You are on page 1of 2

Bijlage 2

Feed-forward op lesontwerp en toelichting
(domeinexperts – stap 7 -)

Student: Wouter van Rooij
Vakgebied: Levensbeschouwing
Klas: PEH15VB.

(klassikaal)

Feedback gever: Luka Schellekens
Stagegroep: groep 3
Datum feed-forward: 8 april 2016
Aanwezig

Kennis over (kinderen in) de groep is nadrukkelijk
verwerkt in de omschrijving van de beginsituatie van de
groep, zowel in pedagogische zin (gedrag,
groepsverhoudingen, groepsdynamiek) als in
didactische zin (vakspecifieke beginsituatie).

X Goed!
Misschien kun
je nog een
duidelijk
onderscheid
maken in
didactische
beginsituatie
en
pedagogische
beginsituatie.

De lesdoelen zijn afgestemd op de beginsituatie. In de
formulering ervan wordt zichtbaar dat kennis van
vakdidactiek en leerlijnen op een logische manier is
verwerkt.

X Ziet er goed
uit! Ik zou nog
wel het
kerndoel
toevoegen.

Werk- en groeperingsvormen zijn afgestemd op
specifieke kenmerken van de groep én op specifieke
kenmerken van vakdidactiek.

X

Werk- en groeperingsvormen zijn functioneel
ondersteunend bij het behalen van de lesdoelen.

X

Samenwerkend leren krijgt logisch plek in het
lesontwerp.*

X

De proces- en productdoelen worden expliciet
geëvalueerd met de kinderen.

X Heel goed!

De werkvormen die worden gehanteerd bij evaluatie
zijn passend bij vakdidactiek en sluiten aan op
specifieke kenmerken van de groep

X

Aanpassing
noodzakelijk

X

In de toelichting op het lesontwerp wordt zichtbaar dat
lesinhouden van het domein (literatuur/ aanbod) aan de
basis liggen van betreffend lesontwerp

X

*Van belang bij tenminste 3 lesontwerpen

Opmerkingen
Goed gedaan Wouter! Het ziet er duidelijk uit, ik heb nu ook een duidelijk beeld van jou les.
Misschien kun je nog een onderscheid maken in de didactische en pedagogische beginsituatie.
Hierdoor wordt het iets overzichtelijker.
Daarnaast is het goed om het kerndoel erin te vermelden, zowel in je lesvoorbereiding als in je
toelichting.
Je hebt je doelen goed geëvalueerd met de leerlingen!
Ga zo door!
Groetjes Luka.