You are on page 1of 2

OGP3

Format voor sterkte-zwakte-analyse bij lesontwerp
Domein: Taal – Rekenen/ wiskunde – OJW– BVO*

SPELLEN!

*omcirkel wat van toepassing is

-

Voor een meer uitgebreide beschrijving van de standaarden en criteria, zie
bladzijde 2 van de OGP3-opdracht. Of via
https://www.fontys.nl/pabo/denbosch/competentieprofiel/Propedeusefase/index.html

-

Sta bewust stil bij jouw doelen voor de groep, zoals geformuleerd in de
“overdenking van de groep”
Denk in je antwoorden aan de terugkoppeling naar zowel (vakspecifieke) theorie
als praktijk
Wat ging goed?

Wat mag beter?

B1. Leerdoelen stellen
De student kiest in zijn lesontwerp
voor passende leerdoelen (proce- en
prodcut) die aansluiten bij leeriljnen en
het bestaande onderwijsprogramma
van de stagegroep.

De productdoelen zijn behaald
en de leerlingen hebben aan de
procesdoelen kunnen werken
deze les. Ik heb de
productdoelen afgestemd op
zowel de kwartaalopdracht als
de methode van school. Ik heb
bij de procesdoelen rekening
gehouden met het
groepsklimaat en hoe ik deze
kan beteren.

Prima leerdoelen
gesteld.

B3. Leeractiviteiten begeleiden
De student toont aan dat hij in staat is
om in de lesuitvoering coöperatieve
wervormen te hanteren. De student
toont aan dat hij leerilngen hulp biedt
bij het leerproces, rekening houdend
met de kenmerken van de groep. Hij
bevordert de samenwerking tussen
leerlingen en de redzaamheid van
individuele leerlingen.

In mijn les ben ik begonnen met
een plenaire uitleg waardoor ik
de leerlingen de hulp biedt bij
het leerproces. Ik heb specifiek
een plenaire uitleg gegeven
omdat ik de leerlingen de stof
zelf aan wil bieden, in plaats van
dat ze zelf de stof gaan
opzoeken en mogelijk fout
aanleren. hier was ik tevreden
over want ik merkte dat de
leerlingen de stof vlot en goed
oppakte. Tijdens het verwerken
van de stof hield ik rekening
met de kenmerken van de groep
door de groepjes samen te laten
werken om de groepsband te
versterken.

Wanneer ik de les geef
moet ik letten op mijn
tijdsbewaking.

A3. Leiding geven aan het
groepsproces
De student toont dat hij samenwerking
leren tijdens de onderwijsactiviteiten
bevordert en laat expliciet zien dat hij
kinderen aanspreekt op gedrag, hen
positief stimuleert en zicht houdt op
alle groepjesleerlingen.

Gedurende mijn les hebben de
kinderen met een coöperatieve
werkvorm gewerkt. Ik heb
ervoor gekozen om de
leerlingen geen vragen aan mij
te laten stellen maar aan elkaar
dit beviel mij prima. De kinderen
konden hun
samenwerkingsvaardigheden
versterken en ik kon de groep
goed observeren.

A4. Interactie aangaan met de groep
De student toont aan dat hij vanuit een
onderzoekende houding gesprekken
voert met de leerlingen door actief te
luisteren. De student evalueert de
onderwijsactiviteiten met kinderen en
hij geeft feedback aan leerlingen op
het samenwerkingsproces en/of op de
gestelde doelen.

tijdens de verwerking van de les
heb ik er juist voor gekozen om
zo min mogelijk interactie met
de leerlingen aan te gaan. Ze
moesten zelf hun problemen
oplossen met hun maatje. Toch
heb ik contact gehad met de
groep door ongewenst gedrag
aan te pakken en gewenst
gedrag, zoals een goede
samenwerking, te
complimenteren.
Tijdens de les hebben de
kinderen in twee/drietallen de
stof verwerkt. Dit deden ze
terwijl ze geen vragen konden
stellen aan mij. Dit ging erg
goed en de kinderen hebben
een prima samenwerking laten
zien.

B2 Leeractiviteiten ontwerpen
De student toont in het ontwerp aan
dat hij coöperatieve werkvormen
hanteert.
De student maakt zichtbaar dat hij
voor aanvang van de lesactiviteiten
benodigde materialen en leermiddelen
klaar zet.

Tijdens het observeren
van de groep mag ik de
volgende keer meer
zoeken naar specifieke
kenmerken van
leerlingen. Ik weet van
Mees bijvoorbeeld dat
hij ADHD heeft en sinds
kort medicatie slikt. Hier
kan je bijvoorbeeld goed
kijken naar de reactie
van de klasgenootjes op
zijn verandering in
gedrag.
Het is niet verstandig
om al het contact met de
groep te breken. Het
idee is goed maar laat
de volgende keer de
groep niet de hele les de
verwerking maken
zonder jou hulp. Bied de
klas nog de kans aan
om vragen te kunnen
stellen terwijl ze de stof
verwerken.
De samenwerking
verliep prima.