You are on page 1of 14

[Title

]

UNIVERZITET U TRAVNIKU

Fakultet za menadžment i poslovnu
ekonomiju
Kiseljak

HORIZONTALNA ANALIZA BILANSA USPJEHA
-seminarski rad-

Kandidat : Muamera Mulić 1765 /13
Mentor : prod.Dr.Zijo Veledar
SADRŽAJ

........Prihodi...........................................3 2..............7 9..............................................................Literatura......13 2 ..........................5 7..................................................................................................................................................6 8.......................Horizontalna analiza..........................................................4 3..................................................primjer iz prakse....................................................................................................................................10 11........................................Zaključak................... Horizontalna analiza financijskih izvještaja................................................................Rashodi............................1...........................................................9 10................................. Zlatna bilansna pravila.....................................................Horizontalna analiza bilsansa stanja.................................5 4............Bilans uspjeha ...................................................................12 13................................................ Uvod .....................................................................................................................................Horizontalna pravila financiranja....................................11 12....................................

Nema smisla za potrebe efi kasnog upravljanja iskazati samo totalni rezultat (na kraju životnog vijeka preduzeća). jedna od najznačajnijih informacija za potrebe poslovnog odlučivanja. su neophodne i informacije o uspješnosti (rentabilnosti) poslovanja preduzeća u obračunskom periodu. zapravo mislimo o finansijskom izvještaju za određen vremenski period (jedan mesec. Ove informacije sadrži bilans uspjeha. Dobitak se ovde javlja kao osnovno merilo uspješnosti preduzeća kao cjeline. Za razliku od bilansa stanja koji pokazuje finansijsku poziciju na tačno određeni dan.Uvod Pored informacija o finansijskom položaju. stope prinosa i sl. polugodište ili godina). Naime. Ovaj računovodstveni izvještaj je imao primat u odnosu na bilans stanja. tako da se i njihova razlika (dobitak ili gubitak) odnosi na taj period. jer je ovakva informacija nekvalitetna osnova za donošenje poslovnih odluka. bilans uspjeha je periodičan izvještaj. Bilans uspjeha je računovodstveni izvještaj u kojem su iskazani ostvareni prihodi i rashodi preduzeća u određenom obračunskom periodu.) 3 . jedini smisao ovog izvještaja je u činjenici da se prihodi i rashodi prikazuju za određeni period. za analitičare i korisnike analize. a dobitak obračunat u bilansu uspjeha je često i komponenta nekih bitnih finansijskih pokazatelja (dobitak po akciji. Informacije o uspješnosti preduzeća su neophodne da se procijeni buduća sposobnost preduzeća da stvara novčane tokove i odbacuje prinose za različite korisnike (dividende za investitore i kamate za kreditore i sl. jer se dugo vremena smatralo da je uspješnost poslovanja iskazana kroz rezultat (dobitak ili gubitak). kada govorimo o sastavljanju bilansa uspjeha.). kvartal. U tom smislu.

kao i pozicija bilansu uspjeha tekuće i prethodne godine. . ili  lančani indeksi se dobiju upoređivanjem (komparacijom) tekuće sa predhodnom godinom.. Za izračunavanje promjena u pozicijama finansijskih izvještaja i njihovo upoređivanje koriste se:  bazni indeksi se dobiju komparacijom bazne godine (bazna godina označava sa 100) sa ostalim godinama pojedinačno. praktično.Horizontalna analiza Horizontalna analiza predstavlja poređenje bilansnih pozicija u bilansu stanja tekuće i prethodne godine.  bilansa uspjeha za više obračunskih perioda. 4 .Horizontalnom analizom nastoji se sagledati trend i dinamika promjena pojedinih pozicija temeljnih finansijskih izvještaja. Osnovni preduslov za provođenje horizontalne analize je komparativnost finansijskih izvještaja za najmanje dvije godine.  Horizontalna analiza finansijskih izvještaja prati promjene vrijednosti pozicija finansijskih izvještaja:  bilansa stanja za više obračunskih perioda. na sljedeći način: Razlika (u apsolutnom iznosu) = = Tekuća godina – Prethodna godina Drugi korak ove analize je izražavanje te razlike u % na sljedeći način: (Razlika / Prethodna godina) x 100. Prvi korak u ovoj analizi je da se izračuna razlika između tekuće i prethodne godine. Riječ je. i  izvještaja o neto novčanim tokovima za više obračunskih perioda. Horizontalna analiza omogućava upoređivanje podataka prezentiranih u finansijskim izvještajima kroz duži vremenski period. o komparativnoj (uporednoj) analizi promjena između tekuće i prethodne godine. .

31.12. pa se stoga pristupa računovodstvenom planiranju. a može se reći da je efikasno upravljanje u direktnoj proporciji sa efikasnošću kontrole upravljanja materijalnih i finansijskih tokova.o. Firma „Credimex“ doo Ilidža bavi se računovodstveno-knjigovodstvenim poslovima. Prema ciljevima da bi se obezbjedio rast i razvoj preduzeća. OSNOVE MJERENJA Svi finansijski izvještaji "CREDIMEX" d. kako bi trebalo biti. Za donošenje efikasnih poslovnih odluka nije relevantno samo ono što se desilo u prošlosti nego nam trebaju poslovne informacije o tome kako usmjeriti poslovne aktivnosti. U poslovnom svijetu.Predmeti horizontalne analize su odnosi bilansnih pozici ja. godine u potpunosti su urađeni u skladu sa Zakona o računovodstvu i Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja (MSFI ) i tumačenjima Međunarodnog odbora za računovodstvene standarde (IASB) Finansijski izvještaji Društva sačinjeni su po načelu istorijskog troška. Bilans uspjeha primjer iz prakse. u uslovima nestabilnog okruženja da bi se ostvario rast na tržištu. Računovodstvo je veoma efikasan i sistematski uređen dio upravljačkog informacionog sistema u preduzeću i predstavlja izuzetno precizan instrument neposredne kontrole finansijsko-materijalnog stanja i promjena. Sarajevo Sarajevo za obračunski period 01. Kao posljedica toga javlja se potreba za modernizacijom sistema evidentiranja i praćenja tih promjena. kako bismo željeli da bude. ali ne samo računovodstvenih nego i informacija iz drugih funkcija. Na sljedećim stranicama prikazan je bilans uspjeha i horizontalna analiza bilansa uspjeha za 2012 godinu u skladu sa Zakonom o računovodstvu i Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja (MSFI ) i tumačenjima Međunarodnog odbora za računovodstvene standarde (IASB).o.2012. potrebno je obezbjediti kvalitetan proces upravljanja. Kako je ovakva kontrola svojstvena svakom upravljnju. Na temelju odgovarajućih računovodstvenih informacija.01. Računovodstvene politike dosljedno su primjenjivane u svim periodima predstavljenim u ovim finansijskim 5 . računovodstveno planiramo podatke koji će biti predmet knjigovodstvene evidencije. analizira poslovanje privrednog društva sa dinamičkog aspekta podrazumjeva upoređivanje podataka u dužem vremenskom periodu predhodnih godina. „Računovodstveno planiranje okrenuto je procesiranju podataka u budućnosti.

Na primjer. iznosi: 60547 KM. bez obzira da li su plaćene ili ne. ugovora ili naplaćenog iznosa. u trenutku isporuke proizvoda kupcu.0 - 60. BILANS USPJEHA PRIHODI Prihodi od pruženih usluga priznaju se u bilansu uspjeha po stepenu dovršenosti. Prihodi od prodaje iz ostalih aktivnosti priznaju se u bilansu uspjeha. po principu sučeljavanja prihoda i rashoda. bez obzira da li se istovremeno radi i o odlivu gotovine ili ekvivaleta gotovine ili ne.Ostvareni ukupan prihod u obračunskom periodu 2012. ispostavljena je faktura. Pozicija 1 1POSLOVNI PRIHODI 2FINANSIJSKI PRIHODI 3OSTALI PRIHODI 4UKUPNO PRIHODI Iznos KM INDEKS % Iznos KM % 2/4*100 2 3 4 5 6 60.izvještajima i u skladu su s računovodstvenim politikama korištenim u prethodnoj godini. koju kupac nije osporio. odnosno potpuna izvjesnost da će ekonomske koristi vezane za transakciju pritjecati u Društvo. priznati su u bilansu uspjeha.Prihodi od prodaje ulaganja (stalnih sredstava) utvrđeni su kao razlika između postignute prodajne cijene ulaganja i knjigovodstvene vrijednosti ulaganja (stalnog sredstva)Prihodi od kamata su priznati na osnovu naplaćenog prihoda koji se odnosi na kamate.0 93 Rashodi Rashodi su priznati u bilansu uspjeha na osnovu direktne povezanosti između nastalih troškova i specifičnih stavki prihoda. svi rashodi koji su nastali i koji se odnose na obračunski period. Iznos prihoda se može pouzdano izmjeriti na osnovu fakture.531 100. Priznavanje rashoda vršeno je istodobno i sa priznavanjem povećanja obaveza ili smanjenja sredstava.923 99.0 227 0.547 100.godini.3 7 - - 4 0. Postoji vjerovatnoća. odnosno rashoda. Pregled strukture ostvarenih prihoda br. koji čine troškove nabavke prodate robe (nabavna vrijednost prodate robe).0 65. Prema tome. SMANJENJE za 4607 KM ili 7. 6 .154 100.0 64. priznati su istodobno kao i prihodi od prodaje te robe.6 93 16 0. što je u odnosu na isti period prethodne godine. sve vrste troškova. 0 Prethodna godina Tekuća godina R.1%. isključujući PDV. Stepen dovršenosti mjeri se kao odnos troškova nastalih do datuma bilansa i planiranih ukupnih troškova iz ugovora.

Time se omogućava usporedba tijekom određenog razdoblja. 7 .0 45. SMANJENJE za 6849 KM ili 15 %.Kamate pozajmljenih sredstava su priznate u iznosu koji se odnosi na iznos uplaćenih sredstava po osnovu kamata. Predmet horizontalne analize jeu bilančne pozicije i pozicije iz računa dobitka i gubitka.0 500 1. kako bi se mogle uočiti određene tendencije i na temelju njih donositi kvalitetnije poslovne planove i odluke za buduća razdoblja. INDEKS br. mogao bi uputiti na zaključak da rezultat dobiven analizom upućuje na moguće probleme.0 2 1POSLOVNI RASHODI 2FINANSIJSKI RASHODI - 3OSTALI RASHODI 10 0.0 4UKUPNO RASHODI 85 SMANJENJE 15.9 86 - 2 0. Da bi se došlo do zaključka o dinamici promjena.0 45.756 100. što je u odnosu na isti period prethodne godine. Ostvareni ukupni rashodi u obračunskom periodu 2012. Takva analiza pokazuje promjene na pojedinim stavkama i naziva se horizontalnom analizom. Uvijek je bolje da se uspoređuju pozicije za veći broj godina.849 100. iznose: 38766 KM. Pozicija Iznos KM % Iznos KM % 2/4*100 0 1 2 3 4 5 6 38. Pregled strukture ostvarenih rashoda Prethodna godina Tekuća godina R. potrebno je pratiti višegodišnje trendove.1 38.štaja dobivenih na kraju poslovne godine.godini.0 Horizontalna analiza financijskih izvještaja Analize financijskih izvještaja najčešće se prave kao usporedba brojčanih pokazatelja iz izvje.113 98. Naime rezultat dobiven analizom dvaju razdoblja može pružiti sliku o pozitivnim kretanjima.766 - 100.615 6. ali ako ga se razmotri kroz duže razdoblje.

1 %.5 %. a zadržana dobit je smanjena za 24. 2. Porast dugotrajne imovine iznosio je 16. S druge strane došlo je do povećanja kratkoročnih obveza u ukupnom iznosu od 52.2 %. Povećan je temeljni kapital za 128.3 %. godinu možemo zaključiti sljedeće: 1. za razliku od dugoročnih obveza koje su porasle 81.1 %. Tada se prvo moraju uskladiti bitne stavke da bi ovakva analiza uopće imala smisla. Analizom podataka koji se odnose na usporedbu 2008.7 %. odnosno neto dobiti za 93.9 %. promjene obračunskih sustava kod izrade financijskih izvješća ili na primjer inflacija. ali su potraživanja povećana za 127. a ostale se onda uspoređuju s njom. Kod horizontalne analize može se pojaviti problem ako se dogode neke značajnije promjene u politici bilanciranja. 2008. godinu. u odnosu na 2008. Kao primjer provođenja analize financijskih izvještaja korišteni su podatci dobiveni za 2007. 2. Došlo je do 8 .2 %. i 2009.6 %. u odnosu na 2007. u odnosu na 2007. Kratkotrajna imovina porasla je za 61. godine došlo se do sljedećih zaključaka: 1. 3. Kratkotrajna imovina ukupno je povećana za 7.1 %.7 %. Osim toga mogu se praviti usporedbe svake godine u odnosu na prethodnu. 4.. što znači da je likvidnost poduzeća povećana.3 %. Prvo su uspoređeni podatci iz 2008. Tu također uočavamo da su zalihe materijala smanjene za 67. jer su obveze povećane manje od kratkotrajne imovine. ali su istodobno troškovi prodanih proizvoda porasli za 152.3 %. dok su dugoročne obveze porasle za 36. 2. ali je došlo do promjene u njegovoj strukturi.8 % što znači da se dio kratkoročnih obveza pokriva iz dugoročnih kredita. godinu. što je dovelo do velikog pada dobiti od 90. Uspoređujući podatke 2009.3 % i ostali troškovi za 109. zatim iz 2009.Za izračunavanje promjena u pozicijama financijskih izvješća i njihovo uspoređivanje može se uzeti neka godina kao bazna. koji se odnose na građevinsku tvrtku koja se bavi cestogradnjom. i 2007. i 2009. u odnosu na 2007.2 %. Prihodi od prodaje povećani su za 103. i na kraju je napravljena usporedba 2008. Dugotrajna imovina povećana je za 11. godinu. Ukupan kapital povećan je za 3.5 %.

ali su ostale pozicije kratkotrajne imovine nešto povećane. došlo je do povećanja kapitala. 2. godinu jesu: 1. 3. do 2009. dok su za cijelo promatrano razdoblje povećane za 4%. Dugotrajna imovina u stalnom je porastu kao i dugoročne obveze koje rastu više od imovine. Budući da se dobit zadržava.4 %. Dugotrajna imovina povećana je za 29.4 %. ostali troškovi poslovanja za 416. godine došlo se do sljedećih saznanja: 1.5 %. 3. Kratkotrajna imovina u prvom je razdoblju znatno povećana.8 %. Istodobno je došlo do pada kratkotrajnih obveza za 7.9 %. Međutim ova dva troška u apsolutnom iznosu nisu velika.7 %.7 % i troškovi kamata za 75. što upu. U promatranom razdoblju kapital je povećan za 19. pa je ukupan rezultat poslovanja. a troškovi kamata za 83.6 %. 3.3 %. Kratkoročne obveze u prvom su razdoblju povećane dvostruko.9 %.ćuje na povećanje trajnih izvora financiranja.4 %. Osim toga znatno su porasli i ostali troškovi poslovanja tako da je za cijelo promatrano razdoblje neto dobit smanjena za 68. a neto dobit za 353. a kasniji je rast usporen. Horizontana analiza bilansa stanja Analizom finansijskih izveštaja u poslovne svrhe utvrđuje se rezultat upotrebe resursa pod uticajem kvalitativnih faktora koji potiču iz preduzeća i njegovog užeg ili šireg okruženja. 4. odnosno dobit prije oporezivanja veća za 316. 4.3 %. dok je u sljedećoj godini došlo do smanjenog rasta. u odnosu na 2007. Troškovi prodanih proizvoda rasli su više nego prihodi. Zadržana dobit je povećana za 25. Kratkotrajna imovina porasla je za 72. ali su povećani troškovi prodanih proizvoda za 189.2%.6 %. Sve to dovelo je do smanjena dobiti prije oporezivanja za 60. Prihodi su povećani za 28.9 %. Prihodi od prodaje veći su za 160. preko 2008.7 %.4 %. Analizirajući podatke od 2007. 4. Prihodi su za prvo razdoblje povećani dvostruko. Zaključci analize podataka za 2009. 2. što upućuje na povećanje likvidnosti.velikog pada zaliha u iznosu od 90 %.5 % iako je zabilježila rast u drugom razdoblju. dok su troškovi prodanih proizvoda povećani za 14. Kratkoročne obveze porasle su za 4 %. Istodobno su ostali troškovi povećani za 146.7 % i dobiti nakon oporezivanja za 68. 9 . a dugoročne obveze porasle su za 148.

pri čemu se prva godina u nizu uzima kao bazna i njenim vrijednostima se dodjeljuju indeksi od 100. Njome se može dobiti uvid u to koliki je udeo svake bilansne pozicije u ukupnoj aktivi i ukupnoj pasivi. Učešće pojedinih bilansnih pozicija u analizi strukture iskazuje se u relativnom broju ( % ) koji donosiocu odluke daje kvalitetniju informaciju nego kada je ista veličina iskazana u nominalnoj vrijednosti. Horizontalna analiza Bilansa stanja naziva se jos i analiza strukture finansijskih izvještaja. Ona se primjenjuje posebno na svaki od segmenata finansijskih izvještaja.Rezultati analize finansijskih izveštaja koriste se kao podloga za: projektovanje biznis planova preduze a. Horizontalna pravila finansiranja Horizontalna pravila finansiranja ukazuju kakav treba da bude odnos između pojedinih dijelova aktive (imovine) i pojedinih dijelova pasive (izvora) da bi se postigla i održavala solventnost i rentabilnost preduzeća. Postoje sljedeća horizontalna pravila finansiranja: 1) Zlatno bankarsko pravilo .Prema ovom pravilu banke treba svoje kratkoročne depozite (depozite po viđenju) da koriste za kratkoročne plasmane (kratkoročne kredite). planiranje investicionih projekata. Horizontalna analiza predstavlja poređenje bilansnih pozicija u bilansu stanja tekuće i prethodne godine. kao i dio kratkoročnih depozita za dugoročne plasmane. kao i pozicija u bilansu uspeha tekuće i prethodne godine. Kada posmatramo finansijske izvještaje za više godina koristimo tzv. Kada banka odstupa od ovog pravila i dio kratkoročnih depozita 10 . kratkoročno i srednjeročno planiranje. planova podele preduzeća. planova spajanja i pripajanja preduzeća. ročnu transformaciju sredstava tako da se dio dugoročnih depozita koristi za kratkoročne plasmane. Riječ je o komparativnoj analizi promjena između tekuće i prethodne godine Horizontalana analiza bilansa stanja sprovodi se na bazi indeksnih brojeva koji omogućavaju da se lakse uoče pravci i intenzitet promena u finansijskom položaju preduzeća. Banke se uvijek pridržavaju ovog pravila pa često obavljaju tzv. Analiza može biti realizovana u apsolutnim i relativnim brojevima. Indeks se dobija tako što se stave u odnos promjene iz tekuće godine i promjene iz prethodne godine i količnik pomnoži sa 100. bazni indeks . a da dugoročne depozite (oročene) koriste za dugoročne plasmane (dugoročne kredite).

2) Zlatna bilansna pravila – Prema zlatnom bilansnom pravilu u užem smislu dugoročna ulaganja u aktivu (ulaganja u nematerijalnu imovinu. jeste osnova za formulisanje zlatnih bilansnih pravila. osnovno stado i pokriće gubitka. moraju da budu jednaki uloženim sredstvima. uključujući i ulaganja u stalnu obrtnu imovinu.plasira na dugi rok. 11 . koje prethodi zlatnim bilansnim pravilima. zadržanog dobitka. Zlatna bilansna pravila Zlatno bankarsko pravilo finansiranja. Očito da je taj zahtjev postavljena sa ciljem održavanja likvidnosti. stalnu obrtnu imovinu. treba finansirati iz dugoročnih izvora (sopstvenih i tuđih). finansijsku imovinu. 4) Finansiranje kratkoročnih ulaganja – Pravila finansiranja zahtijevaju da ulaganja u kratkoročnu imovinu (obrtna sredstva) treba finansirati iz kratkoročnih izvora. pošto se radi o trajnim izvorima koji se ne vraćaju.). koliko traju i kratkoročni izvori finansiranja. kao i solventnost preduzeća. građevinske objekte. osim ulaganja u stalnu kratkoročnu imovinu (stalnu obrtnu imovinu). a u okviru pasive takođe ima čitav niz segmenata izvora finansiranja raspoloživih u različitim rokovima. povezanost komitenata banke i međubankarsko kreditiranje. treba finansirati iz dugoročnih izvora finansiranja (osnovnog kapitala. odnosno dugoročna ulaganja. U osnovi zlatnih bilansnih pravila leži zahtjev bankarskog pravila finansiranja da izvori finansiranja po roku raspoloživosti i po visini u okviru svakog roka moraju odgovarati. Prema zlatnom bilansnom pravilu u širem smislu dugoročno vezanu imovinu. Poželjno je da se navedena najdugoročnija ulaganja finansiraju iz sopstvenih izvora. dugoročnih obaveza i sl. ako tada ne naruši svoju solventnost i rentabilnost. Svako preduzeće u okviru aktive ima čitav niz segmenata sredstava uloženih na različite rokove. 3) Finansiranje najdugoročnijih ulaganja – Pod najdugoročnijim ulaganjima (vezivanjem novca) podrazumijevaju se ulaganja u: zemljište. akcije drugih preduzeća i trajne uloge u druga preduzeća. pošto se ta ulaganja vraćaju i pretvaraju u novac najkasnije u roku od jedne godine. taloženje novca. materijalnu imovinu. to joj omogućava: obnavljanje kratkoročnih depozita. Na ovaj način lakše se održava dugoročna finansijska ravnoteža. trajni dugoročni ulozi u druga preduzeća i gubitak).

ali to nikako ne znači da se zanemaruju kratkoročno uložena sredstva plus gotovina i kratkoročni izvori finansiranja iako se oni izričito ne tretiraju u zlatnim bilansnim pravilima. Ta dva agregata jasno se uočavaju i u bilansu stanja. da bi se postigla i održavala solventnost i rentabilnost preduzeća. nije moguće kontrolisati da svaki izvor finansiranja po roku raspoloživosti i po visini odgovara roku vezivanja i visini sredstava. I upravo zbog različitog shvatanja šta se smatra dugoročno uloženim sredstvima postoje dva zlatna bilansna pravila: zlatno bilansno pravilo u užem smislu i zlatno bilansno pravilo u širem smislu. ako postoji jednakost između dugoročnih izvora finansiranja i dugoročno vezanih sredstava. Upravo tako su i nastala zlatna bilansna pravila. odnosno imovine. 12 . a drugi obuhvata kratkoročno uložena sredstva i gotovinu i kratkoročne izvore finansiranja. Zlatno bankarsko pravilo 2. Zlatna bilansna pravila. očito.Zbog stalnog i neprekidnog ritma promjene ročne strukture uloženih sredstava i ročne strukture raspoloživosti izvora finansiranja. Naime. odnosno izvora. koji kao osnovni finansijski izvještaj služi za kontrolu održavanja jednakosti između dugoročno uloženih sredstava i dugoročnih izvora finansiranja na jednoj i jednakosti kratkoročno uloženih sredstava plus gotovina i kratkoročnih izvora finansiranja na drugj strani. automatski postoji jednakost i između kratkoročnih izvora finansiranja i kratkoročno vezanih sredstava plus gotovina. i pojedinih dijelova pasive. Zlatna bilansna pravila obuhvataju samo dugoročno uložena sredstva i dugoročne izvore finansiranja. Otuda su zlatna bilansna pravila i usmjerena na definisanje dugoročno uloženih sredstava i dugoročnih izvora finansiranja. Kratkoročno uložena stredstva plus gotovina i kratkoročni izvori finansairanja ne tretiraju se u zlatnim bilansnim pravilima jer su to rezidualne veličine. Otuda je i nastala ideja da se sredstva i izvori finansiranja podijele u dva agregata tako da jedan agregat obuhvata dugoročno uložena sredstva i dugoročne izvore finansiranja. Zaključak Horizontalna pravila finansiranja su takva pravila koja ukazuju kakav treba da bude odnos između pojedinih dijelova aktive. Najvažnija su: 1.

a može se reći da je efikasno upravljanje u direktnoj proporciji sa efikasnošću kontrole upravljanja materijalnih i finansijskih tokova. Menadžment malih i srednjih preduzeća. Analiza finansijskih izvještaja obezbjeđuje informacije koje su neophodne za donošenje poslovnih odluka njihovih korisnika. 13 . Međunarodni standardi finansijskog izvještavanja (MSFI) uključujući i Međunarodne računovodstvene standarde (MRS). 2009. 2. revizora i finansijskih radnika FBiH.. potrebno je obezbjediti kvalitetan proces upravljanja. Beograd. M.. 2003. 3. Mostar. Analiza finansijskih izvještaja ima ključnu ulogu u donošenju menadžerskih odluka.Računovodstvo je veoma efikasan i sistematski uređen dio upravljačkog informacionog sistema u preduzeću i predstavlja izuzetno precizan instrument neposredne kontrole finansijsko-materijalnog stanja i promjena. Prema ciljevima da bi se obezbjedio rast i razvoj preduzeća. U poslovnom svijetu. Kako je ovakva kontrola svojstvena svakom upravljanju. Knežević. u uslovima nestabilnog okruženja da bi se ostvario rast na tržištu. G.Dostić. Ekonomski fakultet Sarajevo. Savez računovođa. Literatura 1. Kao posljedica toga javlja se potreba za modernizacijom sistema evidentiranja i praćenja tih promjena. Univerzitet Singidum. Analiza finansijskih izvještaja.

K. Mladen. 7. L. Zagreb.. 1999 5. Zagreb. . 2008. Ekonomsdki fakultet. Van Horne Wachovicz. 6. Zagreb. PRIF-PLUS. 2007. Osnovi finansijskog menadžmenta. Brkanič. Ivanišević. PRIF-PLUS.4. Žager. 2004 8. Beograd. 2008. Poslovne finansije. Data. i ostali : «Temelji računovodstva i analitička knjigovodstva». Beograd. Analiza financijskih izvještaja. Vlado: «Optimalizacija bilančne strukture». Habek. 14 . Žager. M. Masmedia..