You are on page 1of 2

grupa a

Przemiany polityczne i gospodarcze wiata

.....................................................
imi i nazwisko

Poniszy test skada si z 10 zada. Przy kadym poleceniu podano


liczb punktw moliw do uzyskania za prawidow odpowied.
Za rozwizanie caego testu moesz otrzyma maksymalnie 25 punktw.

1. Ponisza ilustracja przedstawia podzia


terytorialny mrz i oceanw. Rozpoznaj
wyodrbnione czci akwenu i zapisz
litery, ktrymi je oznaczono, obok
odpowiednich nazw.
(02 p.)

...................
klasa

.Zabrania si uywania Antaktydy jako


charakter wojskowy (budowanie baz
wojskowych) w celu zachowania pokoju.

Zabronione s prby nuklearne i zanieczyszczanie


substancjami radioaktywnymi .

3.

Uzupenij tabel odpowiednimi


nazwami stolic konstytucyjnych oraz
rzeczywistych siedzib wadz
wymienionych pastw. Nazwy miast
wybierz spord podanych poniej.
(02 p.)
Amsterdam, Dar es Salaam, La Paz,
Haga, Sucre

Morskie wody wewntrzne .......A...


Wody terytorialne .....C.....
Wyczna strefa ekonomiczna .....B.....
2. Na podstawie tekstu rdowego oraz
wasnej wiedzy wymie dwa przykady
dziaalnoci zabronionej na Antarktydzie.
(02 p.)
UKAD ANTARKTYCZNY
(fragment preambuy)

Rzdy Argentyny, Australii, Belgii, Chile,


Republiki Francuskiej, Japonii, Nowej
Zelandii,
Norwegii,
Republiki
Poudniowej
Afryki,
Zwizku
Socjalistycznych Republik Radzieckich,
Zjednoczonego
Krlestwa
Wielkiej
Brytanii i Pnocnej Irlandii oraz Stanw
Zjednoczonych Ameryki Pnocnej (...)
wyraziy przekonanie, e stworzenie
trwaego
fundamentu
dla
(...)
wsppracy (...) w Antarktyce (...)
odpowiada interesom nauki i postpu
caej
ludzkoci.
Ukad
zapewnia
wykorzystanie
Antarktyki
wycznie
w celach
pokojowych
i
sprzyja
utrzymaniu harmonijnych stosunkw
midzynarodowych
w Antarktyce.
Bdzie on suy celom i zasadom Karty
Narodw Zjednoczonych. ()

rdo: http://www.arctowski.home.pl

Pastwo

Stolica
konstytucyjna

Siedziba wadz

Boliwia

Sucre

La Paz

Holandia

Amsterdam

Haga

4. Uzupenij tabel. Wstaw znak X obok


nazw pastw powstaych po rozpadzie
Zwizku Radzieckiego i pooonych w
caoci w Azji. Nastpnie przyporzdkuj
im litery, ktrymi kraje te zostay
oznaczone na mapie.
(04
p.)
5. Podziel kraje, ktrych nazwy podano
poniej, na monarchie i republiki. (03 p.)
Belgia, Czechy, Niemcy, Norwegia,
Portugalia,
Rosja, Szwecja, Wielka Brytania
Monarchie

Republiki

Belgia, Norwegia, Czechy ,Niemcy,


Szwecja,
Portugalia
Litera Rosja
Wielka Brytania
Litera
Pastwo

na
mapi
e

Pastwo

Armenia

otwa

Azerbejdan

Modawia

Biaoru

Rosja

Estonia

Ukraina

Gruzja

Tadykistan

Kazachstan

Turkmenista
n

Kirgistan

Uzbekistan

Litwa

na
mapie

6. Uzupenij schemat waciwymi


okreleniami wybranymi spord
podanych.
(02 p.)
podatki porednie, produkt krajowy brutto,
dochody podmiotw krajowych,
produkt narodowy netto

usug / przemys. Eksport tych krajw


odznacza si duym udziaem
produktw mao / wysoko
przetworzonych. Ich gospodarki
charakteryzuj si wysokimi / niskimi
nakadami na prace badawczorozwojowe, znacznymi / niewielkimi
nakadami inwestycyjnymi oraz ma /
du produkcj energii elektrycznej.
9. Ustal, ktre z pastw zaznaczonych
na mapie literami AH odznaczaj si
bardzo wysok wartoci HDI. Podaj ich
nazwy i dopisz do nich waciwe litery
liter.
(02
p.)

7. Podziel podane wskaniki i mierniki


poziomu rozwoju spoecznogospodarczego (AF) na ekonomiczne,
demograficzne i spoeczne.
(03 p.)
A. Liczba samochodw na 1 mieszkaca.
B. miertelno niemowlt.
C. Warto produkcji energii elektrycznej.
D. Wielko plonw.
E. Odsetek analfabetw.
F. Wskanik urbanizacji.
Wskaniki i mierniki
ekonomiczne

demograficzn
e

spoeczne

CD

AEF

8. Podkrel waciwe okrelenia, tak aby


informacje o pastwach wysoko
rozwinitych byy prawdziwe.
(03
p.)
Pastwa o wysokim poziomie rozwoju
gospodarczego odznaczaj si nisk /
wysok wartoci PKB per capita. W
tworzeniu PKB dominuje w nich sektor

............................................................................
........................................
............................................................................
........................................
............................................................................
........................................

10. Zaznacz wspczynniki brane pod


uwag przy obliczaniu HDI.
(02 p.)
a) Produkcja energii elektrycznej i jej
zuycie na 1 mieszkaca.
b) Oczekiwana liczba lat edukacji dla
dzieci rozpoczynajcych proces
ksztacenia.
c) Dochd narodowy na osob.
d) Wskanik urbanizacji.
e) Warto kaloryczna posikw
spoywanych w cigu doby.
f) PKB per capita.