You are on page 1of 6

✨IJMA’ (Itqan Juz ‘Amma

)
✨IJMA’ (Itqan Juz ‘Amma)✨
✨IJMA’ (Itqan Juz ‘Amma)✨
Level/Pekan/Hari: A/1/3
�Materi Harian �
� Sabtu 19 Dzulhijjah 1436 / 3 Oktober 2015
� Surah al-Ikhlash (4 ayat)
Ayat dan Terjemahan
٤ ‫حد‬
‫كن ل لحههۥ ك ههفووا أ ح ح ه د‬
‫ حول حمل يح ه‬٣ ‫ ل حمل ي حللدل حول حمل هيول حدل‬٢ ‫ ٱلل ل حهه ٱل ل حصحمهد‬١ ‫هقلل ههحو ٱلل ل حهه أ حححدد‬
1. Katakanlah: "Dialah Allah, Yang Maha Esa 2. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya
segala sesuatu 3. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan 4. dan tidak ada seorangpun
yang setara dengan Dia"

� Penjelasan Ahkam Tajwid �

✅ Di akhir dari tiap ayat pada surah al-Falaq dibaca dengan sifat qalqalah, yaitu suara memantul
✅ Tidak ada bacaan dengung
✅ Pengucapan Lam pada lafzh Jalalah pada dua ayat awal tidak boleh menyerupai pengucapan
Waw

�Bacaan Syaikh Ayman Suwayd Rusydi ‫( حفظه الله‬Muqri’ sanad al-Qur’an ke-29)
� Video: http://bit.ly/1FIanR7
�Audio: http://bit.ly/1LP6paj

� Kosa kata dan kaedah bahasa arab �

‫( هقلل‬Katakanlah)
‫( ههحو‬Dia)
‫( ٱلل لحهه‬Allah)
‫( أ حححدد‬Yang Maha Esa)
‫( ٱلل لحهه‬Allah)
‫( ٱل لحصحمهد‬Bergantungnya segala sesuatu)
‫( ل حمل‬tidak)
‫يحللدل‬

(Beranak)

‫( حول حمل‬dan tidak)
‫( هيول حدل‬diperanakkan)
‫( حول حمل‬dan tidak)
‫كن‬
‫( يح ه‬ada)
‫( ل لحههۥ‬baginya)
‫( ك ههفووا‬yang menyamai/menyerupai)
‫حدد‬
‫( أ ح ح ه‬satupun)

11 Huruf baru yang muncul adalah ‫ لم‬yang bermakna tidak, setelah ‫ لم‬adalah fi'l yang umumnya
menjadi sukun
21 Ada Ism yaitu ‫ هو‬bermakna dia, sebagai kata ganti untuk orang ketiga, pria dan berjumlah
tunggal
31 pada fi'l ‫ يولد‬merupakan bentuk kata kerja pasif dari bentuk ‫ يلد‬yang merupakan bentuk kata
kerja aktif, ciri-ciri dari kata kerja pasif ialah dengan mendlammahkan awalnya

wallahu a'lam

❗Silahkan disebarkan dengan tetap mencantumkan secara utuh

�Berkata Imam asy-Syatibiy -rahimahullah- di dalam Khutbah kitab Hirz al-Amaniy “dan jika
terdapat kesalahan padanya maka perbaikilah dengan santun dan penjelasan serta perkataan
”yang baik”�

#muslimHQ #SPM #sahabatpelajarmuslim #IJMA

� pelajarmuslim.com
� telegram.me/ijma30

� Sekretariat SPM, Griya Pelajar Muslim Jalan H M Sairi no 147 RTM Depok, Jawa
BaratLevel/Pekan/Hari: A/1/4
�Materi Harian �
� Ahad19 Dzulhijjah 1436 / 4 Oktober 2015
� Surah al-Lahab (5 ayat)
Ayat dan Terjemahan
‫ لفي لجيلدحها ححبللل للمن لحمحس لدد‬٤ ‫ححطلب‬
‫ت ل ححه ب‬
‫تحبلحتل ي ححدا أ حلبي ل ححه ب‬
‫ب حوتح ل ح‬
‫ حسي حصلل حىى حناررا حذا ح‬٢ ‫ب‬
‫ حما أ حغلن حىى ح‬١ ‫ب‬
‫ حوٱملحرأ حتهههۥ حح لحمال ححة ٱلل ح‬٣ ‫ب‬
‫عنلهه حمال هههۥ حوحما ك ححس ح‬
٥

1. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa 2. Tidaklah berfaedah
kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan 3. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang
bergejolak 4. Dan (begitu pula) istrinya, pembawa kayu bakar 5. Yang di lehernya ada tali dari
sabut

� Penjelasan Ahkam Tajwid �


Di tiap akhir ayah pada Surah al-Lahab terdapat hukum qalqalah, di mana khusus pada
ayat pertama penekanan qalqalah karena waqf pada huruf bertasydid
✅ Di ayat pertama ada bacaan madd yang dibaca 4/5 harakat yaitu ketika ada huruf madd (alif
sebelumnya fathah) bertemu dengan hamzah dalam kata berbeda (di namakan dengan mad jaiz
munfashil) pada bacaan yadaa abii
✅ Terdapat hukum ikhfa yaitu pada bacaan naaran dzaata, nun sukun dibaca dengan disamarkan
(tidak berupa huruf nun jelas)

�Bacaan Syaikh Ayman Suwayd Rusydi ‫( حفظه الله‬Muqri’ sanad al-Qur’an ke-29)
� Video: http://bit.ly/1RnEYon
�Audio: http://bit.ly/1LqiBjm

� Kosa kata dan kaedah bahasa arab �

‫ تحبل حتل‬binasalah
‫ب‬
‫ يححدا أ حلبي ل ححه ب‬kedua tangan
‫ب‬
‫ حوتح لح‬dan dia akan binasa
‫ حما أ حغلن حىى‬tidaklah berfaedah
‫عنلهه‬
‫ ح‬kepadanya/darinya
‫ حمال هههۥ‬hartanya
‫ حوحما‬dana apa-apa
‫ب‬
‫ ك ححس ح‬dia usahakan
‫حسيحصلل حىى‬kelak dia akan masuk
‫ حناررا‬api
‫ب‬
‫ت ل ححه ب‬
‫ حذا ح‬yang bergejolak
‫ حوٱملحرأ حتهههۥ‬dan istirnya
‫ححطلب‬
‫ حح لحمال ححة ٱلل ح‬pembawa kayu bakar
‫ لفي لجيلدحها‬di lehernya

‫ ححبللل‬ada tali
‫ للمن لحمحس لدد‬dari sabut

11 Sebuah fi'l jika diberikan Ta' sukun maka merupakan bagian dari fi'l untuk jenis kelamin
perempuan, Tabba dan Tabbat, Tabba disandarkan kepada Abu Lahab, dan Tabbat disandarkan
kepada tangannya Abu Lahab
21 harf yang baru muncul adalah 'An pada kata 'anhu yang bisa bermakna dari/pada sehingga
berarti darinya/ baginya
31 ism yang perlu diperhatikan pada surat ini adalah kata abu yang bermakna ayah/bapak,
perubahan pola abu hanya ada tiga yaitu abu, aba dan abi

wallahu a'lam

❗Silahkan disebarkan dengan tetap mencantumkan secara utuh

�Berkata Imam asy-Syatibiy -rahimahullah- di dalam Khutbah kitab Hirz al-Amaniy “dan jika
terdapat kesalahan padanya maka perbaikilah dengan santun dan penjelasan serta perkataan
”yang baik”�

#muslimHQ #SPM #sahabatpelajarmuslim #IJMA

� pelajarmuslim.com
� telegram.me/ijma30

� Sekretariat SPM, Griya Pelajar Muslim Jalan H M Sairi no 147 RTM Depok, Jawa Barat
(Revisi)
Level/Pekan/Hari: A/1/2
�Materi Harian �

� Jum'at 18 Dzulhijjah 1436 / 2 Oktober 2015
� Surah Al-falaq (5 ayat)
Ayat dan Terjemahan

‫ حولمن حشللر ٱلن ل حفىل حثىح ل‬٣ ‫ب‬
٥ ‫ حولمن حشللر ححالسقد لإحذا حححسحد‬٤ ‫ت لفي ٱللهعحقلد‬
‫ حولمن حشللر ح‬٢ ‫ لمن حشللر حما حخل ححق‬١ ‫ب ٱللحفل حلق‬
‫هقلل أ ح ه‬
‫غالسقق لإحذا حوحق ح‬
‫عوهذ لبحر ل ل‬
1. Katakanlah: "Aku berlindung kepada Tuhan Yang Menguasai subuh 2. dari kejahatan makhluk-

Nya 3. dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita 4. dan dari kejahatan wanita-wanita
tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul 5. dan dari kejahatan pendengki bila ia dengki

� Penjelasan Ahkam Tajwid �

✅Di akhir dari tiap ayat pada surah al-Falaq dibaca dengan sifat qalqalah, yaitu suara memantul
pada min syarri maka berlaku hukum dengung, di mana suara nun pada min menjadi samar
ketika bertemu huruf syin (hukum ini dinamakan ikhfa)
✅Adapun ketika tanwin bertemu dengan huruf Ha
mzah (‫ )أ‬dan Ha (‫ )ح‬maka hukum nun dibaca jelas, tidak boleh didengungkan atau disamarkan
✅Nun di baca dengung pada kata annaffatstsat (‫)النفثت‬

�Bacaan Syaikh Ayman Suwayd Rusydi ‫( حفظه الله‬Muqri’ sanad al-Qur’an ke-29)
� Video: http://bit.ly/1Wy2CBB 113.
�Audio: http://bit.ly/1L44ZYX

� Kosa kata baru dan kaedah bahasa arab �

‫( ٱللحفل حلق‬waktu shubuh)
‫( حما حخل ححق‬makhluknya)
‫غالسقق‬
‫( ح‬malam)
‫ب‬
‫( لإحذا حوحق ح‬ketika gelap gulita)
‫( ٱلن لحفىلحثىح ل‬wanita-wanita tukang sihir)
‫ت‬
‫( لفي ٱللهعحقلد‬pada buhul-buhul)
‫( ححالسقد‬pendengki)
‫( لإحذا حححسحد‬ketika berdengki)

11 Salah satu cara untuk mengetahui apakah kata tergolong kepada isim adalah memiliki tanwin
seperti pada contoh ‫غالسقق‬
‫ ح‬dan ‫ححالسد‬.

21 Ternyata huruf min (‫ )من‬bisa membuat kata setelahnya menjadi kasrah

31 Fi’l yang muncul pada surat ini di mana polanya mirip adalah khalaqa, waqaba, hasada.
Semuanya dengan tiga huruf yang difathahkan tanpa tanwin (Karena fi’l tidak menerima tanwin)

Wallahu a’lam

❗Silahkan disebarkan dengan tetap mencantumkan secara utuh

�Berkata Imam asy-Syatibiy -rahimahullah- di dalam Khutbah kitab Hirz al-Amaniy “dan jika
terdapat kesalahan padanya maka perbaikilah dengan santun dan penjelasan serta perkataan
”yang baik”�

#muslimHQ #SPM #sahabatpelajarmuslim #IJMA

� pelajarmuslim.com
� telegram.me/ijma30

� Sekretariat SPM, Griya Pelajar Muslim Jalan H M Sairi no 147 RTM Depok, Jawa Barat