You are on page 1of 5

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ

ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА
UNIVERSITY OF BANJA LUKA, FACULTY OF POLITICAL SCIENCES

Булевар Војводе Петра Бојовића 1А, Бања Лука, Република Српска, БиХ

Тел/Факс: 051 323 630

E-mail: info@fpnbl.org

www.fpnbl.org

НАЗИВ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА
Назив предмета:
Семестар:
Статус предмета:
Фонд часова:
Број ECTS бодова:
Наставник:
Сарадник:
Услов за похађање:
Електронска пошта наставника и
сарадника:
Консултације:

Savremene političke doktrine
5
Obavezni
3+3
7
Doc.dr. Aleksandar Savanović
Istorija političkih teorija 1; Istorija političkih teorija 2
savanovic_aleksandar@yahoo.com
Prema dogovoru sa studentima

Опис предмета
Predmet Savremene političke teorije je koncipiran tako da u cjelini sa predmetima Istorija političkih teorija I i
Istorija političkih teorija 2 pruži studentima detaljan uvid u istorijski razvitak političkih teorija i doktrina od antike do
danas, pri čemu Savremene političke teorije obuhvata period od Marksa do političkih teorija XXI vijeka. Predmet
obrađuje ključne političke teorije XX vijeka i neke od ideja koje su se uobličile kao teorijska cjelina u XXI vijeku.
Sastoji se iz pet osnovnih tematskih cjelina. Prva cjelina obrađuje revolucionarnu političku ljevicu, prije svega Marksa
i doktrine nastale na bazi marksovih teorijskih pogleda. Druga cjelina tematizira ono što danas obično nazivamo
politikama lijevog centra, socijaldemokratiju i neke osnovne teorijske koncepte koji joj stoje u temelju. Treća cjelina
posvećena je istorijskom iskustvu fašizma, sa akcentom na političkoteorijske i filozofske osnove fašizma. Četvrta
cjelina obrađuje neoliberalnu doktrinu, kao politički okvir koji je na izvjesni način dovršio političkoteorijski razvitak
Zapada u XX vijeku. Peta cjelina predstavlja kompilaciju nekih ideja i pokreta karakterističnih za XXI vijek, prije
svega kao odgovori na izazove globalizacije.

Исходи учења
Od studenata se očekuje da razumiju temeljne političkoteorijske koncepte koji su obilježili XX vijek, njihovu teorijsku
i misaonu osnovu, kao i međusobnu povezanost. Studenti treba da postanu osposobljeni da tumače osnovne
političkoteorijske pravce, kao i kardinalne političkoteorijske i političkofilozofske pojmove savremene političke misli,
te na osnovu toga steknu vještine i znanja neophodna da se uključe u polemiku o fundamentalnim političkoteorijskim
pitanjima savremenog društva.

Уџбеник
1.1. Hejvud Endrju, Političke idologije [Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd 2005]
1.2. Savremena politička filozofija, ed. Janoš Kiš [Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, Sremski
Karlovci 1998], str.165-203; str.417-451;
1.3. A.Savanović, Autorizovana predavanja

Литература

21. Fire Fransoa.60.107-125] 1. Rockomor Tom.43.42. Nekoliko refleksija o filozofiji hitlerizma [„Filip Višnjić“.1. Hayek Friedrich. Sarajevo 1979] 1.35.. br. Beograd 2002] 1. str.58. Anarhija. država i utopija [Naklada Jesenski i Turk. Poredak slobode [Global Book. Politika i tehnika [u: Heidegger u svom vremenu.38. Beograd 2010] 1.5-6. Agamben Đorđo.. Zagreb 2007] 1. Moć i tržište.12. Beograd 2008. Hayek Friedrich. str. [Global Book. Podgorica 2002] 1. Schmitt Carl. Marx Karl.5-6. Fašizam i intelektualci [Kultura. Murray. Uspomene na kubansku revoluciju [Kultura.243-258] 1.18. Kapitalizam – nepoznati ideal. Izlaganje javnog svijeta kao politički problem: tumačenje Heideggera prema Hannah Arendt [u: Gledišta.4. str. Hegemonija ili opstanak [Lijevak. Beograd 1985] 1.15. Če Gevara Ernesto. Friedman Milton. Engels Fridrih.8. Ekonomski fakultet u Banjaluci.31. Novi Sad 1996] 1. rad na izvornoj literaturi koja je navedena kao obavezna.6. Etika i zajednica [u: Heidegger u svom vremenu. Radnik [Centar za konzervativne studije. zakonodavstvo i sloboda [CID. privatne svojine i države [Svjetlost. Mein Kampf [Ekopres. Vol. Cjetičanin Neven.37. Beograd 2001] 1. Država između anarhije i utopije [Službeni glasnik. Beograd 1984] 1. Vanredno stanje [u: Karl Šmit. Glavni tokovi marksizma I-III [BIGZ. Zagreb 2004] 1.16. O fašizmu. Beograd 2010] 1. Slobodan Žunjić. Beograd 1989. Fridman Rosa. Rowls John. vježbe. Hantington Samjuel. Če Gevara – revolucionarni život [Leo commerce. Seminarski radovi nisu obavezni. Heidegger i mjesto državne invazije [u: Gledišta. Kriza globalnog kapitalizma [Rabic. Beograd 2007. Perišić Natalija. Kolakovski Lašek. Savanović Aleksandar. Hamilton Aleksandar. Javni um kao politički ideal: shvatanje Džona Rolsa [u: Filozofija i društvo. Manifest komunističke partije [Svjetlost. Zagreb 1979] 1. Bakunjin Mihail. Farijas Viktor. Put u ropstvo [Global Book.L.25. Zagreb 1977] 1. Volzer Majkl.11. Jaspers Karl. Fašizam [Kultura. Kapitalizam i sloboda [Global Book. Beograd 1999] 1.9. Habermas Jirgen.51. Anarhizam i socijalizam [Kultura. desnom ekstremizmu i teorijama o fašizmu krajem 20. god.41. The Theory of Partisan [Michigan State University.. Beograd 2001] 1. Sremski Karlovci 1994] 1. Musolini Benito. Beograd 2004] 1. Pitanje krivnje [AGM. Zagreb 1997] 1. Podgorica 2000] 1.30. seminarski radovi.scribd. Anderson Džon Li. Arent Hana. god XXXIII.53.36. str.2. Beograd 1977] 1. Chomsky Noam. 96-108] 1.48. Beograd 2011] 1. Beograd 2005. 1992] 1. Martin Hajdeger i nacionalsocijalizam [Književna zajednica Novog Sada. Sarajevo 1999] 1. Ronell Atvital. Zagreb 1990] 1. Anarhizam i moral [Prosveta. Fridman Milton. Kozina Dubravka.40. str. Evropska desnica između mača i zakona [„Filip Višnjić“. Granice slobode: između anarhije i Levijatana [Dereta. Plehanov G.3.46.47. Beograd 2007] 1. Zagreb 1999] 1. diskusije. br. Engels Friedrich.62. Beograd 1998] 1.32.29. Država i sloboda [Globus.1. Beograd 1996] 1. Marx Karl. Banjaluka 2011] 1.26.55.135-143] 1. br. Cekić Nenad. Barash Jeffrey Andrew.Zagreb 1982] 1.44. [IICSSOS. str. Političke ideje Palmira Togliattija [Pravni fakultet.57. Beograd 2010] Извођење наставе Metod nastave i savladavanja gradiva je: predavanja.22.2. Pavićević Đorđe.28.54. Beograd 1989. Buchanan James. Gramsci i marksizam [Glas. Šahinpašić.45. Volzer Majkl.39. Pöggeler Otto. Zagreb 2003] 1. Socijalna država – evolucija jedne ideje. Beograd 1973] 1. 207-224] 1. Banjaluka 2010.17. br. Savanović Aleksandar. Novi Sad 1998] 1. 42-54] 1.23.5-6. Pravedni i nepravedni ratovi [Službeni glasnik. Beograd 1969] 1. Studenti koji urade seminarski rad prezentuju ga i brane javno.20. Hajdeger i Nacizam [Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića. Kropotkin Petar.14.61. Šahinpašić. Sekelj Laslo.VII. Moral i prljave ruke [Albatros plus. Nomos zemlje [Fedon. [Sociologija. br. Beograd 1982] 1.24. Manifold Deirdre. Pöggeler Otto. Sloboda izbora [Global Book. Norma i odluka – Karl Šmit i njegovi kritičari [„Filip Višnjić“. Nietzscheova „Velika politika“ [Hrvatsko filozofsko društvo. Soros Džorž. vijeka [u: Sociologija. Sukob civilizacija [CID. Novi Sad 1994] 1. Masovna psihologija fašizma [Naklada Jesenski i Turk.63. Split 1978] 1. Hayek Friedrich. Pravo.139-181] 1.V. Jinger Ernst. Izvori totalitarizma [FIK 94. Marx Karl. Porijeklo porodice. Kovačević Braco. Temelji slobode – osnovi kritike političke ekonomije [Naprijed. Nozick. Podgorica 1998] 1. 2004] 1. Heidegger i nacionalsocijalizam: trostruki okret? [u: Gledišta.52. Prema svjetskoj vladi: novi svjetski poredak [Hrvatski katoločki zbor “MI”.7.50. str. Beograd 1967] 1.183-229] 1. 2009. Aleksandar: Ekonomska kriza kao kriza političke paradigme [u: Acta economica. Sarajevo 1973] 1. br. Rothbard.1. Sarajevo 2005. Lenjin Vladimir I. Ayn.33. O Anarhizmu.27. Reich Wilhelm. Novi Sad 1997] 1. Imperijalizam kao najviši stadij kapitalizma [Kultura.19. str.2. Problemi legitimacije u kasnom kapitalizmu [Naprijed. Kuljić Todor. br. Beograd 1989. Molnar Aleksandar.33. Beograd 2011] 1. Prošlost jedne iluzije – komunizam u XX vijeku [Paideia. Poznavanje obavezne literature provjerava se na završnom ispitu. no.10. NSPM.59. Savanović.com/doc/89399846/Benito-Musolini-Doktrina-Fasizma] 1. Levinas Emanuel. Beograd 2000] 1. Kapital [BIGZ. Beograd 1968] 1. a seminarski rad im se evidentira kao . Stav Karla Šmita o totalnom ratu i totalnom neprijatelju uoči izbijanja drugog svjetskog rata [u: Filozofija i društvo. Beograd 2008] 1. Sunce mita i dugačka senka Karla Šmita [Službeni glasnik. Šmit Karl. Anarhokapitalizam – politička filozofija antidržavnog kapitalizma [Fakultet političkih nauka..11. str. [Institut za javne financije.209234] 1. Zagreb 2006] 1. Beograd 2011] 1. 71-95] 1. Novi Sad 1998] 1. Teorija pravde [CID.5. str. Petrinović Ivo. Hitler Adolf.13. br. Sarajevo 2005. Beograd 1978] 1.4.34.56. Rand. Doktrina fašizma [dostupno na: http://www. Kuljić Todor. Molnar Aleksandar.49. Prirodna prava u modelu „anarhističkog equilibrium-a“ [u: Godišnjak Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjaluci. Banjaluka 1986] 1.

a maksimalni broj bodova po kolokvijumu je 20. koji je usvojen od strane Naučno-nastavnog vijeća. Предиспитне обавезе U zapisnik se evidentira onoliko bodova koliko je student ostvario na kolokviju. student je stekao pravo izlaska na završni ispit nezavisno od toga koliko je bodova ostvario na kolokvijima. Завршни испит Završni ispit je usmeni i sastoji se od dva pitanja. Prisustvo nastavi je obavezno u skladu sa pravilnikom o izvođenju nastave. Pored toga. Prisustvo nastavi i aktivnost studenta boduje se sa ukupno 10 bodova.pitanje na završnom ispitu. Провјера знања Student je položio ispit ako je ostvario ukupno 51 bod ili više.Savanovic. II Marks III Marksizmi Dijalektički materijalizam – marksističko tumačenje povijesnog razvitka i njegove političke implikacije [A. sadržaj i litaratura. Studenti koji ne izađu na kolokvijume biće evidentirani sa 0 bodova. potrebno je da je student položio ispite Istorija poitičkih teorija I i Istorija poitičkih teorija II. autorizovano predavanje] Dijalektički materijalizam – marksističko Напоме не . i da je regularno prijavio ispit. Наставне теме и распоред извођења наставе у семестру Седми ца I Датум Назив теме Основна литература Uvodno predavanje: deskripcija predmeta. Uslov za izlazak na ispit su položeni ispiti iz predmeta: Istorija političkih teorija 1 i Istorija političkih teorija 2 Оцјена из предмета Način polaganja ispita i bodovanja odnosi se na strukturu konačne ocjene po šemi: Prisustvo nastavi i aktivnost: 10 I kolokvij: 20 bodova II kolokvij: 20 bodova Završni ispit: 50 bodova Završna ocjena: 0-50% (bodova): ocjena 5 51-60% (bodova): ocjena 6 61-70% (bodova): ocjena 7 71-80% (bodova): ocjena 8 81-90% (bodova): ocjena 9 91-100% (bodova): ocjena 10 Uslovi pohađanja predmeta i polaganja ispita iz predmeta bliže su definisani u Odluci o praćenju i vrednovanju rada studenata u školskoj 2012/2012. a uslov (koji se odnosi na dati predmet Savremene političke teorije) za izlazak na završni ispit je potpis odgovornog nastavnika u indeksu. godini Fakulteta političkih nauka. Predmetni nastavnici neće davati popravne kolokvijume u toku semestra ili toku ispitnih rokova. Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banjaluci. U skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju.

vol. str. XIV 1. X 2. str.51-84] Samardžić Slobodan. [Fakultet političkih nauka. Karl Šmit: teorija vanrednog stanja i pitanje suvereniteta 3.A. Teorija države Dž. društva i demokratije. Šmitovo shvatanje države. str. Occupy Wall Street i srodni pokreti. Političke idologije. [u: Heidegger u svom vremenu. Karl Šmit – savremeni mislilac apsolutne države . VII Nietzsche i ideja „Velike politike“ Totalna mobilizacija i tehnologijsko organizovanje društva VIII Liberalizam i neoliberalizam IX F. „Filip Višnjić“.Hajeka [autorizovano predavanje] 1. Zagreb 1957. [u NSPM. A.Savanovic. R. str.A. Političke idologije. Sarajevo 2005. Politika i tehnika. Beograd 2005. Beograd 2005. [Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.25-70] A.165-199] Предаја семинарс ког рада Hejvud Endrju. VI 1.Hayek: spontani poredak. Beograd 2005.183229] Cvetičanin Neven. ed. Sremski Karlovci 1998). [u: Savremena politička filozofija. 1. Beograd 2001. Uvod . str.224251] Mussolini: učenje o državi [Musolini Benito. 1.Soros: otvoreno društvo 2. autorizovano predavanje] Totalna mobilizacija i planetarni Radnik [A. no.Savanovic. Beograd 2005. Keynes. katalaksija i minimalna država 1.145-161] Dabčević-Kučar Savka. Welfare State 3.7-41] 2. 1. Kejnezijanska ekonomija 1. [autorizovano Други . Šahinpašić.Rawls 1. str. A. autorizovano predavanje] Hejvud Endrju. Janoš Kiš (Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića. Teorija države i prava F.Savanovic.Savanovic. ed.Bjukenen: država kao (ne)ekonomska činjenica XI Anarhokapitalizam XII J. Anarhokapitalizam – politička filozofija antidržavnog kapitalizma. 2.279-305] 1. [u: Savremena politička filozofija. str. V Fašizam 2. XIII 2. [predgovor za: Norma i odluka – Karl Šmit i njegovi kritičari. str. Први колокви јум „Velika politika“ [A. autorizovano predavanje] IV 1. Distributivna pravda. [Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. 3. Političke idologije.tumačenje povijesnog razvitka i njegove političke implikacije [A. [Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Hejvud Endrju.Savanovic. Janoš Kiš (Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića.Savanovic.VII-XXX] 1. Enviromentalizam i koncept „zelenog rasta“ G. str. str.1-4. Socijaldemokratija 2.Bjukenena [autorizovano predavanje] Savanović Aleksandar. Banjaluka 2011] Osnovne slobode i njihovo prvenstvo.„Kraj teorije“ i/ili „kraj ideologije“. XII. teoretičar državnog kapitalizma [Kultura. 2. [Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.Nozik: teorija minimalne države Dž. Sremski Karlovci 1998). Doktrina fašizma] Pöggeler Otto.200-235] 2. Martin Heidegger: totalitarni karakter tehnike 2. Hejvud Endrju. Beograd 2005. Političke idologije.

417-451] колокви јум . Sremski Karlovci 1998). Janoš Kiš (Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića. Sigurnost i dobrobit [u: Savremena politička filozofija. 3. str.Volcer Rekapitulacija predavanje] 2. XV kao ideologija globalizma. ed. Noam Čomski: kritika zapadne ortodoksije M.2.