You are on page 1of 8

အရိပ္ေမ ွ်ာ္ ေတး

(ဗထးစွ်ာေစွ်ာင္ အမတ္ - ၈ ၊ မတ္လ ၊ ၂၀၁၁ခုႏစ္)

မနက္က ဖန္းလွ်ာေတွ်ာာ့ သမးနဲ႕ ဖွ်ားဖွ်ား၊ ဥးထးၾကယ္ ဆိင္ကယ္ေနွ်ာက္က လိက္သွ်ားတယ္။
ဥးထးၾကယ္က ရွ်ာထဲမွ်ာ ဖန္းတစ္လလးနဲ႕ အလပ္ျဖစ္ေနတွ်ာ။ တစ္ခါလွ်ာေခၚ ငါးရွ်ာ ၊ တစ္ေထွ်ာင္ကေတွ်ာာ့ ေအးေဆးပဲ။ နးရင္
ငါးရွ်ာ ၊ ေ၀းရင္ တစ္ေထွ်ာင္ေပါာ့။
ဖွ်ားဖွ်ားက သမးအတက္ တေန႕
မန္ဖးိ ငါးဆယ္ပဲေပးတယ္။
ဥးထးၾကယ္ကိဆိ
အမ ွ်ားၾကးေပးရတယ္။ သမးျဖင္ာ့
ုႏေျမွ်ာလိက္တွ်ာ။ ဥးထးၾကယ္ကိ
ေပးသေလွ်ာက္ဆိရင္
ၾကးၾကးစတိ႕ မန္႔ဆိင္
တစ္ဆိင္လလးေတွ်ာင္ ၀ယ္လိ႕ရရင္
ရမွ်ာ ။
ဘွ်ာပဲ ေျပွ်ာေျပွ်ာ ေဖေဖနဲ႕
ေမေမရဲ႕ အသလကိ
ၾကွ်ားရတွ်ာေပါာ့ေလ။ ေဖေဖနဲ႕
ေမေမက သမးနဲ႕
အေ၀းၾကးမွ်ာမန္း ဖန္းထဲက ၾကွ်ားတွ်ာနဲ႕ သိတယ္။ ဟိးအေ၀းၾကးက ေအွ်ာ္ေျပွ်ာသလိ ေျပွ်ာတယ္ေလ ။
Bahtoo Creative House

Page 1

ဖန္းထဲမွ်ာ အေဖနဲ႕ အေမက ငိသလၾကးနဲ႕။ သမးလည္း ဘွ်ာျပန္ေျပွ်ာလိ႕ေျပွ်ာရမန္းမသိဘး။ “ ရင္” တစ္လလးပဲ ေျပွ်ာုႏိင္တယ္။ ေ
ဖေဖ နဲ႕ ေမေမ ေျပွ်ာသမ “ ရင္ ” “ ရင္ ” ပဲ ထပ္ခါထပ္ခါ ေျပွ်ာေနမိတယ္။
“ သမး ေနေကွ်ာင္းလွ်ား”
“ရင္”
“ လိမ္လိမ္မွ်ာမွ်ာေနေနွ်ာ္သမး ”
“ရင္ ”
“ေဖေဖနဲ႕ ေမေမကိ ဘွ်ာမွ်ာဥးမလဲ”
“ အိမ္ျမန္ျမန္ျပန္လွ်ာေတွ်ာာ့”
အဲဒအခ ိန္ဆိရင္ အေမလည္း ငိသလၾကးနဲ႕ အိမ္ျမန္ျမန္ျပန္လွ်ာုႏိင္ဖိ႕ ၾကိ းစွ်ားေနတဲာ့အေၾကွ်ာင္း ၊ ျပန္လွ်ာရင္ အိမ္အသစ္ေလး
ေဆွ်ာက္ေပးမယ္ဆိတဲာ့အေၾကွ်ာင္း အမ ွ်ားၾကးပါပဲ။
ျပးေတွ်ာာ့ ေနွ်ာက္ုႏစ္ေက ွ်ာင္းသွ်ားရင္ လယ္လိ႕ရေအွ်ာင္ ေက ွ်ာပိးအိတ္လလေလးတစ္လးလ ၊ လၾကလ နဲ႕
ပိ႕ေပးလိက္မယ္ဆတွ်ာေရွ်ာေပါာ့


တေန႔ ေမေမက သတင္းထးတစ္ခ ေပးတယ္။ သမးက အစ္မ ျဖစ္သွ်ားျပတဲာ့။ ေဖေဖနဲ႕ ေမေမက သမးအတက္
ေမွ်ာင္ေလးတစ္ေယွ်ာက္ ေမးေပးထွ်ားတယ္တဲာ့။ ဒါဆိ ……………… ေမွ်ာင္ေလးရွ်ာေရွ်ာက္လွ်ာရင္ ရွ်ာထလးစလအတိင္း ရွ်ာက
လေတက
“ ရမး္ကေလး” လိ႕ ေခၚၾကဥးမွ်ာေပါာ့။ ရွ်ာထဲမွ်ာ “ ရမး္ကေလး ” ေတ ေတွ်ာ္ေတွ်ာ္ေတွ်ာင္ မ ွ်ားေနျပ ။
(ထွ်ား၀ယ္ ေဒသတင္ ယိးဒယွ်ားကိ ရမ္းဟ ေခၚၾကသည္)
ဖွ်ားဖွ်ားနဲ႕ ေမေမကေတွ်ာာ့ ေျပွ်ာလိက္ရင္ အၾကွ်ာၾကးပဲ။ ၾကွ်ားသမ ထဲမွ်ာ သမးနွ်ားလည္တွ်ာ တစ္ခပဲ ရိတယ္။
“ ပိက္ဆလလႊဲလိက္ဥး မိစ ” တဲာ့ ။ ဖွ်ားဖွ်ားက ေမေမာ့ကိ မိစလိ႕ ေခၚတယ္ေလ။
ပိက္ဆလကလည္

း ဥးထးၾကယ္နဲ႕ပဲာ့ သွ်ားထတ္ရတွ်ာ။ ပိက္ဆလထတ္ရွ်ာက ျပန္လွ်ာတဲာ့ ေန႕ဆိရင္ ဖွ်ားဖွ်ားက ပန္းသးေတ
၀ယ္၀ယ္လွ်ာတယ္။
အင္း ……………အဲဒ ပန္းသးေတ ျမင္ရင္ ေဖေဖနဲ႕ ေမေမကိေတွ်ာင္ ေမာ့သွ်ားတွ်ာပဲ။
ဒါေပမယ္ာ့ ခဏပါပဲ ။ ပန္းသးစွ်ားတန္းေလး ခဏပါပဲ။

Bahtoo Creative House

Page 2

ေဖေဖနဲ႕ေမေမ အတရိက္ထွ်ားတဲာ့ပကိ
လ ထရလမွ်ာ တတ္တလေလးနဲ႕ ကလန္႕ထွ်ားတယ္။ ဓွ်ာတ္ပထဲ
လ မွ်ာ ေမေမာ့ဗက္
ိ က
ေဖွ်ာင္းေဖွ်ာင္းေလး။ ဖွ်ားဖွ်ားကေတွ်ာာ့ ေျပွ်ာတယ္။ အဲဒ ဗိက္ေဖွ်ာင္းေဖွ်ာင္းေလးထဲမွ်ာ သမးရိတယ္တဲာ့။ ၾကည္ာ့တွ်ာ ေတ႕လည္း
ေတ႕ပါဘး။ အငး္ ….. အက ်ၤ နဲ႕ ဖလးထွ်ားလိ႕ ျဖစ္မွ်ာေပါာ့ ။
ဖွ်ားဖွ်ာက ညညဆိ ၾသကွ်ာသ သင္ေပးတယ္။ ေဖေဖနဲ႕ ေမေမာ့ပကိ
လ လည္း ရိခိးရတယ္။
အခဆိ ေတွ်ာ္ေတွ်ာ္ေတွ်ာင္ရေနျပ ။ သမး ၾသကွ်ာသကိ အလတ္ ဆိျပုႏိင္တဲာ့ေန႕ကိ ေဖေဖနဲ႕ ေမေမက အိမ္ျပန္လွ်ာမယ္တဲာ့။
သမး က က္လိက္ရတွ်ာ အသလေတဘွ်ာေတေတွ်ာင္ ၀င္ေတွ်ာာ့မယ္။ ေဖေဖနဲ႕ ေမေမာ့ကိ အိမ္ျပန္လွ်ာေစခ င္လိ႕ေပါာ့။

ဖွ်ားဖွ်ားနဲ႕ ေနရတွ်ာ ေပ ွ်ာ္ပါတယ္ ။ တစ္ခပဲ
ဖွ်ားဖွ်ားျခလထဲသွ်ားရင္ သမးကိ
ေခၚမသွ်ားဘး။ ဘယ္လိမ လည္း
ဂ က လိ႕မရဘး။ ဖွ်ားဖွ်ားက လလး၀ပဲ ။
ဖွ်ားဖွ်ားျခလထဲသွ်ားရင္ သမးက မလိက္ရလိ႕
ငိျပးက န္ခာ့ေ
ဲ တွ်ာာ့တွ်ာပဲ။
အၾကွ်ာၾကးမငိုႏိင္ပါဘး။ ေမွ်ာလွ်ာေတွ်ာာ့
အငိတိတ္ရေတွ်ာာ့တွ်ာေပါာ့။ ျပးရင္
အိမ္နွ်ားက နုႏၵွ်ာတိ႕ ၊ ေမသက္တိ႕နဲ႕
ထမင္းခ က္တမ္းကစွ်ားတယ္။

အငး္ ………ညေနပိင္းေရွ်ာက္ခါနးဆိရင္ ဖွ်ားဖွ်ားကိ ေခ ွ်ာင္းေနရတယ္။ ဖွ်ားဖွ်ား အိမ္နွ်ားေရွ်ာက္လွ်ာတွ်ာနဲ႕ ငိေတွ်ာာ့တွ်ာပဲ။
ဖွ်ားဖွ်ားထွ်ားခဲာ့ ကတည္းက ငိေနတယ္လိ႕ ထင္ေအွ်ာင္လိ႕ေလ။
အဲဒအခ ိန္ဆိရင္ ဖွ်ားဖွ်ားက ခါးၾကွ်ားထဲက ဓွ်ားမကိ ခ ။ ေခါင္းေပၚက ထင္းစည္းကိ ၀န္းဆိ ပစ္ခ ျပး
“ တးတးမွ်ာ နင္က နင္ာ့အေမနဲ႕ အတတပဲ” တဲာ့ ။
ေရမိးခ ိ းျပးရင္ ျခလထဲမွ်ာ ပန္းေတ လိက္ခးရတယ္။ ဖွ်ားဖွ်ားကေတွ်ာာ့ အိမ္ေနွ်ာက္ေဖးက အိးေသးေသးေလးနဲ႕
ထမင္းခ က္ေနေရွ်ာ ။
သမးပန္းပင္ာ့ေလး ျဖစ္ခ င္တယ္ ေမေမ ။ ပန္းပင္ာ့ေလးမွ်ာဆိ သ႕ေဘးမွ်ာ ပန္းပင္ာ့ေလးေတ ၀ိင္းလိ႕။ တစ္ခါတစ္ေလ
ပ ွ်ားေလးေတ အလည္လွ်ာၾကေသးတယ္။ ျပးေတွ်ာာ့ သတိ႕ကိ ၾကညာ့္လိက္ရင္ လန္းဆန္းေပ ွ်ာ္ရင္ေနတွ်ာပဲ။ သမးလိလည္း
ေဖေဖတိ႕ ေမေမတိ႕ကိ လမ္းလိ႕ ငိမဲာ့မဲာ့ ညိ းညိ းုႏမ္းုႏမ္းပလလည္း မေပါက္ဘး။
ျခလပတ္ပတ္လည္မွ်ာ ပန္းေတ ခးျပးရင္ ပန္းသရတွ်ာေပါာ့။ ပန္းေတ ခးရင္း ေမေမေျပွ်ာတဲာ့ ေမွ်ာင္ေလးဆိတွ်ာကိ
သွ်ားသတိရမိျပန္ေရွ်ာ ။ေမွ်ာင္ေလးဆိတွ်ာ ဘယ္လိမ ိ းေလးလဲ ေမေမ။ အခ သမးသေနတဲာ့ စၾက်ၤွ်ာပန္းပင္ာ့ ေလးလိ
ျဖဴျဖဴေဖးေဖးၾကးလွ်ား။
စၾက်ၤွ်ာပန္း အေသးေလးေတ သရခက္သလိမ ိ း ေျပွ်ာရခက္ရင္ေတွ်ာာ့ သမးက ကတ္ပစ္မွ်ာပဲ။
Bahtoo Creative House

Page 3

အိမ္မွ်ာက ပ င္းေျခွ်ာက္ေျခွ်ာက္ၾကး ေမေမ။ ဖွ်ားဖွ်ားက ဘရွ်ားရိခိးရင္လည္း အၾကွ်ာၾကးပဲ ရိခိးတယ္။ သမးက ၾသကွ်ာသ
ဆိျပဖိ႕ကိ အိပ္ငိက္ငိက္နဲ႕ ေစွ်ာင္ာ့ေနရတယ္။
ဖွ်ားဖွ်ားက ေမေမာ့ကိ ေျပွ်ာျပရဲ႕လွ်ား မသိဘး။ သမးဆလပင္ ပခလးေလွ်ာက္ ရည္ေနျပ ။ ဖွ်ားဖွ်ားက ဆလပင္တိတိ ညပ္မယ္ေျပွ်ာေတွ်ာာ့
သမးက ငိတွ်ာေပါာ့။ အိမ္ေဘးအိမ္က မမ ခ စ္စ ကိ အွ်ားက လိ႕ သမးက ဆလပင္ရည္ ထွ်ားခ င္တွ်ာကိ ။ ဖွ်ားဖွ်ားက ပစိပစိ
ေျပွ်ာတယ္။ “တးတးမွ်ာ နင္က နင္ာ့အေမနဲ႕ အတတပဲ” တဲာ့ ။ အိမ္နွ်ားနးခ င္း ေဒၚေဒၚေတက သမးကိ “ အပ ိ ၾကး ” တဲာ့ ။
အဲလိေခၚရင္ သမး တအွ်ားစိတဆ
္ ိးတွ်ာပဲ။ ေနွ်ာက္ုႏစ္မ သငယ္တန္းတက္ရမယ္ာ့ဟွ်ာကိ ။ သမးကိ
“ အပ ိ ၾကး ” တဲာ့ ။ အဲဒေဒၚေဒၚေတ မေကွ်ာင္းဘး ေမေမ ။

မိးရွ်ာသကိ သမး အရမ္းမန္းတွ်ာပဲ။
ရွ်ာလိက္ရင္ မိးကလည္း မစဲဘး ေမေမ။ ဖွ်ားဖွ်ားကလည္း သမးကိ ျခလထဲေခၚမသွ်ားဘး ။
အိမ္မွ်ာ သမးတစ္ေယွ်ာက္တည္း ။ လ ပ္စးေတ လက္ရင္ ၾကက္သးေတ တျဖန္းျဖန္းထျပး ေၾကွ်ာက္လန္းလိ႕
ထိင္ငိေနေတွ်ာာ့တွ်ာပဲ။ မိးကလည္း တ၀န္း၀န္းနဲ႕ ။ အဲဒအခ ိန္ဆိ အိမ္ေအွ်ာက္ကိ ေခးေတ အမ ွ်ားၾကး ေရွ်ာက္လွ်ာေရွ်ာ။
သမးေခးေၾကွ်ာက္တွ်ာ ေမေမသိတယ္ဟတ္။
ေခးေတ အိမ္ေပၚတက္လွ်ာမွ်ာ သမးအရမ္းေၾကွ်ာက္တွ်ာပဲ။ ေလကွ်ား တလခါးကိ ပိတ္ထွ်ားေတွ်ာာ့ ေခးေတက ေလကွ်ားရင္းအထိပဲ
တက္ၾကတယ္။ ခန္ေက ွ်ာ္ျပး တက္လွ်ာရင္လိ႕ စိတ္ကးလိက္မိျပး၊ သမးအိမ္ထဲ သွ်ားပန္းေနတွ်ာပဲ။
ဒလိအခ ိန္မ ိ းဆိ သမးဖ ွ်ာလိပ္ေလး ျဖစ္ခ င္တယ္ ေမေမ။ ဒါမ ေခးေတက သမးကိ သမးမန္းမသိမွ်ာ။ သမးဖ ွ်ာလိပ္ေလး
ျဖစ္သွ်ားရင္ အရမ္းေကွ်ာင္းမွ်ာပဲ ေမေမ။ ဖ ွ်ာလိပ္ေလးျဖစ္သွ်ားျပး တလခါးၾကွ်ားထဲမွ်ာ ပန္းေနရင္ ေခးေတ သိမွ်ာမဟတ္ဘး။
ဟင္ာ့အင္း ။ သမး ေသွ်ာာ့ခေလွ်ာက္ျဖစ္ရင္ ေကွ်ာင္းမယ္ ။ အိမ္တလခါးမွ်ာ ေသွ်ာာ့ခေလွ်ာက္မ မရိတွ်ာ ။ အခခ ိန္ သမး
ေသွ်ာာ့ခေလွ်ာက္ေလး ျဖစ္သွ်ားရင္ အိမ္တလခါးကိ ခတ္ျပး ေခးေတ မသိေအွ်ာင္ ပန္းေနမွ်ာေပါာ့။
ေခးေတက ေသွ်ာာ့ခေလွ်ာက္ကေတွ်ာာ့

မကိက္ေလွ်ာက္ပါဘး။
အိမ္မွ်ာ ေခါင္မိးက မလလေတွ်ာာ့ဘး ေမေမ ။ ဒလိ မိးေတ သည္းရင္ သမး ခက္ကေလးျဖစ္ခ င္တယ္ ေမေမ ။
မိးေရခလလိ႕ရေအွ်ာင္ေလ။ ဖွ်ားဖွ်ားကေတွ်ာာ့ ေျပွ်ာတယ္။ အျမဲပဲ ။
ထွ်ား၀ယ္မိးက “ ခက္မေလွ်ာက္မိး ” တဲာ့။
ဖွ်ားဖွ်ားေျပွ်ာတွ်ာမန္တယ္ ေမေမ ။ အိမ္မွ်ာရိတဲာ့ ခက္ေတ ကန္တဲာ့အထိ မိးယိေပါက္က ရိတနး္ ။ ျပးရင္ မိးက ေတွ်ာ္ရလန႕ဲ
မတိတ္ေတွ်ာာ့ ခက္ျပည္ာ့ ခက္လ လပဲ ။
သမးက အိမ္ဘွ်ာေၾကွ်ာင္ာ့ မမိးတွ်ာလဲ ေမးေတွ်ာာ့ ဖွ်ားဖွ်ားက ေျပွ်ာတယ္ ။
အိမ္မိးဖိ႕ စထွ်ားတဲာ့ ပိက္ဆလေတကိ ေဖေဖ ရမ္းျပည္မွ်ာ (ယိဒယွ်ားမွ်ာ ) တွ်ာမန္း ( တရွ်ားမ၀င္ေနထိင္မႈျဖင္ာ့ ဖမ္းျခင္း)
အဖမ္းခလရလိ႕ လိက္ထတ္လိက္တွ်ာ ကန္သွ်ားတယ္တဲာ့။
Bahtoo Creative House

Page 4

မိးရွ်ာရင္ ထရလမွ်ာ ညပ္ထွ်ားတဲာ့ ေဖေဖနဲ႕ ေမေမရဲ႕ ပလကိ အျမန္ဆးသိ
လ မ္းရတယ္။
ဖွ်ားဖွ်ားျပန္လွ်ာေတွ်ာာ့ အိမ္ေဘးအိမ္က ဥးဥး စိးုႏိင္ကိ ေခၚျပး ပလတ္စတစ္အိမ္ေတနဲ႕ အိမ္ဖွ်ာခိင္းတယ္ ေမေမ။
ေတွ်ာ္ပါေသးလိ႕ ။ ဥးဥး စိးုႏိင္ ဖွ်ာေပးလိ႕ ။ ုႏိ႕မိ႕ဆိ ဖွ်ားဖွ်ားနဲ႕ သမး ဒေန႕ည အိပ္ရမွ်ာမဟတ္ဘး။

ဒေန႕ သမး မေဆွ်ာာ့ရဘး ေမေမ။ နုႏၵွ်ာာ့ ေဖေဖ ရမ္းကမ္း မွ်ာ ဓွ်ားထိးခလရလိ႕ ဆလးသွ်ားတယ္တဲာ့။ နုႏၵွ်ာက သ႕ အန္တေလးကိ
ဖက္ျပးငိေနတယ္။
ဖွ်ားဖွ်ားေျပွ်ာတွ်ာေတွ်ာာ့ နုႏၵွ်ာက သ႕ေဖေဖကိ ဓွ်ာတ္ပပဲ
လ ျမင္ဖးတွ်ာတဲာ့။ သ႕ေမေမမွ်ာ ကိယ္၀န္ရက
ိ တည္းက သ႕ေဖေဖက
ရမး္ကမ္း သွ်ားတွ်ာတဲာ့ ။ နုႏၵွ်ာာ့လိ မျဖစ္ရေအွ်ာင္ ေဖေဖနဲ႕ ေမေမကိ ေန႕တိင္း ေမတွ်ာပိ႕ေပးရမယ္တဲာ့။
ညေရွ်ာက္ေတွ်ာာ့ ဖွ်ားဖွ်ားက သမးကိ ေမတွ်ာပိ႕ ခ ေပးတယ္။
“ ေဖေဖ ။ ေမေမ က န္းမွ်ာ ၊ ခ မ္းသွ်ာ ၊ ေဘးရန္ကွ်ာ၍ ၊ လိရွ်ာ ဆုႏၵ ျပည္ာ့ပါေစ ” တဲာ့။
သမးက သလးေခါက္လိက္ဆိတယ္။
“ေဖေဖ ၊ ေမေမ က န္းမွ်ာခ မ္းသွ်ာ ေဘးရန္ကွ်ာ၍
လိရွ်ာဆုႏၵျပည္ာ့ပါေစ ”
“ေဖေဖ ၊ ေမေမ က န္းမွ်ာခ မ္းသွ်ာ ေဘးရန္ကွ်ာ၍
လိရွ်ာဆုႏၵျပည္ာ့ပါေစ ”
“ေဖေဖ ၊ ေမေမ က န္းမွ်ာခ မ္းသွ်ာ ေဘးရန္ကွ်ာ၍
လိရွ်ာဆုႏၵျပည္ာ့ပါေစ ”
ဖွ်ားဖွ်ားကိ ဒည သမးကေျပွ်ာတယ္ ေမေမ ။ သမးၾကးလွ်ာရင္ ေဖေဖနဲ႕ ေမေမတိ႕ ဆလိက္သွ်ားမယ္လိ႕ ။ သမးကိ
ဖွ်ားဖွ်ားကဆတယ္ ေမေမ ။ မသွ်ားရဘး။ စွ်ာၾကိ းစွ်ားရမယ္။ ေက ွ်ာင္းဆရွ်ာမေလး ျဖစ္ေအွ်ာင္ ၾကိ းစွ်ားရမယ္တဲာ့။ ျပးေတွ်ာာ့
ေျပွ်ာေသးတယ္။
“ တးတးမွ်ာ နင္ေယွ်ာက ်ၤွ်ားရခ င္လိ႕လွ်ား ” တဲာ့ ။ ရမ္းကမ္းကိ သွ်ားတွ်ာနဲ႕ ေယွ်ာက ်ၤွ်ားရတွ်ာ ဘွ်ာဆိင္လိ႕လဲ ေမေမ။ အဲဒါ
သမးနွ်ားမလည္ဘး။ အင္း……… ဒတခါ ေမေမာ့ဆက ဖန္းလွ်ာမ ေမးေတွ်ာာ့မယ္ေလ။ ျပးေတွ်ာာ့ ဖွ်ားဖွ်ားက သမးကိ
ေမေမာ့ဆလိက္ခင္ာ့ မျပ ဘးဆိတွ်ာကိ တိင္ေျပွ်ာဥးမယ္။
အခတေလွ်ာ ရွ်ာထဲမွ်ာ သမးတိ႕ သငယ္ခ င္းေတ ေပ ွ်ာ္ေနၾကတယ္ေမေမ ။ ညေနဆိ ထမင္းခ က္တမ္းကစွ်ားရင္းနဲ႕
သ႕အေမက ဘယ္ေတွ်ာာ့ျပန္လွ်ာေတွ်ာာ့မယ္ ။ သ႕အေဖက ဘယ္ေတွ်ာာ့ ေရွ်ာက္ေတွ်ာာ့မွ်ာ ။ ျပးေတွ်ာာ့ဘွ်ာေတ ၀ယ္လွ်ာေပးမယ္ နဲ႕
ေပ ွ်ာ္ေနၾကတယ္ေမေမ။ သမးလည္းသတိ႕လိ ေျပွ်ာခ င္တွ်ာေပါာ့ ဘယ္ေတွ်ာာ့ျပန္လွ်ာမယ္လိ႕ ။
သမးေတွ်ာာ့ ေျပွ်ာတယ္။ “ ငါာ့ေဖေဖနဲ႕ ေမေမက ငါ ၾသကွ်ာသ တစ္ပဒ္လးရရင္

ျပန္လွ်ာမွ်ာတဲာ့” လိ႕။

Bahtoo Creative House

Page 5

ဖွ်ားဖွ်ားက ေျပွ်ာေတွ်ာာ့ ေဖေဖက ေရွ်ာ္ဘွ်ာအေစးလးတွ်ာတဲ။ာ့ ဒါဆိ ရွ်ာမွ်ာလဲ ေရွ်ာ္ဘွ်ာျခလေတ ရိေနတွ်ာပဲဟွ်ာကိ ဒမွ်ာ ဘွ်ာေၾကွ်ာငာ့္ာ့
ဟိးအေ၀းႀကး ရမ္းကမ္းမွ်ာမ သွ်ားလးရတွ်ာလဲ။ သမးနွ်ားမလည္ဘးေမေမ။ ျပးေတွ်ာာ့ ေမေမက ေတွ်ာာ့ ငါးစက္ရလမွ်ာတဲာ့ ။
ဒမွ်ာလည္း ငါး၀ယ္ေရွ်ာင္းလိ႕ရတွ်ာပဲဟွ်ာ။ ဖွ်ားဖွ်ားကိ ေမးေတွ်ာာ့ ဖွ်ားဖွ်ားဘွ်ာေတ ေျပွ်ာမန္းမသိဘး။ သမး လိက္မမဘး။
သမးၾကးလွ်ာရင္ သိခ င္သိမွ်ာေပါာ့ ။ ေဖေဖတိ႕ ေမေမတိ႕ ဘွ်ာေၾကွ်ာင္ာ့သွ်ားတယ္ဆိတွ်ာ။
နလရက
လ ဓွ်ာတ္ပေလးေတွ်ာင္

ေထွ်ာင္ာ့စန္းေလးေတ ေဆးပ က္ခ င္ေနျပ။ ေဖေဖရယ္ ၊ေမေမရယ္ ၊ ေမွ်ာင္ေလးရယ္ ျပန္လွ်ာမ
အွ်ားလလးအတတ ဓွ်ာတ္ပလ တစ္ပလေလွ်ာက္ ရိက္ဥးမယ္။ အခပလက သမးကိ မျမင္ရဘးေမေမ။ သမးက ေမေမာ့ဗက္
ိ ထဲမွ်ာပဲ
ရိေသးတယ္။
ည ည ၾသကွ်ာသေတက က္ျပး ဖွ်ားဖွ်ားမွ်ာ ျပန္ဆိျပတယ္ ေလးငါးေၾကွ်ာင္းေလွ်ာက္ပဲ က န္ေတွ်ာာ့တယ္။ အခတေလွ်ာ သမးက
အိမ္မက္ထဲမွ်ာဘရွ်ားရိခိးေနတယ္တဲာ့ ။ မနက္မနက္ဆိ ဖွ်ားဖွ်ားက ေျပွ်ာတယ္။
“ တးတးမွ်ာ ညကလည္း တညလလး ၾသကွ်ာသေတ ရတ္ေနတယ္။ နင္ဟွ်ာေလ နင္ာ့အေမ အတိင္းပဲ” တဲာ့ ။
ဟတ္လွ်ား ေမေမ ။ ေမေမလည္း ငယ္ငယ္က အိပ္မက္ထမ
ဲ ဘရွ်ားရိခိးလွ်ား။
ဒေန႕ သမးေပ ွ်ာ္တယ္ ေမေမ ။ ေမသက္ မမ ျပန္လွ်ာတွ်ာာ့ ရမ္းသၾကွ်ားလလးေတ ေကၽးတယ္။ ျပးေတွ်ာ ာ့ ေဖေဖနဲ႕
ေမေမအေၾကွ်ာင္းလဲ ေျပွ်ာျပတယ္။ ေမသက္ မမေျပွ်ာေတွ်ာာ့ ေမွ်ာင္ေလးက လမ္းမေလ ွ်ာက္တတ္ ေသးဘးတဲာ့။ ျပးေတွ်ာာ့
ေမသက္ မမမွ်ာ ကေလးတစ္ေယွ်ာက္ပါလွ်ာတယ္ ေမေမ။ ဥးဥးတစ္ေယွ်ာက္လည္း လိက္လွ်ာတယ္။
ဖွ်ားဖွ်ားေျပွ်ာေတွ်ာာ့ ေမသက္မမက ေယွ်ာက ်ၤွ်ားရသွ်ားျပတဲာ့။ ေမသက္မမက ျဖဴျဖဴ၀၀ၾကး ေမေမ ။ အက ်ၤ ေတလည္း
၀တ္လိက္ရင္ အသစ္ေတ ခ ည္းပဲ။ ျပးေတွ်ာာ့ ေမသက္အတက္လည္း ကစွ်ားစရွ်ာေတ အမ ွ်ားၾကးပါလွ်ာတယ္။
ေမသက္မမျပန္လွ်ာျပးကတည္းက သမး ၾသကွ်ာသကိ အတိးခ က က္ေတွ်ာာ့တွ်ာပဲ။
ေန႕လယ္ဆိရင္ ရွ်ာထဲမွ်ာ သွ်ားမေဆွ်ာာ့ေတွ်ာာ့ဘး။ အိမ္ေနွ်ာက္က မန္းက ည္းပင္ေအွ်ာက္မွ်ာပဲ ၾသကွ်ာသ
ထိင္က က္ေနေတွ်ာာ့တယ္။

မနက္ကရွ်ာလယ္ ဇရပ္မွ်ာ သၾက်ၤနယ
္ ိမ္း တိက္ၾကတယ္ ေမေမ ။ သမးလည္း ကဖိ႕ပဆွ်ာေတွ်ာာ့ ဖွ်ားဖွ်ားက သွ်ားေျပွ်ာေပးတယ္။
ျပးေတွ်ာာ့ ထလးစလအတိင္း ေျပွ်ာေသးတယ္ ။ “ တးတးမွ်ာ နင္ဟွ်ာေလ နင္ာ့အေမနဲ႕ တေထရွ်ာတည္းပဲ” တဲာ့။
အခဆိရင္ ရွ်ာထဲမွ်ာ စည္ေနတယ္ ေမေမ။ ေတွ်ာ္ေတွ်ာ္မ ွ်ားမ ွ်ားက သၾက်ၤန္ဆိရင္ ရမ္းကမ္းကေန ျပန္လွ်ာၾကတယ္မဟတ္လွ်ား။
ရွ်ာထဲမွ်ာ စည္ေနတွ်ာပဲ ။ ဆိင္ကယ္၀ယ္သေတက ၀ယ္။ ျပးေတွ်ာာ့ ရမး္ကမး္က ျပန္လွ်ာတဲာ့ အိမ္က သခ င္းေတ အက ယ္ၾကး
ဖင္ာ့တယ္။ ေမသက္က သတိ႕ အိမ္မွ်ာ တဗလွ်ာၾကည္ာ့တဲာ့။“ စမ္း ” နဲ႕ ဘယ္သဆိလဲ မသိဘး။ သမးသွ်ားမၾကည္ာ့ပါဘး။
ဖွ်ားဖွ်ားကလည္း မလႊတ္ဘး။ ေမသက္တိ႕ အိမက
္ တဗၾကည္ာ့တဲာ့ည ေတဆိ နွ်ားတအွ်ားညည္းတွ်ာပဲ ေမေမ။ မးစက္သလနဲ႕
ျပးေတွ်ာာ့သတိ႕ က ေဆွ်ာင္းေဘွ်ာက္ၾကးနဲ႕ ဖင္ာ့တွ်ာေလ။
အဲလိ ညေတဆိ ဖွ်ားဖွ်ားကိ ၾသကွ်ာသ အက ယ္ၾကးဆိျပရတယ္။

Bahtoo Creative House

Page 6

ဒညလည္း ေမသက္ေျပွ်ာတွ်ာေတွ်ာ“ ဂၽန္ဂ”ိ ကွ်ားတဲာ့ ။ တဒိင္းဒိင္း နဲ႕ ပစ္လိက္ ၊ သိင္းေတ ခ လိက္နဲ႕ ။
ဖွ်ားဖွ်ားက ေျပွ်ာေသးတယ္ “ ေရးလၾကးေတ ေျပွ်ာတဲာ့ ဇွ်ာတ္ပဲေတ အိမ္ေပၚေရွ်ာက္လွ်ာမယ္ဆိတဲာ့
သေဘွ်ာင္အေတွ်ာ္မန္တွ်ာပဲတဲာ့ ” ။
ဘွ်ာကိ ဆိလိမန္းေတွ်ာာ့ သမးလည္း မသိဘးေမေမ။
ၾသကွ်ာသ တစ္ပဒ္လးျပည္

ာ့ေအွ်ာင္ ဆိုႏိင္ေတွ်ာာ့ဖွ်ားဖွ်ားက သမးကိ ဆဲၾကိ းတစ္ကးလ ဆခ တယ္။
သမးေပ ွ်ာ္လိက္တွ်ာ တအွ်ားပဲ။ ရွ်ာလယ္က ေဒၚပမတိ႕ ဆိင္မွ်ာ အမ ွ်ားၾကးပဲေလ။ ဖွ်ားဖွ်ားကိ ပဆွ်ာလိ႕ မရလိ႕ ေမေမလွ်ာမ
၀ယ္ခိင္းမယ္ဆိျပး အွ်ားခဲထွ်ားတွ်ာ။ ဖွ်ားဖွ်ားကေျပွ်ာတယ္ ။ သၾက်ၤန္မွ်ာ “က” ရင္ ၀တ္လိ႕ရေအွ်ာင္ ေသေသခ ွ်ာခ ွ်ာ
သိမ္းထွ်ားတဲာ့။ သမး အိတ္ေလးထဲ ေသေသခ ွ်ာခ ွ်ာ ျပန္ထည္ာ့ျပး ဘရွ်ားစင္ေပၚမွ်ာ သိမ္းထွ်ားလိက္တယ္ ေမေမ။
“ ေမေမတိ႕ ဘယ္ေတွ်ာာ့ ဖန္းလွ်ာမလဲ ဖွ်ားဖွ်ား” လိ႕ ေမးေတွ်ာာ့ ဆက္ခ င္တဲာ့ အခ ိန္ဆက္မွ်ာေပါာ့တဲာ့။
ျမန္ျမန္ဆက္ေတွ်ာာ့ ေမေမ ။ သမး ၾသကွ်ာသေတ ျပန္ေမာ့သွ်ားရင္ ေမေမတိ႕ ျပန္မလွ်ာပဲ ေနဥးမယ္။

င၀ါပန္းေတ ေတွ်ာင္ ပင္ာ့ေနျပ ေမေမ။ အိမ္၀င္းထဲမ င၀ါ ပန္းေတ ေၾကက ေနတွ်ာ လလိက္တွ်ာတစ္အွ်ားပဲ။ ညေန ေရမိးခ ိ း ျပး
သမး ပန္းခးေနတနး္ ဥးထးၾကယ္ာ့ဆိင္ကယ္ အိမ္ေရ႕မွ်ာ ရပ္လိက္ေတွ်ာာ့ ေပ ွ်ာ္လိက္တယ္။ ေမေမာ့ဆက ဖန္းလွ်ာတယ္ေျပွ်ာေတွ်ာာ့
ဖွ်ားဖွ်ားလည္း ထမရင္လ ွ်ားၾကးနဲ႕ သမးကလည္း ခးလက္စ ပန္းေတကိ ထွ်ားခဲာ့ျပး ဥးထးၾကယ္ာ့ ဆိင္ကယ္ေနွ်ာက္ ပါသွ်ားတွ်ာ။
ဥးထးၾကယ္က ဖွ်ားဖွ်ားနဲ႕ ဘွ်ာေတ ေျပွ်ာေနလဲ မသိပါဘး။ လမ္းကလည္း ခ ိ င္ာ့ေတခ ည္းပဲဆိေတွ်ာာ့ ဘယ္ထိး ညွ်ာယိမ္း ။
ဆိင္ကယ္ကလည္း အျပင္းေမွ်ာင္းေနတယ္ဆိေတွ်ာာ့ ။ သိပ္လည္း မၾကွ်ားရပါဘး။
သမးကေတွ်ာာ့ ဥးထးၾကယ္ာ့ခါးကိ ဖက္ထွ်ားျပး တေလွ်ာကရထွ်ားတဲာ့ ၾသကွ်ာသကိ စိတ္ထဲ ျပန္ေုႏးေနေတွ်ာာ့တွ်ာပဲ။
“ ၾသကွ်ာသ ၾသကွ်ာသ ၾသကွ်ာသ ကွ်ာယကလ ၀စကလ မေနွ်ာကလ ………….. အွ်ား ဆိင္ကယ္က လညး္ ေဆွ်ာင္ာ့လိက္တွ်ာ
တအွ်ားပဲ။ အယ္ ………..
ဘယ္နွ်ား ေရွ်ာက္သွ်ားပါလိမာ့္
မေနွ်ာကလ ဤကလသးပါးတိ

႕တင္
တစ္ပါးပါးေသွ်ာ ကလျဖင္ာ့
ျပစ္မွ်ားမိသည္ရိေသွ်ာ္ ………….”
သမးက ဖွ်ားဖွ်ားကိ
ေမးတယ္ေမေမ။ “ သမး
ၾသကွ်ာသဆိျပရင္ ေဖေဖနဲ႕
ေမေမ တကယ္ျပန္လွ်ာမွ်ာေနွ်ာ္”
ဆိေတွ်ာာ့ ဖွ်ားဖွ်ားက ရယ္တယ္။

Bahtoo Creative House

Page 7

ျပးေတွ်ာာ့ ဥးထးၾကယ္ာ့ကိလည္း
ေျပွ်ာေသးတယ္။
“ အဲဒါသွ်ာၾကည္ာ့ေတွ်ာာ့ ေမွ်ာင္ထးၾကယ္ေရ ။တးတးမွ်ာက သ႕ အေမအတိင္းပဲ ။ အစဲအလမ္း တကယ္ကိၾကးတဲာ့ကေလး” တဲာ့ ။
သမးနွ်ားမလည္ဘး ေမေမ။ ေမေမတကယ္ျပန္လွ်ာမွ်ာလွ်ား ေမးတွ်ာကိ ဖွ်ားဖွ်ားက ဘွ်ာေၾကွ်ာင္ာ့ ရယ္တွ်ာလဲ။
ေဖေဖနဲ႕ ေမေမာ့ကိ ၾသကွ်ာသ ဆိျပျပးရင္ ဖွ်ားဖွ်ား ဘွ်ာေၾကွ်ာင္ာ့ ရယ္တွ်ာလဲလိ ႕ ေမးရဥးမယ္။ ျပးေတွ်ာာ့ ဖွ်ားဖွ်ားေပးထွ်ားတဲာ့
ဆဲၾကိ းေလး အေၾကွ်ာငး္လည္း ၾကွ်ားရဥးမယ္။

/

Bahtoo Creative House

/

/

/

Page 8