You are on page 1of 35

BAÛNG LÖÔNG NHAÂN VIEÂN

LÖÔNGNGAØY COÂNG
LÖÔNG THAÙNG
PHUÏ CAÁP
TAÏM ÖÙNG
STT

HOÏ VAØ TEÂN NGAØY


1 Nguyeãn Traàn Lan 90000 26 ### 100000 1627000
2 Ñinh Thu Söông 60000 23 ### 90000 980000
3 Leâ Minh Nguyeät 45000 24 ### 80000 773000
4 Traàn Hoaøng 50000 20 ### 90000 727000
5 Leâ Taâm 50000 18 900000 80000 653000
BÌNH QUAÂN ### 88000 952000
CAO NHAÁT ### 100000 1627000
THAÁP NHAÁT 900000 80000 653000
COØN LAÏI

###
###
###
###
###
###
###
###
BAÛNG DOANH THU THAÙNG QUYÙ 2
Giaù thueâ/ngaøy
STT Maõ KhaùchSoá Phoøng
Soá Taàng
Ngaøy ÑeánNgaøy ÑiSoá TuaànNgaøy Leû
1 N0204AK01 02 04 3/10/2003 ### 4 3
2 N0502BK05 05 02 3/17/2003 ### 0 1
3 T0105BK02 01 05 3/2/2003 ### 3 3
4 T0202AK03 02 02 3/28/2003 ### 4 4
5 T0105BK02 01 05 4/24/2003 ### 5 2
UYÙ 2
Giaù thueâ/ngaøy $50
Tuaàn Tieàn
Tieàn Ngaøy
Thaønh Tieàn
$1,120 $150 $1,270
$0 $50 $50
$840 $150 $990
$1,120 $200 $1,320
$1,400 $100 $1,500
BAÛNG ÑIEÅM KEÁT QUAÛ TUYEÅN SINH
SBD Hoï Teân Ngaøy Sinh Ñ1 Ñ2 Ñ3 ÑTB
BKA Nguyeãn Traàn Anh 08/03/78 7 8 10 8.75
BKB Leâ Vaên Baûo 14/2/76 3 6 0 2.25
BKC Nguyeãn Ngoïc Chaâu 27/7/80 2 0 3 2
BKD Traàn Thò Duyeân 24/12/76 10 8 9 9
BKK Traàn Ñoâng Khoa 1/6/1977 8 6 9 8
Haïng THOÂNG KEÂ
2 Coät Ñ1Coät Ñ2Coät Ñ3Coät ÑTB
4 Ñieåm Trung Bình6 5.6 6.2 6
5 Ñieåm Cao Nhaát10 8 10 9
1 Ñieåm Thaáp Nhaát
2 0 0 2
3 Soá Baøi Thi 5 5 5
Coät ÑTB
ÑIEÅM THI CUOÁI KHOÙA LÔÙP TIN HOÏC A
ÑIEÅM
HOÏ VAØ TEÂN ÑTB1 KQI ÑTB2 KQIIb
THCB WORD EXCEL
Traàn Tuù 3 7 8 6 Ñaäu 5 Ñaäu
Leâ Vi 8 3 3 4.7 Rôùt 6 Ñaäu
Voõ Ñaïi 5 6 7 6 Ñaäu 6 Ñaäu
Ñinh Tyù 4 4 3 3.7 Rôùt 4 Rôùt
Nguyeãn Nguyeân 7 8 8 7.7 Ñaäu 8 Ñaäu
Nguyeãn Xí 4 5 4 4.3 Rôùt 4 Rôùt
Nguyeãn Thanh 2 6 1 3 Rôùt 3 Rôùt
Leâ Ñaïi Haûi 4 5 7 5.3 Ñaäu 5 Ñaäu
Nguyeãn Anh Tuù 4 5 4 4.3 Rôùt 4 Rôùt
Traàn Phöông Anh 7 3 5 5 Ñaäu 6 Ñaäu
ÙA LÔÙP TIN HOÏC A
KQII ÑTB3 KQIII XEÁP LOAÏIXEÁP HAÏNG
Rôùt 6.6 Ñaäu Khaù 2
Ñaäu 4 Thi laïi Yeáu 6
Ñaäu 6.2 Ñaäu Khaù 2
Rôùt 3.6 Rôùt Yeáu 9
Ñaäu 7.8 Ñaäu Khaù 1
Rôùt 4.4 Thi laïi Yeáu 7
Rôùt 3.2 Rôùt Yeáu 10
Rôùt 5.6 Ñaäu Khaù 4
Rôùt 4.4 Thi laïi Yeáu 7
Ñaäu 4.6 Thi laïi Khaù 5
Coâng ty TAÂN TRÖÔØNG VUÕ
BAÛNG LÖÔNG THAÙNG 12/2004

STT HOÏ VAØ TEÂN CV LÖÔNG

1 Ñinh Quoác Duõng GÑ 500


2 Phaïm Vaên Bình PGÑ 400
3 Traàn Kim Anh TP 350
4 Ñaøo Vaên Vaên NV 200
5 Phaïm Thu Thuûy NV 320
6 Nguyeãn Thu NV 300
7 Traàn Vaên Anh TP 350
8 Nguyeãn Thuûy Thanh NV 250
9 Nguyeãn Anh Thy NV 250

Toång Tieàn Löông


Toång Tieàn Löông Cuûa NV
Löông Bình Quaân
Löông Bình Quaân Cuûa NV
Soá Ngöôøi Coù Löông >300
Toång Tieàn Thöôûng
Toång Tieàn Thöôûng Cuûa NV
Tieàn Thöôûng Bình Quaân Cuûa NV
THÖÔÛNG THÖÔÛNG THÖÔÛNG TIEÀN
I II III THÖÔÛNG
35 50 15 $0
35 50 15 $0
35 20 15 $0
10 20 20 $30
35 20 32 $32
35 20 30 $30
35 20 15 $0
12.5 20 25 $38
12.5 20 25 $38

2920
1320
324
264
5
167
167
33.4
BAÙO CAÙO NHAÄP HAØNG
TEÂN XUAÁT SOÁ NGAØY ÑÔN
MAÕ HAØNG
HAØNG XÖÙ LÖÔÏNG NHAÄP GIAÙ
SPO1912ENGQuaàn aùo theå thaoEnglish 233 19/12/1998 40USD
SPO2209JAPQuaàn aùo theå thao Japan 123 22/09/1998 40USD
NIK0811JAPQuaàn aùo baûo hoä Japan 300 08/11/1998 20USD
CHL0506USA Quaàn aùo treû emAmerica 200 05/06/1998 12USD
NIK1812USAQuaàn aùo baûo hoäAmerica 300 18/12/1998 20USD
NAÊM 1998
THAØNH TT
TIEÀN (VNÑ)
9320 ### 14/071998
4920 72274800
6000 87000000
120 1740000
6000 88140000
BAÛNG TOÅNG KEÁT KHAÙCH THUEÂ NHAØ TROÏ

STT MAÕ PHOØNG


HOÏ VAØ TEÂN LOAÏI PHOØNGTHÔØI GIANGIAÙ THUEÂ
1 A001 Leâ Huyeàn Taâm A 5 150000
2 B013 Nguyeãn Anh B 3 120000
3 A003 Traàn Vaên Taïo A 6 150000
4 B024 Nguyeãn Thò Nöõ B 15 120000
5 B005 Traàn Ñoâng An B 8 120000
THUEÁ 5%
THAØNH TIEÀN
TRÖÔÙC THUEÁ
SAU THUEÁ
750000 787500 Soá ngöôøi thueâ phoøng 2loaïi A
360000 378000 Soá ngöôøi thueâ phoøng 3loaïi B
900000 945000 Soá khaùch thueâ treân 6 2
thaùng
1800000 1800000
960000 1008000
DANH MUC VAÄT TÖ
STT MAÕ VTTEÂN VT ÑVT ÑGIAÙ THUEÁ
1 X001 Xi maêng haø tieân Bao 12000 2.0%
2 X002 Xi maêng hoaøng thaïch
Bao 11000 2.0%
3 S001 Saét 10 Kg 30000 1.0%
4 S002 Saét 20 Kg 50000 1.0%
5 G001 Gaïch taøu Taám 1000 2.5%
6 G002 Gaïch boâng Taám 15000 3.0%
DANH MUÏC VAÄT TÖ BAÙN RA
Ngaøy 17 thaùng 6 naêm 1995
STT MAÕ VTTEÂN VT ÑVT SL ÑGIAÙ T THUEÁ GIAÙ BAÙN
1 X001 Xi maêng haø tieânBao 10 120000 2400 122400
2 G002 Gaïch boâng Taám 500 ### 225000 7725000
3 X002 Xi maêng hoaøng thaïch
Bao 100 ### 22000 1122000
4 S001 Saét 10 Kg 25 750000 7500 757500
5 X002 Xi maêng hoaøng thaïch
Bao 250 ### 55000 2805000
Toång doanh thu 12531900
IAÙ BAÙN
NGAØY KHAÙCH MAËT HAØNG
SOÁ LÖÔÏNGGIAÙ THUEÁ THAØNH TIEÀN
1/2/2001 PSV GAÏO 520 62400 12480 74880
2/2/2001 PSV GAÏO 250 30000 6000 36000
2/2/2001 TMA NEÁP 320 48000 12000 60000
4/2/2001 TINK SÖÕA 245 88200 26460 114660
6/2/2001 ILA BIA 256 58880 29440 88320
NH TIEÀN BAÛNG GIAÙ
DOANH SOÁ
LOAÏI ÑÔN GIAÙTHUEÁ
GAÏO 120 20%
NEÁP 150 25%
SÖÕA 360 30%
BIA 230 50%
LOAÏI GAÏO NEÁP SÖÕA
TOÅNG TIEÀN
110880 60000 114660
DANH SAÙCH KHAÙCH DU LÒCH
MAÕ KHU TEÂN ÑÒA CHI
STT HOÏ VAØ TEÂN GIAÙ
VÖÏC PHÖÔNG PHÍ
1 Buøi Long An VT195A Vuõng Taøu 30000 120000
2 Leâ Quaân AnhDN600B Ñaø Naüng 90000 1150000
3 Traàn Myõ LinhDL310B Ñaø Laït 50000 190000
4 Ngoâ Thò Lôïi DL310A Ñaø Laït 50000 210000
5 Voõ Vaên VaïnVT195A Vuõng Taøu 30000 120000
Toång Coäng
Toång Thu Cho Loaïi A
Toång Thu Cho Loaïi B
H BAÛNG 1
TEÂN
KHOAÛNG TOÅNG MAÕ ÑÒA
ÑÒA GIAÙ PHÍ LOAÏI A
CAÙCH THU PHÖÔNG
PHÖÔNG
195 150000 DL Ñaø Laït 50000 210000
600 ### VT Vuõng Taøu 30000 120000
310 290000 DN Ñaø Naüng 90000 1300000
310 310000
195 150000
Toång Coäng ###
ång Thu Cho Loaïi A 0
ång Thu Cho Loaïi B 0
PHÍ LOAÏI B

190000
100000
1150000
KEÁT QUAÛ THI A NGAØY 27/6
STT HO TEÂN LT TH TC KQ XL
1 Nguyeãn Anh 10 9 19 Ñaäu Gioûi
2 Traàn Bình 8 6 14 Ñaäu Khaù
3 Leâ Chaâu 5 5 10 Ñaäu Trung Bình
4 Nguyeãn Minh 0 9 9 Rôùt Yeáu
5 Traàn Thanh 3 0 3 Rôùt Yeáu
Soá thí sinh döï thi 5 BAÛNG THO
Gioûi
1

2
1.75
1.5
1.25
1
0.75
0.5
0.25
0
Gioûi Khaù TB
Yeáu
BAÛNG THOÁNG KEÂ
Khaù TB Yeáu
1 1 2

Gioûi Khaù TB Yeáu


DU LÒCH THAÙNG 12/2007
NGAØY
MAÕ NÔI XUAÁT
MAÕ XE NÔI ÑEÁN XUAÁT
CHUYEÁN PHAÙT
PHAÙT
SG-NT 01-LVA Saøi Goøn Nha Trang 10/9/2007
SG-DL 01-NNT Saøi Goøn Ñaø Laït 12/9/2007
SG-HN 01-LHT Saøi Goøn Haø Noäi 12/9/2007
NT-SG 03-TTH Nha Trang Saøi Goøn 9/13/2007
HN-SG 01-LPX Haø Noäi Saøi Goøn 9/13/2007
HN-HL 05-TCS Haø Noäi Haï Long 9/13/2007
SG-VT 05-LHT Saøi Goøn Vuõng Taøu 9/14/2007

ÑÒA ÑIEÅM SOÁ LÖÔÏNG


MAÕ VUØNGTEÂN VUØNG MAÕ XE
SG Saøi Goøn 01
HN Haø Noäi 02
NT Nha Trang 03
HL Haï Long 04
DL Ñaø Laït 05
VT Vuõng Taøu
NG 12/2007
SOÁ NGAØY
SOÁ KHAÙCH
TOÅNG COÄNG
NGAØY VEÀ
5 ### 4 480000
5 ### 4 480000
10 ### 4 840000
4 ### 30 3600000
10 ### 4 840000
4 ### 60 7200000
1 ### 60 1800000

SOÁ LÖÔÏNG
SOÁ KHAÙCH
4
15
30
45
60
CÖÛA HAØNG SAÙCH BAÙO TOÅNG HÔÏP
STT MAÕ HAØNGTEÂN HAØNG ÑÔN GIAÙSOÁ LÖÔÏNG THAØNH TIEÀN
1 TNNS01 Thanh Nieân 3500 100 17500
2 TNNB05 Thanh Nieân 1500 50 75000
3 CANB03 Coâng An 1300 50 65000
4 TTNB04 Tuoåi Treû 1000 50 50000
5 TTNS02 Tuoåi Treû 2500 100 12500
6 CANS01 Coâng An 2800 100 14000
7 TNNB03 Thanh Nieân 1500 50 75000
8 TTNP02 Tuoåi Treû 1000 100 5000
NH TIEÀN GIAÙ BAÙO
MAÕ BAÙO
TEÂN BAÙO
NHAÄT BAÙONGUYEÄT SAN
TT Tuoåi Treû 1000 2500
TN Thanh Nieân 1500 3500
PN Phuï Nöõ 2000 5000
CA Coâng An 1300 2800
BAÛNG THEO DOÕI HAØNG HOÙA
Haøng Nhaäp Haøng Xuaát
Maët Haøng
Teân HaøngÑôn Vò Tính
Soá Löôïng
Ñôn GiaùTrò Giaù
Soá Löôïng
T001 Ti Vi Caùi 100 10 1000 50
T002 Tuû Laïnh Caùi 200 15 3000 150
F001 Fax Caùi 50 20 1000 50
A001 Vi Tính Caùi 500 10 5000 300
P002 Photocoppy Caùi 1000 100 100000 500
A001 Vi Tính Caùi 100 20 2000 0
T003 Ñieän Thoaïi Caùi 50 10 500 100
Danh Muïc Haøng Hoùa
Haøng Xuaát Maët haøng
Teân haøng ÑVT Loaïi
Trò Giaù A001 Vi Tính Caùi A
510 P002 Photocoppy Caùi B
2280 T001 Ti Vi Caùi C
1010 T002 Tuû Laïnh Caùi C
3100 T003 Ñieän ThoaïiCaùi C
51000 F001 Fax Caùi A
40
1005
CHI TIEÁT DU LÒCH THAÙNG 7
Nôi
Maõ DL Ngaøy Ñi Ngaøy Veà
Soá Ngaøy ÔÛ
Soá Tuaàn ÔÛ Tieàn Xe
DL
A001 Ñaø Laït 1/1/2007 1/3/2007 2 0 40000 Ñoàng
D001 Hueá 1/2/2007 1/6/2007 4 0 60000 Ñoàng
A002 Ñaø Laït 1/2/2007 1/10/2007 8 1 40000 Ñoàng
C001 Vuõng Taøu 1/2/2007 1/2/2007 0 0 20000 Ñoàng
B002 Nha Trang 1/6/2007 1/8/2007 2 0 50000 Ñoàng
C002 Vuõng Taøu 1/8/2007 1/20/2007 12 1 20000 Ñoàng
C003 Vuõng Taøu 1/8/2007 1/15/2007 7 1 20000 Ñoàng
D002 Hueá ### 1/22/2007 10 1 60000 Ñoàng
A004 Ñaø Laït ### 1/18/2007 3 0 40000 Ñoàng
B003 Nha Trang ### 1/20/2007 5 0 50000 Ñoàng
7 BAÛNG GIAÙ DU LÒCH
Tieàn Tieàn Toång Tieàn Aên
Maõ Nôi DL Tieàn Xe
Aên KS Coäng 1 Ngaøy
000 Ñoàng A Ñaø Laït 40000 Ñoàng15000 Ñoàng
000 Ñoàng B Nha Trang50000 Ñoàng15000 Ñoàng
000 Ñoàng C Vuõng Taøu20000 Ñoàng12000 Ñoàng
000 Ñoàng D Hueá 60000 Ñoàng25000 Ñoàng
000 Ñoàng
000 Ñoàng
000 Ñoàng
000 Ñoàng
000 Ñoàng
000 Ñoàng
ÒCH
Tieàn KS
1 Ngaøy
80000 Ñoàng
60000 Ñoàng
100000 Ñoàng
90000 Ñoàng

Related Interests