You are on page 1of 3

6.

0

CABARAN GLOBALISASI

Proses globalisasi dan regionalisme menjadi aktiviti tunjang dalam mewujudkan reformasi
sosioekonomi dan politik diberbagai negara bangsa di Dunia Seluruh penghuni bumi tidak
akan terkecuali menghadapi gelombang baru ledakan maklumat dan proses transformasi.
Negara manapun tidak boleh mengelakkan diri dari menjalin rangkaian dengan barat dalam
belbagai bentuk militari, ekonomi, diplomatik, pendidikan dan sistem komunikasi.

6.1

Kesedian guru dalam menghadapi globalisasi

Cabaran yang terpaksa dilalui oleh institusi pendidikan dalam konteks pelaksanaan inovasi
kurikulum adalah kesediaan guru untuk menerima dan melaksanakannya dengan penuh
kesungguhan. Harvey (1990) telah menyenaraikan beberapa faktor yang mengekang
kesediaan guru untuk melaksanakan perubahan iaitu rasa kepunyaan guru-guru merasakan
perubahan yang dilaksanakan di sekolah sebagai elemen asing justeru mereka tidak
mempunyai rasa kepunyaan, lebih-lebih lagi sekiranya mereka menyedari idea sesuatu
perubahan itu adalah daripada pihak seperti pertubuhan bukan kerajaan, kumpulankumpulan pendesak, tekanan pihak media dan sebagainya.
Kurang berfaedah Guru-guru mempunyai pandangan agak konservatif bahawa
amalan yang sedia ada tidak perlu kepada perubahan yang drastik kerana kurang diyakini
benar-benar membawa faedah kepada mereka dan juga murid. Situasi mungkin akan
menjadi lebih buruk apabila perubahan itu menyebabkan guru kekurangan kuasa autonomi
terhadap pelajar seperti idea mengenai fungsi guru dalam kelas adalah sebagai pemudah
cara sedangkan kebanyakan guru berpendapat fungsi tradisi guru adalah sebagai pendidik
dan penyampai ilmu.
Penambahan beban guru mempunyai persepsi umum bahawa setiap perubahan
bermakna penambahan terhadap beban tugas dan tanggungjawab.

Persepsi ini

menyebabkan guru bersikap pesimis terhadap pencetus idea perubahan kerana pihak-pihak
berkenaan dianggap sebagai tidak memahami masalah mereka terutama beban tugas yang
tidak berkaitan dengan pengajaran seperti menghadiri mesyuarat, menghadiri kursus,
menjalankan aktiviti berkala di sekolah seperti hari kantin, hari sukan, hari kokurikulum dan
pelbagai jenis hari Kekurangan sokongan pentadbiran guru-guru sukar untuk melaksanakan
perubahan kurikulum di sekolah.
Sekiranya pihak pentadbiran kurang memberikan sokongan iaitu dari segi kewangan,
motivasi dan dorongan, pengiktirafan, penyediaan peralatan untuk pengajaran dan

Beberapa inovasi telah dilaksanakan dalam pengurusan pendidikan di Malaysia terutama di peringkat sekolah bagi meningkatkan kecekapan dalam pengurusan pendidikan. Perkembangan tersebut telah mendorong para perancang kurikulum Malaysia terpaksa menyemak semula keberkesanan kurikulum sekolah untuk menghadapi pelbagai perubahan akibat pengaruh globalisasi tersebut. 6. Beberapa perisian baru telah diaplikasikan yang dikenali sebagai Pengurusan Maklumat Sekolah (School Management Information System). Aplikasi sistem ini telah memudahkan pihak pentadbiran sekolah melaksanakan tugas-tugas rutin seperti Membantu dan mempermudahkan pengurus sekolah membuat keputusan. Mengurangkan beban pengurus dalam melaksanakan tugas yang pelbagai. Justeru sekiranya perubahan memerlukan guru bekerja secara berpasukan seperti pelaksanaan kaedah kolaboratif guru berasa kurang kondusif dan kebanyakan mereka akan mengelak dari melibatkan diri secara proaktif. akses yang mudah keadaan dunia hiburan. Memudah dan .layaran mudah bahan-bahan porno melalui Internet dan melayari alam siber yang menjadi trend masyarakat menyebabkan berlakunya gejala negatif di masyarakat kini. Kebanjiran maklumat.pembelajaran dan mengurangkan karena birokrasi di peringkat sekolah Menyendiri Kebanyakan guru lebih suka melakukan tugas secara menyendiri terutama berkaitan pengajaran dan pembelajaran.Perasaan kebimbangan terhadap generasi pelajar masa ini telah tercetus akibat fenomena negatif ini. Penyemakan terhadap kekuatan dan kelemah system pendidikan di Malaysia perlu dilakukan dari semasa ke semasa oleh perancang kurikulum untuk menyediakan pelajar dengan kemahiran dan pengetahuan tertentu bagi menghadapi daya saing persekitaran global yang semakin sengit dan mencabar. 6. Meningkatkan kecekapan sistem pengurusan fail.3 Cabaran pengurusan pendidikan Pengurusan pendidikan juga telah mengalami transformasi yang agak radikal dalam perkembangan dunia global terutama dari segi penggunaan teknologi telekomunikasi dan pengkomputeran.2 Cabaran keberkesanan kokurikulum sekolah Dunia tanpa sempadan menyebabkan Malaysia menghadapi kemelutan sosial. Meningkatkan kecekapan pengurusan dan pentadbiran.

pencapaian daya saing dan daya tahan global serta transformasi pengajian tinggi bagi menjadikan negara hab kecemerlangan pengajian tinggi antarabangsa. Pengurusan sumber manusia dalam pendidikan dahulu dan kini telah membangkitkan pelbagai isu yang menyentuh pelbagai aspek perkhidmatan dalam pendidikan. isu-isu berbangkit ini perlu diberikan perhatian oleh pihak yang bertanggungjawab isu globalisasi pendidikan yang merangkumi pencapaian perkhidmatan pendidikan bertaraf dunia. adalah amat penting untuk menjadikan rakyat Malaysia lebih produktif dalam persekitaran ekonomi baru. Pada abad ini. Namun dalam memastikan produktiviti dipertingkatkan. Malaysia perlu menyediakan segala sumber manusia dan kelengkapan sosialnya agar dapat membentuk satu daya ketahanan budaya yang membolehkannya berinteraksi dan bertindak secara autonomous dalam persekitaran baru ini. isu jaminan kualiti pendidikan yang merangkumi isu-isu berhubung Pelan Strategik Pengajian Tinggi Negara Melangkaui Tahun 2020 dan Pengurusan . 7.0 Langkah mengatasi cabaran global Dalam usaha menangani cabaran globalisasi dalam sektor pendidikan. memproses serta menyimpan data seperti laporan kehadiran pelajar.menjimatkan masa dari segi mengumpul. yang merangkumi keefisienan sistem pertukaran guru atas talian.isu teknologi dalam pendidikan.kemahiran kakitangan dalam teknologi maklumat dan kekurangan infrastruktur fizikal (komputer/peralatan) dan infrastruktur bukan fizikal (perisian teknologi maklumat & komunikasi).