Töötajate tervisekontrolli korraldus (Töötajate tervisekontrolli kord RTL 2003,56,816) Esmaabi korraldus ettevõttes (Esmaabi korraldus ettevõttes

kehtestamine RTL 2000,6,63) Töötajate tervisekontrolli kord

• • Määrus kehtestab tervisekontrolli korra töötajatele, kelle tervist mõjutavad või võivad mõjutadatöökeskkonna ohutegurid või töö laad. Tervisekontrollile eelneb ettevõtte töökeskkonna ohutegurite riskianalüüs, mille alusel koostatakse ohuteguritega kokkupuutuvate töötajate nimekiri. Töötajate tervisekontroll toimub vähemalt 3 aasta järel või lühema intervalliga, kui töötervishoiuarst on seda oma otsuses märkinud.

Töötajate tervisekontrolli kord
• •
• Töötervishoiuarst peab tervisekontrolli tegemisel lähtuma Rahvusvahelisest töötervishoiu spetsialisti eetikakoodeksist. Tervisekontrolli käigus saadud andmed töötaja tervise seisundi kohta on konfidentsiaalsed ja need tuleb registreerida konfidentsiaalses andmebaasis. Andmeid võib avaldada ja edastada ainult töötaja enda nõusolekul.

Tervisekontroll
Töötajate tervise hindamine – oluline vahend töötingimuste mõjude hindamiseks töötaja tervisele Tervisekontrollile eelneb • ohu allikate ja ohutegurite kohta andmete kogumine • kohaste meditsiiniliste uuringute valimine ja rakendamine

Töötajate tervisekontrolli kord
• • Tervisekontrolli läbiviinud töötervishoiuarst on kohustatud informeerima tervisekontrolli läbinud töötajat tema tervisekontrolli tulemusest. Töötajate tervisekontroll viiakse läbi tööajal ja tööandja kulul.

Tervisekontrolli tegemise kord
• Töötajate tervisekontrolli tegemise õigus on ainult töötervishoiuarstil (mitte perearstil!) Tervisekontrollile suunatavate töötajate nimekirja koostab tööandja vastavalt vormile. Töötervishoiuarst tutvub enne tervisekontrolli alustamist töötajate töötingimustega ja riskianalüüsiga. Tervisekontrolli tegev töötervishoiuarst, lähtudes töötaja töötingimustest ja töö laadist, määrab terviseuuringute mahu ja otsustab eriarstide kaasamise vajaduse.

• • •

Töötajate tervisekontroll
• • Töötaja poolt täidetakse tervisedeklaratsioon oma tervise seisundi kohta. Tervisekontrolli tulemused kannab töötervishoiuarst tervisekontrolli kaardile. Tervisekontrolli teinud töötervishoiuarst on kohustatud hiljemalt seitsme päeva jooksul pärast tervisekontrolli tegemist esitama tööandjale iga töötaja kohta tervisekontrolli otsuse.

Töötervishoiuspetsialisti eetikakoodeks 1991 a.
• • •
• täielik sõltumatus töötajate eraelu puudutava teabe konfidentsiaalsus erapooletus juhindumine erialastest teadmistest tegutsemine töötaja tervise ja ohutuse huvides kohustus hoida tootmis- ja ärisaladusi

• •

1

Tervisekontrolli tulemuste alusel esitab töötervishoiuarst tööandjale otsuse lehel ettepanekud
• • • töökeskkonna parandamiseks töökorralduse muutmiseks töötaja taastusravi/rehabilitatsiooni soovitused

Erisoodustusmaks

• Maksu- ja Tolliameti maksude osakonna juhataja Aule Kindsigo sõnul käsitletakse tööandja poolt töötaja tervise ja ohutuse tagamiseks tehtud põhjendatud kulutusi ettevõtlusega seotud kuludena, mida erisoodustusmaksuga ei maksustata. Põhjendatud kulutusi teeb tööandja töötervishoiuarsti ettepanekul.

Töötervishoiuarsti roll
• • • • • • • • • •
• esmaseks huviks on iga üksik töötaja tähelepanu suunatud ka inimeste grupile analüüsib töötajate tervise ja töökeskkonna jälgimise tulemusi hindab võimalikke seoseid töö ja tervisekahjustuse vahel teeb ettepanekuid töökeskkonna ja töötingimuste parandamiseks Võib analüüsida ka ettevõtte üldhaigestumise taset, leidmaks võimalikke seoseid töötajate tervisehädade ja halva töökeskkonna vahel. Teeb koostööd nendega, kelle teha on otsused tootmises ja töökorralduses.

Tervisekontroll
Eelnev tervisekontroll – enne tööleasumist teostatakse inimesele tervisekontroll esmane tervisekontroll - vahetult peale töötaja töölevõtmist 1 kuu jooksul tervise hindamine sõltuvalt töötingimustest, töötaja terviseseisundist ja nende mõlema muutumisest Perioodiline tervisekontroll

Tööga seotud haigused
Töötervishoiuarsti ja töötervishoiuspetsialistide ülesanne on: •

• • •
• •

ennetada kahjustuse teket kui kahjustus on tekkinud, siis vältida selle progresseerumist vältida kahjustuse tõttu töövõimetuse teket

Vaidluste lahendamine
Tervisekontrolli tulemuste vaieldavad juhtumid lahendatakse töötaja või teise asjast huvitatud isiku taotlusel Tervishoiuameti arstlikus ekspertiisikomisjonis, mida juhib Tervishoiuameti töötervishoiuosakonna juhataja. Vaidlus lahendatakse dokumentide alusel hiljemalt nelja nädala jooksul pärast taotluse esitamist. Vajadusel tehakse töötajale täiendav terviseuuring. Vaidluse lahendamiseks tehakse kirjalik otsus, mis kantakse tervisekontrolli kaardile ja väljastatakse vaidlustajale.

Esmaabi korraldus ettevõttes Tööandja kohustused


• •

Määrata isik, kes vastutab esmaabivahendite korrashoiu eest. Paigutada nähtavale kohale trükitult andmed töötajate kohta, kes oskavad anda esmaabi. Paigutada nähtavatele kohtadele juhendmaterjalid esmaabi andmise viisidest (plakatid, brožüürid jm näitlikud materjalid). Kindlustada – esmaabivahendite olemasolu töökohtadel – ruum, kus vajadusel saab anda esmaabi ja hoida kannatanut arstiabi saabumiseni Selgitada töötajale, – kuidas toimida tööõnnetuse korral – milliseid abivahendeid sel puhul kasutada, kust neid on võimalik saada – kelle poole ja kuhu pöörduda esmaabi saamiseks Telefoninumbrid abi kutsumiseks peavad olema välja pandud nähtavale kohale: Esmaabivahendite asukoht – peab olema nõuetekohaselt märgistatud – asetsema kergesti juurdepääsetavas kohas 112


2

Esmaabiandja väljaõpe ja täiendõpe
• Ettevõttes esmaabiandja väljaõppe eesmärk on põhiteadmiste ja praktiliste oskuste andmine – kannatanu elu päästmiseks õnnetusjuhtumi korral – esmaabi osutamiseks Tööandja korraldab ettevõttes esmaabi andvale töötajale väljaõppe hiljemalt 1 kuu jooksul alates tema määramisest.

3

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful