You are on page 1of 8

“FARMACEUTSKO ZDRASTVENI FAKULTET”

UNIVERZITET U TRAVNIKU

SEMINARSKI RAD
IZ
ZDRASTVENA NEGA SA POSEBNIM POTREBAMA

TEMA:
“Planiranje, sprovodjenje i evulacija zdrastvene nege”

Pr,Dr Erzika Antic

Agnesa Arifi

Bujanovac, 2015

.……………………………………………4 Proces zdravstvene njege …………………………………………………………………..SADRZAJ Uvod ………………………………………………………………………………………3 Zašto planirati zdravstvenu njegu.6 Kategorizacija i plan zdravstvene njege……………………………………………………6 Struktura procesa zdravstvene nege………………………………………………………..5 Vrste planova zdravstvene njege ………………………………………………………….7 Zakljucak …………………………………………………………………………………..8 .. svrha? ….

Prva faza procesa zdravstvene njege (utvrđivanje potreba za zdravstvenom njegom) je faza dijagnosticiranja. definiranje ciljeva. Rješavanje problema počinje planiranjem zdravstvene njege koja obuvača utvrđivanje prioriteta. Planiranje zdravstvene njege predstavlja niz kreativnih. Planiranjem zdravstvene njege treba dobiti slijedeće podatke : koje su potrebe pacijenta. . te pružiti osnove na kojima će se razvijati daljnja znanja i vještine u sestrinskoj praksi. organiziranih aktivnosti koje će se provesti u cilju poboljšanja zdravstvenog stanja pacijenta. Stečena znanja trebaju omogućiti polaznicima razumijevanje načela rada te potreba pacijenta.UVOD Proces zdravstvene njege predstavlja sistem međusobno povezanih i zavisnih koraka u rješavanju zdravstvenih problema bolesnika. Kroz planiranje i proces zdravstvene njege ostvaruje se pozitivna interakcija između medicinske sestre i pacijenta. a baziran je na timskom radu i praćenju kvaliteta njege. kako pacijent napreduje prema željenim ciljevima. dok su ostale faze usmjerene njegovom ublažavanju ili potpunom uklanjanju. odnosno otkrivanja problema. Osnovni ciljevi su upoznati sa procesom sestrinske skrbi kao osnovnim modelom u zbrinjavanju pacijenta i njegovih potreba. koju vrstu sestrinske njege treba pružiti da bi se zadovoljile potrebe. planiranje intervencija te izradu planova zdravstvene njege. kakva zdravstvena njega je već bila pružena. što su željeni ciljevi njege ( kratkoročni i dugoročni).

aktivnih članova zdravstvenog tima . u čemu stavlja naglasak na utjecaj okolinskih činitelja na zdravlje te također na samo izlječenje osobe. Jedno od prvih objašnjenja zdravstvene njege krajem prošlog stoljeća daje F. Nightingale.humanističkim i društvenim znanostima. Planiranom zdravstvenom njegom dobijamo :individualnu. on je partner u procesu odlučivanja i provođenju zdravstvene njege. Medicinske sestre su jedini profil zdravstvenih djelatnika osposobljen za zdravstvenu njegu i prema tome samostalne na tome području . bez obzira na politiku ili različite zahtjeve radne okoline. napretku i rezultatima skrbi. svrha? Definicija zdravstvene njege nastala je iz potrebe da se što preciznije definira područje rada medicinske sestre a time i način obrazovanja medicinskih sestara.mogućnost istraživanja i unapređenja sestrinske prakse te vidljivost sestrinskog rada na temelju ovih faktora se može temeljiti i individualna odgovornost. ciljevima sestrinske skrbi. Plan svih aktivnosti medicinskih sestara je ostvarenje planiranog ishoda kod pacijenta i sprječavanje mogućih neočekivanih neželjenih događaja. Kasnije su se razvile mnoge teorije koje proširuju njeno shvaćanje zdravstvene njege.Zašto planirati zdravstvenu njegu. planiranja pružanja i evaluacija pružene zdravstvene njege važna je trajna edukacija medicinskih sestara i tehničara iz tog područja . te stvaranjem uvjeta za kritičke profesionalne prosudbe. . Medicinska sestra uvijek treba provoditi svoje aktivnosti u skladu sa stručnim i profesionalnim zahtjevima. Budući da je Sestrinska dokumentacija temelj u sestrinstvu te veza između utvrđivanja potreba za zdravstvenom njegom. Važno je da postoji kronološki pregled skrbi i postignutih rezultata osigurava trajno praćenje stanja pacijenta te omogućava medicinskim sestrama da udovolje sve većim očekivanjima i zahtjevima koji se pred njih stavljaju i da se na taj način olakša komunikacija među članovima tima. Sestrinska dokumentacija osigurava cjelovit skup podataka o pacijentovim potrebama. koordinaciju. kontinuiranu i kvalitetnu zdravstvenu njegu. intervencijama. kritički osvrt na sestrinsku praksu . Pod pojmom kompetentncije medicinske sestre se podrazumijeva: da sve usluge iz područja zdravstvene skrbi moraju biti usmjerene prema pacijentu.dobru komunikaciju. Kontinuirano usavršavanje teorijskog i praktičnog znanja.a teoretsku osnovu nalaze u prirodnim.

. Važnost planiranje zdravstvene njege predstavlja niz kreativnih. očekivane ciljeve/rezultate zdravstvene njege planirane/provedene postupke te evaluaciju sestrinske skrbi. Faze procesa zdravstvene njege su utvrđivanje potreba za zdravstvenom njegom . Kroz proces zdravstvene njege ostvaruje se pozitivna interreakcija između medicinske sestre i pacijenta. Ako se zdravlje ne može vratiti. planiranje zdravstvene njege . opis problema i potreba. M.Proces zdravstvene njege U obrazovanju medicinskih sestara proces zdravstvene njege bio je prisutan mnogo prije nego se taj naziv pojavio i bio teoretski obrađen. osiguravanju one količine i kakvoće zdravstvene njege koju njegovo stanje zahtijeva da bi ozdravio. Proces zdravstvene njege predstavlja sistem međusobno povezanih koraka u rješavanju zdravstvenih problema bolesnika. organiziranih aktivnosti koje će se provesti u cilju poboljšanja zdravstvenog stanja pacijenta Izrada modificiranih i standardiziranih planova zdravstvene njege (Irena Pavlović) Plan zdravstvene njege je prikaz i sustavno bilježenje potreba za sestrinskom skrbi i podataka o pruženoj skrbi prema individualnim potrebama i osobitostima korisnika. sestra u suradnji s korisnikom i/ili njegovom obitelji. Plan zdravstvene njege izrađuje prvostupnica sestrinstva /dipl. evaluacija zdravstvene njege. a baziran je na timskom radu i praćenju kvaliteta njege. primjena procesa zdravstvene njege mora doprinijeti postizanju na najviše moguće kakvoće života što je duže moguće”.provođenje zdravstvene njege . I Walsh. (1983. Yura. Sadrži ID podatke korisnika. med.) definiraju proces zdravstvene njege kao “unaprijed određen niz aktivnosti usmjerenih ispunjavanju svrhe zdravstvene njege svrhe – održavanju zdravlja pojedinca ili ako je ono narušeno. H.

uzroka. odnosno broj medicinskih sestara koji je potreban za pružanje odgovarajuće zdravstvene njege. a time ukazuje i na potrebe za zdravstvenom njegom koju je potrebno pružiti. a njihovom daljnjom obradom dobivaju se informacije koje čine dobru osnovu za unaprjeđenje kakvoće rada i razvoj zdravstvene njege. planiranje njihove trajne izobrazbe. govorila je još i F. a ponovni naglasak i velika pozornost organiziranju i pružanju potrebne količine zdravstvene njege pacijentima pridaje se tijekom 50-tih i 60-tih godina dvadesetog stoljeća utvrđivanje težine stanja pojedinih pacijenata (kategoriziranje pacijenata) pruža brzi uvid u težinu stanja pacijenta na odjelu. Prednost takvih planova je da osiguravaju maksimalnu zdravstvene njege ka bolesniku  standardizirani – unaprijed izrađen plan (popis problema. Kategorizacija i plan zdravstvene njege O potrebi kategoriziranja pacijenata ovisno o količini zdravstvene njege koju je potrebno pružiti pacijentu. Kako bi bilo moguće kategorizirati pacijente. U suvremenom informatičkom dobu vrijedi izreka „što nije zapisano ne postoji“. problemi koji ne proizlaze iz medicinske dijagnoze nisu obuhvaćeni (okolinski uvjeti)  modificirani standardizirani – sadrži prazne prostore za upisivanje specifičnih potreba. ne sadrže suvišne podatke. Pokazatelji dobiveni obradom podataka mogu biti osnova za organizaciju rada medicinskih sestara. ovisi o znanju i motiviranosti medicinske sestre. Važnost primjene i implementacije planova zdravstvene njege (Irena Pavlović) Plan zdravstvene njege jest dio pacijentove medicinske dokumentacije. potiče kreativnost medicinske sestre. ciljeva i intervencija. te je pravno valjani dokument. Primijenjeno na zdravstvenu njegu to znači da podatci i informacije o pacijentovom stanju. njegovim problemima te načinu i uspješnost i njihova rješavanja bivaju brzo zaboravljana i nedostupne ako nisu pohranjene na odgovarajućoj dokumentaciji. izradu nastavnih planova za redovno obrazovanje medicinskih sestara i izradu standarda i normativa.Vrste planova zdravstvene njege :  individualizirani – osiguravaju individualizirani pristup. . Pohranjeni podatci odražavaju se neposredno na kakvoću zdravstvene njege. Nightingale. mogućnostima timova za zdravstvenu njegu. ciljeva i intervencija) intervencija) prema medicinskoj dijagnozi. Nije prilagođen individualnim potrebama korisnika.

praćenje i evidentiranje promena. koja se temelji na ideji samozbrinjavanja. izrada plana. usklađivanje. evaluacija i dokumentovanje) Evaluacija (praćenje procesa. u obzir su uzeti terapijski i dijagnostički postupci. sestrinska anamneza. ovisi i količina zdravstvene njege koju medicinska sestra pruža. te ovisno o dijagnostičkim i terapijskim postupcima koji se kod pacijenta provode. Orem. koja definira ulogu medicinske sestre kao pružanje pomoći pacijentu pri zadovoljavanju četrnaest osnovnih ljudskih potreba. te definiciji zdravstvene njege D. procenauslova nege. Kritični čimbenici su indikatori koji predstavljaju aktivnosti koje najviše utječu na vrijeme utrošeno na pružanje zdravstvene njege. te o pomoći pri dijagnostičkim i terapijskim postupcima. Odabir kritičnih čimbenika potrebnih za kategorizaciju pacijenata zasniva se na definiciji zdravstvene njege V. . procena podataka.stvaranje sestrinske dijagnoze/dijagnoza nege. dokumentovanje) Sestrinska dijagnoza/dijagnoza nege (stvaranje sestrinske dijagnoze. Pri odabiru kritičnih čimbenika za kategorizaciju pacijenta ovisno o potrebama za zdravstvenom njegom. O potrebnoj pomoći za zadovoljenje osnovnih ljudskih potreba. Utvrđivanje potreba za zdravstvenom negom (prikupljanje podataka.dokumentovanje) Planiranje zdravstvene nege (razmatranje sestrinskih dijagnoza i prioriteta potreba. ovisno o količini potrebne zdravstvene njege. realizovanje planiranih aktivnostii evaluacija (vrednovanje). planiranje nege. pacijenti se razvrstavaju u četiri kategorije ovisno o potrebnoj pomoći za zadovoljenje osnovnih ljudskih potreba. pisanje naloga) Realizacija/izvođenje plana nege (sestrinske intervencije prema planu. nadzor nad radom učesnika u nezi. Struktura procesa zdravstvene nege Proces zdravstvene nege se u svim interpretacijama objašnjava kao više-etapni metod ilisistem rada medicinske sestre u negovanju zdravlja čoveka. odnosno broj i kompleksnost intervencija koje ona pruža. Kategorizacijom. postavljanje ciljeva. Glavne faze procesa se u svimuobičajenim situacijama odvijaju sledećim redosledom: utvrđivanje potreba bolesnika za negom. klasifikacija dijagnoza.sukladno potrebama sestrinstva i zdravstva u Republici Hrvatskoj. potrebno je definirati kritične čimbenike. završna evaluacija idokumentovanje). korekcija i revizija plana. Henderson.

čovekovo ponašanje usmereno je na zadovoljavanje njegovih potreba. Ljudske potrebe su brojne. novom. a potreba za vodom. potreba za kiseonikom ima apsolutni prioritet. U skladu s tim. po pravilu. a u datom trenutku samo neke su prisutne i određuju šta će osoba raditi. Pri javljanju i redosledu zadovoljavanja ljudskih potreba postoji određena pravilnost koju Maslov objašnjava hijerarhijom motiva. odnosno njihovo zadovoljavanje za pojedinca je važnije i hitnije. Kada čovek zadovolji jednu potrebu oseća se zadovoljnim. Poznavanje hijerarhije potreba. slede ih afilijativne potrebe. Međutim. prednost imaju fiziološke potrebe. zadovolji one koje se u hijerarhijskoj lestvici nalaze niže. Drugim rečima čovek: nikad nije zadovoljan nakon što potigne jedno. ima vrlo važno praktično značenje u zdravstvenoj nezi. znatiželjna učiti. teži nečem drugom. većem i to Maslov smatra pozitivnom karakteristikom ljudske prirode. javljaju se nove potrebe koje ga podstiču na nove aktivnosti. usamljena potražiti društvo. Ukoliko su sve potrebe ugrožene čovek će.ZAKLJUCAK Dipl. Ovaj autor postavlja model hijerarhije ljudskih potreba u vidu piramide u kojoj su fiziološke potrebe predstavljene na bazi piramide a sve ostale na njenim višim nivoima. na primer. Prepoznao je pet grupa potreba koje su zajedničke svim ljudima. bar donekle. najvažniji deo njegove teorije ličnosti odnosi se na objašnjavanje uzroka i pravilnosti u ljudskom ponašanju – motivacije. u inicijalnom prikupljanju podataka. zatim potrebe za sigurnošću. Potrebe koje su na piramidi predstavljene niže imaju prioritet u odnosu na ostale. odnosno apsolutne i relativne dominacije. ali to zadovoljstvo kratko traje. Tako će: gladna osoba jesti. potrebe za (samo)poštovanjem i na kraju potrebe samoaktuelizacije. pre nego što se usmeri na potrebe višeg reda. po pravilu nastojati da prvo. Abraham Harold Maslow je osnivač humanističke psihologije. Prema Maslovu. kako bi svoje znanje iz psihologije primenila kao pomoć. prioritet nad potrebom za hranom itd. medicinska sestra mora poznavati osnovne pojmove o potrebama. . Tako. medicinska sestra mora da zna da i među fiziološkim potrebama postoji dominacija.