanamAlA 1. gulubanda,nekaTAI,galA banda 1. amR^ita,sudhA,2. svAdiShTa,sharabata,3. parAga 1. AvashyakatA,jarUrata, kamI,daridratA 1. chAhanA,Avashyaka honA,prayojana honA 1. suI,2. kutubanumA kI suI yA kA.nTA 1. dAnedAra honA 1. niShprayojana,vR^ithA,bephAyadA,anAvashyaka, 1 . avashya kara ke 1. nirdhana,garIba,ka.ngAla,daridra 1. ati duShTa,ati pApI,dha rma viparIta,mahApAtakI 1. asvIkAra sUchaka shabda vA varNana,i.nkArI,asvIkAra s Uchaka,2. abhAva sUchaka,3. niShedhAtmaka,4. 1. asvIkAra karanA,2. virodha karan A,niShphala karanA,pratikAra karanA 1. bhUla,gaphalata,upekShA,asAvadhAnI,2. anA dara

neglect VT negligence negligent A negligently negligible negotiable negotiable n egotiate VTI negotiation negotiator neighbour N neighbour VTI neighbourhood neig hbourly neither Adv neither Conj neophyte N nephew N nepotism N nerve N nerve VT nervous A nervously Adv nervousness nest N nest VTI nestle VI net A net N net V T netting N nettle N nettle VT network N neurology N neurotic A neurotic N neute r A neuter N neutral A kA,madhyastha neutral N neutrality neutralize never Adv 1. bhUla jAnA,bhulAnA,bisAranA,sudha na lenA,upekShA karanA,anAdara karanA A 1. upekShA,asAvadhAnI,gaphalata,lAparavAhI,bhUla 1. beparavAha,upekShaka,asAvadhAna Adv 1. beparavAhI se,asAvadhAnI se A 1. nagaNya,jo chhoDa diyA jA sake,jisakA d hyAna rakhanA Avashyaka na ho A 1. kharIda pharokhta ke lAyaka,bechane ke yogya N 1. huNDI,tamassuka 1. mola tola karanA,kArobAra karanA,mAmalA karanA,2. bechan A N 1. mola tola,muAmalA,saudA,paNa,vyavahAra,sa.ndhikrama,vyavasAya,kaula aura karAra N 1. mola tola karanevAlA,muAmalA karanevAlA,vyavahArI 1. paDosI,samIpavA sI,hamasAyA 1. pAsa honA,najadIka honA,nikaTa honA N 1. paDosa,pAsa,pAsa kA jilA ,samIpatva,nikaTatA,2. paDosI loga A 1. mitravat,maitrika,kR^ipAlu,sushIla,shiSh Ta 1. na yaha na vaha 1. koI bhI nahI.n 1. nausikhiyA,nava paramatagrAhI,nayA ma ta dhAraNa karane vAlA 1. bhatIjA,bhA.njA 1. kulapakShapAta,rishtedAro.n kI muha bbata yA taraphadArI,sambandhiyo.n kA pakShapAta 1. nasa,dhamanI,shirA,2. bala,v Irya,shakti,sAmarthya,dilerI,sAhasa,dhairya 1. shakti pradAna karanA,majabUta ka ranA,shaktishAlI karanA 1. majabUta,jorAvara,balI,gaThIlA,2. chiDachiDA,kamajora ,dhairyahIna,3. naso.n kA 1. balapUrvaka,2. ghabarAhaTa ke sAtha N 1. tAkata,sha kti,2. naso.n kI kamajorI,ghabarAhaTa 1. gho.nsalA,2. rahane kI garma chhoTI jag aha 1. gho.nsalA banAnA 1. saTakara ArAma se leTe rahanA,baserA karanA,dalakanA 1. bemela,sApha,khAlisa,pakkA,2. kharchA ityAdi kATane ke bAda jo bAkI bache,ash eSha 1. jAla,phandA,2. baDI kaThinAI,bhArI ulajhana 1. jAlI banAnA,2. jAla me.n pha.nsAnA 1. jAlI banAnA,2. jAlI,jAla 1. bichchhU kA peDa 1. Da.nka mAranA,2. sa tAnA 1. jAlI,jAlI kA kAma 1. nasa vidyA,shirA varNana 1. naso.n kA,naso.n para p rabhAva DAlane vAlA,2. naso.n ke vikAra se pIDhita 1. naso.n ke vikAra se pIDhit a manuShya,2. naso.n ke roga kI auShadhI 1. nirAlA,alaga,napu.nsaka,bejAna,klIva 1. napu.nsaka li.nga kI sa.nGYA,apakShapAtI vyakti 1. taTastha,apakShapAtI,besa rokAra,udAsIna,na achchhA na burA,bIcha kI rAha kA,na isa ora kA na usa ora 1. n iShpakSha,apakShapAtI vyakti yA jAti,vaha jo kisI ora bhAga na le N 1. besarokAr I,apakShapAta,alahadagI,udAsInatA,taTasthatA VT 1. niShprabhAva karanA,pratikAra karanA,vyartha kara denA 1. kabhI nahI.n

nevertheless nevertheless new A newly Adv newness N news N newspaper N next A ne xt Adv nibble N nibble VTI nice A nicely Adv nicety N niche N nick N nick VT nic kel N nickname N nickname VT nicotine A nicotine N niece N nigger N nigh A nigh Adv night N nightfall N nightingale nightmare N nil N nimble A nine A nineteen A nineteenth ninetieth A ninetieth N ninety A ninth A ninth N nip N nip VT nit N nitrate N nitric A Adv 1. tathApi,to bhI,tisa para bhI,tAhama Conj 1. tathApi,to bhI,tisa para bhI, tAhama 1. nUtana,navIna,nayA,tAjA,hAla kA,Adhunika 1. nayA,hAla me.n,naye sire s e,nUtana,TaTakA 1. navInatA,tAjagI,nayApana 1. tAjI khabara,nayA samAchAra yA vR ^itAnta 1. samAchArapatra,akhabAra 1. agalA,nikaTatama,usake bAda,nikaTastha,lag A huA,AgAmI 1. nIche vAlA,bAda kA 1. kutaranA,2. katarana,TukaDA 1. kutaranA,nuk tAchInI karanA,2. chhoTI chhoTI sI bAto.n me.n doSha nikAlanA 1. komala,umdA,bAr Ika,sUkShma,mAtrA vichArI,nakachaDhA 1. ThIka ThIka,bArIkI se,umdagI se,sUkShmat A se,bhalI bhA.nti 1. durustI,saphAI,najAkata,ati sUkShmatA,komalatA,2. sUkShma yA chhoTI bAta 1. AlA,tAka 1. chheda,dA.ntA,2. ThIka samaya yA avasara,maukA,2. TAipa ke akShara me.n eka chihna 1. chheda karanA,2. anukUla samaya para hAtha l agAnA 1. gilaTa,dhAtu visheSha 1. bigaDA huA nAma,burA nAma,chiDhAne kA nAma,upa nAma 1. upanAma denA 1. tambAkU kA 1. tambAkU ke paudhe kA viShailA drava,2. tam bAkU pIne vAlA 1. bhatIjI,bhA.njI 1. kAlA AdamI,habashI 1. pAsa,samIpa,nikaTa 1. lagabhaga,prAyaH,karIba karIba 1. rAta,raina,rajanI,2. mR^ityu,3. durbhAgya,duk ha,vipatti,4. a.ndherA,dhu.ndha 1. sA.njha shAma,sandhyA samaya N 1. bulabula 1. kusvapna,DarAvanA,khvAba,dabAva 1. nahI.n,kuchha nahI.n 1. chAlAka,phurtIlA,chu sta 1. nau 1. unnIsa A 1. unnIsavA.n 1. navvevA 1. navvevA.n bhAga 1. navve 1. n avA.n 1. navA.n a.nsha 1. chuTakI,ThiThuranA 1. chuTakI kATanA,2. dabAnA,3. pAlA mAranA,nochanA,satAnA 1. chhoTe kIDo.n kA a.nDA,jU.n kA a.nDA,lIkha 1. nAiTreTa ,shore ke tejAba kA namaka 1. nAiTreTa kA,shore kA

nitrogen N 1. nAiTrojana,eka tatva visheSha nitrous A 1. nATreTa jaisA,shore kA, shorA sadR^isha,shorA milA huA nitty A 1. lIkho.n se bharA huA,2. umdA no A 1. k oI nahI.n,eka nahI.n no Adv 1. nahI.n,na, nobility N 1. kulInatA,shreShThatA,utt amatA,shreShTha AcharaNa,2. saradAra loga,amIra loga,uchchapada ke loga,mAnyavar a,.maryAdA,mahAtmya,uchchapada, noble A 1. baDA,kulIna,U.nchA,sharIpha,shreShTha ,uttama noble N 1. shreShTha jana,sharIpha AdamI,kulIna manuShya nobleman N 1. s aradAra,amIra,kulIna jana,abhijAta puruSha,umarAva nobody N 1. koI nahI.n,nAchIj a,sAmAnya manuShya nocturnal A 1. rAta kA,rAtri sa.nba.ndhI nod N 1. sira kA hil AnA,2. hukma,AGYA nod VTI 1. sara jhukAnA,sira hilAnA,2. U.nghanA node N 1. gA.n Tha,gilaTI,ubhAra noise N 1. AvAja,shabda,shora,gula,2. aphavAha noise VTI 1. ch illAnA,shora gula karanA noisily Adv 1. shora gula ke sAtha,U.nche svara se nois y A 1. sashabda,shora gula karane vAlA,kolAhala kArI,bakkI nomad A 1. ba.njArA,g hUmane vAlA,ghara bAra sAtha lie phirane vAlA nomad N 1. ba.njAre,ghUmane vAlI j Ati kA manuShya nominal A 1. nAmamAtra kA,barAya nAma ke liye,avAstavika nominat e VT 1. nAma batAnA,nAma lenA,kisI pada ke liye nAma nirdiShTa karanA,nAmajada k aranA nomination N 1. nAmakaraNa,niyojana,nAmajadagI,pratiShThApana nominee N 1. nAmajada kiyA gayA,niyojita puruSha none N 1. koI nahI.n nonsense N 1. nirartha ka bAte.n,anarthaka vAkya,tuchchha vastue.n nonsensical A 1. nirarthaka,atarkasa .ngata nook N 1. konA,khU.nTa noon A 1. madhyAhna sa.nba.ndhI noon N 1. madhyAhn a,dopahara,bAraha baje dina noose N 1. phA.nsI,sarakaphandA noose VT 1. phandA l agAnA,jAla me.n phA.nsanA nor Conj 1. na,na to normal A 1. sAmAnya,vidhivat,prAk R^itika,sAdhAraNa,lambarUpa,2. niyama sIkhanevAlo.n kI pAThashAlA,prAdhyApako.n ko shikShA dene kI pAThashAlA normally Adv 1. sAdharaNataH,2. kAyade se,rIti se, vidhipUrvaka north A 1. uttara kA,uttarI north N 1. uttara,udIchi northeast N 1. uttara pUrva,uttara aura pUrva ke bIcha kI dishA,IshAna koNa northeastern A 1. uttara kI ora mu.nha kiyA huA northerly A 1. uttara,uttara kI ora,uttarIya north ern A 1. uttara kA,uttarI northward A 1. uttara kI ora mu.nha kiyA huA northward Adv 1. uttara kI ora

northwest A 1. pashchimottara dishA sa.nba.ndhI,pashchimottarIya northwest N 1. uttara pashchima kI dishA,pashchimottara,vAyavya koNa nose N 1. nAka,2. khushabU ,sugandha,3. nathunA nose VI 1. sU.nghanA nose VT 1. sU.nghanA,2. patA lagAnA,3. sAmanA karanA,4. barAbarI karanA nose-ʵè N 1. ghoDo.n ko dAnA dene kA thailA j o usake mu.nha se laTakA dete hai.n nose-ÈÛÆè N 1. bulAka,nakelA nose-ÏÛÆèµè N 1 . nAka me.n pahanAne kA gahanA,nathunI,natha nostril N 1. nathunA not Adv 1. nah I.n,na,mata notable A 1. prasiddha,khyAta,mashahUra,2. smaraNIya,3. vishiShTa no table N 1. prasiddha puruSha,nAmI AdamI,2. prasiddha vastu notary N 1. noTarI,hu .nDI Adi dastAvejo.n kI tasdIka karane vAlA ohadedAra,lekhApatra pramANakArI not ation N 1. a.nkana,sa.nkhyA kA likhanA,chihnakArI,2. chihna,sa.nketa notch N 1. dA.nta,kaTAva,darrA,2. tAkha notch VT 1. dA.nte banAnA,nA,dA.nte denA,chheda kAT anA note N 1. chihna,nishAna,lakShaNa,2. chhoTI chiThThI,3. R^iNa kI svIkR^iti,r asIda,rakkA,4. dhvani,tAna,svara,5. dhyAna,avadhAna,6. khyAti,kIrti,pratiShThA,7 .lekha note VT 1. dhyAna karanA,sochanA,dekhanA,2. nishAna karanA,likha lenA not ebook N 1. noTa buka,yAdadAshta likhane kI kitAba,smaraNa pustaka,2. hu.nDI kI k itAba,pratiShThita noted A 1. prasiddha,mashahUra,nAmI noteworthy A 1. dhyAna de ne yogya,vichAra me.n lAne yogya,2. smaraNIya nothing N 1. kuchha nahI.n,2. arnA statva,3. abhAva,4. nAchIja,tuchchha bAta yA vastu yA manuShya,5. shUnya nothing -Êݽè N 1. sirpha,kevala nothing-Ñá×è×è_½èØÆè N 1. samAna,barAbara nothing-Æá×è× è N 1. nAstitva,shUnyatA,anastitva,2. tuchchhatA,vyarthatA notice N 1. Alokana,d ekhanA,2. lekha,3. chetAvanI,4. sUchanA viGYApana,sUchanA patra,5. satkAra,Adara notice VT 1. dhyAna denA,2. dekhanA,3. batalAnA,varNana karanA,4. vichAranA not iceable A 1. dhyAna dene yogya,dekhane yogya,kAbila gaura notification N 1. viGY Apana,ishtihAra,2. samvAda,3. chetAvanI notify VT 1. prakAshita karanA,2. prasid dha karanA,3. sUchanA denA,khabara denA,4. jatAnA notion N 1. mati,2. bhAva,bhAv anA,khyAla,mata,vichAra,rAya,gumAna notions N 1. khyAla,vichAra,bhAva,rAya,mata notoriety N 1. kuprasiddhi,kukIrti,badanAmI,lokApavAda notorious A 1. badanAma,k uprasiddha,2. prakAshita,3. loka prasiddha,vikhyAta notoriously Adv 1. khule tau ra para,prakaTa rUpa se,pratyakSha,khullama khullA notwithstanding Prep 1. tathA pi,tisapara bhI noun N 1. sa.nGYA,2. nAma nourish VT 1. pAlana poShaNa karanA,pA lanA,posanA,2. bala pahu.nchAnA,3. shikShA denA,sikhA denA nourishment N 1. pAla na poShaNa,2. khAnA,AhAra,3. puShTikAraka padArtha novel A 1. nayA,navIna,2. ano khA,anUThA,adbhuta novel N 1. kathA,kahAnI,upanyAsa novelist N 1. upanyAsa racha yitA,kissA likhane vAlA,kahAnI banAne vAlA novelty N 1. nayApana,2. navIna yA ad bhuta vastu novice N 1. nausikhiyA,kachchA,anubhava rahita manuShya

now Adv 1. aba,hAla me.n,isa dama now Conj 1. phalataH,ateva,isake bAda now N 1. yaha samaya,vartamAna samaya now-¤-¿Íè×è N 1. vartamAna kAla now-¤Æè¿è_½èØáÆè N 1. kabhI kabhI,2. prAyaH nowadays Adv 1. Ajakala,ina dino.n,vartamAna kAla me.n nowhere Adv 1. kahI.n nahI.n noxious A 1. hAnikAraka,2. dukhadAI nozzle N 1. nA ka,2. thUthanI,3. nikalA huA bhAga nucleus N 1. gUdA,girI,guThalI,bIja,garbha,hR ^idaya nude A 1. na.ngA,bekapaDA,ughADA,nagna nudge VT 1. kuhane se chhUnA,2. ku hanI se ishArA karanA,3. TehokanA nudity N 1. na.ngApana nuisance N 1. dukhadAI vastu,hAnikAraka vastu,2. utpAta,ka.nTaka,vighna,bAdhA null A 1. vyartha,nirarth aka,2. jhUThA,3. naShTa null-¤Æè¿è A 1. niShphala,bekAra,kAma me.n Ane ke ayogya nullification N 1. niShprabhAvatA,vyarthatA,2. niShprabhAva lekhApatra ityAdi,3 . abhAva nullify VT 1. radda karanA,2. nAjAyaja karanA,niShprabhAva karanA,nirth aka karanA numb A 1. susta,2. ThiThurA huA,3. stabdhagati numb VT 1. ThiThurAnA, sunna karanA number N 1. ikAI,2. sa.nkhyA,a.nka,ginatI,3. Dhera,bahuta,joDI,4. v achana,5. jiLa,6. chhanda number VT 1. ginanA,ginatI karanA,2. a.nka DAlanA,sa.n khyA chaDhAnA,3. honA numeral N 1. sa.nkhyA sUchaka chihna,a.nka numerical A 1. sa.nkhyAsUchaka vA vAchaka numerically Adv 1. sa.nkhyAnusAra,ginatI se numerous A 1. bahuta jyAdA,ipharAta se,anaginata nun N 1. bhaktina,tapasvina,yogina nupti al A 1. vivAha sa.nba.ndhI,vaivAhika nuptials N 1. vivAha,shAdI,2. vivAha sa.nsk Ara nurse N 1. dAI,vaha aurata jo laDake yA bImAra kI rakhavAlI yA khabaradArI k are nurse VT 1. pAlanA,2. dUdha pilAnA,3. mana me.n lAnA,4. rogI kI sevA karanA nursery N 1. dAI khAnA,2. bachche kA kamarA,3. paudhA ghara nurture N 1. pAlana poShaNa,2. bhojana,khAnA,3. shikShA,shikShaNa nurture VT 1. khilAnA,2. shikShA d enA,3. paravarisha karanA,pAlana poShaNa karanA nut N 1. supArI,akharoTa,bAdAma Adi,2. ati prasanna karanA,3. kaThina samasyA nutcracker N 1. sarautA,supArI kAT ane kA eka ya.ntra nutmeg N 1. jAyaphala nuts N 1. supArI,bAdAma Adi nutshell N 1. akharoTa Adi kA chhilakA,2. tuchchha vastu,nAchIja,3. ati sa.nkShepa me.n kah ane kA Dha.nga nutty A 1. jahA.n supArI bahutAyAta ho,2. supArI ke svAda kA oN 1 . o,he,are,ajI oak N 1. balUta,sindUra oak-¤ÈèÈèÑá N 1. mAjUphala oar N 1. nAva kI DA.nDa,chappU,2. DA.nDa khene vAlA oar VI 1. nAva chalAnA

oasis N oat N oath N oatmeal N obedience N obedient A obelisk N obese A obesity N obey VTI obituary N object N object VTI objection N objectionable objective A objective-¸×á objector N obligation obligatory oblige VT obliging A oblique A ob liquely Adv obliterate oblivion N oblivious A oblong A oblong N obnoxious A obsc ene A obscenity N obscure A obscurity N observable observance observant A observ ation observatory observe VT karanA,manAnA,5. observer N obsess VT obsession N o bsolete A 1. registAna me.n sarasabja jagaha,marusthala ke bIcha harita bhUmi 1. oTa,jI 1. shapatha,kasama 1. jI kA ATA 1. AGYA pAlana,pharmAbaradArI,vashyatA,AGYAparatA 1. AGYAkArI,AGYAdhIna,AGYApAlaka,vashya 1. chaukhU.nTA mInAra,chatuShkoNa satamb ha 1. moTA,sthUla,sthUlakAya 1. sthUlatA,moTAI 1. AGYA mAnanA,hukma mAnanA,AGYAp Alana karanA,2. sunanA,3. karanA,4. adhIna honA,vasha me.n honA 1. phautInAmA,ma re hue AdamI kA hAla,mR^itavivaraNa 1. abhiprAya,2. prayojana,3. murAda,uddeshya ,lakShya,4. vastu,padArtha,5. karma 1. virodha karanA,Apatti karanA,rokanA,ADanA ,tarka nA karanA 1. virodha karanA,2. viruddha hetu,3. Apatti,etarAja,4. sha.nkA A 1. nAmunAsiba,anuchita,varjanIya 1. karma sa.nba.ndhI,2. bAharI,3. viShayAshr ita,padArtha sa.nba.ndhI N 1. karma kAraka 1. bAdhaka,etarAja karane vAlA,chhe.n kane vAlA N 1. kartavya,2. ehasAna,meharabAnI,kR^ipA,anugraha,3. bhAra,4. kaula va karAra,5. sharta A 1. Avashyaka,aparihArya,2. avashya kartavya,avashya,avashy a mantavya 1. kR^ipA karanA,anugraha karanA,kR^itaGYa karanA,2. prasanna karanA, 3. majabUra karanA 1. sushIla,anugrahakArI,upakArashAlI,dayAvanta,meharabAna,upa kArI,2. shiShTAchAra yukta 1. tirchhA,jhukA huA,pechadAra,alambavata 1. phera se ,TeDhe tIra se,2. tirachhe tirachhe VT 1. miTA denA,pochha denA,2. chhIlanA,3. g hisanA 1. vismaraNa,bhUla,2. kShamA 1. bhUlane vAlA,bhulakkaDa,2. bhulAne vAlA 1 . AyatAkAra,dIrghAkAra,adhika lambAI vAlA 1. AyAtakShetra 1. ghR^iNita,2. ni.ndy a,ni.ndA yogya,3. burA,4. adhIna 1. nirlajja,ashlIla,2. ashubha,manahUsa 1. lamp aTatA,phUhaDapana,nirlajjatA,ashlIlatA 1. dhu.ndhalA,2. gUDha,gupta,3. adhUrA 1. a.ndherA,dhu.ndhalApana,gahanatA A 1. dhyAna yogya,vichAra yogya,kAbila e gaura N 1. dhyAna,2. kAma,3. AchAra,4. anusaraNa,5. rIti 1. chaukasa,sAvadhAna,2. AGY AkArI,3. dhyAna rakhane vAlA N 1. avalokana,2. vichAra,3. nirUpaNa,4. vachana,uk ti,5. AlochanA N 1. AkAshalochana,2. grahaNakShetra,3. darshana sthAna 1. dekhan A,avalokana karanA,dhyAna denA,2. nishAna karanA,3. AlochanA karanA,kahanA,4. an uShThAna anusaraNa karanA,mAnanA 1. avalokanakArI,dekhanevAlA,avekShaka,2. mAnan e vAlA,3. rakhane vAlA,4. karane vAlA 1. ( bhUta) laganA,satAnA,2. mana me.n gha ra kara lenA 1. dhuna,bhUta kA laganA 1. aprachalita,manasUkha,2. purAnI chAla k A

obstacle N 1. roka,bAdhA,ADa,vighna obstinate A 1. haThI,jiddI,avineya obstruct VT 1. rokanA,2. banda karanA,3. bAdhA DAlanA obstruction N 1. bAdhA DAlanA,2. ro ka,aTakAva,bAdhA,vighna,avarodha obstructionist N 1. avarodhaka,vighnakArI obstr uctive A 1. bAdhaka,vighnakArI,rokanevAlA,pratirodhaka obtain VI 1. sthApita hon A,2. prachalita honA,phailanA obtain VT 1. prApta karanA,hAsila karanA obtainabl e A 1. pAne yogya,hAsila karane ke lAyaka,prApya obtuse A 1. susta,kinda,goTila, 2. benoka,3. atIvra obtuse-¤ÆèµèÑá A 1. adhika koNa,sthUlakoNa obvious A 1. sAph a,jAhira,pratyakSha,spaShTa,prakaTa obviously Adv 1. sApha sApha,spaShTataH,prat yakSha rUpa se occasion N 1. avasara,suavasara,2. prayojana,nimitta,kAraNa,Avash yakatA,3. koI visheSha utsava,samaya,4. bAta,mAjarA,ghaTanA occasion VT 1. kAraN a honA,paidA karanA occasional A 1. kabhI kabhI kA,kadAchit,2. prAsa.ngika,vishe Sha utsava Adi kA occasionally Adv 1. kabhI kabhI,samaya samaya para occasions N 1. koI visheSha utsava,samaya occult A 1. gupta,chhipA huA,adR^ishya occult-×è¸ Û¬Æè¸á N 1. jAdU,i.ndrajAla occupancy N 1. adhikAra,kabjA,bhoga,yukti occupant N 1. adhikArI,kabija,mAlika,bhogI,bhoktA occupation N 1. bhoga,adhivAsa,adhikAra, dakhala,adhikR^ita,2. peshA,kArobAra,dha.ndhA occupation-ÊèÏÛ¿èµá N 1. rela kI s aDaka kA pula occupier N 1. adhikAra lene yA rakhane vAlA,bhoktA,adhivAsI occupy VTI 1. adhikAra rakhanA,lenA,rakhanA,sthAna lenA,2. bhoga karanA,prayoga karanA ,3. jagaha gheranA occur VI 1. prakaTa honA,2. AnA,honA,ghaTita honA,paDanA occu rrence N 1. ghaTanA,2. vAkayA,3. sa.nyoga ocean N 1. mahAsAgara,samudra,ambudhi oceanic A 1. mahAsAgara kA,2. mahAsAgara sadR^isha,3. mahAsAgara me.n milane vAl I,samudrIya octagonal A 1. ATha kone vAlA,aShTakoNa octave A 1. jisa me.n ATha h o.n,ATha se banA huA octave N 1. dhArmika tyohAra kA AThavA.n dina,2. AThasuro.n kA a.ntara octogenarian N 1. assI barasa kA bUDhA,assI barasa kA odd A 1. viSha ma,phUTa,tAka,2. anokhA,adbhuta,advitIya odd N 1. atulyatA,2. antara,3. lAbha,jI ta,4. sa.nbhAvanA,5. vivAda oddity N 1. viShamatA,2. anokhA AdamI,adbhuta vastu oddly Adv 1. viShamatA se,ajIba taraha se,nirAle Dha.nga se,anokhI taraha se ode N 1. gIta,gajala,kavitA odious A 1. ghinaunA,apriya,ghR^iNita,ghR^iNAyogya odou r N 1. sugandha,khushabU,mahaka,bAsa,bU of Prep 1. se,2. bAbata,3. me.n,4. para, 5. vAste off A 1. bahuta dUra kA,2. baDhA huA off Adv 1. dUra,2. pare,3. alaga

off-ØÆè¿è A offence N offend VTI offender N offensive A offer N offer VTI offeri ng N offhand A office N officer N official A official N officially officiate VI offing N offset N offshoot N offspring N oft Adv often Adv ogle N ogle VTI oh I oil N oil VT oil-¸èÑå½èØè oil-ÌÛÑèÑè oil-°·è_ÈÑèÌè×è oilman N oily A ointment N old A old-·×èØÛ°Æá¿è olden A oligarchy N olive N olive-°¦Ñè omen N ominous A omi ssion N omit VT omnibus N omnipotent omnipresent 1. turanta,2. binA soche vichAre 1. aprasannatA,roSha,2. hAni,takalIpha,3. doSha ,jurma,aparAdha 1. kruddha karanA yA honA,2. aprasanna karanA yA honA,3. ulla.ng hana karanA 1. aprasanna karane vAlA,2. ulla.nghana karane vAlA,3. aparAdhI,doSh I 1. apakAraka,2. apriya,3. dukhadAI,4. AkrAmaka 1. denA,bhe.nTa chaDhAnA,2. pra stAva,rAya,3. mola 1. upasthita karanA,2. bhe.nTa chaDhAnA,3. najaranA,4. karanA ,5. bali denA,6. mola lagAnA,7.batalAnA 1. bhe.nTa,balidAna,chaDhAvA 1. tura.nta ,2. binA soche vichAre 1. naukarI,padavI,pada,kAma,adhikAra,2. daphtara,3. shAgi rda peshA 1. aphasara,ohadedAra,adhikArI,padAdhikArI 1. AdhikArika,sarishte yA d aphtara sa.nba.ndhI 1. aphasara,uchcha pada kA karmachArI,adhikArI Adv 1. sarakA rI taura se 1. kisI jagaha me.n kAma karanA,2. kisI ke sthAna me.n kAma karanA 1 . samudra kA vaha bhAga jo kinAre se bahuta dUrI para ho yA jahA.n pAnI gaharA h o 1. DAlI,a.nkura,2. barAbara rakama,3. lambavatta dUrI,AphaseTa 1. shAkhA,a.nku ra 1. santAna,aulAda,laDakA yA laDakI,laDake vAle 1. bahudhA,aksara,bArabAra,2. itanI bAra 1. bahudhA,aksara,bArabAra,2. itanI bAra 1. kaTAkSha,2. tirachhI naja ra yA chitavana 1. kanakhiyo.n se dekhanA,tirachhI najara se dekhanA 1. hA,2. Ah a 1. tela,rogana 1. tela lagAnA N 1. roganI kapaDA,2. moma jAmA N 1. tela pheran e kI chakkI N 1. dhana,2. ghUsa 1. telI 1. chikanA,tela sA,tilahA 1. marahama,le pa 1. prAchIna,2. jo tAjA na ho,3. buDhDhA,vR^iddha,4. bigaDA huA,saDA huA,5. an ubhavI A 1. purAnI chAla kA 1. purAnA,prAchIna 1. vaha rAjya jisa me.n thoDe log a shAsana kare.n,alpajanAdhipatya 1. jaitUna,jalapAI N 1. jaitUna kA tela 1. chi hna,nishAna,saina 1. apashaguna,manahUsa,bhaviShya sUchaka,ashubha 1. chUka,2. b hUla,3. chhUTa 1. chhoDa jAnA,2. bhUla jAnA,visarAnA,3. chUkanA 1. eka prakAra k I yAtrI gADI A 1. sarva-shakti-mAna A 1. parameshvara,jagadIshvara

on Adv on Prep on-·ÛÏá N on-°¸è¸×Û°Æè on-½èØá_ÂÛÆèµè once Adv once-¤Æè¿è_¤µ¦Æè o nce-·åÏè_¤ÑèÑè one Det oneness N onerous A oneself Pron onion N onlooker N only A only Adv onset N onslaught N onus N onward A onward Adv onyx N ooze N ooze VT opal N opaque A open A open N open VTI opener N opening N openly Adv openness N opera N opera-Øå¨×á operate VTI operatic A operation N operative A operative N o phthalmic opiate N opine VI opinion N opium N 1. Age,2. lagAtAra,3. najadIka,lagA huA 1. para,Upara,ora,2. nikaTa,3. daramiyAn a,4. sivA,5. liye,6. hAla para 1. jalatA huA VT 1. jisa samaya AvashyakatA honA N 1. uDatA huA 1. eka bAra,eka samaya me.n,2. pahale Adv 1. bAra bAra,punaH puna H Adv 1. antima 1. eka 1. ekatA,eka,2. ikAI 1. bhArI,vajanI,2. kaShTa sAdhya,duk hada kleshakara 1. svaya.n,khuda 1. pyAja,gaNDA 1. dekhane vAlA,tamAshabIna,dars haka 1. akelA,2. advitIya,3. pramukha 1. akele,2. kevala,sirpha 1. chaDhAI,hamal A,AkramaNa,dhAvA 1. mAradhADa,hamalA,ghAtaka AkramaNa 1. bojhA,bhAra,2. pramANit a karane kA bhAra 1. baDhate hue,pragatishIla 1. Age,agADI,pare,baDhake 1. eka r atna,gomeda,sulaimAnI patthara 1. kIchaDa,gAda,chahalA 1. jharanA,chUnA,dhIre dh Ire bahanA,TapakanA,risanA 1. dUdhiyA patthara 1. asvachchha,dhu.ndhalA 1. khulA ,2. spaShTa,sApha,3. udAra,dAtA,4. niShkapaTa,sachchA,5. sArvalaukika,sArvajanik a 1. khulI jagaha,2. khulA samudra 1. kholanA,prakAsha karanA,2. prAra.nbha kara nA,3. sthApita karanA,4. chalAnA 1. kholanevAlA,udghATaka 1. kholanA,udghATana i tyAdi,2. chhidra,chheda,3. prAra.nbha,4. avasara,maukA 1. khullamakhullA,sApha s Apha,spaShTa rUpa se 1. sAdagI,nirmalatA,2. spaShTatA 1. gAne ke sAtha nATaka,2. svA.nga ghara,tamAshA ghara,nAcha ghara N 1. nAcha ghara 1. kAma karanA,2. guNa karanA,asara karanA,prabhAva DAlanA,3. chIra phADa karanA 1. svA.nga sa.nba.ndh I,svA.nga sadR^isha 1. katR^itva,2. asara,prabhAva,phala,3. chIra phADa,4. kArya vAhI,kAma kA Dha.nga,chAla 1. kArya kShama,2. saprabhAva,guNakArI 1. kArIgara A 1. A.nkha kA 1. aphIma milI huI nI.nda lAne vAlI davA 1. rAya honA,2. sochanA,vi chAranA 1. vichAra,rAya,mata,2. samajha,mati 1. aphIma,ahiphena

opium-¬¤½áÏè N 1. aphImachI,aphIma khAne vAlA opponent A 1. viruddha,vipakSha op ponent N 1. virodhI,shatru opportune A 1. suvidhA kA,AsAna,2. ThIka samaya kA op portunist N 1. avasaravAdI,avasara tAkane vAlA,2. manuShya jisake nishchita sidd hA.nta na ho.n opportunity N 1. maukA,avasara,2. ThIka samaya,3. sutAra,gau.n op pose VTI 1. rokanA,ADanA,2. virodha karanA,3. manA karanA,4. sAmanA karanA oppos ite A 1. sammukha,Amane sAmane,2. dUsarA,3. ulTA,viruddha opposite N 1. virodhI vastu,viparyaya,2. virodhI manuShya shatru opposition N 1. baira,rIka,2. virodha ,vimukhatA oppress VT 1. dabAnA,vasha me.n kara lenA,nirdayatA kA vyavahAra kara nA,satAnA oppression N 1. dabAva,sakhatI,2. atyAchAra,julma,kaThoratA oppressive A 1. ati kaThora,2. atyAchArapUrNa oppressor N 1. jAlima,utpAtI,upadravI,kaThor a,atyAchArI manuShya optic A 1. prakAsha tathA darshana vidyA sa.nba.ndhI optic N 1. chakShu,dR^iShTi kI indrIya,A.nkha optical A 1. dR^iShTi sa.nba.ndhI,A.nkha kA,2. dR^iShTi vidyA sambandhI optics N 1. dR^iShTi vidyA,darshana vidyA,dR^igv idyA optimism N 1. AshAvAda,AshApUrNa dR^iShTi,achchhA pakSha dekhanA,yaha mata ki sa.nsAra kI saba vastu bhalAI ke liye banI hai optimist N 1. AshAvAdI,achchhA pakSha dekhane vAlA option N 1. pasanda,marajI,chAha,abhiruchi,2. chunane kA ad hikAra,3. vikalpa optional A 1. vaikalpika,ichchhAnusAra,ruchyadhIna opulent A 1 . daulatamanda or Conj 1. vA,yA,athavA,2. arthAt or-¬Ñè×á Conj 1. nahI.n to orac le N 1. devavANI,AkAsha vANI,2. chAturya pUrNa vAkya,3. buddhimAn manuShya,sachc hA patha pradarshaka oral A 1. maukhika,jabAnI,jo likhA na gayA ho orally Adv 1. vachana se,jabAnI,mu.nha se orange A 1. nAra.ngI kA,2. nAra.ngI ra.nga kA orang e N 1. nAra.ngI,santarA,2. nAra.ngI kA ra.nga,gulAbI ra.nga orator N 1. suvaktA, vaktR^itA dene vAlA,2. nivedana kartA oratory N 1. suvakR^itva,vAkpaTutA orbit N 1. kakShA,grahapatha,2. A.nkha kA gaDhDhA orchard N 1. bAga,mevo.n kA bAga,upav ana,puShpodyAna orchestra N 1. vAda ya.ntra sthala,2. vAdaka samUha ordain VT 1. niyata karanA,niyukta karanA,2. prabandha karanA,3. Adesha karanA ordeal N 1. a gni vA jala dvArA parIkShA,2. kaThina parIkShA order N 1. anukrama,vidhi,Dha.nga ,praba.ndha,2. vyavahAra,rIti,3. AGYA,4. niyama,5. shAnti,6. darajA,7.samAja,jAt i order VTI 1. prabandha karanA,krama se rakhanA,2. AGYA denA,3. niyukta karanA orderly A 1. yathAkrama,2. AGYAkArI orderly Adv 1. krama se,suvyavasthita,2. vid hi pUrvaka orderly N 1. aradalI,sipAhI vA chaparAsI jo kisI aphasara ke sAtha ho ordinance N 1. niyama,vyavasthA,rIti,2. vidhAna,3. niyukti

ordinarily ordinary A ordinary N ordination ordnance N ore N organ N organic A o rganism N organist N organization organize VT orgy N orient A orient N oriental A origin N original A originality originally originate VI originate VT originato r ornament N ornament VT ornamental ornamentation ornate A ornithologist orphan N orphanage N orthodox A orthodoxy N ostensible ostensibly ostentatious ostracis m N ostracize VT ostrich N other Det otherwise Adv otter N ouch N ought VI ounce N Adv 1. sAdhAraNataH,sAmAnya rUpa se 1. yathA vyavahAra,vyavahArika,2. sAdhAraNa, sAmAnya,mAmUlI,3. sAmAnya pada kA 1. jo saba ke kAma Ave,saba ke prayoga ki vast u N 1. vidhAna,niyukti,sa.nskAra,dIkShA 1. tope.n,topakhAnA 1. kachchI dhAtu 1. sAdhana,upakaraNa,2. indrIya,avayava,a.nga,3. Argana bAjA 1. indrIya sa.nba.ndhI ,avayava sa.nba.ndhI,2. indrIya yukta,chetana 1. aindrika rachanA,banAvaTa,2. jI vadhArI 1. Argana bajAne vAlA N 1. banAvaTa,DIla Daula,nirmANa,2. rachanA,3. sa. ngaThana 1. indriyayukta karanA,2. banAnA,rachanA,nirmANa karanA,3. senA bharatI karanA 1. bhoga vilAsa,madya pAna ityAdi 1. sUrya sA,2. pUrvI 1. pUrva 1. pUrvI 1. Adi,Ara.nbha,prAra.nbha,2. nikAsa,3. jaDa,mUla 1. mUla sa.nba.ndhI,maulika,2 . pahalA,3. janmagata,Ara.nbhika,prAra.nbhika,4. tAjA N 1. nayApana,2. maulikatA ,3. apUrvatA Adv 1. pahale,Ara.nbha me.n,Adi me.n 1. utpanna honA,nikalanA,Ara.n bha honA 1. utpanna karanA,paidA karanA,Ara.nbha karanA N 1. utpanna kartA,Ara.n bha karane vAlA 1. shrR^i.ngAra,sajAvaTa,2. gahanA,AbhUShaNa,AbharaNa 1. AbhUShi ta karanA,sajAnA,2. sundara banAnA,shobhAyamAna karanA A 1. vibhUShaka,shobhApra da N 1. ala.nkR^ita karanA,shrR^i.ngAra 1. vibhUShita,sushobhita,2. sundara N 1. pakShI vidyA kA jAnane vAlA 1. anAtha,yatIma,binA mAtA pitA kA bAlaka 1. anAtha pana,anAtha dashA,2. anAthAlaya 1. dakiyAnUsI,satyadharmavilambI,2. grahaNa kiyA huA,3. anumodita,4. dharmaniShTha 1. satyadharma,2. dharmaparAyaNatA,dharmaniSh ThatA A 1. banAvaTI,kR^itrima,2. prakaTa,pratyakSha,jAhira Adv 1. prakaTa rUpa s e,dekhane me.n A 1. DI.nga hA.nkane vAlA,2. ADambarI,dikhAve kA 1. nirvAsana,bah iShkAra 1. desha se nikAla denA,samAja se bAhara karanA,bahiShkR^ita karanA 1. s hutura murga 1. aura,anya,dUsarA 1. aura prakAra se,anya rUpa se,aura bhA.nti,2. dUsarI bAto.n me.n,3. nahI.n to 1. UdabilAva 1. naga kA ghara,a.ngUThI kA ghara 1. chAhienA,avashya honA,2. uchita honA,kartavya honA 1. eka tola( AdhI chhaTA. nka ke lagabhaga) ,2. te.nduA

our Det 1. hamArA,apanA ours Pron 1. hamArA,apanA ourselves Pron 1. hama,2. Apa, 3. svayam oust VT 1. nikAlanA,nikAla denA,adhikAra chhIna lenA ouster N 1. nikAl a denA,adhikAra chhIna lenA,2. bedakhalI out Adv 1. bAhara,2. dUra,3. ghara nahI .n out VT 1. nikAla denA out_°·è-°Ïè¿áÏè N 1. bImArI me.n,2. chAla me.n ThIka na hI.n,3. bigaDA huA out-¤Æè¿è_°¨½è Adv 1. bilakula,sarAsara out-°·è Adv 1. me.n,2 . kAraNa,3. se,4. hetu out-°·è_ÈèÏÛÆè½è A 1. jisa kI sArI kApiyA.n bika gI hai.n ,2. aprApya out-°·è_ª¨¬×è½Û°Æè A 1. niHsandeha out-°·è_½èØá_ª¨¬×è½Û°Æè A 1. vich Ara ke ayogya,2. asambhava outbid VT 1. baDhAnA,dUsare se adhika dAma lagAnA out bound A 1. anya desha ko jAne vAlA,videsha ko jAne ko prastuta outbreak N 1. ha. ngAmA,2. ubhAra,3. balavA,4. shA.nti bha.nga outcast A 1. ajAti,jAtichyuta,jAti bAhara,2. bahiShkR^ita,desha se nikAlA huA outcast N 1. jAtichyuta yA nikAlA huA manuShya outcry N 1. duhAI,gulagapADA,2. chillAhaTa outdo VT 1. baDha jAnA,Age nikala jAnA,2. kAna kATanA outdoor A 1. bAhara,2. ghara ke bAhara outer A 1. bAh arI outfit N 1. yAtrA ke lie sAmAna,2. sajAvaTa outfit VT 1. sAmAna karanA,2. sa jAnA outgo VI 1. bAhara jAnA,2. alaga honA outgo VT 1. baDha jAnA,Age nikala jAn A outgoing A 1. bAhara jAtA huA outgrow VT 1. adhika baDha jAnA,2. nikala paDanA outhouse N 1. ghara ke bAhara chhoTA makAna outing N 1. vAyusevana,saira outlan dish A 1. videshI,2. bAharI outlast VT 1. adhika ThaharanA,adhika chalanA outlaw N 1. nirvAsana,rAjya rakShaNa vAhya,kAnUna se bAhara outlaw VT 1. nirvAsita kar anA,kAnUna kI rakShA se va~nchita vA rahita karanA outlay N 1. vyaya,kharcha,lAg ata outlet N 1. nikAsa,2. moharI,3. rAha,4. muhAnA outline N 1. nakshA,2. gherA, 3. DhA.nchA,4. sImA outline VT 1. khAkA banAnA,nakshA taiyAra karanA outlive VT 1. adhika jInA,adhika ThaharanA outlook N 1. avekShaNa,2. chaukasI,khabaradArI,3 . rakShA outlying A 1. bAhara kI sImA para kA,sImA.nta kA,2. bAharI,3. dUra paDA huA,4. alaga outnumber VT 1. sa.nkhyA me.n baDha jAnA outpace VT 1. Age nikalan A outpost N 1. senA se dUra kI chaukI,kile ke bAhara kI chaukI,shahara yA lashka ra se dUra kI chaukI outpour VT 1. u.nDelanA,DhulakAnA

outpouring outrage N outrage VTI outrageous outreach VT outright Adv outrun VT o utset N outsider N outskirts N outspoken A outstretch outstrip VT outvote VT out ward A outward Adv outwardly Adv outweigh VT oval A oval N ovation N oven N over Adv over Prep over-ÊÝÏè¿áÆè over-Ø᤽è overarch VI overarch VT overbear VT over bearing overboard Adv overburden overcharge overcharge overcoat N overcome VT ov erdo VT overdose N overdose VT overdraft N overdraw VT overdue A overflow N over flow VTI overgrow VTI N 1. 1. A 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. VT 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. VT VT 1. 1 . 1. A 1. VT N VT 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. DhulakAva,bahAva upadrava,balavA AtyAchAra karanA,upadrava karanA 1. upadravI ,2. ghora,3. sakhta Age nikala jAnA,baDha jAnA turanta,2. pUrNa rUpa se,3. sApha ,4. pratyakSha rUpa se dauDane yA bhAgane me.n Age nikala jAnA Ara.nbha,shuru,Ad i bAharI AdamI,2. agantuka,3. paradeshI,paradeshika sarahada,upA.nta,2. kinAre s uspaShTa,2. spaShTa vaktA,kharA 1. phailAnA,pasAranA baDha jAnA,Age nikala jAnA, pIchhe chhoDanA adhika rAya prApta karanA,2. adhika voTa se parAjita karanA bAha rI,bAhya,2. dikhAvaTI,3. sArvajanika bAhara kI ora,2. dUra,3. bAhya rUpa se,Upar I Dha.nga dekhane me.n,2. bAhya rUpa se tola yA mola me.n baDha jAnA aNDAkAra,a. nDAkR^iti aNDAkAra vastu sArvajanika,2. praharSha,3. utsAha pUrNa svAgata chUlhA ,tandUra,bhaTThI Ara pAra,eka ora se dUsarI ora taka pAra,2. para,Upara se,3. pa re,4. bAvajUda ki,5. hote hue bhI 1. bahuta lAda denA 1. bahuta garma karanA laT akA rahanA meharAba se DhA.nkanA parAjita karanA,jItanA 1. uddhata,aha.nkArI,gha ma.nDI,DhITha,2. robIlA,daba.nga jahAja vA naukA ke bAhara,jahAja para se 1. bah uta lAda denA 1. adhika bojha,2. adhika mola yA adhika dAma 1. adhika lAda denA yA bhAra denA,adhika dAma lagAnA,2. baDhAnA,3. dabAnA ovarakoTa,baDA koTa jo sab a se Upara pahanate hai.n,labAdA para vijaya pAnA,parAjaya karanA,jItanA,harAnA adhika karanA,2. thakA mAranA adhika mAtrA adhika mAtrA me.n denA jitanA rupayA jamA ho usase adhika nikAlanA,adhika nikAlA huA rupayA jyAdA rupayA nikAlanA,jit anA rupayA jamA ho usase adhika kI huNDI karanA yA nikAlanA jisake dene kA samay a bIta gayA ho,jisake paTane kI mitI bIta gI ho,mitI bItA huA bADha,2. bahutAyat a,adhikatA baha nikalanA,2. DubAnA phaila jAnA,chhA jAnA,bahuta baDha jAnA,2. sA dhAraNa AkAra se baDha jAnA

overhang VTI overhaul N overhaul VT overhead A overhear VT overheat VT overjoy V T overland A overlap VI overlay VT overload VT overlook VT overpass VT overpay V T overpower VT overrate VT overreach VT overrule VT overrun VI overrun VT overse e VT overseer N overshadow overshoot VTI oversight N overstate VT overstock VT o vert A overtake VT overthrow VT overtime N jAya overture N overturn VT overweigh t overwhelm VT overwhelming overwork N overwork VTI owe VT owing A owl N own Det own VT owner N 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. VT 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. N 1. A 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. laTaka paDanA,2. sira para jhukanA,3. nikala jAnA jA.ncha,2. ulTA palTA nirIkSha Na karanA,maramatta karane ke lie jA.nchanA,ulaTa palaTa kara dekhanA,2. pahu.nc ha jAnA Upara,2. sara para sa.nyoga se sunanA,achAnaka sunanA,chupake se sunanA bahuta garma karanA adhika prasanna karanA,2. bhagna karanA thala kA paraspara v yApta karanA,isa prakAra rakhanA ki eka kA kinArA dUsare kinAre para paDenA bahu ta lAdanA,2. gho.nTanA,dabA mAranA bahuta lAdanA chaukasI karanA,jA.nchanA,2. ch hoDa jAnA,3. asAvadhAnI karanA,4. kShamA karanA pAra karanA,2. A.nkha chhipAnA,3 . bhUlanA bahuta dAma denA,parishrama se adhika dAma denA parAjita karanA,harAnA adhika dAma lagAnA Age baDha jAnA,2. ThaganA vasha me.n karanA,2. khArija yA ra dda karanA,niShprabhAva karanA mu.nha taka bhara jAnA,2. bAhara nikalanA,3. adhi ka honA baDha jAnA,2. lUTa pATa karanA nirIkShaNa karanA,chaukasI rakhanA,praban dha karanA,2. chhoDa jAnA avekShaka,nirIkShaka,2. adhyakSha 1. sAyA karanA,2. Dh A.nkanA lakShya se bAhara chale jAnA yA phe.nkanA nirIkShaNa,chaukasI,prabandha, nigarAnI,2. bhUla,chUka baDhA kara kahanA,lambI chauDI hA.nkanA,atyukti karanA b ahuta bharanA,rela pela karanA,bharamAra karanA,mu.nhAmu.nha bharanA khulA,2. pr atyakSha,prakaTa pahu.ncha jAnA,jA pahu.nchanA,2. pakaDa lenA,3. jAna lenA ulaTa denA,au.ndhA rakhanA,2. harA denA niyamita samaya se atirikta kAryakAla,vaha sa maya jisa me.n nirdiShTa samaya se atirikta kAma kiyA chhidra,chheda,2. kahAva,p rastAva,sa.ndesha,3. gAnA prArambha karane kA gIta ulaTa denA,2. parAjita karanA ,3. barabAda karanA,naShTa karanA,ulaTa palaTa karanA 1. adhika taula abhibhuta karanA,2. DubAnA,dabAnA,3. kuchala DAlanA,4. miTAnA 1. dabAne vAlA,kuchala DAlan e vAlA,2. aparihArya,3. jo roka na sake adhikashrama,atyadhika kArya yA parishra ma,2. atirikta shrama atyanta parishrama karanA,2. saba prakAra se sajAnA adhikA ra rakhanA,dharanA,2. chAhanA,3. R^iNI honA kAraNa se,hetu se ullU,ghugghU apanA apanAnA,svIkAra karanA,2. mAnanA,3. adhikArI honA,mAlika honA mAlika,svAmI,adhi kArI,2. dhanI,3. uttarAdhikArI

ownership N ox N oxide N oxygen N oxygenate VT oyster N oyster-ÊÆè³è pace N pace VTI pacer N pacific A pacific-°¸á¤Æè pacify VT pack N pack VTI pack-ØåÏè×á pack -ÌÆè N pack-׿è¿èÑá pack-½èØèÏ᤿è package N packet N pact N pad N pad VTI paddi ng N paddle N paddle VT paddy N padlock N paean N pagan N page N page VT pageant N pageantry N pagoda N pail N pain N pain VT painful A pains N painstaking pain t N paint VI paint VT 1. 1. 1. 1. 1. 1. N 1. 1. 1. 1. A 1. 1. 1. N 1. N N 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1 . 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. A 1. 1. 1. svAmitva adhikAra,prabhutva,svatva baila,vR^iShabha ksAiDa AksIjana,prANaprada v Ayu,jilAne yA jalAne vAlI havA AksIjana se milAnA sIpa,gho.nghA,kastUrA machhalI ,shukti 1. sIpa yA gho.ngho.n ke paidA hone kA sthAna paga,kadama,chAla,2. ghoDe kA kadama pA.nva se nApanA,2. manda manda chalanA,dhIre chalanA rahavAra kadama chalanevAlA ghoDA,2. pAyala shAnta,2. sthira,3. mela karane vAlA,4. ThaharA huA 1. prashAnta sAgara,2. sthira samudra shAnta karanA,ThaNDA karanA,2. manAnA,3. ThaharAnA gaTharI,pulindA,2. bojha,3. tAsha kI gaDDI,4. shikArI kutto.n kA jhuND a,5. dala bA.ndhanA,kasanA,2. jamA honA,3. ShaDya.ntra rachanA,4. lAdanA,5. cham pata honA 1. laddU ghoDA bisAtI 1. pAlAna,lAdI,khurajI 1. sutalI,bandhana,TvAina ,DorA gaThThA,borA,pulindA,2. pArsala gaTharI,paikeTa,kharItA,pulindA,2. DAka kI nAva sa.nvid,muAhidA,sharta,niyama,hoDa,ba.ndheja paiDa,2. ma.ndagati ashva,dhI mI chAla kA ghoDA,3. baTamAra,DAkU,4. gaddI,mulAyama jIna AhistA chalanA,2. bhar a denA,3. paidala chalanA jIna ityAdi kI gaddI DA.nDa,2. eka chhoTA gherA yA hAt A,3. me.nDhaka pAnI me.n khelanA yA krIDA karanA,2. khenA,DA.nDa chalAnA dhAna e ka prakAra kA tAlA jaya gAna,jayagIta mUrtipUjaka,pratimApUjaka,kAphira pR^iShTh a,panne ke eka ora,2. A.nkaDA,Alapina,3. laDakA jo saradAro.n ke sAtha rahatA ha i pR^iShTha para a.nka DAlanA tamAshA,numAisha,lIlA,2. thoDI dera kI shAna,do gh aDI kA ThATha bhaDaka,dikhAvA,dhUmadhAma,ADambara pagoDA,hindustAnI mUrti ma.ndi ra aura mudrA,2. binA parishrama ke dhana pA jAnA ghaDA,pAnI yA dUdha kA bartana ,bAlTI,Dola pIDA,darda,duHkha,sa.ntApa,2. daNDa,juramAnA duHkha denA,dila dukhAn A,2. dika karanA,satAnA dukhadAI,kaShTakara,pIDAkara,2. kaThina darda 1. parishr ama,mehanatI,sAvadhAna pe.nTa,ra.ngalepa chitrakArI karanA yA ra.nga bharanA ra~ NnA,chitra utAranA,nakashA banAnA,rUpa khaDA karanA

painter N painting N pair N pair VTI pairs N palace N palatable A palate N palat ial A palatinate palatine A palatine N pale A pale VI pale VT palette N palisade N palisade VT pall N pall VTI palm N palm VT palpable A palsy N pamper VT pamph let N pan N panacea N pancake N pandemonium pane N panel VT pang N panic N pansy N pant N pant VI pantheon N panther N pantomime N karane vAlA pantry N pap N pa pa N 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. N 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. N 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. chitrakAra,ra.ngasAja,nakkAsha,nakashA khI.nchane vAlA,ra.ngabhariyA,2. nAva bA. ndhane kI rassI chitra vidyA,chitrakArI,ra.ngasAjI,2. chitra,tasavIra joDA,yuga joDA khAnA yA lagAnA,2. joDA milanA,3. ThIka honA yA karanA joDe rAjabhavana,rAj amandira,vishAla bhavana,mahala svAdiShTa,ruchikara,susvAda tAlU,2. pasanda,ruch i,svAda,3. mAnasika ruchi rAja yogya,vibhUtimAna,kAntimAna,2. vishAla,3. mahat 1 . paileTina kA pada,2. paileTina kA rAjya rAjyAdhikArI,shAsanAdhikArayukta shAsa nAdhikArayukta manuShya,rAjyAdhikArI vyakti pA.nDu,pIlA,jarda,phIkA,dhu.ndhalA p IlA paDanA,jarada honA kaTaharA lagAnA ra.nga milAne kI meja nokadAra lakaDiryo kI morchAbandI,kaTaharA nokadAra lakaDiyo.n kI morchAbandI karanA labAdA,2. kAlA kapaDA jo kaphana ke Upara chaDhAte hai.n,kaphana balahIna honA vA karanA,nirba la karanA yA honA,2. svAda rahita honA,be majA honA karatala,hathelI,2. tADa kA peDa,3. jaya,vijaya,baDappana,4. jayamAlA,vijaya chihna mAranA,aShTI mAranA,2. h Atha me.n chhipAnA,3. hAtha me.n lenA,4. dhokhA denA sparshanIya,chhUne yogya,2. sApha,suspaShTa,pratyakSha pakShAghAta,sItA.nga,kampavAI,lakavA,phAlija bahuta lADa pyAra karanA paimphaleTa,risAlA,chhoTI pustaka,patrikA tasalA,kaDhAI,2. ban dUka kA pyAlA,3. kapAla,khopaDI sarvarogahArI,saba rogo.n ko achchhA karane vAlI auShadhi,duHkha harana auShadhi,trailokya chintAmaNi painakeka,pUrI,TikiyA,mAla puA,luchI 1. bhUtapishAcha kA nivAsa sthAna,2. bhArI gaDabaDI shIshe kA chaukora TukaDA chaukhaTA lagAnA duHkha,kaThina pIDA,kaShTa,sa.ntApa Akasmika bhaya eka kisma kA banaphashA,eka prakAra kA sosana hA.npha,dhaDaka,2. dulakI chAla hA.nph anA,2. chhaTapaTAnA,3. taDapanA,4. bahuta chAhanA saba devatAo.n kA mandira jo r oma me.n banA thA,vishva devAlaya,2. deva samUha chItA,te.nduA be bAtachIta vAlA nATaka kA dR^ishya,be bAtachIta vAlA,binA bole kevala sa.nketo.n ke dvArA abhin aya 1. bhaNDArA,modIkhAnA 1. stana kI ghuNDI,bhiTanI,thana,2. bachcho.n kA mulAyama khAnA 1. pitA,bApa

papacy N 1. popa arthAt roma ke pradhAna pAdarI kA pada papal A 1. popa sa.nba.n dhI paper A 1. kAgajI,kAgaja kA banA huA,2. patalA paper N 1. patra,kAgaja,2. le khApatra,dastAveja,3. hu.nDI Adi,4. samAchAra patra,akhabAra paper VT 1. kAgaja maDhanA yA chaDhAnA paper-¸ÝÏèÏáÆè¸èÍè N 1. kAgajI mudrA paper-¸Ý½è½áÏè N 1. kAg aja kATane kA ya.ntra paper-³èÆÛ·á N 1. goThila chAkU jisase kAgaja kATA jAya pa per-ÌåÆáÍè N 1. noTa,bai.nka kA kAgaja paper-ÂᦵèØè½è N 1. kAgaja dabAna kA bhA ra parable N 1. upamA,dR^iShTAnta parade N 1. sainika dikhAvA,sainyayAtrA,2. sha strAbhyAsa kShetra,vyAyAma bhUmi,pareDa parade VTI 1. shAna shaukata dikhAte phi ranA,dikhalAnA,chaTaka maTaka ke chalanA,2. shastrAbhyAsa karanA paradigm N 1. n idarshana,2. nasUnA,3. udAharaNa,misAla,4. dhAturUpAvalI paradise N 1. adana kA bAga,vaikuNTha,svarga paradox N 1. asatyAbhAsa,vaha bAta jo ki vAstava me.n sach a ho parantu dekhane me.n sApha jhUThI jAna paDatI ho paradoxical A 1. asatya sA paragon N 1. uttama upamA,namUnA,Adarsha,pramANa,2. atyuttama manuShya yA vastu paragraph N 1. prakaraNa,parichchheda kha.nDa,pairAgrApha,2. havAlA kA chihna p arallel A 1. sAtha sAtha,2. sAmAnA.ntara,3. samAna,barAbara,sadR^isha parallel N 1. samAnA.ntara rekhA parallel VT 1. samAnAntara rUpa se sthApita karanA paraly se VT 1. lakavA mAranA,shithila karanA paralysis N 1. lakavA,pakShAghAta,pholA,2 . shakti kA hrAsa paramount A 1. pradhAnatama,pramukha,baDA,sarva shreShTha,utta ma paraphernalia N 1. sAja,sAmAna,sAmagrI,gahanA,vastra,nijI mAla asabAba paraph rase N 1. savistAra,vyAkhyA,TIkA paraphrase VTI 1. savistAra vyAkhyAna karanA vA anuvAda karanA parasite N 1. khushAmadI,chATukAra,2. muphtakhora,TukaDAkhora,3. eka prakAra kI latA jo dUsare peDa para chaDhatI hai parcel Adv 1. adhUrA,thoDA parcel N 1. TukaDA,kha.nDa,2. samUha,Dhera,3. gaTharI,pulindA parcel VT 1. kha. nDa karanA,bA.nTanA,2. pulindA bA.ndhanA,gaTharI banAnA,nA parch VTI 1. jhulasAn A yA jhulasanA,bhunanA yA bhunajAnA,sukhAnA,jalAnA parchment N 1. charma patra,l ikhane ke liye kamAyA huA chamaDA,chamaDe kA kAgaja pardon N 1. kShamA,muAphI,ap arAdha kShamA,doSha mukti pardon VT 1. chhoDa denA,kShamA karanA,muApha karanA p are VT 1. chhIlanA,thoDA thoDA kama karanA,chhA.nTanA,kataranA parent N 1. bApa vA mA.n,pitA vA mAtA,mAI yA bApa,2. kAraNa,jaDa,janmahetU,utpAdaka parentage N 1 . va.nsha,utpatti,kula,nasala parental A 1. mA.n bApa sambandhI,mAtA pitA yogya, pyArA parenthesis N 1. ananvita vAkya,upavAkya,2. yaha( ) chihna pariah N 1. hin dustAna me.n nIcha kauma kA AdamI,jAtichyuta manuShya paring N 1. katarana,chhIl ana,chhilakA parish N 1. pAdarI kA halakA,bastI,muhallA,TolA

parity N 1. barAbarI,samAnatA,2. musAbahata,sAdR^ishya,samatulyatA park N 1. krI DAvana,upavana,hAtA,gherA,ramanA,chArAgAha,chauka,2. bhArI topakhAnA park VT 1. pArka karanA,rakhanA,khaDA karanA,2. bADe me gheranA,ikaThThA karanA parlance N 1. bAtachIta,vArtAlApa,muhAvarA parley N 1. sa.nvAda,bolachAla,paraspara vArtAlA pa,bAtachIta parley VI 1. bAtachIta karanA,jabAnI bahasa karanA parliament N 1. pArliyAmenTa,greTa briTena aura AyaralaiNDa kI prajA kI pratinidhisabhA,mahAsabh A parliamentarian A 1. pArliyAmenTa ke vAdavivAda me kushala vyakti parliamentar ian N 1. pArliyAmenTa kA pakSha samarthaka parliamentary A 1. pArliyAmenTa kA,pA rliyAmenTa dvArA kiyA huA yA banAyA huA parochial A 1. sImita,ghirA huA,parimita ,sa.nkIrNa parody N 1. pairoDI,aisA lekha jisame.n gra.nthakartA kA bhAvArtha pa laTa jAve,anukaraNa kAvya parole N 1. shabda,janAnI bAta,vachana,maukhika pratiG YA,2. vaha bAta jo pratidina sipAhiyo ko apane aura anya me.n a.ntara karane ke liye batAI jAtI hai parrot N 1. suggA,totA,2. binA samajhe bUjhe dUsaro kA anuka raNa karane vAlA parry VT 1. rokanA,dUra karanA parsley N 1. ajavAyana,ajamoda,k hurAsAnI parson N 1. eka pAdarI,grAma purohita part N 1. bhAga,kha.nDa,a.nsha,Tu kaDA,a.nga,2. sa.nba.ndha,3. pakSha,4. abhinetA kA bhAga,5. mana kI shakti,guNa, buddhi part VTI 1. bhAga karanA,bA.nTanA,2. judA karanA,3. vidA honA part_¤Æè¿èÈÏè¸áÑè Adv 1. aparihArya a.nsha,Avashyaka bhAga partial A 1. a.nsha sambandhI,a .nshIya,A.nshika,asa.npUrNa,2. asAmAnya,asArvatrika,3. pakShapAtI,asamadarshI pa rtially Adv 1. thoDA thoDA karake,a.nshata:,2. pakShapAta se,taraphadArI se part icipant N 1. hissedAra,sAjhI participate VI 1. hissedAra honA,sharIka honA,sAjhI honA,bA.nTanA participation N 1. hissedArI,ba.nTavArA,sAjhI honA,sa.nvibhAga pa rticle N 1. kaNa,aNu,bahuta chhoTA sA a.nsha particular A 1. visheSha,vishiShTa, 2. ThIka particular N 1. eka bAta,2. eka vyakti,3. byaurA,taphasIla particularly Adv 1. judA judA,eka eka,2. ThIka ThIka,3. visheShata:,visheSha karake parting A 1. alaga karane vAlA parting N 1. viyoga,judAI,vidAI partisan A 1. samAjI,dala sa.nba.ndhI partisan N 1. sAthI,lagA lipaTA,pakShadhara,pakShapAtI,pakShAvalamb I partisanship N 1. sAjhA,hissedArI,pakShapAta,pakShaShAvalambana partition N 1. bA.nTa,bhAga,hissA,ba.nTavArA,vibhAjana,2. bA.nTane vAlI dIvAra ityAdi,ADa part ner N 1. sAjhI,sAjhedAra,hissedAra,2. pati vA patnI partridge N 1. tItara parts N 1. yogyatA,guNa,buddhi,shakti,2. jile party N 1. pa~nchAyata,samAja,dala,2. ph auja kA bhAga,3. sAjhI,4. pharIka mukadamA pass N 1. darrA,sa.nkaTa patha,2. nik Asa kI chiThThI,3. dhakkA pass VTI 1. jAnA,gujaranA,2. kharcha karanA,bitAnA,3. chhoDanA,4. honA,5. mAnanA,6. banAnA,niyama prachalita karanA passable A 1. kAma chalAU,gamya,gamanIya,AGYA yogya,grahaNa yogya,achchhA

passage N 1. gamana,rAstA,nikAsa,prachalana,2. vAkya,3. jalayAtrA,4. utarAI pass enger N 1. pathika,musAphira,rAhI,yAtrI,baTohI passion N 1. sahana,krodha,pyAra, josha,chAva,lAlasA,Avega,Avesha passionate A 1. krodhI,krodha shIla,tAmasI,gussa ila,garma passive A 1. karmavAchya,dhairyavAna,niShkriya passiveness N 1. dhairy a,sahanashIlatA,shithilatA,niShkriyatA passport N 1. pAsaporTa,rAhadArI,abhaya p atra,nikAsI kI chiThThI password N 1. pahachAna kA shabda,pahachAna kA shabda yA chihna past A 1. bItA,bhUta,pichhalA,pUrva kA past Adv 1. dvArA,se past N 1. bh UtakAla past Prep 1. pare,anantara past_°Ïè_ÊáÍåÆè¿è-¬ÄèÈèÏá×è×Û°ÆèN 1. bayAna s e bAhara,akathanIya,avarNanIya paste N 1. leI,2. gArA,lasadAra mishraNa paste VT 1. leI lagAnA pastime N 1. manabahalAva,vihAra,khelakUda,lIlA,krIDA pastor N 1. gaDariyA,2. upAdhyAya,pAdarI pastoral A 1. pAdarI sambandhI,2. chArAgAhI,galleb AnI vA charavAhI kA, pasture N 1. chArAgAha,2. chArA pat A 1. ThIka,durusta,uchi ta,suvidhA kA pat N 1. thapakI,chapata pat VT 1. dhIre dhIre a.nguliyo.n se mAra nA patch N 1. paibanda,thegalI,chepI,2. bhUmi kA TukaDA,3. thegalI yA paibanda l agAnA,bhaTTI marammata karanA,chhopAchhApa karanA,4. TIpa TApa karanA,sajAnA,Dha .nkanA patchwork N 1. gudaDI,paibandakArI,bhaddA kAma pate N 1. sira,khopaDI,bac hhaDe ke sira kI khAla patent A 1. pratyakSha,khulA patent N 1. peTeNTa,kisI Avi ShkAra kA pUrNa adhikAra,adhikAra patra,bAdashAhI samada,paravAnA patent VT 1. s anada denA,sanada dekara adhikAra kI rakShA karanA paternal A 1. paitR^ika,bapau tI,maurusI paternity N 1. pitR^itva,pitR^itva,janakatA,utpatti path N 1. patha,s aDaka,pagaDaNDI,mArga,karma pathetic A 1. karuNAjanaka,dila para asara karane vA lA,hR^idayagrAhI pathologist N 1. rogaviGYAnI,roga nidAnaGYAtA,roga pahachAnane vAlA pathology N 1. nidAna,roga lakShaNa vidyA pathos N 1. josha,asara,manobhAva patience N 1. dhairya,sabra,dhIraja,shAnti,sahanashIlatA patient A 1. dhIra,dha iryavAna,sahanashIla,santoShI patiently Adv 1. dhairyapUrvaka,dhIratA se,sabra s e,sahanashIlatA se patriarch N 1. va.nsha yA dharma kA pradhAna,baDA,bUDhA,AchAr ya patrician A 1. kulIna,abhijAta,romana kulIna jana kA patrician N 1. kulIna ja na,prAchIna roma kA kulIna jana patrimony N 1. pushtainI,bapautI,mIrAsa,2. giraj e kI jamIna yA AmadAnI patriot N 1. deshabhakta,svadeshAnurAga,deshapAlaka,desha lIna patriotic A 1. deshabhaktipUrNa,svadeshAnurAgapUrita

patrol N patrol VTI patron N patronage N patronize VT patten N patter VTI patter n N paucity N pauper N pause VI pave VT pavement N pavilion N paw N paw VTI pawn N pawn VT pay N pay VTI payable A paymaster N payment N peace N peaceable A pea ceably Adv peaceful A peacefully peacemaker peach A peach N peacock N peak N pea k V peal VTI pear N pearl A pearl N pearl VT peasant N peasantry N peat N pebble N peck N 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. chaukIdAra loga,paharedAra,2. phauja ke Asa pAsa rAta ko gashta lagAnA paharA de nA,phauja kI rakhavAlI karanA,ratavAhI karanA pAlaka,saraparasta,rakShaka,sahAya ka,sa.nrakShaka sahAyatA,rakShA,pAlana,sa.nrakShatA,Ashraya sahAyatA karanA,rakS hA karanA,kR^ipA karanA,Ashraya denA khaDA.nU,khaTanaikI,lohe kI mu.ndarI lagA h uA kATha kA jUtA paTapaTAnA,2. baDabaDAnA,mu.nha me.n bolanA,buda-budAnA,3. raTa nA Adarsha,sA.nchA,namUnA,bAnagI kamI,laghutA,kotAhI,abhAva garIba,dIna,bhikhArI ,sa.ngatA,ka.nkAla,nirdhana manuShya,muphalisa ThaharanA,rukanA,aTakanA paTTiyA. n yA I.nTa jaDanA,pharsha bandI karanA,2. mArga ThIka karanA,3. sarala banAnA,sa haja karanA rAste kA pharsha,patthara yA I.nTa kA pharsha gumbajadAra imArata,ma .nDapa,2. dhvajA pa.njA,cha.ngula,2. hAtha pa.nje se khurachanA,burI taraha hAth a lagAnA,2. chApalUsI karanA giravI,rehana,bandhaka giravI rakhanA,rehana rakhan A,sharta lagAnA tanakhvAha,ujarata,vetana chukAnA,R^iNa bhara denA,badalA denA,u jarata denA,vetana denA,sajA denA,2. lAbhakara honA,uchita honA 1. deya,jo bhugatAna karanA chAhiye,vAjibulAdA 1. tanakhvAha bA.nTane vAlA,vetan a chukAne vAlA 1. chukaunA,bhugatAna,2. chukatA dhana,ujarata,dAma 1. amana,chai na,mela,avirodha,sandhi 1. shAntipriya,shAntishIla,nirupadravI,amana pasa.nda 1. chupachApa,shAntipriyatA se,bejhagaDA 1. shAnta,sthira,mR^idu,komala Adv 1. shA nti se,komalatA se,chupachApa N 1. sa.ndhAtA,shAnti karAnevAlA,sa.ndhi karAnevAl A 1. ADU sadR^isha 1. ADU,shaphatAlu 1. mora,mayUra 1. pahADa kI choTI,shrR^i.ng a,2. noka 1. rogI dikhanA,dubalA dikhanA 1. garajanA,chillAnA,shoragula ke sAtha hamalA karanA 1. nAshapAtI 1. motI kA,mauktika 1. motI,2. koI bahumUlya vastu 1 . motI jaDanA 1. ga.nvAra,dehAtI,kisAna 1. dehAtI loga,kisAna loga 1. pA.nsa,eka prakAra kI ghAsa jo sukhA ke jalAne ke kAma AtI hai 1. ka.nkaDa,chamakate hue p atthara kA TukaDA,billaura 1. cha.nchu,2. eka bushela nApa kA chauthA bhAga

peck VT peculiar A peculiarity pedal A peddler N pedestal N pedestrian pedigree N peel N peel VI peel VT peep N peep VI peer N peer VI peerage N peerless A peg N peg VT pelican N pellet N pelt N pelt VT pelvis N pen N pen VT penal A penaliz e VT penalty N penance N penchant N pencil N pencil VT pend V pendant N pending A pendulum N penetrate VT penetrating penetration peninsula N peninsular peniten tiary penitentiary penman N 1. 1. N 1. 1. 1. N 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1 . 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. A N 1. A A N 1. cho.ncha mAranA,2. dAnA chuganA,3. patthara mAranA,patthara phe.nkanA anokhA,anU ThA,nija kA 1. visheShatA,nijI guNa,visheSha lakShaNa pAda sa.nbandhI,pA.nva kA pherIvAlA,bisAtI,kho.nchAvAlA khambe kI chaukI,mUrtitala 1. paidala chalanevAlA, pyAdA,baDA chalanevAlA va.nshAvalI,va.nsha,khAnadAna chhilakA,chhAla,2. gaDhI ch hilanA chhilakA utAranA,chhIlanA,2. lUTanA tA.nka-jhA.nka,dR^iShTi,2. murgI ke b achcho.n kI bolI dikhalAI denA,2. jhA.nkanA,3. chU.n-chU.n karanA samAna padasth a,2. sAthI,3. kulIna jana,shreShTha jana,amIra,navAba jhA.nkanA,tAkanA,2. dikhal AI denA,prakaTa honA,3. hAusa pha larDsanA amIro.n kA pada,2. kulIna jana samudA ya,umarA advitIya,bejoDa khU.nTA,khU.nTI,2. avalamba,AdhAra,sahArA,3. kAraNa,het u,bahAnA,4. eka bAra pIne kI madirA khU.nTe se jakaDanA eka baDA pakShI,havAsIla golI,gullA kachchA chamaDA phe.nkanA,phe.nka kara mAranA peDU,kokha lekhanI,kal ama,2. gherA,bADA,khaDakA bADe me.n banda karanA,gheranA,mU.ndanA,2. likhanA da. nDasa.nba.ndhI,da.nDya,2. daNDa denevAlA,da.nDarUpa,3. daNDanIya,daNDa yogya daN Dya banAnA,daNDa yogya karanA daNDa,sajA,jurmAnA,harajAnA,dravya daNDa prAyashch ita,kAyAklesha,tapasyA,deha da.nDa pravR^itti,jhukAva,ruchi,ichchhA pe.nsila pe. nsila se likhanA,pe.nsila se chihna khI.nchanA laTakanA laTakana,laTakatI huI va stu,2. jhumakA,karNaphUla,3. jha.nDA laTakatA huA,2. vichArAdhIna,anirNIta laTak ana,la~Ngara,lolaka chhedanA,2. ghusanA,3. samajhanA 1. chubhanevAlA,tIkShNa,tej a,tIvra 1. pravesha,nivesha,pai.nTha,2. tIkShNabuddhi,chaturAI,samajha prAyadvIp a,jajIrAnumA 1. prAyadvIpa sa.nbandhI,prAyadvIpa ke guNa kA,3. prAyadvIpa nivAsI 1. prAyashchita sa.nbandhI 1. bandIgR^iha,kaidakhAnA,2. tapasyAgR^iha,yogasthAn a sulekhaka,achchhA lekha likhanevAlA,2. lekhaka

pennant N penniless A penny N pension N pension VT pensioner N pensive A pentago n N penthouse N people N people VT pepper N pepper VT peppermint peppery A pepti c A per Prep perceive V percentage perceptible perception perceptive perch N per ch VI percolate VI percolate VT percussion peremptory perennial A perfect A perf ect VT perfection perforate VT perform VI perform VT performance perfume N perfu me VT perfunctory perhaps Adv peril N perilous A perimeter N period N periodic A 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. N 1. 1. 1. 1. N A N A 1. 1. 1. 1. N A 1. 1. 1. N 1. 1. 1. N 1. 1. A 1. 1. 1. 1. 1. 1. jhaNDI,patAkA,pharerA dIna,garIba,daridra,nirdhana,bepaisA painI,mudrA visheSha pUrvasevArtha vR^itti,pe.nshana pe.nshana denA pe.nshanara,pe.nshana pAnevAlA ud Asa,chi.ntAparAyaNa pa~nchakoNa kShetra osArA,sAyabAna loga,janatA,prajA,nivAsI, jAti,2. kauma basAnA,AbAda karanA kAlI mircha,gola mircha mircha lagAnA 1. eka k isma kA podInA,peparami.nTa mircha kA,mircha sadR^isha pAchaka,agnivardhaka,2. p Achaka sa.nbandhI se,kAraNa se,dvArA jAnanA,samajhanA,mAlUma karanA,gochara kara nA,dekhanA,bUjhanA 1. pratishata,saikaDA 1. pratyakSha,suspaShTa,i.ndriyagochara ,dR^iShTigochara 1. anubhava,grahaNabodha,samajhA 1. sachetana,anubhavI,jAnanahA ra,grahaNakShama lambI laggI,2. sADe pA.ncha gaja kA nApa,laThThA,3. machhalI,4. chiDiyo.n ke baiThane kA aDDA baiThanA,aDDe para baiThanA TapakanA TapakAnA,chu AnA,nithAranA,chhAnanA 1. Takkara,Thokara,mAra,Thesa 1. tAkIdI,nishchita,aTala,a chala,nishchayAtmaka,a.ntima bArahamAsI,nitya pUrA,doShahIna,nirdoSha,2. nipuNa, siddha pUrA karanA,siddha karanA,nipuNa karanA 1. pUrApana,pUrNatA,siddhi,pravIN atA chhedanA,chheda karanA,bhedhanA,sAlanA bAjA bajAnA,nibAhanA pUrA karanA,sa.n pAdana karanA,pAlana karanA 1. sa.npAdana,kAmakAja,kArya,kR^iti,karatUta sugandh a,khushabU sugandhita karanA,mahakAnA 1. asAvadhAna,acheta,beparavAha,2. asAvadh AnI se kiyA huA kadAchita,sa.nyoga se,shAyada,sa.nbhavataH jokhima,sha.nkA,khata rA khataranAka,bhayahetuka,jokhima pariNiti,bhArI gherevAlI rekhA,kShetra kI bhu jAo.n kA yogaphala chakra,kAla chakra,samaya,kAla,2. a.nta,3. pUrNavirAma sAmayi ka

periodical periodical peripatetic peripatetic periphery N perish VI perishable p erishable perjure VT perjured A perjury N perk A perk VI perk VT perky A permane nce permanent A permeate VT permissible permission permissive permit N permit VI permit VT permutation pernicious perpendicular perpendicular perpetrate perpetu al A perpetually perpetuate perpetuity perplex VT perquisite perry N persecute V T persecution perseverance persevere VT persist VI persistence persistent person N A 1. sAmayika,phasalI,niyata samaya kA antara dekara honevAlA N 1. patrikA,niyat a samaya para nikalanevAlA patra A 1. bhramaNakArI,sthAna sthAna para jAnevAlA N 1. bhramaNakArI,vyApArI 1. paridhi,gherA,girdA 1. miTa jAnA,mara jAnA,naShTa ho jAnA,barabAda ho jAnA A 1. nAshavAna,vinAshI,nashvara N 1. kharAba ho jAnevAlI vastu 1. jhUThI kasama khAnA 1. mithyA shapatha kA aparAdhI 1. mithyA shapatha,j hUThI gavAhI,mithyA sAkShya 1. phurtIlA,teja,cha~nchala,shokha,DhITha,2. ghamaND I 1. akaDanA,ai.nThanA 1. teja karanA 1. ghamaNDI,DhITha N 1. sthiratA,sthAyitva ,rahAva,TikAva,ThaharAva,dR^iDhatA 1. sthira,dR^iDha,TikAU,sthAyI 1. ArapAra nik alanA,ghusanA,paiThanA,chhedo.n me.n hokara jAnA A 1. svIkR^iti yogya,nyAyya,anu GYeya,anuGYA yogya N 1. AGYA,anumati,anuGYA A 1. svata.ntratA denevAlA,anuGYApra da 1. paravAnA,AGYApatra 1. sahana karanA 1. chhoDanA,de denA,2. anumati denA,AG YA denA,anuGYA denA N 1. palaTA,adala-badala,vinimaya,2. krama sa.nchaya,amaka p Asha A 1. nAshaka,ghAtaka,hAnikAraka,dukhadAI A 1. sIdhA,lambavatta,khaDA N 1. l ambI,sIdhI khaDI rekhA VT 1. karanA 1. sarvakAlika,nitya,avirata,nira.ntara Adv 1. nitya,sadA,nira.ntara rUpa se VT 1. avirata banAnA,sthira rakhanA N 1. nityat A,nira.ntaratA,sadaivatva,ananta kAla 1. kaThina banAnA,2. ghabarAnA,vyAkula kar anA,3. hairAna karanA N 1. dastUrI,UparI phAyadA,adhika lAbha,puraskAra 1. nAsha pAtI kA sharabata yA sharAba 1. pIchhe paDanA,2. satAnA,ta~Nga karanA,kaShTa pah u.nchAnA N 1. pIDana,satAnA,duHkha,kaShTa N 1. dhuna,2. udyoga,3. gambhIratA,4. dhIraja,5. dR^iDhatA 1. dhuna rakhanA,dR^iDha rahanA,nibAhanA,lagA rahanA 1. lag A rahanA,haTha karanA,dR^iDha rahanA N 1. dR^iDhatA,dhuna,haTha,jidda,aDa,dR^iDh Agraha A 1. lagA huA,dR^iDha sa.ngraha,2. haThI 1. manuShya,shakhsa,jana,2. bheS ha,3. rUpa,4. pAtra,5. puruSha,vyakti,6. sharIra,deha

personal A 1. nija kA,apanA,jAtIya,shArIrika,vaiyaktika,vyaktigata,2. puruSha vA chaka,vyakti vAchaka,3. svaya.nkR^ita,apane Apa kiyA huA personality N 1. vyakti tva,2. visheShatA,vishiShTatA personally Adv 1. apane Apa,svaya.n,vyaktigata rUp a se personification N 1. jIvadhArI ThaharAnA,chetanA dharmAropaNa,manuShyaguNAr opa personify VT 1. jIvadhArI ThaharAnA,puruSha ThaharAnA,kisI nirjIva ko vyakti ThaharAnA,manuShyaguNa AropaNa karanA,2. mUrti honA,Adarsha rUpa honA personnel N 1. amalA,karmachArI loga perspective N 1. dR^iShya,chitra,2. dekhane kA shIsh A,3. kAgaja Adi para chitra khI.nchane kI vidyA jisase jaise dikhAI paDe vaise h I chitra khI.nchA jAya perspiration N 1. pasInA AnA,pasInA paseva,sveda persuade VT 1. samajhAnA bujhAnA,2. ukasAnA,ubhADanA,phusalAnA,3. vishvAsa jamAnA persua sion N 1. samajhAnA bujhAnA,prabodhana,2. vishvAsa,3. dR^iDha nishchaya,4. mata, 5. mArga persuasive A 1. samajhAne bujhAne vAlA,pyojaka,prabodhaka pert A 1. chA lAka,DhITha,phurtIlA,chapala,avinIta pertain VI 1. sambandha rakhanA,sarokAra ra khanA,apanA honA pertinent A 1. yogya,ThIka,uchita,upayukta perturb VT 1. bechai na karanA,ghabarAnA,ghabarA denA,2. bAdhA DAlanA,3. krama bigADanA peruse VT 1. dhyAna dekara paDhanA vA bA.nchanA pervade VT 1. pravesha karanA,paiThanA,2. ghu sa jAnA,ghusa AnA,3. saba jagaha phaila jAnA pervasive A 1. phailatI huI,vyApaka perverse A 1. ulTA,pratikUla,2. haThI,jiddI,dika karane vAlA,3. chiDachiDA perv ersion N 1. vikAra,2. artha palaTanA yA ulaTanA,bigADa pervert N 1. gumarAha Ada mI,svadharmatyAgI vyakti pervert VT 1. gumarAha karanA,pheranA,moDanA,bigADanA,p atha bhraShTa karanA pessimist N 1. sa.nsAra ko dukhamaya jAnane vAlA,2. vastuo. n kA burA pakSha dekhane vAlA viShAdAtmaka vichAra vAlA pest N 1. ghAtaka roga,2 . bimArI,3. marI,4. viSha pester VT 1. dika karanA,2. ta~Nga karanA,satAnA pet N 1. chiDachiDAhaTa,krodhAvesha,2. peTa,pAlA huA bheDa ityAdi jAnavara kA bachchA ,3. lADalA,pyArA,premapAtra pet VT 1. lADa karanA,pyAra karanA petal N 1. pa.nkh uDI,phUla kI pattI petition N 1. prArthanA,vinatI,vinaya,2. prArthanA patra,3. a rjI petition VT 1. nivedana karanA,vinaya karanA,arja karanA,2. prArthanA patra yA darakhvAsta denA petitioner N 1. vinaya yA arja karane vAlA,prArthaka,nivedak a,prArthI petrify VI 1. patthara ho jAnA petrify VT 1. patthara banA denA petrol N 1. peTrola,sApha kiyA huA peTroliyama petroleum N 1. peTroliyama,shilAtaila,p atthara kA paseva,miTTI kA tela petty A 1. chhoTA,laghu,kShudra,2. kama daraje k A,3. jarA sA,thoDA sA petulant A 1. jhakkI,duHshIla,avinIta,gustAkha,DhITha,2. c hiDachiDA pew N 1. giraje me.n baiThane kI ghirI huI jagaha pewter N 1. jastA,kA .nsA phalanx N 1. sipAhiyo.n kA banA jhuNDa,2. vyUha,3. a.ngulI yA a.ngUThe kI h aDDI phantom N 1. bhUta,preta,2. chhAyA

pharmacist N 1. davAsAja,attAra pharmacy N 1. phArmesI,2. attArI,davAsAjI,auShad hi banAnA phase N 1. rUpa,2. dR^iShTi pheasant N 1. tItara,mahUkA phenomenal A 1 . adbhuta,asAdhAraNa,2. dR^igviShaya sa.nba.ndhI vA sAdR^ishara phenomenon N 1. adbhuta vastu,2. adbhuta ghaTanA,3. rUpa,gochara vastu,dR^igviShaya philanthropi c A 1. paropakArI,sarvajana upakArI,lokahitaiShI philanthropist N 1. jana hitaiS hI,paropakArI manuShya philanthropy N 1. paropakAra,2. saba logo.n se prIti phil osopher N 1. tatvavettA,darshanaGYa,tatvaGYAnI,2. prAGYa,paNDita philosophical A 1. dArshanika,tatvaGYAna sa.nba.ndhI,tArkika,2. buddhimAna philosophy N 1. GYAn a prIti,2. tatvavichAra,tarka shAstra vidyA,GYAna vidyA phonograph N 1. phonogrA pha,shabda uchchAraNa ya.ntra phosphorus N 1. phasphorasa,eka jalane vAlI vastu jisase diyAsalAI banAte hai.n photograph N 1. phoTogrApha,aksI tasavIra,Alokachi tra photograph VT 1. phoTogrApha lenA,aksI tasavIra khI.nchanA photographer N 1. phaTogrAphara,aksI tasavIra khI.nchane vAlA photography N 1. Aloka chitra vidyA ,aksI tasavIra khI.nchane kI kalA,phoTogrAphI phrase N 1. vAkyA.nsha,pada,3. vAk prakAra,4. vachana,5. kevala shabda,shabda mAtra phrase VTI 1. bolanA,kahanA,sh abdo.n me.n prakAsha karanA,shabda denA physic N 1. cha.ngA karane kI vidyA,2. a uShadhi,davA,julAba physical A 1. bhautika,prAkR^itika,sAkAra padArtha sa.nba.nd hI,2. shArIrika,3. padArtha sa.nba.ndhI physically Adv 1. prAkR^itika rUpa se,sv abhAva se,sharIra se physicist N 1. bhautika viGYAnI,padArtha viGYAna kA GYAtA p hysics N 1. prakR^iti vidyA,bhautika viGYAna,padArtha viGYAna physiology N 1. pr ANIdharma vidyA,jIvatatva,jIvana vidyA physique N 1. shArIrika banAvaTa,DIla Dau la pianist N 1. piyAno bAjA bajAne vAlA piano N 1. piyAno bAjA pick N 1. kudAlI, 2. pasanda,3. chhApane ke akShara para jamI huI maila pick VT 1. cho.ncha mAranA ,2. toDanA,3. sApha karanA,4. uchakanA,5. baToranA,6. chunanA,7.kholanA,8.khAnA, 9.curAnA picket N 1. khU.nTA,2. nAka kI chaukI,3. senA ke Age rakhe hue sainika picket VTI 1. rukAvaTa karanA pickle N 1. achAra yA murabbe ke liye arka,khArA p AnI,2. achAra,murabbA pickle VI 1. khAre pAnI me.n rakhanA,achAra DAlanA,2. kisI vyakti ke liye pahale se hI da.nDa niyata karanA pickpocket N 1. jeba katarane vAlA,girahakaTa picnic N 1. khAnA,2. bhoja jisa me.n pratyeka manuShya kuchha de tA hai,guTa,jalasA pictorial A 1. chitra sa.nba.ndhI,tasavIradAra,chitramaya pic ture N 1. chitra,tasavIra,rUpa picture VT 1. tasavIra khI.nchanA,chitra banAnA p icturesque A 1. chitra sA,tasavIra sA,2. manohara piddle VI 1. chhoTA kAma karan A pie N 1. pAI,kachauDI,samosA,2. eka prakAra kI chiDiyA piece N 1. paibanda,2. lekha,3. bandUka,4. sikkA,5. thAna,6. chitra,7.shatara.nja kI goTI

piece VTI piecemeal A piecemeal Adv pied A pier N pierce VTI piercing A piety N pig N pigeon N pigment N pike N pile N pile VT piles N pilfer VTI pilgrim N pilg rimage pill N pill VT pillage N pillage VT pillar N pillory N pillory VT pillow N pillow VT pin N pin VT pinch N pinch VT pine N pine VT pineapple N pingpong N pink A pink N pink VT pinnacle N pint N pioneer N pioneer VI pioneer VT pious A pipe N 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. N 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. paibanda lagAnA,milAnA alaga,judA,bhinna alaga alaga karake,2. thoDA thoDA,3. kr amashaH dhabbAdAra,2. ra.nga bira.nga kA pAyA,khambha,2. ghATa chhedanA,2. ghusa nA,ghuseDanA,3. chubhanA,4. asara karanA chhedane vAlA,2. teja,tIkShNa,3. chubha ne vAlA Ishvara bhakti,2. dharmaniShThatA suara kA bachchA,2. chhInA,3. dhAtu kA DalA kabUtara,kapota ra.nga,rogana barchhI,bhAlA,2. eka prakAra kI machhalI Dhe ra,2. shAlA,3. laTThA,4. bAla,roA.n jamA karanA,2. laTThA gADanA bavAsIra,arsha roga thoDA thoDA karake churAnA,uDA lenA,hathalapakI karanA tIrtha yAtrI,musAphi ra,yAtrI 1. tIrtha yAtrA,yAtrA golI chhInanA,mUsanA,mU.nDanA lUTa khasoTa lUTanA ,chhIna lenA,2. naShTa karanA stambha,khambhA,TekanI,2. AdhAra stambha,buniyAda TikaThI,kaTaharA jisame.n sira aura hAtha DAlakara da.nDa dete the,haDI kaTahare me.n sira aura hAtha DAlakara da.nDa denA,haDI me.n Tho.nka denA takiyA takiyA lagAnA suI,kIla,pina,AlapIna,khU.nTI suI lagAnA,kIla lagAnA,pina lagAnA,AlapIna lagAnA,khU.nTI lagAnA,2. joDanA,banda karanA chuTakI,takalIpha,klesha dabAnA,ta. nga karanA,satAnA,takalIpha denA devadAra,sanobara jhurAnA,laTa jAnA,naShTa hote jAnA,2. ati ichchhuka honA,abhilAShA karanA anannAsa eka khela gulAbI ra.nga kA gulAbI ra.nga,puShpa visheSha,eka khushabUdAra chamakIlA phUla,2. A.nkha chhoTe chhoTe chheda karanA,2. palaka mAranA burja,choTI,shikhara DeDha pAva kA eka nA pa mArga darshaka,netA,aguA,loniyA mArga darshaka honA Age chalakara rAstA banAn A dharmaniShTha,puNyAtmA,pavitra,santa,satI,pAka bA.nsurI,ba.nsI,2. nigAlI,3. na la,nalI,4. pIpA

pipe VT piper N pipkin N piracy N pirate N pirate VT pistol N pistol VT pit N pi t VT pitch N pitch VI pitch VT pitcher N pitchfork N pitfall N pithy A pittance N pity N pity VT pivot N pivot VT placard N placard VT placate VI place N me.n k oI a.nsha place VT placenta N placid A plagiarism plagiarize plague N plague VT plain A plain N plain VT plainly Adv plaintiff N plaintive A plait N plait VT pl an N plan VI plane A 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. N VI 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. sITI bajAnA,2. bA.nsurI bajAnA bA.nsurI bajAne vAlA,ghUma ghUma kara gAne vAlA h A.nDI,meTI samudrI DakaitI,2. sAhityika chorI samudrI DAkU samudra para DAkA DAl anA,2. binA AGYA ke lenA pistaula,tama.nchA pistaula mAranA gaDDhA,bila,2. kabra gaDDho.n se chihna karanA,dandAne DAlanA dhUnA,rAla,2. sImA,chaDhAva vA utarAva kA darjA,choTI gADanA yA khaDA karanA,DarA DAlanA,2. chaDhanA utaranA dhUnA lag AnA,kAlA karanA,2. phe.nkanA,3. gADanA ghaDA,maTakI,ThiliyA,kalasa pa.njA jisase anAja Adi ke pUle phe.nkate hai.n,a.nTrA chora gaDDhA,Dahaka,vaha gaDDhA jisa p ara jAnavaro.n ke pha.nsAne ke lie kuchha bichhA diyA jAe balavAna,2. joradAra,3 . sa.nkShipta,4. gUdAdAra alpa bhAga,bhattA,chabenA,chhoTA pAritoShika,vajIphA d ayA,karuNA,rahama dayA karanA,tarasa khAnA chUla,kIlI jisa para koI vastu ghUme, 2. mukhya yA kendrIya sthAna chUla para rakhanA viGYApana patra,ishtihAra viGYAp ana denA,ishtihAra lagAnA milA lenA,sa.ntuShTa karanA sthAna,jagaha,sthiti,2. av asthA,3. shreNI,darjA,4. vyavasAya,peshA,5. kamarA,nivAsa sthAna,6. pustaka lagA nA,niyata karanA,dharanA,rakhanA nAla,A.nvala,kheDI,ojhaDI santoShI,komala,mulAy ama,narama,svastha,gambhIra 1. sAhityika chorI 1. dUsare ke gra.ntha me.n se cho rI karanA mahAmArI,plega,takalIpha,balA,vipatti,dukhadAyaka vastu mahAmArI se pI Dita karanA,dukha denA,ta.nga karanA chikanA,chaurasa,2. spaShTa,prakaTa,3. niSh kapaTa,kharA,4. sAdA,bhaddA samatala kShetra,samabhUmi,maidAna,2. raNabhUmi,laDA I kA maidAna chaurasa karanA,barAbara karanA sApha,spaShTa rUpa se,pratyakSha rU pa se abhiyogI,arthI,muddI,vAdI vilApI,phariyAdI,shokasUchaka,shokArthaka taha,c hunnaTa,jAla,gU.nthana lapeTanA,taha karanA,jAlI banAnA,gU.nthanA rUpa,AkAra,DhA .nchA,nakshA,2. upAya,tadabIra,bandisha,yatna DhA.nchA DAlanA,nakshA banAnA,upAy a karanA,bandisha karanA samatala,chaurasa,chapaTA

plane N 1. samakShetra,samadharAtala,barAbara sataha,2. randA,takShaNI plane VT 1. chikanA karanA,randA chalAnA planet N 1. graha,sitArA planetary A 1. graho.n kA,graha sambandhI,2. bhramaNakArI plank N 1. takhtA,laTThA plank VT 1. takhtA l agAnA,takhtAbandI karanA plant N 1. vanaspati,paudhA,2. paibanda,joDa,3. aujAra, hathiyAra plant VT 1. gADanA,ropanA,lagAnA plantation N 1. bagIchA,vATikA,khetI, bastI,nI AbAdI planter N 1. bone vAlA,bAga yA kheta lagAne vAlA yA usakA mAlika plaster N 1. palastara,astara plaster VT 1. palastara astara karanA,lIpanA,potan A plastic A 1. rUpa dene vAlA,2. namya,banAne yA DhAlane ke yogya yA sambandhI p late N 1. pattara,thAlI,takhtA,chA.ndI yA sone kA bhUShaNa yA baratana Adi plate VT 1. mulammA karanA,gaDhanA,pattara jaDanA plateau N 1. U.nchI chaurasa bhUmi platform N 1. chabUtarA,unnata sthAna,vedikA,machAna,plaiTaphArma platinum N 1. eka sapheda ra.nga kI dhAtu platitude N 1. lacharapana,sAdhAraNa ukti,purAnI yA anarthaka bAte.n platoon N 1. sanachaturbhuja sainya dala,kampanI platter N 1. p arAta,thAla plaudit N 1. shAbAshI,baDAI,prasha.nsA plausible A 1. satyAbhAsa,sat ya sadR^isha,dikhAvaTa me.n achchhA play N 1. khela,kilola,dillagI,2. nATaka,3. vyavahAra kA Dha.nga,AcharaNa play VTI 1. khela karanA,khela khelanA,2. nakala k aranA,abhinaya karanA,svA.nga karanA,3. ha.nsI karanA,chiDhAnA,4. bajAnA playful A 1. khilADI,cha.nchala,chapala,AnandI,rasika plea N 1. dalIla,bahasa,uttaravAd a,hetuvAda,2. mukadamA,vAda,3. bahAnA plead VT 1. pratipAdana karanA,bahasa kara nA,bAta karanA,vakAlata karanA,javAba lagAnA pleadings N 1. pratipAdana,bahasa,h etuvAda,uttaravAda pleasant A 1. ruchikara,ruchira,sukhada,suhAvanA,manohara ple asantry N 1. prasannatA,khushI,dillagI,Ananda please VI 1. pasanda karanA,chAhan A,2. kR^ipA karanA,rAjI honA please VT 1. prasanna karanA,khusha karanA,rAjI kar anA,rijhAnA pleasing A 1. AnandadAyaka,prItikara,dilapasanda,manabhAvanA,ruchira ,sukhada pleasurable A 1. AnandadAyaka,ruchikAraka,sukhada pleasure N 1. Ananda, khushI,prasannatA,2. marjI,ichchhA,3. meharabAnI,kR^ipA pledge VT 1. bandhaka ka ranA,giravI rakhanA,jamAnata denA,2. vachana denA plentiful A 1. prachura,samR^i ddha,bahuta,jyAdA,2. upajAU,jarakheja plight N 1. rahana,giravI,2. vachana,vAdA, 3. dashA,avasthA,hAlata,4. pecha,taha plight VT 1. rahana yA giravI rakhanA,2. v achana denA plot N 1. chaurasa jamIna kA TukaDA,2. bandisha,ShaDaya.ntra,kapaTa prabandha,guTa pluck N 1. jAnavaro.n kA dila jigara aura phephaDA,2. himmata,sAh asa,DhADhasa plume N 1. para,pakSha,2. sammAna,chihna,3. abhimAna,darpa plump VT 1. moTA karanA,chauDAnA,bharanA,2. ekAeka girA denA

ply VTI 1. lagA rakhanA,lagA rahanA,mehanata karanA,parishrama karanA,2. moDanA, 3. pIchhe moDanA pocket VT 1. jeba me rakhanA,2. dhokA dekara lenA,3. chhipAnA p oem N 1. kAvya,kavitA,2. chhanda,pada poetic A 1. padyasambandhI,chhandabaddha,2 . ra.ngIna,padyAtmaka,ala.nkR^ita point N 1. noka,2. bindu,nuktA,3. darajA,4. vi rAma chihna,5. chhoTA,antarIpa,6. kShaNa,7.bArIka bAta,8.udAharaNa,9.ThIka bAta, ThIka samaya yA sthAna,10.bilakula,sarvathA point VTI 1. teja karanA,nukIlA kara nA,2. nishAna lagAnA,3. virAma Adi chihna lagAnA,4. batalAnA pointer N 1. sUchak a daNDa,2. sUchI patra,pheharista,3. eka jAti kA shikArI kuttA pointless A 1. ku nda,bhotara,binA noka kA,atIkShNa,2. nirarthaka,arthashUnya poise VT 1. taulanA, pAsa.nga karanA,2. jA.ncha karanA,3. takalIpha denA,satAnA poke N 1. thailA,jhol A,2. ghuseDa,bho.nka poke VT 1. nokIlI chIja se DhakelanA yA mAranA,2. ukasAnA,3 . sI.nga mAranA pole N 1. ballA,choba,2. sADhe pA.ncha gaja kA nApa,3. dhruva,ku tuba police N 1. nagara vyavasthA,2. pulisa,nagara pAla gaNa policy N 1. nIti,rA jashAsana nIti,chAturya yukti,nIti vidyA,hikamata,chaturAI,2. bImA patra polish N 1. chikanAhaTa,chamaka,shiShTatA,sabhyatA,saujanya,bhalamanasAhata,sughaDAI,2. pAlisha,chikanA karane aura chamakAne kI vastu politic A 1. GYAnI,buddhimAna,gu NI,chAlAka,chatura,2. rAjanIti sambandhI,rAjanaitika poll N 1. rAsa,vyakti,sira, sU.nDa,shIrSha,2. Adamiyo kI sUchI,nAmAvalI,3. mata dene kA sthAna,nirvAchana st hAna,nirvAchana poll VT 1. kATanA,kataranA,2. nirvAchana sthAna me lAnA,3. rajis Tara me nAma chaDhAnA,rAya denA,mata denA,membara chunanA pollard N 1. kaTA huA peDa,ThU.nTha,2. be sI.nga kA jAnavara pontoon N 1. nAvo.n kA pula,2. pula ba.nd hane kI naukA pony N 1. TaTTU,chhoTA ghoDA,yAbU,TA.nganA poodle N 1. bahuta chho TA kuttA jise goda me.n rakhate he.n pooh I 1. thU,chhI chhI pool N 1. pokharA,p okhariyA,talaiyA,chhoTA tAlAba poop N 1. jahAja ke sabase pIchhe kA bhAga poop V T 1. pIchhe ke hisse para mAranA poor A 1. ka.ngAla,2. Usara,3. dubalA,nIcha,4. tarasa ke yogya poorly A 1. bImAra poorly Adv 1. daridratA se,adhamatA pUrvaka,b inA dhana ke,nIchapana se pop N 1. taDAkA,chaTAkA,dhaDAkA,jhaTapaTa,2. eka shara bata pop VTI 1. jhaTapaTa AnA yA bAhara jAnA,ghuseDanA,A paDanA,TUTa paDanA pope N 1. roma kA baDA pAdarI,popa poplar N 1. vR^ikSha visheSha,khada.nga,chinAra p oppy N 1. postA,khasakhasa populace N 1. janatA,sAdhAraNa loga,mAmUlI AdamI,jama ghaTa,jana sAdhAraNa popular A 1. lokapriya,priya,2. sarva prasiddha,prachalita, 3. sAdhAraNa jana sambandhI,4. sadA popularity N 1. sarva prIti,AmapasandI,prasi ddha populate VT 1. AbAda karanA,basAnA population N 1. bastI,AbAdI,jana sa.nkhy A populous A 1. AbAda,basA huA porcelain N 1. chInI ke baratana

porch N 1. DyoDhI,DaboDhI,usArA porcupine N 1. sAhI,khArapushta,salya pore N 1. roma chhidra,roma kUpa,2. chamaDe kA chheda,surAkha pore VI 1. gaura se dekhanA, A.nkha gaDA kara dekhanA pork N 1. suara kA mA.nsa,suara kA goshta porous A 1. c hhidrayukta,chhedadAra,surAkhadAra,jhirajhirA porpoise N 1. sU.nsa,sa.ngamAhI po rridge N 1. lapasI,haluA port N 1. ba.ndaragAha,2. dvAra,phATaka,3. chAla,4. jah Aja kA bA.nyA pakSha,5. purtagAlI sharAba port VT 1. bAye.n tarapha moDanA porta ble A 1. uThAne yogya,halakA,uThA le jAne lAyaka,2. sahane yogya portage N 1. pa hu.nchAyI,DhulAyI,uThAI,le jAne kA kirAyA portal N 1. chhoTA phATaka,daravAjA,ph ATaka para kA gaharAva portend VT 1. Age se batAnA yA jatAnA,saguNa kahanA yA ba tAnA portent N 1. ashaguna,kharAba shaguna yA phala porter N 1. dvArapAla,darabA na,2. pallAdAra,bojhiyA,3. eka prakAra kI madirA portfolio N 1. bastA,jujdAna,2. rAja sachiva kA pada portico N 1. DyoDhI,barAmadA portion N 1. hissA,a.nsha,bhA ga,TukaDA,2. strIdhana portion VT 1. bA.nTanA,denA portly A 1. GYAnadAra,2. sthU la,moTA portrait N 1. chitra,chhabi,tasavIra,vistR^ita varNana,Alekhya portray V T 1. chitra khI.nchanA,tasvIra khI.nchanA,2. varNana karanA portrayal N 1. chitr aNa,chitrakArI pose N 1. Dha.nga,Dhaba pose VT 1. banda kara denA,2. khoda khoda ke pUchhanA,prashno.n se ghabarA denA,savAlo.n se ghabarA denA,3. koI rUpa dhAr aNa karanA position N 1. jagaha,2. vajA,rUpa,3. dashA,hAlata,sthAna,sthiti,darjA ,avasthA positive A 1. sthira,pakkA,nissandeha,nishchaya,sunishchita,2. vAstavik a,3. nirNAyaka,4. dhanAtmaka positively Adv 1. sIdhA,ThIka ThIka,sachamucha,nish chaya rUpa se,nissandeha rUpa se posse N 1. sipAhiyo.n kA dala,sainya dala,2. ba lavAna dala possess VT 1. adhikAra rakhanA,kabjA rakhanA,dakhala karanA,prApta k aranA,dabA lenA,pakaDa lenA possession N 1. adhikAra,kabjA,dakhala,bhoga,bhukti, 2. mAla,jAyadAda possibility N 1. sambhAvanA,honahArI,sambhAvyatA possible A 1. hone yogya,karane yogya,mumakina,sa.nbhAvya,sa.nbhava possibly Adv 1. kadAchita, shAyada,sambhavataH post N 1. stambha,khambA,2. sthAna,jagaha,3. naukarI,ohadA,k Ama,pada,4. chiThThIrasA.n,DAka le jAne vAlA,5. DAka,6. eka prakAra kA kAgaja po st VTI 1. viGYApana denA,2. rakhanA,3. DAkakhAne me.n chhoDanA,4. khAte me.n utA ranA,5. jaLa chalanA postage N 1. DAka mahasUla postal A 1. DAka sambandhI,DAka kA poster N 1. harakArA,kAsada posterity N 1. santAna,va.nshaja,aulAda,laDake vA le,bAla bachche posthumous A 1. maraNoparAnta,marane ke pIchhe paidA huA,mR^ityu tarajAta,marane se pIchhe chhapA huA yA prakAshita

postpone VT 1. multavI karanA,DAla rakhanA,TAla denA,dera karanA,vila.nba karanA postponement N 1. multavI karanA,tArIkha haTA denA,2. dera,vila.nba postscript N 1. upalekha,pashchAt lekha,jo kisI chiTThI yA lekha ke samApta hone ke pIchhe likhA gayA ho postulate VTI 1. kalpanA karanA,mAna lenA,pharja karanA,2. mA.ngan A,prArthanA karanA posture N 1. Dha.nga,vajA,dashA,hAlata,sthAna,avasthA,shAsana posture VT 1. kisI visheSha sthAna me.n yA Dha.nga se rakhanA pot N 1. dhAtu yA miTTI kA baratana,pyAlA,karavA,kaTorA,AbakhorA pot VT 1. baratana me rakhanA,2. baratana me murabbA yA achAra DAlanA potable A 1. pIne ke yogya potable N 1. pI ne ke yogya vastu,peya potash N 1. khAra,sajjI,eka prakAra kA khara potassium N 1. poTaisiyana potato N 1. AlU kA paudhA,AlU potency N 1. shakti,sAmarthya,tAkat a,prabhAva,asara potent A 1. balavAna,tAkatavara,guNakArI,saprabhAva,prabala pot ential A 1. sa.nbhAvita,sa.nbhavanIya potential N 1. samabhAva,shakya,balavAna p otion N 1. sharabata,pIne kI davA,patalI auShadhI potter N 1. kumhAra potter VT 1. ochhA kAma karanA pottery N 1. kumhAra kA kAma,2. miTTI ke bartana,3. miTTI k e bartana banAne kI jagaha yA sthAna pouch N 1. chhoTA thailA,thailI,khIsA pouch VT 1. jeba me.n rakhanA,2. nigala jAnA poultry N 1. pAlatU chiDiyA.n,murga,murg I pounce N 1. pa~njA,2. jhapaTanA,jhapaTa,3. mahIna chUrNa,bArIka saphUpha pounc e VTI 1. jhapaTa kara pakaDanA,pa~nje me.n pakaDanA,jhapaTanA,2. chUrana chhoDan A,saphUpha DAlanA,3. chheDanA,sAlanA,4. pa~njA mAranA pound N 1. pAu.nDa( eka to la lagabhaga adhA sera kA hotA hai yA eka sikkA jo ,20 shili.nga ke barAbara hot A hai) 2. eka bADA pound VI 1. bhArI chIja se kUTanA,bukanI karanA,chUra chUra k aranA,2. gheranA,hAte me.n banda karanA pounder N 1. bukanI karane vAlA,2. mUsal a,baTTA,loDhA,kharala,3. ( itane) pau.nDa kA mAlika pour N 1. sotA,bADha pour VI 1. nikalanA,bahanA pour VT 1. uDelanA,dhAra bA.ndha ke chhoDanA,mUsalAdhAra bha ranA,nikAlanA,DhAlanA poverty N 1. dInatA,garIbI,nirdhanatA,diridratA,kamI powde r N 1. chUrana,burAdA,2. bArUda powder VT 1. chUra chUra karanA,2. saphUpha chhi DakanA,3. lavaNa burakanA powdery A 1. dhUla sA,bhura bhurA,pisA huA,2. chUra ho ne vAlA power N 1. shakti,yogyatA,tAkata,jora,bala,adhikAra,2. rAjA,adhipati,3. hukUmata powerful A 1. shaktimAna,sAmarthyavAna,tAkatavara,jabaradasta,balavAna, samabhAva powerless A 1. kamajora,bebasa,durbala,shaktihIna,asamartha powerlessn ess N 1. kamajorI,bebasI,durbalatA,shaktihInatA,asamarthatA,asAmarthya practicab le A 1. karaNIya,sukara,sAdhya,hone ke yogya,sambhava,mumakina practical A 1. ab hyAsa sambandhI,abhyAsika,kAma kA,vyAvahArika,kriyAtmaka practically Adv 1. bart Ava se,abhyAsa se,mashka se,vyAvahArika rUpa se,yathArtha me.n

practice N practitioner pragmatic A prairie N praise N praise VT prance VI prank N prank VT prate N prate VTI pray VTI prayer N pre-¬ÌèÈè½è preach VTI preacher N preamble N prearrange precarious precariously precaution precautionary precede VT precedence precedent A precedent N precept N precinct N precious A precipice N precipitate precipitate precipitate precipitation precipitous precise A preci sely Adv precisian N precision N preclude VT precocious preconceive preconceptio n precursor N predate VT 1. dastUra,chalana,vyavahAra,abhyAsa,Adata,2. hunara,kAma,chAlAkI N 1. peshAvara ,guNI,kisI vyavasAya me.n lagA huA 1. DhITa,gustAkha,hAtha DAlane vAlA,hastakShe pa karane vAlA,parakArya charchaka 1. prerI,ghAsa kA baDA maidAna 1. prasha.nsA, tArIpha,stuti,kIrti,nAmavarI 1. sarAhanA,tArIpha karanA,baDAI karanA,yasha gAnA 1. uchhalanA,kUdanA,kilola karanA,shAna se savAra honA 1. uchhalakUda,khela kule la,banAva ThanAva,chAla,chAlAkI 1. sa.nvAranA,sajAnA 1. bakavAsa 1. binA prayoja na bakanA,bakanA,bakabaka karanA,gapa hA.nkanA 1. vinatI karanA,arja karanA,prAr thanA karanA,vinaya karanA,2. devArAdhanA karanA 1. vinaya,prArthanA,vinatI,2. p UjA vA dhyAna karane kI vidhi,ArAdhanA,stotra,upAsanA VT 1. pUrva krayAdhikAra s e prApta karanA 1. dharma sa.nbandhI shikShA denA,upadesha karanA 1. upadeshaka, dharmavaktA 1. bhUmikA,prastAvanA VT 1. pahale hI prabandha karanA A 1. anishchi ta,beThikAnA,duvidhA me.n,2. jokhima kA Adv 1. sha.nkA se,be ThikAnA,duvidhA se, 2. jokhima kA N 1. pUrvavidhAna,pahale se yatna,pUrva chintA,pUrvopAya A 1. paha le se yatna karanA 1. Age jAnA,pahale chalanA yA honA N 1. agra gamana,pUrvatA,s hreShTha pada,shreShThatA 1. agragAmI 1. namUnA,dR^iShTA.nta,udAharaNa 1. AGYA,A desha,hukma,2. niyama,vidhi,vachana 1. sImA,sivAna,hada,me.nDa,2. sthAna,prA.nta ,pradesha 1. bahuta dAma kA,bahumUlya,anamola 1. karArA,DhAla,DhAlU jamIna A 1. sira ke bala,2. jaLa,shIghra,3. asAvadhAna,bekhabara,beroka,4. prabala,prachaNDa N 1. talachhaTa,jo nIche pai.ndI me.n baiTha jAya VTI 1. sira ke bala giranA yA phe.nkanA,2. haDabaDI karanA,3. nIche pe.nde me.n DAla denA N 1. bahuta jaLI,at yanta shIghratA se,2. teja chAla,shIghra gati A 1. bahuta DhAlU,khaDA,sira ke ba la,au.ndhA,adhomukha 1. ThIka,sUkShma,sAmayika,nishchita,2. vidhi pUrvaka,rIti s ahita 1. ThIka rIti se,nishchita rUpa se,hUbahU,2. vidhi pUrvaka 1. vidhipUrvaka karane vAlA,kAyade ko mAnane vAlA,rItyAnusArI 1. yathArthatA,shuddhatA,durustI, umdagI,sunishchitatA,2. sUkShmatA 1. ba.nda karanA,rokanA,bAja rakhanA,manA kara nA,hone na denA A 1. samaya se pahale pakA huA,kachchA,bemausama,agaitI,akAla pa kva,bAlapakva,bAlaprauDha VT 1. pahale se niyama kara lenA,pahale khyAla bA.ndha nA,pahale se jAnanA yA rAya karanA N 1. rAya jo pahale se banA lI jAve,pUrva kal panA,pUrva bodha 1. Age dauDane vAlA,agra gAmI,aguA,2. shaguna,pUrva sUchanA,pUr va lakShaNa 1. uchita samaya se pUrva tithi DAlanA

predatory A predecessor predicament predicate VTI predict VT prediction predicti ve predictor N predilection predispose predisposition predominance predominant p redominate preface N prefect N prefer VT preference preferential prefix N prefix VT pregnancy N pregnant A prehistoric prejudge VT karanA prejudice N prejudice VT prejudicial prelate N preliminary prelude N prelude VTI premature A premedita te premeditation premier A premier N premiership premise VTI premises N premiss N premium N premonition prenatal A 1. luTerA,DAkU,apaharaka,lUTa kA N 1. pUrvAdhikArI,pUrvaga,kisI pada para jo pah ale raha chukA ho N 1. shreNI,2. hAlata,dashA,gati,avasthA,3. vipada,sa.nkaTa 1. vishiShTa karaNanA,nirdiShTa karanA,kahanA,artha rakhanA 1. bhaviShyavANI karan A,bhaviShyat sa.nbandhI bAta yA Agama kahanA,pahale se batalAnA N 1. bhaviShya v ANI,Agama kathana A 1. bhaviShya kahane vAlA,Agama kahane vAlA,bhAvI sUchaka 1. Agama batalAne vAlA,bhaviShyavaktA,pUrva vAdI N 1. pahile se pasa.nda,pakSha,pUr vAnurAga,pUrva prIti,pakShapAta VT 1. pahile se mana mAnI ichchhA honA,Age se Th Ika karanA N 1. pahale se ichchhA,pravR^itti,jhukAva,Age se mana kA khi.nchAva N 1. prabalatA,pradhAnya,Adhipatya,baDAI A 1. pradhAna,shreShTha,prabala,prachaND a,baDA VTI 1. prabala honA,prabhutva karanA,shAsana karanA,adhika honA,shakti vA parAkrama me baDha jAnA 1. prastAvanA,bhUmikA,prAkkathana,mukhabandha 1. gavarn ara,rAjyAdhikArI,suparinTenDe.nTa,nirIkShaka 1. adhika chAhanA,adhika Adara kara nA,achchhA jAnanA,2. pesha karanA,denA,3. baDhAnA N 1. grAhyatA,pasanda,chunAva, chha.nTAva,2. adhika mAna,adhika Adara A 1. shreShThatA sa.nbandhI,adhika pasand a kA 1. upasarga 1. Age lagAnA 1. garbha,sagarbhatA,Ashaya pUrNatA,artha garbhat A 1. garbhiNI,garbhavatI,urvara,phalavatI,paripUrNa,artha garbha A 1. pUrva aiti hAsika,likhita itihAsa se pahale yuga kA 1. pUrva vichAra karanA,binA pUchha pAc hha vA parIkShA se daNDa kI AGYA denA,Age se ThAnanA yA nishchaya 1. pakShapAta, avichAra mati,taraphadArI,2. ghATA,kShati,hAni 1. pakShapAtI banAnA,pakSha karan A,hAni pahu.nchAnA,bigADanA,apakAra karanA A 1. hAnikArI,apakAraka 1. pradhAna p AdarI,dharmAdhyakSha A 1. prastAvanArUpa,pAribhAShika,prAthamika,Arambhika 1. bA je kA Ara.nbha,pUrvara.nga,paribhAShA,ma.ngalAchAra,prastAvanA 1. Arambha karanA ,paribhAShA karanA 1. akAla pakva,samaya se pUrva pakA huA,2. beavasara,kusamaya ,asAmayika,akAla VTI 1. Age se ThAnanA,pUrva se chintA karanA,pahale se vichAra karanA yA rachanA N 1. pUrvachintA,agra socha,pUrva sa.nkalpa,pUrva vichAra 1. p rathama,pradhAna,mukhya,baDA 1. pradhAna mantrI N 1. pradhAnamantrI kA pada,prad hAna mantripada 1. prastAvanA rUpa se kahanA,Age se jAnA,pUrva pakSha kahanA vA karanA 1. imArata aura usase lagI huI jamIna,gR^iha vATikA Adi 1. pUrvottarapada 1. phala,pAritoShika,inAma,2. sUda,naphA,baDhotarI,3. bImA ke liye diyA huA rup ayA,prImiyama N 1. pahale se chetAvanI yA sUchanA,bhaviShya vAkya,pUrva bodha 1. janma se pUrva

prentice N 1. nausikhiyA preoccupy VT 1. pahale se vasha me karanA,pahile se ghe ra lenA,pahale se adhikAra karanA preparation N 1. prastuti,prabandha,rachanA,sA mAna,taiyArI,2. auShadhi mishraNa,banAI huI davA preparatory A 1. Arambha karane vAlA,shuru kA,taiyAra karane vAlA,prastAvanA rUpa prepare VTI 1. taiyAra karanA ,ThIka karanA,sajAnA,banAnA prepay VT 1. peshagI denA,agalA denA prepayment N 1. pUrva shodhana,pUrva bhugatAna preponderance N 1. adhika taula,bhAva yA bala me .n baDhanA,balAdhikya,prabhAvAdhikya preposterous A 1. anarthaka,atarkasa.ngata, asa.ngata,ashuddha,viparIta,au.ndhA,adbhuta prerequisite A 1. pahale se Avashyak a,jarUrI prerequisite N 1. pUrva prayojanIya vastu,jarUrI chIja prerogative N 1. visheSha adhikara,visheSha shakti,khAsa haka presage N 1. shakuna,pUrvalakShaNa ,pUrvaGYAna,pUrva sUchanA presage VTI 1. Agama kahanA,bhaviShya kahanA,shaguna d enA,pahale batalAnA presbyterian A 1. IsAiyo.n kA eka visheSha pantha sa.nbandhI ,presbiTaro.n kA presbyterian N 1. IsAiyo.n kA eka visheSha pantha mAnane vAlA m anuShya prescient A 1. bhaviShya GYAnI,bhaviShyaddarshI prescribe VTI 1. niyata karanA,niyukta karanA,AGYA denA,Adesha karanA,batalAnA,2. nusakhA likhanA,vyavas thA karanA prescription N 1. Adesha,nidesha,2. nusakhA,chikitsA,vidhi,auShadha v idhi,3. chirabhoga prescriptive A 1. nirdeshaka,Adeshaka,2. bahukAlabhoga samban dhI presence N 1. upasthiti,hAjirI,vidyamAnatA,2. nikaTatA,samIpatA,3. sAmanA,4. AkR^iti,Dha.nga,4. taiyArI present A 1. upasthita,hAjira,Adhunika,vartamAna,vid yamAna,hAla kA,abhI kA,2. sAvadhAna,3. taiyAra present N 1. vartamAna kAla,2. ar paNa,bhe.nTa,samarpaNa present VT 1. upasthita karanA,sAmane karanA,2. arpaNa ka ranA,Age rakhanA,denA,havAlA karanA,3. sAmane rakhanA,pesha karanA,4. sIdha bA.n dhanA presentation N 1. upasthita karanA,arpaNa,pratipAdana,dAna,2. bhe.nTa,dAna ,3. kautuka,niyukti,pradarshana presently Adv 1. abhI,turanta,jhaTapaTa preserva tion N 1. surakShita rakhanA,rakShA,bachAva,pAlana,rakShaNa preservative A 1. ra kShaka,pAlaka preservative N 1. bachAvavAlI vastu,hAnI rokane kI vastu preserve N 1. jAnavaro.n kI rakShA ke liye bhUmi,2. achAra,murabbA preserve VT 1. bachAna nA,rakShA karaNanA,surakShita rakhanA,2. achAra yA murabbA DAlanA preserver N 1. rakShaka,pAlaka preside VI 1. adhyakSha honA,chaudharI honA,sabhApati honA pres idency N 1. adhyakSha ka pada,hAkima kI hukUmata yA ilAkA,adhyakShAdhIna maNDala ,sUbA,khaNDa,sabhApati kA adhikAra kShetra,sabhApatitva president N 1. saradAra, mukhiyA,adhipati,sabhApati,rAShTrapati presidential A 1. saradAra sambandhI,sabh Apati kA press N 1. shika.njA,2. chhApane kA yantra,chhApAkhAnA,yantrAlaya,mudra Na yantra,3. bhIDa,4. AvashyakatA,5. koTharI press VTI 1. nichoDanA,davananA,tak alIpha denA,kuchalananA,eDa laganA,2. jora se chipaTAnA,3. bhIDa karanA pressing A 1. jarUrI,Avashyaka,dabAva DAlane vAlA,barabasa pressman N 1. chhApane vAlA,c hhApAkhAne me.n kAma karane vAlA,sampAdana kA kAma karane vAlA pressure N 1. dAb a,dabAva,kasAva,2. ra.nja,dukha,3. prabhAva,4. AvashyakatA,prayojana prestige N 1. bhrAnti,DITha bandI,dhokhA,2. prabhAva,roba,nekanAmI,ijjata,yasha,pratiShThA, khyAti,gaurava

presume VTI 1. anumAna karanA,mAna lenA,samajhanA,khyAla karanA,DhiThAI karanA p resumption N "1. gumAna,anumAna,sa.nbhAvanA,2, DhiThAI,ghama.nDa,gustAkhI,baDA b harosA" pretence N 1. bahAnA,jhUThA dikhAvA,banAvaTa pretend VTI 1. bahAnA karan A,chhala karanA,hIlA karanA,2. dAvA karanA,3. mithyA adhikAra jatAnA,bahAnA kara nA,dama mAranA,dAvA karanA,haka jamAnA pretender N 1. bahAnA karane vAlA,jhUThA dAvA karane vAlA pretension N 1. dAvA,chhala,jhUThA dAvA,kalpita adhikAra preten tious A 1. kapaTI,chhalI,dhUrta,2. dhR^iShTa,DhITha pretext N 1. kapaTa,bahAnA,c hhala,vyapadesha pretty A 1. sundara,sutharA,surUpa,sukhadAyaka,2. ochhA,nIcha p retty Adv 1. sundaratA se,sukumAratA se prevail VI 1. jItanA,prabala honA,2. pra chalita honA,3. bahakAnA prevailing A 1. prabala,2. sAdhAraNa,prachalita,jArI,jA yaja prevalence N 1. prachalana,prabalatA,sa.nbhavatA,phailAva prevalent A 1. sa .nprabhAva,2. prabala,3. prachalita,rAyaja prevent VT 1. rokanA,barajanA,niShedh a karanA,2. Age jAnA prevention N 1. roka,aTakAva preventive A 1. bAdhaka,rokane vAlA,nivAraka preventive N 1. rukAva,aTakAva,upAya,ilAja,nivAraka vastu previous A 1. agragAmI,agalA,pahalA,pUrva previously Adv 1. pahale se,Age se prey N 1. l UTa,ahera,shikAra prey VI 1. lUTanA,shikAra karanA,pakaDa kara khA jAnA,2. ghulA nA,kramashaH naShTa karanA price N 1. mola,dAma,mUlya,2. Adara,3. pAritoShika,in Ama,badalA price VT 1. mola lagAnA,dAna ThaharanA priceless A 1. anamola,bahu mU lya,2. bekadara,tuchchha prick N 1. chubhane vAlI vastu,kA.nTA,a.nkusha,2. kA.nT A chubhane kA darda,pIDA,3. pachhatAvA,pashchAttApa prick VTI 1. vedhanA,chubhAn A,usakAnA,goDanA,Da.nka mAranA,mAranA,2. khaTTA honA,3. eDa mAranA prickly A 1. ka.nTIlA,ka.nTakI,bahuka.nTaka,kA.nTedAra pride N 1. abhimAna,aha.nkAra,ghama.nD a,2. DhiThAI,3. dikhAva,4. U.nchAI,uchchatA,gaurava pride VT 1. apane ko bahuta lagAnA yA baDA samajhanA,abhimAna karanA,ghama.nDa karanA,gaurava mAnanA priest N 1. purohita,pAdarI,pujArI priesthood N 1. purohitAI,pujArI kA pada,pujArIpana priestly A 1. pujArIya,pujArI sa.nbandhI prim A 1. svachchha,sApha,ThIka,durusta ,2. niyamAnukUla primacy N 1. baDe pAdarI kA pada,2. shreShThatA primal A 1. prA thamika,asalI,maulika,Arambhika primary A 1. pahalA,prAthamika,prArambhika,Adima ,2. saba se baDA,mukhya primate N 1. baDA pAdarI,saradAra pAdarI prime A 1. Adim a,prathama,prAthamika,2. baDA,khAsa,mukhya,pradhAna,uttama prime N 1. taDakA,sab erA,2. yuvA avasthA,3. parama siddhi prime VT 1. ra~njaka DAlanA,ra.nga kA astar a lagAnA primer N 1. pahale pustaka,eka chhApe ke akShara primeval A 1. Adima,pa halA,asalI,maulika primitive A 1. pahalA,prAchIna,prArambhika,Adima

primitive N 1. rUDhi shabda primordial A 1. prathama,maulika,2. shuru se paidA h uA,Adi kAla kA primordial N 1. Arambhika siddhAnta,2. Arambha,mUla prince N 1. k umAra,rAjakumAra,2. saradAra princely A 1. rAjasI,rAjakIya,rAjochita,nR^ipayogya ,shreShTha,vishAla princess N 1. rAjakumAra kI patnI,rAjakumArI principal A 1. m ukhya,baDA,pradhAna,saba se Avashyaka yA mahattvapUrNa principal N 1. mukhiyA,nA yaka,saradAra,2. shAsaka,3. prinsipala,kAlija kA adhyakSha,4. asala,mUladhana pr incipality N 1. rAja,rAjya,riyAsata principally Adv 1. visheSha kara ke,mukhyata H,pradhAnataH,saba ke Upara principle N 1. mUla,mUla tatva,Adi hetu,2. tatva,sid dhAnta,svaya.n siddhi,3. niyama,vidhi,vyavasthA,rIti,4. irAdA,kAraNa,hetu,5. mUl a a.nga,mUla dravya,avayava print N 1. mudrA,chhApA,ThappA print VTI 1. chhApanA ,chApa lagAnA,mudrAkShara a.nkita karanA,mudrita karanA,naksha karanA,2. chhapan e kA kAma karanA,prakAshita karanA printer N 1. chhapane vAlA,mudraka printing N 1. chhApane kA kAma,chhapAI,chhApA,mudraNa,mudrA.nkana prior A 1. agalA,pUrva,p Urva gAmI prior N 1. mahanta,maThadhArI priority N 1. pUrvatA,agra gamana,pradhA nya,prathamatA prism N 1. sama pArshva,chheditaghana kShetra prison N 1. kArAgAr a,kaida khAnA,bandI gR^iha prisoner N 1. kaidI,bandI,bandhuA pristine A 1. Aramb hika,mUla,asalI,prathama,purAnA privacy N 1. ekAntatA,guptatA,oTa,pardA private A 1. AtmIya,apanA,nija kA,nijI,vyaktigata,svakIya,asArvajanika,2. gupta,aprakaTa ,3. ekAnta,nirjana private N 1. sipAhI,sAdhAraNa sainika,3. ekA.nta,ekA.nta vAsa ,akelApana privately Adv 1. chorI se,2. poshIdagI se,chhipa kara,gupta rUpa se p rivation N 1. le lenA,apaharaNa,2. hInatA,hAni,abhAva,ta.ngI,3. nakAra,na honA p rivilege N 1. visheSha lAbha,visheShAdhikAra,khAsa phAyadA,2. mochana,mukti,chho Da denA privilege VT 1. asamAnya adhikAra denA,visheShAdhikAra denA,2. mukta kar anA,barI karanA privy A 1. gupta,chhipA huA,2. bheda jAnane vAlA,marma bhedI pri vy N 1. pAkhAnA,sa.nDAsa,shauchAlaya,shauchasthAna prize N 1. siddhaphala,pArito Shika,inAma,2. yuddha me inAma me jItA huA dhana,3. bahu mUlya vastu prize VT 1. bhAva karanA,mAnanA,bahuta dAma lagAnA pro Adv 1. pahale,prathama probability N 1. sa.nbhAvyatA,honahArI,sambhAvanA probable A 1. sambhAvya,sa.nbhava,honahAra probably Adv 1. sambhavataH,shAyada,kadAchita probate N 1. mR^ita lekha pramANa, 2. mR^ita lekha kI pramANita pratilipi probation N 1. pramANIkaraNa,pramANa,parI kShA,2. navAbhyAsa kAla probe N 1. salAI probe VT 1. lAI se TaTolanA,2. bhalI bh A.nti parIkShA karanA problem N 1. prashna,savAla,samasyA,2. vastUpapAdya sAdhya ,nirmeya problematic A 1. sha.nkA ke yogya,anishchita,sa.ndigdha

procedure N 1. mArga,rIti,chAla,kriyA,vidhi,kAryapraNAlI,kAryakrama,kAryavAhI,2. prabandha proceed VI 1. Age jAnA,baDhanA,chalanA,2. utpanna honA,3. karanA,abhi yoga karanA proceeding N 1. agra gamana,kArya,AchAra,vyavahAra,kAryavAhI proceed s N 1. prApti,lAbha,AmadanI,2. bikrI milA huA dhana process N 1. agragamana,vyav ahAra,rIti,chAla,yatna,vidhi,kriyA,2. vyavasthA krama,paravAnA procession N 1. g amana nikAsI,savArI,yAtrA,prasa~Nga,dhUma dhAma se nikalanA,2. barAta,julUsa,jan a maNDalI proclaim VT 1. prakaTa karanA,Dhi.nDhorA pITanA,ghoShaNA karanA,prakAs ha karanA,prasiddha karanA,2. dharmabAhya karanA,nikAla denA proclamation N 1. D hi.nDhorA,DuggI,munAdI,ishtihAra,ghoShaNA,prakAshana proclivity N 1. pravR^itti, ichchhA,jhukAva,rujhAna,2. phurtI,tatparatA procrastinate VTI 1. TAlanA,hIlA hav AlA karanA,Ajakala karanA,dera karanA,uThA rakhanA procrastination N 1. TAla maT ola,dera,vila.nba procreation N 1. utpAdana,janana,prasava proctor N 1. pratinid hi,prabandhakartA,2. vishvavidyAlaya kA eka kAryAdhyakSha procure VT 1. pAnA,hAs ila karanA,upArjana karanA,prApta karanA,2. AkarShita karanA prodigal A 1. uDAU, amita vyayI,phajUlakharcha prodigal N 1. uDAU,kharcha,phajUla kharcha,ati vyayI prodigious A 1. adbhuta,achambhe kA,asAdhAraNa,ajIba,2. adbhutAkAra prodigy N 1. mahAshcharya,vilakShaNatA,adbhuta vastu,vikaTa vastu produce N 1. upaja,nikAsI, lAbha,phala,paidAvArI produce VI 1. pesha karanA,sAmane lAnA,upasthita karanA,2. utpAdana karanA,janmAnA,upajAnA,3. prakAsha karanA,dikhalAnA,4. denA,Age karanA ,paidA karanA,4. phailAnA,baDhAnA producer N 1. upajAne vAlA,utpAdaka,paidA kara ne vAlA product N 1. nikAsI,upaja,paidAvAra,phala,2. hAsila jaraba,guNana phala production N 1. utpatti,utpAdana,2. phala,upaja,paidAvAra,3. grantha rachanA,4. vistAra,baDhAva productive A 1. utpAdaka,2. phalaprada,lAbhakara,3. jarakheja,up ajAU profane A 1. bhraShTa,nApAka,apavitra,2. laukika profane VT 1. ni.ndA karan A,apavitra vA bhraShTa karanA,vR^ithA khonA,bigADanA profanity N 1. adharmatA,pa vitra vastuo.n kA anAdara,dharma avaGYA,DhiThAI,2. apavitra vachana,kuphra profe ss VTI 1. khola kara kahanA,prakAsha karanA,2. svIkAra karanA,mAna lenA,kabUla k aranA,3. bahAnA karanA,hIlA karanA profession N 1. prakAshana,vachana,pratiGYA,2 . vyavahAra,vyApAra,vyavasAya,udyama,peshA,dhandhA professional A 1. pesha sa.nb andhI,vyavasAya sambandhI,vyavasAyI professional N 1. vyavasAyI manuShya profess or N 1. pratiGYAkArI,prakAshaka,2. mahAdhyApaka,prophesara proffer VT 1. prastAv a karanA,nivedana karanA,bhe.nTa denA proficiency N 1. dakShatA,nipuNatA,mahArat a,2. vR^iddhi,sudhAra,unnati proficient A 1. guNI,pravINa,dakSha,kushala,abhiGYa proficient N 1. ustAda,kushala yA nipuNa manuShya,guNI puruSha profile N 1. bAh arI rekhA,nakshA,2. mu.nha kI ora,arddha mukha profit N 1. lAbha,phala,prApti,2. unnati,tarakkI profit VTI 1. uThAnA,lAbha pahu.nchAnA,2. vR^iddhi karanA,unnati karanA profitable A 1. phalaprada,lAbhakara,phalajanaka,lAbhadAyaka,hitakArI pr ofiteer N 1. Apatti kAla ke kAraNa anuchita lAbha uThAne vAlA profiteer VI 1. Ap atti kAla ke kAraNa anuchita lAbha uThAnA

profligate profligate profound A profound N profoundly profusely Adv progeny N p rognosis N programme N progress N progress VI progression A 1. duShTa,kukarmI,bhraShTa,charitrahIna,AcharaNa hIna N 1. duShTa,lampaTa manu Shya,charitra hIna manuShya 1. gambhIra,gaharA,agAdha,parama,gahana,2. vidvAna,n ipuNa,3. namra,vinIta 1. samudra,mahAsAgara,2. khoha Adv 1. gaharAI se,gambhIrat A se,vichAra se,gUDha GYAna yA dR^iShTi se 1. bahutAyata se,uDAUpana se,amitavya yitA se 1. sa.ntAna,va.nsha 1. lakShaNa dekha kara roga kA kAraNa nirdhAraNa,ais I vidyA,roganidAna 1. kisI sabhA yA kautuka kA savistAra viGYAnapatra kAryakramA valI,kAryakrama 1. agragamana,pragati,unnati,2. vR^iddhi,baDhatI,3. yAtrA,4. dau rA,5. dakShatA 1. chalanA,prasthAna karanA,2. unnati karanA,Age baDhanA N 1. baD hAva,pragamana,anukrama,silasilA,shreNI,kramAnusAra vR^iddhi,pravAha,2. samAnAnt ara shreNI progressive A 1. Age baDhatA huA,vardha mAna,unnatishIla,pragatishIla,2. kramika prohibit VT 1. niShedha karanA,manA karanA,barajanA,rokanA prohibition N 1. bAd hA,roka,manAhI,niShedha,2. niShedha karane ki AGYA ityAdi,pratyAdesha prohibitiv e A 1. rokane vAlA,manAhI karane vAlA,niShedhAtmaka,niShedhaka project VTI 1. Ag e ko nikalanA,Age nikAlanA,Age phe.nkanA,prakShipta karanA,2. yatna karanA,naksh A khI.nchanA,pratyAlekha karanA projectile A 1. Age Dhakelane valA,2. Age phe.nk A huA projectile N 1. prerita vastu,Age ko DhakelI huI vastu,prakShepya projecti on N 1. nikalAva,prakShepaNa,ubhAra,U.nchAI,2. upAya,yukti,irAdA,nakashA,pratyAl ekha projector N 1. upAya karane vAlA,yukti rachane vAlA,2. parade para chitra p he.nkane kA ya.ntra,prakShepaka ya.ntra proletarian A 1. sAdhAraNa,nIcha proleta rian N 1. nIcha jAti kA manuShya,nirdhana,majadUra shreNI kA manuShya,sAdhAraNa manuShya proletariat N 1. sAmAnya loga,nIcha loga,nimna shreNI ke majadUra loga prolific A 1. upajAU,urvarA,phalavAna,saphala,phalaprada,bahuphala prologue N 1. prastAvanA,paribhAShA,nATaka kA Ara.nbha,svA.nga kA uThAnA prolong VT 1. samaya baDhAnA,mulatavI karanA,vistAra karanA,baDhAnA,2. barAbara chalAnA,jArI rakhanA promenade N 1. viharaNa,ghUmanA,phiranA,2. ghUmane phirane kI jagaha,vihAra sth Ana promenade VI 1. vihAra karanA,saira karanA,TahalanA prominence N 1. vishiShT atA,prakhyAti,prAdhAnya,prakaTatA,2. U.nchAI,ubhAra prominent A 1. nikalA huA,2. prakaTa,U.nchA,pradhAna,mukhya,prakhyAta prominently Adv 1. utkarSha se,vishiSh TatA se,ubhADa se,shAna se promiscuous A 1. nAnA prakAra kA,milA huA,aneka,avivi kta,gaDabaDa promise N 1. pratiGYA,vAdA,niyama,vachana promise VT 1. pratiGYA ka ranA,vAdA karanA,AshA denA,vachana hAranA,niyama karanA,2. pradAna karanA,3. vac hana pUrA karanA,pratiGYA pAlana karanA promising A 1. vAdA karane vAlA,AshAjana ka promissory A 1. pratiGYA yukta,pratiGYA vishiShTa,ikarArI promote VT 1. baDhA nA,unnati karanA,vR^iddhi karanA,upakAra karanA,2. ubhAranA promoter N 1. upakAr I,baDhAne vAlA,protsAhaka,sahAyaka,madadagAra,utejaka promotion N 1. baDhatI,unn ati,vR^iddhi,tarakkI,protsAhana prompt A 1. taiyAra,udyata,tatpara,phurtIlA,pras tuta,chAlAka,shIghra,2. sarala prompt VT 1. protsAhita karanA,usakAnA,sahAyatA k aranA,uttejita karanA,prayojana karanA

promptly Adv 1. mustaidI se,phurtI se,shIghratA se,tura.nta,prasannatA pUrvaka p romulgate VT 1. prakAsha karanA,kholanA,mashahUra karanA,munAdI karanA,ghoShaNA karanA prone A 1. jhukA huvA,adhomukha,mAyala,au.ndhA,paTa,2. udyata,ichchhuka,p ravaNa prong N 1. kA.nTA,shUla,2. trishUla pronounce VTI 1. bolanA,uchchAraNa ka ranA,2. nirNaya denA,vyavasthA denA,ghoShaNA karanA pronouncement N 1. ghoShaNA, prakAshana pronunciation N 1. uchchAraNa proof A 1. sakhta,kaDA,jisake bhItara k oI chIja na jA sake,apraveshya proof N 1. pramANa,parIkShA,dalIla,sabUta,sAkShya ,upapatti,2. mana kI dR^iDhatA,3. prUpha,chhapAI shuddha karane ke liye chhapA h uA kAgaja,4. kaDApana,apraveshyatA,sakhtI prop N 1. sta.nbha,ADa,roka,yUnI,avala mba,sahArA,a.ndhe kI lakaDI,sa.nbhAlane vAlA prop VT 1. ADa lagAnA,rokanA,sambhA lanA,avala.nba denA,samarthana karanA propaganda N 1. mata prachAra,mata prachAr a kI sa.nsthA propagandist N 1. mataprachAraka propagate VT 1. utpanna karanA,2. phalAnA,baDhAnA,jyAdA karanA,jArI karanA,2. prakAshita karanA propagation N 1. phailAva,utpathi propel VT 1. chalanA,DhakelanA,Age baDhanA propensity N 1. jhuk Ava,pravR^itti,ichchhA,ruchi proper A 1. ThIka,yogya,uchita,yathAyogya,2. nija k A,svabhAvika apanA,sagA,3. shuddha,4. asalI,vAstavika,yathArtha properly Adv 1. ThIka ThIka,uchita rIti se,yathArthataH,achchhI taraha,jaisA chAhiye property N 1. guNasvabhAva,2. adhikAra,jAyadAda,sAmagrI,sa.npatti prophecy N 1. bhaviShyatk athana,bhavishyavAkya,Agama prophet N 1. bhaviShyadvaktA,bhAvIvaktA,2. IshvaradU ta,paigambara,navI propitious A 1. anukUla,dayAlu,kR^ipAlu proponent N 1. vichAr a upasthita karanevAlA,prastAva karane vAlA proportion N 1. samAnatA,barAbara bh Aga,suDaulapana,paraspara sAdR^ishya proportional A 1. yathochita,barAbara,suDau la,anupAtI proportionally Adv 1. usI kadara,utanA hI,kathita a.nsha me.n proport ionate A 1. yathochita,barAbara,suDaula,anupAtI proportionate V 1. barAbara kara nA,anupAtIya banAnA proportionately Adv 1. anupAta se,uchita a.nsha me.n,ThIka p roposal N 1. prastAva,manoratha,vichAra,rAya,nakshA,2. vivAha kA prastAva propos e VT 1. nivedana karanA,prastAva karanA,Age dharanA proposition N 1. vachana,vAk ya,vinatI,kartavyanirdesha prastAva proprietary A 1. svAmI,jamInadAra,svAmI kA,s vAmI sambandhI proprietor N 1. svAmI,adhikArI,vAstavika svAmI propriety N 1. auc hitya,yogyatA,shiShTatA,durustI,shuddhatA,upayuktatA propulsion N 1. Age chalAnA prosaic A 1. gadya sa.nba.ndhI,berasa,gadyavata,gadya aisA,phIkA,mAmUlI,sAmAnya proscribe VT 1. desha se nikAla denA,nirvAsana karanA,manA karanA,roka denA,nAs ha kA Adesha karanA prose A 1. sAdA,gadyavata,berasa,phIkA prose N 1. gadya pros e VI 1. gadya likhanA,gadya vata bolanA prosecute VTI 1. pIchhA karanA,lagA raha nA,kiye jAnA,2. phauja dArI me nAlisha karanA,abhiyoga chalAnA

prosecution prosecutor proselytize prospect N prospect VT prospective prospectus prosper VTI prosperity prosperous prostitute prostitute prostrate A prostrate V T protect VT protection protectionist protective protector N protectorate protes t VTI protestant protestation protocol N prototype N protract VT protrude VTI pr oud A proudly Adv prove VTI proverb N proverbial provide VTI N N VT 1. 1. A N 1. N A N VT 1. 1. 1. N N A 1. N 1. N N 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. A 1. 1. anushIlatA,anusaraNa,pIchhA,pairavI,abhiyoga,phaujadArI kA mukaddamA 1. anush Ilana karanevAlA,vAdI,muddI,nAlishI,pharyAdI,abhiyoktA 1. shuddhi karanA,dUsarA mata grahaNa karanA,nava shiShya karanA dR^iShTi,AshA,bharosA,apekShA DhU.nDhanA ,talAsha rakhanA 1. dUradarshI,agra chintaka,bhaviShyadapekShaka,AshA me.n,bhavi Shya me.n prApya 1. sUchanA,bIjaka,pustako.n kA sUchI patra,kartavya sUchanA pat ra yashasvI honA,phalanA,sukha se rahanA,saphala honA,2. dayA karanA,saphala ban AnA,bhAgyavAna karanA 1. yasha,pratApa,vijaya,saubhAgya,samR^iddhi,saphalatA 1. samR^iddha,yashavanta,saphala,pUrA,anukUla 1. veshyA,ra.nDI,patitA 1. apakR^iShT a prayoga karanA,naShTa karanA pA.nva para girA huA,da.nDavata karatA huA girA d enA,pachhADanA,naShTa karanA,2. daNDavata karanA,pA.nva pakaDanA,nAka ragaDanA r akShA karanA,bachAnA,Ashraya denA,sharaNa denA,sahAyatA karanA 1. rakShA,bachAva ,sharaNa,pakSha,2. nikAsI kI chiThThI 1. vyApAra rakShA vAdI 1. rakShaka,sharaNa denai vAlA,pakShapAtI,rakShAtmaka,rakShArUpa rakShaka,sa.nrakShaka,pAlaka,bachA ne vAlA 1. rAja jisa kA prabandha sa.nrakShaka kartA hai,sa.nrakShaNa vachana de nA,ikarAra karanA,dR^iDha vAkya kahanA,2. bayAna karanA,3. viruddha kahanA,virod ha karanA 1. IsAiyo.n ke eka visheSha pa.ntha kA vyakti,romIya mata virodhI 1. d R^iDha vAkya,ikarAra jo dharama imAna se kahA jAve,virodha,virodha vachana Adars ha patra,mUla patra,asala masavidA,mUlalipi namUnA,mUlarUpa,Adarsha khI.nchanA,b aDhAnA,dIrgha karanA,vila.nba karanA Age nikalanA,nikAlanA,nikala paDanA,ubharan A garvita,sagarva,ghama.nDI,niDara,aha.nkArI,2. U.nchA,vishAla garva se,aha.nkAr a se,2. shAna vA shaukata se sAbita karanA,parIkShA karanA,tajurbA karanA yA hon A,siddha karanA yA honA janokti,kahAvata,kahAvata,masala 1. kahAvatI,lokasiddha juTAnA,pahale se lA rakhanA,juTAnA,pahale se yatna karanA,pahale se praba.ndha k aranA,2. khilA pilAnA provided Conj 1. basharte ki,isa pratiGYA se,agara,yadi providence N 1. pUrva dR ^iShTi,pUrva vichAra,2. IshvarIya rakShA,Ishvara,annadAtA provident A 1. dUradar shI,buddhimAna,agradarshI,pariNAmadarshI,mitavyayI,kiphAyatashAra providential A 1. IshvarakR^ita,Ishvara siddha,nArAyaNI,daivI province N 1. jItA huvA desha,pr adesha,prA.nta,bhUmikha.nDa,2. kArya kShetra,adhikAra,3. kAma,dha.ndhA,udyoga,vy avasAya provincial A 1. sUbe kA,prAntIya,deshI,sthAnIya,2. ga.nvAra,3. sa.nkIrNa provincial N 1. prAnta nivAsa provision N 1. praba.ndha,taiyArI,2. sharta,praNa ,3. bhojana,rasada provision VT 1. bhojana denA provisional A 1. tatkAlika,alpak AlIna,cha.nda rojA

proviso N provocation provocative provoke VT provost N prowess N prowl N prowl V T proximity N proxy N prudence N prudent A prudential prune N prune VTI pry N pr y VI psalm N pseudonym N psyche N psychic A psychologist psychology puberty N pu blic A prasiddha publication publicity N publicly Adv publish VT publisher N puc k N pudding N puddle N puddle VT puff N puff VTI bananA puffy A pug N pugnacious pull N pull VTI pulley N pulp N 1. N A 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. A 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. N N 1. 1. N 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. A 1. 1. 1. 1. shatru,ba.ndheja,niyama 1. uttejana,chiDha,kopa,kAraNa,usakAva 1. ukasAne vAlA,k opita karane vAlI,uttejaka lalakAranA,ukasAnA,kupita karanA,chiDhAnA,nArAja kara nA nagara kA pradhAna adhipati yA padAdhikArI,hAkima,majisTraTa,kotavAla vIratA, dilerI,sAhasa,shUratA shikAra kI khoja shikAra ke liye chupake chupake phiranA n ikaTatA,najadIkI,ana.ntaratA pratinidhitva,aivajI karane vAlA,sthAnApanna manuSh ya,pratinidhi,pratipuruSha,pratinidhi patra pUrvavichAra,buddhi,sAvadhAnI,kriyAt maka buddhi buddhimAna,nyAyya,chaukasa,sAvadhAna,dUradarshI,mitavyayI 1. buddhim AnI kI,chAturya pUrNa,mitavyayI sUkhA bera,AlUbukhArA kATanA,chhA.nTanA,tarAshan A,2. sa.nvAranA parIkShA,darshana,tAka,nirIkShaNa bheda lenA,dhyAna se dekhanA b hajana,stuti,gAna,stotra jhUThA nAma mana,AtmA,chitta,mAnasa mAnasika,Atmika,Atm A yA mana sa.nba.ndhI,bhautika 1. manovaiGYAnika,adhyAtma vidyA jAnane vAlA 1. m anoviGYAna,adhyAtma vidyA,Atma tatva vidyA,manobhAva vidyA yauvana,taruNAyI,javA nI,paripakvatA,prauDhatA prajA sa.nbandhI,sAmAnya logo.n kA,jana sa.nba.ndhI,sAr vajanika,sAdhAraNa,desha kA,2. pratyakSha,3. 1. prakAshana,ghoShaNA,prasiddhi ka ranA,2. prakAshita pustaka loka prasiddhi,prakAsha,jAnakArI khullama khullA,prak aTa rUpa se prakaTa karanA,prasiddha karanA,phailAnA,2. chhApa kara be.nchanA,pr akAshita karanA prakAshita,prachalita karane vAlA duShTa pishAcha,2. eka mashahU ra parI kA nAma antaDI,2. gulagulA,eka prakAra kA pakavAna,3. khAne ke samaya yA ThIka samaya para AnA talaiyA,pokharA,gaDhaiyA ga.ndalA karanA,gha.ngholanA,miT TI se banda karanA havA kA jho.nkA,jhakora,2. atishaya prasha.nsA,jhUThI baDAI p hU.nkanA,havA se phulAnA,havA bharanA,havA laganA,2. atishaya prasha.nsA karanA, 3. hA.nphanA,4. baDA havA ityAdi se phUlA huA,2. sthUla,moTA,3. jho.nkhe me.n An e vAlA bandara,eka chhoTA kuttA 1. laDAkA,jhagaDAlU khI.ncha,khi.nchAva,koshisha ,jhaTakA,toDa,maroDa khI.nchanA,ghasITanA,toDanA,phADanA ghiranI,garArI,charakhI gUdA,magaja

pulp VT 1. narama karanA,2. gUdA nikAla lenA pulpit N 1. dharmopadeshaka kA Asan a,purohitAsana,si.nhAsana pulsate VTI 1. dhaDakanA,uchhalanA pulse N 1. nATika,n ADI,nabja,dhaDakana,2. dAla phalI maTara Adi pulse VTI 1. dhaDakanA,( nADI) chal anA pulverize VT 1. pIsanA,bukanI banAnA,chUrNa karanA pump N 1. pampa,pAnI uThA ne kI kala,pichakArI,2. eka talI kA jUtA pump VTI 1. pichakArI se khI.nchanA yA uThAnA,2. pichakArI chalAnA,3. bheda lenA pumpkin N 1. laukI,kadadU pun N 1. ane kArthI shabda,shleSha,2. shleshAla.nkAra pun VI 1. jugata bolanA,do arthI vachan a bolanA punch N 1. chhenI,varmA,2. ghU.nsA,3. eka prakAra kI madirA,chInI AdI k A sharabata,4. masakharA,bhA.nDa,5. kaTha putalI ke nAma se khela kA eka rUpa pu nch VT 1. chhedanA,DhakelanA,2. mAranA punctuate VT 1. chihna lagAnA punctuation N 1. virAma chihna kA lagAnA,2. virAma chihna puncture N 1. chheda,bhUrAkha,sAl a,2. chheda karanA puncture VT 1. chhedanA,gaDAnA,ghumAnA pundit N 1. vidvAna,pa NDita,shikShaka,adhyApaka,brAhmaNa pungent A 1. tIkShNa,teja,kaTu,kaDuA,khAra ja lAne vAlA punish VT 1. sajA denA,da.nDa denA,tADana karanA,sudhAranA,ThIka karan A punishment N 1. tADanA,da.nDa denA,2. sajA,da.nDa punitive A 1. daNDa sa.nba.n dhI,daNDakara,daNDaprada punt N 1. chapaTI nAva,Do.ngI punt VT 1. laggI se khenA puny A 1. chhoTA aura durbala,nibala,kShudra pup N 1. kutte kA bachchA,pillA pu p VT 1. ( kutte kA) bachchA denA,biyAnA pupil N 1. vidhyArthI,shiShya,2. A.nkha kI putalI puppet N 1. guDiyA,kaThaputalI,2. jo kaThaputalI kI bhA.nti kisI ke va sha me ho,bebasa,dUsare ke basa me puppetry N 1. kaThaputalI kA tamAshA puppy N 1. pillA,pilavA,2. ghama.nDI aura tuchchha jana purchase VT 1. mola lenA,kharIda nA,kraya karanA,prApta karanA,2. sivAya vapautI ke kisI bhA.nti pAnA,3. mola len A,krayanA,4. mola kI huI sampati saudAnA,mAlanA,prAptinA purchaser N 1. gAhaka,g rAhaka,mola lene vAlA,kharIdAra pure A 1. nirmala,pavitra,shuddha,niShkala.nka,k harA,nirA,nipaTa,vinA mola,khAlisa nirdoSha purely Adv 1. nirmalatA se ,nirdoSha tA se,2. kevala,sa.npUrNa rUpa se,bilkula purgatory N 1. pApashodhana sthala,ash odhana sthAna,naraka purge N 1. julAba,rechaka purge VTI 1. nirmala karanA,sApha karanA,2. mala tyAga karanA yA karAnA purification N 1. shodhana,sArjana,dhonA, shuddhatA,nirmalatA purify VTI 1. shuddha karanA,dhonA,nirmala karanA yA honA,sh uddha honA purist N 1. adhika shuddhAchAra bhakta puritan A 1. pyUriTana sa.npra dAya kA,2. bahuta AchAra vichAra kA

puritan N 1. IsAiyo.n ke eka visheSha sa.npradAya kA( pyUriTana sa.npradAya kA) manuShya,AchArI,atidharmaniShTha,dhArmaniShTha purity N 1. nirmalatA,sAdhutA,shu ddhatA,saphAI,nirdoShatA,pavitratA purloin VTI 1. churAnA,chorI karanA purple A 1. baiganI,jAmunI,lAla nIlA milA huA ra.nga kA purple N 1. baiganI ra.nga,nIlA a ura lAla ra.nga se banA huA ra.nga,baijanI ra.nga,jAmunI ra.nga purport N 1. abh iprAya,Ashaya,artha,ichchhA purport VTI 1. artha rakhanA,murAda rakhanA,prakAsha karanA purpose N 1. uddeshya,lakShya,vichAra,murAda,prayojanIya purpose VTI 1. sa.nkalpa karanA,abhiprAya karanA,artha rakhanA,ichchhA karanA,irAdAnA purposefu l A 1. uddesha pUrNa,abhiprAya sahita,artha pUrNa purposely Adv 1. jAna bUjha ka ra,abhiprAya pUrvaka,samajha bUjha kara,uddeshya ke sAtha purse N 1. thailI,khIs A,baTuA purse VT 1. thailI me.n rakhanA,2. taha karanA,sikoDanA purser N 1. pars ara,jahAja kA tahasIladAra,bha.nDArI,toshAkhAne kA darogA pursuant A 1. anusArI, muAphika,anurUpa pursue VT 1. shikAra karanA,khoja karanA,pIchhA karanA,khojanA, khadeDanA,bajA lAnA,anusaraNa karanA,ananushIlana karanA,jArI rakhanA pursuit N 1. anusaraNa,anugamana,khoja,khadeDa,pIchhA,koshisha,kAma,peshA,dha.ndhA,udyama purveyor N 1. juhAne vAlA,rasada pahu.nchAne vAlA,bha.nDArI,modI,chaudharI purvi ew N 1. kisI vidhAna kA vidhAyaka bhAga,niyama kA lekha,2. abhiprAya,3. vistAra, hadda push N 1. dhakkA,relA,sa.nkaTa,prayojana,hamalA,AkramaNa,2. phu.nsI,3. kaT hora prayatna push VTI 1. DhakelanA,ThelanA,dabAnA,Takkara karanA,gADanA,2. ta.n ga karanA,tAkIda karanA pushing A 1. udyamI,khUba prayatna karane vAlA,Age baDha ne vAlA, put N 1. nAlisha,kurkI,2. ga.nvAra,dehAtI,3. nirAlApana,adbhutatA put V T 1. rakhanA,baiThAnA,vinatI karanA,vivasha karanA,lagAnA,pesha karanA,Age rakha nA putative A 1. kalpita,khayAlI,vikhyAta,mashahUra putty VT 1. puTIna lagAnA pu zzle N 1. pahelI,pahelikA,gorakhadha.ndhA,eka khilonA,2. vyAkulatA,hairAnI,ghaba rAhaTa,pareshAnIra puzzle VT 1. vyAkula karanA,ghabaDAnA,khijhAnA,pha.nsAnA pygm y N 1. baunA,nATA,koI chhoTI vastu pyramid N 1. sUchI sta.nbha,shu.nDAkAra kha.n bA,mInAra pyrotechnics N 1. AtishabAjI banAne kA guNa,agni krIDA vidyA python N 1. ajagara,eka bahuta baDA sA.npa,2. bhUtayonI kI sahAyatA se Agama kahane vAlA quack N 1. dA.nbhika,mithyA chikitsaka,Thaga vidyA karane vAlA,nIma hakIma,kaTha vaidya,kuvaidya quack VI 1. batakha kI taraha bolanA,kA.n kA.n karanA,2. shekhI mAranA,DI.nga hA.nkanA quadrant N 1. vR^itta kA chaturya bhaga,pAda,2. chaturya bhAga,3. U.nchAyI nApane kA yantra quadratic-¬ª¨¤½Û°Æè N 1. dvighAta samIkaraNa, varga samIkaraNa quadrennial A 1. chauvarsI,chausAlA,chAra sAla me eka bAra Ane vAlA quadruple A 1. chaugunA,chAragunA quadruple N 1. chaugunI sa.nkhyA quadrupl e VTI 1. chaugunA karanA yA honA quagmire N 1. pa.nka,daladala,pha.nsAva quail N 1. lavA baTera quail VTI 1. DUbanA,2. himmata hAranA,3. dabanA,hAra mAnanA,jhij hakanA

quaint A quake N quake VT qualification qualified A qualifier N qualify VTI qual itative quality N qualm N quandary N quantitative quantity N quantum N quarantin e quarrel N quarrel V quarry N shikArI kutte ko quarry VT quart N quarter N quar ter VTI quarter-¿á¸è³è quarterly A quarterly Adv quarterly N quartermaster quart ers N quartz N quash VT queasy A queen N queen VT queer A quell VT quench VT que ry N query VTI quest N question VTI karanA questioner queue N quibble N 1. ajIba,anokhA,nirAlA,2. ThIka,sUkShma,3. sutharA,svachchha 1. ka.npaka.npI,tha ratharAhaTa 1. ka.npanA,hilanA,tharatharAnA N 1. kAnUnI akhtiyAra,yogyatA,guNa,2 . parivartana,ghaTAva 1. yogyatA prApta,yogya,nipuNa,parimita 1. ghaTAne yA ThIk a karane vAlA 1. yogya karanA,ghaTAnA,baDhAnA,banAnA,parimita karanA,sa.nvAranA, mulAyama karanA,ghaTAnA A 1. guNa sa.nba.ndhI,guNa vAchaka 1. guNa,svabhAva,vish eShatA,lakShaNa,shreShTha pada,2. uchcha kula me janma 1. aiThana,maroDa,ubakAyI ,pachhatAvA,2. shoka,dhaDakA,khaTakA 1. vyAkulatA,hairAnI,sha.nkA A 1. parimANa sa.nba.ndhI,parimANa ke anusAra mAtrA me.n 1. baDAI,hadda,pramANa,parimANa,rAshi ,mAtrA,bhAga,mAna 1. parimANa,tAyadAda,bhAga,mAtrA,rAshI N 1. kinAre taka Ane jA ne kI roka,2. chAlIsa dina kA samaya 1. jhagaDA,bakheDA,vivAda,laDAI karanA 1. b hagaDAnA,bakheDA karanA,laDAI karanA 1. patthara kI khAna,2. shikAra,3. shikAra kiye hue jAnavara,4. chaukora shIshA,5. a.ntaDiyA.n jo DAla dI jAtI hai 1. patth ara khodanA,shikAra karanA 1. chauthAyI gailana,eka sera ke lagabhaga nApa 1. ch authAI,chaturtha.nsha 1. chAra sama bhAga karanA,2. TukaDe TukaDe karanA,3. sipA hiyo.n ko tainAta karanA,ThaharAnA,TikAnA N 1. jahAja ke pIchhe kA UparI kha.nDa 1. traimAsika 1. traimAsika kI rIti se 1. traimAsika patra N 1. senA yA phauja kA pradhAna aphasara jo DerA vA rasada ityAdi kA praba.ndha karatA hai 1. phaujI mukAma,rahane kI jagaha,ghara,nivAsa sthAna 1. eka prakAra kA pattharI billaura 1. toDanA,dabAnA,niShprabhAva karanA,lupta karanA,kha.nDana karanA,manasUkha ka ranA 1. rogI,nakachaDhA,matalahA,sukumAra 1. rAnI,mahA rAnI,malakA,2. shatara.nj a kA vajIra 1. rAnI banAnA,2. mahA rAnI kA kAma karanA,vajIra chalanA 1. ajIba,a nokhA,tara.ngI,anUThA 1. parAjita karanA,dabAnA,shA.nta karanA,ghaTAnA 1. Tha.nD A karanA,shA.nta karanA,bujhAnA,naShTa karanA 1. prashna,2. prashnavAchaka chihn a 1. prashna karanA,pUchhanA,2. sha.nkA karanA 1. talAsha,khoja,2. prArthanA,3. ichchhA,4. parIkShA 1. prashna karanA,pUchhanA,2. bahasa karanA,3. sa.nshaya kar anA,4. jiraha karanA,hujjata karanA,vivAda N 1. prashnakartA,pUchhane vAlA 1. ch oTI,chuTiyA 1. TAla maTola,hIlA havAlA,bahAnA ghama.nDa

quibble VI 1. bahAnA karanA,hIlA havAlA karanA,bAta batAnA,anuchita bahAnA karan A,jugata kahanA quick A 1. phurtIlA,2. teja,shIghra,3. jItA,chetana,sacheta quic k Adv 1. phurtI se,shIghratA se,jaLI quick N 1. jIva yA sajIva vR^ikSha,jItA mA. nsa,sacheta bhAga quicken VT 1. jaLI karanA,jilAnA,sacheta karanA,2. prasanna ka ranA,3. shIghra karanA,teja karanA quickly Adv 1. shIghra,tura.nta,jhaTapaTa,phu rtI se quickness N 1. jaLI,shIghratA,phurtI,vega,samajha yA buddhi kI tejI quick sand N 1. chora bAlU,baluA pA.nka,bajhana,2. pha.nsAva,dhokA dene vAlI vastu qui cksilver N 1. pArA quid N 1. jo kuchha chabAyA jAya ( jaise tambAku) quiet A 1. achala,sthira,avyAkula,abha.nga,nirupadrava,niHshabda,mR^idula,shA.nta,chupachAp a,virata quiet N 1. vishrAma,sthiratA,avyAkulatA,niHshabdatA,ArAma,chaina,shA.nt i,sukha,Ana.nda quiet VT 1. sthira karanA,chupa karanA,rokanA,shA.nta karanA,dhI raja denA quietly Adv 1. shA.nti se,dhIratA se,chupachApa quill N 1. baDA majabU ta para,para kA kalama,kalama quill VT 1. moDanA,para para lapeTanA quilt N 1. r ajAI,toshaka,gaddA quilt VT 1. rajAI banAnA,toshaka banAnA,eka kapaDe para dUsar A kapaDA sInA quince N 1. vIhI,shIphala,bela quintuple VT 1. pachagunA karanA qu ip N 1. chuTakulA,chaturAI kI bolI,tAnA,ThaThA quip VTI 1. ThaThA mAranA,tAnA mA ranA quirk N 1. jugata,hIlA,bheda,chaturAyI kI bolI quit VT 1. chhoDa denA,tajan A,tyAganA,2. adA karanA,chukatA karanA,pUrA karanA quite Adv 1. sampUrNa rUpa me .n,bilkula,saba,pUrNatayA quits A 1. barAbara,barAbara sharta kA quiver N 1. ka. npana,2. tUNIra,niSha.nga,tarakasha quiver VT 1. hilanA,kA.npanA,vyAkula honA qu ixotic A 1. khyAlI,anokhA,adbhuta,asambhava quiz N 1. bujhauvala,pahelI,shaleSha ,2. ThaThThebAja,masakharA,nirAlA manuShya quiz VT 1. vyAkula karanA,ghabaDAnA,p hoDanA,ha.nsI karanA,ThaThThA karanA,jhA.nkanA quorum N 1. nyAya sabhA,2. kuchha manuShya jo kArya ke jArI karane ko pUre.n ho.n,nirdiShTa sa.nkhyA quota N 1. b hAga,a.nsha,bakharA quotation N 1. kahanA,pramANa denA,avataraNa,uddharaNa,2. ki sI grantha kA pramANa,uddhR^ita lenA,avataraNa,3. kisI vishiShTa vastu kA dAma q uote VT 1. granthAntara se pramANa denA,sanada lAnA,duharAnA,utAranA,uddhR^ita k aranA quotient N 1. bhAjya phala,bhAgaphala rabbit N 1. kharagosha,kharahA,shash aka rabble N 1. prAkR^ita gaNa,bhIDa,samUha rabid A 1. unmatta,dIvAnA,bAvalA,pAg ala,siDI race N 1. teja chAla,pragati,sharta badI huI dauDa,2. va.nsha,kula,jAti ,pIDhI,3. jaDa,4. shreNI,varga,5. svAda,majA race VI 1. jaLI dauDanA,shIghra bhA ganA,sharta bada kara dauDanA race-ØåÏè×á N 1. ghuDadauDa kA ghoDA racer N 1. gh uDadauDa kA ghoDA,dauDane vAlA

racial A 1. kula vA va.nsha ke sambandha kA,kula yA va.nsha kA,jAtIya,va.nshIya rack N 1. shika.njA,2. kaShTa,pIDA,duHkha,3. pashuo.n ko ghAsa khilAne kA kaThar A,4. vastue.n rakhane kA kaThaharA,khU.nTI,AlamArI ityAdi rack VT 1. bahuta dabA nA,nichoDanA,vyAkula karanA,duHkha denA,baDhAnA,thakA mAranA racket N 1. hullaDa ,jora se bAta chIta,gulagapADA,2. Tenisa kA Da.nDA racy A 1. balavAna,svAdiShTa, manohara,masAledAra radial A 1. kiraNa sambandhI,kiraNa sadR^isha,ardhavyAsa kA, ardhavyAsa ke samAna radiant A 1. dIptimAna,kAntimAna,roshana,chamakadAra,chamak IlA radiate VTI 1. kiraNa phe.nkanA,jagamagAnA,chamakanA,prakAsha karanA radiati on N 1. kiraNa pAta,prakAsha,prabhA,jyoti radiator N 1. jisa vastu me.n se kiraN e.n nikale.n,dIptimAna sharIra,jyotirmaya vastu radical A 1. maulika,asalI,svAbh Avika,pUrA,janma kA,Arambhika,2. jaDa taka kA,pUrA,3. prajAtantra sambandhI radi cal N 1. mUla shabda,2. jaDa,mUla,3. svachchhandabhAva,prajAtantravAdI,svatantra puruSha radically Adv 1. maulika rUpa se,jaDa mUla se,Avashyaka rUpa se radio N 1. betAra kA tAra radio VTI 1. betAra kA tAra bhejanA radish N 1. mUlI,murAI ra dium N 1. eka prakAra kI dhAtu radius N 1. trijyA,ardhavyAsa raffle N 1. chiThTh I,lATarI,juA,pA.nsA raffle VTI 1. chiThThI chhoDanA,jue me.n pA.nsA phe.nkanA,pA .nsA phe.nkane me.n sharIka honA raft N 1. laThTho.n kA beDA,beDA raft VT 1. beD e para se jAnA rafter N 1. kaDhI,dhannI rag N 1. chithaDA,gudaDA,lattA rage N 1. krodha,roSha,tejI,prachaNDatA,lAlasA,prabala ichchhA,kAmanA rage VI 1. jhu.njha lAnA,roSha karanA,Aga babUlA honA,2. dhunanA ragged A 1. gudaDiyA,phaTA purAnA,k hurakhurA,dA.ntAdAra,chithaDA lapeTe hue raid N 1. chaDhAI,hamalA,AkramaNa raid VT 1. chaDhAI karanA,AkramaNa karanA rail N 1. lakaDI yA lohe kI chhaDa,roka kaT aharA,2. rela kI saDaka,3. eka chiDiyA rail VTI 1. lohe kI saDaka yA rela para s aphara karanA,2. gAlI denA,3. burA kahanA,jhiDakanA railing N 1. kaThagharA,lohe ke chhaDa kI ADa,2. durvachana,gAlI galauja,dillagI railway N 1. saDaka jisa pa ra lohe kI paTariyA.n bichhI ho.n,rela kI saDaka rain N 1. varShA,meha rain VTI 1. varShA honA,meha paDanA,barasanA rainbow N 1. meghadhanuSha,indradhanuSha rai nfall N 1. pAnI barasanA,barasAta kA pAnI,me.nha kA pAnI,varShA R^itU kA jala ra iny A 1. barasAtI,vR^iShTimAna,odA,gIlA raise VT 1. Upara uThAnA,U.nchA karanA,b aDhAnA,2. ukasAnA,ubhADanA,3. murade ko jilAnA,4. uDAnA,khaDA karanA,5. baToranA ,paidA karanA,upajAnA,6. phulAnA,phailAnA,7.khamIra uThAnA raisin N 1. kishamish a,munakkA rajah N 1. rAjA,bhAratIya rAjA rake N 1. ghAsa yA tR^iNa jamA karane k A aujAra yA yantra,pacharA,sA.nchA,2. luchchA,lampaTa,shohadA rake VTI 1. jamA k aranA,ekatra karanA,2. DhU.nDhanA,talAsha karanA,3. lampaTatA karanA

rally VTI 1. chhitarAye hue sipAhiyo.n ko phira baTora kara vyUha krama se racha nA,2. phira milanA yA milAnA,3. ThaThThA karanA,dillagI karanA ram N 1. bhe.nDA, bheDA,2. meSha,3. divAra girAne kI eka kala ram VT 1. kasanA,ThA.nsanA,bharanA,b ala se girAnA ramble N 1. bhramaNa,ghUmanA ramble VI 1. ghUmanA,phiranA,bhramaNa karanA,2. apane Apa se binA roka ke uganA ramification N 1. shAkho.n me.n bA.nT ane kA kAma,DAlI,shAkhA,pratishAkhA ramp N 1. phalA.nga,kUda,phAnda ramp VT 1. u chhalanA,kUdanA,2. chhaDhanA,3. kilola karanA rampart N 1. prakAra,bachAva,panAh a,koTa kI bhItara ghusa ramrod N 1. bandUka kA gaja,topa kA subbA rancid A 1. du rgandha yukta,saDA huA,uvasA,vA,bUdAra rancorous A 1. lAgI,kInAvara,dveShI,drohI rancour N 1. lAga,atidveSha,kInA,droha,ati ghR^iNA random A 1. sahasA utpanna,k rama rahita,Akasmika range N 1. katarA,shreNI,pa~Nkti,anukrama,bhramaNa,2. hadda ,phailAva,3. sIDhI kA DaNDA,4. chalanI range VTI 1. katarA bA.ndhanA,kramabaddha karanA,pa.nkti me.n rakhanA,taratIba denA,2. judA judA karanA,shreNI baddha kar anA,chhA.nTanA,3. gujaranA,ghUmanA phiranA ranger N 1. ghUmane vAlA,2. aphasara, ja.ngala,shikAragAha kA rakhavAlA,3. eka jAti kA kuttA rank A 1. jarakheja,teja gandha kA,gandhailA,2. bahuta jyAdA,atyadhika,3. aruchikara,teja,kaDuA rank N 1. katarA,pa.nkti,shreNI,varga,bhAga,hissA,pada,darajA,2. shreShThatA rank VTI 1. katarA lagAnA,chhA.nTanA,pa.nkti bA.ndhanA,2. maratabA rakhanA,uchcha pada rakha nA,utkR^iShTa pada rakhanA rankle VI 1. pakanA,jalanA,saDhanA,teja honA,bhaDakan A ransack VT 1. chhAna mAranA,DhU.nDhanA,2. lUTanA ransom N 1. phirautI,chhoDaut I,bandhana mukti,2. uddhAra mUlya,rupayA jo kaidI ke chhuDAne ke lie diyA jAve,d aNDa ransom VT 1. rant VI 1. rap N 1. rap VT 1. karanA rapacious A 1. rape N 1. liyA gayA ho,4. eka rape VT 1. rapid A 1. rapidity N 1. rapidly Adv 1. rapids N 1. rapt A 1. rapture N 1. rapturous A 1. rare A 1. bahumUlya,uttama chhuDAnA,DA. nDa dekara chhuDAnA shekhI baghAranA,baDabaDAnA thappaDa,dhaula,2. khaDakhaDAhaT a dhaula mAranA,thappaDa mAranA,2. chhIna lenA,jabaradastI le lenA,3. be khuda h onA,apane Apa se bAhara luTerA,apaharaNa shIla,ati lobhI chhina chhora,lUTapATa, apaharaNa,2. haTha sa.nbhoga,strI ke Upara balAtkAra,3. vaha mevA joDa se toDa p eDa jisake bIja kA tela nikAlA jAtA hai balAtkAra karanA,bhagA le jAnA shIghra,t eja,vegavAna,jaLa bolane vAlA shIghratA,tejI,bolane me.n jaLI shIghratA se,jaLI se nadI kA vaha bhAga jahA.n dhArA bahuta shIghra bahatI ho harShonmatta,acheta, mUrchhita,mohita atyanta harSha,paramAnanda,mohAvasthA,mamatA,anurAga,harShonmAd a atyanta AhlAdajanaka,atyanta IrShyA utpanna karane vAlA nirAlA,viralA,durlabha ,anUThA,asAdhAraNa,2. jo ghanA na ho,phailA huA,3. chhedadAra,4.

rarefy VTI 1. rarely Adv 1. rarity N 1. rascal A 1. rascal N 1. rash A 1. rash N 1. raspberry N 1. rat N 1. rat VI 1. rate N 1. rate VTI 1. rakhanA ratepayer N 1. rather Adv 1. ratification N ratify VT 1. ratio N 1. ration N 1. rational A 1 . rationale N 1. rationality N rattle VTI 1. rattlesnake N kA shabda hotA hai ra ucous A 1. ravage VT 1. rave VI 1. ravel VI 1. ravel VT 1. raven A 1. raven N 1. raven VTI 1. karanA ravenous A 1. ravine N 1. raving A 1. ravish VT 1. karanA r aw A 1. anADI,anabhyasta,6. ray N 1. ray VI 1. raze VT 1. razor N 1. patalA karanA yA honA,pighalanA kadAchita,kabhI kAla,2. uttamatA se,achchhI tara ha patalApana,2. durlabhatA,durlabha vA anUThI vastu,tohaphA,saugAta kamInA,pApI nIcha jana,pApI,durjana,pApiShTa,khala,shaTha,dhUrta atishIghra,utAvalA,nidhaDa ka,apariNAmadarshI phunsI,andhaurI,dadorA rasabharI,eka prakAra kI bera,eka phal a chUhA,mUsa,2. apane sAthiyo.n ko chhoDane vAlA apane sAthiyo.n ko chhoDanA mAp a,pariNAma,pramANa,2. mUlya,mAna,3. jahAja kA darajA,4. kara,shulka,mahasUla bhA va ThaharAnA,mUlya nirUpaNa karanA,2. anumAna yA aTakala karanA,3. chhiDakanA,4. kisI daraje me.n kara dene vAlA,jisa para mahasUla lagAyA jAya adhika uchita rU pa se,adhika mana se,balki,pahale,kintu,2. visheSha karake,3. kisI a.nsha me.n,t hoDA 1. dR^iDhIkaraNa,nishchaya karanA,satyApana pramANita karanA,dR^iDha yA sth ira karanA,2. a~NgIkAra karanA,ma.njUra karanA sa.nbandha,anupAta,nisvata,bhAga, parimANa,bhAva pratidina kA AhAra,khorAka,peTa kharcha saGYAna,chaitanya,alka ma nda,sachetana,buddhimAna,2. ThIka,uchita,nyAya sa.ngata kAraNa vivaraNa,2. mUla kAraNa,mukhya hetu 1. tarka shakti,chetanatva,upayuktatA,nyAyyatA khaDakhaDAnA,b akavAda karanA,jaLI bolanA,2. dhamakAnA,jhiDakanA 1. eka viShadhara sA.npa,ameri kA kA eka prakAra kA sA.npa jisake chalate samaya khaDakhaDAhaTa bhArI,gambhIra, karkasha ujADanA,binAsha karanA,lUTanA,latamardana karanA,vidhva.nsa karanA arab ara bakanA,besudha bolanA,acheta honA sulajhanA,khulanA sulajhAnA,kholanA syAha, kAlA eka prakAra kA kauvA,kAga,2. lUTapATa,upadrava prachaNDatA se shikAra karan A,khA jAnA,masokanA,nigalanA,haDapa kara jAnA,2. chhina lenA,apaharaNa ati peTU, kShudhAtura,khU.nkhAra,bhukhamarA,phADakhAU,ati ichchhuka gaDDhA,khaDDa,nAlA,ghA TI arabara bakane vAlA,dIvAnA,pAgala,unmatta chhIna le jAnA,bala se pakaDa le jA nA,2. acheta karanA,paramAnanda se mUrchhita karanA,3. balAtkAra kachchA,binA ub AlA yA bhunA huA,2. asa.npUrNa,adhUrA,3. binA banAyA huA,4. kachchA,be pakA huA, 5. be bunA huA kiraNa,prakAsha,chamaka,2. samajha,GYAna,dR^iShTi,3. eka machhalI kiraNa nikAlanA,phUTanA,dhAriyA.n banAnA chhIlanA,DhAnA,nikAla denA,parAsta kar anA,girA denA,naShTa karanA ustarA,chhurA

reach VTI 1. phailAnA,pasAranA,pahu.nchAnA,2. denA,3. pahu.nchanA,A jAnA,4. prAp ta karanA,hAsila pAnA,5. ghusanA,paiThanA,6. samajhanA,mAlUma karanA reachable A 1. pahu.ncha yogya,prApya react VTI 1. pratikriyA karanA,phira karanA,guNa yA a vaguNa dUra karanA,palaTAnA,ADanA,rokanA reaction N 1. pratikriyA,2. sudhAra vir odhI manuShya reactionary A 1. pratikriyAtmaka,sudhAra virodhI read VTI 1. paDha nA,bA.nchanA,jora se bolanA,2. samajhanA,3. sIkhanA,4. vyAkhyA karanA,5. paDhane me.n parishramI honA,6. paDhA jAnA readable A 1. pAThayogya,jo paDhA jA sake,su vAchya,pAThya,supAThya,2. chittAkarShaka rUpa se likhita reader N 1. pAThaka,paD hane vAlA,2. vishvavidyAlaya kA adhyApaka,3. pAThya pustaka reading N 1. paDhanA ,paThana,2. sAhityika GYAna,paDhAI,3. paDhe jAne kA Dha.nga,4. artha readjust VT 1. phira ThIka karanA,phira vidhi vA rIti ke anusAra rakhanA ready N 1. taiyAra ,tatpara,udyata,2. shIghra,phaurana,prastuta,3. ichchhuka,4. chatura,kushala,5. nikaTa,AsAna,suvidhA kA real A 1. satya,vAstavika,yathArtha,asalI,kharA,2. jo uT ha na sake,achala,asthAvara reality N 1. sachchAI,yathArthatA,asaliyata,vAstavik atA realization N 1. vasUlI,prApti,samajha realize VTI 1. satya karanA,upasthita karanA,pUrA karanA,sa.npAdana karanA,siddha karanA,2. jAnanA,samajhanA,vishvAsa karanA,3. dravya se pR^ithvI mola lenA,4. dravya pAnA,vasUla karanA really Adv 1. yathArtha me.n,sachamucha,asala me.n,vAstava me.n realm N 1. rAjya,vAdarahita ,prabhutA,adhikAra,2. vibhAga realty N 1. achala vastu,mAla gairamAkUla,achala d hana,asthAvara sa.npatti ream N 1. bIsa dastA kAgaja kI gaDDI reap VTI 1. anAja kATanA,2. baToranA,3. pAnA,prApta karanA,4. parishrama kA phala pAnA reaper N 1. lAvaka,kaTanI karane vAlA,phasala kATane vAlA reappear VT 1. phira nikala AnA,p hira prakaTa honA rear N 1. pichhavADA,pichhalA bhAga,pIchhA,pichhalI pa.nkti,Ak hira rear VTI 1. uThAnA,shikShA denA,pAla posanA,baDhAnA,2. pichhalA hissAnA,3. pichhale pA.nva para khaDA honA reason N 1. GYAna,tarka shakti,2. prayojana,budd hi,kAraNa,bahasa,samvAda,dalIla,3. vyAkhyA,Ashaya,artha,4. nyAya,vichAra,5. sa.n yama reason VTI 1. tarka karanA,dalIla karanA,bahasa karanA,vAdAnuvAda karanA re asonable A 1. GYAnavAna,yathochita,nyAyI,munAsiba,uchita,ThIka,2. parimita,niyat a,3. sahanIya reasoning N 1. tarka vitarka,vivAda reassert VT 1. bAta ko phira k Ayama karanA,phira pramANa denA,phira kahanA reassign VT 1. phira de denA reassu re VT 1. phira himmata dilAnA,phira sAhasa dilAnA,phira se dR^iDha karanA,nirbha ya karanA rebate N 1. baTTA,phiratA,kamIshana,kamI rebate VT 1. botharA karanA,2 . kama karanA,nA ghaTAnA rebel N 1. rAja virodhI,bAgI,rAja drohI rebel VT 1. rAj a droha karanA,vidroha karanA,bAgI honA rebellion N 1. balAvA,vidroha,rAja droha ,gadara rebellious A 1. rAja drohI,upadravI,bAgI,phirA huA,avaGYAkArI rebirth N 1. punarjanma rebound N 1. palaTAva,phirAva rebound VI 1. pIchhe ko uchhala AnA, phiranA,palaTanA

rebuff N 1. Akasmika rukAva,roka,2. parAjaya,3. asvIkAra,inakAra rebuff V 1. rok anA,haTAnA,2. asvIkAra karanA rebuild VT 1. phira banAnA rebuke N 1. malAmata,jh iDakI,dhamakI,roka,DA.nTa rebuke VT 1. DA.nTa kara rokanA,jhiDakanA,malAmata kar anA,ghuDakanA,DapaTanA rebut VTI 1. haTAnA,javAba denA,uttara denA,khaNDana kara nA,hujjata karanA,javAba kA javAba denA recall N 1. phira se bulAhaTa,khaNDana,p ratyAhAra recall VT 1. phira bulAnA,lauTAnA,2. ulaTa denA,khaNDana karanA,mansUk ha karanA recant VT 1. phera lenA,vApasa lenA,khaNDana karanA,phira jAnA recaptu re N 1. phira grahaNa,punargrahaNa,punarprApti,phira giraphtArI,2. phira se jI h uI vastu recapture VT 1. pakaDanA,phira lenA,phira grahaNa karanA recast VT 1. p hira DhAlanA,phira phe.nkanA,2. dobArA ginanA recede VTI 1. pIchhe haTAnA,pITha denA,bAja rahanA,chhoDanA,hAtha uThAnA receipt N 1. pAnA,prApta karanA,prApti,la bdhi,2. rasIda,AdAnapatra denA,bharapAI receipt VT 1. rasIda denA,AdAnapatra den A receive VI 1. lenA,pAnA,grahaNa karanA,prApta karanA,milanA,baDha ke lenA,pAnA ,pakaDanA,svAgata karanA,Adara karanA,2. chorI mAla lenA,3. samAnA,aTanA receive r N 1. lene vAlA,pAne vAlA,grahaNa karane vAlA,chorI kA mAla lene vAlA,2. mukadd ame ke adhIna sampatti kA sarakArI prabandhakartA recent A 1. Adhunika,nayA,TaTa kA,korA,hAla kA recently Adv 1. hAla me.n,nUtana,thoDe dina hue,abhI reception N 1. svAgata,grahaNa,kabUla,Adara,agavAnI,mulAkAta,bhe.nTa,Adara karanA receptive A 1. grahaNashIla,vichAra yA chhApa grahaNa karane vAlA recess N 1. vishrAma,gu pta sthAna,guphA,tAka,AlA,2. kArya banda karanA,avakAsha,3. guptavAsa,khoha rece ssion N 1. lauTA lenA,bAja AnA,phera lenA,vApasI recipe N 1. auShadhi vidhi,nusa khA,2. rasIda recipient A 1. lene vAlA recipient N 1. lene vAlA,pAne vAlA,grahaN a karane vAlA,vAsana,baratana reciprocal A 1. paraspara kA,pArasparika,do taraph a,Apasa kA,bArI bArI kA,paraspara sambaddha reciprocate VTI 1. adalA badalI kara nA,Apasa me.n phera phAra karanA,badalanA,phera phAra karanA,paraspara karanA re ciprocity N 1. paraspara kartavya,anyonya bhAra,eka dUsare para bhAra recital N 1. pATha,vyAkhyAna,bayAna,varNana,duharAva,takarIra,2. kahAnI,kathA recitation N 1. anuvAchana,pATha,anuvAda,bayAna recite VTI 1. vyAkhyAna karanA,paDhanA,jikra karanA,charchA karanA,kahanA,bayAna karanA,sunAnA reckless A 1. asAvadhAna,ache ta,gAphila reckon VTI 1. sa.nkhyA karanA,hisAba karanA,ginanA,gaNanA karanA,2. p ratiShThA karanA,Adara karanA reckoning N 1. lekhA,gaNanA,ginatI,hisAba kitAba,2 . Adara bhAva,3. mola,dAma reclaim VT 1. phira mA.nganA,vasUla karanA,phira se l enA,2. sudhAranA,sabhya banAnA,3. parachAnA,4. jota me.n lAnA reclamation N 1. m A.nga,dAvA,pAvanA,prApti,punaH prApti recline VTI 1. jhukanA,sahArA lenA,takiyA lagAnA,paDa jAnA recluse A 1. ekAnta sevI,vAnaprastha,ekAntavAsI,akelA recluse N 1. ekAnta sevI manuShya,sanyAsI,bairAgI,ekAntI reclusive A 1. vairAgya lAne vAl A,ekAntatA lAne vAlA recognize VT 1. pahachAnanA,jAnanA,svIkAra karanA,2. jA.nch anA,phira dekhanA,phira parIkShA karanA,nA

recoil VI 1. pIchhe haTanA,palTA khAnA,palaTanA,chale jAnA,haTanA,jhijhakanA rec ollection N 1. yAda,smaraNa,smR^iti recommend VT 1. prasha.nsA karanA,svIkArya b anAnA,siphArisha karanA,2. salAha denA,batAnA recommendation N 1. siphArisha,guN a varNana,guNa,prasha.nsA,yogyatA,achchhAI reconcile VT 1. mela karanA vA karAnA ,phaisalA karanA,chukAnA,2. santuShTa karanA reconciliation N 1. phira se mela y A milApa,mela,punaH maitrI reconnaissance N 1. prAthamika parIkShA,jamIna kI dek habhAla,2. prAthamika AkramaNa reconsider VT 1. phira dekhanA,phira se vichAra k aranA reconsideration N 1. punarvichAra,punarAlochanA reconstruct VT 1. phira se banAnA yA nirmANa karanA record N 1. sarakArI kAgaja,rajisTara,itihAsa,lekha pa tra,smAraka record VT 1. rajisTara me.n darja karanA,likhanA,syAha karanA,TA.nka nA,2. tasadIka karanA,sAkShI denA recorder N 1. lekhya patra rakShaka,likhane vA lA,sirishtedAra,muhAphija,daphtara recount VT 1. bayAna karanA,varNana karanA re coup VTI 1. pUrA bhara denA,daNDa denA,hAni bharanA,2. phira bhAga karanA recour se N 1. palaTA,phira honA,2. sahAyatA vA madada ke liye jAnA,upAya recover VTI 1 . punaH prApta karanA,vasUla karanA,2. cha.ngA honA,ArAma honA,bahAla karanA,ach chhA karanA,sambhAlanA,ThIka karanA,bhara pAnA recoverable A 1. punaH prApti yog ya,vasUla hone yogya,pAne yogya,cha.ngA hone yogya recovery N 1. punaH prApti,va sUlI,roga nivR^itti,sehata,achchhA honA,bahAlI recreate VT 1. phira jilAnA,phira banAnA,tara vA tAjA karanA,bahalAnA,rijhAnA,prasanna karanA recreation N 1. ArA ma,vishrAma,bahalAva,dillagI,prasannatA,2. nI banAvaTa recrimination N 1. ulTA d oSha,ulTI tohamata,prativAdI kA vAdI para doSha lagAnA,pratyAropa,pratyabhiyoga recruit N 1. ra.ngarUTa,nayA sipAhI recruit VT 1. phira sudhAranA,phira tAjA kar anA,phira balaprApta karanA,2. naye AdamI bharatI karanA,3. kisI vastu kI nI khe pa AnA,4. naye sipAhI bharatI karanA,ra.nga rUTa bharatI karanA recruitment N 1. naye sipAhiyo.n kI bhartI rectangle N 1. samakoNa samAnAntara chaturbhuja,Ayata rectangular A 1. samakoNIya,AyatAkAra rectify VT 1. ThIka karanA,shuddha karanA ,durusta karanA rectitude N 1. sachchAI,kharApana,ImAnadArI,2. shuddhatA rector N 1. pAdarI,grAma guru,2. shAsaka,hAkima,3. vidyAlaya AdI kA adhyakSha recuperat e VT 1. punaH prApta karanA,vasUla karanA,khoI vastu kA mila jAnA recur VI 1. ph ira AnA,phira dhyAna me.n A jAnA,phira jAnA,2. phira honA,3. Avarga dashamalavan A recurrence N 1. phirAva,phira AnA,phira khayAla me.n A jAnA,punarAgamana,punar AvR^itti recurrent A 1. daurA karane vAlA,pArI kA,barAbara hone vAlA red A 1. lA la,surkha red N 1. lAla ra.nga,surkha ra.nga redden VTI 1. lAla karanA yA honA r eddish A 1. kuchha rakta varNa,kuchha lAla redeem VT 1. phira mola lenA,dravya d ekara chhuDAnA,bachAnA,mukti denA,2. pUrA karanA,prAyashchitta karanA redeemer N 1. chhuDAne vAlA,uddhAraka,IsA masIha redemption N 1. dravya jo chhuDAne ke het u diyA jAve,chhuTakArA,uddhAra,mukti,dobArA mola lenA,bandhaka mukti redolent A 1. sugandhita,gamakIlA

redouble VTI 1. doharAnA,adhika karanA,baDhAnA redoubt N 1. morchA bandI,ghusa k ilA,gaDha,koTa redraw VT 1. dUsarI prati utAranA redress N 1. durustI,auShadhi,u pAya redress VT 1. davA karanA,upAya karanA,marammata karanA,banA denA,2. badalA denA,pratiphala denA reduce VT 1. pada ghaTAnA,utAra denA,kama karanA,2. jItanA reduction N 1. ghaTAva,utAra denA,2. jIta redundancy N 1. atiriktatA,bAhulya,ba hutAyata,jayAdatI,adhikatA redundant A 1. atirikta,jyAdA,adhika,atyadhika shabdo .n kA reed N 1. narakaTa,kilka,2. ba.nshI,muralI,3. tIra reedy A 1. narakaTa kA banA huA,narakaTa sA,2. jisame.n narakaTa bahuta ho reef VT 1. jahAja ke pAla ko kama karanA,lapeTanA reek VI 1. dhuA.n denA,bhApa chhoDanA reel N 1. ghiranI,ch arakhI,2. eka prakAra kA nAcha reel VT 1. phe.nTI banAnA,ghiranI yA charakhI par a bhUta chaDhAnA,2. laDakhaDAnA,DagamagAnA,3. ghUmanA,chakarAnA,ghUma ghUma kara nAchanA reeve N 1. khAnasAmA,sarabarAkAra,pradhAna kArya adhikArI,hAkima,gavarn ara,majisTreTa refer VTI 1. sau.npanA,lagAva rakhanA,havAlA denA,supurda karanA, 2. apIla karanA,nAlisha karanA,prArthanA karanA,pUchhanA,saina karanA,3. sammati lenA referee N 1. nyAya karane vAlA,nirNaya kartA,vichAra kartA,pa.ncha referen ce N 1. patA,sambandha,dR^iShTi,saina,havAlA,lihAja,mela,ishArA,sa~Nketa referen dum N 1. kisI prashna ko janatA ke sAmane usakI sammati lene ke liye rakhanA ref ine VTI 1. nirmala karanA,maila kATanA,khAlisa karanA,chamakAnA,spaShTa karanA,2 . sabhya banAnA,sushIla karanA,sudhAranA,su.ndara karanA,3. khoTa nikAlanA,bArIk a bheda nikAlanA,gupta bheda nikAlanA refined A 1. nirmala,chamakAyA huA,sushIla ,sabhya,shiShTa refinement N 1. sApha karane kA kAma,saphAI,sajAva,sudharAI,sabh yatA,sushIlatA,nirmalatA,shrR^i~NgAra,2. ati sUkShmatA refiner N 1. sApha karane vAlA,nirmala karane vAlA refinery N 1. dhAtu ityAdi sApha karane kA sthAna yA y antra refit VTI 1. phira durusta karanA,marammata karanA,ThIka karanA reflect VT I 1. pratibimba DAlanA,parachhA.nI DAlanA,aksa DAlanA,2. dhyAna karanA,vichAra k aranA,3. ilajAma lagAnA,doSha lagAnA reflective A 1. parachhA.nI dene valA,2. vi chAra sambandhI,vichArAtmaka,3. vichAra shIla,chintA shIla reflector N 1. darpaN a,AinA,chintA karane vAlA,pratibimbakArI,Adarsha reflex A 1. palaTA huA reflexiv e A 1. bIte hue ke sambandha me.n,pUrva sambandhI,2. karmakarttA,3. bAdhya refor m N 1. sudharAva,shodhanA,durustI,sudhAra reform VTI 1. phira banAnA,2. marammat a karanA,unnati karanA,shodhanA,durusta karanA,sudhAra karanA,sudhAranA reformat ion N 1. sudhAra,sudharAva,shodhana,durustI,burAiyo.n kI durustI reformatory N 1 . chhoTI avasthA vAle aparAdhiyo.n ke sudhArane kI pAThashAlA reformer N 1. sudh Arane vAlA,sudhAraka,sa.nskAraka refrain N 1. rAga me.n doharAne ke shabda,Teka refrain VTI 1. ADanA,sakanA,sambhAlanA,rokanA,kArya se nivR^itta honA refresh VT 1. ThaNDA karanA,2. jilAnA,tAjA karanA,phira parishrama ke yogya karanA,khusha karanA,ArAma denA refresher N 1. tAjA karane vAlA,khushI dene vAlA,anApahArI,2. bairisTara kI phIsa

refreshment N 1. tAjA karanA,ArAma denA ityAdi,2. sukha,chaina,ArAma,jalapAna re frigerant A 1. ThaNDA karane vAlA,garamI shAnta karane vAlA refrigerant N 1. Tha NDAI refrigerate VT 1. ThaNDA karanA,shItala karanA,khusha karanA,sukha denA ref rigeration N 1. ThaNDA karanA,2. ThaNDaka,shAnti,garamI kI shAnti refuge N 1. sh araNa,rakShA,Ashraya,2. Ashraya,rakShAsthAna,panAha kI jagaha,3. gaDha,kilA,4. u pAya,vasIlA refugee N 1. sharaNArthI,panAhagIra,sharaNAgata refund VT 1. vApasa karanA,phera denA,phira se lauTA denA refusal N 1. asvIkAra,nAma~njUrI,nApasandI refuse N 1. talachhaTa,jUThA,maila,chhA.nTana refuse VT 1. asvIkAra karanA,nAma ~njUra karanA,nApasanda karanA,2. inkAra karanA,na mAnanA,na lenA,radda karanA r efute VT 1. khaNDana karanA,kATanA,jhUThA vA asatya ThaharAnA regain VT 1. punaH prApta karanA,phira se hAsila karanA,phira pAnA regal A 1. rAja sambandhI,rAjak Iya,nR^ipochita regale VTI 1. prasanna karanA,nihAla karanA,khusha karanA,2. bho ja denA,dAvata karanA,dhUmadhAma se khAnA khilAnA,3. rAja bhoja denA,rAjarUpa se yA dhUmadhAma se dAvata karanA regalia N 1. rAjachihna,rAjopachAra,bAdashAhI ni shAna vA jhaNDA,rAjA kI prabhutA,kisI shreShTha pada yA sampradAya kA jhaNDA reg ard N 1. dekha,2. dhyAna,vichAra,kR^ipA,lihAja,khyAla,3. Adara,sammAna,4. samban dha,nisabata regard VT 1. Adara karanA,sammAna karanA,priya jAnanA,2. vichAra ka ranA,jAnanA,samajhanA,dekhanA,dhyAna karanA,3. dR^iShTi karanA,kR^ipA karanA,khA tiradArI karanA,sambandha rakhanA,paravAha karanA,chintA karanA,dhyAna denA,4. e ka samAna karanA regardless A 1. beparavAha,asAvadhAna,gAphila,acheta regatta N 1. naukA dauDa,khene kI bAjI,nAvo.n kI dauDa regency N 1. rAja pratinidhitva,rAj a pratinidhi kA shAsana yA pada yA adhikAra,2. rAja pratinidhi maNDala regenerat e A 1. nayA paidA huA,punarjanma liyA huA,2. mana pherA huA regenerate VT 1. phi ra paidA karanA,punarjanma denA,2. dharmAnusAra AcharaNa grahaNa karanA,mana phe ra kara nayA karanA,shiShya karanA,dvija karanA,3. Ishvara kI ora lau lagAnA reg eneration N 1. nayA janma,nI paidAisha,punarjanma,2. phira se utpatti regent A 1 . shAsanakArI,rAjya karane vAlA regent N 1. rAjyAdhikArI,hAkima,bAdashAha,shAsak a,2. rAja pratinidhi jo rAjA ke na hone se yA usakI akShamatA ke kAraNa rAjya ka re regime N 1. rAjya kA Dha.nga,shAsana,hukUmata,2. rahana,rahane kA tarIkA vA D ha.nga regimen N 1. niyamAnusAra rAjya,2. pathya,paraheja,AhAra niyama regiment N 1. sainya dala,senA,palaTana,utane sipAhiyo.n kA dala jo eka karanela ke adhIn a ho.n,rejimeNTa,hajAra javAno.n kA dala regimental A 1. palaTana yA rejimeNTa s ambandhI region N 1. desha,dharAtala,jilA,prAnta,mulka,loka,khaNDa register N 1. bahI,hisAba,lekhya,daphataraphiharista,sUchI,rajisTara register VT 1. darja kar anA,likha lenA,rajisTara me.n chaDhAnA,TA.nka lenA registrar N 1. rajisTrAra,lek hyapatra rakShaka,muhAphija,daphtara registration N 1. rajisTrI karanA,nAma likh anA,pheharista me.n indrAja,lekhAropaNa,bahI me.n likhanAra registry N 1. rajisT rI,pheharista me.n indrAja,rajisTrAra kA daphtara,likhA huA vivaraNa regression N 1. pratigamana,lauTAva,nikAsa,lauTane vA nikalane kA adhikAra regret N 1. ra~n ja,aphasosa,shoka,dukha,pachhatAvA,pashchAttApa,kheda

regret VT 1. ra~nja karanA,udAsa honA,aphasosa karanA,pachhatAnA,pashchAttApa ka ranA,shoka karanA,kheda karanA regular A 1. niyata,yathAkrama,bAkAyadA,yathAvidh i,niyamAnusAra,niyamashIla,ThIka,niyatkAlika,mustakila,Dha.ngadAra regular N 1. niyamita sainika,sthAyI senA kA sipAhI,2. dharmasa.nghI,IsAyiyo.n kI usa maNDalI kA jana jisame.n sanyAsa,AGYA pAlana vA dharma pAlana karane kI pratiGYA kI ho, vAnaprasthI regularity N 1. niyamAnukUlatA,niyamaniShThatA,2. vyavasthA,krama,vi dhi regulate VT 1. niyamAnusAra ThaharanA,ThIka karanA,vidhivata karanA,durusta karanA,Daula para lAnA regulation N 1. bandobasta,viniyama,vyavasthApana,2. kAya dA,vidhi,niyama regulative A 1. niyAmaka,niyama para chalAne vAlA regulator N 1. prabandha kartA,muntajrima,shAsaka,2. reguleTara,kala kA vaha purjA jo chAla ba rAbara kare rehabilitate VT 1. pUrva dashA me.n lAnA,pUrvapada ko prApta karAnA, bahAla karanA rehabilitation N 1. bahAlI,pUrvadashA sthiti rehear VT 1. phira su nanA,phira vichAra karanA rehearsal N 1. duharAva,kathana,charchA,dobArA bayAna rehearse VT 1. duharAnA,kathana karanA,dobArA bayAna karanA,sabake sAmane paDhan A reign N 1. rAjya shAsana,hukUmata,rAjatva,2. shAsanakAla,rAjakAla,3. prabalatA ,prachAra,phailAva,4. prabhAva,bala,jora reign VI 1. prabala honA,prachalita hon A,prachaNDa honA,rAjya karanA,hakUmata karanA,shAsana karanA reimburse VT 1. adA karanA,pUrA karanA,daNDa bharanA,vApasa karanA,phera denA,bhara denA rein N 1. bAgaDora,bAga,2. rAjya chalAne kI nIti,adhikAra,niyantraNa vidhi rein VT 1. bAga para sAdhanA,thAmanA,rokanA,adhikAra me.n rakhanA reindeer N 1. eka prakAra kA hiraNa,bArahasi.nhA reinforce VT 1. nI senA se sahAyatA karanA,bala denA,sahArA denA reinforcement N 1. nI senA se sahAyatA karanA,2. sahAyatA ke liye nI senA r eins N 1. gurdA,bukkA,2. dila reinstate VT 1. phira baiThAnA,punaH sthApanA kara nA,phira jaise kA taisA karanA reinvest VT 1. dhana lagAnA,phira niyukta karanA, phira denA reinvigorate VT 1. phira bala denA,phira tAjA karanA,phira jilAnA,pun arjIvita karanA reissue N 1. punaH prakAsha,dobArA ijarA reissue VT 1. phira jAr I karanA reiterate VT 1. bAra bAra kahanA yA karanA,duharAnA reiteration N 1. do harAva,punarukti reject VT 1. phe.nkanA,nApasanda karanA,asvIkAra karanA,nAma.nj Ura karanA,radda karanA rejoice VTI 1. prasanna karanA yA honA,hulasanA,khusha h onA,khushI manAnA,ghamaNDa karanA,phakara karanA rejoin VTI 1. phira milAnA,phir a milanA,pratyuttara karanA yA denA,nA rejoinder N 1. pratyuttara,javAba dAvA,vA dI ke viShaya patra kA uttara jo prativAdI ne diyA ho rejuvenate VT 1. nayA kara nA,phira javAna yA yuvA karanA rekindle V 1. phira roshana karanA,phira jalAnA,p hira bAranA relapse N 1. pUrvAvasthA prApti,pUrva dashA me.n A jAnA,palaTAva,pun aH patana relapse VI 1. phira kaShTa me.n paDanA,ThIka hokara bImAra ho jAnA,pUr va dashA ko prApta honA relate VTI 1. varNana karanA,kahanA,kathana karanA,paDha nA,charchA karanA,2. nAtA rakhanA,sa.nbandha honA related A 1. bandhu,gotrajana, nAtedAra,rishtedAra,sambandhI relation N 1. varNana,bayAna,2. nAtedAra,rishtedAr a,sambandhI jana relative A 1. sa.nba.ndha kA,nisabatI,sambandhita relative N 1. sagA,gotrajana,kuTumbI,nAtedAra,sa.nbandhI

relax VTI relaxation relay N relay VT release N release VT relegate VT relent VI relentless relevance N relevant A reliability reliable A reliance N relic N rel ief N relieve VT denA,shAnti denA religion N religious A relinquish relish N rel ish VTI reluctance reluctant A rely VT remain VI remains N remake VT remand N re mand VT remark VTI remarkable remarry VT remedial A remedy N remedy VT remember VT remembrance remind VT reminder N reminiscence remiss A remission N remit VT 1. N 1. 1. 1. 1. 1. 1. A 1. 1. N 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. VT 1. 1. N 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. A 1. 1. 1. 1. 1. N 1. 1. N 1. 1. 1. DhIlA karanA,DhIla honA,kama karanA,susta paDanA 1. shithilatA,DhilAI,vishrAma g hoDo.n kI DAka,2. jamA kI huI vastu phira baToranA vA jamA karanA rihAI,chhuTakA rA,mukti,mochana svatantra karanA,mukta karanA,chhoDanA,2. chhuDAnA,pada se haTA nA,3. chhoDa denA,tyAga karanA ravAnA karanA,apane desha se nikAlanA,desha bAhar a karanA,2. badalanA,hastAntarita karanA komala honA,narma honA,pighalanA,dayA k aranA,tarasa khAnA 1. nirdayI,dayA shUnya,karuNA rahita upayuktatA,sa.ngati,auch itya,yogyatA,mela,prasa.nga uchita,sa.ngata,prasa.ngochita,yogya,upayukta,prAsa. ngika 1. vishvasanIyatA,vishvastatA,vishvAsa yogyatA vishvAsa yogya jisa para vi shvAsa kiyA jAya,bharosA,AsarA,vishvAsa smAraka chihna,avasheSha,vache khuche ch ihna,lAsha,sheSha bhAga,nishAna sahAyatA,upAya,shAnti,chaina,2. chhuTakArA,phauj I ohade se barataraphI vA alagAva chhoDanA,chhuTakArA karanA,2. sahAyatA karanA, kama karanA,duHkha dUra karanA,ArAma denA,tasallI Ishvara bhakti,majahaba,dharma ,pa.ntha,mata,2. pavitratA,dharmaniShThatA,bhakti majahabI,dharmaniShTha,bhaktim Ana,dhArmika 1. chhoDa denA,tyAganA,tajanA,chhoDanA,alaga kara denA,hAtha uThA l enA svAda,lajjata,majA,chATa,2. kisI chIja kA majA yA shauka,chasakA,3. chAshanI ,chaTanI chakhanA,svAda pasanda karanA,AsvAdana karanA,2. svAdiShTa honA,bhAnA 1 . aruchi,anichchhA,vimukhatA anichchhuka,vimukha,khilApha,pratikUla vishvAsa kar anA,bharosA karanA,Ashraya karanA banA rahanA,ThaharAnA,rahanA,bAkI rahanA,sheSh a rahanA,pIchhe chhUTanA lAsha,mR^ita sharIra,shava phira banAnA punaH preraNA,v Apasa bhejanA bulA lenA,phira bhejanA,lauTA denA,phira sau.npanA dekhanA,dhyAna karanA,2. kahanA,charchA karanA 1. dekhane yogya,vichArane yogya,utkR^iShTa,2. a sAdhAraNa,anUThA,apUrva phira vivAha karanA,punaH vivAha karanA dukhahara,sukhad Ayaka,pratikAraka pratikAra,auShadhI jo roga vA kisI hAni ko dUra kare,upAya ArA ma karanA,upAya karanA,cha.ngA karanA,marammata karanA,tasallI denA na bhUlanA,y Ada karanA,smaraNa karanA,khyAla karanA 1. smaraNa karanA,sudha,smaraNa,yAda,2. smAraka,yAdagAra jatAnA,yAda dilAnA,smaraNa karAnA yAda dilAne vAlA,chitAvanI,tA kIda 1. yAda,smaraNa,sudha,smR^iti AlasI,DhIlA,gAphila,beparavAha,acheta,susta,a sAvadhAna DhIlApana,kamI,TUTa,ghaTAva,2. mAphI,kShamA rupayA bhejanA,2. DhIlA ka ranA,kama karanA,3. mApha karanA,kShamA karanA

remittance N 1. bhejA huA rupayA remnant N 1. bachA huA,bAkI,sheSha remodel VT 1 . phira se banAnA remorse N 1. pachhatAvA,pashchAttApa,aphasosa,manovyathA remov able A 1. haTAye jAne yogya removal N 1. sarakAva,haTAva,judAI,pR^ithakatva,sthA na parivartana remove N 1. haTAva,tabadIlI,pragamana,sthAna badalanA remove VTI 1. sarakanA,haTanA,haTAnA,badalanA,alaga karanA,le jAnA,eka sthAna se dUsare sth Ana me.n jAnA renal A 1. gurde sambandhI rename VT 1. nayA nAma denA,dIkShA denA rend VT 1. phADa DAlanA,chIranA,nashtara denA,nA render VT 1. denA,lauTAnA,juTA nA,havAlA karanA,vApasa karanA,badala denA,2. anuvAda karanA,ulathA karanA rende zvous N 1. aDDA,jamA hone kI jagaha,jamaghaTa rendezvous VTI 1. kisI visheSha st hAna me.n ikaTThA honA,kisI visheSha sthAna para samUha baToranA renegade N 1. s vadharma tyAgI,2. bhagoDA,AvArA renew VT 1. navIna karanA,tAjA karanA,phira shur u karanA,duharA ke marammata karanA,phira se Arambha karanA,2. nayA bila denA yA svIkAra karanA renewal N 1. nayA karanA,navIkaraNa,punarArambha renounce VT 1. chhoDanA,alaga honA yA karanA,asvIkAra karanA,inkAra karanA,tyAganA,tyAga karanA renovate VT 1. nayA karanA,nUtana karanA,pahalI hAlata para lAnA renown N 1. nA ma,yasha,khyAti,prasiddhi,shoharata renowned A 1. nAmI,vidita,prasiddha,vikhyAta ,mashahUra,nAmavara rent N 1. darAra,phA.nka,chhidra,2. kirAyA sAlanA,kirAyA mak Ana yA lagAna,kheta,mAlagujArI rent VTI 1. kirAyA para denA,lagAna para denA,paT TA denA,2. paTTe para denA,lagAna para denA,kirAye para lenA rental A 1. kirAye kA,jamAbandI,pharda lagAnA,sAlAnA lagAna kA rupayA renter N 1. kirAyedAra,AsAmI, bhaDauta renunciation N 1. asvIkAra,nAma.njUrI,tyAga reorganize VT 1. punaH sa.n gaThita karanA,phira se rakhanA,phira taratIba denA,phira ThIka karanA repair N 1. durustI,marammata,sa.nvAra,banAva,paibanda,2. ghara,makAna,Ashraya,aDDA repai r VTI 1. marammata karanA,durusta karanA,phira banAnA,2. daNDa bharanA,badalA de nA,3. jAnA,Ashraya lenA reparation N 1. marammata karanA,marammata,sudhAra,2. ba dalA,kShatipUrti repartee N 1. shIghra chAturya pUrNa uttara,rasikottara,sarasot tara,masakharApana kA javAba repay VT 1. chukA denA,palaTA denA,pratiphala denA, 2. lauTA denA,3. badalA denA repeal N 1. khaNDana,manasUkhI,lopa,prachAra lopa r epeal VT 1. radda karanA,khaNDana karanA,niShprabhAva karanA repeat N 1. duharAv a,punarukti repeat VT 1. phira karanA yA kahanA,duharAnA,tAjA karanA,punaH katha na karanA,paDhanA repeatedly Adv 1. bArabAra,bahudhA,aksara repel VT 1. haTAnA,h aTA denA,pIchhe palaTAnA,rokanA,ADanA,virodha karanA repent VTI 1. pachhatAnA,pa shchAtApa karanA,prAyashchitta karanA,tobA karanA,dukha ke sAtha smaraNa karanA repentance N 1. pachhatAvA,pashchAtApa,prAyashchitta,tobA,dukha repentant A 1. p ashchAtApI,pApa karane kA pachhatAvA karane vAlA repercussion N 1. haTAva,pratig hAta repertory N 1. khAna,khajAnA,koSha repetition N 1. doharAva

replace VT 1. badale me.n rakhanA,2. vApasa karanA,palaTA denA,chukAnA,adA karan A replenish VT 1. denA,pUrA karanA,bhara denA,bharapUra karanA replete A 1. pUrA ,bharapUra,bharA huA replica N 1. pratirUpa,chitra kA pratirUpa jo chitrakAra sv aya.n banAve replicate A 1. taha kiyA huA replication N 1. uttara,javAba,pratyut tara jo muddI vA vAdI deve reply N 1. javAba,uttara reply VTI 1. javAba denA,utt ara denA report N 1. vivaraNa,varNana,samAchAra,2. sarakArI rapaTa,khabara,charc hA report VTI 1. hAla likhanA,varNana karanA,bayAna karanA,kahanA,khabara denA,2 . rapaTa karanA,sarakArI taura para ittilA karanA,3. samAchAra likhanA,samAchAra patra yA akhabAra ke liye khabara yA samAchAra denA reporter N 1. samvAdadAtA,s amAchAra lekhaka repose N 1. sonA,nI.nda,2. vishrAma,tasallI,chaina,3. shAnti,ka la repose VTI 1. ArAma karanA,leTanA,sonA,bharosA rakhanA,sau.npanA,supurda kara nA,2. jamA karanA repository N 1. koSha,bhaNDAra,vaha sthAna jahA.n bachAva ke l iye chIje.n rakkhI jAye.n repossess VT 1. phira adhikAra karanA,phira pAnA,adhik Ara pAnA reprehensible A 1. doShAropaNa karane yogya,nindA represent VT 1. prati nidhitva karanA,dikhalAnA,prakAsha karanA,2. varNana karanA,nakshA utAranA,3. rU pa banAnA,svA.nga banAnA,nakala karanA,4. kisI kI jagaha me.n kAma karanA,5. phi ra se upasthita karanA,phira dikhAnA representation N 1. pratinidhitva,prakAshan a,bayAna,varNana,2. chitra,mUrti,shakala representative N 1. pratirUpa,pratipuru Sha,pratinidhi repress VT 1. damana karanA,dabAnA,kuchalanA,2. rokanA,manA karan A,yAchanA repression N 1. roka,damana,dabAva repressive A 1. dabAne vAlA,damanak ArI reprieve N 1. daNDa yA prANada.nDa kI thoDe samaya ke liye roka reprieve VT 1. prANada.nDa kI thoDe samaya ke liye roka rakhanA reprimand N 1. DA.nTa,phaTak Ara,ghuDakI,dhikkAra reprimand VT 1. chhiDakanA,ghuDakanA,DA.nTanA,DapaTanA,phaT akAranA,malAmata karanA reprint N 1. nayA prakAshana,nayA sa.nskaraNa,dUsarA chh Apa reprint VT 1. phira chhApanA,dubArA chhApanA,dUsarA sa.nskaraNa nikAlanA rep risal N 1. badalA reprise N 1. badalA,pratidAna,kAnUnI manAhI,kaTAva,kara reproa ch N 1. doShAropaNa,ulAhanA,jhiDakI,badanAmI,2. dhikkAra kI vastu reproach VT 1. doSha lagAnA,jhiDakanA,DA.nTanA,dhikkAranA,badanAma karanA,ADe hAtho.n lenA,bur A bhalA kahanA reproduce VT 1. phira paidA karanA,paidA karanA,nayA banAnA,yAda dilAnA reproduction N 1. punarutpatti,punarajanma,phira se banAnA reptile A 1. r e.nganevAlA,sarpaNashIla reptile N 1. kIDA,makoDA,re.nganevAlA jalachara,uraga,s arpaNashIla ja.ntu republic N 1. prajApAlita rAjya,saltanata jamaddUrI,lokapAlit a rAjya jisa me.n sa.npUrNa prabhutA prajA ke chune hue jano.n kI milatI hai rep ublican A 1. prajA pAlita rAjya kA,prajAta.ntra sa.nbandhI republican N 1. prajA ta.ntra vAdI republicanism N 1. prajAta.ntra rAjya,lokapAlita rAjya,2. prajAta.n tra rAjya ke niyama,prajAta.ntra vAda repudiate VT 1. tyAga karanA,2. chhoDa den A,nikAla denA,phe.nka denA,asvIkAra karanA,inkAra karanA,nAma.njUra karanA,alaga ho jAnA

repugnant A 1. viruddha,asa.ngata,2. aruchikara repulse N 1. parAjaya,haTAnA,2. inkAra,asvIkAra repulse VT 1. haTA denA,mAra haTAnA,parAjita karanA,bhagA denA r epulsive A 1. aruchikara,ghR^iNotpAdaka,bhAvashUnya repurchase VT 1. phira kharI danA,phira mola lenA reputable A 1. vikhyAta,khyAta,yashasvI,pratiShThA yogya re putation N 1. pratiShThA,maryAdA,nekanAmI,nAmavarI,yasha,ijjata,shoharata repute N 1. maryAdA,pratiShThA,khyAti,nekachalanI,nAmAvarI,kIrti repute VT 1. jAnanA,b UjhanA,ginanA,gaNanA karanA reputedly Adv 1. saba logo.n kI rAya me.n,prasiddhar Upa se request N 1. vinaya,ichchhA,prArthanA,arja,2. mukaddamA request VT 1. prA rthanA karanA,chAhanA,mA.nganA,vinaya karanA requiem N 1. shA.ntiyaGYa,mR^ita vy akti ke liye Ishvara se prArthanA,phAtahA require VT 1. mA.nganA,chAhanA,adhikAr a rUpa me.n mA.nganA,kahanA,2. AvashyakatA me.n honA,kamI honA,chAhanA requireme nt N 1. mA.nga,talaba,chAha,AvashyakatA requisite A 1. Avashyaka,jarUrI,prayojan Iya,uchita requisite N 1. prayojanIya vastu,jarUrI chIja,Avashyaka vastu resale N 1. punaH bikrI rescind VT 1. kATa DAlanA,uThA denA,lopa karanA,toDanA,niShprab hAva karanA rescission N 1. kha.nDana,kATa,lopa rescue N 1. uddhAra,khatarA yA k aida se rihAI,mukti,chhuTakArA rescue VT 1. chhuDAnA,mukta karanA,nirbhaya karan A,bachAnA,2. phera lenA,palaTA lenA,banAnA research N 1. khoja,anusa.ndhAna,talA sha research VT 1. phira khoja karanA,punaH jA.ncha karanA resemblance N 1. sAdR ^ishyatA,sarUpatA,samAnatA,chitra,pratirUpa resemble VT 1. sarUpa honA,milAnA,sa mAna honA,sadR^isha honA resent VTI 1. burA mAnanA,nArAja honA,krodha karanA,apr asanna honA resentful A 1. krodhI,krodha shIla,dveShI resentment N 1. krodha,roS ha,nArAjagI,nA khushI,aprasannatA reservation N 1. ArakShaNa,rukAvaTa,roka,2. ka ida,sharta reserve N 1. jo vastu Age kAma lAne ke hetu rakhI jAe,2. lajjA,sa.nko cha,3. kakhApana,4. agrachi.ntA,5. samaya para kAma ke liye rakhI huI senA reser ve VT 1. bachA rakhanA,rakha chhoDanA reserved A 1. dhIra,sacheta,gambhIra,sa.nk ochI,ghunnA,kapaTI,rUkhA reservoir N 1. jalAshaya,kuNDa,tAlAba,pokharA,khajAnA r eset VT 1. phira se joDanA yA banAnA resettle VT 1. phira ThaharAnA yA tai karan A reshape VT 1. phira gaDhanA yA banAnA reside VT 1. basanA,vAsa karanA residenc e N 1. nivAsa,TikAva,ghara,makAna,nivAsa sthAna,vAsa residency N 1. rejiDeNTa nA maka sarakArI aphasara ke makAna,2. nivAsa sthAna resident A 1. nivAsI,sthAyI rU pa se bahuta dino.n taka eka sthAna me.n rahane vAlA resident N 1. nivAsI,rahane vAlA,2. rejiDaNTa residential A 1. nivAsa sa.nba.ndhI,nivAsa yogya residual A 1 . bakAyA,bachatI,bAkI,sheSha

residual N 1. bakAyA,bakiyA,bAkI,sheSha residue N 1. bAkI,sheSha resign VT 1. ch hoDa denA,de denA,adhIna honA,padatyAga karanA,istIphA denA resignation N 1. pad atyAga,supurdagI,smarapaNa,tyAga,2. paritoSha,sa.ntoSha,sahana,ishvarechchhAdhIn atA resigned A 1. shA.nti pUrvaka sahane vAlA,sa.ntoShI,ishvarechchhAdhIna,shA.n ta resilience N 1. palaTAva,lauTAva resin N 1. rAla,dhUpa,ghanA resist VT 1. vir odha karanA,mukAbalA karanA,ADanA,rokanA resistance N 1. virodha,roka,pratibandh a,vAdhA resolute A 1. dhIra,dR^iDha,prauDha,sunishchita,sthira resolution N 1. d R^iDha nishchaya,sthira mati,sa.nkalpa,vichAra,irAdA,2. vishleShaNa,hala karanA, 3. ma.njUra kI huyI rAya,svIkR^ita prastAva resolve VTI 1. .nishchaya karanA,sa. nkalpa karanA,vichAra karanA,2. mata denA,3. vibhAjita karanA,vishleShaNa karanA ,kha.nDa karanA,4. hala karanA,5. spaShTa karanA resolved A 1. vichAra,rAya,sa.n kalpa,dR^iDha mati resonance N 1. pratidhvani,gU.nja,shabda kI lahara resonant A 1. gU.njane vAlA,pratidhvani karane vAlA resort N 1. jamAva,bhIDa,2. Ane jAne k I jagaha,aDDA,akhADA,3. upAya,yukti resort VT 1. sharaNa lenA,gujaranA,yatra kar anA,Ashraya lenA resound VTI 1. pratidhvaninA,gU.njanA resource N 1. yukti,vasIl A,sahArA,upAya,Asa,gati respect N 1. sammAna,ijjata,adaba,Adara,khyAla,sambandha respect VT 1. sammAna karanA,Adara karanA,priya jAnanA,2. lagAva rakhanA respec tability N 1. mAnanIyatA,Adara yogyatA respectable A 1. mAnya,sanmAna,yogya,ijja ta ke lAyaka,mAnanIya,AdaraNIya respectful A 1. AdarakArI,avashya karane vAlA,sa bhya,shiShTa,sammAna pUrNa respective A 1. visheSha,vishiShTa,nija kA,apanA,samb andhI respectively Adv 1. kramashaH,kramAnusAra,sa.nbandha se respiration N 1. s hvAsa lenA,sA.nsa lenA,jI uThAnA respirator N 1. shvAsaya.ntra,patale tAro.n kA ya.ntra vA AlA jisa se mu.nha me.n havA na jA sake respiratory A 1. sA.nsa lene kA,shvAsa prashvAsa sambandhI respite N 1. vilamba,dera,virAma,daNDavilamba,muha lata respite VT 1. vilamba karanA,mulatavI karanA,muhalata denA,kuchha samaya ke liye roka denA resplendent A 1. chamakIlA,roshana,pratApI,dIptimAna,prakAshamAn a respond N 1. bhajana jo kitAba paDhane ke samaya bIcha me.n gAyI jAye respond VT 1. uttara denA,javAba denA,2. anukUla honA,nA respondent A 1. javAbadeha,utta ra dene vAlA,uttaradAyI respondent N 1. prativAdI,javAbadeha,muddAleha response N 1. uttara,javAba responsibility N 1. javAba dehI jimmedArI,uttaradAyitva respo nsible A 1. javAbadeha,jimmedAra,uttaradAtA,uttaradAyI,2. AdaraNIya,vikhyAta res t N 1. vishrAma,santoSha,chaina,kala,sthiratA,ADa,sahArA,2. sheSha bachA huA,dUs arA,bAkI rest VTI 1. chupa rahanA,vishrAma karanA,ArAma karanA,sustAnA,sonA,2. m aranA,3. rakhanA,4. sa.ntuShTa honA,sa.ntoSha rakhanA,chhUTa jAnA,bachAnA,5. sth ira rakhanA restaurant N 1. resTorenTa,ghara vA kamarA jahA.n hara prakAra kA kh AnA bikatA ho,hoTala

restitution N 1. lauTAnA,vahAlI,badalA,phirAva,tAvAna restive A 1. aDiyala,haThI ,chalanA na chAhane vAlA restless A 1. cha.nchala,vyAkula,prashA.nta,bechaina,ni drA rahita,2. vishrAma na karane vAlA,hara samaya chalatA huA restoration N 1. b ahAlI,parAvartana,pUrvAvasthA kI prApti,2. sehata,ArogyatA,3. pratipAdana restor e VT 1. jyo.n kA tyo.n karanA,pUrvAvasthA kI prApti karAnA,2. phira cha~NgA kara nA,3. jilAnA,4. banAnA,sudhAranA,nayA karanA,5. vApasa denA,palaTanA,badalA denA restorer N 1. bahAla karane vAlA,khoI huI vastu ko dilAne vAlA,sudhArane vAlA r estrain VT 1. nigraha karanA,thAma rakhanA,dabAnA,rokanA,chhe.nkanA,2. parimita karanA,sImita karanA restraint N 1. nigraha,niya.ntraNa,roka,aTakAva restrict VT 1. parimita karanA,sImAbaddha karanA,rokanA restricted A 1. sImita restriction N 1. sImA,roka,niyama,mumAniyata,nigraha,sImA ba.ndhana result N 1. pariNAma,pha la,natIjA,2. prabhAva,asara,3. siddhAnta result VI 1. natIjA nikalanA,pariNAma h onA,phalanA,nikala AnA resultant A 1. pariNAma svarUpa,mela se paidA huA resulta nt N 1. natIjA,phala,sa.nyukta pariNAma,labdha,siddhAnta resume N 1. sAra,sa.nkS hepa,sArA.nsha resume VT 1. phira Arambha karanA,phira lenA,phira grahaNa karanA ,lauTA lenA resurgent A 1. phira uTha khaDA hone vAlA resurrection N 1. mR^itott hAna,phira uThanA resuscitate VT 1. punarjIvita karanA retail A 1. phuTakara ret ail N 1. phuTakara bikrI,2. purAnI chIjo.n kI bikrI retail VT 1. phuTakara chIje .n bechanA,2. samAchAra yA khabara denA retailer N 1. phuTakara chIje.n bechane vAlA,khuradA-pharosha retain VT 1. rakha lenA,rakha chhoDanA,na jAne denA,2. kir Aye para rakhanA,3. kAyama rakhanA,4. yAda rakhanA retainer N 1. rakhane vAlA,2. naukara,chAkara,anugAmI,3. sharaNAgata,4. vakIla kara rakhane kA mehanatAnA yA phIsa retake VT 1. phira le lenA retaliate VI 1. jaise ko taisA denA retaliate V T 1. pratiphala denA,badalA denA,palaTA denA retaliation N 1. badalA,pratikAra,p ratiphala retard VT 1. pragati rokanA,gati dhImI karanA,2. dera karanA,vilamba k aranA,multavI karanA retardation N 1. roka,aTakAva,2. vilamba karane kI prakriyA retention N 1. roka rakhane kA kArya,2. roka rakhane kI shakti,3. samAI,4. smR^ iti,yAdadAshta,5. rakhavAlI reticence N 1. chuppI,mauna reticent A 1. kama bolan e vAlA,mauna rahane vAlA retina N 1. A.nkha ke pIchhe kA pardA retinue N 1. ThAT a-bATa,rAjA yA dhanI vyakti ke naukara-chAkara aura sAthI sa~NgI retire VTI 1. a laga ho jAnA,haTanA,pIchhe haTanA,2. sevA-nivR^itta honA retirement N 1. sevA-ni vR^itti,2. ekAnta vAsa retort N 1. pratyuttara,pratinindA,2. arka khI.nchane kA To.nTIdAra bartana retort VTI 1. pratyuttara denA,kaDA uttara denA,lauTAnA,phera denA retrace VT 1. phira nakshA utAranA,phira chitra khI.nchanA,2. pIchhe lauTa nA,palaTAnA,ulaTanA retract VTI 1. lauTAnA,vApasa lenA,pheranA,rAya badalanA,ink Ara karanA,2. khaNDana karanA,radda karanA

retreat N 1. vApasI,2. ekAnta sthAna,3. sharaNa,Ashraya,4. yuddha se senA haTA l ene kA sa.nketa retreat VTI 1. vApasa honA,pIchhe haTanA yA haTAnA,khisakanA,cha lA jAnA,sharaNa lenA retrench VTI 1. kama karanA,ghaTAnA,kATa DAlanA,2. sImA bA. ndhanA,3. kiphAyata karanA,kiphAyata se rahanA,kharcha ghaTAnA,4. morchA bA.ndha nA retrenchment N 1. kATa,ghaTAva,vyo.nta,tarAsha,2. morchAbandI,kile kA bhItarI bhAga retribution N 1. vApasI,palaTA,badalA,pratiphala,2. inAma,daNDa,sajA retr ieval N 1. punaH prApti,vApasI,punaruddhAra retrieve VT 1. punaH prApta karanA,p A lenA,ArAma honA,sudhAranA,lauTA denA,2. TUTA bharanA retroactive A 1. bItI huI bAto.n para kAma karane vAlA retroflex A 1. pIchhe jhukA huA,TeDhA,muDA huA ret rograde A 1. pIchhe jAne vAlA,pashchAdgAmI,pratigAmI retrospect N 1. pashchAdava lokana,punarAvalokana,pashchAddR^iShTi,jA.ncha,bIte hue kI yAda,gata bAto.n kA a valokana retrospect VT 1. punarAvalokana karanA,pIchhe dekhanA,bIte hue ko yAda karanA retrospective A 1. bIte hue kAla para dR^iShTi DAlanevAlA,pashchAddarshI, gatAvalokI,2. bhUtApekSha,bIte hue para lAgU return N 1. vApasI,palaTAva,lauTAna ,bahAlI,2. lAbha,naphA,sUda,3. kaiphiyata,nakashA,hisAba kA nakashA return VI 1. phira AnA,phira jAnA,lauTanA,ulaTanA,phira dekhanA,2. phira uttara denA return VT 1. phira lAnA,lauTAnA,palaTanA,chukAnA,badalA denA,2. uttara denA,3. chunanA, nirvAchana karanA reunion N 1. punaryoga,punaH sa.nyoga,phira se milApa,phira jo Da,dUsarI bAra mela reunite VTI 1. phira milanA yA milAnA,alaga hone ke bAda phi ra milanA,phira joDanA yA juDanA,sATanA reveal VT 1. prakaTa karanA,pratyakSha k aranA,batalAnA,khola denA,2. prakAsha karanA revel N 1. dhUmadhAma kI dAvata,ais ha isharata,ra.ngareliyA.n revel VT 1. Amoda pramoda karanA,masta phiranA,khusha phiranA,madabaurI karanA revelation N 1. prakAsha,IshvarAvesha,Ishvarokti,ilahA ma,AkAshavANI,shruti-prakAsha revelry N 1. Amoda pramoda,dhUmadhAma kI dAvata,ai sha,isharata,Ananda,khushI revenge N 1. pratishodha,badalA,pratikAra,pratidroha, 2. anyAya,3. badalA lene kI tIvra ichchhA revenge VT 1. kasara nikAlanA,palaTA y A badalA lenA,daNDa denA revenue N 1. kara,rAjasva,mAlagujArI,sAlAnA mahasUlI,mu nAphA,vArShika Aya reverberate VTI 1. gU.njanA,2. pratibimbita karanA,aksa DAlan A reverberation N 1. garmI yA roshanI kA aksa DAlane kI prakriyA,pratikShepa,2. gU.nja,pratidhvani revere VT 1. Adara karanA,sammAna karanA,ijjata karanA,adaba karanA,baDA mAnanA reverence N 1. Adara,ijjata,sammAna,satkAra,2. AGYApAlana rev erend A 1. AdaraNIya,satkAra yogya,pUjanIya,2. pAdariyo.n kI upAdhi reverent A 1 . bhaktiyukta,shraddhAlu,vinIta,sushIla,namra,2. sammAna sUchaka reverently Adv 1. Adara se,sAdara,sammAna pUrvaka reversal N 1. parivartana,tabadIlI,ulaTAva,2. khaNDana reverse VT 1. ulaTanA,ulaTa denA,au.ndhA karanA,2. parAjita karanA,3. khaNDana karanA reversion N 1. lauTanA,phiranA,2. uttarAdhikAra revert VTI 1. ph ira lauTa AnA,ulaTa denA,phera denA,phiranA,AnA review VT 1. parakhanA,punaraval okana karanA,phira sochanA,phira parIkShA karanA reviewer N 1. nirIkShaka,samAlo chaka,punaH avalokana karane vAlA revile VT 1. gAlI denA,burA kahanA,dhikkAranA, jhiDakanA,phajIhata karanA revise N 1. dUsarI chhApI huI nakala revise VT 1. duh arAnA,punaH avalokana karanA,2. sa.nshodhana karanA

revision N 1. punaH avalokana,sa.nshodhana,punaH vichAra,punaH darshana revisit VT 1. phira bhe.nTa karanA,phira dekhanA revival N 1. punarutthAna,bahAlI,punarj Ivana,nayA janma,2. dhArmika jAgR^iti revive VTI 1. phira jIvita karanA,sajIva k aranA,jagAnA,sa.nbhAlanA,sajIva honA,panapanA,2. sacheta honA revocation N 1. lo pa,khaNDana,mansUkhI revoke VTI 1. miTA denA,uThA denA,ulaTa denA,mansUkha karan A revolt N 1. bagAvata,balavA,rAjadroha revolt VTI 1. rAjadrohI honA,bAgI honA,b alavA karanA,2. ghR^iNA utpanna karanA,3. phera denA,phira jAnA revolution N 1. bhramaNa,chakkara,2. krAnti,viplava,3. vidroha,balavA revolutionary A 1. krAntik ArI revolutionary N 1. krAntikArI manuShya revolve VTI 1. ghUmanA,chakkara lagAn A,udheDabuna karanA,ghumAnA,chakkara denA,2. vichAra karanA,sochanA revolver N 1 . pistaula jisame.n kI nalI ho.n revulsion N 1. vikarShaNa,ghR^iNA,shatrutA,pIch he kI ora khi.nchAva reward N 1. pAritoShika,inAma,badalA,phala,natIjA,puNya rew ard VT 1. pAritoShika denA,inAma denA,pratiphala denA,badalA denA rewrite VT 1. phira likhanA rhapsody N 1. asambaddha vAkya yA lekha,amela vAkya rhetoric N 1. vyAkhyAna vidyA,vaktR^itA dene kI kalA,sAhitya shAstra,ala.nkAra vidyA rheumatic A 1. vAtarogagrasta,gaThiyA roga sambandhita rhinoceros N 1. ge.nDA rhubarb N 1 . revAchInI,revandachInI rhyme N 1. tukaba.ndI,pada,kAvya,kavitA,2. tuka,kAphiyA ,yamaka rhyme VT 1. kavitA karanA,pada baiThAnA rhythm N 1. tAla,laya rhythmical A 1. tAlabaddha,layAnugata rib N 1. pasalI kI haDDI,2. jahAja kI majabUtI ke li ye meharAbadAra lakaDI,3. patte kI nasa,dhajjI,4. bhUmikhaNDa,5. kamAnI,chhAte k I tillI rib VT 1. pasalI Adi banAnA,2. banda karanA rice N 1. chAvala,selA,dhAna rich A 1. dhanavAna,dhanADhya,mAladAra,dhanI,2. bahumUlya,kImatI,3. chamakIlA,s uspaShTa,chamakadAra,4. upajAU,mAlAmAla,bharapUra,5. majedAra,svAdiShTa,tara,6. susvara,mIThA riches N 1. daulata,dhana,sampatti richly Adv 1. bahutAyata se,dha na se richness N 1. dhanADhyatA,mAladArI rick N 1. Dhera,aTAlA,bojha,gallA yA sU khI ghAsa kI gA.nTha ricochet N 1. golI kA TakarAkara lauTanA rid VT 1. mukta ka ranA,chhuDAnA,2. dUra karanA,naShTa karanA,nikAla denA riddle N 1. pahelI,2. moT I chhalanI riddle VTI 1. pahelI kahanA,2. nA,bhUsI alaga karanA,3. vyAkhyA karan A,samajhanA ride N 1. ghoDe yA gADI para savAra hokara saira,2. sairagAha ke mai dAna me.n kI saDaka ride VTI 1. savArI karanA,chaDhanA rider N 1. savAra,chaDhan e vAlA ridge N 1. DhAlU TIlA yA pahADI,2. pITha ridicule N 1. ha.nsI,ThaThThA,pa rihAsa

ridicule VT 1. upahAsa karanA,ThaThThA karanA ridiculous A 1. behUdA,upahAsa ke yogya riding N 1. savArI,chaDhAva,2. saDaka,rAstA rife A 1. prachalita,phailA hu A,prachaNDa,jyAdA riffraff N 1. jhADana,kUDA-karakaTa,2. nIcha shreNI ke loga ri fle N 1. eka prakAra kI bandUka rifle VT 1. chhIna lenA,lUTa lenA,2. nAlI banAnA rift N 1. darAra rift VTI 1. phADanA,chIranA,phaTanA,taDakanA,khula jAnA rig N 1. vastra,poshAka,2. chAlAkI,khela,chAla rig VT 1. vastra pahanAnA,poshAka pahan AnA,sa.nvAranA,2. rassI ityAdi se durusta karanA rigging N 1. jahAja kI rassI,ra ssI vagairaha,2. vastra right A 1. shuddha,sahI,2. sIdhA,ThIka,sarala,sama,3. ya thochita,nyAyochita,nyAya,uchita,4. dAhinA,dakShiNa,5. yogya,ThIka rakhA huA,upa yukta right Adv 1. ThIka-ThIka,yathArthataH,sIdha me.n,sarala rekhA me.n,2. niya mAnusAra right N 1. adhikAra,svatva,2. nyAyochita vastu,uchita adhikAra,nIti,3. dakShiNa pakSha,4. UparI dharAtala right VTI 1. nyAya karanA,2. sIdhA honA,uchit a sthAna lenA righteous A 1. sachchA,sAdhu,neka,ImAnadAra,dhArmika righteousness N 1. nekI,sAdhutA,dhArmikatA rightful A 1. adhikArI,uchita,nyAyasa.ngata rigid A 1. kaDA,kaThina,kaThora,sakhta rigidity N 1. kaThoratA,kaDApana,sakhtI rigorou s A 1. kaThora,sakhta,kaDA rigour N 1. kaThoratA,kaDApana,sakhtI,tapasyA,dR^iDha tA rim N 1. kinArA,kora,hAshiyA rim VT 1. kinArA lagAnA,hAshiyA lagAnA rind N 1. chamaDA,chhilakA,chhAla ring N 1. gola vastu,2. a.ngUThI,bAlI,nathiyA,3. ghaNTi yo.n kA shabda,jha.nkAra,4. chakkara,ghera,5. maNDalI,TolI ring VI 1. ghaNTiyo.n kA bajanA,ThanakanA,TanaTanAnA ring VT 1. ghaNTI.n kA bajAnA,2. a.ngUThI pahanA nA ring-Ñ᤿áÏè N 1. saraganA,duShTo.n yA bAgiyo.n kA mukhiyA ringleader N 1. sa raganA,duShTo.n yA bAgiyo.n kA mukhiyA ringworm N 1. dAda rink N 1. dauDa,ghuDad auDa,2. dauDa kA mArga yA kShetra rinse VT 1. kha.ngAlanA,dho kara sApha karanA, khUba dhonA riot N 1. da.ngA,hullaDa,gulagapADA,balavA,dhUmadhAma kA bakheDA,2. khUba bhojana-pAna kA utsava riot VT 1. da.ngA karanA,viplava karanA,balavA mach AnA,gulagapADA karanA,2. bhojana-pAnotsava karanA rioter N 1. da.ngA karane vAlA ,balavA karane vAlA,2. bhojana-pAnotsava karane vAlA riotous A 1. rAjadrohI,bakh eDiyA,balavAI rip N 1. chIrA,kapaDe kA phaTA hissA rip V 1. phADanA,kATa DAlanA, chIra kara nikAlanA ripe A 1. pakA huA,paripakva,taiyAra,siddha,kATane ke yogya, 2. prauDha,3. pUrNa,pUrA,4. taiyAra kiyA huA ripen VI 1. pakanA,pUrA honA ripen VT 1. pakAnA,taiyAra karanA,prauDha karanA

ripeness N 1. prauDhatA,paripakvatA,siddhi ripple N 1. chhoTI tara.nga,chhoTI la hara,hilakorA ripple VTI 1. laharAnA,halakoranA rise VI 1. khaDA honA,uThanA,uTh a khaDe honA,girane para uThanA,2. uchhalanA,3. uganA,udaya honA,nikalanA,dikhAI denA,4. baDhanA,unnati karanA,utkarSha honA,adhika honA,5. maha.ngA honA,6. jI uThanA,7.barkhAsta honA,visarjana honA,8.vidroha karanA,balavA karanA,9.mana me. n AnA riser N 1. uThane vAlA rising A 1. unnatishIla,varddhamAna,baDhane vAlA,Up ara uThane vAlA,2. udaya hotA huA,ugatA huA rising N 1. utthAna,uThAna,udaya,2. vidroha,balavA,3. barkhAstagI,visarjana risk N 1. khatarA,jokhima risk VT 1. jok hima uThAnA,khatare me.n DAlanA risky A 1. khataranAka,jokhima kA,vipadasa.nkula ,vipatti pUrNa rite N 1. rIti,rasma,dastUra,vidhi,AchAra,shAstrokta karma ritual A 1. rasma sa.nba.ndhI,dastUra sa.nba.ndhI,vidhi sa.nba.ndhI,vyAvahArika ritual N 1. kriyApaddhati,vidhishAstra,rasmo.n kI kitAba rival N 1. pratiyogI,pratirod hI,prativAdI rival VT 1. barAbarI karanA,Age baDhane kA prayatna karanA,hoDa lag AnA,hiskA karanA rivalry N 1. barAbarI,hoDa,pratiyogitA,mukAbalA,2. jhagaDA rive n VTI 1. chIranA,phADanA,phaTanA,taDakanA river N 1. nadI,dariyA river-Êá¿è N 1. nadI kA talA riverside N 1. nadI-kinArA rivet N 1. ribeTa,kIla,khU.nTA rivet VT 1. khU.nTI se jaDanA roach N 1. eka prakAra kI machhalI,2. maharAba road N 1. s aDaka,mArga,patha,rAstA roam VI 1. ghUmanA-phiranA,AvArA phiranA,bhaTakate phira nA roar N 1. dahADa,garjana,garaja,chIkha roar VI 1. dahADanA,garajanA,chIkhanA roast N 1. bhunI huI vastu roast VT 1. bhUnanA,talanA,2. upahAsa karanA,ha.nsI u DAnA rob VT 1. lUTanA,chhIna lenA,barabasa lenA,churAnA robber N 1. DAkU,luTerA, baTamAra,chora robbery N 1. DakaitI,lUTapATa,baTamArI robe N 1. jAmA,sabhAvastra robe VT 1. sabhAvastra pradAna karanA robin N 1. eka prakAra kA pakShI jisakI c hhAtI lAla hotI hai robust A 1. majabUta,mA.nsa-peshI vAlA,balavAn,puShTa,haTTAkaTTA,balI rock N 1. chaTTAna,TIlA,pahADa,2. ADa,rakShA-sthAna,Ashraya rock VTI 1. hilanA,hilAnA,thapakanA,jhUlanA,jhulAnA rocker N 1. pAlanA yA hi.nDolA,jhulAn e vAlA,2. eka prakAra kA hi.nDolA rocket N 1. bANa-havAI rocky A 1. patharIlA,ch aTTAno.n se bharA huA,kaThora,2. nirdayI,bedarda rodent N 1. chUhA gilaharI Adi katarane vAle jAnavara roe N 1. eka prakAra kA hirana,hiranI,2. me.nDhaka ke a.n De bachche,machhalI ke a.nDe

roebuck N rogue N role N roll N nAmAvalI,sUchI roll VTI roller N rollick VI roma n A romance N romantic A romp N romp VI roof N roof VT rook N rook VTI room N ro omy A roost N roost VI rooster N root N root VI root VT rope N rosary N rose N r oster N rostrum N rosy A rot VTI rotate VTI rotation N rote N rotten A rotund A rotunda N rouble N rouge N rouge VT rough A rough VT roughly Adv roughness N 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. nara hirana AvArA,2. duShTa,badamAsha,3. aGYAnI yA mUDha manuShya kArya,abhinetA kA kArya-bhAga,2. kisI kA kArya,koI mahatvapUrNa kArya-bhAga golA,lapeTA,ghumAv a,2. lakaDI kA belana,3. eka prakAra kI roTI,4. tambAkU kA golA yA TikiyA,5. ghU mAnA,ghumanA,phiranA,luDhakAnA,loTanA,Thokare.n khAte phiranA,2. bajAnA belana,2 . paTTI,ba.nda beparavAhI se ghUmanA,nishchinta hokara ghUmanA roma kA,roma sa.n ba.ndhita,romIya,2. chhApane ke sAdhAraNa akShara kA,3. romavAsI kahAnI,kalpitakathA kalpita kathA sa.nba.ndhI,vilakShaNa,adbhuta,asambhava,khayAlI,ajIba shora -gula machAne vAlI laDakI,huDada.ngina shora-gula machAnA,uchhalanA-kUdanA chhat a,chhappara,2. meharAba chhata pATanA,chhappara DAlanA,chhAnA,pATanA kauvA jaisA pakShI,2. kapaTI,Thaga,3. shatara.nja kA hAthI,4. chAlAka khilADI,juArI ThaganA ,dhokhA denA,2. pAlathI mArakara yA saTakara baiThanA kamarA,2. phailAva,jagaha, sthAna jagahadAra,baDA,vishAla aDDA( pakShiyo.n kA) ,baserA( pakShiyo.n kA) aDDe para baiThanA( pakShI kI taraha) nA,baserA karanA( pakShI kI taraha) nA murgA j aDa,mUla,2. mUla shabda,dhAtu,3. kAraNa,mUla,jaDa,sababa jaDa pakaDanA,bhItara j AnA,dha.nsanA sthApita karanA,gADanA,lagAnA rassI,DorI,laDI gulAba kA bAga,gulAb a kA ja.ngala,2. mAlA,tasabIha,japanI,3. seharA gulAba kA phUla yA paudhA,2. gul AbI ra.nga kAma karane vAlo.n kI nAmAvalI,sUchI,pharda,nakashA cho.ncha,2. U.nch I jagaha jahA.n vyAkhyAna karane vAlA khaDA hotA hai,chabUtarA,3. jahAja kA mAth A gulAba kI shakla kA,gulAba kI taraha suga.ndhita,gulAbI ra.nga kA,gulAba jaisA ,2. chittAkarShaka saDanA,galanA,saDAnA ghUmanA,chakkara khAnA,ghumAnA chakkara, chakragati,bhramaNa,2. daura,bArI,gardisha raTanA,raTa,kaNTha karanA saDA huA,ga lA huA,2. doShI,dUShita gola,golAkAra gola-ghara rUsa desha kI mudrA eka prakAra kA lAla ra.nga jo chehare yA oTho.n para lagAte hai.n,ubaTana,mahAvara ubaTana lagAnA,eka prakAra ke lAla ra.nga se ra.nganA khuradarA,viShama,nAbarAbara,2. pa tharIlA,3. beDha.ngA,beadaba,asabhya,ujjaDa khuradarA karanA lagabhaga khuradarA pana

roulette N 1. round A 1. round N 1. round VTI 1. roundabout A rouse N 1. rouse V T 1. rout N 1. rout VT 1. route N 1. routine A 1. routine N 1. rove VI 1. rover N 1. row N 1. row VT 1. rowdy A 1. rowdy N 1. royal A 1. royal N 1. royalty N 1. rub N 1. rub VI 1. rub VT 1. rubber N 1. rubbish N 1. rubble N 1. ruby A 1. rub y N 1. rudder N 1. ruddy A 1. rude A 1. rudeness N 1. rudimentary A rue N 1. rue VTI 1. ruefully Adv 1. ruff VTI 1. ko Trampa karanA ruffle N 1. ruffle VTI 1. h onA,bahuta shiShTa rug N 1. rugged A 1. ruin N 1. eka prakAra kA khela gola,golAkAra,vR^ittAkAra vR^itta,gherA,chakkara,dAyarA gol a banAnA yA honA 1. golamola,pheradAra,2. vistR^ita,bahuta bhoja,dAvata,madyapAn a uttejita karanA,uThAnA,ukasAnA,chaukannA karanA,2. jagAnA sabhA,2. senA kI hAr a,parAjaya,3. bhIDa,4. shoragula,5. bheDiyo.n kA gola chhitarAnA,parAjita karanA ,bhagAnA mArga,rAha,rAstA,saDaka nitya kA nitya kA niyama,dastUra,nitya-karma,ch Ala,vyavahAra ghUmanA,bhaTakanA,phiranA ghUmane vAlA,2. luTerA,baTamAra,3. asthi ra buddhi kA manuShya,halkA AdamI shora-gula khenA,DA.nDa lagAnA jhagaDAlU,phasA dI,bakheDiyA jhagaDAlU vyakti,phasAdI vyakti,bakheDiyA vyakti shAhI,rAjakIya,2. rAjochita,pratApI,kulIna,tejasvI baDe takhte kA kAgaja,rAyala kAgaja granthakAra kA prApya a.nsha,2. rAjasva,prabhutva,rAjyAdhikAra ragaDA,sa.ngharSha,2. kaThin AI,3. mAlisha ragaDanA ragaDanA,sApha karanA,jhADanA,po.nchhanA,mAlisha karanA r agaDane vAlA,malane vAlA,2. rabara,3. tIna bAjI kA khela kUDA,karakaTa,2. vyarth a vastu,3. khaNDahara chhoTe anagaDhe patthara,khuradarA patthara surkha,lAla lA la maNi,maNi visheSha,2. chhApe kA chhoTA sIse kA akShara patavAra surkha,lAla,2 . ta.ndarusta,svastha ashiShTa,asabhya,ujjaDa,anADI,jAhila ashiShTatA,be-adabI,a sabhyatA,anADIpana,2. viShamatA 1. prArambhika,mUla,Arambha kA,asala ra.nja,shok a,2. eka teja khushabUdAra kaDavA vR^ikSha vilApa karanA,shoka karanA,pachhatAnA ,aphasosa karanA aphasosa ke sAtha,udAsI se hullaDa machAnA,2. pA.nva kI thapath apAhaTa se tArIpha yA prasha.nsA karanA,3. kisI ra.nga ke tAsha jhAlara,2. vikal atA,pareshAnI,ghabaDAhaTa,3. Dhola kA dhImA shabda khalabalI machAnA,phe.nkanA,g habaDAnA,pareshAna karanA,vyAkula karanA,2. phaDaphaDAnA,3. nA-barAbara vyavahAr a nahI.n karanA,rUkhA vyavahAra karanA kambala,galIchA,loI U.nchA-nIchA,viShama, khuradarA,teja,ashiShTa,tUphAnI patana,nAsha,bha.nga,kShaya,vidhva.nsa,2. kha.nD ahara

ruin VT 1. naShTa karanA,girAnA,DhAnA,2. nirdhana karanA ruinous A 1. barabAda,n aShTa,ujADA huA rule N 1. shAsana,prabhutA,adhikAra,Adhipatya,2. niyama,kAyadA,s Utra,vidhi,vyavasthA,pramANa,dastUra,3. rekhA khI.nchane kA ya.ntra yA kala rule VI 1. nirNaya karanA,2. niyama banAnA rule VT 1. shAsana karanA,praba.ndha kara nA,niyama banAnA ruler N 1. shAsaka,adhiShThAtA,naresha,2. rekhAe.n khI.nchane k I paTarI ruling A 1. prabala,pradhAna,2. shAsana karane vAlA ruling N 1. nyAyAla ya kA nirNaya,vichAra,siddhAnta,2. shAsana rum N 1. guDa kI sharAba rumble N 1. gharagharAhaTa,2. gADI ke pIchhe naukaro.n ke baiThane kA sthAna rumble VI 1. ga DagaDAnA,gharaghara kA shabda karanA rummage N 1. khoja,DhU.nDha rummage VI 1. k hUba talAsha karanA,khojanA rumour N 1. charchA,aphavAha,gapa,lokavAda,bAjArI kh abara rumour VT 1. gapa uDAnA,mashahUra karanA rump N 1. puTThA,2. pichhalA hiss A rumple N 1. sikuDana,chunnaTa,moDa rumple VT 1. jhurrI paDanA,simaTanA run N 1 . mArga,dauDa,bahAva,chAla,2. chhoTI nadI,3. taya kiyA huA phAsalA run VT 1. cha lAnA,jArI rakhanA,dauDAnA,2. jokhima uThAnA,jokhima me.n DAlanA,3. galAnA,4. mah asUlI mAla churAkara le jAnA,5. DhAlanA runaway N 1. bhagoDA,bhaggU rung N 1. sI DhI kA Da.nDA runner N 1. dauDane vAlA,DAkiyA,harakArA,dUta running A 1. ghuDada uDa kA,2. lagAtAra,3. bahatA huA,4. sarala rupee N 1. rUpayA,hindustAnI rUpayA,b hAratavarSha kA eka sikkA,mudrA rupture N 1. kalaha,bigADa,toDa,bha.nga,chIraphA Da rupture VI 1. toDanA,phADanA rural N 1. dehAtI,gA.nva kA,ga.nvArU ruse N 1. j Ala,hIlA,phareba,dagA,chhalabala,chhala rush N 1. jhaTapaTa dauDa,2. nAgara,moth A,sevAra,3. dhakkA,tejI se baDhanA rush VI 1. dauDanA,TUTa paDanA,ghusa jAnA,dha kkA dekara jAnA,binA soche samajhe karanA rusk N 1. halkI roTI,TikiyA,maTharI ru sset A 1. lAlI liye huye bhUre ra.nga kA,2. sAdA moTA,ga.nvArU russet N 1. eka p rakAra kA mevA,2. ga.nvArU kapaDA rust N 1. ja.nga,morachA rust VTI 1. ja.nga la ganA,morachA laganA rustic A 1. ga.nvAra,dehAtI,sAdA rustle N 1. jhaDajhaDAhaTa, khaDakhaDAhaTa rustle VI 1. jhaDajhaDAnA,khaDakhaDAnA rusty A 1. ja.nga lagA huA ,2. bigaDA huA,purAnA rut N 1. pahiye kI lakIra,lIka rut VT 1. pahiye kI lakIra paDanA ruth N 1. dayA,darda,tarasa,karuNA,dUsaro.n kI vipatti kA dukha

ruthless A rye N sable A sable N sabotage N sabre N sabre VT sac N saccharine sa ccharine sack N sack VT sacking N sacrifice N sacrifice VT sacrificial sacrilege N sacrilegious sacrosanct sad A sadden VI sadden VT saddle N saddle VT safe A s afe N safeguard N safeguard VT safely Adv safety N saffron A saffron N sag A sag VI sag VT sage N sail N sail VI sail VT sailor N saint N saint VT sake N salaci ous A salacity N 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. A N 1. 1. 1. 1. 1. A 1. A A 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1 . 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. nirdayI,niShThura,nirmohI,bedarda,karuNA shUnya eka prakAra kA anAja jo gehU.n s e nikR^iShTa hotA hai ghanA bhUrA,syAha,kAlA eka prakAra kA mA.nsAhArI jAnavara, 2. kAlA ra.nga toDa phoDa,kAma karane vAlo.n kA ya.ntra Adi bigADa denA talavAra ,kR^ipANa,khaDaga talavAra se mAranA,kR^ipANa se mAranA kuppI,thailA 1. shakkara sa.nbandhI,mIThA,madhura 1. saikarIna,alakatarA kI chInI borA,thailA,2. eka pra kAra kA DhIlA vastra,3. lUTapATa borAbandI karanA,thaile me.n rakhanA,2. lUTapAT a karanA TATa borA banAne kA kapaDA,2. lUTamAra dhArmika sa.nskAra,dharma samban dhI vidhi,IsAI kA jala sa.nskAra,2. prabhubhoja balidAna denA,arpaNa karanA,2. k honA,hAni sahanA,chhoDa denA,hAni uThAnA,3. naShTa karanA 1. yaGYa sambandhI,bal idAna viShayaka pavitra vastuo.n kA anAdara,puNya vastu dUShaNa,2. pavitra vastu o.n kI chorI 1. pavitra vastu dUShaka 1. pavitra,pAka,pAvana,puNya udAsa,dukhaHd a,khinna,shokArtta,2. bhArI,3. gambhIra,4. bahuta burA udAsa honA,khinna honA,sh okArtta honA udAsa karanA,khinna karanA jIna,kAThI jIna dharanA,kAThI kasanA,2. lAdanA surakShita,bhayarahita,bhalAcha.ngA,2. ThIka surakShita sthAna,sharaNa st hAna rakShA,bachAva,2. abhayapatra bachAnA,rakShA karanA,surakShita rakhanA nirb haya rUpa se,surakShita rUpa se,ThIka,bekhaTakA nirbhayatva,rakShA,bachAva,bhaya mukti,kushalakShema kesariyA,jApharAnI,gADhA pIlA kesara,jApharAna ladA huA jhuk AnA jhukanA,2. dabanA,3. DagamagAnA buddhimAna manuShya,2. eka vR^ikSha pAla,2. jahAja jahAja me.n jAnA,honA jahAja chalAnA,pAla uThAnA mallAha,jahAja kA nAvika R^iShi,sAdhu,pIra,puNyAtmA,sa.nta,bhakta kisI ko siddha logo.n me.n sthApita ka ranA,kisI ko pIra banAnA kAraNa,prayojana,khAtira,lihAja,lie kAmuka kAma vR^itti ,kAmukatA

salad N 1. kachchA sAga salamander N 1. samandara,Aga kI krIDA,2. sAlAmai.nDara salary N 1. vetana,mAsika vetana sale N 1. bechanA,bikrI,vikraya,2. bAjAra,3. mA .nga,4. nIlAma salesman N 1. bechane vAlA,vikretA salient A 1. nikalA huA,umaDA huA,dikhAI paDatA huA,2. mukhya saline A 1. khArA,namaka milA huA saline N 1. na maka kI khAna saliva N 1. thUka,rAla salivate VT 1. thUkanA,mu.nha AnA sally N 1 . jhapaTa,kUda,2. AkramaNa,sipAhiyo.n kA yakAyaka TUTa paDanA,3. senA kI dauDa,n irgama,4. vilAsa,khela,dauDa,kulela,bhAvanA sally VT 1. andara se nikala kara ya kAyaka AkramaNa karanA salmon N 1. eka prakAra kI machhalI saloon N 1. baiThaka, sadara dAlAna,2. jahAja me.n musAphiro.n kA baDA kamarA,3. sharAbakhAnA salt N 1 . namaka,lavaNa,2. svAda,3. majAka,buddhi salt VT 1. namaka DAlanA,namaka lagAnA salty A 1. namakIna,khArA salutary A 1. Arogyajanaka,svAsthyaprada,hitakArI,lAb hakara salute N 1. salAma,satkAra,namaskAra,2. topa chhUTanA,salAmI,3. chummA sa lute VT 1. abhivAdana karanA,praNAma karanA,salAma karanA,Adara karanA,2. chUman A salvage N 1. DUbate hue jahAja yA mAla ko bachAne kA pratiphala yA inAma salva ge VT 1. bachAnA,rakShA karanA salvation N 1. mukti,mokSha,rakShA,nivAraNa salve N 1. auShadhi,ilAja,marahama salve VT 1. davA karanA,marahama lagAnA,ArAma kara nA,2. DUbate hue jahAja yA mAla ko bachAnA salvo A 1. phaujI salAmI salvo N 1. v yatireka,tyAga,nikAsa salvor N 1. samudra me.n DUbate hue jahAja yA mAla ko bach AnA sambo N 1. habashI same A 1. vahI,hUbahU,sadR^isha,samAna same Adv 1. sAtha, mila ke,paraspara sameness N 1. samAnatA,sadR^ishtA sample N 1. namUnA,Adarsha,m isAla sampler N 1. namUnA banAne vAlA sanction N 1. svIkR^iti,ma.njUrI,anumodana ,dR^iDhIkaraNa sanction VT 1. svIkR^iti denA,ma.njUrI denA,anumodana karanA,dR^i Dha karanA,anumati denA sanctity N 1. pavitratA,shuddhatA sanctuary N 1. pavitra jagaha,2. sharaNa sthAna sanctum N 1. pavitra jagaha,2. ekAnta ghara sand N 1. reta,bAlU sand VT 1. reta yA bAlU DAlanA sandalwood N 1. cha.ndana kI lakaDI san dstone N 1. retIlA patthara,bhurabhurA patthara sanguine A 1. raktavarNa,lAla,2. AshApUrNa,vishvAsapUrNa

sanitary A sanitation sans Prep sap N sap VTI sapphire N sappy A sardine N sardo nic A satan N satanic A satchel N sate VT satellite N satin N satire N satirical A satirist N satisfaction satisfactory satisfy VT saturate VT saturated A satur ation sauce N sauce VT saucer N saucy A sausage N savage A savage N savagery N s avanna N savant N save Prep save VT saving A saving N saving Prep saviour N savo ur N savour VI savour VT savoury A savoy N 1. N 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. N A 1. 1. 1. N 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. svAsthya sa.nba.ndhI,ArogyakAraka,svAsthya prada 1. svAsthya vidyA,Arogya vidyA binA,rahita arka,rasa,sAra sura.nga lagAnA,jaDa khodanA,khoda DAlanA nIlama rasa yukta,sarasa,bahurasa,2. kamajora,durbala eka prakAra kI machhalI,eka prakAra kA maNi banAvaTI ha.nsI,nakalI shaitAna,pishAcha shaitAnI,paishAchika thailI,bastA tR^ipta karanA,santuShTa karanA,nAka taka bharanA upagraha,2. anuchara sATana n indopAkhyAna,ni.ndAgarbha lekha,2. ha.nsI,kaTuvAkya,kaTUpahAsa upahAsAtmaka,nind aka,mu.nhaphaTa nindopAkhyAna lekhaka,ni.ndaka 1. sa.ntuShTi,tR^ipti,sa.ntoSha,c haina,tasallI,2. badalA,pratiphala,pUraNa 1. tuShTikAraka,sa.ntoShajanaka,paryAp ta,yatheShTa sa.ntuShTa karanA,tR^ipta karanA,2. chukAnA,3. vishvAsa karAnA bhar anA,bhigonA bharA huA,bhIgA huA 1. paripUrNatA,bharAI,bharAva,namI,bhigAva,tarI chaTanI chaTanI lagAnA,2. gustAkhI yA DhiThAI se bolanA pAtra,pyAlA,kaTorA,thAla teja,tIkShNa,2. dhR^iShTa,DhITha saseja,mA.nsAdi se bharI huyI khAdyavastu,la.n gUchA ja.ngalI,asabhya,beDha.ngA ja.ngalI manuShya,asabhya manuShya,beDha.ngA ma nuShya ja.ngalIpana,asabhyatA baDA maidAna,gochara,chArAgAha pa.nDita,vidvAna si vAya,chhoDakara bachAnA,rakShA karanA,rakha chhoDanA kiphAyatI,alpa vyaya karane vAlA,bachata karane vAlA,2. mukti dene vAlA,3. chhoDA huA,atirikta bachata,2. t yAga,luTAva,3. kharcha ke bAda bachA huA dravya sivAya,chhoDakara bachAne vAlA,m ukti dene vAlA,2. IsA masIha svAda,majA,2. mahaka,bAsa svAda honA,majA rakhanA,m ahakanA,sugandha honA chakhanA,majA lenA,pasanda karanA svAdiShTa,majedAra,ruchi kara eka prakAra kI gobhI

saw N saw VT sawdust N say N say VT saying N scab N scaffold N scaffolding scald N scald VT scale N scale VT scallop N scallop VT scalp N scalp VT scalpel N sca mp N scamper N scamper VI scan VT scandal N scandalize scandalous scant A scant Adv scant VI scant VT scanty A scapegoat N scar N scar VT scarce A scarcely Adv scarcity N scare N scare VT scarf N scarlet A scathe N scathe VT scathing A scat ter VI scatter VT 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. N 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. VT A 1. 1. 1 . 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. ArA,2. kahAvata Are se kATanA yA chIranA lakaDI kA burAdA bayAna,vyAkhyAna,2. ka hAvata bolanA,kahanA,varNana karanA,paDhanA,2. rAya kAyama karanA bAta,kahAvata, lokokti papaDI,khuraNTa,2. bheDI kA eka roga,3. durjana machAna,2. chabUtarA,3. phA.nsI dene kA machAna 1. machAna,machAna banAne kA samAna,chaukhaTa jalAne kA dAga,jalana,2. sira kI rusI garama pAnI ityAdi se jalAnA palaDA,tarAjU,2. sIDhI, 3. chhilakA,parata,4. sura,5. shreNI,6. papaDI,machhalI Adi kA chhilakA nApanA,t aulanA,2. sIDhI se chaDhanA,3. gujaranA,4. chhilake utAranA eka sIpadAra machhal I,2. kinAre kA TeDhApana,3. eka kisma kI pakAne kI tashtarI kisI chIja ke kinAre para vR^ittakhaNDa banAnA,2. chhilako.n me.n pakAnA khopaDI,khopaDI kI khAla kh opaDI uDAnA,2. na.ngA karanA chikitsaka kI chhurI durjana,badamAsha,guNDA,dagAbA ja,dhUrta bhAga,dauDa,uDAna bhAga jAnA,raphUchakkara ho jAnA jA.nchanA,parIkShA karanA,2. chhandamAtrA ginanA badanAmI,nindA,apavAda 1. badanAma karanA,nindA ka ranA,aprasanna karanA 1. badanAmI kA,nindAtmaka,kutsita,apavAdaka kama,thoDA,ta. nga,2. ka.njUsa,kR^ipaNa mushkila se,sa.nkIrNatA se,thoDA se,kamI se kho jAnA,ka ma ho jAnA hada bA.ndhanA,sImA bA.ndhanA,kama karanA kama,thoDA,ta.nga,aparyApta ,svalpa bhe.nTa kA bakarA,2. auro.n ke badale takalIpha uThAne vAlA ghAva kA chi hna,chihna,dAga,chakatA,2. DA.nga dAganA,dAgadAra karanA kama,thoDA,2. asAdhAraN a,duShprApya,durlabha mushkila se,kaThinatA se kamI,ta.ngI,maha.ngI,duShprApyatA ,durlabhatA jhUTha mUTha DarAne kI vastu,vibhiShikA,chiDiyo.n kA DarAne kA putal A bhayabhIta karanA,DarAnA,bhaya dikhAnA,chau.nkAnA rumAla,dupaTTA lAla sUrkha,c hamakIlA lAla ra.nga hAni,nukasAna hAni karanA,nukasAna karanA,2. nAsha karanA,b arabAda karanA hAni pahu.nchAne vAlA,hAnikAraka,nukasAna pahu.nchAne vAlA,2. jal Ane vAlA titara bitara honA bikheranA,chhitarAnA,titara bitara karanA

scene N 1. ra.ngama.ncha,ra.ngabhUmi,2. abhinaya,nakala,nATaka,svA.nga,3. bahAra ,dR^ishya,dR^iShTigochara sthAna,rUpa scenery N 1. chitra,dR^ishya,nATaka kA dR^ ishya,bahAra scenic A 1. tamAshA yA nATaka samba.ndhI,nATakIya,2. banAvaTI scent N 1. khushabU,mahaka,sugandha,2. khushabU ke sahAre,shikAra,khoja,3. chAla scen t VT 1. sU.nghanA,suga.ndha lagAnA,sugandhita karanA sceptic N 1. avishvAsI,shak kI,sha.nkA karane vAlA,nAstika sceptical A 1. sa.nshayI,avishvAsI,nAstika schedu le N 1. sUchI,sUchIpatra schedule VT 1. sUchI me.n rakhanA scheme N 1. padvati,v yavasthA,yukti,kalpanA,taratIba,upAya,yojanA,prayoga,irAdA,2. nakshA,chitra,3. r achanA,ShaDya.ntra scheme VI 1. upAya karanA,jugata karanA,vichAra karanA schola r N 1. vidyArthI,chhAtra,2. pa.nDita,vidvAna scholarly A 1. vidyArthI ke anurUpa ,vidvAna yogya scholarship N 1. chhAtravR^itti,pA.nDitya scholastic A 1. vidyArt hI yA pAThashAlA sambandhI,2. vidyAbhimAnI school N 1. pAThashAlA,vidyAlaya,shik ShAlaya,2. paDhAI,shikShA,3. shiShya,shiShyagaNa,anuyAyI varga,4. sampradAya,5. padvati school VT 1. vidyA denA,shikShA denA,sikhAnA,paDhAnA schooling N 1. pATh ashAlA kI shikShA,paDhAI,2. shikShA kA shulka schoolteacher N 1. adhyApaka schoo ner N 1. do mastUla kA jahAja science N 1. viGYAna,GYAna,vidyA,shAstra,2. vidyA vibhAga scientific N 1. vaiGYAnika,vidyA samba.ndhI,2. vidvAna,viGYAnavettA scie ntist N 1. vaiGYAnika scion N 1. pallava,kalama,2. santAna,va.nshaja scissors N 1. kai.nchI,kataranI scoff N 1. tAnA,ha.nsI,upahAsa scoff VT 1. ghR^iNA karanA,T haThThA karanA,tAnA mAranA,ha.nsI uDAnA scold VT 1. ghuDakanA,DA.nTanA,phaTakAra nA,2. doSha dekhanA,doSha nikAlanA scolding N 1. ghuDakI,DA.nTa,phaTakAra,dhamak I scoop N 1. chamachA,karachhA scoop VT 1. khokhalA karanA,khodanA scope N 1. la kShya,prayojana,abhiprAya,2. jagaha,kShetra,gu.njAisha,kArya kShetra,3. avasara, avakAsha scorch VI 1. jalanA,jhulasanA,sUkhanA scorch VT 1. jalAnA,jhulasAnA sco re N 1. darAra,phaTAva,2. hisAba,3. koDI,4. shuddhatA kA chihna,5. khela kA raji sTara,6. kAraNa score VT 1. kATanA,chhIlanA,2. chihna karanA,3. darja karanA,his Aba likhanA,4. AlochanA karanA,5. gU.nthanA,6. skora karanA,banAnA scorn N 1. gh R^iNA,tiraskAra,napharata,2. ghR^iNA kI vastu scorn VT 1. ghR^iNA karanA,tiraskA ra karanA,napharata karanA,tuchchha jAnanA,chuTakI para uDAnA,2. upahAsa karanA, ha.nsI uDAnA scornful A 1. ghR^iNA karane vAlA,tiraskArI,ni.ndAtmaka

scorpion N scot N scotch N scotch VT scour A scour VI scour VT scrap N scrap-Êå° ³è scrapbook N scrape N scrape VI scrape VT scratch N scratch VT scratchy A scra wl N scrawl VT scrawny A scream N scream VI screech N screech VT screen N screen VT screw N screw VT screw-¿èÏÛÔáÏè scribble N scribble VT scribe N scribe VT sc rimmage N script N scripture N scroll N scroll VT scrub N yA baDhanI scrub VI sc rub VT scruple N scruple VI scrupulous scrupulousity 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. N 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. N 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. A N bichchhU,ArI,2. vR^ishchika skaTalai.nDa nivAsI,2. kara,khirAja halkA jakhma,hal kA ghAva,2. skaTalai.nDa sambandhI pahiye ko luDhakane se bachAnA,2. halkA ghAva lagAnA jAnavaro.n kI eka bImArI ghUmanA,teja dauDanA mA.njanA,ragaDanA,chamakAn A,sApha karanA,2. peTa sApha karanA TukaDA,katarana,chiTa 1. bahI,sAdI pustaka j isame.n lekha yA chitra Adi rakhate hai.n bahI,sAdI pustaka jisame.n lekha yA ch itra Adi rakhate hai.n sa.nkaTa,kaShTa,dikkata,khi.nchAva,ulajhana,jha.njhaTa ki rakirAnA,apriya shabda kahanA chhIlanA,khurachanA,2. baToranA,3. bachAnA kho.nch a,kharAsha,2. eka prakAra kI bAlo.n kI TopI khurachanA,nochanA,2. halkA ghAva la gAnA khurachane vAlA,2. khuracha ke sAtha banAyA huA,3. bhaddA,4. khuradarA ghas ITI likhAvaTa,aspaShTa lekha ghasITanA,bhaddA likhanA dubalA,patalA,durbala,kama jora chIkha,chItkAra,kUka chIkhanA,chillAnA,chi.nghADanA ghU ghU,chillAne vAlA,u llU,2. chillAhaTa,chIkha,kUka chIkha mAranA,chillAnA,chi.nghADanA oTa,paradA,ADa ,2. jharanA,jhA.npa,chhalanI,chalanI bachAnA,chhipAnA,2. chhAnanA,gUde ko alaga karanA pe.ncha pe.ncha se kasanA,pe.ncha kasanA,majabUta karanA,2. dabAva DAlanA ,satAnA 1. pe.nchakasa ghasITa,aspaShTa lekha ghasITanA lekhaka,2. dharma shAstr a,shikShaka kisI chIja para likhanA yA khodanA muThabheDa,hAthApAI hasta lekha,2 . laghu lekha,patrikA,3. sIse ke akShara jo likhe huye akShara ke rUpa ke ho lek ha,2. dharma pustaka,pavitra lekha,3. bAibila lapeTA huA,kAgaja kA muTThA,2. sUc hI,3. masaudA,4. imAratI sajAva pahalA masaudA likhanA adhama,nIcha,kamInA,adhik a parishrama karane vAlA aura nIcha kI bhA.nti rahane vAlA,2. purAnI jhADU ragaD anA,ghisanA,2. mehanatI aura garIba honA ragaDanA,ghisanA,2. mehanatI aura garIb a honA sha.nkA,shaka,hichaka,2. 20 grena kA bATa,ATha rattI ke lagabhaga kA bATa sa.ndeha karanA,sha.nkA karanA,shaka karanA,hichaka karanA 1. sa.ndehI,shakkI,2 . chaukasa,buddhimAna,sUkShma,vivekI,hoshiyAra 1. sa.ndeha,duvidhA,2. chaukasI,b uddhimAnI,sUkShmatA

scrutinize VT 1. parIkShA karanA,jA.nchanA,anusandhAna karanA,talAsha karanA scr utiny N 1. parIkShA,jA.ncha,anusandhAna,talAsha,khoja,tahakIkAta,chhAnabIna scud N 1. dauDa,relapela,2. uDatA huA bAdala,3. thappaDa,4. khurapI scud VT 1. raphU chakkara honA,jaLa bhAga jAnA,kAphUra honA,jaLa gujaranA,shIghra jAnA scuffle N 1. kushtI,laDAI,khe.nchAkhe.nchI,lAta mukkA,dhakkama dhakkA,dhI.ngA mastI scuffl e VT 1. jhagaDanA,kushtI me.n lapaTa jAnA,lAta mukkA mAranA sculptor N 1. sa.nga tarAsha,patthrara kI mUrata banAne vAlA,bhAskara sculpture N 1. sa.ngatarAshI,pa tthrara yA lakaDI kI mUrata banAne kA hunara,bhAskarashilpa,vAstu vidyA,khodakAr I vidyA,2. khudI huyI mUrti,pratimA sculpture VT 1. sa.ngatarAshI karanA,khodakA rI karanA,nakkAshI karanA scum N 1. phena,jhAga,gAda,maila,talachhaTa scum VT 1. phena kATanA,jhAga utAranA,maila utAranA scurry N 1. druta gamana,teja chAla sc urry VT 1. shIghra chalanA,jaLI karanA,ghabarA kara chalanA scuttle N 1. TokarA, tasalA,jhabarA,2. dhAtu kI borasI yA a.ngIThI,3. jahAja kI khiDakI,chhata para k I khiDakI,4. teja chAla,dauDa scuttle VI 1. uchhalanA,dauDanA,dikhalAvaTInA,jaLI se dauDanA scuttle VT 1. jahAja me.n chheda karanA,2. DubonA,3. pe.nde me.n chh eda karake jahAja Dubo denA sea N 1. samudra,sAgara,mahAsAgara,2. samudra kI lah ara sea-µå¦Æèµè A 1. samudragAmI,samudra me.n jAne vAlA sea-×Û¸è³è A 1. samudra para kI bImArI se pIDita sea-½áÏè N 1. samudra kA pAnI seaboard N 1. samudra kA kinArA seafarer N 1. mallAha,jahAjI,nAvika seagoing A 1. samudragAmI,samudra me .n jAnevAlA seal N 1. eka bhA.nti kA samudrI jantu,sIla machhalI,2. mohara,Thapp A,chhApa,3. dR^iDhIkaraNa seal VT 1. mohara lagAnA,chhApa lagAnA,ThappA lagAnA,d R^iDha karanA seam N 1. sIvana,silAI,2. chihna,dAga,nishAna,patalI taha seam VT 1. silAI karanA,sInA,2. nishAna yA chihna karanA seaman N 1. nAvika,jahAja kA ek a karmachArI seamstress N 1. darajina,sInevAlI seaplane N 1. sAmudrika vAyuyAna seaport N 1. samudrataTa kA ba.ndaragAha,naukAshraya,2. bandaragAha yA la.ngarag Aha vAlA nagara search N 1. anusandhAna,khoja,parIkShA,talAsha,tahakIkAta search VT 1. anusandhAna karanA,khojanA,dekhanA,DhU.nDhanA,patA lagAnA,nA searchlight N 1. bahuta teja bijalI,battI seashore N 1. samudra ke kinAre kI bhUmi seasick A 1. samudra para kI bImArI se pIDita seaside N 1. samudra ke nikaTa kI bhUmI yA sthAna season N 1. mausama,R^itu,phasala,2. upayukta kAla,suavasara,3. svAdiShTa banAnA,svAda season VTI 1. taiyAra karanA,Adi banAnA,abhyasta karanA,2. majedAr a yA svAdiShTa karanA,badhAranA,chhau.nkanA,3. halkA karanA,4. ra.nga denA seaso nal A 1. mausamI seasoning N 1. svAdiShTa banAnevAlI vastu,chaTanI ityAdi,Ana.nd a baDhAnevAlI vastu

seat N 1. kurasI,be.ncha,Asana,chaukI,pIDhA,2. sadara,mukAma,3. pada,ohadA,4. gh ara,nivAsa sthAna,5. baiThaka,Asana seat VT 1. baiThAnA,sthApana karanA,kursI Ad i lagAnA secede VT 1. bAhara karanA,nikAla denA,alaga karanA secession N 1. tyAg a,phUTa,alaga honA seclude VTI 1. jana samUha se alaga karanA,pR^ithaka rahanA,n yAre rahanA seclusion N 1. alaga honA,viraktatA,pR^ithakatA,ekA.ntavAsa,ekA.ntat A second N 1. dUsarA,dvitIya,2. yuddha Adi me sahAyaka,3. minaTa kA sA.nThavA bh Aga second VT 1. madada karanA,sahArA denA second-ØÆè¿è A 1. purAnA,eka ke pAsa se dUsare ke pAsa AyA huA,bartA huA secondary A 1. dUsare daraje kA,apradhAna,mA tahata,amukhya,gauNa,nichalA secondly Adv 1. dUsare,dUsare sthAna me.n secrecy N 1. guptatA secret A 1. chhipA huA,gupta,dara-paradA,aprakaTa,gUDha,nirjana secr et N 1. bheda,marma,rahasya,paradA,guptatA secretariat N 1. sachivAlaya,lekhaka sachiva yA mantrI kA kAryAlaya secretary N 1. sachiva,lekhaka,mantrI,aphasara ji sake tAlluka mahakamA ho secrete VT 1. chhipAnA,lukAnA,2. sharIra ke rasa ko pR^ ithaka karanA,sharIra se nikAlanA secretion N 1. strAva,strAvaNa,2. sharIra se t yAga kiyA huA mala ityAdi secretive A 1. sharIra se rakta ityAdi nikAlanevAlA,sh arIra kA malotpAdaka,udrechaka sectarian A 1. sampradAya,visheSha sambandhI,sAmp radAyika,sAmpradAyika bhAva rakhanevAlA sectarian N 1. kisI pantha kA anuyAyI se ction VT 1. kATanA,2. a.nshanA,bhAganA,khaNDanA,3. daphAnA,dhArAnA sector N 1. e ka ya.ntra sekTara,2. trijyakha.nDa,vR^ittakha.nDa secular A 1. laukika,sa.nsArI ,gR^ihasthI,2. sau barasa me eka bAra AnevAlA secular N 1. sA.nsArika,gR^ihastha secure A 1. surakShita,nirbhaya,niHsha.nka,nishchita,sakushala,vishvAsayukta se cure VT 1. surakShita karanA,bImA karanA,2. bA.ndha rakhanA,3. hAsila karanA,prA pta karanA security N 1. surakShitatA,nirbhayatA,nishchitatA,bachAva,2. vishvAsa ,3. bImA,4. bandhaka,jamAnata sedan N 1. DolI,moTarakAra,nAlakI,pAlakI,ta.njAna sedate A 1. dhIra,dhImA,ga.nbhIra,sthira sedation N 1. darda dUra karanevAlI auS hadhI,shA.ntikara auShadhI sedative A 1. santoSha denevAlA,santoShadAyaka,shA.nt ikara sedative N 1. darda dUra karanevAlI auShadhI,shA.ntikara auShadhI sedentar y A 1. jisa me bahuta baiThane kI AvashyakatA ho,2. gatihIna,manda,susta,gatirah ita,anudyogashIla sediment N 1. talachhaTa,gAda,maila sedition N 1. da.ngA,hulla Da,balavA,vidroha,rAjadroha seditious A 1. upadravI,rAjadrohI,bagAvata kA seduce VT 1. bahakAnA,phusalAnA,2. bigADanA,naShTa karanA,3. dhokhA denA seduction N 1 . dhokhA denA,phareba,lAlacha,phusalAhaTa,dama,jhA.nsA see N 1. bishapa adhikArI kA kShetra,pAdarI kA sthAna see VT 1. dekhanA,dR^iShTi karanA,avalokana karanA, 2. mAlUma karanA,samajhanA,gaura karanA,3. mulAkAta karanA,bhe.nTa karanA,4. cha ukasI karanA,dekha bhAla karanA seed N 1. bIja,2. nasala,aulAda,3. santAna,va.ns ha,4. jaDaZ,mUla,bIja,Ara.nbha seed VT 1. bIja utpanna karanA,bIja DAlanA,bonA

seedless A seedling N seeing Conj seeing N seek VT seem VT seeming A seesaw N se esaw VT seethe VTI segment N segregate VT segregation seine N seismic A seismolo gy seize VT seizing N seizure N seldom Adv select VT selection N selenium N self A self N self Pron selfish A selfishness sell VT sell-°¨½è N seller N semblance N semester N semi N semiannual seminal A seminary N senate N senator N send VT send-°·è·è sender N sendoff N senile A senility N 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. N 1. 1. N 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. N 1. 1. 1. 1. 1. 1. A 1. 1. 1. 1. 1. N 1. 1. 1. 1. bIjarahita a.nkura,paudhA jo bIja se ugA ho,paudhA yaha dekhate hue,chU.nki,isal ie ki najara,nigAha,dR^iShTi talAsha karanA,DhU.nDhanA,surAga lagAnA,2. mA.nganA ,prArthanA karanA,3. pIchhA karanA,khadeDanA pratIta honA,jAna paDanA,anukUla ho nA,yogya honA,prakaTa honA prakaTa,dikhalAvaTI laDako.n ka khela,jhUlA,2. utAra chaDhAva upara nIche honA,jhUlanA,hilanA,idhara udhara honA ubAlanA,khaulAnA,jos ha denA,ubalanA,sIjanA kha.nDa,phA.nka,hissA,TukaDA,2. vR^itta kha.nDa pR^ithaka karanA,alaga rakhanA 1. pR^ithakatva,judAI,viyoga,alagAva mahAjAla bhUkampa sam bandhI 1. bhUgola vidyA kabjA karanA,pakaDanA,dharanA,chhInanA pakaDa,dhAraNa,ad hikAra kara lenA,kabjA karanA grahaNa,dhAraNa,haraNa,pakaDa,jabtI,2. gR^ihita va stu,jabta kI huI chIja kabhI kabhI,thoDA,birale chuna lenA,chhATanA,bInanA,berAn A chunAva,pasanda,intakhAba,2. chunI huI vastu,3. sa.nkalana gandhaka ke prakAra kI eka dhAtu Apa,khuda,svaya.n,vahI,apanA,nija kA Apa,svaya.n,a.nga vA sharIra, AtmA,2. Atmahita Apa,khuda,svaya.n svArthI,matalabI,svArthaparAyaNa 1. svArthapa rAyaNatA,khudagarjI bechanA,bikrI karanA,vyApAra karanA bikA huA bechanevAlA,bik rI karanevAlA,vyApArI sAdR^ishya,eka rUpatA,AkAra,rUpa chhaH mAsa kA samaya AdhA ,ardha 1. arddhavarShIya,arddhavArShika,ardhasAla,chhaH mAsika bIja sambandhI,vI rya sambandhI,2. asalI,prAthamika,maulika,Adi kA,buniyAdI pAThashAlA,vidyAlaya,m adarasA,kalija,makataba ma.ntrI sabhA,vyavasthApikA sabhA,yunIvarsiTI ke praband ha karane vAlo.n kI sabhA sabhAsada,seneTa kA membara bhejanA,paThAnA,phe.nkanA, DAlanA 1. prasthAna,ravAnagI bhejanevAlA,ravAnagI karane vAlA prasthAna,ravAnagI buDhApe kA buDhApA,vR^iddhAvasthA,2. buDhApe ke kAraNa durbalatA

senior N seniority N sensation N sense N artha,tAtparya senseless A sensibility sensible A sensitive A sensual A sensuality sensuous A sentence N sentence VT se ntiment N sentimental sentimentality sentinel N sentinel VT sentry N separate A separate VT separately separation ,3. tyAga separatist sepia N sept N septic A s epulchre N sepulchre VT sequel N sequence N sequester VT sequestration sera N se re N serene A serenity N serge N sergeant N serial A series N serious A seriousn ess 1. 1. 1. 1. uchchatara,jyeShThatara,jyeShThatA,avasthA yA pada me.n baDA shreShThatA,jyeShTh atA,avasthA yA pada kI baDAI indriyaGYAna,indriyabodha,2. khalabalI,josha,halach ala indriya,GYAna shakti,2. hosha,havAsa,bodha,GYAna,samajha,indriyabodha,viveka ,3. mata,4. 1. nirarthaka,nAdAna,achetana,buddhihIna,aGYAnI,behosha,nirjIva N 1. bodha,mAlUm a karane kI shakti,samajha,sUkShmendriyatva,chaitanyatA,sUkShmata 1. indriyo.n s e GYAna hone vAlA,indriyagamya,indriyagochara,shIghra chetana sachetana,GYAnI,bu ddhimAna 1. sachetana,shIghragrAhI,2. chhUne se sikuDane vAlA,3. nAjuka,sUkShma 1. indriya viShayaka,indriyo.nko sukha dene vAlA,indriya priya,viShayI indriya l olupa,viShayAsakta N 1. viShaya bhoga,viShayAsakti 1. indriya sambandhI,indriya viShayaka,indriyo.n kA 1. vAkya,pada,vachana,ukti,2. nirNaya,da.nDAGYA,vichAra,t ajavIja 1. tajavIja sunAnA,sajA kA hukma denA,da.nDAGYA denA 1. bhAva,rAga,buddh i,mata A 1. bhAvita,rasika,rasiyA,hradayavedhaka,sarAga N 1. bhAvukatA,nAjuka,kh yAlI,rasikatA 1. paharedAra,chaukIdAra,santarI 1. paharA denA,chaukIdArI karanA 1. santarI,paharevAlA sipAhI 1. pR^ithaka kiyA huA,alaga 1. pR^ithaka karanA,ala ga karanA,alaga honA,pR^ithaka honA Adv 1. pR^ithaka pR^ithaka,alaga alaga N 1. pR^ithaka karanA,viyoga,bhinnatA,pR^ithakatva,alagAva,shodhana,khaNDana,phUTa,2. vishleShaNa N 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. N 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. N 1. pR^itha ka honevAlA,vimukha,viruddha eka prakAra kI machhalI,2. gaharA kAlA ra.nga jAti, va.nsha,gharAnA,kula,gotra,2. gherA,ahAtA saDAnevAlA,galAnevAlA kabra,samAdhi gA DanA,daphana karanA,samAdhi banAnA pariNAma,natIjA,anta,phala krama,anukrama,shr eNI,silasilA,taratIba pR^ithaka karanA yA honA,2. judA karanA,alaga honA,ekA.nta me.n rahanA 1. chheda,roka,dhana kA alaga karanA,samAja se alaga karanA sarAya, panthashAlA,pathikAshrama sUkhA,murajhAyA huA nirmala,sApha,sthira,chupachApa,dh ImA,shAnta,dhIra,2. eka sammAna sUchaka upAdhi shAnti,dhIratA,svachchhatA sarja, eka UnI kapaDA sArjaNTa,eka sainika padAdhikArI,2. sarvochcha shreNI kA vakIla s ilasilevAra,kramika,kramAnusAra pa.nDita,shreNI krama,taratIba,mAlA,2. shreNI dh Ira,gambhIra,sa.njIdA,bhArI,2. aparihAsI,sachchA,3. bhArI,jokhima kA 1. sa.njIda gI,gambhIratA,baDA dhyAna

sermon N 1. dharmopadesha,2. gambhIra salAha,upadesha serpent N 1. sA.npa,sarpa, 2. eka kisma kI AtishabAjI,agnikrIDA serpentine A 1. sarpavata,pe.nchadAra serpe ntine N 1. sarpavata,pe.nchadAra serum N 1. khUna kA pAnI,dUdha kA pAnI servant N 1. naukara,chAkara,dAsa,mulAjima,sevaka,TahaluA serve VT 1. sevA karanA,kAma k aranA,Tahala karanA,naukarI karanA,kAma nikAla denA,kAma AnA nA,2. AGYA pAlana k aranA,kahanA karanA,3. pUjA karanA,ArAdhanA karanA,4. sahAyatA karanA,kAma kA ho nA 5. denA,bA.nTa denA,bhojana parosanA,6. hAjira rahanA,7.paryApta honA service N 1. sevA,Tahala,naukarI,kAma,pada,2. ArAdhanA,pUjA,3. jahAjI naukarI,4. lAbha, phAyadA ,5. meja para rikAbiyo kI taratIba serviceable A 1. kAma kA,kAma AnevAlA ,upayogI,sevA karane yogya servitude N 1. gulAmI,tAbedArI,dAsapanA,dAsatva sesam e N 1. tila session N 1. sabhA ityAdi kI baiThaka,kachaharI kA laganA,adhiveshan a,2. sabhA kAla,adhiveshana kAla vakta ijalAsa set A 1. dR^iDha,sthApita set N 1 . asta honA,DUbanA,2. dastA,jatthA,joDA set VT 1. baiThAnA,rakhanA,dharanA,2. gA DanA lagAnA,sthApita karanA,ropanA,bonA 2. pahale se niyatakaranA,3. denA,lagAnA ,4. ThIka karanA,5. prakAsha karanA,dikhalAnA,6. niyama karanA,7.ghabaDAnA,8.mUl ya samajhanA,9.jaDanA set-ʸè³è N 1. roka,bAdhA,vighna set-¨Èè N 1. Arambha kara nA,khaDA karanA setback N 1. roka,bAdhA,vighna setter N 1. chiDiyA pakaDane vAlA shikArI kuttA,2. akShara baiThAnevAlA,kampojITara setting N 1. asta,DUbanA sett le N 1. U.nche pushta kI kurasI,U.nche pusta kI bai.ncha,chaukI settle VT 1. sth Apita karanA,baiThAnA,ThaharAnA,2. nirNaya karanA,taya karanA,3. shA.nta karanA, 4. basAnA,5. dhImA karanA,6. chukAnA settlement N 1. jamAva,baiThAva,bandobasta, nibaTArA,2. vAsa,nI bastI,upanivesha,3. chukautA,4. strI dhana settler N 1. basa ne vAlA,nivAsI,nayA basane vAlA seven N 1. sAta sevenfold A 1. sAta guNA sevente en N 1. satraha seventeenth A 1. satrahavA.n seventh A 1. sAtavA.n seventieth A 1. sattaravA.n seventy N 1. sattara sever VT 1. pR^ithaka karanA,alahadA karanA, alaga rakhanA,pR^ithaka honA,alaga honA several A 1. bhinna,pR^ithaka,alaga,2. a neka,kI severance N 1. pR^ithakatva,viyoga,judAI,ba.nTavArA severe A 1. sa.njIdA ,gambhIra,kaThina,kaThora,teja,kaShTadAyaka,dAruNa,duHkhadAyaka sew VT 1. sInA s ewage N 1. nAlI se bahanevAlA pAnI ityAdi sewer N 1. sInevAlA,darjI,2. nAlI,morI sewerage N 1. nAliyA.n,nAlI dvArA pAnI Adi kA nikAla

sex N 1. li.nga bheda,jAti,strI purUSha bheda sexton N 1. girajAghara kA eka oha dedAra vA adhikArI,kabra khodanevAlA sexual A 1. strI vA purUSha dharma sambandh I shabby A 1. maile kuchele kapaDe pahane hue,nIcha,kutsita shackle N 1. beDI,ja .njIra,pakaDI shackle VT 1. beDI DAlanA,ja.njIra DAlanA,kaida karanA,rokanA shad N 1. eka prakAra kI machhalI shade N 1. chhAyA,parachhAI,a.ndherApana,aprakAsha ,2. sharaNa,chhAyA,3. paradA,4. bhUta,5. ra.nga kA darjA shade VT 1. chhAyA kara nA,dhUpa se bachAnA,rakShA karanA,a.ndherA karanA shades N 1. mare huo.n kA sthA na,bilakula a.ndherA shadow N 1. chhAyA,parachhAI.n,pratibi.nmba,2. halkA pratir Upa,3. chhAyAmAtra,asAra vastu,4. bhUta,chhalAvA shadow VT 1. chhAyA karanA,a.nd herA karanA,parachhAI.n kI taraha prakaTa karanA,chhipAnA,2. pIchhe pIchhe lage rahanA shady A 1. chhAyAdAra,chhAyAjanaka,chhAyA ke bhItara honA,2. dhUpa se rak Shita,3. sa.nshyI shaft N 1. tIra,lambA tIra,2. Da.nDA,chhaDa,3. rapa kI Da.nDI, 4. bama,5. hathiyAra kI muThiyA,6. khAna me.n kA rAstA shaggy A 1. jhabarA,bAlad Ara,khuradarA shake N 1. hilAva,DagamagAhaTa,ka.npaka.npI,2. ragaDa,sa.ngharSha, 3. chIra shake VT 1. hilAnA,Andolita karanA,2. ka.npAnA,tharatharAnA ( AvAja ka. npAnA yA laharAnA,DagamagAnA) 3. jhADa DAlanA,jhaTakAranA,phe.nka denA,4. dera k arAnA,5. chhuTakArA pAnA,6. kA.npanA,tharatharAnA,hilAnA shake-¿åÂèÆè N 1. bista rA,bichhaunA shaky A 1. kamajora,DagamagAtA huA,asthira,DhIlI,phaTI huI,chhidray ukta,darAradAra shale N 1. bhUsI,chhilakA,2. eka prakAra kA patthara shall VT 1. bhaviShyakAla sUchaka kriyA sahAyakanA sham A 1. jhUThA,nakalI,banAvaTI sham N 1. banAvaTa,jhUTha,pAkha.nDa sham VT 1. dhokhA denA,ThaganA,banAvaTa karanA sham ble VI 1. bhadde taura para chalanA,maTaka kara chalanA shambles N 1. kasAIkhAnA ,kaliyA bAjAra shame N 1. lajjA,lAja,shiShTatA,2. lAja,sharma,apamAna,tiraskAra, sharma yA lajjA kA kAraNa,lajjA shame VT 1. lajjita karanA,sakuchAnA,lajAnA,beij jata karanA,ha.nsI uDAnA shameful A 1. lajjita,nindanIya,burA shameless A 1. nir lajja,avinIta,dhR^iShTa,nirlajjatA kA shampoo VT 1. mAlisha karanA,dabAnA,khUba mala mala kara dhonA shamrock N 1. tipatiyA,tIna pattI kI ghAsa shank N 1. TA.ng a kA ghuTane se pA.nva taka kA bhAga,pi.nDulI,2. hathiyAra kA Da.nDA shanty N 1. kuTI,jhopaDI,kuTiyA,2. mallAho.n kA gAna shape N 1. shakla,sUrata,rUpa,AkAra ,2 . namUnA,3. dhyAna,vichAra,4. rUpa,prakAshana shape VT 1. banAnA,sA.nche me DhAl anA,gaDhanA,mUrtI banAnA,2. biThAnA,niyama karanA,vichAranA shapely A 1. suDaula ,achchhI shakla kA,surUpa shard N 1. ThIkarA,khaparA,2. a.nDe kA chhilakA share N 1. bhAga,hissA,bakharA,2. sheara bhAga,3. hala kA phala,hala kA lohA share VTI 1. bA.nTanA,bhAga karanA,hissA lenA,sharIka honA shareholder N 1. hissedAra,paT TIdAra,sAjhI shark N 1. shArka machhalI,2. dhokhA dene vAlA,Thaga

shark VTI 1. jaLI yA chhala se uThA lenA,ThaganA,chorI karanA,pAkhaNDa se jIvikA chalAnA sharp A 1. patalI dhAra kA,painA,teja,tIkShNa,nukIlA,chokhA,2. chaukasa ,chaukannA,3. chubhanevAlA,4. pracha.nDa,5. teja,6. chAlAka,chatura sharp N 1. t eja AvAja,sa.ngIta kA eka svara sharp VTI 1. teja karanA,chaukhA karanA,2. dagA denA,chhala karanA sharp-×èØå°½áÏè N 1. achchhA nishAnA mArane vAlA,nishAnebAja sharpen VTI 1. teja karanA,sAna dharanA,teja honA sharper N 1. Thaga,chhalI,dhok hA dene vAlA sharply Adv 1. tejI se,jaLI se,shIghratA se sharpshooter N 1. achch hA nishAnA mArane vAlA,nishAnebAja shatter VTI 1. TukaDe TukaDe karanA,TukaDe Tu kaDe honA,chIranA,khaNDa khaNDa karanA,betaratIba karanA,krama bigADanA,pAgala k aranA shave N 1. hajAmata,2. patalA TukaDA,3. kATa shave VI 1. dADhI banAnA,hajA mata banAnA shave VT 1. kATanA,chhIlanA,patalA banAnA shaver N 1. hajjAma,nAU,2. luTerA,mu.nDane vAlA shawl N 1. shAla,dushAlA she Pron 1. yaha vA vaha strI she ar VT 1. kai.nchI se kATanA,kataranA,kATanA shears N 1. kai.nchI,kataranI,2. bhA rI vastu uThAne kA eka ya.ntra sheath N 1. miyAna,gilApha,khola sheath VT 1. miy Ana banda karanA shed N 1. chhappara,jho.npaDA,osArI,sAyabAna shed VT 1. bahAnA, nikAlanA,chhoDanA,DhalakAnA sheen N 1. chamaka,jyoti,roshanI sheep N 1. bheDa,bh eDI,meSha sheik N 1. shekha shekel N 1. yahudiyo.n kA eka purAnA sikkA shelf N 1 . tAka,alamArI,2. chapaTI nikalI huI chaTTAna shell N 1. chhilakA,khola,gho.nghA ,moharA,2. bama kA golA,3. tAbUta,ThaTharI shell VT 1. chhilakAnA,dAne ko bAla s e nikAlanA,chhilakA phe.nkanA,2. bama ke golo.n se uDA denA shellfish N 1. gho.n ghA,sIpadAra machhalI shelter N 1. ADa,sharaNa,panAha,Ashraya,2. rakShaka,sa.nra kShaka shelter VTI 1. rakShA karanA,badhAnA,chhipAnA,2. Ashraya lenA,sharaNa me jAnA shelve VTI 1. tAka para rakhanA,multavI karanA,DhAlU honA shepherd N 1. gaD ariyA,gallAbAna,charavAhA,2. grAma pAdarI sheriff N 1. shahara vA jile kA hAkima ,2. phaujadAra,3. sheripha sherry N 1. spena kI eka prakAra kI a.ngUrI sharAba s hield N 1. DhAla,pharI,bachAva,rakShA,ADa shield VT 1. DhAla se rokanA,rakShA ka ranA,bachAnA,rokanA shift N 1. tabadIlI,parivartana,2. upAya,panAha,sharaNa,a.nt ima sAdhana yA upAya,3. phareba,4. janAnI kuTI,kamIja shift VTI 1. badalanA,eka sthAna se dUsare sthAna me.n jAnA yA le jAnA,2. naye kapaDe pahinanA,kapaDe bada lanA,3. chalanA,4. nayA udyama karanA,5. upAya karanA,chAla chalanA shilling N 1 . eka agre.njI mudrA,2. shili~Nga

shin N 1. paira kA agalA bhAga,agra ja.nghA,2. nalI shine N 1. dhUpa,khulA mausa ma,chamaka,roshanI,jyoti,raunaka shine VI 1. chamakanA,roshana honA,jagamagAnA,p rasannachita yA prasanna honA shingle N 1. patalA takhtA,golagola patthara yA go TiyA jo samudra yA nadI ke kinArepara ho ,2. roDe shingle VT 1. patale takhte yA roDo.n se pATanA shingles N 1. eka roga,khujalI,dAda shiny A 1. chamakIlA,rosha na,sApha,khulA ship N 1. pota,jahAja ship VTI 1. jahAja para lAdanA,2. jahAja kI naukarI karanA,3. jahAja para naukara rakhanA,4. jahAja para savAra karanA ship builder N 1. jahAja banAnevAlA shipbuilding N 1. jahAja kA banAnA shipment N 1. jahAja kI ladAI yA bharAI,2. jahAja me.n lAdI huI vastu shipping N 1. naukA samU ha,2. pAnI kI rAha se bhejanA,3. jahAja chalAnA,4. jahAja se mAla bhejane kA mah asUla shipwreck N 1. chaTTAna se TakarAkara naukA kA nAsha ho jAnA shipwreck VT 1. chaTTAna Adi se TakarAkara naShTa karanA,nAsha karanA shipyard N 1. jahAja ba nAne yA marammata karane kA sthAna shire N 1. prA.nta,2. jilA,3. mulka kA hissA, 4. desha kA eka visheSha bhAga shirk N 1. kAma chora,chAla bAja shirk VTI 1. bac hanA,khisakanA,jI churAnA shirt N 1. kamIja,kurtA,sharTa shiver N 1. TukaDA,phA. nka,patalA TukaDA,TUTana,2. jhurajhurI honA,ka.npaka.npI shiver VTI 1. kA.npanA, ka.npAnA,hilAnA,tharatharAnA,2. TukaDe TukaDe karanA,chUra chUra karanA shoal @ 1. jhu.nDa,giroha,samUha,2. retI,bAlU kA Dhera shoal VT 1. bhIDa lagAnA,samUha k aranA,2. paTa jAnA,retI paDa jAnA,chhichhalA ho jAnA shock N 1. dhakkA,dhamaka,s a.ngharSha,Takkara,muThabheDa,AkramaNa,laDAI,aparAdha,2. dahala,sadamA,dhakkA,na so.n kI jhanajhanAhaTa shock VT 1. bhaya dikhAnA,choTa pahu.nchAnA,Takkara denA, aprasanna karanA shocking A 1. udvegakara,aprItikara,chau.nkAnevAlA shoddy A 1. nikammA,bekAma shoddy N 1. purAne UnI kapaDe kA banA huA kapaDA shoe N 1. pAdukA ,jUtA,2. nAla shoe VT 1. jUtA pahanAnA,nAla lagAnA shoelace N 1. jUte kA phItA s hoemaker N 1. mochI,jUtA banAnevAlA shoestring N 1. jUte kA phItA shoo VT 1. bhA gonA,chale jAo nA shoot VTI 1. golI mAranA,bANa mAranA,chhoDanA,chalAnA,2. khila nA,kalI nikalanA,3. nikalanA nA,4. dauDanA,gujaranA,jhapaTanA,5. dhaDakanA,6. a. nkura nikalanA,7.baDhanA,unnati karanA shooter N 1. golI chalAne vAlA,tIra mAran e vAlA,2. phe.nkane yA chalAne kA hathiyAra shop N 1. dUkAna,hATa shop VI 1. dUk Ana para saudA mola lene ke liye jAnA,hATa bajAra karanA shopkeeper N 1. dukAnad Ara shopping N 1. bAjAra karanA shore N 1. samudra kA kinArA,samudra taTa,2. Tek a

shore VT 1. Teka lagAnA short N 1. chhoTA,adIrgha,laghu,nATA,sa.nkShipta,mukhtas ara,kama,2. thoDA,apUrNa,nyUna ,3. nikaTa,pAsa,4. sa.nkShepa,sArA.nsha short-ÑÛÔ á¿è A 1. alpAyu,cha.nda roja,kama umra short-×ÛµèØè½á¿è A 1. adUradarshI,kShINa dR^iShTI,kama najara,alpadarshI,jisako dUra dekha na paDe ,2. asAvadhAna shortag e N 1. kamI shorten VT 1. kama karanA,paTAnA,chhoTA karanA shorthand N 1. sa.nkS hiptAkSharalipI,mukhtasaranavIsI,sa.nkShepa lekha shortly Adv 1. jaLI me,thoDI d era me.n,2. sa.nkShepa se shortness N 1. chhoTAI,kamI,laghutA,nyUnatA shorts N 1 . bhUsI,chokara,2. eka prakAra kA jA.nghiyA shot A 1. golI mArane kA kAma,2. phe .nka kara mArane kA hathiyAra,3. golI,chharrA,4. nishAnA mAranevAlA 4. DA.nDa li yA huA dravya,5. ginatI should VT 1. chAhiyenA shoulder N 1. kandhA,2. sahArA sh oulder VT 1. kandhA mAranA,dhakkA denA,kandhe para chaDhAnA shout N 1. shora,gul a gapADA,hullaDa,2. jaya jayakAra,prasha.nsA dhvani shout VT 1. shora machAnA,ch illAnA shove N 1. dhakkA,relA shove VT 1. DhakelanA,relanA,dhakkA denA shovel N 1. khurapA,belachA shovel VT 1. belachA se phe.nkanA show N 1. tamAshA,ThATha,pr akAsha,dikhAvA,pradarshana,ADambara,lIlA,kautuka,kautUhala show VTI 1. dikhalAnA ,jAhira karanA,prakAsha karanA,batalAnA,rAha batalAnA nA,2. prakAshita karanA,di khAI denA,prakaTa honA,dekhanA shower N 1. bauchhAra,jhaDI,rela pela shower VTI 1. barasanA,barasAnA,udAratA pUrvaka denA,bhara denA,jhaDI lagAnA showy A 1. dik halAvaTI,numAishI,bhaDakIlA,ra.ngIlA shred N 1. katarana,dhajjI,TukaDA shred VT 1. TukaDe TukaDe karanA,kataranA,dhajjI utAranA shrew N 1. jhagaDAlU aura chiDac hiDI strI,karkashA,laDAkina shrewd A 1. naTakhaTa,chiDachiDA,dhUrta,chAlAka,chat ura shriek N 1. kilakArI,chillAhaTa,chIkha,kUka,karkashanAda shriek VT 1. chillA nA,chi.nghAranA,kikiyAnA,lalakAranA shrift N 1. pApamochana,AchArya ke pAsa pApa kA svIkAra shrill A 1. karNavedhI,mahIna AvAja kA,teja,chubhatI huI shrill VT 1 . teja aura mahIna AvAja denA shrimp N 1. eka prakAra kI sIpa vA chhilakedAra da sa pA.nva kI machhalI,jhI.nge kI kisma kA eka jAnavara shrine N 1. pavitra dravy AgAra,mandira,tIrthasthAna,puNyasthAna shrink N 1. sikuDana,simaTana,jhijhaka sh rink VTI 1. sikuDanA,hichakanA,pIchhe haTanA,sikuDAnA,jhijhakanA,alaga ho jAnA s hrivel VTI 1. sikuDana paDanA yA DAlanA,jhurrI paDanA shroud N 1. kaphana,shava paridhAna,murdA lapeTane kI chAdara shroud VT 1. murde para kapaDA DAlanA,chhipA nA shrub N 1. chhoTA peDa,jhADI,2. madirA

shrubbery N shrug N shrug VTI shudder N shudder VT shuffle N shuffle VT shun VTI shunt VTI shut A shut N shut VTI shut-¿åÂèÆè shut-°·è·è shut-°·è·è shutdown N s hutdown VT shutout N shutout VT shutter N shuttle N shy A shy N shy VT shyness N sick A sicken VTI sickening A sickle N sickly A sickly Adv sickness N side A si de N side VT sideways Adv siding N siege N sieve N sieve VT sift VT sigh N sigh VT sight N significance 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. N N VT 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1 . 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. N jhADI,bana kandhA jhADanA sikoDanA,sameTanA,kandhA sikoDanA yA Upara karanA yA j hADanA ka.npaka.npI,tharatharAhaTa kA.npanA,tharatharAnA gaDabaDa karanA,TAla ma Tola,2. tAsha kI herA pherI,3. dhokhA,chAlAkI tAsha ko hera phera karanA,TAla ma Tola karanA,bAta palaTanA,2. gaDabaDa karanA,ulaTa palaTa denA alaga rahanA,kinA rA karanA,bachAnA,dUra rahanA,TAla jAnA,nakAranA,asvIkAra karanA relagADI haTAnA ,rAha badalanA,rAha chhoDanA,kinAre honA,muDanA banda banda khiDakI,jhilamila ba nda karanA,mU.ndanA,bheDanA,bAhara nikAlanA,kaida karanA,banda honA 1. kAma band a kara denA 1. banda karanA 1. banda kara denA kAma banda karanA kAma banda kara denA bAhara rokanA bAhara roka denA,bhItara na Ane denA kivADa,jhilamilI,pardA, chika,jhA.npa shaTala,DharakI lajIlA,sa.nkochI,2. Darapoka,bhIru,3. chaukannA la jIlA,sa.nkochI jhe.npanA,chau.nkanA,bhaDakanA nA,2. kataranA lajIlA,sa.nkochI ru gNa,rogI,bImAra,kisI roga se pIDita,2. jisakA jI machalatA ho,3. duHkhI,udAsa bI mAra karanA,bImAra honA,duHkhI banAnA,2. durbala honA duHkhada,bImAra,jalAnevAlA ,aruchikara ha.nsiyA,darA.ntI bImAra,roga shIla,rogihA,susta,durbala,bImAra sA s ustI se,bImArI kI hAlata me.n rugNatA,roga,bImArI,2. matalI pakShIya,kinAre kA,b agalI,tirachhA,TeDhA,lage lage,eka hI va.nsha kA kinArA,hAshiyA,dala,tarapha,pak Sha,bagala,pasalI taraphadArI karanA,pakSha karanA,pakSha lenA,nA karavaTa ke ba la,tirachhA rela kI dUsarI chhoTI paTarI 1. ghera,gherA DAlanA,2. nagara pariveS hThana chhalanI,jharanA chAlanA chhAnanA,chAlanA,2. parakhanA,nirNaya karanA gah arI sA.nsa,Aha,niHshvAsa,dIrghashvAsa Aha bharanA,Tha.nDI sA.nsa lenA,kheda kara nA,ra~nja karanA,Aha se prakaTa karanA dekhanA,dR^iShTi,darshana,najara,avalokan a 1. mahatva,gaurava,pratiShThA,artha,abhiprAya

significant A 1. sArthaka,artha prakAshaka,sUchaka,udbodhaka,mahatvapUrNa signif y VT 1. sUchita karanA,batAnA,prakaTa karanA,varNana karanA,2. abhiprAya rakhanA ,artha rakhanA silence N 1. chuppI,niHshabdatA,shabdAbhAva,mauna,2. chhipAva,gup tatA silence VT 1. chupa karanA,mauna karanA,mu.nha banda karanA silent A 1. chu pa,mauna,sunasAna,khAmosha,shA.nta,sthira,niHshabda silica N 1. patthara silk N 1. reshama yA reshamI kapaDA silkworm N 1. reshama kA kIDA silky A 1. reshamI,na rma,komala,chikanA sill N 1. dehalIja,chaukhaTa silly A 1. mUrkha,anADI,bholA,du rbala silly N 1. mUrkha silt N 1. pAnI ke bahAva se lAyI huI miTTI yA reta silve r A 1. chA.ndI kA silver N 1. chA.ndI,chA.ndI kA rupayA ityAdi silver VT 1. chA. ndI chaDhAnA,chA.ndI kI kalI karanA silverware N 1. chA.ndI ke jevara silvery A 1. chA.ndI ke sadR^isha,ujjavala,sapheda,chamakIlA,chA.ndI chaDhA huA similar A 1. samAna,sadR^isha,ekasA similarity N 1. samAnatA,sadR^ishyatA,sAdR^ishya simil arly Adv 1. usI prakAra,sAdR^ishya se,eka bhA.nti simmer N 1. thoDA thoDA kholan A,gunagunAhaTa simmer VT 1. dhIre dhIre khaulanA,simasimAnA simple A 1. sIdhA,ak elA,nirA,sAdA,bholA,mUrkha,2. nirdoSha,niShkapaTa,shuddha,svachchha,sarala simpl e N 1. jaDI,bUTI simple-¬ª¨¤½Û°Æè N 1. ekavarNa samIkaraNa simplification N 1. l aghukaraNa,sarala karane kA kAma simplify VT 1. spaShTa karanA,sarala karanA,sAd hAraNa karanA simply Adv 1. sApha sApha,saralatA se,niShkapaTatA se,2. aGYAnatA se,mUrkhatA se simulate A 1. banAvaTI,jhUThA,jAlI,bahAnebAja simulate VT 1. naka la karanA,svA.nga karanA,bheSha badalanA,bahAnA karanA simulation N 1. banAvaTa, kapaTa,pAkhaNDa,chhadmaveSha dhAraNa simultaneous A 1. samakAlIna,eka hI samaya kA,samakAlika simultaneous-¬ª¨¤½Û°Æè N 1. dvivarNa yA yugapatta samIkaraNa sin N 1. pApa,aparAdha,doSha,khatA sin VT 1. pApa karAnA,aparAdha karAnA since Conj 1 . kyo.nki,isalie,isa kAraNa se since Prep 1. se,pashchAt,sIdhe se sincere A 1. s achchA,kharA,shuddha,svachchha,niShkapaTa sincerely Adv 1. ImAnadArI se,niShThA se,shuddhatA se,sachchAI se sincereness N 1. ImAnadArI,sachchAI,kharAI,niShkapaT atA,svachchhatA,yathArthatA sine N 1. rekhA visheSha,jIvA,dvijyA sine Prep 1. hI na,rahita,binA sing VTI 1. gAnA,2. sarAhanA,prasha.nsA karanA singe VT 1. jalAnA ,jhulasAnA,nA

singer N single A single N single VT singly Adv singular A sinister A sink N sin k VT karanA,ghaTAnA sinker N sinking N sinner N sinus N sip N sip VT siphon N si r N sire N siren N sister N sisterhood sit N karanA,kachaharI sit VT site N sitt ing N situated A situation N six N sixfold A sixteen N sixteenth A sixth A sixth N sixtieth A sixtieth N sixty N sizable A size N size VT skate N skate VT skele ton N sketch N 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. gAnevAlA,gavaiyA,gAyaka eka,akelA,kevala,alaga,nyArA,2. ku.nvArA,avivAhita,3. sa chchA,4. svachchha eka,akelA,alaga,2. ku.nvArA,avivAhita chunanA,chhA.nTanA,nA a kelA,eka eka kara ke ,2. sachchAI se,kharAI se eka vachana,2. baDA,vikhyAta,3. a nokhA,nirAlA,akelA,advitIya bAyA.n,2. burA,ashubha,kuTIla,manahUsa,kapaTI,beImAn a si.nka,nAlI,morI DubAnA,girAnA,2. nirAsha karanA,3. dabAnA,4. khodanA,5. prave sha karanA,baiThanA,6. kama 1. bojha jisase machhalI pakaDane kI DorI Adi DUba jAye,2. DUbane vAlA AdamI yA chIja 1. DUbanA 1. pApI,pAtakI,doShI 1. moDa,2. chheda,darAra,3. khADI,4. nAsUra 1. ghU.nTa,chusakI 1. ghU.nTa lenA,suDakanA,chUsanA,chATanA 1. TeDhI nalI,nAlI, eka ya.ntra 1. mahAshaya,mahodaya,janAba,sAhaba,bahAdura 1. pitA,purakhA,kartAra ,2. narapashu,3. rAjA sAhaba,rAjA kA sambodhana 1. eka gAnevAlI samudrI parI,moh inI strI,ThaganI 1. bahina,jIjI,bhaginI N 1. eka mata yA sa.npradAya kI striyo.n kA samAja,bhaginI samAja,2. bahinapana,bhaginItva 1. baiThanA,aDDepara baiThanA ,baserA lenA,ArAma karanA,paDanA,rahanA,senA,a.nDo para baiThanA,2. sabhA karanA ,3. ThIka honA,phabanA 1. Asana jamAnA,baiThAnA 1. sthAna,jagaha,sthiti,Thaura 1 . baiThaka,ArAma karanA,2. sabhA,jalasA,baiThaka,ijalAsa 1. sthita,sthApita 1. s thiti,sthAna,Thaura,avasthA,gata,gau.n,pada,ohadA,padavI,naukarI 1. chhaH 1. chh aH gunA 1. solahavA.n bhAga 1. solahavA.n 1. chhaThavA.n 1. chhaThavA.n bhAga 1. sATha 1. sAThavA.n bhAga 1. sATha 1. DIlavAlA,bahuta lambA chauDA,baDA 1. AkAra ,pariNAma,DIla,2. saresa,lAsA 1. parimANa bA.ndhanA,AkAra ke krama se rakhanA,2. saresa lagAnA 1. barpha para chalane kA jUtA,2. eka prakAra kI machhalI jisakI pITha para kA.nTA hotA hai 1. skeTa jUtA para chalanA 1. asthipa.njara,sharIra k A asthimAtra,ThaTharI,2. DhA.nchA,khAkA 1. kachchA DhA.nchA,nakshA,masaudA,sthUl a lekha

sketch VT sketchy A skew A skewer N skewer VT skid N skiff N skill N skilled A s killet N skim N skim VTI skimmer N skin N skin VT skinny A skip N skip VT skippe r N skirmish N skirmish VT skirt N skirt VTI skittish A skull N skull-¸Èè N sky N skylark N skylight N skyline N skyscraper skyward A slab N slack A slack N sla cken VT slag N slam N slam VTI slander N slander VT slanderous slang N slant N s lant VTI 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. N 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. A 1. 1. 1. nakshA khI.nchanA,khasarA banAnA,DhA.nchA banAnA,masaudA karanA,sthUla varNana k aranA DhA.nchA yA khAkA vAlA,adhUrA,a.nshapUrNa TeDhA,tirachhA kabAba kA sI.nkac hA,kIla,sIkha,salAI sIkha me.n pironA phisalana Do.ngI,chhoTI nAva vidyA,guNa,pr avINatA,nipuNatA nipuNa,guNI,paTu,chatura,kushala kaDedAra DegachI,chhoTA kaDedA ra haNDA yA baTuA jhAga,phena,phaphU.ndana jhAga yA phena yA malAI utAranA,2. ch hUte hue chale jAnA kalachhI,jharanI khAla,chamaDA,chhAla,chhilakA,jhillI khAla yA chamaDA khI.nchanA,chhilakA utAranA,2. dhokhA denA,3. chamaDA maDhanA yA lagA nA chamaDAdAra,kevala chamaDAdAra uchhala,kUda,phalA.nga,2. bhUla,chhUTa,chUka c hhoDa jAnA,bhUla jAnA,bhUla karanA,2. kUdanA,uchhalanA saudAgarI jahAja kA mAlik a,2. kUdanevAlA halkI laDAI,laDAI bhiDAI,jhagaDA halkI laDAI laDanA,thoDe thoDe Adamiyo.n se laDanA skarTa,kora,chhora,A.nchala,kinArA gheranA,chhora para honA lajIlI,bhIru,bhaDakIlI,cha.nchala,chapala khopaDI,kapAla aisI TopI jo sira para jamakara baiTha jAye AkAsha,gagana,AsamAna,a.ntarikSha chakravAka,lavA jharokhA, roshanadAna kShitija,AkAsha vR^itta 1. bahuta U.nchI vastu,gaganasparshI vastu,k I koTho.n kA bhavana ityAdi AkAsha kI ora takhtA,sa.ngamaramara yA dUsare pattha ra kI paTiyA,chakkI kA paTarA yA takhtA DhIlA,manda,nirbala,susta koyale kA chUr A,rAkha Adi DhIlA karanA,manda karanA,nirbala karanA,kama karanA,susta yA shithi la honA dhAtu kA maila,jvAlAmukhI,pahADa kI kITa dhaDaka,jora jora se banda kara nA,mAranA,jora se mAranA kala.nka,apayasha,apavAda jhUThA kala~Nka lagAnA,doSha lagAnA,apavAda karanA,apayasha denA 1. mithyAvAdaka,mithyA,nindaka,jhUThA,kala.n kI ga.nvAru bolI jhukA huA,TeDhA,tirachhA tirachhA karanA yA honA,DhAlU honA

slanting A 1. TeDhA,tirachhA,jhukA huA slap N 1. tamAchA,chapata,thappaDa,dhaula slap VT 1. chapata jamAnA,tamAchA mAranA,dhaula mAranA slash N 1. chIra,kATa,ch Aka slash VTI 1. lambe TukaDe kATanA,choTa se girA denA slate N 1. sleTa,eka pra kAra kA patthara slate VT 1. sleTa se pATanA slaughter N 1. hatyA,vadha,sa.nhAra slaughter VT 1. hatyA karanA,vadha karanA slaughter-Øå¨×á N 1. mA.nsa ke lie jA navara mArane kA sthAna slaughterhouse N 1. mA.nsa ke lie jAnavara mArane kA sth Ana slave N 1. dAsa,TahaluA,chAkara,ki.nkara slave VT 1. dAsatva karanA,parishra ma karanA,gulAmI karanA slavery N 1. ki~NkaratA,gulAmI,dAsatA,dAsatva slavish A 1. dAsa sambandhI,dAsavata,kamInA,nIcha,parishramI slay VT 1. mAra DAlanA,vadha karanA,ghAta karanA sledge N 1. bhArI hathauDA,2. barpha para chalane vAlI gADI sledge-ØÌèÌáÏè N 1. hathauDA sleek A 1. chikanA,chamakIlA sleek VT 1. chikanA,ch amakAnA sleep N 1. vishrAma,ArAma,nI.nda,nidrA,2. mR^ityu sleep VT 1. sulAnA,ArA ma karAnA,vishrAma karAnA,2. maranA,mAranA sleeper N 1. sonevAlA,2. slIpara,laka DI kI phATa sleet N 1. me.nha aura barpha yA olo.n kI eka sAtha varShA sleet VT 1. me.nha ke sAtha olA yA barpha barasanA sleeve N 1. AstIna,kapaDe kI bA.nha sl eeve VT 1. bA.nha lagAnA,2. chupake chupake ha.nsanA,bA.nha se ADa karake ha.nsa nA sleigh N 1. barpha para chalane kI gADI ( be pahiye kI gADI) sleight N 1. jug ata,dhUrtatA,chhalabala,DIThabandI,najarabandI,chAlAkI slender A 1. dubalA,patal A,kShINa,nirbala slice N 1. phA.nka,phA.nkI,TukaDA,2. chauDA,chAkU slice VT 1. p hA.nka nikAlanA slide N 1. phisalane vAlI vastu,chikanI aura barAbara rAha,phisa lanI jagaha,phisalAva,2. miTTI kA Dhera,girAva slide VT 1. phisalanA,sarakanA,kh isakanA,rapaTanA slight A 1. kShINa,nirbala,tuchchha,chhI.nTA,patalA slight N 1. bhUla,avaGYA,apamAna slight VT 1. tuchchha jAnanA,halkA samajhanA,bhUla jAnA sl im A 1. patalA,nirbala,tuchchha, slime N 1. chipakatI huI vastu,lasalasI miTTI,c hikanI miTTI slimy A 1. chikanI miTTI kA,chikanA,lasalasA,chipachipA sling N 1. gulela,patthara phe.nkane kA hathiyAra,2. gophana,3. paTTI jo ghAyala hAtha Adi ke lie gale me DAlI jAtI hai,4. chhI.nkA sling VT 1. gulele se phe.nkanA,2. rass I se laTakAnA slip N 1. phisala,khasaka,2. bhUla,galatI,3. DAlI,4. TukaDA,paTTI slip VTI 1. phisalanA,binA jAne nikala jAnA,khisakanA,2. bhUla karanA,3. kalama karanA,4. chUkanA

slipper N 1. slippery A 1. slipshod A 1. slit N 1. slit VT 1. slither VI 1. sliv er N 1. sliver VT 1. sloop N 1. slop N 1. slop VT 1. slope N 1. slope VTI 1. slo ping A 1. sloth N 1. slouch N 1. slouch VTI 1. slough N 1. slow A 1. sludge N 1. slug N 1. sluggish A 1. slum N 1. slumber N 1. slumber VI 1. slump N 1. slump V TI 1. slur N 1. slur VT 1. slush N 1. sly A 1. smack N 1. smack VTI 1. small A 1 . small N 1. smallpox N 1. smart A 1. smart N 1. smart VI 1. smart-ÌåÆáÍè N mall Aho.n kA inAma smash VT 1. smatter VI 1. smattering N smear N 1. slIpara,betalA jUtA,DhIlA jUtA chikanA,2. asthira,anishchita,3. apavitra slIpara pahane hue,betalA yA chaporA jUtA pahane hue,2. be paravAha,asAvadhAna chora,kA Ta,lambA chheda,darAra la.nbA la.nbA chIranA,kATanA,darAra karanA phisalanA,sara kanA lambA TukaDA la.nbe la.nbe TukaDe kATanA yA phADanA eka mastUla kA jahAja s harAba,pIne kI vastu,TharrA sharAba ga.ndalA karanA DhAla,jhukAva jhukAnA,DhAlU honA,jhukanA kramashaH nimna,DhAlU,jhukA huA,DhaluA,2. tirachhA Alasya,sustI,kAh ilI nIchI dR^iShTi,2. ga.nvArU chAla udAsa karanA,2. jhukAnA,jhukanA ghasAva,dal adala,kIchaDa,2. sA.npa kI ke.nchula,3. surdAra khAla dhImA,2. AlasI,susta,3. Dh IlA,acheta,Tha.nDA,manda,moTI samajha kA,4. sacheta,shA.nta,akriyAshIla miTTI,kI chaDa,2. chUra kiyA huA barpha susta,AlasI AdamI,2. eka prakAra kA gho.nghA Alas I,dIrghamUtrI,2. dhImA,DhIlA,mandagati,3. akriyAshIla gandI galI,mailA kuchailA mauhallA U.ngha,jhapakI,halkI nI.nda U.nghanA,jhapakI lenA Dhera,2. mUlyo.n me.n ekAeka ghaTatI ikaTThA karanA,2. chahabachchA Adi me.n ekAeka gira paDanA dAga, chihna,2. apratiShThA,halkA apavAda sustI se karanA,2. chhipAnA,3. mailA karanA, bigADanA,4. apamAna karanA,apratiShThA karanA narma miTTI,kIchaDa sayAnA,2. dhUr ta,makkAra,kapaTI,3. gupta taDAkA,2. svAda,3. chapata,4. chhoTA jahAja chUmanA,2 . o.nTho.n se chapachapa kA shabda karanA,3. svAda lenA,4. chaTakhAnA,mAranA chh oTA,alpa,kShudra,laghu,thoDA,kama,2. nirbala,3. tuchchha,nIcha kisI vastu kA chh oTA yA patalA bhAga chechaka,shItalA tIkShNa,tIkhA,kaDA,2. shIghra,phurtIlA,chat ura,3. nayA,tAjA,4. banA ThanA smArTa,bA.nkA,chhailA,2. tIvra vedanA,darda,TIsa tIkShNa vyathA anubhava karanA,TIsa mAranA,tIvra duHkha mahasUsa karanA 1. dhana jo kisI sa.nkaTa se bachane ke liye diyA jAye,harajAnA,2. ghAyala sipAhiyo.n yA TukaDe TukaDe karanA nirarthaka bAta karanA,thoDA GYAna rakhanA 1. alpa GYAna,U parI GYAna dAga,dhabbA,kala.nka,2. chikanI vastu,3. marahama

smear VT smell N smell VTI smelt N smelt VT smelter N smile N smile VT smirk N s mirk VI smite VT smith N smock N smoke N smoke VTI smoker N smoky A smooth A smo oth VT smother N smother VT smoulder VI smudge VT smug A smuggle VT smuggler N s mut N smut VT snack N snag N snail N snake N snake-µå¨Ïè¿è snap N snap VTI snare N snare VT snarl N snarl VI snatch VT sneak N sneak VI sneaking A sneaky A snee r N 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. N 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. chupaDanA,2. lesanA,potanA,lagAnA,3. mailA karanA gandha,bAsa gandha lenA,sU.ngh anA,2. mahakanA,ga.ndha denA eka prakAra kI chhoTI machhalI dhAtu ko galA kara s vachchha karanA dhAtu galAnevAlA muskurAhaTa,2. sahAyatA,dayA prasanna honA,musk urAnA,2. dayA karanA,sahAyatA karanA,3. ha.nsI uDAnA banAvaTI ha.nsI banAvaTI ha .nsI ha.nsanA harAnA,2. kaShTa denA,daNDa denA sunAra,luhAra,dhAtu kA kAma karan e vAlA striyo.n kA kurtA,kamIja dhuA.n,dhUmrapAna dhuA.n denA,2. dhuA.n lagAnA,s ulagAnA,3. tambAkU sigareTa Adi pInA tambAkU pIne vAlA,2. dhuA.n se sukhAne vAlA dhuA.ndAra,dhUmramaya,sadhUma,dhue.n se bharA huA chikanA,chamakIlA,sama,2. mR^ idu,madhura bhAShI,3. sarala chikanA karanA,sama karanA,2. sugama karanA,3. shAn ta karanA,4. khushAmada karanA dhuA.n,dhUla,2. ghabarAhaTa galA gho.nTa kara mAr a DAlanA,sA.nsa rokanA sulaganA,dhadhakanA,isa prakAra jalanA ki jvAlA na nikale nA miTTI lapeTanA,2. dhabbA lagAnA,3. kAlA karanA banA ThanA,chhaila chhabIlA,2. apane hAla me.n masta mahamUlI mAla ko binA kara diye hue le AnA yA le jAnA,cha ukI mAranA usa prakAra mAla le Ane yA le jAne vAlA,usa jahAja jisa me.n ukta pra kAra mAla Aye jAye koyale kA chUrA yA kAjala,2. dhuA.n yA kAjala kA dhabbA,3. pa udhe kA eka roga,giravI,4. durvachana kAjala kA dhabbA lagAnA,kAlA karanA,dhumai lA karanA,giravI lagAnA bhAga,2. bhoga,jalapAna,nAshtA TahanI,2. gA.nTha,3. nika lA huA dA.nta gho.nghA,jo.nka,2. kAhila,AlasI manuShya,3. dhImI chAla se,dhIre d hIre sA.npa,nAga,sarpa 1. chachai.nDA tarakArI taDaka,eka eka TUTa,kaDakaDAhaTa, 2. chhoTA tAlA chaTakanA,kATa khAnA,taDakAnA,2. chuTakI bajAnA phandA,2. jAla,3. pakaDa,4. pAsha pha.nsAnA,2. phusalAnA laDAI,jhagaDA gurrAnA,ghuDakanA jhaTa ch hIna lenA,jhapaTa lenA nIcha,adhama manuShya saraka jAnA,chupake se chale jAnA,2 . giDagiDAnA,pA.nva para giranA nIcha,adhama,2. ka.njUsa nIcha,2. ka.njUsa ghR^i NA kI dR^iShTi,2. nakachaDhI bolI TholI,3. upahAsa

sneer VI sneeze N sneeze VT snicker VI sniff VTI snip N snip VT snipe N snob N s nooze N snooze VT snore VI snort N snort VI snout N snow N snow VI snow-×èØå¬ sn owfall N snowshoe N snowy A snub N snub VT snuff N snuff VI snuff-ÊåÄè snug A sn ug VI so Adv soak VTI soap N soap-Æݽè N soap-ÂåÏè½è soapy A soar N soar VI sob N sob VI sober A sober VTI sobriety N sociable A social A socialism N socialist N 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. N 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. N 1. 1 . 1. 1. 1. 1. N 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. nAka chaDhAnA,bolI TholI mAranA,2. ha.nsI uDAnA chhI.nka chhI.nkanA makkArI se h a.nsanA sU.nghanA,nAka se suDakanA kATa,kaTAva,kapaDe kA chhA.nTana,katarana kat aranA,kATa DAlanA chahA( eka prakAra kA pakShI) ,2. mUrkha dehAtI ga.nvAra jo bh adratA anukaraNa kare,2. jUtA banAne vAlA U.nghAI,jhapakI sonA,U.nghanA kharrATA lenA,sote samaya nAka se shabda nikAlanA kharrATA,nAsikA dhvani nathune kI rAha se shabda nikAlanA,kharrATA bharanA,gharagharAnA thUthana,pashu ke Age nikalI h uI thuthanI,2. To.nTI barpha,pAlA barpha paDanA 1. barpha me.n pahanane kA chauD A jUtA barpha kA giranA,girI huI Dhera barpha kA pahanane kA chauDA jUtA barpha se bharA huA,himamaya,shveta lakaDI kI gA.nTha,2. roka,DA.nTa,ghuDakI,3. chhoTI chapaTI Upara ko kuchha muDI huI nAka kataranA,2. rokanA,3. DA.nTanA,4. chhoTI a ura chapaTI kuchha Upara ko muDI huI ( nAka) nA sA.nsa ke sAtha khI.nchanA,suDak anA,sU.nghanA,2. gula kATanA sA.nsa lenA 1. su.nghanI kI DibiyA pAsa,chipaTA huA ,2. ArAma dene vAlA,sukhada,3. gupta chipaTanA,pAsa leTanA isa prakAra,itanA,2. aise,3. isalie,ataH,ateva,4. isa samaya,5. khaira,achchhA bhigonA,sokhanA,2. bhI ga jAnA,3. chUsanA sAbuna rIThA,paudhA jisa se dhone ke kAma kI vastu nikalatI h ai 1. rIThA,paudhA jisa se dhone ke kAma kI vastu nikalatI hai sAbuna kI taraha, sAbuna lagA huA,2. chApalUsI karane vAlA,chApalusI kA U.nchI uDAna U.nche para u DanA,chaDhanA sisakI sisakanA,subakanA sa.nyamI,2. sacheta,Ape me.n,3. shAnta,4. gambhIra sudha yA hosha me.n lAnA yA AnA,2. pratyeka avasthA me.nnA sa.nyama,pa raheja,gambhIratA sa.nsarga shIla,2. sneha vR^iddhi,3. melI,milanasAra sAmAjika, janasa.ngraha sa.nba.ndhI,milanasAra,sa.nsargashIla samAjata.ntra,samAja sAmyavA da samAjata.ntravAdI,samAjasAmyavAdI

socialize VT society N sociologist sociology N sock N socket N sod N soda N sofa N soft A soften VTI soil N soil VT sojourn N sojourn VI solace N solace VT sola r A solder N solder VT soldier N sole A sole N sole VT solely Adv solemn A solem nity N solicit VT solicitation solicitor N solid A solid N solidarity solidify V T solidity N soliloquy N solitary A solitude N solstice N soluble A solution N k aranA solve VT solvency N solvent A 1. 1. N 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. N 1. 1. 1. N 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. sAmAjika yA sa.nsargashIla banAnA,2. sAmyavAda ke anusAra rachanA sabhA,samAja,m aNDalI,sa.ngati,sAjhA,sa.npradAya 1. shAstra kA GYAtA samAjatatva,samAja shAstra mojA,pAyatAvA,jurrAba,2. abhinetAo.n kI jUtI ghara,chheda,2. A.nkha vA dA.nta A di kA ghara ghAsa milI huI miTTI,2. ghAsa kI jaDa sahita DhelA,dUbachaurA soDA,k hAra,eka prakAra kI sajjI soDA seja,pala.nga,shayyA komala,narma,sukumAra,mulAya ma,2. chikanA,3. svachchha,4. dhImA,5. mR^idu,madhura komala karanA yA honA,namr a karanA,sukumAra banAnA,2. dhImA honA yA karanA miTTI,chikanI miTTI,bhUmi,dhara tI,2. khAda,3. kIchaDa,ga.ndagI mailA karanA,ga.ndA karanA,apavitra karanA,2. dh abbA lagAnA,3. khAda DAlanA thoDe dina kA nivAsa,DerA thoDe dina ke liye rahanA, DerA karanA sA.ntvanA,AshvAsana,dhIraja,DhADhasa,2. mana bahalAva,vinoda prasann a karanA,2. dhIraja denA,sA.ntvanA denA,3. ArAma denA,4. shA.nta karanA saura,sU rya sa.nba.ndhI,sUrya kA joDa,TA.nkA TA.nkA lagAnA,joDanA,sudhAranA sipAhI,saini ka,yoddhA akelA,eka,nirAlA,2. avivAhita talA,jUte kA talA,2. eka prakAra kI mach halI talA lagAnA akele,kevala dharma sa.nba.ndhI,2. gambhIra,banAvaTI gambhIra,3 . pavitra devakarma,2. gambhIratA mA.nganA,2. prArthanA karanA,3. ichchhA rakhan A 1. prArthanA,vinatI vakIla,mukhtAra,bairisTara,kAnUnI salAha dene vAlA Thosa,2 . gambhIra,3. kaDA,4. bhArI,5. arthamaya Thosa vastu,pi.nDa,2. pi.nDa,Thosa,ghan a 1. svArtha yA sampatti yA bhoga tathA kArya Adi me.n sAmAjika samatA vAda,2. e ka sAtha rahanA Thosa karanA,kaDA karanA,ghana karanA Thosapana,dR^iDhatA,ghanat A AtmabhAShaNa,bAtachIta jo apane Apa se kI jAye akelA,nirAlA,2. ekAntavAsI,3. a .ndherA ekAnta,akelApana,2. ekAnta jagaha,ja.ngala,ujADa,maru bhUmi krA.nti gala ne ke yogya,vileya pighalAva,vilayana,galAva,ghulAva,2. samAdhAna,vyAkhyA,3. ala gAva,TUTaphUTa,antara,4. uttara hala 1. kholanA,2. spaShTa karanA,3. samajhanA,4. vyAkhyA karanA,5. a.nsha alaga kara nA 1. R^iNa bhara dene kI kShamatA,R^iNa shodhana kShamatA 1. galAne vAlA,drAvav aka,2. R^iNa chukA dene ke yogya,R^iNa shodhana kShama

sombre A some Adv somehow Adv sometime Adv sometimes Adv somewhat Adv son N son¦Æè-ÑÂè song N soon Adv soot N soot VT soothe VT sop N sophisticate sordid A sor e A sore Adv soreness N sorrow N sorrow VI sorrowful A sorry A sort N sort VTI s ortie N soul N sound A sound N sound VTI sounding N soup N sour A sour VTI sourc e N south A south Adv south N southeast A southeast N southern A southernmost so uthward Adv southwest N souvenir N 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. N 1. 1. 1. 1. 1. 1. VT 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. A 1. 1. 1. kAlA,2. a.ndherA,dhu.ndhalA,3. udAsa koI,kuchha,thoDA,ekAdha,lagabhaga,eka bhAga kisI prakAra se,kisI Dha.nga se pahale,pUrva samaya me.n,2. eka samaya me.n,kis I samaya,3. kabhI kabhI kabhI,kisI kisI samaya me.n ki.nchita,kuchha,thoDA,kuchh a kuchha laDakA,beTA,putra,2. pitA kA pratirUpa honA,pitA ke guNa yA avaguNa rak hane vAlA putra honA 1. dAmAda,jamAI gIta,2. rAga,3. bhajana thoDe kAla me.n,shI ghra,jaLI,abhI,turanta kAjala,kAlikha kAjala lagAnA,kAjala se kAlA karanA mIThI bAto.n se prasanna karanA,khushAmada yA chApalUsI karanA,shAnta karanA,halkA kar anA bhigoI huI vastu,2. jo vastu shAnti ke liye dI jAye,tara nivAlA 1. kutarka k aranA,bigADanA,bhraShTa karanA kamInA,2. mailA,gandA,3. lobhI,lAlachI,4. ka.njUs a,kR^ipaNa sukumAra,2. shIghrakopI,3. duHkhadAyI,kleshakArI bahuta,atyanta,adhik atA se,2. duHkhadAI rUpa se vedanA,pIDA,2. sukumAratA shoka,gama,duHkha,2. kheda duHkhI honA,shoka karanA,udAsI chhAnA khedayukta,2. khinna,3. shokArta,udAsa,ga magIna udAsa,duHkhI,2. shokArta,3. adhama,nIcha,tuchchha jAti,2. bhA.nti,prakAra ,Dha.nga,3. akSharo.n kA mela krama se alaga alaga karanA,kramabaddha karanA,chh A.nTanA,2. chunanA,3. joDanA,joDa honA ghere hue sthAna se senA kA dhAvA jIva,At mA,prANa,2. buddhi,3. mana,hR^idaya pUrA,2. samUchA,3. niroga,cha.ngA,ThIka,4. b hArI,5. sachchA shabda,AvAja,2. DamarUmadhya,3. ghAva kI gaharAI nApane kA yantr a bajAnA,2. thAha lenA,gaharAI nApanA,3. shabda karanA thAha lenA,2. AvAja karan A shorabA,jhola,jUsa khaTTA,2. kaDavA,3. chiDachiDA khaTTA karanA,khaTTA honA,2. chiDachiDAnA,chiDachiDA honA mUla,2. srota,3. udbhava,udbhava sthAna,nikAsa,4. prathama kAraNa dakShiNa dakShiNa kI ora dakShiNa,2. dakShiNI desha dakShiNa pUr va koNa sambandhI,dakShiNa pUrvI Agneya koNa,pUrva aura koNa dakShiNI,dakShiNa k I ora kA 1. saba se dakShiNI dakShiNa kI ora dakShiNI pashchimI koNa nishAna,chi hna

sovereign A sovereign N sovereignty soviet N sow N sow VTI space N space VT spac ious A spade N span N span VT spaniel N spank VI spank VT spar N spar VI spare A spare VTI sparing A spark N sparkle N sparkle VI sparrow N sparse A spasm N spa tter VT spatula N spawn N spawn VT speak VTI speaker N speakership speaking A sp ear N spear VT special A specialist speciality specialize laganA specially Adv s pecie N species N specific A 1. baDA,2. mukhya,pradhAna,3. shreShTha 1. rAjA,mahArAjA,adhipati,2. pau.nDa,i.n galistAna kI sone kA mudrA,sAvarena N 1. pradhAnatA,rAja,prabhutva,sattA,rAjya 1 . rUsa me.n eka chunI huI sabhA,2. rUsa kA krA.ntikArI shAsana 1. suariyA,shUkar I,suarI 1. bonA,2. phailAnA 1. prasAra,phailAva,AkAsha,2. dUrI,3. jagaha,sthAna, 4. antara 1. barAbara antara para lagAnA 1. lambA chauDA,chauDA,2. vistIrNa,3. v istR^ita,4. vishAla 1. kudAlI,2. tAsha me.n I.nTa kA ra.nga 1. nau i.ncha,bittA, 2. meharAba kI chauDAI,3. pUrA vistAra,pUrNa kAla 1. vittA se nApanA,2. meharAba banAnA 1. eka prakAra kA shikArI kuttA,2. khushAmadI AdamI 1. shIghra se chalan A,teja chalanA 1. khule hAtha se mAranA,thappaDa mAranA 1. sphaTika ke samAna ko I khanija padArtha,2. takhtA,3. jahAja kA mastUla,4. mukke bAjI 1. laDanA,jhagaD anA,2. muTThI chalAnA 1. alpa vyayI,mita vyayI,2. thoDA,kama,durbala 1. bachAnA, 2. rokanA,rukanA,3. chhoDanA,tyAganA,kShamA karanA,4. dayA karanA,5. kiphAyata k aranA 1. sa.nchayI,kama kharcha,bachAne vAlA,2. dayAshIla,kR^ipAlu,3. kama 1. ch i.ngArI,2. bA.nkA,chhailA,3. snehI 1. chi.ngArI,chamaka,jhalaka 1. chinagArI nik alanA,2. chamakanA,jhalakanA,jagamagAnA 1. gauraiyA 1. patalA,kama phailA huA,2. ghanA nahI.n,3. kama 1. akaDa,maroDa,ai.nThana,AkShepa,a.ngasa.nkocha 1. pAnI k IchaDa Adi DAlanA,2. apakIrti karanA,doSha lagAnA,apavAda karanA 1. malahama lag Ane kA aujAra,lepanI 1. machhalI yA me.nDhako.n ke a.nDe 1. a.nDe denA,boyAnA 1. bolanA,kahanA,bAta karanA,uchchAraNa karanA,bAta chIta karanA 1. bolane vAlA,va ktA,2. sabhApati N 1. bAtachIta,vArtAlApa 1. bolatI,2. hUbahU,jIvita,prAkR^itika 1. barachhI bhAlA 1. bhAlA mAranA,barachhI se mAranA 1. visheSha,2. anokhA,asAd hAraNa,asAmAnya,3. upayukta N 1. vaha manuShya jo kisI visheSha viShaya ke adhya yana me.n yA vyavasAya me.n lage N 1. visheShatA,2. guNa,visheSha bAta,svabhAva VTI 1. visheSha banAnA,2. eka visheSha viShaya ke adhyayana me.n yA eka visheSha vyavasAya me.n 1. 1. 1. 1. khAsa kara,visheSha karake,visheShataH rokaDa,nakada rUpayA,mudrA bhA.nti,prakAra,jAti,varga visheSha,2. jAtIya bhedaka,3. nishchita

specification specify VT specimen N specious A speck N spectacle N spectacles sp ectacular spectator N spectral A spectre N spectrum N speculate VT speculation l enA. speculative sa.nba.ndhI. speech N speechless speed N speed VTI speedy A spe ll N spell VTI spelling N spence N spend VTI spendthrift sperm N spew VT sphere N sphinx N spice N spice VT spider N spigot N spike N spike VT spiky A spill N s pill VTI spin VTI spinal A spindle N spine N N 1. 1. 1. 1. 1. N A 1. 1. 1. 1. 1. N A 1. A 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. N 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. visheSha varNana,2. visheSha lakShaNa,byaurA visheSha rUpa se yA nishchita rU pa se varNana karanA namUnA,2. Adarsha,3. pratirUpa satyAbhAsa,2. sudR^ishya,dik hAvaTI,Upara se dekhane me.n achchhA,3. dhokhe kA chittI,chhiTakI,chihna,dhabbA tamAsha,lIlA,2. kautuka svA.nga,3. chashmA 1. upanetra,chashmA 1. tamAshe kA,2. chashmA sa.nba.ndhI dekhane vAlA,tamAshabIna bhUta preta se sambandha rakhane vA lA,chhAyA sa.nba.ndhI chhAyA,2. bhUta,preta,pishAcha, rUpa jo A.nkha ba.nda kara ne yA pherane ke pIchhe dikhAI paDe. vichAra karanA,sochanA,2. lAbha kI AshA se vyApAra karanA.nA 1. vichAra,socha,yukti,kalpanA,upAya,2. vyApAra,adhika bhAva p ara bechane kI AshA se mAla mola 1. chintAvAna,dhyAnI,kAlpanika,avyavahArya,2. b ahuta lAbha kI AshA se kiyA huA vyApAra bhAShA,bolI,2. vAk shakti,bhAShaNa shakt i,3. bAtachIta,bolachAla,varNana,bhAShaNa,vyAkhyAna. 1. gU.ngA,avAk,mUka,chupa. shIghratA,jaLI,haDabaDI,dauDa,gati. jaLI karanA,2. phalIbhUta honA,3. jaLa bheja denA,4. sahAyatA karanA.nA utAvalA,jaLabAja,chAlAka,cha.nchala. kahAnI,kathA,2. mohana,AkarShaNa,3. jAdU,TonA,ma.ntra,4. alpa samaya,5. kAma kI pArI,badalI. hi jje karanA,akShara vinyAsa karanA,2. bArI se kAma karanA.nA hijje,akShara vinyAs a. khAdya bha.nDAra. vyaya karanA,uDA denA,naShTa karanA,uDAnA,luTA denA,2. bitA nA,kATanA,3. kharcha kara DAlanA.nA 1. ativyayI,uDAU. vIrya,bIja,dhAtu,2. machha lI yA me.nDhako ke a.nDe,3. jala jantuo ke sira kA tela. vamana karanA,nikAla DA lanA,kai karanA.nA golA,chakra,maNDala,daura,2. adhikAra prAnta,pada. eka kalpit a jantu jisakA sharIra si.nha kA sA aura mu.nha strI kA sA hotA hai. masAlA,2. n amUnA. masAledAra karanA.nA makaDI,makaDA. DATa. bAla,2. kIlA,khU.nTA,3. shUla. khU.nTA ThokanA.nA nukIlA,naukadAra. DATa. girA denA yA chhalakAnA,chhalakanA,ba hanA.nA kAtanA,ghUmAnA yA ghUmanA.nA rIDha sambandhI. takalA,dhurI,chhaDI rIDha, 2. kA.nTA,shUla.

spinner N 1. kAtane vAlA,2. makaDI. spinster N 1. kAtane vAlI strI,2. ku.nvArI k anyA. spiral A 1. pe.nchadAra,ghumAvadAra. spire N 1. ghumAvadAra lakIra,2. lape Ta,pe.ncha,3. mInAra,shikhara,4. ghAsa kA pattA. spirit N 1. sA.nsa,jIva,AtmA,2. bhUta,chhAyA,3. svabhAva,utsAha,sAhasa,4. tAtparya,bhAvArtha.,5. madyasAra,6. m adirA. spirited A 1. sAhasI,tIvra,sateja,praphullita,sajIva. spiritual A 1. Atmi ka,ashArIrika,mAnasika,dharma sambandhI,pavitra,adhyAtmika. spit N 1. thUka,2. s ikanA,sI.nka,3. dharatI jo samudra me.n chalI gI ho spit VTI 1. sI.nka se godanA ,2. thUkanA.nA spite N 1. dveSha,droha,virodha,baira spite VT 1. dveSha karanA,g hR^iNA karanA,chiDhanA spiteful A 1. dveShI,drohI,DAhI splash VTI 1. pAnI yA kIc haDa ke chhI.nTe DAlanA,chhI.nTe uDAnA spleen N 1. tillI,plIhA,2. dveSha,krodha, ra.nja,tApa-tillI,3. udAsI,chintA splendid A 1. chamakIlA,chaTakIlA,bhaDakIlA,dh UmadhAma kA,vishAla splendour N 1. jyoti,chamaka,vibhava,dhUmadhAma,vishAlatA sp lice VT 1. joDanA,sA.nThanA splint N 1. khapachchI splint VT 1. khapachchI bA.nd hanA splinter N 1. khapachchI,chhipaTI,khapAcha splinter VT 1. chIranA split N 1 . phADanA,darAra,chIra,phADa,judAI split VTI 1. chIranA,phADanA,dhajjI utAranA,a laga karanA,phaTa jAnA,2. judAI DAlanA,alaga karanA,phUTa DAlanA spoil N 1. lUTa ,DakaitI,nAsha,2. bigADa spoil VTI 1. lUTanA,2. naShTa karanA,bigADanA,3. saDAnA ,kharAba karanA spoke N 1. pahiye kA ArA,benI,tillI,2. sIDhI kA DaNDA sponge VI 1. spa.nja se dhonA,2. samudra sokha ikaTThA karanA,3. dUsare ke sira khAnA,tuch chha kAma se jInA sponsor N 1. dharmapitA,2. pratibhU,jAmina spoon N 1. chamachA ,karachhI,2. sIdhA mulAyama AdamI spoonful N 1. chamachA bhara,karachhI bhara,2. thoDI mAtrA sport N 1. khela,2. chhala,ha.nsI,3. khilaunA,4. shikAra,5. mana ba halAva,khela kUda spot N 1. dhabbA,chittI,bindu,2. jagaha,sthAna,3. kala.nka,doS ha spout N 1. nala,To.nTI,2. pAnI kA nala,pAnI jo samudra me.n phuhAre kI bhA.nt i uThatA hai spout VT 1. phuhAre kI bhA.nti pAnI chhoDanA,To.nTI me.n se nikalan A,2. bhArIpana se bAta kahanA spray N 1. pAnI kI chhI.nTa,2. shAkhA spread VTI 1 . phailAnA,phailanA,baDAnA,bichhAnA,tAnanA,kholanA,2. prasiddha karanA,prakaTa h onA,phailanA spring N 1. uchhala,kUda,phalA.nga,2. pIchhe haTanA,lachaka,3. lach akane kI shakti,4. lachakadAra vastu,5. basa.nta R^itu,6. srotA,jharanA,phuhArA spring VTI 1. kUdanA,uchhalanA,2. nikalanA,phUTanA,chau.nka uThanA,uganA,jamanA, prakaTa honA,3. harA bharA honA,4. lachakanA,uchhalanA,5. paidA karanA,6. uDAnA, jalAnA,7.cIranA,phADanA,jhukAnA spur N 1. kA.nTA,eDa,Thokara,gA.nTha,protsAhana, utsAhana,ukasAva spur VTI 1. aiDa mAranA,usakAnA,chhoDanA,dauDanA spurious A 1. banAvaTI,jAlI,jhUThA,2. jAraja spurn N 1. ghR^iNA pUrvaka,asvIkAra

spurn spurt spurt spurt sputter spy spy squabble squad VT N VI VT VTI N VTI VT N 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. ghR^iNA karanA,asvIkAra karanA,lAta mAranA,pAva se haTAnA,Thokara mAranA vega se nikAsa,uchhala,2. pracha.nDa prayatna nikalanA,uchhalanA,phUTanA,baha nikalanA, phUTa nikalanA nikAlanA,uchhAlanA thUkanA,lAra TapakAnA,2. jaLI bolanA,bakanA bh ediyA,jAsUsa,guptachara,guptadUta dUra se dekhanA,tAkanA,jhA.nkanA,DhU.nDhanA,pa tA lagAnA,bheda lenA,jAsUsI karanA,chhAnabIna karanA laDanA,rAra karanA,jhagaDA karanA sainya dala,samUha,chhoTA jhu.nDa,sainiko kA chhoTA jhu.nDa squadron N 1. savAro.n kA samUha,2. jahAjo kA beDA squalid A 1. mailA,malina,gan dA squall N 1. chillAhaTa,kUka,2. vAyu kA jho.nkA,A.ndhI squall VI 1. chillAnA,k IkanA squalor N 1. malinatA,gandagI squander N 1uDAU,apavyayI squander VT 1. uDA denA,vyartha vyaya karanA,luTAnA,naShTa karanA,ga.nvAnA square N 1. varga,samac haturbhuja,2. samakoNa nApane kA ya.ntra,3. barAbarI square VTI 1. varga karanA, samAnatA karanA,milAnA karanA,tulanA karanA,2. samakoNa karanA,3. moDanA,4. barA barI karanA,5. ThIka karanA,chukA denA,6. ThIka honA squarely Adv 1. vargamUla s quash N 1. dhamAkA,eka prakAra kA peDa squash VT 1. kuchalanA,pichakAnA,dabA den A,masalanA,toDa denA squat A 1. jhukA huA,2. nATA,ThiganA,moTA,3. bhaddA squat N 1. pAlathI squat VI 1. pAlathI mAra kara baiThanA squatter N 1. binA adhikAra k isI bhUmi para basane vAlA squaw N 1. amerikA kI AdivAsinI patnI,strI squeak N 1 . tIvra chillAhaTa,ati kaThora shabda squeak VT 1. chillAnA,chichayAnA,kUkanA,ki kayAnA squeal N 1. chillAhaTa,suara kI bolI squeal VT 1. chillAnA,chichayAnA,kUk anA,kikayAnA squeamish A 1. sukumAra,sundara,nakachaDhA squeeze N 1. dabAva,nich oDa,chApa squeeze VT 1. dabAnA,nichoDanA,chApanA,pIsa DAlanA,malanA,kuchalanA sq uint VI 1. tirachhA dekhanA,kanakhiyo.n se dekhanA squire N 1. mahAshaya,mahAnub hAva,eka shreNI kA a.ngrejI saradAra squirrel N 1. gilaharI,chikhura squirt N 1. pichakArI,2. pAnI kI teja dhAra squirt VTI 1. pichakArI mAranA,pichakArI chhoDa nA stab N 1. kho.ncha,bho.nka,hUla,2. gupta choTa stab VTI 1. chhurI mAranA,koch anA,bho.nkanA,2. vadha karanA,3. ghAyala karanA stability N 1. dR^iDhatA,sthirat A,dhIraja,sthAyitva stable A 1. sthira,suvyavasthita,TikAU,ThaharAU,dR^iDha,acha la,aTala,pAyadAra,pakkA stable N 1. ghuDasAla,tabelA

stable VI 1. ghuDasAla me.n rahanA stable VT 1. ghuDasAla me.n rakhanA yA bA.ndh anA stable-¬ª¨¦ÑÛÊèÏÛ¨Ìè N 1. sthAI sAmya stack N 1. Dhera,rAshi,TAla stack VT 1 . Dhera karanA,TAla lagAnA staff N 1. kisI vibhAga ke karmachArI,2. chhaDI,so.nT A,lAThI,sahArA,Da.nDA,3. padachihna,ballama,da.nDa,adhikAra chihna,4. kavitA kA eka shloka stag N 1. bArahasi.ngA stage N 1. ra.ngama.ncha,chabUtarA,machAna,pra darshana ma.ncha,2. vishrAma sthAna,sarAya,3. pada,avasthA stage VT 1. ra.ngashA lA me.n dikhAnA,nATaka khelanA,abhinaya karanA stage-¸å¤¸èØè N 1. kirAye kI gADI stagecoach N 1. kirAye kI gADI stagger VI 1. DagamagAnA,laDakhaDAnA,hichakichAn A stagger VT 1. sandeha me.n DAlanA,ka.npAnA,dhakkA pahu.nchAnA stagnant N 1. ba nda,ba.ndhA,sthira,2. gadalA,manda,AlasI,susta stagnate VI 1. bahanA,banda ho jA nA,sthira honA,rukanA stagnation N 1. sthiratA,rukAva,bandheja,aTakAva,apravAha, nishchalatA stain N 1. dhabbA,dAga,kala.nka,badanAmI,apayasha stain VT 1. dhabbA DAlanA,dAga lagAnA,2. ra.nganA,3. kala.nka lagAnA,badanAma karanA stainless A 1 . bedAga,niShkala.nka,bedhabbA stair N 1. sIDhI,2. nichalI ma.njila para stairca se N 1. sIDhI,jInA,sopAna stake N 1. dA.nva,2. khU.nTA,3. dharma hetu maraNa,4. aharana stake VT 1. khU.nTo.n se sImA bA.ndhanA,2. dA.nva lagAnA,bAjI lagAnA sta le A 1. bAsI,phaphU.ndA,phIkA,besvAda,dinI,nIrasa,purAnA stale N 1. lambI bhe.nT a,2. bhulAvA,phusalAvA,pralobhana,3. pashumUtra stale VI 1. laghusha.nkA karanA, peshAba karanA stalk N 1. DA.nTha,DAlI,2. akaDa kI chAla stalk VI 1. akaDa kara chalanA,ai.nTha kara chalanA,chupake chupake jAnA,chorI se jAnA stall N 1. ghuDa sAla,ashvasthAna,2. chabUtarA,chaukI,kursI,dukAna stallion N 1. sA.nDa,bIjAshva stalwart A 1. shUra,balI,poDhA,puShTa,balavAna stamina N 1. mukhya shakti,pradhA na bala,2. rahane kI shakti stamp N 1. muhara,chhApa,Daula,rUpa,AkAra,svabhAva,T happA kI huI vastu stamp VI 1. ThappA lagAnA,muhara lagAnA,mudrA banAnA,2. chitt a para a.nkita karanA stamp VT 1. pA.nva se pITanA,2. a.nkita karanA stampede N 1. Akasmika bhageDa,2. Dara kara sainiko.n kA bhAganA stampede VI 1. bhayabhIta hokara bhAganA stanch VI 1. thamanA,banda honA stanch VT 1. rokanA,thAmanA stand N 1. sthAna,jagaha,ThikAnA,aDDA,paDAva,ThaharAva,2. chabUtarA,tipAI,TikaTI AdhA ra stand VI 1. khaDA honA,khaDA rahanA,2. sahanA,rahanA,ThaharanA,3. rahanA,ruka nA,thamanA,4. jArI honA,jArI rahanA,5. saphala honA,6. sthira honA,apanI bAta pa ra sthira rahanA standard A 1. niyata bhAva,2. mAnanIya,pramANita

standard N 1. niyata,rIti,pariNAma,pramANa,jA.ncha,taula,2. jhaNDA,jhaNDA lagA h uA daNDa,patAkA,3. eka sIdhA khaDA peDa standing A 1. pakkA,ThaharA huA,sthAyI,s thira,banda,2. khaDA huA standing N 1. sthAyitva,astitva,ThaharAva,2. pada,prati ShThA,padavIbala,3. khaDA hone kA bala,Thaharane kA bala stanza N 1. shloka,dohA ,chha.nda staple A 1. nirdhArita,2. mukhya,mUla,baDA staple N 1. ga.nja,hATa,ma. nDI,2. mukhya upaja,jInsa,3. mukhyabhAga,masAlA,4. Una ityAdi kA dhAgA,DorA,5. k u.nDA,kulAba stapler N 1. vyApArI,vyavasAyI star N 1. tArA,sitArA,nakShatra,2. t Are ke AkAra kA chihna,esTariska,3. prasiddha manuShya,4. sammAna chihna,pratiSh ThA kA chihna star VT 1. tAre toDanA starboard N 1. jahAja yA naukA kA dAhinA bh Aga jaba koI manuShya usake sire kI ora mu.nha karakara khaDA ho starch N 1. kal apha,mADI starch VT 1. kalapha denA,mADI denA starchy A 1. kalaphadAra,kaDA,rUkh A stare N 1. TakaTakI,tAka stare VTI 1. ghUranA,tAkanA stark A 1. kaDA,poDhA,2. kevala,nirA,3. pUrA stark Adv 1. saba,sampUrNa rUpa se,bilkula starling N 1. sAr ikA,mainA starry A 1. tArAmaya,tAro.n se bharA huA start N 1. prasthAna,dhuna,ta ra.nga,2. ai.nThana,phalA.nga,3. chau.nka start VI 1. chalanA,prasthAna karanA,2 . jArI honA,TalanA,bhaDakanA,jhijhakanA,chau.nkanA start VT 1. Arambha karanA,2. sthAna se haTAnA,dauDAnA,bhagAnA,jArI karanA,chau.nkAnA startle VI 1. DaranA,ch au.nkanA startle VT 1. DarAnA,chau.nkAnA starvation N 1. upavAsa,bhUkho.n maranA starve VI 1. bhUkhe rahanA starve VT 1. bhUkho.n mAranA state N 1. dashA,avasth A,2. adhikAra,pada,dhUmadhAma,3. prajA,varga,4. rAShTra,rAjya,sarakAra state VT 1. prakaTa karanA,varNana karanA,nivedana karanA,kahanA stately A 1. U.nchA,utkR ^iShTa,gaurava yukta,shAnadAra,vishAla statement N 1. varNana,kathana,nivedana,v R^itAnta,vyAkhyAna,kathA,bayAna statesman N 1. rAjanItiGYa,rAjakAja kushala stat ical-¬ª¨¦ÑÛÊèÏÛ¨Ìè N 1. sthityAtmaka sAmya station N 1. sthAna,jagaha,ThikAnA,pa da,adhikAra,chaukI,chhAvanI,2. rela ke Thaharane kI jagaha,sTeshana,3. avasthA,d ashA,stIthi station VT 1. ThaharAnA,biThAnA,TikAnA,sthita karanA stationary A 1. sthira,achala,avarddhamAna,ThaharA huA,apragatishIla stern A 1. kaThora,kaDA,ru khA,karkasha,nirdaya stern N 1. jahAja yA nAva kA pichhalA bhAga,pR^iShTha bhAga stethoscope N 1. shabda se phephaDe kI vyavasthA jAnane kA ya.ntra stew VTI 1. dhIre dhIre ubAla kara pakAnA,dhImI Aga se pakAnA,se.nkanA,ubAlanA,churAnA stewa rd N 1. gumAshtA,kArindA,bhaNDArI,2. jahAja para kA sevaka

stewardess N 1. strI jo jahAja para naukarAnI kA kAma kare.n stich N 1. pada,bAt a,charaNa,misarA,2. peDo kI pa.nkti stick N 1. chhaDI,lAThI,be.nta,lakaDI,2. kho .nchA,3. TAIpa joDane kI paTarI stick VTI 1. bho.nkanA,chhedanA,chubhAnA,lagAnA, 2. chipakAnA,saTanA,sA.nTanA stickler N 1. jhagaDAlU,haThI,vAdI sticky A 1. chip achipA,lasalasA stiff A 1. kaDA,kaThora,kaThina,rukhA,haThI,majabUta stiffen VTI 1. kaDA yA kaThora karanA yA honA stifle VT 1. galA gho.nTa kara mAranA,galA gh o.nTanA,dabAnA,dAba rakhanA,mAranA,bujhAnA stigma N 1. dhabbA,baTTA,kala.nka,2. phUla ke garbha kesara kA sirA stigmatize VT 1. dhabbA lagAnA,baTTA lagAnA,kala. nka lagAnA stile N 1. sIDhI,pauDI still A 1. shAnta,sthira,achala,mauna,chupachA pa,niHshabda still Adv 1. abhI taka,2. sadA,3. tisa para bhI,tathApi,4. jisake p Ichhai.n still N 1. bhabhakA,arka khI.nchane kA Dega,bhaTThI still VT 1. chupa k aranA,sthira karanA,shAnta karanA,2. chuAnA,TapakAnA,khI.nchanA still-ÊåÏèÆè A 1 . marA paidA huA stillness N 1. shAnti,maunatA,niHshabdatA stilt N 1. eka lakaDI jisame.n pA.nva rakhakara chalate hai stimulant N 1. uttejaka auShadhi stimulat e VT 1. usakAnA,ubhADanA,aiDa lagAnA stimulation N 1. ubhADa,ukasAnA,uttejana st imulus N 1. aiDa,kau.nchA,ubhADa,ukasAnA,uttejana sting N 1. Da.nka,Da.nsa,chubh ana,Da.nka mAranA sting VT 1. Da.nka mAranA,kATanA,DasanA,duHkhAnA stingy A 1. l obhI,kR^ipaNa,mUma stink N 1. durgandha,kuvAsa stink VI 1. durgandha denA,basAnA stint N 1. sImA,2. roka,bandhana,3. parimANa stint VT 1. rokanA,aTakAva DAlanA, 2. sImA bA.ndhanA stipend N 1. vetana,daramAhA,mAsika,majUrI stipulate VI 1. hoD a karanA,niyama karanA,ba.ndheja karanA,sharta lagAnA,pratiGYA karanA stipulatio n N 1. hoDa,niyama,pratiGYA,sharta stir N 1. bechainI,raulA,haurA,halachala,haDa baDI stir VTI 1. hilAnA,usakAnA,ubhADanA,hilAnA,chalAnA,kArya karanA,phurtI kara nA stitch N 1. sIvana,TA.nkA,bakhiyA stitch VTI 1. sImAnA,TA.nkanA,joDanA,milAnA ,2. sIne kA kAma karanA stock N 1. tanA,DaNDA,DaNThala,2. kula,va.nsha,sa.ntAna, kuTu.nba,3. pU.njI,4. bhaNDAra,sAmagrI,5. gale me lapeTane kA kapaDA,gulUbanda,6 . gAya goru,Dhora,7.kampanI kI pU.njI jo bhAgo me.n ,ba.nTI rahatI hai,saTTA,8.s arakArI noTa,sarakArI mAla stock VT 1. ikaTThA karanA,bharanA,baToranA,Dhera lag AnA stockade N 1. kaTagharA,bADA jo lakaDiyo.n gADa kara banAyA jAtA hai stockad e VT 1. ukta bADA lagAnA stocking N 1. mojA,pAyatAvA stocky A 1. poDhA,chhoTA au ra moTA

stoic N 1. bairAgI,udAsI,jitendriya,udAsIna,jIno nAmaka dArshanika kA shiShya st oke VTI 1. Aga ukasAnA,Aga me.n lakaDI DAlanA stomach N 1. peTa,AmAshaya,koShTha ,jaThara,2. kShudhA,bhUkha,kAmanA,ichchhA stomach VT 1. krodha karanA,burA mAnan A,2. sahanA stone A 1. patharIlA,pAShANamaya,kaDA,kaThora stone N 1. patthara,pA ShANa,prastara,2. ratna,maNi,3. patharI,4. guThalI,chiyA ityAdi,5. 14pau.nDa ,( lagabhaga sAta sera) kA baTakharA stone VT 1. pattharo se mAranA,patharAva karan A,2. patthara lagAnA yA jaDanA stony A 1. pAShANamaya,patharIlA,pattharo se bhar A huA,patthara kA banA huA.kaDA,kaThora stool N 1. tipAI,chaukI,paTarA,pIDhA,2. pAkhAnA,dasta,malochchhAra stoop VTI 1. Age kI ora jhukanA vA jhukAnA.adhIna hon A,nihuranA,navanA,utaranA,nIche AnA,jhapaTTA mAranA stop N 1. ThaharAva,rukAva,r oka,vishrAma,aTakAva,2. vishrAma chihna,virAma stop VTI 1. banda karanA,mU.ndanA ,2. rokanA,aTakanA,Thahara jAnA,rukanA,ThaharAnA stoppage N 1. aTaka,roka,pratir odha stopper N 1. rokane vAlA,Thaharane vAlA,ba.nda karane vAlA,2. DATa,gaTTA,kA ga,3. la.ngara Adi ,bA.ndhane kI rassI storage N 1. godAma me.n mAla rakhanA,bha rAI,bharatI,2. mAla bharAI kA dAma store N 1. bhaNDAra,Dhera,2. koShAgAra,koThI, godAma,3. bahutAyAta,adhikatA store-Øå¨×á N 1. bhaNDAra,godAma storekeeper N 1. bha.nDArI,godAma kA mAlika storeroom N 1. vastuye.n rakhane kA kamarA.bha.nDAra ghara,godAma kA eka kamarA storey N 1. ma.njila,koThA,ma.ncha stork N 1. sArasa storm N 1. A.ndhI,a.ndhaDa,2. jhagaDA,balavA,3. chaDhAI,dhAvA,relA,AkramaNa stor m VI 1. A.ndhI yA a.ndhaDa chalanA,krodha me.n AnA,kruddha honA storm VT 1. dhAv A karanA,chaDhAI karanA stormy A 1. tUphAnI,prachaNDa,vAtamaya story VTI 1. kaha nA,varNana karanA stout A 1. balavAna,sAhasI,2. moTA,baDA stout N 1. eka prakAra kI madirA stove N 1. a.ngIThI,borasI,chUlhA,bhaTTI,bhADa stove VT 1bhaTTI me.n garma karanA stow VT 1. taha jamAnA,pAsa pAsa rakhanA,lAdanA,baToranA straddle V I 1. TA.nga phailAkara khaDA honA,yA chalanA straight A 1. sIdhA,sojhA,R^iju,sar ala,2. khaDA,3. uchita,kharA,niShkapaTa,ImAnadAra kA straight Adv 1. sIdhA,jhaTa paTa,turanta straighten VT 1. sIdhA karanA,sarala karanA straightforward A 1. kh arA,niShkapaTa,sIdhA,sarala,dR^iDha,sachchA strain N 1kaThina udyoga,parishrama, 2. maroDa,lachaka,mo.ncha,3. rAga,gIta,laya,4. mailAna,jhukAva strain VT 1. tAna nA,khI.nchanA,2. ati udyoga karanA,3. ai.nThanA,4. lAchAra karanA,5. nichoDanA,T apakAnA,chhAnanA strait N 1. sa.nkIrNa,ta.nga,sakarA,sa.nketa,kaThina,2. nAkA,sa karA mArga,jala Damaru madhya strand N 1. tIra,kinArA,taTa,2. rassI kA bala,bhA. nja strand VTI 1. re.ntI para chaDha AnA,tAra para chaDhAnA yA chaDhanA strange A 1. paradeshI,videshI,anUThA,anokhA,asAdhAraNa,apUrva,vismayakAraka,adbhUta str anger N 1. paradeshI,videshI,aparichita vyakti,anajAna,2. pAhuna,mehamAna strang le VT 1. phA.nsI denA,galA gho.nTanA,dabAnA,rokanA

strangulation N 1. galA ghoTanA,rukAvaTa,shvAsavarodha,kaNTharu.ndhana strap N 1 . paTTI,baddhI,koDA,dhajjI strap VT 1. koDA lagAnA,baddhI se mAranA yA bA.ndhanA strategist N 1. yuddhavidyA vishArada strategy N 1. yuddhavidyA,yuddhakaushala stratum N 1. taha,parata straw N 1. tinakA,kUDA karakaTa,bhUsA,puAla,ghAsa pAta, khara stray A 1. bhaTakA huA,mArga bhraShTa,2. kabhI kabhI yA akasmAta milA huA yA dekhA huA stray N 1. bhaTaka,2. bhaTakA yA bichharA huA pashu,3. bhageDU stra y VI 1. bhaTakanA,bhaTakate phiranA,bhUlanA,ghUmanA streak N 1. lakIra,dhArI,lah ara,rekhA streak VT 1. dhArI DAlanA,lakIra karanA stream N 1. dhAra,nadI,nAlA st ream VTI 1. dhAra bA.ndhakara DAlanA,uDelanA,nikAlanA,2. bahanA streamer N 1. pa tAkA,jhaNDA,2. prakAsha kI kiraNa street N 1. galI,saDaka,rAha,galiyArA strength N 1. bala,shakti,ugratA,bharosA strengthen VTI 1. balavAna karanA yA honA,dR^iD ha karanA,pakkA karanA strenuous A 1. prachaNDa,shUra,vIra,sotsAha,ichchhuka str ess N 1. bala,dabAva,bojhA,bhAra,gaurava,mahatva stretch N 1. phailAne kA kAma,p rasAra,vistAra,phailAva,pahu.ncha,prayatna stretch VTI 1. baDhAnA,phailAnA,chauD A khIchanA,tAnanA,DI.nga mAranA stretcher N 1. DolI strew VT 1. bikheranA,chhita rAnA,phailAnA strict A 1. kaThora,kaDA,ThIka,kaThina strictly Adv 1. kaThoratA s e,ThIka ThIka,bilakula stricture N 1. guNa doSha vyAkhyA,nindA,2. sikoDa stride N 1. lambA Daga,phalA.nga stride VI 1. lambe pA.nva rakhanA,lambe Daga se chalan A strident A 1. kaThora,shrutikaThora,sunane me.n kaDA strife N 1. jhagaDA,rAra, bakheDA,2. kachaharI kI laDAI,3. baira,shatrutA strike N 1. haDatAla,kAma chhoDa nA strike VTI 1. mAranA,ThokanA,pITanA,ghU.nsA mAranA,de mAranA paTakanA,2. a.nk ita karanA,ThappA nA,lagAnA,chhApanA,gaDhanA,3. jhukAnA,girA denA,4. prabhAva ka ranA,5. bajAnA,6. daNDa denA striker N 1. mArane vAlA,kAma chhoDane vAlA strikin g A 1. chittagrAhI,marmabhedI,ThIka anokhA adbhuta string N 1. rassI,DorI,sutalI ,tA.nta,sUta string VT 1. tAra chaDhAnA,tA.nta lagAnA,DorI lagAnA,natthI karanA, pironA,2. poDhA karanA,3. tAra utAranA stringent A 1. dabAva dene vAlA,Avashyaka ,kaThora stringy A 1. reshedAra,sUtadAra strip N 1. katarana,dhajjI,paTTI,kha.nD a,TukaDA strip VT 1. na.ngA karanA,kapaDe utAranA,khAla udheDanA,chhilanA,2. hIn a karanA,chhIna lenA,lUTa lenA stripe N 1. dhArI,lakIra,2. koDe Adi kI mAra stri pe VT 1. dhArI banAnA,dhArI yA lakIra DAlanA strive VT 1. prayatna karanA,jora m AranA,parishrama karanA,prayAsa karanA,jhagaDanA

stroke N 1. choTa,jaraba,mAra,sadamA,prabhAva,Apad,2. ghaDI kA shabda,3. kalama yA pensila chalAnA,4. ustAdI,kArIgarI stroke VI 1. thapathapAnA,hAtha pheranA,sa halAnA stroll N 1. paribhramaNa,saira,gashta stroll VI 1. AvArA phiranA,idhara u dhara phiranA stronghold N 1. gaDha,durga,kilA structure N 1. Daula,banAvaTa,Dha ba,rUpa,2. ghara,bhavana struggle N 1. prabala udyoga,parishrama,mehanata,2. jha gaDA,hAthApAI,3. kaShTa,pIDA struggle VT 1. mehanata karanA,parishrama karanA,ud yoga karanA,2. laDanA strum VT 1. besura bajAnA strut VI 1. akaDakara chalanA,ai .nThanA stub N 1. DU.nDa,ThU.nTha stub VT 1. jaDa khodanA,ThU.nTha nikAlanA stub ble N 1. khU.nTI,ThU.nThI,chArA stubborn A 1. jiddI,aDiyala,haThI,haThIlA stubbo rnness N 1. jidda,haTha stucco N 1. astarakArI,sa.ngamaramara kA chUnA stucco VT 1. antarakArI karanA stud N 1. ghoDe,thUnI,khU.nTI,2. bachchA dene ke liye pAla tU ghoDe ghoDiyo kA jhu.nDa,3. baTana stud VT 1. phUla jaDanA,baTana jaDanA,( ma NI Adi se) khachita karanA student N 1. vidyArthI,chhAtra,pAThaka,paNDita studio us A 1. mehanatI,parishramI,vidyAbhyAsI,utsAhI,hoshiyAra,dhyAna dene vAlA study N 1. vidyAbhyAsa,pustakAdhyayana,2. chi.ntana,vichAra,3. pAThAgAra,paDhane kI ko TharI study VTI 1. sochanA,vichAra karanA,dhyAna denA,paDhanA,adhyayana karanA s tuff N 1. asabAba,kapaDA,mAla,2. tuchchha vastu,raddI stuff VT 1. ghuseDanA,bhar a denA,dabAnA,2. masAle bharanA,3. banda karanA,rokanA stuffy A 1. ba.nda havA k A,jisame.n sA.nsa lenA kaThina ho stumble N 1. Thokara,luDhaka,bhUla,chUka stumb le VI 1. Thokara khAnA,luDhakanA,A paDanA,2. bhUlanA,chUkanA stump N 1khU.nTI st ump VTI 1. vikeTa girAnA,2. DagamagA kara chalanA,dhamAke se chalanA,3. DI.nga h A.nkanA stun VT 1. choTa se acheta karanA,sunna karanA stunt N 1. vR^iddhi ko ro ka stunt VT 1. ugane se rokanA,baDhane na denA stupefy VT 1. mUrchhita karanA,ma nda mati yA nirbuddhi karanA stupid A 1. manda,DhIlA,susta,mUrkha,acheta stupidi ty N 1. mandatA,mUrkhatA,aGYAnatA stupor N 1. mUrchhA,achetanatA,sunnapana,jaDat A,vyAmoha,achambhA sturdy A 1. kaDA,puShTa,balavAna,moTA,daba.nga,haTTA,kaTTA st utter VI 1. aTaka yA rukakara bolanA,hakalAnA style N 1. shailI,shabda rachanA s hailI,bhAShA shailI,lekhana paddhati,2. dhUpa ghaDI kI suI,3. lakaDI kI kalana , silAI,4. padavI,5. banAvaTa,rUpa style VT 1. padavI denA,nAma denA,kahanA stylis h A 1. prachalita,naye Dha.nga kA,banA ThanA,dikhAvaTI suave A 1. mIThA,madhura, manabhAvanA,ruchira

subconscious A 1. kama chetana subdivide VT 1. bhAgo ke bhAga karanA,pratibhAga karanA subdivision N 1. prabhAga,pratibhAga,pratishAkhA subdue VT 1. jItanA,svav asha karanA,adhIna karanA,harAnA,hilAnA,sadhAnA,vasha me.n karanA subject A 1. v iShaya,adhIna,vivasha,Ayatta,jimmedAra,pAtra subject N 1. viShaya,prasa.nga,tAtp arya,varNana,vastu,2. karttA,3. mana,sochane vAlA,4. prajA subject VT 1. adhIna karanA,vasha karanA,harA denA,pAtra banAnA,prakAsha me.n lAnA,vivasha karanA sub jective A 1. jI yA mana ke sambandhI subjugate VI 1. adhIna karanA,vasha karanA, jItanA,parAjita karanA subjugation N 1. jItanA,vijaya,parAjaya karanA sublet VT 1. kirAye para liye hue ko kirAye para uThAnA sublime A 1. U.nchA,uttama,baDA,ut kR^iShTa sublime N 1. uttama viShaya,uttama shailI,achchhI shabda rachanA sublim e VTI 1. U.nchA karanA,uttama karanA,utkR^iShTa karanA,2. agnidvArA uDAnA submar ine N 1. mahAnubhAvatA,pratiShThA,baDappana,gaurava,mahatva submerge VTI 1. Duba kI mAranA,DubAnA submission N 1. adhInatA,vashyatA,shAnti,AGYAnukUlatA,2. nyAyAl aya me.n vakIla kA nivedana submissive A 1. AGYAkArI,adhIna,vashavartI submit VT I 1. AGYA pUrI karanA,vasha honA,adhIna honA,tale dharanA,2. Age rakhanA,3. mAna lenA subordinate A 1. chhoTA,adhIna,amukhya,nIchA subordinate N 1. adhIna manuS hya subordinate VT 1. adhIna karanA,vasha karanA subordination N 1. chhoTAI,adhI natA,vashyatA,paravashatA,vashIbhUtatA subscribe VT 1. hastAkShara karanA,apanA nAma likhakara svIkAra karanA,svIkAra karanA,pramANita karanA,2. chandA denA,grA haka bananA subscriber N 1. grAhaka subscription N 1. hastAkShara karanA,2. chan dA,3. pramANIkaraNa,4. chande kI pheharista,5. vArShika mUlya subsequent A 1. pI chhe Ane vAlA,bAda kA,uttaragAmI,pichhalA,pashchAdgAmI,pashchAt kAlika subsequen tly Adv 1. bAda me,pashchAt,anantara,pIchhe se subside VI 1. nIche ho jAnA,baiTh anA,utaranA,kama honA,dhImA paDanA subsidiary A 1. sahAyaka,madadagAra,2. sAmAna pahu.nchAne vAlA subsidiary N 1. sahAyaka manuShya yA vastu subsidy N 1. sahAya tA,rUpaye kI sahAyatA subsist VI 1. jInA,honA,rahanA,ThaharanA,nirvAha karanA su bsist VT 1. khilAnA,roTI kapaDA denA subsistence N 1. astitva,satyatA,2. jIvikA, bhojana subsoil N 1. nIche kI miTTI substance N 1. astitva,sattA,vAstavika padAr tha,2. mUla,sAra,padArtha,vastu,pU.njI,dhana,mAla,sAmAna substantial A 1. vAstav ika,Thosa,mUla,2. shArIrika,3. dhanI,dAla roTI se prasanna,dhanavAna substantial N 1. Avashyaka padArtha substantially Adv 1. mUlata:,vastuta:,asala me.n substa ntiate VT 1. pramANa se siddha karanA,sthira karanA,sattA denA substantive A 1. svAdhIna,astitva sUchaka,satya,vAstavika substantive N 1. sa.nGYA,nAma substitut e N 1. pratinidhI,syAnApanna,eka vastu jo dUsare ke Thaura rakkhI jAya

substitute VT rakhanA substitution N subterfuge N subterranean A subtle A 1. sub tlety N 1. subtract VT 1. subtraction N suburb N 1. suburban A 1. subversion N s ubversive A subvert VT 1. succeed VTI 1. prabhAva rakhanA success N 1. successfu l A succession N successive A successor N 1. succinct A 1. succour N 1. succour VT 1. succulent A 1. succumb VI 1. suck VTI 1. sucker N 1. machhalI suction N 1. sudden A 1. suds N 1. sue VI 1. sue VT 1. suffer VTI 1. uThAnA,daNDa pAnA suffe ring N 1. suffice VTI 1. sufficiency N sufficient A suffocate VT 1. suffocation N suffrage N 1. suffuse VT 1. sugar N 1. 1. dUsare ke sthAna me.n rakhanA,badalanA,pratinidhI denA,prasthAna me.n karanA, anya sthAna me.n 1. badala,badalA,upakalpana,pratyAhAra,sthAnApanna karanA 1. up Aya,chAla,bahAnA,misa,TAla maTola,chhala,dhokhA 1. bhUmyantargata,bhUmi ke nIche kA gUDha,kaThina,sUkShma,2. tIvra,tIkShNa,tIvra buddhi,3. chhalI,chAlAka,dhUrta ,kapaTI tIvratA,tIkShNatA,2. gUDhatA,sUkShmatA,3. dhUrtatA,chAlAkI,kuTilatA sheS ha nikAlanA,ghaTAnA,kATanA 1. sheSha nikAlanA,vyavakalana,ghaTAnA,kATanA nikAsa, bAharI bhAga,upapura,nagara prAnta,upA.nta upA.ntavAsI,upA.ntavartI,upa nagara m e.n sthita 1. ulaTAva,nAsha,vidhva.nsa,kShaya 1. ulaTa dene vAlA,nAsha karane vA lA,nAshakara,dhva.nsakArI ulaTa denA,DhAnA,girAnA,vinAsha karanA,ulaTanA pIchhe AnA vA honA,uttarAdhikArI honA,2. saphala honA,siddha honA,bavana paDanA,bana An A,achchhA saphalatA,arthasiddhi,bhAgyavAnI,kR^itArthatA,kR^itakR^ityatA 1. sapha la,prArabdhavAna,sugama,kR^itArtha,prasanna 1. anukrama,paramparA,va.nsha,pIDhI, 2. uttarAdhikAra 1. lagAtAra kA,paramparAgata,anukramika,kramAnusArI,kramAgata u ttarAdhikArI,kramAnuyAyI,vArisa ta.nga,avistIrNa,laghu,chhoTA,sa.nkShipta sahAya tA,madada sahAyatA karanA,vipatti me.n sahAyatA karanA,sahAyaka honA rasabharA,r asIlA,sarasa dabanA,vashIbhUta honA,adhIna honA,sira jhukAnA chUsanA,( dUdha) pI nA,sokha lenA,khI.nchanA,sA.nsa chaDhAnA chUsane vAlA,dUdha pIne vAlA,sokhanevAl A,2. damakala kI DATa,3. pichakArI,nalI,4. eka prakAra kI chusAva,khi.nchAva Aka smika,ekAekI,achAnaka,jaLa,akasmAta hone vAlA pAnI jisame.n sAbuna kA jhAga milA ho,sAbuna kA jhAga kachaharI me.n nAlisha karanA,nivedana patra denA abhiyoga c halAnA,nAlisha karanA dukha bhoganA,kaShTa jhelanA,2. anumati denA,AGYA vA parav AnagI denA,3. sahanA,4. uThAnA,khonA,kaShTa kaShTa,pIDA,duHkha,Apatti sa.ntuShTa karanA,2. upayukta honA,yatheShTa honA,basa honA,bahuta honA,paryAptanA,honA 1. yogyatA,2. pUrNatA,prAchurya,yatheShTatA,paryAptatA,paryApta mAtrA 1. yatheShTa ,basa,bahuta,upayukta,paryApta,2. yogya galA gho.nTanA,galA gho.nTa kara mAra DA lanA,sA.nsa rokanA,2. bujhAnA,gula karanA 1. sA.nsa kI rUkAvaTa,2. galA ghuTanA, 3. shvAsa-rodha se mR^ityu rAjanaitika,chunAva me.n voTa dene kA adhikAra,2. sAk Shya phailAnA,bharanA,chhAnA shakkara,chInI,khA.nDa,2. mIThI mIThI bAte,chApalUs I

sugar VI sugary A suggest VT suggestion suggestive suicide N suit N upAsanA,4. t Asha suit VTI suitability suitable A suite N suitor N sullen A sully VTI sultan N sultanate N sultry A sum N sum VT summarily Adv summarize VT summary A summary N summation N summer N summit N summon VT summons N sun N sun VI sun VT sunbeam N sunlight N sunny A sunrise N sunset N sunshine N superb A superficial superhu man superimpose superior A superior N superiority 1. 1. 1. N A 1. 1. kA 1. N 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. A A VT 1. 1. N pAganA,khA.nDa milAnA,2. mIThI mIThI bAte karanA chInI sadR^isha,chInI se mIThA kiyA huA,2. miThAI pasa.nda karane vAlA,miShThAna priya anumati yA rAya denA,pra stAva karanA,2. sa.nketa karanA,jatAnA,chetAnA,batAnA,sujhAnA 1. rAya,anumati,sU chanA,gupta prastAva,sa.nketa bheda 1. sujhAne yA jatAne vAlA,vya.njaka,sUchaka AtmaghAta,Atma hatyA,AtmaghAtaka nAlisha,vinaya patra,jhagaDA,mukadamA,abhiyoga, vyavahAra,2. shreNI,sa.n~NgI,3. vivAhArtha strI ra.nga,5. kapaDe kA joDA( jisame .n sAdhAraNata: koTa va kamIja aura patalUna rahatA hai) ThIka honA yA karanA,yo gya honA vA karanA,phabanA,milanA,anukUla honA,kapaDA nA,pahanA,mAnanA 1. yogyat A,anukUlatA ThIka,yogya,uchita,anukUla,phabatA huA anugAmI,samUha,joDA,sa~NgI ab hiyoktA,nivedana patra dene vAlA,yAchaka,vAdI,2. vivAhArthI udAsa,ghunnA,susta,2 . haThI,chiDachiDA mailA karanA,kala.nka lagAnA,dUShita karanA,sAnanA sultAna,mu salamAna bAdashAha saltanata,sultAna kA adhikAra yA adhikAra kShetra nirvAta,uSh Na,garma aura behavA,jalatA huA,duHkhada samudAya,joDa,samApti,sa.nkShepa,sAra,A shaya,mUla,2. prashna joDa lagAnA,joDanA,sa.nchaya karanA sa.nkShepa me.n,thoDe me.n,thoDe rUpa me.n,sarasarI tora para sa.nkShepa karanA,sAra nikAlanA,khulAsA kahanA,sa.nkShepa me.n prakaTa karanA sa.nkShepa kA,sa.nkShipta,sarasarI,jaLI kA sa.nkShepa,sAra,sArA.nsha joDa lagAnA,2. kula grIShma R^itu,garamI kA mausama,g armI,2. joDa lagAne vAlA choTI,phunagI,shikhara,U.nchAI bulAnA,bulA bhe.njanA,sa mmana jArI karanA bulAvA,sammana,talabI,ittilA sUrya,sUraja,Aditya,2. dhUpa,Atap a dhUpa khAnA dhUpa me.n rakhanA,dhUpa dikhAnA sUrya kI kiraNa sUrya kI jyoti,dh Upa,ghAma sUrya sA chamakIlA,garma sUryodaya,bhora sUryAsta,sA.njha dhUpa,ghAma, sUrya kA prakAsha,2. garmI,3. prasannatA baDA achchhA,dikhAU,pratApavAna,krAntiv Ana 1. UparI,bAharI,chhichhalA,thoDA,kachchA 1. manuShya kI shakti se Upara,manu Shyatva se adhika,daivika,AsamAnI,alaukika,amAnuShI 1. kisI aura vastu para rakh anA adhika U.nchA,baDA,uttamattara,shreShTha,shreShThatara,baDhiyA jyeShTha,baDA ,mahAna,shreShTha,saradAra,aphasara 1. shreShThatA,baDAI,pradhAnatA,suvidhA

superlative A 1. sarvotkR^iShTa,parama,uttama,shreShThatama,atyanta superlative N 1. parama shreNI supersede VT 1. kisI kA sthAna lenA,uThA denA,alaga karanA su perstition N 1. ati bhakti,ati vishvAsa,2. jhUThA vishvAsa,mithyA dharma,jhUThA mata,bahama,andha vishvAsa,kusa.nskAra,3. mithyA bhaya superstitious A 1. mithyA dharmI,dharma viShaya me.n mithyA vichAro se bharA huA,atya.nta vishvAsI,a.ndha vishvAsI superstructure N 1. bhavana,aTArI supervise VI 1. dR^iShTi rakhanA,prab andha karanA,Upara se dekhanA,dekhabhAla karanA,nirIkShaNa karanA supervision N 1. prabandha,dekhabhAla,nirIkShaNa supervisor N 1. adhyakSha,prabandha karanevAl A,nirIkShaka,dekhabhAla karane vAlA supper N 1. rAta kA bhojana,byAlU supplant V T 1. chhala se nikAla denA,( dUsare kA) sthAna lenA,haTAnA,2. jaDa khodanA suppl e A 1. komala,narama,sunamya,lachIlA,adhIna supplement N 1. parishiShTa,nyUnatAp UraNa,sheShapUraNa supplement VT 1. bharanA,joDanA,milAnA supplementary A 1. adh ika,nyUnatA-pUraka,pUraka supplier N 1. dene vAlA,juTAne vAlA supply N 1. paryAp tatA,2. sAmagrI,rasada,sAmAna,bhartI supply VT 1. bharanA,pUrA karanA,denA,juTAn A support N 1. sahArA,jIvikA,poShaNa,rakShA,sahAyatA,Alambana,khambhA support VT 1. sahArA denA,sambhAlanA,uThAnA,pAlanA,rakShA karanA,2. dayA karanA,sahAyatA k aranA,3. samarthana karanA supporter N 1. sambhAlane vAlA,sahArA denevAlA,himAya tI,Tekana,sahAyaka,rakShaka suppose VTI 1. bhAvanA karanA,anumAna karanA,sochanA ,kalpanA karanA,mAna lenA supposition N 1. kalpanA karanA,anumAna,kalpanA,bhAvan A,aTakala suppress VT 1. dabAnA,rokanA,damana karanA,parAjita karanA,2. chhipAnA suppression N 1. dabAva,damana,roka,chhipAva supremacy N 1. mahatva,pradhAnatA, shreShThatA,Adhipatya,pramukhatA supreme A 1. parama,pradhAna,mahAn,shreShTha su re A 1. nishchita,dR^iDha,achala,avashya,surakShita surely Adv 1. nishchita kara ke,alabattA,sacha,ThIka,surakShita rUpa se,dR^iDhatA pUrvaka surety N 1. nishcha ya,kushalatA,2. jamAnatadAra,pratibhU surf N 1. lahara,tara~Nga surface N 1. Upa rI bhAga,pR^iShTha,dharAtala,bAhya bhAga surfeit N 1. ati,ajIrNa,tR^ipti surfeit VT 1. adhika khilAnA,atirekanA,aghAvanA surge N 1. lahara,tara~Nga,hilora surge VT 1. phUlanA,lahara mAranA,hilakorA mAranA surgeon N 1. shalya vaidya,shastra vaidya,jarrAha surgery N 1. shalya,shastra vaidyaka,shastra vidyA,jarrAhI,2. vah a kamarA vA koThI jisame shastra vaidya apane rogiyo ko dekhatA hai surgical A 1 . shalya sambandhI,jarrAhI yA shastra vaidyaka kA surly A 1. udAsa,rUkhA,asabhya ,kaThora,tUphAnI surmise N 1. anumAna,aTakala,2. sha~NkA,sandeha

surmise VI 1. bhAvanA karanA,anumAna karanA,sandeha karanA,sha~NkA karanA surmou nt VT 1. jItanA,parAsta karanA,Upara jAnA,baDha jAnA surname N 1. kulanAma,padav I surname VT 1. kulanAma se pukAranA surpass VT 1. baDha chalanA,baDha jAnA,utkR ^iShTa ho jAnA,adhika honA surplus N 1. adhikatA,sheSha,bachata,baDhatI,atirikta bhAga surprise N 1. Ashcharya,vismaya,achambhA,acharaja,ekAeka ghabarAhaTa surp rise VT 1. achambhe me.n DAla denA,yakAyaka A paDanA,akasmAta A jAnA yA A paDanA ,ghabarA denA surrender VT 1. AtmasamarpaNa karanA,chho.nDa denA,hAtha khI.ncha lenA,sau.npa denA,parityAga karanA,vasha honA,hAra mAnanA surreptitious A 1. cho rI kA,churAyA,chhala se kiyA huA,jAlI surrogate N 1. pratinidhI,nAyaba surround VT 1. bADA lagAnA,gheranA,gA.nsanA surroundings N 1. gherA,parivesha,gherAva,2. chAro ora kI vastuye,bAharI dashA yA paristhiti surtax N 1. atirikta kara surtax VT 1. ukta kara lagAnA surveillance N 1. rakhavAlI,chaukasI,nirIkShaNa,AvekShaN a survey N 1. dekha,avalokana,nirIkShaNa,nApa,mApana,paimAisha karanA,nakashA su rvey VT 1. dekhanA,jA.nchanA,nirakhanA,nApanA surveyor N 1. nApane vAlA,kShetram Apaka,sarakArI aphasara jo kAmo ko dekhatA hai,saraveyara survival N 1. uttara j Ivana,kisI manuShya kI mR^ityu ke pashchAta taka jInA,jIvita rahanA,2. bachA huA manuShya,bachI huI vastu yA rIti,avasheSha survive VT 1. kisI manuShya ke pIchh e taka jAte rahanA,2. jIvita rahanA,vartamAna rahanA survivor N 1. uttarajIvI,jo kisI ke pIchhe taka jItA rahe.n susceptible A 1. grahaNashIla,grahaNIya,komala suspect N 1. sandeha kA pAtra,avishvAsa kA pAtra suspect VT 1. sandeha karanA,sh a.nkA karanA,bharama karanA,shaka karanA suspend VTI 1. laTakAnA,TA.nganA,laTaka nA,jhulAnA,2. kuchha samaya ke liye na rahane denA,roka rakhanA,aTakA rakhanA,3. rokanA,4. haTAnA,pR^ithaka karanA,5. rUpaye kA bhugatAna rokanA,6. nirbhara kar anA suspender N 1patalUna kA phItA,patalUna bA.ndhane kA patalUna yA tasmA suspe nse N 1. anishchaya,sandeha,shaka,duvidhA,laTakAva,roka,dera suspension N 1. laT akAva,vilamba,roka,thoDe dina ke liye rUkAvaTa suspicion N 1. sandeha karanA,san deha,sha~NkA,khaTakA,avishvAsa suspicious A 1. sandehI,sandeha shIla,shakkI,vaha mI sustain VT 1. thAmanA,uThAnA,sahArA denA,poShaNa karanA,pAlanA,2. jhelanA,sah anA,3. svIkAra karanA,4. pramANita karanA,siddha karanA sustenance N 1. poShaNa, jIvikA,AhAra,avalamba suture N 1. sIvana,TA.nkA,2. khopaDI kA joDa swagger VTI 1 . DI.nga hA.nkanA,baDabaDAnA swain N 1. kisAna,charavAhA,gaDariyA,2. grAmINa nav ayuvaka swallow N 1. abAbIla,2. galA,3. svAda,pasanda,chAha swallow VT 1. nigala nA,khA jAnA,lIlanA,pI lenA swamp N 1. daladala,dhasAna swamp VT 1. palaTa denA,n Ava ulaTa denA,bhArI sa.nkaTa me.n DAla denA swampy A 1. daladala se bharA huA,d aladalI,dhasAU

swan N swap N swap VT swarm N swarm VI swath N swathe VT sway N sway VTI swear V TI sweat N sweat VTI sweater N sweaty A swede N sweep N DA.nDa,6. saDaka sweep V I sweep VT 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. kI 1. 1. rAjaha.nsa,battakha choTa,mAra herApherI karanA madhumakkhiyo.n kA jhu.nDa,2. sa mUha,bhIDa,jamAva madhumakkhiyo.n kA ikaTThe hokara chhatte se nikala jAnA,2. ik aTThA honA,bhIDa lagAnA kATI ghAsa kI lakIra,paTTI paTTI bA.ndhanA,lapeTanA hilA va,ghumAva,2. rAjya,prabhutA,adhikAra,prabhAva,Adhipatya hilAnA,ghumAnA,2. dabAv a DAlanA,3. rAjya karanA,saradArI karanA,4. jhukAnA,jhukanA shapatha denA,saugan dha khAnA,shapatha se varNana karanA pasInA,sveda,2. parishrama pasInA AnA,pasIn A lAnA,2. parishrama karanA,Tahala karanA sveTara,eka prakAra kI UnI ga.njI,2. j isako pasInA AtA ho,pasInA lAne vAlA pasIne me DUbA huA,2. parishramI svIDana de sha kA nivAsI,2. eka prakAra kA shalagama jhADa,buhAra,2. jhADU dene vAlA,3. lap eTa,dauDa,prasAra,phailAva,4. nAsha,dhva.nsa,buhAra,5. eka baDA moDa dhUmadhAma yA ThATha se jAnA,2. tejI se gujara jAnA jhADanA,buhAranA,2. dUra kara denA,bahA le jAnA,uDA le jAnA,3. jaLI se chalanA,shIghra pAra kara jAnA sweet A 1. chInI kA ,mIThA,madhura,2. suga.ndhita,3. susvara,4. sundara,5. ruchi kara,manohara,bhalA,6. tAjA,7.komala,narma,mR^idu sweet N 1. mIThI vastu,madhura tA,miThAI,2. sugandha,3. priya pAtra sweeten VTI 1. mIThA karanA yA honA,madhura karanA yA honA,namra karanA yA honA sweetheart N 1. premapAtra,priyA,priyatama, premI,yAra,pyArA swell A 1. sUjA huA,sajAdhajA,chhailA banA huA swell N 1. phUla na,sUjana,AkAra yA dhvani kI vR^iddhi,2. bhUmi kA uThAna,3. lahara,tara.nga,4. b A.nkA sajAdhajA manuShya swell VI 1. phUlanA,sUjanA,baDhanA,lahara mAranA,hilako rA mAranA,havA bharanA,akaDanA,phailAnA,baDha kara bolanA swell VT 1. phulAnA,ba DhAnA,phailAnA,adhika karanA swelling N 1. sUjana,phulAva,gilaTI swelter VTI 1. jhulasanA,uShNatA se pIDita karanA yA honA swerve N 1. bhaTakAva,vichalana swerv e VI 1. ghUmanA,sIdhI rAha se phira jAnA,bhaTaka jAnA,jhukanA,vichalanA,muDanA s wift A 1. utAvalA,jaLI karane vAlA,teja,vegavata,shIghragAmI swig N 1. baDA ghU. nTa le,Dhakosa swig VTI 1. baDe ghU.nTa se pInA,DhakosanA swim N 1. tairanA,bahA va,2. machhalI kA phu.nkanA swim VTI 1. tairanA,pairanA,utAranA,bahanA,2. chakar AnA,ghUmanA swindle N 1. dhokhA,chhala,pratADanA,2. Thaga,va~nchaka swindle VT 1 . Thaga lenA,dhokhA dekara lenA swindler N 1. dhokhA dene vAlA,Thaga,va.nchaka s wine N 1. sUara,ghe.nTA,sUara kA bachchA,shUkara swing VTI 1. hilanA,hilAnA,Dola nA,DolAnA,jhUlanA.jhUlAnA,laharAnA,la.ngara ke Asa pAsa muDanA yA phira jAnA,lah ara mAranA

swinge VT 1. khUba mAranA,daNDa denA,laThiyAnA,koDA mAranA swirl N 1. chakkara,g humAva,bava.nDara swirl VTI 1. pAnI kA chakkara mAranA,chakkara denA yA ghumAnA switch N 1. chhaDI,be.nta,2. rela ghumAne kI kaichI,3. svicha,bijalI jalAne kA b aTana switch VT 1. chhaDI yA be.nta se mAranA,2. rela ko kai.nchI se ghumAnA,bij alI pheranA swivel N 1. kuNDA,kaDI,bhau.nrakalI swoon N 1. mUrchhA swoon VI 1. m UrchhA AnA,acheta honA swoop N 1. jhapaTTA swoop VTI 1. jhapaTa lenA,jhapaTTA mA ranA sword N 1. khaDga,talavAra,2. yuddha me.n sa.nhAra yA nAsha,3. sainika shak ti,4. laDAI,yuddha syllable N 1. shabdA.nsha,eka shabda kA utanA bhAga jitanA ki eka bAra me.n bolA jAya sylvan A 1. ja.ngalI sylvan N 1. ga.nvAra,dehAtI symbol N 1. chihna,lakShaNa,sa.nketa,pratirUpa symbol VTI 1. chihna dikhAnA,lakShaNa y A chihna se prakaTa karanA,anurUpa honA,sadR^isha honA symbolism N 1. sa.nketa s e prakaTa karanA,sa.nketa prayoga,chihna samUha symmetrical A 1. shuddharUpa,shu ddhAkAra,suDaula,sa.ngatAvayava,samapramANa symmetry N 1. suDaulapana,avayava sa .nyoga,sumela,sauShThava sympathetic A 1. samaduHkhI,sahAnubhUti karane vAlA,day Alu sympathy N 1. anukampA,dayA,sahAnubhUti,tarasa,sa.nvedanA symphony N 1. svar a samatA,svara kA milAna,eka prakAra kI sa.ngIta rachanA symptom N 1. roga kA la kShaNa,chihna,lakShaNa symptomatic A 1. chihna yA lakShaNa ke anusAra,2. sUchaka ,bodhaka synagogue N 1. yahUdiyo kI eka sabhA yA unakA ma.ndira synod N 1. sabhA ,samAja,dharmasabhA synonym N 1. samAnArthaka shabda,upashabda,ekArthapada,paryA ya synonymous A 1. samAnArthaka,ekArthaka,paryAyavAchI synopsis N 1. sa.nkShepa, sAra-sa.ngraha syntax N 1. vAkyavinyAsa,vyAkaraNa kA kha.nDa jisame.n isa viShay a kA varNana ho synthesis N 1. milAvaTa,sa.nyoga syphilis N 1. upada.nsha,garmI syringe N 1. pichakArI syringe VI 1. pichakArI denA syrup N 1. sharabata system N 1. rIti,krama,sAraNI,Daula,upAya,prabandha,paddhati,praNAlI systematic A 1. kr amAnusArI,yathAkrama,niyamashIla,eka Daula kA systematically Adv 1. kramAnusAra, niyamAnusAra,yathAkrama,bAkAyadA tN 1. a.ngrejI varNamAlA kA eka akShara,2. TI a kShara ke AkAra kI vastu tab N 1. phItA,dhAgA,jUtA bA.ndhane kA phItA tabernacle N 1. tambU,DerA,khemA,2. thoDe dina Thaharane kA sthAna,3. mandira,bhajanAlaya table N 1. paTTI,paTiyA,2. meja,ma.ncha,3. pheharista,sUchIpatra,4. chitra,naksh A,5. khAnA,bhojana table VT 1. sUchIpatra yA pheharista banAnA,2. bhojana denA t able-¸èÑå½èØè N 1. meja para bichhAne kA kapaDA,visheShataH bhojana ke samaya ta bleau N 1. tasvIra,chitra

tablet tabor tabulate tacit taciturn tack tack tack tackle tackle tact tactic ta ctile tag tag tail tail tailor taint taint take N N VT A A N VI VT N VT N N A N VT A N N N VTI VT 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. paTTI,paTiyA,paTarI,takhtI tabalA,Dholaka,tambUrA,mR^ida.nga nakashA yA sUchI pa tra banAnA mauna,chupa,mAnasI,niHshabda alpa bhAShI,chupa,tUShNA.nka ka.nTiyA,ch hoTA kA.nTA,2. pAla kI rassI,3. jahAja yA naukA kA mArga naukA kA pavana ke sAth a chalanA bA.ndhanA,joDanA,2. TA.nkanA bhArI vastuo ko chaDhAne utArane kA ya.nt ra,2. jahAja yA naukA ke rasse mastU kI sAmagrInA,2. ghoDe kI sAjanA chAturya,ni puNatA,guNa,sUkShma vichAra,yukti,kaushala vyUharachanA,yuddhavidyA,balavinyAsa, kaushala sparsha yogya rassI ke kinAre para kisI dhAtu kI ghuNDI,2. koI tuchchha joDI huI vastu lagAnA,joDanA,kasanA kuchha nirdiShTa uttarAdhikAriyo me.n parim ita sampatti pichhalA yA nIche kA bhAga,duma,pU.nchha,2. pariNAma,phala,3. sAthI darajI mailApana,gandagI,saDana,dUShaNa,kala.nka,dhabbA dhabbA DAlanA,mailA kar anA,dUShita karanA pakaDanA,thAmanA,lenA,2. pAnA,lenA,grahaNa karanA,3. dhAraNa karanA,4. nigalanA,5. mohanA,6. mA.nganA taking A taking N tale N talent N talented A talisman N talk N talk VT talkative A tallow N tallow VT tally N vastu talon N tambourine tame A tame VT tamper VT tan N tan VTI tandem N tang N tangible A 1. mohinI,manohara,ramya 1. grahaNa,dhAraNa,2. uttejanA 1. kahAnI,upAkhyAna,kath A,2. samAchAra,3. ginatI,lekhA 1. eka prakAra kA pariNAma yA mudrA,shakti,buddhi ,guNa 1. guNavAna,buddhimAna "1, jAdU,tAbIja,yantra" 1. bolachAla,bAtachIta,samb hAShaNa,vArtAlApa,2. gappa,aphavAha 1. bAtachIta karanA,vArtAlApa karanA,sambhAS haNa karanA,2. tarka karanA,3. bakabaka karanA 1. bAtUnI,bakkI,bakavAdI,bahubhAS hI 1. vasA,charabI,meda 1. charabI se chikanA karanA 1. lakaDI jisa para ginatI ke liye dA.nta khode gaye ho,2. kisI ke upayukta banAyI huI vastu,sa.ngata 1. N 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. shikArI pakShI kA nakha,cha.ngula 1. kha~njarI,sapha,cha .nga pAlA huA,pAlatU,gharelU,adhIna,sIdhA,2. sAhasahIna sAdhanA,vasha karanA,pAl atU banAnA,pAlanA,dabAnA chheDanA,hAtha DAlanA,gupta vyavahAra rakhanA,kapaTa pr aba.ndha karanA,hAtha lagAnA shAhabalUta yA kisI aura peDa kI chhAla,2. pIlA bhU rA ra.nga chamaDe ko kamAnA,khAla ko pakAnA,bhUrA karanA,pakAyA jAnA,bhUrA honA TamaTama gADI kaDA svAda( visheShataH jo eka vastu me.n dUsarI se A jAye.) spars ha rekhA sa.nba.ndhI,sparsha rekhA kI dishA me.n

tangible N 1. sparsha yogya,jo chhUne se jAna paDe,2. satya,vAstavika tangle N 1 . ulajhana,laTa tangle VI 1. ulajha jAnA,pha.nsa jAnA tangle VT 1. ulajhAnA,pha. nsAnA tank N 1. baDA bartana yA hauja,pokharA,tAlAba,sarovara,2. Tai.nka tap N 1 . thapathapAhaTa,thopI,thappaDa,2. pIpe se sharAba khIchane kI nalI tap VI 1. kh aTakhaTAnA tap VT 1. thapathapAnA,2. chhedanA,ThokanA tape N 1. phItA,DorI,paTTI taper N 1. chhoTI momabattI,2. battI kI roshanI taper VI 1. Upara kI ora patalA hotA jAnA,shunDAkAra honA tapestry N 1. kapaDA jisame chitra bane ho,chitrayava nikA tar N 1. rAla,2. nAvika,kevaTa,mallAha tar VT 1. rAla lagAnA tardy A 1. DhI lA,dhImA,manda,dIrghasUtrI,vilambI target N 1. DhAla,lakShya,nishAnA tariff N 1. chu.ngI kA bhAvapatra,nikharnAmA,shulka sUchI tarnish N 1. dhabbA,dAga,kala.nka tarnish VTI 1. kala.nkita karanA,mailA karanA,dhu.ndhalA honA,ma.nda paDanA tar t A 1. khaTThA,kaDavA,kaThina,kaThora tart N 1. phala kI banI huI chhoTI pUrI,me ve kA samosA tartan N 1. UnI chArakhAnedAra kapaDA tartar N 1. madirA kI talachh aTa,teja namaka jo sharAba ke nIche jama jAtA hai,2. dA.nta kI maila,mailA,3. ch iDachiDA manuShya,4. naraka task N 1. kAma,kartavya,niyukta karma,dhandhA,2. pAT ha,3. parishrama task VT 1. niyata kAma niyukta karanA,kAma denA,kAma lenA,mehan ata lenA,bojha DAlanA taskmaster N 1. kArya niyukta karane vAlA,kAma lene vAlA t assel N 1. reshamI guchchhA,phu.ndanA,laTakana taste N 1. AsvAdana,svAda,rasaGYA na,2. samajha,3. ruchi,abhiruchi,pasa.nda,4. shailI,Dha.nga taste VTI 1. svAda l enA,chakhanA,jAnanA,majA lenA,AsvAdana karanA,2. anubhava karanA,jhelanA tastefu l A 1. svAda,susvAda,svAdiShTa,ruchikara,manohara,kaushala yukta tasteless A 1. besvAda,sIThA,nIrasa,phIkA tasty A 1. svAdapUrNa,svAdiShTa,achchhA tatter N 1. c hithaDA,gudaDA,dhajjI,chiTa tatter VT 1. chIra DAlanA,phADanA tattoo N 1. godanA ,2. rAta ko tambUra kA shabda jisako sunakara sainika apane apane sthAna para ch ale jAte hai.n tattoo VTI 1. gudanA lagAnA,sharIra ko godanA taunt N 1. nindA,ti raskAra,dhikkAra,tAnA,AkShepa taunt VT 1. nindA karanA,tAnA denA,burA bhalA kaha nA taut A 1. kasA huA,ta.nga,chipakA,bahuta tanA huA yA phailA huA,2. achchhI da shA me.n tavern N 1. sharAba khAnA,sarAya tawdry A 1. bhaDakIlA,dikhalAvaTI,vAhy ashobhana,beDhaba tawny A 1. pIlA sA.nvalA,pIlA bhUrA tax N 1. rAjakara,Taiksa,m ahasUla,rAjasva,shulka tax VT 1. kara lagAnA,mahasUla lagAnA,2. kala.nka lagAnA, jhiDakI denA

tax-ÈÍáÏè N taxable A taxation N taxi N taxi VTI tea N teach VT teacher N teachi ng N teak N teal N team N teamster N tear N tease N tease VT technical A technic ality technics N technique N technology tedious A tedium N teem VTI teens N tele gram N telegraph N telegraph VT telephone N telephone VTI telescope N tell VTI l agAnA teller N telling A telltale N temper N temper VT temperament temperance te mperate A temperature tempest N tempestuous temple N 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. N 1. 1. N 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1 . 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. N N 1. N 1. A 1. kara dene vAlA kara yogya,jisa para kara lagAyA jA sake,kara lagAne yogya,karAdh Ina kara lagAnA,kara nirdhAraNa,rAjakara sthApana,kara sthApana kirAye para chal ane vAlI moTara gADI,TaiksI TaiksI me.n jAnA yA le jAnA chA,chAya shikShA denA,p aDhAnA,batAnA,sikhalAnA guru adhyApaka shikShaka shikShaNa,shikShA sAgauna kA pe Da,sAgauna kI lakaDI kalaha.nsa,chaitI,panakukarI maNDalI,jhuNDa,baila yA ghoDo. n kI joDI jo eka sAtha jotI hai ghoDe yA baila kI joDI hA.nkane vAlA ashru,A.nsU ,netra jala satAne vAlA manuShya ka.nghI karanA,sulajhAnA,dhunanA,2. chiDhAnA,kh ijhAnA,3. satAnA,klesha denA visheSha vidyA sambandhI,lAkShaNika,sA.nketika,pAri bhAShika 1. paribhAShA,sA.nketika shabda kalA viShaya kA siddhA.nta,kalA vidyA,2 . pAribhAShika shabda kisI visheSha kalA kA GYAna 1. kalA viGYAna,shilpa viGYAna ,2. hunaro.n aura kArIgariyo.n kI kitAba,kalAvivaraNa thakAU,kaThina,dhImA,DhIlA ,ukatAnevAlA thakAvaTa,kaThinAI,ukatAva paidA karanA,jananA,peTa se honA,bharA h onA teraha se unnIsa varSha taka kI avasthA tAra kA samAchAra,vidyutasa.ndesha b ijalI se samAchAra bhejane kA ya.ntra,vidyuta ya.ntra,tAra tAra se samAchAra bhe janA shabda ko dUra bhejane kA ya.ntra,dUra bhAShaNa ya.ntra Teliphona se bolanA yA bhejanA dUradarshana ya.ntra,dUrabIna ginanA,kahanA,samAchAra denA,varNana k aranA,batalAnA,2. sikhAnA,3. prakaTa karanA,4. jAnanA,patA bai.nka kA rokaDiyA p rabhAva pUrNa chugalakhora,pishuna svabhAva,bAna,Adato.n kI milAvaTa,pravR^iti,m ijAja,roSha milAnA,komala karanA,narma karanA 1. dashA,svabhAva,prakR^iti 1. sa. nyama,mitAchAra,mitAhAra,prashA.nti,sa.ntulana,paraheja sa.nyamI,shAnta,parimita ,madhyama,shIlavanta,2. samashItoShNa 1. tApakrama,tApa parimANa,hAlata,garmI vA sardI A.ndhI,a.ndhaDa,2. halachala 1. prachaNDa,a.ndhiyArA,A.ndhI kA ma.ndira,m aTha,shivAlaya,girajA,devAlaya,2. kanapaTI

temporal A 1. sAmayika,laukika,sA.nsArika,2. kanapaTI sambandhI temporarily Adv 1. thoDe dina kA,thoDe kAla ke liye temporary A 1. anitya,achirasthAI,kShaNika,a lpakAlika,asthAI tempt VT 1. lubhAnA,lalachAnA,phusalAnA,2. prayatna karanA,3. j A.nchanA,parakhanA temptation N 1. phusalAva,lubhAva,pralobhana,lAlacha,2. jA.nc ha tempting A 1. pralobhaka,AkarShaka,moha lene vAlA ten A 1. pA.ncha aura pA.nc ha,dasa ten N 1. pA.ncha aura pA.ncha,dasa tenacious A 1. kaThora,sa.nlagnashIla ,kaThina,chipachipA,lasalasA,dR^iDha,AgrahI,haThI tenancy N 1. kirAye dArI,bhaDa itI,bhADe bhara kA bhoga,thoDe samaya kA bhoga,kAshtakArI tenant N 1. kirAyedAra ,kAshtakAra,bhUmyAdhikArI,prajA,AsAmI,bhaDaita tenant VT 1. kirAye para honA,asA mI honA,prajA bananA tend VTI 1. jhukanA,Dhala jAnA,2. sAtha rahanA,sa.nga denA, chaukasI karanA,3. dhyAna denA,mana lagAnA,sudhi lenA,4. kisI dashA me.n jAnA te ndency N 1. pravR^iti,jhukAva,DhalAva,abhiprAya,tAtparya,lakShya tender N 1. chh oTI nAva jo baDI nAva ke sAtha rahatI hai,2. i.njana ke koyale aura pAnI kI gADI ,3. bhe.nTa nivedana,vinaya,prArthanA,prastAva,Te.nNDara,4. narma,komala,sukumAr a,karuNa,dayAlu,5. nirbala,6. pyArA,premI,snehI tender VT 1. nivedana karanA,bhe .nTa karanA,najara denA,mAna karanA tenderly Adv 1. komalatA se,dayA se,namratA se tenderness N 1. komalatA,sukumAratA,karuNA,dayA tendon N 1. shirA,paTThA,nasa ,snAyu tenement N 1. gR^iha,ghara,sadana,rahane kI jagaha tenet N 1. mata,rIti,t atva,dharma,siddhA.nta tenfold A 1. dasa gunA tennis N 1. ge.nda kA khela,Tenisa tenor N 1. krama,chAla,abhiprAya,tAtparya,bhAvArtha,Dhaba,Ashaya,2. gAne kA sur a,3. U.nche sura se gAne vAlA tense A 1. khI.nchA huA,tanA huA,kasA huA,kaDA ten se N 1. ( kriyA kA) kAla tension N 1. khi.nchAva,tanAva,kasAva,phailAva tent N 1 . tambU,DerA,khemA,2. kapaDe kI paTTI jo ghAva para lagAI jAtI hai tent VTI 1. D erA lagAnA,khemA gADanA,tambU me.n rahanA,2. salAI se dekhanA tentative A 1. jA. ncha ke taura kA,parIkShA rUpa,cheShTA karane vAlA tenth A 1. dasavA.n,dashama t enuous A 1. patalA,chhoTA,sUkShma tenure N 1. bhUmI,bhUsa.npatti,bhoga,adhikAra, paTTA,niyama,bhUmi Adi ke adhikAra kA niyama yA praNAlI tepid A 1. gunagunA,kuch ha kuchha garma term N 1. avadhi,mIAda,mita kAla,parimita samaya,2. sharta prati GYA,3. pada,shabda,4. baiThaka kA samaya,adhiveshana kAla term VT 1. kahanA,pukA ranA,nAma rakhanA terminal A 1. anta kA,sImA sambandhI terminate VTI 1. sImA bA. ndhanA,nipaTAnA,samApta honA,samApta karanA termination N 1. sImA,anta,samApti,a vasAna,avadhi,phala,pariNAma terminology N 1. nirukta,shabda koSha,2. shabdAvalI ,shabda bha.nDAra terminus N 1. sImA,anta,rela kI saDaka kI sImA terrace N 1. ch hata,koThA,chautarA

terrestrial A 1. pArthiva,sA.nsArika,pR^ithvI sambandhI,laukika terrible A 1. bh ayAnaka,kaThora,DarAvanA,bhIShaNa,dAruNa terribly Adv 1. bhayAnakatA se,atishaya karake,bhIShaNa rUpa se terrier N 1. eka chhoTA shikArI kuttA terrific A 1. bhI ShaNa,bhaya utpAdaka terrify VT 1. DarAnA,bhayabhIta karanA,bhaya dikhAnA territ orial A 1. deshIya,deshika,rAShTrIya,prAdeshika territory N 1. bhUmI,desha,prade sha,rAjya,rAShTra,adhikAra terror N 1. bhaya,Dara,trAsa,bhayahetu terrorise VT 1 . bhayabhIta karanA,bhaya dikhAkara bAdhya karanA,trAsa dekara shAsana karanA te rrorism N 1. Dara kI dashA,2. trAsa dvArA shAsana terrorist N 1. trAsa dvArA shA sana karane vAlA terse A 1. achchhA,sundara,uttama,sutharA,shuddha,sUkShma,laghu pada tertiary A 1. tIsarA,tIsarI banAvaTa kA,tritIya shreNI kA test N 1. parIkSh A,kasauTI jA.ncha,sonA Adi dhAtu shodhane kI kaTorI test VT 1. jA.nchanA,parIkSh A karanA,shodhanA tester N 1. parIkShaka,2. chhaparakhaTa,pala.nga kI chhatarI,m asaharI,3. eka mudrA testicle N 1. a.nDa,a.nDakoSha testify VTI 1. sAkShI honA,g avAhI karanA,pramANIkaraNanA testimony N 1. sAkShya,pramANa,gavAhI,ghoShaNA test y A 1. chiDachiDA,shIghrakopI tether N 1. rassI,ja.njIra,pagahA tether VT 1. pag ahA se bA.ndhanA text N 1. mUla,mUlashabda,mUlagra.ntha,2. sUtra,vyAkhyAna,viSha ya textbook N 1. vidyA kI pustaka,paDhane kI kitAba,pAThashAlAo.n me.n vidyArthi yo.n kI paDhane kI pustaka,mUlagra.ntha textile A 1. bunA huA,bunane ke yogya,2. binane kA textual A 1. maulika,mUlagra.ntha kA,vAchanika texture N 1. banAvaTa, jAlI,kapaDA,banAvaTa,milAvaTa,bhAgo.n kA yogya than Conj 1. se,apekShA,banisbata thank N 1. dhanyavAda,shukriyA thank VT 1. dhanyavAda denA,shukriyA karanA,guNa gAnA thankful A 1. dhanyavAdI,kR^itaGYa,shukragujAra thankless A 1. kR^itaghna, nAshukra,yasha nA mAnanevAlA,2. dhanyavAda pAne ke ayogya,binA lAbha kA thanksgi ving N 1. dhanyavAda pradAna,kR^itaGYatA,prakAshana that A 1. vaha,usa,jo,usako that Conj 1. to,ki,isa kAraNa,kyo.nki,arthAta that Pron 1. vaha,usa,jo,usako tha tch N 1. ghAsa,khara,phUsa,chhappara thatch VT 1. chhAnA,chhAvanA thaw N 1. gala na,pighalAva,barpha kA galanA thaw VTI 1. pighalAnA,galanA,galAnA the Det 1. vah a,yaha,vahI the-°Ïè¿áÏè-°·è_½èØá_¿Íè N 1. jisa kAma ke pUre karane me.n sabhI la ge ho.n the-×åÆè-°·è-¶å¿è N 1. IsAmasIha

theatre N 1. ra.ngashAlA,ra.ngabhUmI,nAchaghara,nATyashAlA,svA.ngaghara theatric al A 1. nATyashAlA sambandhI,svA.ngaghara sambandhI,nATyasvA.ngI,dikhalAvaTI the atrically Adv 1. nATyarUpa se,svA.nga kI rIti se thee Pron 1. tumako,tujhe theft N 1. chorI,chorI karanA their Det 1. unakA,apanA them Pron 1. unhe.n,unakI them e N 1. prakaraNa,viShaya,prasa.nga themselves Pron 1. ve,Apa,apane,ve svaya.n th en A 1. usa samaya,usa dashA me.n,taba theocracy N 1. dharmatantra,Ishvara kartR ^itva rAjya,IshvarAnubhUtI,2. dhyAnAvasthA me.n Ishvara ke sAtha eka bhAva,samAd hi theologian N 1. brahyaGYAnI,vedAntI,brahyAvidyA kA jAnane vAlA theological A 1. AdhyAtmavidyA sambandhI theology N 1. brahyavidyA,deva GYAna,vedA.nta,AdhyAtm avidyA theorem N 1. prameya,upapAdya,masalA,sUtra,sAdhya theoretical A 1. kAlpan ika,mAnasika,vyavahAra yogya theoretically Adv 1. kalpanA se,kalpanApUrvaka,kalp anA ke anusAra theory N 1. siddhA.nta,niyama,vidyA,utpatti,kalpanA,anumAna thera peutic A 1. chikitsA sambandhI therapeutics N 1. roga chikitsA,chikitsA shAstra there A 1. usa sthAna para,vahA.n thereafter Adv 1. usake bAda yA anusAra,tatpas hchAta thereby Adv 1. usase,usake dvArA therefore Adv 1. isalie,isa kAraNa se,at aH,ateva,phalataH therein Adv 1. usame.n,isame.n thereof Adv 1. isakA,usakA ther mal A 1. garmI sambandhI,uShNatA sambandhI,2. garma,uShNa thermometer N 1. shIto ShNa mApaka ya.ntra,garmI sardI nApane kA eka ya.ntra,tApa nApane kA kA.ncha kA ya.ntra,uShNamApana ya.ntra thesaurus N 1. dhanAgAra,vidyA bha.nDAra,koSha,shabd akosha these Pron 1. ye,ina,inhe.n thesis N 1. pUrva pakSha viShaya,praba.ndha,l ekha they Pron 1. ve,unhone.n thick A 1. moTA,ghanA,saTA,Thosa,vipula,aspaShTa,n iviDa,gadalA,2. ma.nda,mUDha,3. gADhA thick Adv 1. pAsa pAsa thick N 1. ghanA bh Aga,Thosa,2. mUrkha vyakti,mUDha thicken VI 1. gADhA karanA yA honA,gichapicha h onA,bhIDa lagAnA thicken VT 1. gADhA karanA yA honA,gichapicha honA,bhIDa lagAnA thickness N 1. moTAI,ghanApana thief N 1. chora,DAkU,taskara,uchchakkA,2. battI kA gula thieve VI 1. churAnA,chorI karanA thieve VT 1. churAnA,chorI karanA thi gh N 1. jA.ngha,ja.nghA thimble N 1. darjiyo.n kI a.ngulI bachAne kI TopI

thin A thin VI thin VT thing N think VTI third A thirst N thirst VI thirsty A th irteen A thirteenth thirtieth A thirtieth N thirty A this A thistle N thong N th orn N thorny A thorough A thoroughbred thoroughfare thoroughly thoroughness thor p N those Pron thou Pron though Conj thought N thoughtful thoughtless thousand N thrall N thrall VT thrash VT thread N thread VT threadbare threat N threaten VT three N threefold A threshold N thrice Adv thrift N 1. patalA,jhIma,dubalA,bArIka,mahIna 1. patalA yA kama ghanA yA gu.njAna honA 1. patalA yA kama ghanA karanA 1. vastu,chIja,padArtha,kAma,bAta,viShaya,kuchha,be chArA 1. sochanA,vichAranA,chintA karanA,anumAna karanA,aTakala karanA,kalpanA k aranA 1. tIsarA,tR^itIya 1. sUkhApana,2. atya.nta ichchhA,prabala kAmanA 1. tR^i Shita honA,pyAsA honA,tarasanA,prabala ichchhA honA 1. pyAsA,triShita,atya.nta i chchhuka 1. teraha,trayodasha A 1. terahavA.n,terahavA.n a.nsha 1. tIsavA,tIsavA a.nsha 1. tIsavA,tIsavA a.nsha 1. tIsa 1. yaha 1. kA.nTe dAra paudhA,bhaTakaTai yA 1. tasamA,baddhI,chamaDe kI paTTI 1. kA.nTA,shUla,ka.nTaka,duHkha,duHkhadAI v astu 1. kA.nTedAra,ka.nTIlA,ka.nTakamaya,daHkhadAI 1. pUrA,sampUrNa,AdyopA.nta,n iHsheSha A 1. kulIna,asala,nasalI ( jaise ghoDA) N 1. patha,sarvasAmAnya,mArga,r AjamArga,rAstA,saDaka Adv 1. pUrA,sa.npUrNa rUpa se,pUrNatA N 1. pUrNatA,niHsheS hatA 1. gA.nva,chhoTA gA.nva,puravA 1. ve 1. tU,tai.n 1. yadyapi,agarache,goki,t athApi 1. vichAra,dhayAna,chintA,rAya,mati A 1. vichArashIla,chintAshIla,sAvadhA na,chintAkula A 1. beparavAha,acheta,vichArahIna,asAvadhAna,mUrkha 1. sahastra,h ajAra,2. bahuta,baDI sa.nkhyA 1. dAsa,ba.ndhuA 1. dAsa banAnA,ba.ndhuA banAnA 1. pITanA,pITa kara dAno.n ko bhUsA se alaga karanA 1. DorA,dhAgA,sUta,dhAgA,2. so ne chA.ndI kA tAra 1. gU.nthanA,pironA A 1. ragaDA huA,ghisA,purAnA 1. dhamakI,g huDakI 1. dhamakAnA,DA.nTanA,ghuDakanA 1. tIna 1. tigunA,tIna gunA 1. dehalI,dvA ra 1. tIna bAra 1. kamakharchI,alpavyaya,2. samR^iddhi,3. lAbha

thrill N thrill VTI thrilling A thrive VI throat N throb N throb VI throe N thro e VT throne N throne VT throng N throng VTI throttle N throttle VTI through Prep throughout throughout throw N throw VTI thrust N thrust VT thud N thud VI thug N thumb N thumb VTI thump N thump VTI thunder N thunder VT thunderbolt thunderst orm thus Adv thwart A thwart VT thy Det thyme N tiara N tick N tick VI ticket N ticket V tickle VI ticklish A 1. tharatharI,ka.npa,romA.ncha,sanasanAhaTa 1. tharatharAnA,romA.ncha honA,chhed anA,ko.nchanA,sanasanAnA 1. romA.nchakArI 1. phalanA,baDhanA,panapanA,phUlanA ph alanA 1. kaNTha,galA 1. dhaDaka,dhaDakana 1. dhaDakanA,TIsa mAranA 1. atyanta pI DA yA kaShTa,ya.ntraNA,2. prasava vedanA 1. atyanta pIDA yA kaShTa me.n honA 1. rAjasi.nhAsana,2. rAjashakti 1. rAjasi.nhAsana para baiThAnA,baDhAnA 1. bhIDa,ja mAva 1. bhIDa karanA,bhIDa lagAnA,ikaThThA honA 1. Te.nTuA,Dho.nTA 1. Te.nTuA da bAnA,galA gho.nTanA,galA ghuTane kA sA sA.nsa lenA 1. sarAsara,ArapAra,me.n se,d vArA,AdyopAnta,Adyanta Adv 1. nakhasikha se,sarvatra,tamAma,sarAsara,pratyeka bh Aga me.n Prep 1. pUre me.n,nakhashikha se,sarvatra,tamAma,sarAsara,pratyeka bhAg a me.n 1. phe.nka,uchhAla,dA.nva 1. phe.nkanA,pAsA phe.nkanA,uchhAlanA,2. ulaTan A,nAsha karanA,3. gaDhanA 1. dhakkA,Thela,Dhakela 1. DhakelanA,ThelanA,2. ko.nch anA 1. dhamAkA,gadda 1. vaisA shabda karanA 1. Thaga,DAkU,baTamAra 1. a.ngUThA 1 . anADIpana se hAtha me.n lenA yA bajAnA,2. a.ngUThA lagAkara gandA karanA 1. dh aula,dhamAkA 1. thapathapAnA,Tho.nkanA,pITanA 1. bijalI kI kaDaka yA taDapa,gara ja,2. dhamakI,phaTakAra 1. dhamakAnA,dhamakI me.n nikAlanA,gaDagaDAnA,garajanA,k aDakaDAnA N 1. garaja kA patthara N 1. A.ndhI jisame.n bAdala garaje bijalI taDa pe ityAdi 1. isa rIti se,isa prakAra,isa Dhaba se,aisA 1. TeDhA,tirachhA,ADA 1. kATanA,ADA honA,rokanA,haTha karanA,nA 1. terA,terI 1. eka prakAra kA sugandhayu kta paudhA 1. mukuTa,kirITa,tAja 1. vishvAsa,udhAra,2. bichhaune kI khola,3. gha DI kI Tika Tika 1. ghaDI ke samAna Tika Tika karanA 1. TikaTa,kAgaja kA parchA j ise dikhAne para kahI.n jAne kI AGYA ho jAe 1. TikaTa denA,TikaTa lagAnA,chihna ke lie parchA lagAnA 1. gudagudAnA,ha.nsAnA,rijhAnA 1. jisako gudagudI adhika la gatI ho,asthira,cha.nchala

tidal A tidbit N tide N tide VI tidings N tidy A tidy VI tie N tie VT tier N tif f N tiff VI tiffany N tiger N tight Adv tight N tighten VT tile N tile VT till N till Prep tillage N tiller N tilt N tilt VTI timber N timber VT time N timely A timepiece N timetable N timid A timidity N tin N tin VI tinder N tinder-ÊåÄè ti nderbox N tinge N tinge VT tingle VI tinker N tinker VT tinsel N tinsel V 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. N 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. jvAra bhATA sambandhI mulAyama bhojana jvAra bhATA,samaya,R^itu pAnI chaDhanA yA baDhanA,kaThina kAma ko pAra lagAnA khabara,sandesha svachchha,sApha svachchha banAnA,sApha karanA gA.nTha,bandhana bA.ndhanA,kasanA,gA.nThanA pa.nkti,shreNI,d arjA sharAba kI ghU.nTa,2. krodha yA roSha kA Avesha jhagaDanA,laDAI karanA pata lA reshmI kapaDA,eka vastra bAgha majabUtI se,dR^iDhatA se kasA huA,dR^iDha,ta.n ga,tanA kasanA,ta.nga karanA,jakaDanA khaparaila,khapaDA,khapaDe kI paTiyA khapa raila se DhakanA golaka,rUpayA rakhane kA sandUka, taba taka,usa samaya taka jot a,jutAI,khetI,kR^iShikarma jotane vAlA,patavAra pherane kI muThiyA tambU,shAmiyA nA,cha.ndavA,2. jhukAva,3. sainika khela,bhAlA chalAne kA khela eka kinAre se uT hAnA,2. bhAlA chalAnA,paitare badalanA,3. hathauDe se pITanA,4. jhukanA,jhukAnA peDa kA tanA,laTThA,shahatIra lakaDI lagAnA,shahatIra lagAnA samaya,kAla,yuga,2. avasara,avakAsha,avasthA shIghra,samaya se,samaya para,sAmayika ghaDI TAima Teb ula Darapoka,kAyara kAyaratA,bhIrUtA Tina Tina se maDhanA,kalI karanA Aga lagane vAlI vastu,shIghradAhya vastu 1. shIghradAhya rakhane kA bakasA shIghradAhya ra khane kA bakasA ra.nga,halakA ra.nga ra.nganA,ra.nga denA sanasanAnA,jhanajhanAn A ThaTherA,kaserA Tina joDanA,joDanA,jhAlanA,sa.nvAranA,nA jhilamila,jhUThA goTA yA kinArI bhaDakIlA banAnA

tint N 1. ra.nga,halakA ra.nga tint VT 1. ra.nganA,halakA ra.nga chaDhAnA tiny A 1. nanhA,bahuta chhoTA tip N 1. agrabhAga,sirA,noka,anta,chhora tip V 1. sira p ara lagAnA,noka lagAnA,2. kuchha rUpayA Adi denA,3. thapakanA,4. ulaTa denA tips y A 1. matta,matavAlA,madamAtA tiptoe N 1. pA.nva kI a.ngulI kA sirA tiptoe VI 1 . pA.nva ki a.ngulI ke bala chalanA tirade N 1. ni.ndA,AkShepa,ni.ndAtmaka bAte. n yA ni.ndAtmaka prabandha tire VTI 1. thakanA,thakAnA,2. ta.nga karanA,satAnA,3 . kapaDe pahanAnA,sajAnA tiresome A 1. thakAnevAlA,ukatAnevAlA,duHkhada,khedakar a tissue N 1. mahIna kapaDA,2. indrika padArtha tissue VT 1. jaradojI karanA,chi travichitra karanA tit N 1. koI chhoTI vastu,2. TaTTU titanic A 1. prabala,bahut a,baDA tithe N 1. dasavA.n bhAga,dashA.nsha,thoDA bhAga tithe V 1. dasavA.n bhAg a lagAnA titillate V 1. gudagudAnA,surasurAnA,sahalAnA titillation N 1. gudagudA haTa,surasurAhaTa title N 1. padavI,upapada,upAdhi, title V 1. shIrShakanA,upAdh i denA titular A 1. nAma mAtra ke,barAya nAma to Adv 1. ora,tarapha,taka,ko,nika Ta,sAmane,anusAra,lie,sambandha me.n,bAre me.n to Prep 1. ora,tarapha,taka,ko,ni kaTa,sAmane,anusAra,lie,sambandha me.n,bAre me.n to_be_in_a_nutshell N 1. sAdhAr aNataH,2. samajha me.n A jAne ke yogya to_be_in_equilibrium N 1. sa.ntulita honA to_be_of_opinion N 1. vichAra karanA to_be_nowhere Adv 1. pradhAnatA naShTa ho jAnA to_bury_in_oblivion N 1. dila se bhulAnA to_carry_too_excess N 1. jyAdatI k aranA,adhikatA karanA to_come_into_operation N 1. jArI honA,prachalita honA to_c ome_to_nothing N 1. niShphala honA,vyartha honA to_execute_a_decree VT 1. Adesha amala me.n lAnA,DigarI karanA to_execute_a_document VT 1. kAgajAta lAgU karanA, lekhApatra para hastAkShara banAnA,likhanA to_fade_from_the_memory VI 1. bhUla j AnA to_grow_pale VI 1. pIlA paDa jAnA,2. havAiyA.n uDanA to_hare_a_high_nose VI 1. ghamaNDI honA to_hold_opinion_with N 1. sahamata honA,Apasa me.n rAya milAnA, eka rAya honA to_lead_by_the_nose VI 1. nAka me.n rassI lagAkara ghumAnA,2. apan e kahe para pashuo.n kI taraha kAma karAnA to_lie_on_the_oars VI 1. sustAnA,2. k aThina kAma se dama lenA to_make_nothing_of N 1. kuchha na ginanA,2. koI chIja n a jAnanA,tuchchha jAnanA to_pour_oil_into_fire VT 1. uttejita karanA to_pour_oil _on_troubled_waters VT 1. shAnta karanA,sulaha karAnA to_put_in_one's_oar VI 1. binA mA.nge salAha denA to_put_one's_nose_out_of_joint VI 1. najaro.n se girAnA, 2. ghamaNDa toDanA

to_seize_an_opportunity N 1. mauke para kAma karanA,mauke ko hAtha se jAne na de nA,avasara se na chUkanA to_snap_one's_nose_off VI 1. kisI ko burA bhalA kahanA, 2. kisI ko dhokhA denA to_speak_through_the_nose VI 1. nAka se bolanA to_take_oc casion VT 1. kisI shubha avasara ko hAtha se jAne nahI.n denA to_thrust_one's_no se_into VI 1. hastakShepa karanA to_offend_the_eye VTI 1. A.nkha me.n khaTakanA to_snuff_out VI 1. bujhAnA,gula karanA to_sow_dissension VTI 1. jhagaDe kA bIja bonA toad N 1. dAdura,viShadAra me.nDhaka,bheka toast N 1. sikI breDa,sikI roTI, 3. kisI manuShya ke kalyANa ke liai sharAba pInA toast VI 1. bhunanA,si.nkanA to ast VT 1. bhUnanA,se.nkanA,2. sharAba pIne ke samaya kisI kA nAma lenA aura kaly ANa chAhanA tobacco N 1. tambAkU tod N 1. lagabhaga 14 sera Una,2. lomaDI today Adv 1. Aja,Aja ke dina today N 1. Aja,Aja ke dina toe N 1. pA.nva kA a.ngUThA,Ag e kA sirA toga N 1. chogA together Adv 1. sAtha me.n,milajula kara toil N 1. par ishrama,mehanata toil V 1. parishrama karanA,mehanata karanA toilet N 1. shrR^i. ngAra karanA,shrR^i.ngAra karane kI sAmagrI token N 1. chihna,sa.nketa,nishAnI t olerable A 1. sahanIya,kA chalAU tolerance N 1. sahana,dhairya tolerant A 1. sah anashIla,kShamAdAna tolerate V 1. sahanA,hone denA toleration N 1. sahana,kShamA toll N 1. yAtayAta kara,ghaNTI kI AvAja toll VTI 1. ghaNTI kA bajanA,ghaNTI baj AnA tomahawk N 1. kulhADI,pharasA tomato N 1. TamATara tomb N 1. samAdhi,kabra t omboy N 1. khilADI laDakI tombstone N 1. kabra para lagAyA huA yAdagArI kA patth ara tomcat N 1. bilAva tome N 1. jiLa,pustaka,kitAba tomorrow Adv 1. kala( AnevA lA) tomorrow N 1. kala( AnevAlA) ton N 1,27 mana se kuchha adhika kA taula,Tana, 2. prachalita rIti,chAla tone N 1. uchchAraNa,AvAja,svara,2. sharIra yA mana kI dashA tone VT 1. svara banA kara bolanA,2. svara milAnA tongs N 1. sa.nDAsI,chim aTA tongue N 1. jIbha,2. bolI,bhAShA tongue VT 1. bolanA

tonic A tonic N tonight Adv tonight N tonnage N too Adv tool N tooth N tooth V t oothache N toothbrush toothless A toothpick N top A top N top VT topaz N topic N topical A topography topple VT torch N torment N torment V tornado N torpedo N torpid A torpor N torque N torrent N torrid A tort N tortoise N tortuous A tortu re N torture VT toss N toss VTI total A total N totality N totally Adv totter VT touch N touch VTI 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. N 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. N 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1 . 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. svara sambandhI,puShTikAraka balavardhaka auShadhi Aja kI rAta ko Aja kI rAta as abAba kA prati Tana mahasUla,2. jahAja kI samAI( Tano.n me.n) adhika,bahuta,2. b hI aujAra,hathiyAra dA.nta,2. svAda,3. khA.nga,kATA dA.nta banAnA,2. pUre bala a ura krodha ke sAthanA,shakti bharanA dA.nta kI pIDA 1. dA.nta sApha karane kA br usha binA dA.nta ke dantakhudanI sarvochcha,sarvottama,mukhya choTI,shikhara,sir A,2. laTTU DhakanA,Upara chaDhanA,baDha jAnA pukharAja viShaya,bAta,prasa.nga ki sI sthAna sambandhI,sthAnIya 1. kisI sthAna yA nagara Adi kA varNana gira paDanA mashAla pIDA,santApa,dukhadAI vastu pIDA denA,dukhAnA,satAnA A.ndhI,tUphAna jah Aja toDane kA golA,eka prakAra kI machhalI akaDA huA,ThiThurA,2. manda,mUrkha ak armaNyatA,ThiThurAhaTa,mandatA,sustI sone ke tAro.n kA banA huA eka kaNThA teja dhArA,jala pravAha sUkhA,garma,uShNa hAni,apakAra kachhuA pechIdA,baladAra,vakra duHkha,ativedanA,yAtanA duHkha denA,yAtanA karanA,ati kaShTa denA uchhAla,Upara kI ora nikShepa,utkShepaNa uchhAlanA,phe.nkanA,halachala karanA,DAvA.nDola honA sampUrNa,samasta,pUrA sampUrNa,samasta,pUrA pUrNatA,samaShTi pUrNa rUpa se Daga magAnA,laDakhaDAnA sparsha,chhU,chheDa,2. bhAva,3. thoDA,saina,4. jA.ncha sparsh a karanA,chhU karanA,milanA,anubhava karanA,pahu.nchanA,asara karanA,sambandha r akhanA

touching A touchstone touchy A tough A toughen VT tour N tour VI tourist N tourn ament tourney N tourney VI tout N tout VI tow N tow VT toward Adv toward Prep to wel N tower N tower VT towering A town N townspeople toxic A toxicology toy N tr ace N trace VT traceable A track N track VI tract N traction N tractor N trade N trade VT trademark N trader N tradesman N tradition N traditional traffic N tra ffic VT trafficker tragedy N 1. N 1. 1. 1. 1. 1. 1. N 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. N 1. N 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. A 1. 1. N 1. hR^idayavedaka,karuNAtmaka 1. kasauTI tunaka mijAja,shIghrakopI kaDA kaDA karanA bhramaNa,daurA bhramaNa karanA,daurA karanA bhramaNakArI,paryaTaka 1. khela,krI DAyuddha,da.ngala da.ngala kA khela TUrnAmenTa khelanA grAhaka khojanevAlA,dalAl a DhU.nDhanA,talAsha karanA,grAhako.n ko bulAnA,dalAlI karanA moTA sana,paTasana rassI se khI.nchanA samIpa,udyata,lage,banatA huA ora,2. sa.nba.ndha me.n,3. ke pAsa,samIpa rumAla,tauliyA,a.ngochhA burja,mInAra,lATa,durga U.nchA chaDhanA,U. nchA honA,Upara uThanA baDA U.nchA,2. ati pracha.nDa kasbA,nagara,pura 1. nagara vAsI,puravAsI viShailA,jaharIlA 1. viSha vidyA,vaha vidyA jisame.n viSho.n kA va rNana ho khilaunA,tuchchha vastu,chhoTI bAta paira ke chihna,patA,khoja,lakShaNa ,chihna,nishAna paira ke chihna se patA lagAnA,khoja lagAnA,rekhA khI.nchanA,chi hna karanA patA lagAne ke yogya,jisakA patA laga sake padachihna,2. pagaDa.nDI,r Aha,mArga pA.nva kI khoja para chalanA,padachihno.n se patA lagAnA phailI huI va stu,vistAra,2. pradesha,3. pustaka,gra.ntha,praba.ndha khI.nchanA,khi.nchAva,tan Ava khI.nchanevAlA ya.ntra vANijya vyApAra,tijArata,peshA,lenadena,2. rivAja,cha lana lena dena karanA,vANijya yA vyApAra karanA,badalanA vyApAra kA chihna vyApA rI,saudAgara vyApArI,dukAnadAra kahAvata,para.nparAgata kathA,purANa,para.nparAg ata prathA 1. para.nparAgata,kahAvatI,kramAgata,paurANika saudAgarI,vyApAra,2. l ogo.n kA AnA jAnA,3. saudAgarI kA mAla,saudA palaTA karanA,lenadena karanA,vyApA ra karanA,2. chhoTA vyApAra karanA 1. vyApArI,saudAgara dukhAnta ghaTanA,shokAnt a nATaka,shokAnta vR^itAnta

tragic A trail N trail VTI trailer N train N train VT trainer N training N trait N traitor N trajectory tram N tramp N tramp VTI trample N trample VT trance N t ranquil A tranquillity transact VTI transaction transatlantic transcend VTI tran scendent transcendental transcribe transcript transcription transfer N transfer VT denA,eka jana se transferable transfix VT transform VT transformation transgr ession transient N transit N transition transitory translate VT translation tran slator translucent transmission 1. duHkhadAyaka,shokajanaka,duHkhAnta nATaka sa.nba.ndhI,karuNarasa pradhAna 1. mArga,khoja,shikAra kI bU 1. ghasITanA,khI.nchanA,pIchhe ghasITate jAnA 1. ghasI TanevAlA,khI.nchanevAlA,2. latA,paudhA,3. eka gADI ke pIchhe lagAI huI gADI 1. r elagADI,2. shreNI,krama,tA.ntA,laDI,3. rAha,Dha.nga,4. pU.nchha 1. shikShA denA, sikhAnA,sadhAnA,kADhanA,nikAlanA,abhyAsa DAlanA,2. khI.nchanA,nA 1. shikShaka,si khAnevAlA 1. shikShA 1. rekhA,kArIgarI,lakShaNa,a.nka,vishiShTatA,vilakShaNatA 1 . vishvAsaghAtaka,chhalI,kapaTI,deshadrohI N 1. puchchhalatAre kA chakra,dhUmrak etu kA chakra,vakra rekhA,2. prakShepapatha 1. koyale kI gADI yA chhakaDA,2. bas a 1. paidala yAtrA,2. AvArA,ghummakaDa,bahetU,bhikhama.ngA 1. kuchalanA,rau.ndan A 1. Upara chalane yA kuchalane kA shabda,padachApa 1. kUchalanA,Upara chalanA,r au.ndanA 1. behoshI,mohAvasthA,samAdhi,avachetana,mUrchhA,tanmayAvasthA 1. svast ha,shA.nta,susthira,sukhI N 1. dhIraja,shAnti,svAsthya,tasallI 1. praba.ndha kar anA,kAma karanA,kArobAra karanA N 1. praba.ndha,kAma,kArobAra,vyavahAra,bAta,mAm alA A 1. aTalANTika mahAsamudra ke usa pAra kA 1. chaDhanA,U.nchA honA,shreShTha honA A 1. baDhakara,atyuttama,sarvottkR^iShTa,shreShTha,2. pare,saba sImAo.n se bAhara A 1. uttamottama,baDha baDha kara,adhika pravINa,shreShTha,attuttama,anU pa VT 1. utAranA,pratilipi karanA,nakala karanA N 1. pratilipi,nakala N 1. prati lekhana,nakalanavIsI 1. tabAdalA,tabadIlI,sthAnA.ntara karanA,2. parahasta,samar paNa 1. tabAdalA karanA,sthAnA.ntara karanA,2. hastA.ntarita karanA,tabadIla kar anA,havAle karanA,TAla dUsare jana ko denA,de denA,sau.npa denA A 1. sthAnA.ntar a hone ke yogya,hastA.ntarita karane yogya 1. ArapAra karanA,chhedanA 1. rUpa ba dalanA,rUpa parivartana karanA,AkR^iti palaTanA,rUpA.ntara karanA N 1. rUpA.ntar a,kAyApAlaTa N 1. AGYAla.nghana,aparAdha 1. anitya,chalAyamAna,asthAyI,kShaNika 1. gati,rAha,sa.nkrA.nti N 1. gati,avasthA.ntara,parivartana A 1. anitya,thoDe d ina kA,nAshavAna,kShaNabha.ngura,asAra,asthAyI 1. anuvAda karanA,badalanA,sthAnA .ntara karanA,2. ulathA yA bhAShA.ntara karanA N 1. anuvAda,sthAnA.ntara,ulathA, bhAShA.ntara N 1. anuvAdaka,sthAnA.ntara karanevAlA,ulathA yA bhAShA.ntara karan e vAlA A 1. nirmala,svachchha N 1. bhejanA,preShaNa,prachAraNa,prasAraNa

transmit VT transparency transparent transpire VT transplant transplantation tra nsport N transport VT transportation trap N trap VT trapper N trappings N trash N trash VT trashy A travel N travel VTI traveller N traverse A traverse N traver se VT travesty N travesty VT trawl N trawl VTI trawler N tray N treacherous trea chery N tread N tread VTI treason N treasure N treasure VT treasurer N treasury N treat N treat VTI karanA,khilAnA treatise N treatment N treaty N treble A treb le N 1. N A 1. VT N 1. 1. N 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. A 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. bhejanA,pahu.nchAnA 1. nirmalatA,svachchhatA 1. nirmala,svachchha,pAradarshI,pra kAshabedA chhedo.n se nikAlanA,2. bhApa uThanA,uDa jAnA,3. lokavidita honA,khula jAnA 1. eka jagaha se uThAkara dUsarI jagaha lagAnA-yA gADanA,ropanA 1. paudhe kA lagAnA,ropAI DhulAI,savArI,asabAba kA eka jagaha se dUsarI jagaha le jAnA,2. jahAja,3. harShonmAda,paramAna.nda le jAnA,uThA le jAnA,deshA.ntara karanA,2. ha rShonmatta karanA,acheta karanA 1. DhulAI,pahu.nchAva,2. desha nikAlA,nirvAsana jAla,pha.ndA,ghAta,chhala pha.nsAnA,chhala se pakaDanA pha.nsAnevAlA,jo jAla se jAnavaro.n ko pha.nsAtA hai ghoDe kI jhUla,bhUShaNa,shrR^i.ngAra kUDA karakaTa,g hAsa phUsa,asAra vastu,agaDa bagaDa kATanA,patte kATa DAlanA,kalama karanA nirar thaka,asAra yAtrA,deshATana yAtrA karanA,deshATana karanA,chalanA,DolanA yAtrI,p athika,musAphira,deshaTana karane vAlA tirachhA,ADA,ArapAra tirachhI rakhI huI v astu,roka,pratiba.ndhaka ArapAra rakhanA,2. ghUmanA,phiranA,inakAra karanA,kha.n Dana karanA hAsya janaka anukaraNa,upahAsAtmaka rachanA upahAsa kA viShaya banAn A,hAsya janaka banAnA mahAjAla mahAjAla me.n pha.nsAnA,mahAjAla se machhalI mAra nA mahAjAla se machhalI mArane vAlA jahAja yA manuShya eka chhoTI thAlI,baratana ,tashtarI 1. vishvAsaghAtakI,adharmI,kapaTI,chhalI,avishvAsya chhala,kapaTa,vish vAsaghAta pada,TApa,chAla Upara chalanA,paga rakhanA,kuchalanA rAjadroha,rAjavir odha,2. kapaTa,vishvAsaghAta,chhala koSha,khajAnA,dhanasa.ngraha,rokaDa,2. bahut AyAta,bAhulya jamA karanA,baToranA khajA.nchI,rokaDiyA,koShAdhyakSha,koShanAyaka khajAnA,koSha,2. rAjakoSha bhojana,jevanAra upAya karanA,praba.ndha karanA,vyav ahAra karanA,2. varNana karanA,bAtachIta karanA,3. nyautA pustaka,guTakA,lekha,p raba.ndha,niba.ndha praba.ndha,vyavahAra,bartAva,chAla,varNana,AcharaNa,2. chiki tsA,upachAra sa.ndhi,mela,sulahanAmA,sa.ndhipatra tigunA uchcha svara,tIkShNa sv ara

treble VTI 1. tigunA karanA,tigunA honA tree N 1. peDa,vR^ikSha,rUkha tremble N 1. kA.npa,tharatharAhaTa tremble VI 1. kA.npanA,halahalAnA,tharatharAnA tremendo us A 1. bhaya.nkara,DarAvanA,ati dArUNa,atibR^ihat tremor N 1. ka.npaka.npI,thar atharAhaTa trench N 1. khAI trench VTI 1. khodanA,khAI banAnA,2. morchA dabAnA t rend N 1. jhukAva,pravR^itti,dhArA trend VI 1. phiranA,muDanA,jhukanA trepidatio n N 1. ka.npaka.npI,ghabarAhaTa,tharatharI trespass N 1. anadhikAra pravesha,apa rAdha,ulla.nghana,atikrama trespass VI 1. anadhikAra pravesha karanA,ghusanA,dUs are ke dhana para hAtha phailAnA,aparAdha karanA,bala pUrvaka baiTha jAnA athavA ghusa jAnA,sImA la.nghana karanA tress N 1. jaTA,laTa,chhallA trestle N 1. DhA. nchA,pADa,sahArA triad N 1. trika,traya trial N 1. prayatna,jA.ncha,parIkShA,udy oga triangle N 1. tribhuja,trikoNa triangular A 1. tikonA,tribhujAkAra tribal A 1. jAti sambandhI tribe N 1. jana,kuTumba,jAti,varNa,varga tribulation N 1. kles ha,dArUNa duHkha,Apatti tribunal N 1. nyAyAlaya,kachaharI tribune N 1. roma vAlo .n kA phaujadArI kA eka hAkima,2. vaktR^itA dene kI eka chaukI tributary A 1. ad hIna,amukhya tributary N 1. sahAyaka nadI tribute N 1. bhe.nTa,upahAra,sammAna k I vastu yA bAta trice N 1. kShaNa,pala trice VT 1. rassI se khI.nchanA yA bA.ndh anA trick N 1. chAlAkI,chAla,chhala,hastalAghava trick VT 1. dhokhA denA,ThaganA tricky A 1. chhalI,kapaTI tricolour A 1. tIna ra.nga vAlA,trivarNa tricolour N 1. tIna ra.nga kA,trivarNa tricycle N 1. tIna pahiyo.n kI pA.nva se chalane vAlI gADI trident N 1. trishUla trifle N 1. tuchchha vastu,halakI bAta trifle VTI 1. naShTa karanA,halakI bAta karanA,tuchchha kAma karanA trigger N 1. bandUka kA g hoDA trilateral A 1. tribhujIya,tripArshva trill VTI 1. kA.npanA,tharatharAnA,jh aranA,rasanA trillion N 1. padma,mahAsa.nkha trim A 1. uttama,bhalA,banA ThanA,T hIka trim N 1. dashA,avasthA,vastra

trim VT trimmer N trimming N trinity N trinket N trio N trip N trip V trip VI tr ipartite tripe N triple A triple VT tripod N tripoli N trite A triumph N triumph VTI triumphal A triumphant triumvirate trivial A troll VTI trolley N trombone N troop N troop VI trooper N trophy N tropic N trot VI trotter N trouble N troubl e VT troublesome trough N trounce VT troupe N trout N trowel N truce N truck N t ruck VTI trudge VI TRUE A 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. A 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. A N 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. A 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. ThIka karanA,sa.nvAranA,kalama karanA,ADe hAtha lenA,DA.nTanA samayAnukUla karan e vAlA UparI bhUShaNa,shobhA ke padArtha trideva,trimUrtI halakA gahanA,tuchchha vastu tIna manuShya Adi kA samUha,tIna antaro.n kA rAga,triya ThumakachAla,2. t hoDI dUra kI yAtrA,daurA,bhramaNa,3. Thokara,bhUla luDhakA denA,pakaDa lenA,bhed a jAna lenA dhIre dhIre chalanA,ThumakanA,ghUmanA,yAtrA karanA,Thokara khAnA,bhU la karanA 1. tribhAga,trikha.nDa,tridala A.nta,a.ntaDI tigunA tigunA karanA tipA I eka prakAra kI bAluI miTTI purAnA,jIrNa vijaya,jIta,jaya Ananda manAnA,vijaya pAnA,phalanA,phUlanA vijaya sambandhI,jIta kA 1. saphalatA kA harSha manAne vAlA ,vijayI,jayavAna 1. tIna vyaktiyo.n kA rAja halakA,chhoTA,adhama,tuchchha ghumAn A,chakkara denA,chillAkara gAnA,phusalAnA TrAlI,rela kI paTariyo.n para chalane vAlI binA chhata ke eka chhoTI gADI turahI dala,senA,phauja,risAlA,ghuDachaDo.n kA dala yA ghaTaka ikaTThA honA,dala bA.ndhakara jAnA,jaLI se Age baDhaZnA savAr a,ghuDachaDA,ashvarohI,sainika jayachihna uShNakaTibandha,ayana sImA,ayana vR^it ta dulakI chAlanA,jaLI chalanA dulakI chalane vAlA ghabarAhaTa,duHkha,pIDA vyAku la karanA,hilAnA,kaShTa denA 1. duHkhadAyI,kaShTakara,kleshadAyI nA.nda,ku.nDA d aNDa denA,mAranA,pITanA tamAshA karane vAlA samUha eka prakAra kI machhalI kannI thoDe dina kI sandhi vyApAra,vinimaya,2. binA chhata kI gADI saudAgarI karanA,l enadena karanA,badalA karanA paidala chalanA,pA.nva ghasITanA satya,sachchA,yath Artha

TRUE Adv truffle N truism N trump N trump VTI trumpet N trumpet VT truncate VT t runcheon N truncheon VT trunk N trust N trust VTI trustee N trustworthy trusty A truth N truthful A try VTI karanA trying A tryst N tub N tube N tuberculosis tu bular A tuck N tuck VTI tucker N tuft N tuft VT tug VTI tug_boat N tuition N tul ip N tumble N tumble VTI tun N tun VT tune N tune V tunnel N tunnel VT turban N turbulent A 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. A 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. N 1. 1. 1. 1 . 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. satyatA pUrvaka,sacha pUrvaka,yathArtha me.n kukuramuttA svaya.n siddha,sAmAnya satya turupa,turahI turupa chalanA,Trampa se bAjI jItanA,2. dhokhA denA,chAla na chalanA turahI turahI bajAnA,prakAsha karanA,Dhi.nDhorA pITanA kATanA,chhA.nTan A,kalama karanA chhaDI,DaNDA,lAThI,so.nTA Da.nDe se mAranA dhaDa,tanA,2. sU.nDa, 3. sandUka bharosA,vishvAsa,patiyArA,AshA,vishvAsa kA kAraNa,amAnata,nikShepa bh arosA karanA,vishvAsa karanA,dharohara rakhanA,udhAra denA,AshA karanA dharoharI ,nikShepadhArI,nyAyadhArI,amAnatadAra 1. vishvAsayogya,bharosAvAlA,vishvasanIya, vishvasta vishvAsI,ImAnadAra,kharA,dhArmika yathArthatA,ThIka,sachchAI,kharAI,sa tya,satyatA,vAstavikatA sachchA,kharA,satyavAdI jA.nchanA,parakhanA,parIkShA kar anA,2. shuddha karanA,shodhanA,dekhanA,nyAyavichAra karanA,udyoga parIkShA karan e vAlA,kaShTakara gupta bhe.nTa,chhipa kara milane kA sthAna nA.nda,kaTautI,kaTh arA,pIpA nala,nalI,cho.ngA,To.nTI 1. kShaya roga,sUkShamabraNa roga nalI sA,nalI dAra eka lambI patalI talavAra,taha,parta,jAla dabAnA,lapeTanA,sikuDanA chhAtI D hakane kA kapaDA chUDA,guchchhA,samUha,jhuNDa guchchhA banAnA,guchchho.n se sajA nA khI.nchanA,ghasITanA aura jahAjo.n ko khIchane vAlA jahAja rakShA,sa.nrakShat A,shikShA,2. shikShA ke lie diyA huA shulka TyUlipa,eka prakAra kA paudhA pachhA Da,paTaka,luDhakAva,girAva ulaTa palaTa karanA,o.ndhAnA,girAnA,phe.nkanA,DhalakA nA,Thokara khAnA eka baDA pIpA,eka nApa pIpo.n me.n rakhanA svara,tAna,rAga,sura ,2. tAlaikya,sa.ngati,svarasa.nga,3. ThIka svabhAva svara milAnA,sura ThIka kara nA sura.nga sura.nga khodanA pagaDI,chIDA,pagiyA ashA.nta,upadravI,huDada.ngI,ba kheDiyA,da.ngaita,phasAdI,kalahakArI,avashavartI

turf N turgid A turmoil N turmoil VT turn N turn VTI turnpike N turnstile N turq uoise N turret N turtle N tusk N tutelage N tutor N tutorial A twain A twang N t wang VTI tweak N tweak V tweed N tweezers N twelfth A twelfth N twelve Det twent ieth A twentieth N twenty Det twice Adv twig N twiggy A twilight N twin N twine N twine V twinge N twinge V twinkle N twinkle VI twinkling N twirl VI twirl VT t wist VT twitch N twitch V 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. tR^ikhAchchhAdita bhUmi,DhelA,ghuDadauDa kI jagaha sUjA huA,phUlA huA,2. ati sho bhana,ADambarI kaShTa,utpAta,bakheDA satAnA,bechainakaranA,kaShTa denA ghumAva,c hakkara,pArI,phera,palaTa,moDa,jhukAva,vichalana,parivartana,rUpa ghumanA,ghumAn A,badalanA,palaTanA,moDanA,bAgI honA,sira ghUmanA,dila pheranA,dUsarI ora jhukan A mArga ke Ara pAra kA phATaka,dvAra kI chakkaradAra ADa pagaDa.nDI se nikalane kI ghUmane vAlI khiDakI pIrojA burjI,ka.ngurA,kalasa pa.nDuka,2. kachhuA,kurma h AthI yA sUara kA dA.nta,nokadAra dA.nta,2. eka prakAra kI machhalI rakShA,sa.nra kShatA,rakShaNa guru,adhyApaka,shikShaka sa.nrakShaka yA shikShaka kA do ThanaTh anAhaTa,jhanakAra,ThanakAra ThanaThanAnA,jhanakAranA chuTakI,jhaTaka chuTakI mAr anA,maroDanA eka prakAra kA UnI kapaDA chimaTI,mochanI bArahavA.n bArahavA.n a.n sha bAraha bIsavA.n bIsavA.n a.nsha bIsa duganA pallava,DAlI,TahanI Tahaniyo.n s e bharA huA godhUlI,sandhyA juDavA,yamaja sutalI,DorA,rassI maroDanA,baTanA,ai.n TanA,lapeTanA,ghUmanA chuTakI,darda,TIsa maroDanA,darda karanA,TIsa mAranA,kaDak anA jhilamilAhaTa,pala,kShaNa chamakanA,jagamagAnA,jhilamilAnA,palaka mAranA pal aka mAranA,kShaNa ghUmanA,chakkara karanA ghumAnA,chakkara denA ulajhAnA,artha p heranA,lapeTanA,ghUmAnA,sa.nketa karanA,baTanA,bhA.njanA,ai.nThanA,maroDanA jhaT akA jhaTakanA,khasoTanA,chhInanA

two Det twofold A twofold Adv tyke N type N typecast V typhoid A typhoid N typho on N typical A typify VT typist N typographical tyrannical tyranny N tyrant N ty re N ugly A ulcer N ulster N ulterior A ultimate A ultimatum N ultra A umbilical A umbrage N umbrella N umpire N unabated A unable A unaccompanied unaccountable unaccustomed unaffected unanimity N unanimous A unanimously unarmed A unavoidab le unaware A unaware Adv unbearable unbecoming unbend VI unbend VT 1. do 1. duganA 1. doharA,dobArA 1. kuttA,2. nIcha adharmI manuShya 1. chhApa,Th appA,chihna,2. namUnA,3. chhApe ke akShara,mudrAkShara,4. prakAra,jAti,varga 1. harUpha kI DhalAInA,chhApe ke akShara DhAlane kA kAmanA 1. motIjharA,TAiphAiDa 1 . motIjharA,TAiphAiDa 1. chIna me.n hone vAlI tUphAna 1. Adarsha rUpa,sUchaka,lA kShaNika 1. chihna se prakaTa karanA,2. namUnA yA Adarsha honA 1. TAipa karane v AlA A 1. chhApane kA A 1. anyAyI,atyAchArI,nirdayI 1. anyAya,kaThoratA,nirdayatA ,upadrava,atyAchAra,2. prajA pIDaka shAsana 1. nira.nkusha shAsaka,prajA pIDaka, nirdayI svAmI,atyAchArI 1. poshAka,2. pahiyA 1. kurUpa,badasUrata 1. phoDA,ghAva ,nAsUra 1. eka lambA DhIlA chogA 1. dUra kA,apara 1. sabase dUra,AkhirI,pichhalA ,a.ntima 1. AkhirI bAta yA vAkya,antima sharta,charamAmisa.ndhi 1. atyanta,atish aya 1. nAbhi sambandhI,nAbhya 1. chhAyA,chhA.nha,2. kopa,roSha 1. chhatarI,chhAt A 1. sarapa.ncha,madhyastha 1. jyo.n kA tyo.n pUrA,binA kamI ke 1. asamartha,ayo gya A 1. sa.ngahIna,akelA A 1. akAraNa,2. anuttaradAyI A 1. anabhyasta,2. aparic hita A 1. akR^itrima,vikArarahita,nirvikAra,aprabhAvita,sahaja 1. ekachittatA,ek amatya,mataikya 1. ekamata,sarvasammata,ekachita Adv 1. eka mata se 1. niHshastr a,nihathyA A 1. avashya,anivArya 1. asAvadhAna,acheta,bekhabara 1. ekAeka,achAna ka,akasmAt A 1. asahya A 1. ayogya,anuchita,anupayukta 1. ArAma karanA,sustAnA 1 . kholanA,sIdhA karanA,DhIlA karanA,ArAma denA

unbending A unbiased A unborn A unbridle VT unbridled A unbroken A unceasing A u ncertain A uncertainty unchecked A uncivilized unclaimed A uncle N unclean A unc omfortable uncommon A uncompromising unconcerned unconditional unconnected uncon scionable unconscious unconstitutional uncontrollable uncork VT uncounted A unco ver VT undated A undaunted A undeniable under Prep undercurrent underfoot Adv un dergo VT undergraduate underground underground undergrowth underline VT underlin g N undermine VT underneath underneath underpin VT underrate VT 1. na jhukatA huA,na mAnatA huA,dR^iDha,haThI 1. apakShapAtI,niShpakSha 1. ajAta ,bhAvI 1. lagAma haTAnA,chhoDa denA,svata.ntra karanA 1. nira.nkusha,vyasanI 1. anaTUTA,samUchA,2. binA jItA huA,na sadhA huA 1. lagAtAra,nirantara 1. anishchit a,bunA ThikAne ke N 1. anishchaya 1. binA rukAvaTa ke,beroka A 1. asabhya,ja.nga lI 1. jisakA koI dAvedAra na ho 1. chAchA,mAmA,phUphA,mausA 1. mailA,ga.ndA,apAv ana A 1. beArAma,asukhada 1. anUThA,asAmAnya,asAdhAraNa,anokhA A 1. na mAnane vA lA,haThI A 1. avyagra,beparavAha,udAsIna A 1. besharta,aniyamita,asambandha A 1. asa.nyukta,anamela,alaga,asa.nbaddha A 1. ataka sa.ngata,atyanta,bahuta A 1. be hosha,anajAna,acheta A 1. vyavasthAviruddha A 1. beroka,bekAbU,adamya,avashya 1. kAga nikAlanA 1. asa.nkhya,na ginA huA 1. pardA dUra karanA,kholanA,prakAsha ka ranA 1. betArIkha,aGYAta samaya kA 1. niDara,abhIta,sAhasI A 1. jisase inkAra na ho,akhaNDanIya 1. nIche,tale,kama,adhIna N 1. pAnI ke dharAtala ke nIche kI dhA rA,2. gupta prabhAva 1. nIche,pA.nva tale 1. sahanA,bhoganA,uThAnA,jhelanA N 1. pUrvasnAtaka A 1. bhUmi ke nIche kA Adv 1. bhUmi ke nIche N 1. jo kuchha peDo.n ke nIche uge 1. nIche rekhA khI.nchanA 1. adhInastha 1. sura.nga khodanA,2. gupt a rUpa se hAni pahu.nchAnA Adv 1. nIche,tale Prep 1. nIche,tale 1. nIche se sahA rA denA,Teka lagAnA 1. thoDA mola lagAnA,kama A.nkanA

underscore undersecretary understand understanding undertake VTI undertaker vAlA undertaking undervalue underwear N underwood N underwrite underwriter undesirab le undetermined undo VT undoing N undone A undoubtedly undress VT undue A undula te A undulate VTI unduly Adv unearned A unearth VT uneasiness uneasy A uneducate d unemployed unemployment unending A unequal A unequivocal unerring A uneven A u nexpected unexpectedly unfair A unfaithful unfamiliar unfathomable unfavourable unfinished unfit A VT 1. nIche lakIra khI.nchanA N 1. upama.ntrI VTI 1. samajhanA,jAnanA,bodha kara nA,artha kalpanA karanA,sIkhanA,samajhAnA N 1. samajha,GYAna,buddhi,2. mela,sama jhautA 1. uThAnA,hAtha me.n lenA,prayatna karanA,vachana denA,baddha honA N 1. h Atha me.n lene vAlA,prayatna karane vAlA,2. pratibhU,3. mR^itasa.nskAra kA praba ndha karane N 1. kAma,pravR^itti,vyavasAya VTI 1. avamUlyana karanA,tho.nDA mola lagAnA yA jAnanA,anAdara karanA,halkA jAnanA 1. nIche pahanane ke kapaDe 1. baD e peDo ke nIche ugane vAlI jhADI,chhoTe peDa VT 1. nIche likhanA,apanA nAma likh anA N 1. bImA vAlA A 1. avA.nchhanIya,Apattijanaka,aniShTa,anuchita,aspR^ihaNIya A 1. anirdhArita,asthira,be tavI,anirNIta 1. akArya karanA,bigADanA,2. khola DA lanA,3. naShTa karanA 1. ulaTa pulaTa,barabAdI,nAsha 1. asa.npAdita,na kiyA huA, 2. bigaDA huA,naShTa,barabAda Adv 1. nissa.ndeha rUpa se,binA shaka va shubaha 1 . kapaDe utAranA,paTTI kholanA,naShTa karanA 1. anuchita,ayogya 1. laharAtA huA 1. hiloranA,laharAnA 1. anuchita yA ayogya rIti se,atyanta 1. parishrama se na k amAyA huA 1. khodanA,dharatI se ukhADanA yA nikAlanA N 1. bechainI,vyAkulatA,tak alIpha,kaShTa,vyagratA 1. asukhI,vyAkula,bechaina,vyagra A 1. ashikShita,anapaDh a,jAhila A 1. berojagAra,bekAra,baiThA huA,nirudyama N 1. berojagArI,bekArI,anud yoga 1. asIma,ananta,nitya,sanAtana 1. asamAna,viShama,nAbarAbara,ayogya A 1. as a.ndigdha,spaShTa 1. amogha,achUka 1. asamAna,viShama,asama A 1. anapekShita,ach Anaka,Akasmika Adv 1. akasmAta,achAnaka,ekAeka 1. ayogya,anuchita,chhalI,kapaTI, anyAyapUrNa A 1. vishvAsaghAtI,kapaTI,chhalI,2. asAvadhAna A 1. aparichita,asAmA nya A 1. athAha,agAdha A 1. kR^ipAhIna,ashubha,pratikUla A 1. asamApta,adhUrA,as ampUrNa,pUrA nahI 1. ayogya,anuchita

unfit VT unflinching unfold VT unfortunate unfounded A unfriendly unfurl VT ungo vernable ungrateful unguarded A unhappy A unhealthy A unheard A unhinge VT unhol y A unicameral unicorn N unification uniform A uniform N uniformity uniformly Ad v unify VT uninformed uninspired uninterested union N unionist N unique A unison N unit N unitarian N unitary A unite VTI united A unity N universal A universal ist universality universally universe N university jAye unjust A unjustly Adv 1. ayogya karanA A 1. behichaka,bedhaDaka,vIra 1. taha kholanA,udheDanA,prakaTa yA prakAsha karanA,pasAranA,phailAnA A 1. hatabhAgya,abhAga,ashubha,ama.ngala 1. nirmUla,bejaDa,akAraNa,vyartha A 1. asnehI,vimukha,rUkhA,amitravata 1. kholanA, pasAranA,phailAnA A 1. avashya,mu.nhajora,ashAsanIya A 1. kR^itaghna,adhanyavAdI ,2. aruchikara 1. arakShita,binA bachAya,2. acheta,asAvadhAna 1. asukhI,aprasann a,ma.ndabhAgya,dukhI,abhAgA 1. asvastha,rogI,bImAra 1. anasunA,anajAnA,akShuta 1 . chUla uThAnA,kholanA ukhADanA,kabjAnA,ukhADanA,bigADa denA 1. apavitra,apAvana ,nApAka,pApI,adharmI A 1. eka sabhA kA 1. ge.nDA,eka sI.nga kA jAnavara N 1. eka ho jAnA 1. ekabhAva,barAbara,ekasamAna 1. sipAhI kI varadI,bAnA,saumya vesha,ek a rUpa kA vastra N 1. ekarUpatA,barAbarI,samAnatA,sArUpya,samarUpatA 1. samarUpa se,barAbarI se,mela se 1. eka rUpa banAnA,joDanA A 1. binA sUchanA pAye hue,ash ikShita,binA paDhAyA huA A 1. nirutsAhI,anIshvaropadiShTa,Ishvara kI AGYA na pAy e hue A 1. sambandharahita,besarokAra,begaraja 1. mela,sa.nyoga,joDa,ekadilI,2. sa.ngha,yUniyana,3. vivAha 1. mela chAhane vAlA,sa.ngha kA pakShapAtI,sa.nyogI 1 . anupama,anUThA,apUrva 1. mela,ekA,eka svara,samAna svara 1. eka,ikAI,ikA.nka 1 . trideva kA virodhI,eka parameshvara kA mAnane vAlA 1. ikAI sa.nba.ndhI,eka sa. nba.ndhI 1. sa.nyukta karanA,milAnA,saTAnA,gU.nthanA,eka karanA,eka honA,2. eka sAtha kAma karanA yA uganA 1. sa.nyukta,milA huA,eka kiyA huA,eka 1. ekatA,ekya, mela,yoga,sa.nyoga 1. asIma,vishvasambandhI,sarvagata,sArvalaukika,sakala,saba N 1. jisakA yaha vishvAsa ho ki paraloka me saba mokSha pAye.nge N 1. sarvavyApak atA,vishvavyApakatA,sarvagatatva Adv 1. saba kahI,sarvatra,hara jagaha,saba dish Ao me 1. sR^iShTi,sa.nsAra,vishva,jagata N 1. vishvavidyAlaya,yUnirvasiTI jisame saba vidyAye paDhAI jAye aura parIkShA lekara upAdhi dI 1. anuchita,adharmI 1. anyAya se,adharma se

unkempt A 1. bikharA huA,ga.ndA,asAvadhAna unkind A 1. nirdayI,duHshIla unknowin gly Adv 1. anajAne me,binA jAne bUjhe unknown A 1. aGYAta,avidita unless Conj&¥¿ èÔè 1. jo na,yadi na,binA,jaba taka na unlicensed A 1. binA AGYA ke kiyA huA,bin A lAise.nsa liye hue unlike A 1. asamAna,asama,asadR^isha,bhinna unlikely A 1. a sambhava,asambhAvya unlimited A 1. anishchita,asIma,apAra unload VT 1. bojha utA ranA,halakA karanA unlock VT 1. tAlA kholanA unlucky A 1. abhAgA,dukhI,ma.ndabhA gya,2. ashubha unman VT 1. pauruShahIna karanA,mana toDanA unmask VT 1. nakAba u tAranA,vesha haTAnA,bheda kholanA unmatched A 1. anupama,advitIya unmoved A 1. a Tala,kaThora,nirdaya unnatural A 1. asvAbhAvika,svabhAva viruddha,banAvaTI,kR^it rima unnecessary A 1. anAvashyaka,vyartha unnerve VT 1. hatotsAha karanA,ashakta karanA,asamartha karanA,kamajora karanA unnoticed A 1. adR^iShTa,bekhabara,aGYA ta,achAnaka unobtrusive A 1. adR^iShTa,dIna,vinIta unoccupied A 1. khAlI,bekAra, shUnya unpack VT 1. ( gaTharI) kholanA unpaid A 1. jo bhugatAna na huA ho,2. vet ana na pAnevAlA,avaitanika unparalleled A 1. anupama,anUThA,bemisAla,advitIya un pleasant A 1. apriya,nApasanda,arUchikara unpopular A 1. badanAma,asarvapriya,al okapriya unprecedented A 1. bemisAla,apUrva,anokhA unprepared A 1. betaiyAra,apr astuta unprincipled A 1. anaitika,adharmI,durAchArI unproductive A 1. niShphala, Usara,ba.njara unprofessional N 1. avyavasAyika,kisI vyavasAya ke niyamo Adi ke viruddha unprofitable A 1. lAbhahIna,niShphala,vyartha unprovoked A 1. anuttejit a,bechheDe unqualified A 1. ayogya,nAkAbila,nAlAyaka unravel VT 1. sulajhAnA,udh eDanA,kholanA unreal A 1. avAstava,asatya,jhUThA,asAra,ayathArtha unreasonable A 1. ayogya,buddhi viparIta,atarka sa.ngata,atyAdhika unrelenting A 1. nirdaya,be darda,kaThora unreliable A 1. avishvasanIya,beImAna unrest N 1. ashAnti,vyastatA unrestrained A 1. bAdhArahita,anargala,beroka,bekaida,nira.nkusha unruffled A 1 . sthira,shAnta,akShubdha,beharakata unruly A 1. belagAma,mu.nhajora,avashya,huD ada.ngI unsavoury A 1. besvAda,bemajA,nIrasa,phIkA

unsay VT unscrupulous unseasonable unseat VT unseemly A unseen A unsettle VT uns ettled A unsightly A unskilled A unsophisticated unsound A unspeakable unstable A unsteady A unsteady VT unthinkable untidy A untie VT until Conj until Prep unt imely A unto Prep untold A untouchable untouched A untoward A untried A untrue A unused A unusual A unvarnished unveil VI unveil VT unwarranted unwary A unwelco me A unwieldy A unwilling A unwillingness unwind VT unwise A unwitting A unworth y A unwritten A 1. A N 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. A 1. A 1. 1. 1. A 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. A 1. 1. 1. 1. 1. 1. A 1. 1. A 1. 1. 1. 1. N 1. 1. 1. 1. 1. bAta badalanA,mukara jAnA,nakAranA,inakAra karanA 1. sha.nkA rahita,niHsha.nka,v ivekahIna,nItiGYAnahIna 1. bemausama,bevakta,akAlika,asAmayika kursI yA Asana se girA denA anuchita,ayogya,ashlIla adR^iShTa,anadekhA haTAnA,asthira karanA,gaDa baDa karanA asthira,anishchita bhaddA,kurUpa,kuDaula ashikShita,binA visheSha ku shalatA prApta 1. bemela,achchhA,sachchA anuchita,ayukti,nirbala,rogI,apuShTa 1. jo kahA na jAya,bayAna se bAhara,akathanIya,akathya asthira,chalAyamAna,asthAyI ,adhIra asthira,adR^iDha asthira karanA,cha.nchala karanA 1. achintya,jisakI kal panA na kI jA sake,ashochanIya betaratIba,mailA kuchailA,gandA kholanA,utAranA t aka,jaba taka taka,jaba taka asAmayika,akAlika,uchita samaya se pahale kA,2. kus amaya kA ko,taka anakahA,na kahA huA,2. jo ginA na jA sake 1. asparshanIya,achhU ta,jo chhuA na jA sake jo na chhuA gayA ho,aprabhAvita,aspR^iShTa,achhUtA vimukh a,haThI,kaThina,pratikUla aparIkShita jhUThA,asatya,mithyA aprayukta,jo kAma me. n na lAyA gayA ho,jisakA abhyAsa na paDA ho asAmAnya,anokhA,asAdhAraNa 1. beroga na,sAdA,jisame.n vAranisha na kiyA gayA ho khula jAnA,ughara jAnA,prakAsha me An A dikhAnA,paradA dUra karanA,ghU.nghaTa uThAnA,kholanA,udhAranA,prakAsha karanA 1. pramANarahita,anAdhikR^ita,anuchita,binApratibhU kA asAvadhAna,acheta,bekhaba ra nApasanda,apriya,aniShTa sthUla,bhArI,achala,avashya,aprabandhanIya anichchhu ka,vimukha,aprasnna 1. anichchhA,kAmanA shUnyatA,aprasannatA,anichchhukatA,bedil I udheDanA,lapeTa vA ai.nThana ko kholanA aGYAnI,nirbodha,mUrkha anajAne,bekhaba ra,aGYAna ayogya,nikammA,kamInA,nIcha binA likhA,analikhA,maukhika

up A up Adv upheaval N uphill A uphill Adv uphold VT upholster V upholstery upke ep N upland A upland N uplift N uplift VT upon Prep upper A upper N uppermost A uppermost Adv upright A uprising N uproar A uproot VT upset N upset VT upshot N upside N upstairs A upstairs Adv upstairs N upstart N urban A urbane A urchin A urchin N urge VTI urgency A urgent A urinal N urinary A urinate VI urine N urn N us Pron usage N use N 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. N 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. Upara kI ora kA U.nchA,Upara,uThA,2. taka,3. bilkula,samApta uThAna,ubhAra,2. gh ora parivartana,ulaTa pulaTa,krA.nti,viplava kaThina,duHsAdhya,kShamasAdhya pahA DI para sambhalanA,uThAnA,thAmanA,sahAyatA karanA,jArI karanA gR^iha kI sAmagrI Adi lagAnA yA juTAnA 1. gR^iha kI sAmagrI pAlana poShaNa,rakShA,rakShA kA sAdhan a yA vyaya U.nchI jagaha kA,U.nchA U.nchI bhUmi uThAnA,utthAna,unnati U.nchA kar anA,uThAnA Upara,U.nchA,para,2. lagabhaga,karIba UparavAlA,Upara kA,uchchatara j Ute Adi kA Upara kA bhAga saba se UchA.n,saba se Upara sarvochcha sthAna yA pada ityAdi me sIdhA,khaDA,2. dhArmika,kharA bagAvata,U.nchAna,uThAna,balavA kolAhal a,dhUmadhAma,bakheDA jaDa se ukhADa DAlanA,nirmUla karanA astavyastatA,viparyaya ,palaTa,2. ghabaDAhaTa,pareshAnI au.ndhAnA,ulaTa denA,tale Upara karanA pariNAma ,anta,sheSha Upara vAlA bhAga koThA sa.nba.ndhI koThA me,koThA kI ora Upara kI m a.njila,koThA nayA baDhA huA,nayA rupayA vAlA,navotthAna,navodaya shaharI,nagara kA,nAgarika shiShTa,bhalA,shIlavAna naTakhaTa,duShTa sAhasI,laDakA,bachchA dabA nA,takAjA karanA,ThelanA,pIchhe paDanA,haTha karanA atyAvashyakatA,tAkIda,takAjA ,bhAra,Agraha atyAvashyaka,tAkIdI,2. avila.nbya peshAba ghara,2. peshAba kI shIs hI peshAba sambandhI peshAba karanA peshAba eka prakAra kA gola bartana,surAhI,j alapAtra,2. mR^itaka kI rAkha rakhane kA bartana hame.n,hama ko vyavahAra,bartAv a,rIti,chalana,chAla prayoga,bhoga,sevana,2. AvashyakatA,3. lAbha,prayojana

use VTI useful A useless A user N usher N usher VT usual A usually Adv usurp VT usury N utensil N uterine A uterus N utilitarian utilitarian utility N utilize V T utmost A utmost N utter A utter VT utterance N utterly Adv vacancy N vacant A vacate VT vacation N vaccinate VT bA.nha Adi kochA vaccination vaccine A vacilla te VT vacillation vacuous A vacuum N vagabond A vagabond N vagary N vagina N vag inal A vagrant A vagrant N vague A vail N vail V 1. kAma me lAnA,prayoga karanA,vyavahAra karanA,2. abhyAsa honA,abhyasta honA 1. upayogI,upakArI,lAbhadAyaka 1. nikammA,vyartha,niShmrayojana,niShphala,bephAyad A 1. prayogakarttA,adhikAra bhoga 1. praveshaka,bhe.nTa karAne vAlA,2. upashikSh aka 1. pravesha karanA,bhe.nTa karAnA,2. Age Age chalanA,Age jAnA 1. sAmAnya,sAd hAraNa,vyAvahArika,sadA kA 1. sAdhAraNa rIti se,bahudhA,yathA rIti,sAdhAraNataH, sAmAnyataH 1. dabA lenA,dabA baiThanA,anyAya se le lenA,chhIna lenA 1. atyAdhika ,byAja,kusIda 1. rasoI ke baratana bAsana pAtra 1. garbhAshaya sambandhI 1. garb hAshaya A 1. upayoga sa.nba.ndhI,svArthI,svArthatatpara N 1. isa vishvAsa kA man uShya ki manuShyo ke saba kAma svArtha se lagAva rakhate ,hai,upayogavAdI 1. upa yogitA,chaina,lAbha,upayoga 1. lAbha uThAnA,kAma me lAnA,prayoga me lAnA 1. adhi katama,parimANa,parAkAShThA 1. atyanta,nipaTa,parama 1. bAhara kI ora kA,bAharI, atyanta,atishaya,bilkula pUrA 1. kahanA,bolanA,arNana karanA,uchchAraNa karanA,2 . prakAshita karanA,3. bechanA,4. jArI karanA 1. uchchAraNa,bAtachIta 1. tamAma, sarvathA,sampUrNa rUpa se,bilakula,nipaTa 1. shUnyatA,khAlIpana,2. asAvadhAnI,3. chhuTTI,4. shUnyapada,pada jisa para koI niyukta na ho 1. khAlI,shUnya,2. bekAr a,khAlI,jisame koI na ho,3. vichArahIna,asAvadhAna 1. chhoDanA,shUnya karanA,khA lI karanA,2. uThAnA,niShprabhAva karanA 1. avakAsha,chhuTTI,vishrAma kAla,2. niS hprabhAva karanA 1. TIkA lagAnA,gAya ke thana me jo chechaka kA dAnA ho usake pA nI ko nashvara para lekara AdamI kI karAnA jisase dAnA uTha AvenA,chechaka Adi k A TIkA lagAnA N 1. TIkA lagA,chechaka Adi kA TIkA lagAnA,chhapAI 1. TIkA,gAya yA TIkA sambandhI,2. chechaka ke TIke kA viSha 1. jhUmanA,laharAnA,DagamagAnA,Age pIchhA karanA,hichakanA,sAta pA.ncha karanA N 1. Age pIchhA,sAta pA.ncha,asthira tA,anishchaya 1. shUnya,khAlI 1. shUnya sthAna,jahA.n havA bhI na ho 1. AvArA,kh AnA badosha,ghumakkaDa,phiramtA 1. AvArA,ghumakkaDa,bahetU,khAnAbadosha,phiramtA 1. lahara,mauja,vahama 1. miyAna,DhakanA 1. miyAna yA ghara sambandhI 1. ghumak kaDa,AvArA,bahetU,DA.nvADola 1. AvArA,bahetU 1. dhu.ndhalA,DAvA.nDola,anishchita ,asthira,sa.ndigdha 1. paradA,ghU.nghaTa 1. girAnA,nIchA karanA,2. chhipAnA,3. l Abha uThAnA

vain A vale N valedictory valedictory valet N valiant A valid A validate VT vali dity N valley N valour N valuable A valuable N valuation N value N value VT valv e N vampire N chamagAdaDa van N vandal N vane N vanguard N vanish VT vanity N va nquish VT vantage N vapid A vaporize VT variable A variable N variance N variant A variant N variation N variety N various A varnish N varnish VT vary VT honA v ascular A vase N vaseline N vast A 1. 1. A N 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1 . 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. shUnya,2. nirarthaka,vyartha,niShprabhAva,3. ghama.nDI,aha.nkArI,4. jhUThA,astay a,nikammA,tuchchha gaDDhA,darrA,ghATI,do pahADo ke bIcha kI jagaha 1. AshIrvAdAt maka,svastivAchanika 1. prasthAna ke samaya kA svastivAda sevaka,chAkara,anuchar a sAhasI,shUra,bahAdura,dilera vaidha,kAnUnI,pIDhA,puShTa,pakkA,sahI,balavAna pu ShTa karanA,sudR^iDha karanA puShTatA,vaidhatA,nyAyyatA ghATI,darrA,do pahADo ke bIcha kI jagaha shUratA,vIratA,sAhasa,nirbhayatA mUlyavAna,baDe mola kA,bahumUl ya,mAnya kImatI chIja,bahumUlya vastu,jevara gahanA mola lagAnA,lagAyA huA dAma, nirUpaNa upayogitA,artha,guNa,2. mUlya,dAma,mola mola lagAnA,dAma lagAnA,A.nkanA ,2. pratiShThA karanA muDane vAlA phATaka,2. chheda kA DhakanA jo kevala eka ora se khule,dvAra eka kalpita bhUta jo rAta ko manuShyo kA lahU yA rUdhira pI liyA karatA hai,2. eka prakAra kA vaina,2. senAgra,senAmukha,3. osAI mashIna,4. Dibb A,mAlagADI niShThura,aGYAna,asamya tIra kA para,2. vAyugati darshana yantra senA gra,senAmukha adR^iShTa honA,bilA jAnA,alopa ho jAnA,dR^iShTi se bAhara ho jAnA, naShTa honA,champata ho jAnA halkApana,nissAratA,dikhAvA,surkhatA,vyarthatA jIta nA,harAnA,parAjita karanA shreShThatA,lAbha,subhItA bejAna,besvAda,mIThA,phIkA,n Irasa bhApa banAnA parivartanashIla,asthira,anitya,chala,pariNAmya parivartanash Ila vastu virodha,jhagaDA,phUTa bhinna,2. asthira,chala bhinnarUpa yA pATa pariv artana,bheda,kamI beshI,ghaTabaDha bheda,parivartana,antara,vichitratA,2. bhinna tA,asamarUpatA bhinna,nyArA,nAnA varNa,vividha vArnisha,kalapha,luka rogana kara nA,luka karanA,vArnisha karanA,doSha chhipAnA badala DAlanA,badala jAnA,palaTanA ,ra.ngabira.ngA karanA,rUpAntara karanA,2. pratikUla honA,bhinna nashIlA,ra.ngad Ara,nADI,vishiShTa,nADI sa.nba.ndhI puShpapAtra,guladAna,bartana,bAsana vaisalin a,marahama Adi me.n milAne kI ghI kI taraha eka vastu baDA,vistIrNa,ati bR^ihat, vishAla,asa.nkhya

vastness N vat N vault N vault VTI vaunt N vaunt VI veal N veer VTI vegetable N vegetarian vegetarian vegetation vegetative vehemence N vehement A vehicle N veh icular A veil N veil VT vein N velocity N velvet N venal A vend VT vender N vend or N veneer VT venerable A venerate VT vengeance N vengeful A venison N venom N venomous A vent N vent VT venter N ventilate VT ventilation ventilator ventriloq uist venture N venture VTI venturesome venue N 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. A N N A 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. N N N 1. 1. A 1. vistIrNatA,atya.ntatA,vishAlatA kuNDa,chahabachchA,eka nApa meharAbI chhata,dhan yAkAra chhata,gumbaja,2. tahakhAnA,guphA,khoha meharAba banAnA,2. chhalA.nga mAr anA,kUdanA DI.nga,shekhI,dikhAvA DI.nga mAranA,shekhI mAranA bachhaDe kA mA.nsa moDanA,ghumAnA,ghUmanA phiranA tarakArI,bhAjI,shAka,shAga,udbhid 1. shAkAhArI,ta rakArI kA,udbhid sa.nbandhI 1. shAkAhArI,phala sabjI khAne vAlA 1. paudho.n kI v R^iddhI,uganA,2. shAka,bhAjI,vanaspati 1. uganevAlA,baDhanevAlA pracha.nDatA,sha kti,tejI,ugratA,tIvratA prabala,ugra,udda.nDa,pracha.nDa savArI,DolI,pAlakI,gADI ,vimAna savArI sa.nba.ndhI,savArI kA kAma dene vAlA ghU.nghaTa,oTa,paradA ghU.ng haTa karanA,pardA DAlanA,chhipAnA,DhakanA shirA,raga,nasa,nADI,2. chheda,chhidra ,3. svabhAva,pravR^itti,4. silasilA,gati vega,shIghratA,jaLI,2. chAla,gati makha mala,2. makhamalI,komala lAbha yA dhana kA arthI,dhanabhedA,bikrI ke liye,2. rag a sa.nba.ndhI,nADI sa.nba.ndhI bechanA bechane vAlA,vikretA bechane vAlA,vikretA lakaDI yA dUsarI vastu kA patthara chaDhAnA pUjya,AdaraNIya pUjanA,mAnanA,sammA na karanA,Adara karanA pratihi.nsA,da.nDa,badalA pratihi.nsaka,badalA lenevAlA h irana kA mA.nsa viSha,halAhala,2. dveSha viShailA,jaharIlA,dveShI chhidra,chheda ,vAyu Adi nikalane kA mArga,2. nikAsa,dvAra,3. prakAshana,4. bikrI nikAlanA,chho DanA,2. prakAsha karanA,kholanA,kahanA,prakaTa karanA,3. bechanA peTa,udara,garb hAshaya havA karanA,phaTakanA,pa.nkhA jhAlanA,2. vichArAdhIna karanA,prakaTa kar anA,prakAsha me.n lAnA 1. pavana denA,havA denA,havA karanA,khulAva,prakAshana 1 . jharokhA,vAyuya.ntra,pa.nkhA 1. garuDavAdI jokhima,sAhasa kA kAma sAhasa karan A,jokhIma uThAnA 1. sAhasI,dilera paDosa,nikaTa sthAna,2. ghaTanA sthala

veracity N veranda N verb N verbal A verbatim Adv verbiage N verdant A verdict N verge N verge VT verifiable verification verify VT veritable A verity N vermili on A vermilion N vermin N vernacular vernacular vernal A vernal_equinox versatil e A versatility verse N versed A version N versus Prep vertebra N vertical A ver tigo N verve N very A very Adv vessel N vest N vest VTI vestal A vested A vestig e N vestment N veteran N veterinarian veterinary veto N 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. A N 1. 1. 1. 1. 1. 1. A N 1. N 1. N 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. N A 1. sachchAI,satyatA barAmadA,osArA kriyA maukhika,vAchanika,shAbdika,analikhI,AkSha rika,akSharamaya,2. kriyA se nikalA huA shabdashaH,shabda prati shabda shabda bA hulya,nirarthaka khela harA bharA,TaTakA,tAjA,2. kachchA,anADI pa.nchAyata kA vi chAra,jUrI kA nirNaya,phaisalA,vichAra-phala DaNDA,so.nTA,2. kha.nbhe kI DaNDI,3 . kinArA,sImA jhukanA,DhalanA,pahu.nchanA,2. kinAre para honA 1. pramANa yogya,s atyApana yogya 1. satyApana,pramANIkaraNa,satya,ThaharAva,siddhakaraNa,nishchaya pramANita karanA,siddha karanA,satya ThaharAnA,nishchaya karanA satya,yathArtha ,sachchA,vAstavika satya,satyatA,yathArthatA,sacha bAta si.ndUrI si.ndUra,I.ngur a,2. lAla ra.nga kIDe makoDe,saba prakAra ke jIva ja.ntu jo anAja ko hAni pahu.n chAte hai,kITa,kR^imi 1. svadeshI,janmadeshI,apane desha kI 1. deshI bhAShA,prAk R^ita bhAShA,mAtR^i bhAShA basantI,basanta R^itu kA 1. mahAviShuva( 29 mArcha) p arivartana shIla,asthira,cha.nchala,chapala,badala jAne yogya,2. chapala buddhi 1. badalane kI yogyatA,chapalatA,asthiratA,chapala buddhi kaDI,pada,chha.nda,cha raNa,2. kavitA nipuNa,pravINa,dakSha anuvAda,bhAShAntara,pAThA.ntara,ulthA,pariv artana,2. vivaraNa,varNana viparIta,khilApha,banAma jAnavaro.n kI rIDa kA joDa s ira para kA,khaDA,la.nbarUpa ghumarI,tiramirI,chakkara jIvana,utsAha,josha,bala satya,sachchA,yathArtha,ThIka atya.nta,atishaya kara ke,bahuta bAsana,bartana,2. nAva,jahAja,3. nasa,nADI a.ngarakhA,vastra,vAsakaTa kapaDA pahanAnA,2. adhikAra yukta karanA,3. pahu.nchanA nirmala,pAka,pavitra,shuddha vastra pahanA huA,2. st hira,3. kShamatA prApta,adhikAra prApta mArga,khoja,padA.nka,chihna,avasheSha va stra,kapaDA,2. vastra pahanAnA anubhavI,abhyAsa vR^iddha manuShya,purAnA yoddhA, purAnA sipAhI 1. pashu chikitsaka,pashu vaidya 1. pashu chikitsA sa.nba.ndhI rok a,pratyAdesha,pratiba.ndha

veto VT vex VT vexed A via Prep viaduct N vial N vibrate VTI vibration N vicar N vicarious A vice A vice N viceroy N vicinity N vicious A vicissitude victim N v ictimise VT victimize VT victor N victorious victory N vie VT view N khAkA,rUpa view VT vigil N vigilance N vigilant A vignette N vigorous A vigour N vile A vil ify VT villa N village N villager N villain N villainous villein N vindicate VT vindication vindictive vine N vinegar N 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. N 1. 1. 1. 1. A 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1 . 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. A 1. 1. N A 1. 1. kAnUna kA masUdA asvIkR^ita karanA,pratishodha karanA khIjanA,duHkha denA,satAnA bechaina,khIjA huA,kleshita,dukhita rAha se,mArga se pula,setu shIshI hilanA,hi lAnA,laharAnA,tharatharAnA,jhulanA laharAva,tharatharI,ka.npaka.npI pratinidhi,2 . muhalle kA pAdarI pratinidhirUpa,pratinidhi,nAyaka,jo dUsare ke badale kAma ka re upa-,pratinidhirUpa doSha,adharma,pApa,pApAcharaNa,khoTa,2. lohe kA sikkA vAi sarAya,rAjapratinidhi,sUbedAra,rAjapratibhU aDosa paDosa,samIpatA khoTA,duShTa,p ApI,sarakasha 1. parivartana,phera,ghumAva,heraphera,daurA bali,balidAna kiyA hu A pashu shikAra banAnA,sira mUDanA,va~nchita karanA,ThaganA,bhe.nTa chaDhAnA shi kAra banAnA,sira mUDanA,va~nchita karanA,ThaganA,bhe.nTa chaDhAnA vijayI,jItane vAlA 1. vijetA,vijayI,saphala jaya,vijaya,jIta dekhA dekhI karanA,barAbarI kA dA vA karanA,hoDa karanA,jhagaDanA dR^iShTi,nigAha,dR^ig viShaya,2. dR^ishya,3. khy Ala,rAya,sammati,4. parIkShA,avalokana,jA.ncha,5. dekhanA,nigAha karanA,tAkanA,2 . sochanA,vichAranA,3. jA.ncha karanA jAgaraNa,ratajagA,rAta kI prArthanA,upavAs a se pahale kI sa.ndhyA jAgaraNa,chaukasI,sAvadhAnI sAvadhAna,chaukasa kisI pust aka ke mAnapatra para kA belabUTA balavAna,balI,poDhA bala,paurUSha,shakti,satva adhama,khala,nIcha,nikammA apavAda karanA,badanAma karanA,tuchchha karanA,halkA karanA,kala.nka lagAnA vinodagR^iha,grAmyagR^iha,makAna jo baDe AdamI gA.nva me .n jI bahalAne ke liye banAte hai.n gA.nva,grAma,bastI grAmINa,grAma vAsI,ga.nvA ra,gA.nva kA rahane vAlA dAsa,eka chhoTA paTTedAra AsAmI yA kisAna 1. kamInA,adh ama,pAjI dAsa,eka chhoTA paTTedAra AsAmI yA kisAna sthApana karanA,sa.nbhalanA,s amarthana karanA,sacha yA ThIka ThaharAnA,2. badalA lenA 1. sthApanA,pratipAlana ,puShTi,samarthana 1. badalA lenevAlA,pratihi.nsAshIla drAkShA,a.ngUra kI bela s irakA

vineyard N vintage N vintner N viola N violate VT karanA violation N violence N violent A violet A violet N violin N violinist N viper N virgin A virginity N vi rile A virility N virtual A virtually Adv virtue N virtuoso N virtuous A virulen t A virus N visage N viscount N visibility visible A vision N visionary A vision ary N visit N visit VT visitation visitor N visor N vista N visual A visualise V T visualize VT vital A vitality N vitamin N vitriol N 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. N 1. 1. 1. 1. 1. 1. N 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. a.ngUra kA bAga,drAkShAkShetra a.ngUra ikaThThA karane kA samaya,2. a.ngUra kI p aidAvAra,a.ngUra ikaThThA karanA a.ngUrI sharAba bechanevAlA eka prakAra kA baDI bela toDanA,bha.nga karanA,2. hAni karanA,bigADanA,3. apavitra karanA,bhraShTa karanA,4. haTha sa.nbhoga bigADanA,apavitra karanA,bha.nga karanA,kha.nDana,bha. njana,balAtkAra bala,vega,a.ndhera,atikrama,utpAta,pracha.nDatA prabala,kaThina, atyAchArI,anyAyI bai.nganI ra.nga kA,banaphashI eka prakAra kA phUla,banaphashA, 2. banaphshI ra.nga sAra.ngI,belA,chikArA sAra.ngI belA Adi bajAne vAlA sA.npa,s arpa,2. drohI manuShya,durjana ku.nArI,2. pavitra,shuddha ku.nArIpana,kumAritva puruSha yA puruShatva sa.nba.ndhI,sa.ntAna utpAdaka paurUSha,puruShatva,pu.nstva ,sa.ntAnotpAdaka shakti vAstavika,guNakArI,yathArtha asala me.n,vAstava me.n,vas tutaH,yathArthatA,arthataH bala,prabhAva,guNa,visheShatA,2. bhalAI,sAdhushIlatA, dharma,puNya,dharmAcharaNa guNI,shilpavidyAvid dhArmika,sachcharitra,puNyAtmA,ch Aru charita,satI viShamaya,jaharIlA,kaDuA,drohI chhUta ke rogo.n kA viSha chhavi ,mukha,cheharA i.nglai.nDa me.n eka amIra kI padavI,vAisakAu.nTa 1. pratyakShatA ,lakShyatA,dR^ishyatA,dekha paDane kA guNa dR^ishya,lakShya,prakaTa,dR^iShTi,goc hara,pratyakSha,spaShTa dR^iShTi,DhITha,nigAha,dR^igviShaya,2. svapna,bhUta,dhok hA,chhAyA,AbhAsa,khyAla kalpita,khyAlI,bhramI,manaHsR^iShTa khayAlI pulAva pakAn e vAlA,laharI jana,manamaujI,khabtI mulAkAta,bhe.nTa,dekhabhAla,nirIkShaNa dekha ne ko AnA yA jAnA,bhe.nTa karanA,milanA,2. dekhanA,nirIkShaNa karanA 1. bhe.nTa, mulAkAta,dekhabhAla,2. Ishvara kA anugraha vA kopa bhe.nTa karanevAlA,mulAkAtI,a bhyAgata,pAhuna pardA,ghU.nghaTa,Topa ke Age kA bhAga jo hilatA hai peDo.n ke bI cha kA patha,vIthI,tarushreNI,dR^ishya dR^iShTi sa.nba.ndhI kalpanA karanA,dR^is hya banAnA,dR^iShTigochara banAnA,rUpa denA dR^ishya banAnA,dR^iShTigochara banA nA,rUpa denA jIvita,prANAdhAra,sa.nba.ndhI,2. atyAvashyaka jIvana shakti,prANa,j Ivana,chetanatva viTAmina,bhojana tatva kisI dhAtu aura ga.ndhaka kA tejAba,tUti yA,kasIsa

vivacious A 1. phurtIlA,tejamAna,praphullita,sajIva,chAlAka,chaTapaTiyA vivid A 1. prabala,phurtIlA,chamakIlA,bhaDakadAra,cha.nchala,chapala,khilADI vocabulary N 1. shabda sUchI,shabda sa.ngraha,koSha vocal A 1. jabAnI,vANIyukta,vAkyukta,Av AjadAra,vAchika,vAgjAta,maukhika vocalist N 1. gavaiyA,gAyaka vocation N 1. bulA vA,hA.nka,pukAra,2. peshA,dha.ndhA,kAma,vyavasAya vociferous A 1. chillAnevAlA,k olAhalakArI,shoragula karane vAlA vogue N 1. rIti,prachAra,chAla,lokAchAra,Dha.n ga voice N 1. bolI,vANI,shabda,svara,vachana,2. rAya,mata,matAdhikAra,sammati,3. bhAShA,4. shikShA,AGYA voice VT 1. shabda karanA,AvAja karanA,hallA karanA,2. s vara milAnA,3. khabara phailAnA,darshana karanA,sammati denA,rAya denA,voTa denA void A 1. shUnya,khAlI,chhU.nchhA,2. lupta,niShprabhAva,3. jhUThA,asAra,bejaDa, 4. rahita,hIna void N 1. shUnya sthAna,khAlI jagaha void VI 1. khAlI honA void V T 1. chhoDanA,nikAlanA,shUnya karanA,2. niShprabhAva karanA volatile A 1. uDane vAlA,bahane vAlA,kapUra ke sadR^ishya uDane vAlA,cha~nchala,2. phurtIlA,chAlAka, Ana.ndI,asthiramati volcanic A 1. jvAlAmukhI pahADa sa.nba.ndhI,jvAlAmukhI se ut panna volcano N 1. jvAlAmukhI pahADa,Agneyagiri volition N 1. ichchhA,sa.nkalpa, chAha,pasa.nda volley N 1. goliyo.n kI bauchhara,bADa,bahuta sI goliyo.n kA sAth a chhUTanA volley VT 1. bauchhAra karanA volt N 1. ghumAva,2. chhalA.nga,3vidyut a shakti kA eka pariNAma voltage N 1. vidyuta sa.nchAlana shakti voluble A 1. lu Dhakane vAlA,2. vAkchapala,cha~nchala,vAchAla volume N 1. ghumAva,lapeTa,2. kitA ba,pothI,jiLa,3. rAshi,Dhera,vistAra,phailAva,pasAra,4. ghanaphala voluminous A 1. vistIrNa,bahuta baDA,bahuta pustako.n kA,bahuta jiLo.n kA voluntarily Adv 1. ichchhApUrvaka,svaya.n,apane Apa volunteer N 1. svaya.nsevaka,jo apanI ichchhA s e senA me.n bharatI ho volunteer VI 1. apanI ichchhA se niyukta honA yA chAkara honA volunteer VT 1. ichchhApUrvaka denA,svechchhA se samarpaNa karanA voluptuou s A 1. Ana.ndI,bhogI,bhoga vilAsa kA vomit N 1. vamana,vamana karAne kI auShadhi ,kai kI huI vastu vomit VI 1. kai karanA,ulTI karanA,vamana karanA vomit VT 1. k ai karanA,nikAla denA,phe.nka denA voracious A 1. peTU,khAU,bhukhamarA,marabhukk hA,audarika,atilolupa vortex N 1. bha.nvara,bava.nDara,chakkara vote N 1. voTa,s a.npatti,rAya,2. bahumata kA nirNaya,sammati kA parchA vote VTI 1. rAya dekara p asa.nda karanA,chunanA,rAya denA,sammati denA,voTa denA voter N 1. sammati dene vAlA,chunane vAlA,voTara vouch VTI 1. gavAhI ke liye bulAnA,pramANa denA,bayAna karanA,samarthana karanA,sAkShI honA,gavAhI denA voucher N 1. gavAhI dene vAlA,d astAveja,sanada,rasIda,pramANa lekha vow N 1. shapatha,vrata,sa.nkalpa,pratiGYA, praNa,vachana,2. prIti kI pratiGYA vow VTI 1. manauti mAnanA,mannata karanA,prat iGYA karanA,vachana denA vowel N 1. svara

voyage N voyager N vulgar A vulgar N vulgarity N vulnerable vulture N vying A wa d N wad VT wade VTI wafer N wafer VT waft N waft VTI wag N wag VTI wage N wage V T wager N wager VT waggon N waggoner N wagon N wagoner N waif N wail N wail VTI waist N waistband N wait VTI rahanA waiter N waitress N waive VT waiver N wake N wake VTI wale N wale VT walk N walk VT walker N walking N wall N 1. 1. 1. 1. 1. A 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. jalayAtrA,samudrayAtrA jalayAtrI,samudra se yAtrA karane vAlA sAdhAraNa,adhama,g a.nvAra,grAmya,bhaddA sAmAnya loga grAmyatA,ashiShTatA,ga.nvArUpana,2. ga.nvArU masalA,bhaddApana 1. ghAva lagAne yogya,vedanIya,vedhya,bhedA chIla,giddha barAb arI karane vAlA,hoDa karane vAlA,pratirodhI ba.ndUka yA topa kI DATa DATa banAnA ,DATa bharanA paidala pAra karanA,pAnI me.n khaDe pA.nva jAnA,kaShTa se chalanA yA bitAnA pApaDa,patalI roTI,2. liphAphA Adi ba.nda karane kI TikiyA TikiyA se b a.nda karanA jho.nkA,jhakolA,hilora,mahaka,ishArA,jha.nDe kI pharrAhaTa,2. koI v astu jo tairatI ho bahA le jAnA,tairanA,tairAnA ThaTholiyA,masakharA,ha.nsoDa hi lanA,hilAnA,chalanA,DolanA majadUrI,vetana kirAyA karanA,2. dA.nva para laganA,h oDa baDhanA,3. hAtha me.n lenA hoDa,dA.nva,bAjI,jo kuchha bAjI para lagAyA jAya dA.nva lagAnA,hoDa karanA chau pahiyA chhakaDA,chAra pahiye kI laddU gADI chau p ahiye vAlI gADI hA.nkanevAlA chau pahiyA chhakaDA,chAra pahiye kI laddU gADI cha u pahiye vAlI gADI hA.nkanevAlA paDI huI vastu,jisa dravya kA svAmI GYAta na ho ronA,vilApa vilApa karanA,ronA kamara,kaTi,2. jahAja ke nIche kA bhAga kamaraba. nda,ijAraba.nda pratIkShA karanA,rAha dekhanA,vATa joDanA,2. prastuta rahanA,3. ThaharanA,4. sAtha honA,5ghAta me.n veTara,pratIkShA karanevAlA,i.ntajAra karane vAlA naukarAnI,chAkarAnI,dAsI chhoDanA,dAvA chhoDa denA chhoDanA,svatva tyAga j AganA,dekhabhala,jAgaraNa,2. nAva kI pAnI me.n chalane kI lakIra jagAnA,jAgate r ahanA,jAganA,jAga paDanA sA.nTa,koDe ke mAra kI chihnAnI chihna karanA chAla,2. rAha,mArga,3. AcharaNa chalanA,TahalanA chalanevAlA,TahalanevAlA,2. eka prakAra kI chiDiyA jo na uDatI hai na tairatI hai chalanA,TahalanA,paidala chalanA dIvAr a,bhIta,panAha,morchA,ba.ndI

wall VT 1. dIvAra se gheranA wallet N 1. jholA,thailI wallop VTI 1. koDe mAranA, 2. khadabadAnA,ubalanA,3. laDakhaDAte chalanA wallow N 1. jAnavaro.n ke loTane k A sthAna wallow VI 1. loTanA,luDhakanA,kIchaDa me.n loTanA,2. duShkarma me.n DUb e rahanA walnut N 1. akharoTa kA peDa yA phala walrus N 1. dariyAI gAya vA ghoDA waltz N 1. eka prakAra kA nAcha,2. eka prakAra ke nAcha kA sa.ngIta wan A 1. pI lA,bImAra,thakA wand N 1. Da.nDA,chhaDI,so.nTA wander VI 1. ghUmanA,phiranA,bhaT akanA,vichalita honA,artha se dUra honA,bahakanA,matibhrama honA wane N 1. ghaTA va,kamI,kShaya wane VI 1. ghaTanA,DhalanA want N 1. AvashyakatA,ta.ngI,daridratA ,kaShTa,kamI,2. prabhAva,3. Avashyaka vastu want VTI 1. chAhanA,AvashyakatA honA ,2. kama honA wanting A 1. anupasthita,thoDA,kama wanting Prep 1. sivAya,atirikt a wanton A 1. cha.nchala,DhITha,AvArA,la.npaTa war N 1. yuddha,baira,laDAI,raNa sa.ngrAma,2. sipAhIgirI,sainika vyavasAya warbler N 1. AlApa lene vAlA,chahachah Ane vAlA,gAne vAlA,eka prakAra kA pakShI warbler VT 1. gAnA,AlApanA,chahachahAnA ,kuhukanA ward A 1. nigarAnI,rakShA,rakhavAlI,dekha rekha,sa.nrakShakatA,2. bAla ka jo kisI rakShaka ke adhIna ho,Ashrita,2. kilA,gaDha,3. nagara chikitsAlaya Ad i kA eka bhAga ward VT 1. rakShA karanA,bachAnA,nigahavAnI karanA warden N 1. sa .nrakShaka,rakShAka,nigahavAna,2. jela kA darogA,nAjira,uchchapadAdhikArI wardro be N 1. vastrAgAra,topakhAnA,toshAkhAnA ware N 1. saudA,mAla asabAba,bikrI kI va stue.n warehouse N 1. godAma,koThI warehouse VT 1. godAma me.n rakhanA warily Ad v 1. chaukasI se,hoshiyArI se,sAvadhAnI se warlike A 1. ja.ngI,raNapriya,raNotsu ka,yuddha sa.nba.ndhI,sipAhIgirI kA,2. raNakushala warm A 1. garma,kula,uShNa,2. teja,ugra,pracha.nDa,3. khAtA pItA,dhanavAna warm VTI 1. garma karanA,usakAnA,g arma honA warmly Adv 1. utsAha se,sneha se,kuchha garamI se warmth N 1. garmI,ha rArata,2. utka.nThA,josha,utsAha warn VT 1. chetAvanI denA,sAvadhAna karanA,2. A GYA denA warning N 1. chetAvanI,pahale se sAvadhAnI warp N 1. tAnA,eka prakAra k I vastu warp VTI 1. moDanA,muDanA,bhaTakanA,bigADanA,laharAte hue uDanA,2. rassI se jahAja khI.nchanA warrant N 1. adhikAra patra,jamAnata,pakaDane kA yA kurka karane kA AGYApatra yA paravAnA,anuGYA-patra,vAra.nTa warrant VT 1. pramANika Th aharAnA,shuddha ThaharAnA,vishvAsa dilAnA,adhikAra denA,kAyama rakhanA,samarthan a karanA warranty N 1. adhikAra,pratiGYA,vachana,2. giraphtArI kA hukma,giraphtA rI kA vAra.nTa warren N 1. kharagosho.n yA kharaho.n ke pAlane kA bADA warrior N 1. sainika,sipAhI,yoddhA warship N 1. ja.ngI,jahAja,raNapota

wart N 1. massA,2. vR^ikShA Adi para masse kI bhA.nti ubhAra wary A 1. hoshiyAra ,chaukasa,chaukannA,sAvadhAna wash N 1. dhonA,nahAnA,ghAva dhone kI davA kA pAnI ,UparI ra.nga,2. daladala wash VTI 1. dhonA,pAnI me.n sApha karanA,nahAnA,2. hal akA ra.nga denA,3. kalI karanA washer N 1. dhonevAlA,2. ragaDa rokane ke liye ch amaDe Adi kA chhallA washing N 1. dhulAI,nahAna,2. eka bera me.n dhule hue kapaD e wasp N 1. tataiyA,barre,bhiDa waste A 1. naShTa,ujADa,2. bekAma,vyartha,3. ba. njara,paratI waste N 1. kShaya,hAni,ujADa,nAsha,uDAva,luTAva,2. kUDA,karakaTa wa ste VT 1. naShTa karanA,ujADanA,nAsha karanA,kama karanA,vyaya karanA,uDA denA w aste_basket N 1. raddI kAgaja rakhane kI TokarI wastebasket N 1. raddI kAgaja ra khane kI TokarI wasteful A 1. hAnikAraka,2. uDAU,apavyayI watch N 1. rakhavAlI,c haukasI,2. chaukIdAra,paharA,3. jebaghaDI watch VTI 1. rakhavAlI karanA,chaukasI karanA,jAganA,paharA denA,2. bATa johanA,dekhate rahanA watch_dog N 1. rakhavAl I karane vAlA kuttA watch_maker N 1. ghaDI banAne vAlA,ghaDI sAja watch_tower N 1. paharA dene kA khambhA watchdog N 1. rakhavAlI karane vAlA kuttA watchful A 1 . chaukasa,chaukannA,sAvadhAna watchmaker N 1. ghaDI banAne vAlA,ghaDI sAja watc hman N 1. paharevAlA,rakhavAlA,chaukIdAra watchtower N 1. pahArA dene kA khambhA watchword N 1. sa.nketa shabda,pratyayavAcha,paharevAlo.n kA eka ishArA jisase ve rAta ke samaya apane mitro.n ko pahachAna lete hai.n,2. nArA,logo.n ko ekatra karane kA shabda water N 1. jala,salIla,pAnI,2. samudra water VTI 1. sI.nchanA, pAnI denA,2. DabaDabAnA,3. pAnI se bhigonA watercolour N 1. pAnI se banAyA huA r a.nga,isa ra.nga kI chitrakArI waterfall N 1. jharanA waterfowl N 1. jalapakShI, muragAbI watermelon N 1. tarabUja,kali.ndA waterproof A 1. jala rodhaka,pAnI rok anevAlA waterproof N 1. jalarodhaka kapaDA,jalarodhaka vastra kI banI poshAka wa tertight A 1. jala rokanevAlA,jisame.n jala na jA sake wave N 1. lahara,tara.nga ,2. sa.nketa,ishArA wave VTI 1. laharAnA,tara.ngita honA,ghumAnA,ishArA karanA,p hirAnA,hilAnA,tara.nge uThanA,hilanA waver VI 1. laharAnA,DagaDagAnA,asthira hon A,jhijhakanA,anishchaya me.n honA,duvidhA me.n honA wavy A 1. lahare mAratA huA, tara.ngita,nIchA U.nchA wax N 1. moma,kAna kI maila,kho.nTa,2. lAkha,saphedA wax VI 1. baDhanA,honA wax VT 1. moma lagAnA,lakhiyAnA waxy A 1. moma sA way N 1. p atha,mArga,rAha,saDaka,2. a.ntara,dUrI,3. ora,dishA,4. unnati,5. dvAra,sAdhana,D ha.nga,upAya,rIti wayward A 1. pratIpa,haThI,haThIlA,svechchhAchArI we Pron 1. h ama,hama saba

weak A 1. durbala,nirbala,shaktihIna,2. komala,3. dhImA,4. asthira,5. mUrkha,6. halkA weaken VT 1. nirbala karanA,shaktihIna karanA,halkA karanA weakly A 1. dur bala,kamajora,bImAra weakly Adv 1. kamajorI se,durbalatA se weakness N 1. nirbal atA,ashakti,kamajorI,durbalatA weal N 1. sukha,Ananda,kalyANa,hita wealth N 1. d hana,dravya,sampatti wealthy A 1. dhanavAna,dhanI,dhanADhya,samR^iddha wean VT 1 . dUdha chhuDAnA,2. alaga karanA,viShaya vimukha karanA weapon N 1. astra,shastr a,Ayudha,hathiyAra wear N 1. pahananA,pahanAva,ghisAva,ragaDa,vastra,kapaDe wear VTI 1. pahananA,sharIra paradhAraNa karanA,2. prakaTa honA,rUpadharaNa karanA,3 . khA jAnA,vyaya karanA,ragaDanA,kShaya karanA,ghisanA,4. likhanA,5. thakAnA,6. chalanA,prayoga me.n honA,jIrNa honA weariness N 1. sustI,thakAvaTa,shrA.nti wea ry A 1. thakA,hArA,susta,ghabarAyA,2. thakAU weary VI 1. thaka jAnA weary VT 1. thakAnA weasel N 1. nevalA,nakula weather N 1. samaya,kAla,R^itu,vAyu,dashA weat her VTI 1. havA me.n rakhanA,vAyu me.n DAlanA,3. havA ke sAmane pAla ko rakhanA, 4. sahanA weave VTI 1. kapaDA banAnA,jAlI kADhanA,kapaDA bInane kA kAma karanA,2 . a.ntargata karanA,dAkhila karanA weaver N 1. julAhA,kapaDA bInanevAlA,paTakara ,ta.ntuvAya web N 1. banAvaTa,thAna,jAlI,2. makaDI kA jAlA,3. jalapakShiyo.n ke pa.nje kI killI web VT 1. lapeTanA,DhakanA,pha.nsAnA wed VTI 1. byAha karanA,byA ha denA,2. joDanA,saTAnA,milAnA wedding N 1. vivAha wedge N 1. khU.nTA,rukhAnI,d hAtu kA thakkA,pachchara wedge VI 1. khU.nTA gADanA,chIranA,pachchara ThokanA we dlock N 1. vivAha,gaThaba.ndhana wee A 1. jarA sA,nanhA sA weed N 1. ghAsa phUsa ,apatR^iNa,mothA weed VT 1. nirAnA,ghasapAta nikAlanA,kUDA karakaTa sApha karanA week N 1. saptAha,haphtA,aThavArA weekday N 1. ravivAra ko chhoDakara koI divas a weekend N 1. saptAha kA a.nta weekly A 1. sAptAhika weekly Adv 1. prati saptAh a,saptAha me.n eka bAra weekly N 1. sAptAhika patra weep VI 1. A.nsU girAnA,ronA ,vilApa karanA,2. shikAyata karanA,ni.ndA karanA weeping N 1. rodana,vilApa weev il N 1. ghuna,kIDA weigh VI 1. baDA honA,mahattvapUrNa honA,mahattva rakhanA,2. bhara denA,dabAnA weigh VT 1. uThAnA,2. tolanA,taula me.n honA,3. vichAra karanA ,samajhanA weight N 1. taula,bhArIpana,bojha,2. mAna,mahattva,3. bhara,dabAva,4. bATa weight VT 1. bhara lagAnA,bharI banAnA

weighty A weir N weird A weird N welcome A welcome N welcome VT elfare N well A well Adv well N well VI welt N welt VI welter N west A west Adv west N westerly A western A westward A westward wet VT whack N whack VT whale N whaler N wharf N what Conj what on whatsoever wheat N wheel N wheel VTI wheel_chair wheelbarrow e VI

weld N weld VT w welter VT wen N Adv wet A wet N Pron whatever Pr wheelchair wheez

1. bhArI,prabhAvashAlI,baDA,kaThora 1. nadI kA bA.ndha 1. jAdUgara,2. adbhuta,pu rAnI chAla kA 1. jAdU,bhAgya 1. svAgata,2. kR^itaGYa,3. manora.njaka,sukhada,shu bha,ramaNIya 1. svAgata,Adara,satkAra 1. svAgata karanA,Adara sammAna karanA,pra sannatA se lenA,svasti vAchana karanA 1. eka prakAra kA peDa jisase pIlA ra.nga nikalatA hai 1. joDanA,gaDha kara milAnA,pITa kara milAnA 1. kalyANa,hita,kushal a,kShema,samR^iddhi,ma.ngala,Ana.nda,sukha 1. niroga,kushala,achchhA,su.ndara,Th Ika,bhagyavAn,surakShita 1. ThIka,uchita rUpa se,bhalI bhA.nti,pUrNa rUpa se 1. jharanA,sotA,ku.nA,bAvaDI 1. bahanA,umaDanA,nikalanA 1. goTa,kinArA,sa.njApha kI DorI,magajI 1. goTa lagAnA,magajI lagAnA 1. loTa,taDapa,2. haDabaDI,jhamelA 1. loTanA,taDapanA,chhaTapaTAnA 1. gumaDA,massA,gilTI 1. pashchima,pashchimAmukha,p AshchAtya,pratIchya 1. pashchima kI ora 1. pashchima,pratIchI,2. pashchimI prade sha 1. pashchimI,pashchimIya,pAshchAtya 1. pashchimI,pashchima kA,prAtIchyA 1. p ashchima kI ora 1. pashchima kI ora 1. gIlA,bhIgA,odA 1. gIlApana,silasilAhaTa,p AnI,odApana 1. gIlA karanA,odA karanA,bhigo karanA 1. jora kI choTa yA mAra 1. j ora se choTa mAranA 1. vhela,dUdha pilAne vAlI machhalI 1. jahAja jisa para se v hela kA shikAra karate hai.n,vhela machhalI kA shikAra karanevAlA 1. ghATa 1. ky A,kauna,jo kuchha,kaisA,kitanA 1. kyA,kauna,jo kuchha,kaisA,kitanA 1. jitanA,jo kuchha,jo jo,saba kuchha Pron 1. jitanA,jo kuchha,jo jo,saba kuchha 1. gehU.n 1. pahiyA,chakkara,ghiranI,chAka 1. pahiyo.n para le jAnA,2. ghumAnA,chakkara denA ,ghUmanA,luDhakanA N 1. pahiyedAra kursI N 1. eka pahiye kI ThelA gADI N 1. pahi yedAra kursI 1. jora jora se sA.nsa lenA,kaShTa se sA.nsa lenA

when Adv whence Adv whenever Adv where Conj whereas Conj whereby Adv wherein Adv whereupon Adv wherever Adv wherewithal whet N whet VT whether Comp whey N which Pron whichever Det whiff N whiff VTI while Adv while N while VT whim N whimper VT whimsical A whine N whine VT whip N whip VTI whir VT whirl N whirl VTI whirlp ool N whirlwind N whisk N whisk VTI whisker N whiskey N whisky N whisper N whisp er VTI whistle N whistle VTI whit N white A white N 1. kaba,kisa samaya,jaba,jaba ki,usa samaya,jaba taka 1. kahA.n se,kisa kAraNa s e,kisa sthAna se,jisa kAraNa se 1. jaba kabhI,jisa samaya,jaba jaba 1. kahA.n,ki sa jagaha,kidhara,jahA.n,jisa jagaha,jidhara, 1. ateva,jabaki,chU.nki,aisI avast hA me.n,isa vichAra se,isa kAraNa se ki 1. jisase,kisase 1. jisame.n,kisame.n 1. jisa para,taba,isake+pashchAta,kisa para 1. jahA.n kahI.n,jahA.n jahA.n,jisa ji sa jagaha para Pron 1. jisake sAtha,jisase,kisase 1. sAna karanA,teja karanA,2. bhUkha baDhAne ke liye khAI huI thoDI chIja 1. chokhA karanA,teja karanA,dhAra k aranA,sAna karanA,uThAnA,krodha karanA,uttejita karanA 1. yA,dono.n me.n se kaun a sA 1. maTThA,chhA.nchha,dUdha kA pAnI,toDa 1. jo,kauna sA 1. koI bhI,jo jo 1. phU.nka,dama,jhakorA 1. dama uDAnA,dama chhoDanA,phU.nka mAranA,phU.nkanA 1. jab a,jisa samaya,jaba taka,taba taka 1. kAla,samaya 1. vyartha bitAnAsamayanA,samay a kATanA,makkhI mAranA 1. tara.nga,lahara,bhAvanA,jhaka 1. ThinaThinAnA,ririyAnA ,bachche kA sA ronA 1. tara.ngI,laharI,manamaujI,bahamI,adbhuta,jhakkI 1. dabI A vAja kA ronA,karAhanA,ririyAhaTa,ThinaThinAhaTa 1. ThinakanA,dhIme svara se ronA 1. chAbuka,koDA,2. hA.nkanevAlA,3. eka karmachArI 1. chAbuka mAranA,2lapakanA,d auDanA,bhAganA,uTha paDanA 1. shabda karate hue ghUmanA 1. ghumerI,ghumAva,chakk ara,ghUrNana 1. ghumAnA,ghUmanA,chakkara denA,chakkara mAranA 1. bha.nvara,jalab hrama 1. chakravAta,bava.nDara,chakravAI 1. jhakolA,2. jhADU,3. kU.nchI 1. jhADU denA,buhAranA,2. teja chalanA,teja chalAnA 1. galamuchchhA,galago.nchhA 1. madi rA,eka prakAra kI madirA jo anAja se banatI hai 1. madirA,eka prakAra kI madirA jo anAja se banatI hai 1. kAnA phUsI,phusaphusAhaTa,khusara phusara 1. kAnA phUs I karanA,phusaphusAnA,khusara phusara karanA 1. sITI,bA.nsurI 1. sITI bajAkara b ulAnA,sITI bajAnA,bAsu.nrI bajAnA 1. kaNa,lesha,rattI,tinakA,tila,bi.ndu 1. saph eda,shveta,ujjavala,2. pavitra,svachchha 1. shveta ra.nga,shvevata,saphedI,ujjav alatA,sapheda vastu,2. tIra mArane kA nishAnA

white VT whitewash N whitewash VT 1. shveta karanA,sapheda karanA 1. saphedI,putAI,kalI 1. saphedI karanA,chUne se potanA,2. doSha chhipAkara su.ndara banAnA,badanAmI miTAne kI koshisha karanA whitlow N 1. chhilaurI,ghinahI,u.ngalI para sUjana,bisaharI whittle VTI 1. chhIl anA,kATanA,2. jebI chhUrInA whiz N 1. sanasanAhaTa,bhanabhanAhaTa whiz VT 1. san asanAnA,bhanabhanAnA who Pron 1. jo,jisane,kauna,kisane whoever Pron 1. jo koI,k oI manuShya,jo jo whole A 1. saba,pUrA,samUchA,2. bhalA,cha.ngA,niroga,ThIka who le N 1. samasta,samabhAga,sa.npUrNa whole_hearted A 1. udAra,pUre hR^idaya se wh olesale N 1. thoka bikrI wholesaler N 1. thoka vikretA wholesome A 1. pathya,svA sthyakara,Arogyajanaka,ThIka,bhalA wholly Adv 1. sarvathA,sArA,saba,sa.npUrNatay A whom Pron 1. kise,kisako,jise,jisako whoop N 1. chIkha,lalakAra,hU hU whoop VI 1. hU hU karanA,chIkhanA,lalakAranA,ghR^iNA se chillAnA whore N 1. veshyA whose Det 1. jisakA,jisa kisI kA why Adv 1. kyo.n,kisa liye,kisa kAraNa se wick N 1. dIye kI battI,palItA,bAtI wicked A 1. duShTa,naTakhaTa,hAnikAraka,utpAtI,burA,sh aTha,pApI wicker A 1. sI.nko.n yA DAlI se banA huA wicker N 1. chhoTI DAlI,Tahan I wide A 1. vistIrNa,chauDA,2. dUra kA wide Adv 1. dUra,dUra para,a.ntara para w idow N 1. vidhavA,rA.nDa widow VT 1. vidhavA karanA widower N 1. vidhura,mR^itap atnIka,ra.nDuA width N 1. chauDAI,pATa,chakalAI wield VT 1. phirAnA,hilAnA,hAtha lagAnA,baratanA,kAma me.n lagAnA,praba.ndha karanA wife N 1. patnI,bIbI,strI,jo rU wig N 1. upakesha,bAlo.n kI TopI wight N 1. manuShya,prANI,jana wild A 1. ja. ngalI,banailA,2. ajIta,vanya,ba.njara,3. ujADa,partI,4. asabhya,ujjaDa,krUra,5. pracha.nDa,6. adbhuta,khayAlI,7.la.npaTa wild N 1. ja.ngala,vana,marUbhUmI wildf ire N 1. jaLa jalanevAlI chIjo.n kA samUha jo kaThinAI se bujhe wildness N 1. ja .ngalIpana,krUratA,araNyatA,asabhyatA wile N 1. chhalabala,kapaTa,bahAnA wilful A 1. svechchhAchArI,haThI,haThIlA

will N 1. ichchhA shakti,2. ichchhA,abhilAShA,irAdA,pasa.nda,3. AGYA,4. mR^ityulekha,ic hchhApatra,vasIyata nAmA will N 1. ichchhA,bhaviShyat dyotaka sahAyaka kriyA,gA will VTI 1. chAhanA,2. AG YA denA,3. vasIyata karanA,mR^ityupatra dvArA denA willing A 1. udyata,tatpara,t aiyAra,ichchhuka,anukUla,anumata,2. svIkR^ita,chunA huA,3. svataH pravR^ita,apan e Apa,svechchhA se willingly Adv 1. svechchhA pUrvaka,jI se,mana se,khushI se wi llingness N 1. svechchhA,sammati,tatparatA willow N 1. be.nta kI taraha patalI l achakadAra DAlI vAlA peDa wily A 1. dhUrta,kapaTI,makkAra win VT 1. vijaya pAnA, kR^ipA pAnA,upArjana karanA,pAnA,2. moha lenA,apane Upara dayAvAna karanA wince N 1. jhijhaka,chau.nka wince VT 1. hichakanA,sikuDanA,jhijhakanA,chau.nka uThanA ,2. dulattI phe.nkanA winch N 1. ghumAne yA dabAne kA Da.nDA,ghiranI,charakhI wi nd N 1. havA,vAyu,sA.nsa,bAta,2. phailAva wind VTI 1. phU.nkanA,2. phaTakanA,baj AnA,2. ha.nkAnA,3. dama lenA wind VTI 1. moDanA,muDanA,lapeTanA,chakkara denA,gh umAnA,phera karanA,phiranA winder N 1. ghumAne vAlA windfall N 1. mevA yA phala jo havA se gira paDe,2. vAyupAta,alabhya lAbha,mIrAsa jo yakAyaka mila jAve wind ing A 1. vakra,TeDhA,ghumAvadAra winding N 1. ghumAva,chakkara windmill N 1. pav ana chakkI window N 1. khiDakI,jharokhA,ja.ngalA windward A 1. vAyu kI ora kA wi ndward N 1. vaha sthAna jisase havA AtI hai,pavana kI dishA windy A 1. havAdAra, tUphAnI,vAtamaya,2. chhU.nchhA,shUnya wine N 1. madirA,madya,a.ngUrI madirA,2. m adirApAna,nashA wing N 1. pa.nkha,para,DainA,2. uDAna,3. makAna kI bagala yA par A,pAkha wing VT 1. pa.nkha lagAnA,pAkha lagAnA wink N 1. jhapakI,palaka,sa.nketa wink VT 1. A.nkha jhukAnA,A.nkha ba.nda karanA,palaka mAranA,ishArA karanA,A.nk ha maTakAnA,A.nkha mAranA winnow VT 1. phaTakanA,pachhoranA,chhananA winsome A 1 . Ana.ndamaya,manohara,sukhada,chittAkarShaka winter N 1. jADA,shIta R^itu,shara da R^itu,2. buDhApA winter VI 1. jADA kATanA,sharada R^itu vyatIta karanA winter y A 1. shIta R^itu kA,joDe kA wintry A 1. shIta R^itu kA,joDe kA wipe N 1. pau.n chhanA,saphAI,2. choTa,ghU.nsA,3. bolI,TholI,tAnA wipe VT 1. sApha karanA,nirmal a karanA,svachchha karanA,pau.nchhanA,miTAnA,jhADanA wire N 1. tAra wire VT 1. t Ara se bA.ndhanA,tAra denA,tAra dvArA samAchAra denA wireless N 1. binA tAra kA, betAra kA tAra wireless VT 1. betAra kA tAra bhejanA wiry A 1. tAra kA,tAra ke s adR^isha,dR^iDha,lachIlA,kaDA wisdom N 1. GYAna,viveka,buddhi,samajha,ga.nbhIrat A,vidyA,pANDitya

wise A 1. GYAnI,ga.nbhIra,vidvAna,vivekI,chAlAka,chatura,hoshiyAra,2. dhUrta wis e N 1. rIti,Dha.nga,Dhaba wish N 1. ichchhA,abhilAShA,manoratha,abhilAShA kI vas tu,prArthanA,bulAvA wish VTI 1. chAha karanA,ichchhA karanA,abhilAShA karanA,prA rthI honA wishful A 1. abhilAShI,ichchhuka wisp N 1. pIlA,bojha,2. jhADU wistful A 1. udAsa,chintita,2. ichchhuka wistfully Adv 1. ati AkA.nkShA,ati se,utsAha s e wit A 1. samajha,buddhi,GYAna,shakti,bodha,2. buddhi tIkShNatA,chAturya,2. chu TakulA chhoDanevAlA,parihAsaka wit N 1. hosha,havAsa,samajha wit VT 1. jAnanA wi tch VT 1. jAdU karanA,moha karanA witchcraft N 1. jAdU TonA,i.ndrajAla with Prep 1. sAtha se,tarapha,pAsa with_the_nose_on_the_grind_stoneVI 1. kisI kAma me.n b aDA parishrama karanA withdraw VTI 1. lauTA lenA,alaga karanA,phera lenA,vApisa lenA,hAtha khI.ncha lenA,haTa jAnA withdrawal N 1. palaTAva,vApasI,lauTAva withe r VTI 1. kumhalAnA,murajhAnA,sUkha jAnA,naShTa ho jAnA,murajhA denA withhold VI 1. bAja rahanA,ruka jAnA withhold VT 1. rokanA,thAnanA,dabA rakhanA,svIkR^iti na denA within Adv 1. bhItara,a.ndara,mana me.n within N 1. bhItarI bhAga,abhya.nt ara within Prep 1. bhItara,bIcha me.n,a.ndara without Adv 1. bAhara,pare without Conj 1. jaba taka ki nahI.n without N 1. bAhara,bAharI bhAga without Prep 1. bA hara,2. binA,rahita,3. atirikta withstand VTI 1. sAmanA karanA,rokanA,ADanA witn ess N 1. gavAhI,sAkShya,pramANa,sabUta,2. gavAha,sAkShI,sAkhI witness VTI 1. dek hanA,gavAhI denA,pramANita karanA,sAkShI honA witty A 1. parihAsa yukta,vidagdha ,tIkShNa buddhi,sarasa,khusha karane vAlA,vilakShaNa,2. kaTu tAne kA wive VTI 1. patnI banAnA,shAdI karanA,vivAha karanA wizard A 1. jAdUgara,i.ndrajAlika woe N 1. shoka,vilApa,duHkha,sa.ntApa,2. shApa,shrApa woeful A 1. shokAnvita,pIDita,d ukhI,burA,shokamaya wolf N 1. bheDiyA,2. apaharaNashIla manuShya3. karkasha dhva ni woman N 1. nArI,strI,2. dAsI womanhood N 1. strI svabhAva,strItva,2. strI jAt i womb N 1. garbhAshaya,garbhA sthAna,garbha,2. ka.ndarA,gaDDhA wonder N 1. acha .nbhA,Ashcharya,2. adbhuta vastu wonder VT 1. Ashcharya karanA,vismita honA,2. s a.ndeha karanA wonderful A 1. adbhuta,Ashcharyajanaka,nirAlA wont A 1. abhyasta wont N 1. svabhAva,prakR^iti,abhyAsa wont VT 1. abhyasta honA,Adi honA,abhyAsa D AlanA

woo VTI 1. vivAha kA prArthI honA,prema dikhAnA,prIti karanA,vivAhArthI honA woo d N 1. lakaDI,kAShTha,ja.ngala,bana,2. dArU wooded A 1. ja.ngalI,lakaDI lagI huI wooden A 1. lakaDI kA,kATha kA woodland N 1. vanapradesha,ja.ngalI bhUmi woodpe cker N 1. kaThaphoDavA,hudahuda woody A 1. ja.ngala se bharA huA,ja.ngalI wool N 1. Una,meShaloma,roA.n woollen N 1. UnI,Una kA woolly A 1. UnI,Una sadR^isha,Un a kA word N 1. shabda,vAkya,akShara,2. bAta,charchA,3. sa.ndesha,samAchAra,4. ka hAvata,5. pratiGYA,vachana word VT 1. prakaTa karanA,kahanA,varNana karanA wordi ng N 1. shabdo.n me.n prakaTa karanA,varNana karane kA Dha.nga work N 1. parishr ama,koshisha,prayatna,2. kAma,jo karanA ho,kArya,karma,3. rachanA,gra.ntha,4. sa .npAdana,kR^iti,kriyA,phala,5. kAma,vela bUTA,6. udyama,vyavasAya work VI 1. par ishrama karanA,2. kAma karanA,kArya karanA,3. kAma karanA,chalanA,prabhAva utpan na karanA,guNa karanA,4. kAravAra karanA,upAya karanA,5. ubalanA,josha AnA work VT 1. parishrama karanA,2. paidA karanA,utpanna karanA,3. kAma karanA,bUTA kADha nA,4. chalAnA,5. praba.ndha karanA,6. josa me.n lAnA,ubAlanA workable A 1. jo kA ma kara sake,karmaNya,jo kiyA jA sake,karaNIya,sAdhya,sukara,karane yogya workma n N 1. shramika,majadUra,karmakAra,kamerA,TahalU,kArIgara workmanship N 1. kArIg arI,chaturAI,guNa,hunara,karmakaushala workshop N 1. shilpashAlA,kArakhAnA,dUkAn a,kAryAlaya world N 1. vishva,duniyA,jagata,sa.nsAra,2. pR^ithvI,bhUmi,3. manuSh ya jAti,4. vishva loka,sa.nsAra kI vastue.n,5. bahuta loga,bhIDa,5. bahuta,bahut AyAta,6. laukika vyavahAra,duniyAdArI kA bartAva,7.kisI vibhAga yA kShetra se sa .nba.ndhita jana aura vastu sa.nsAra,8.sarvasAdharaNa loga world_wide A 1. vishv a vyApaka,sa.nsAra vyApI worldly A 1. sa.nsArI,sA.nsArika,prapa.nchI,laukika wor ldwide A 1. vishva vyApaka,sa.nsAra vyApI worm N 1. kIDA,kITa,kR^imI,2. pachhatA vA,3. jo kuchha dukha detA yA khaTakatA ho worm VI 1. dhIre dhIre chhipakara kAm a karanA worn A 1. ghisA huA,phaTA,thakA huA,jIrNa,phaTA purAnA worry N 1. kaShT a,chi.ntA,pareshAnI worry VT 1. ta.nga karanA,khijAnA,duHkhanA,satAnA,thakAnA wo rse Adv 1. aura bhI bure prakAra se,aura bhI burA worse N 1. aura burA,nikR^iShT atara,duShTatara,2. adhika bImAra worship N 1. mAnasUchaka padavI,2. pUjA,archan a pUjana,ArAdhanA,mahimA,Adara worship VT 1. sammAna karanA,ArAdhanA karanA,mahi mAnA,AdaranA worst N 1. saba se burA,atya.nta burA,duShTatama,nikR^iShTatama wor st VT 1. jItanA,harAnA,parAjita karanA worth A 1. mUlya,mola,guNa,mAnyatA,jauhar a,achchhAI worth N 1. yogya,mola kA,samAna,barAbara mUlya kA worthless A 1. mUly ahIna,guNahIna,ayogya,guNarahita,nikammA,vyartha worthy A 1. yogya,pUjya,guNavAn a,2. samAna,barAbara kA,3. kImatI,bahumUlya worthy N 1. yogya manuShya,guNavAna puruSha

would VT wound N wound VT wrangle N wrangle VT wrangler A wrangler N wrap VT wra pper N wrath A wreak VT wreath N wreck N wreck VTI wreckage N wren N wrench N wr ench VT wrest N wrest VT wrestle N wrestle VT wrestler N wrestling N wretched A wriggle VTI wright N wring VTI wrinkle N wrinkle VTI wrist N writ N write VT wri te_off N writer N writhe VT writing N wrong A wrong Adv wrong N wrong VT wrongdo er N wrongful A wrongly Adv wrought A 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. jo honA chAhatA thAnA,jo hone kA thAnA,abhilAShInA ghAva,chIra,ragaDa,dhakkA,2. kShati,choTa,hAni ghAyala karanA,hAni pahu.nchAnA,choTa pahu.nchAnA,jI duHkhAnA laDAI,jhagaDA,takarAra krodha se jhagaDanA,bakheDA karanA,takarAra karanA laDAkA ,jhagaDAlU vaha vidyArthI jisane gaNita vidyA me.n visheSha padavI pAI ho taha k aranA,lapeTanA,milAnA,moDanA,sammilita karanA vastra,AvaraNa,lapeTana,liphAphA,c hAdara krodha,kopa,roSha badalA lenA,pratyapakAranA,krodha me.n karanA,palaTA de nA pe.ncha,hAra,mAlA,gajarA,seharA barabAdI,nAsha,nAva Adi kA TUTanA nAsha karan A,barabAda karanA,chaTTAno.n para Takkara khAkara nAsha honA nAva Adi kA TUTanA, nAsha phudakI,eka prakAra kI chhoTI chiDiyA maroDa,ai.nThana,pe.ncha kA ya.ntra yA aujAra khI.ncha lenA,ai.nThanA,chhIna lenA,maroDanA maroDa,khI.ncha,moDa,ulaT a palaTa chhIna lenA,khI.nchanA,2. maroDanA,umeThanA,ulaTa denA kushtI,mallayudd ha kushtI karanA,bala karanA,mallayuddha karanA,laDanA kushtIgIra,pahalavAna kus htI,kushtIbAjI,laDAI,mallayuddha atidukhI,2. nIcha,ghR^iNAyogya,nikammA,adhama k alabalAnA,paTapaTAnA,loTanA,taDapanA,hilanA kArIgara,baDhI,karmakAra,2. banAnevA lA,karttA,rachayitA maroDanA,muDanA,ai.nThanA,nichoDanA,2. kaShTa denA,satAnA ch unavaTa,jhurrI,sikuDana,asamatA sikuDana DAlanA,jhurrI DAlanA,sikuDanA pahu.nchA ,kalAI lekha,2. AGYApatra,paravAnA likhanA,rachanA,banAnA,chhApanA,mudrita karan A,TA.nkanA kATa denA,chhoDa denA lekhaka,mu.nshI umeThanA,ai.nThanA,maroDanA lik hanA,2. lekha,likhAvaTa galata,ashuddha,jhUTha,anuchita,ulaTA,anupayukta galatI se,bhUla se anyAya,2. hAni,bhUla,chUka,upakAra anyAya karanA,hAni pahu.nchAnA an yAya karanevAlA,dUsare ko hAni pahu.nchAnevAlA beinsApha,anyAyayukta,ayogya,hAni kAraka ashuddha rUpa se,anuchita rUpa se banA,gaDhA,banAyA huA

wry A yacht N yacht VI yak N yam N yap VT yard N yardstick N yarn N yawn VT ye P ron yea Adv yea N year N year_book N yearbook N yearly A yearn VTI yearning N ye ast N yell VI yellow N yellow VTI yellowish A yes N yesterday Adv yesterday N ye t Adv yet Conj yew N yield N yield VI yield VT yielding A yoke N yoke VTI yolk N yonder A yonder Adv yore Adv yore N you Pron young A young N youngster N 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. maroDA huA,TeDhA,ai.nThA,2. ulaTA naukA,saira ke liye eka chhoTI nAva,dhuA.n,kas ha ukta naukA me.n jAnA yA saira karanA eka jAti kA baila ratAlU,jimIka.nda bhU. nkanA gaja,tIna phUTa kA nApa,2. A.ngana,chauka,3. kArya sthAna gaja sUta,tAgA,t Ara,laDa,2. kahAnI a.ngaDAI lenA,jamhAI lenA,chauDAnA,kholanAmu.nhanA tuma,Apa l oga hA.n,nishchaya rUpa se hA.n sAla,varSha samAchAra Adi viShayo.n kI pustaka j o prati varSha prakAshita hotI hai samAchAra Adi viShayo.n kI pustaka jo prati v arSha prakAshita hotI hai vArShika,sAlAnA ichchhA karanA,utsuka honA,2. ai.nThan A,satAyA jAnA,duHkhita honA chAha,ichchhA,ichchhukatA,2. karuNA,anuka.npA khamIr a,jhaga,surAbhA.nDa chillAnA,chichiyAnA pIlA ra.nga,pItavarNa pIlA karanA,pIlA h onA,pIlA paDanA pIlA sA,kuchha kuchha pIlA hA.n,hU.n kala ko,kala ke dina kala k A bItA dina atirikta,isa para bhI,aba taka,a.nta ko,to bhI,isa para bhI to bhI,t athApi,isa para bhI,tadApi eka prakAra kA sadA harA peDa upaja,utpanna,vastu,pha la,lAbha adhIna honA,pAlana karanA,hAra mAnanA,jagaha denA,mAna lenA denA,paidA karanA,phala denA,utpanna karanA narma,mAnane vAlA,vashya,anuvartI juA,2. dAsavR ^itti,dAsatA,3. joDA,yuga,4. sA.nkala,joDa nAthanA,juA me.n jotanA,2. milAnA,juT anA,3. dAsa banAnA,adhIna karanA,ba.nda karanA a.nDe kA pIlA bhAga pare kA,paral A,vaha,udhara kA,sAmane kA pare,vahA.n,udhara,sAmane prAchIna samaya me.n prAchI na kAla Apa,tuma,Apako,tumhe.n taruNa,kumAra,bAla,yuvA,2. binA anubhava kA,mUrkh a bachchA,shAvaka laDakA,chhokarA,navayuvA,naujavAna

your Pron 1. ApakA,tumhArA yours Pron 1. ApakA,tumhArA yourself Pron 1. tuma hI, Apa hI,apane hI,Apa svaya.n youth N 1. yauvana,taruNAI,laDakapana,javAnI,yauvana dashA,yauvana kAla,kishorAvasthA,2. yuvA,kumAra,javAna,javAna loga youthful A 1 . javAna,navayuvA,alpAyu,tAjA,puShTa,kama umra yule N 1. baDe dina kA utsava zan y N 1. masakharA,bhA.nDa,ThaTholiyA zeal N 1. utsAha,uttApa,josha,autsukya,sarag armI zealot N 1. ati utsAhI,paramotsAhI jana,shauka se bharA AdamI zealous A 1. utsAhI,laulIna,saragarma zebra N 1. jebarA,banailA gadhA zenith N 1. shirobi.ndu ,Urdhva dishA,khamadhya,2. sarvochcha shikhara,sarvottama avasthA yA sthAna zeph yr N 1. pashchimI vAyu,pachhuvA havA zero N 1. shUnya,bi.ndI,kuchha nahI.n zest N 1. svAda,rasa,abhiruchi,nAra.ngI yA nI.nbU kA chhilakA jo sharAba me.n svAda k e liye DAlate hai.n zest VT 1. svAdiShTa karanA zigzag A 1. pe.nchadAra,moDadAra ,TeDhA,kuTila zigzag Adv 1. kuTila gati se,TeDhe TeDhe zigzag N 1. bhUlabhulaiyA ,TeDhI lakIra ityAdi,tirachhI lakIra ityAdi zinc N 1. jastA zodiac N 1. rAshicha kra,rAshimaNDala,jyotiShachakra zone N 1. kaTiba.ndha,kamaraba.ndha,karadhanI,2. bhUkaTiba.ndha,3. maNDala,gherA zoo N 1. chiDiyAghara,jU,jIvaja.ntu sa.nba.ndhI vATikA,jIvAdi vATikA zoological A 1. prANI shAstra sa.nba.ndhI,jIvaja.ntu vidyA sa.nba.ndhI zoologist N 1. prANI shAstrI,jIvaja.ntu vidyA kA jAnanevAlA,jIvAdi shAstra kA GYAtA zoology N 1. prANI shAstra,jIva ja.ntu vidyA Please send comments & suggestions to sanskrit@cheerful.com