Cuprins Introducere ………………………………………………………………2 1.Capitolul I Descriere societății și tipurile de activitate ale întreprinderii ..

3

2. Structura cifrei de afaceri și politica de marketing .................................5 3.Anliza mijloaceor fixe.Sructura și analiza activelor................................10 4.Analiza productivității muncii și utilizării timpului de muncă................15 5.Analiza datoriilor.......................................................................................20 6.Resursele și rezultatele acivității întreprinderii.Analiza rentabilității ......21 7.Concluzie...................................................................................................30

1

Introducere

Întreprinderea a fost înfiinţată în anul 1945 pe baza unui atelier de cusut parasit. În acea perioadă atelierul ocupa 22 m2, avea 35 de lucrători, şi volumul producţiei constituia 76,4 mii ruble. Primele articole produse erau portomoneele, mai apoi au început să producă poşete pentru femei şi ghiozdane pentru elevi. Practic, toate operaţiile, în afară de cele de cusut, se efectuau manual. În anul 1971, fabrica a primit în exploatare noi încăperi, echipate cu utilaj necesar şi tehnologii noi, capacitatea de producţie alcătuia 8840 mii ruble. Numărul lucrătorilor constituia 1137 de lucrători. În prezent fabrica ocupă aceeaşi suprafaţă şi foloseşte, practic acelaşi utilaj. În 1990, fabrica a fost reorganizată în întreprindere închiriată şi deţinea 766 de lucrători. În 1995 întreprinderea a fost privatizată şi în aceeaşi perioadă a început colaborarea cu partenerii italieni. Din anul 1997, S.A „Artima” lucrează pe baza de contract direct cu o companie germană axîndu-se pe producerea servietelor şi valizelor. Din anul 2003 întreprinderea s-a achitat total de datoriile istorice conform Memorandumului, încheiat cu consiliul de creditori, perioada de achitare fiind între 21.04.2007 pînă la 01.07.2003. Statutul juridic Asociaţia acţionarilor, a fost privatizată la 22 iunie 1995. or. Chişinău Numarul de înregistrare 10504360 Codul fiscal: 1003600079545 Codul statistic: 00316814 2

Capitolul I Descriere societății și tipurile de activitate ale întreprinderii
În prezent, întreprinderea este specializată în producere şi realizare: • Articole de marochinărie; • articole din rame metalice; • Circulaţia mărfurilor în detaliu în domeniul alimentaţiei sociale.

Genul de activitate și produsele "ARTIMA" SA este specializată în producerea articolelor de marochinărie atît din piele naturală cît şi piele artificială. Sortimentul tradiţional include: • Poşete pentru femei; • Serviete pentru femei; • Genţi pentru tineret; • Genţi de voiaj; • Genţi sportive; • Valize pentru călătorii; • Serviete pentru bărbaţi; • rucsacuri; • mape pentru birou, pentru adrese; • artcole de sortiment netradiţional, efectuate la comandă individuală. Din anul 1997, sortimentul de bază îl prezintă genţile şi valizele de călătorie. Articolele de marochinărie se lansează în conformitate cu cerinţele şi termenii contractului clientului.

Cerinţele clienţilor referitor la produsele S.A.Artima Conform rezultatelor interogatoriului efectuat (au fost incluse toate regiunile Moldovei, inclusiv or. Chişinău) au fost fixate principalele criterii, care influenţează asupra puterii de cumpărare, în dependenţă de vîrstă, venit, şi locul de trai. Indicatorii medii sunt reflectaţi în graficul de mai jos: Tabelul - 1 Criteriile, care influenţează la puterea de cumpărare 3

po uăou r dct r l 2 %

Cm r of t o 1% 0 mr f t o ot r

t ni ţ l e dnee mdi oe 6 %

mat ra ei pi ă rm 4 %

Ae l t 0% .1 c lt t a iae 3% 3

peu rţ l 2% 8

desg in 1% 7

Este necesar de menţionat că, factorul calitate reprezintă unul din criteriile de bază la toate categoriile de cumpărători, la categoria cumpărătorilor cu venit peste medie, în afară de calitate o atenţie însemnată i se acordă şi design-ului şi tendinţelor în modă, iar cumpărătorilor cu venit mediu si mic, pe primul loc se situează preţul. Тabelul -2 Criteriile, care influenţează puterea de cumpărare după categoriile de vîrstă Calitate Design Preţ Producător Comfort Tendinţele modei Materia primă < 20 ani 32% 25% 16% 4% 12% 11% 0% 21-35 34% 22% 23% 2% 7% 7% 5% 36-55 35% 11% 34% 2% 11% 4% 4% > 55 30% 0% 43% 0% 17% 7% 3%

Referitor la cerinţele cumpărătorilor pentru materia primă utilizată la diferite grupe de articole, putem menţiona următoarele tendinţe- preferă să cumpere articole din piele artificială cu influenţe noi din modă şi de calitate înaltă. Reieşind din această analiză, SA „Artima” planifică mărirea atenţiei la calitatea articolelor produse, micşorarea preţurilor în schimbul minimizării cheltuielilor de producere, de asemenea îmbunătăţirea lucrului de laborator, introducerea de noi modele cu un design mai atrăgător.

Capitolul II Analiza pieței,structura cifrei de afaceri și politici de marketing.
4

Аnaliza pieţei 2.1 Potenţialul şi tendinţele de dezvoltare a pieţei În legătură cu concentrarea diferită a nivelurilor de venit, şi cu stratificarea accentuată a societăţii după nivelul de venit, au apărut careva schimbări pe piaţa produselor de marochinărie: • • • • au apărut diferite segmente de cumpărători, bazate în primul rînd pe nivelul de venit; a dispărut necesitatea la aşa numita „producţie în masă”; s-au fixat necesităţi cu caracter variat, referindu-se la producţia de pe diferite segmente; prezenţa cantităţii mărite de mărfuri importate a rezultat la mărirea necesităţii cumpărătorilor spre calitate, design şi atenţia la materialele din care sunt produse mărfurile; • la cumpărătorii cu grad înalt de venit a crescut tendinţa către cumpărarea produselor de calitate înaltă din piele naturală, îndeosebi această se referă la poşete pentru femei, serviete şi mape etc. • În ultimii ani, pe piaţa europeană se observă tendinţa de trecere către articolele din materiale artificiale, SA “Artima” urmează aceeaşi direcţie şi lucrează în majoritate cu materialele artificiale, conform cerinţelor clienţilor străini. Din cele menţionate mai sus, se preconizează pe viitor ridicarea cererii cumpărătorilor la articolele din materiale artificiale , de calitate înaltă şi design actual la preţuri accesibile. Întreprinderea nu refuză şi lansarea produselor din piele naturală cu design actual şi de calitate foarte înaltă la cerinţa clientului. În acelaşi timp, cererea pe piaţă rămîne puternic influenţată de concentraţia puterii de cumpărare, de care depinde frecvenţa cumpărării şi cantitatea banilor cheltuiţi pe aceste tipuri de mărfuri. 2.1.2 Factorii cheie pentru succesul pe piaţă Calitatea reprezintă factorul principal pentru obţinerea succesului pe piaţă. Din analiza făcută pe piaţă, efectuată cu ajutorul specialiştilor de la Agenţia „ARIA”, putem menţiona ca pentru toate segmentele de piaţă, cel mai important criteriu care influenţează la luarea deciziei de cumpărare, reprezintă calităţile ergonomice, după care urmează preţul şi design-ul. Nu mai puţin important este şi orientarea producătorului către cerinţele cumpărătorului, adică dezvăluirea cerinţelor şi dorinţelor fiecărui segment de piaţă, satisfacerea tuturor acestor condiţii, pe lîngă aceasta o atenţie sporită acordîndu-se şi schimbărilor tendinţelor în modă.

5

2.1.3 Ieşirea pe piaţă externă Ieşirea pe piaţa europeană pentru aşa o întreprindere ca SA „Artima” se prezintă destul de greu şi îndelungat, primii paşi a fost colaborarea cu clienţii străini, la moment doar cu materia primă de la ei. Pe termen lung, întreprinderea planifică să atingă aşa un nivel de calitate a mărfurilor produse, încît să poată concura cu cele mai renumite şi recunoscute companii internaţionale, iar articolele produse să se vîndă sun numele propriu SA „Artima”. Întreprinderea planifică să reîntoarcă o parte din pieţele pierdute. Aceasta presupune participarea la expoziţii, organizate pe teritoriul ţărilor CSI, de asemenea organizarea publicităţii pe Internet. 2.1.4 Descrierea clienţilor Clienţii SA „Artima” şi pieţele de desfacere pot fi divizate în externe şi interne. Clienţii externi ocupau 95 % din volumul producţiei în anul 2006. Aşa cum articolele noastre pe piaţa locală sunt mai scumpe decît cele de import, aceasta se răsfrînge negativ asupra relaţiilor cu aşa clienţi ca magazinele en-detail, rezultînd la reducerea cotei lor asupra volumui de vînzări, în general.

În anul 2007, SA „Artima” planifică continuarea lucrului cu privire la distribuirea produselor sale în magazinele din ţară, analizînd cererea pe piaţă şi ofertele referitor la articolele de marochinărie, utilizînd un sistem flexibil de formare a preţurilor şi de căutare a clienţilor. Pe viitor, se planifică activare a acestui serviciu şi crearea unei baze de date a clienţilor, cu indicarea sortimentului dorit, volumele de comenzi presupuse, ce va îmbunătăţi nivelul de deservire şi va putea permite planificarea setului de comenzi planificate pentru o activitate mai ritmică. Îndeplinirea comenzilor sortimentului variat confirmă mobilizarea producţiei şi capacitatea ei de a satisface nevoile clientului şi de a îndeplini toate condiţiile contractului cu agenţii economici de pe piaţa internă şi din străinătate. 2.2.Structura cifrei de afaceri

Venit din Vînzări a activităţii operaţionale Tabel nr. 3 6

Indicator

Anul curent 2008

Anul 2007

precedent

Rata creşterii faţă anul de

Abaterea Abaterea Suma 2-4 % 3-5

1

2

3 % 100%

4

5 % 100%

precedent 6

7

8

Total

venit 2426855

2096654 7

1,5

3302007

X

al activităţii 4 operaţionale, inclusiv din: Produse de 2241703 5 92,37 % 4,8%

1943589 4 1206900

92,6 % 5,7%

1,1

2981141

-0.23%

marochinărie Mărfuri şi 1166014 alte materiale Servicii ale 685505 cantinei Arenda curentă 537291

0,9

-40886

-0,9%

2,8% 2.2%

323753 253339

1,5% 1,2%

2,1

361752 283952

1,3% 1.0

Din tabelul-3 de putem observa că venitul total din vînzări are o tendinţă de creştere absolută de 3302007 lei ceea este foarte bine.Ponderea cea mai mare în totalul venitului o deţine venitul obţinut din comercealizare produselor de marochinărie 92,6%.Ponderea produselor de marochinărie are o scădere nesemnificativă de 0,2% faţă de anul trecut,însă în sumă absolută are o creştere de 2981141 lei faţă de anul precedent ceea ce se apreciază pozitiv.La categoria de mărfuri și alte materiale se observă o scădere neînsemnată de 0.9 %.La fel observăm schimbări pozitive la categoria servicii ale cantinei cu 361752 lei mai mult în 2008 ceea ce este cu 1.3 % procente mai mult de cît anul precedent și la categoria arendei curente ocreștere de 283952 lei mai mult față de anul precedent.Creșterea cifrei de afaceri în 2008 denotă o activitate operațională mai eficientă mai ales pe fonul uzurii înalte a mijloacelor fixe.La majorarea cifrei de afaceri a contribuit nu în ultimul rînd și majorarea coeficientului de reînoire a mijloacelor fixe în comparație cu ieșirile de mijloace fixe.

7

2.3. Canalele de distribuţie În prezent, întreprinderea însăşi îşi decide politica de vînzare: • Vînzarea pe calea încheierii contractelor directe cu diferite întreprinderi şi organizaţii pentru producerea mărfurilor la comandă. Această metodă garantează întreprinderii o piaţă de desfacere; • Vînzarea mărfurilor către clienţi prin comerţul cu amănuntul, folosind magazinele en-detail ca intermediari între producător şi consumatorul final; 2.3.1. Piaţa şi mijloacele de publicitate În condiţiile unei concurenţe avansate, publicitatea ocupă o cotă cît mai extinsă pentru reţinerea consumatorilor actuali şi atragerea altora noi. În prezent SA „Artima” utilizează următoarele metode de promovarea a producţiei: • • • Publicitate prin sursele de informare în masă (radio, TV, presă); Participarea la tîrgurile şi expoziţiile republicane şi internaţionale; Publicaţii în cataloagele locale şi internaţionale. Au fost produse diverse foto prospecte pentru înştiinţarea clienţilor potenţiali la expoziţii şi negocieri(la încheierea contractelor). De asemenea au fost tipărite avize de publicitate în aşa publicaţii, cum ar fi „Независимая Молдова”, „Moldova suverană”, „Деловая газета”, „Revista tineretului”, „Revista panorama”, „Маклер”. Informaţia referitor la produsele oferite şi posibilităţile de colaborare a fost inclusă în cataloagele “Pagini de aur” , “VARO-INFORM” “Kompass” şi altele. Prin aceleaşi metode, întreprinderea prevede să-şi promoveze produsele pe pieţele de desfacere şi în acest an.

2.3.2. Publicitatea şi influenţa asupra vînzărilor Întreprinderea îşi planifică să obţină o reputaţie bună şi recunoaşterea producţiei lansate, pentru care este necesar: • Realizarea unei promovări mai active, care prezintă nu doar produsele, ci şi informaţia despre activitatea întreprinderii; • Alocarea de 1% din totalul vînzărilor pentru realizarea campaniilor publicitare la radio, TV, şi prin intermediul surselor de informare în masă;

8

Plasarea reclamei în regiunile SMI a statelor, pe pieţele cărora se planifică întroducerea produselor întreprinderii;

realizarea şi lansarea unui booklet de format mediu pentru expedierea prin poştă la potenţialii clienţi;

editarea şi lansarea unui catalog cu produsele şi modelele de perspectivă ale întreprinderii, care vor fi prezentate la tîrgurile şi expoziţiile locale şi internaţionale; 2.3.3.Formarea preţurilor, comisioanele Pentru atragerea clienţilor la întreprindere a fost eleborat un sistem flexibil de formare a

preţurilor în dependenţă de formele şi termenii de plată, de asemenea şi de suma contractului, utilizată în vînzarea propriilor produse. La momentul actual, întreprinderea lucrează cu materia primă (de la clientul german), în conformitate cu condiţiile contractului încheiat cu clientul străin.

2.3.4. Cheltuielile comerciale Cheltuielile comerciale se planifică ca procent al costului de producţie comercial al producţiei lansate. Ele includ cheltuielile de marketing, plata serviciilor vamale, plata către alte organizaţii pentru serviciile legate de comercializarea producţiei finite.

Capitolul III Analiza mijlocelor fixe.Structura și analiza activelor
3.1 Caracteristica mijloaceor fixe Caracteristica şi dinamica mijloacelor fixe 9

Studiind anexa 1.(existenţa şi mişcarea activelor pe termen lung)la bilanţul contabil putem spune ca mijloacele fixe în totalul lor au o creştere în anul de gestiune faţă de perioada precedentă cu 688 449 lei dintre care pe baza de maşini,utilaje cu 122,175 lei ; clădiri cu 528 404 sau 3,1%.În perioada de gestiune (anul 2008)ponderea cladirilor in totalul mijloacelor fixe constituie 48,6% iar ponderea utilajelor de producţie 45,94%. Analiza eficienţei utilizării mijloacelor fixe. Prin eficienţă se subînţelege raportul dintre efect şi efort.În cazul mijloacelor fixe în calitate de efect pot să apară indicatorii: -Valoarea producţiei fabricate -Venitul din vînzări Prin urmare putem calcula randamentul mijloacelor fixe,adică cîţi lei producţie fabricată sau venit din vînzări revine la 1 leu de mijloc fix.calculul se efectuiază prin raportul: Volumul producției fabricate/Mijloace fixe. 1.74 = 20894100/11987263(mijloace fixe la valoarea de bilanț) Un alt indicator ce reflectă eficiența poate fi capacitatea mijloacelor fixe,acest indicator este inver proporțional primului : 11987263/20894100 = 0.57 Asfel capacitatea mijloacelor fixe ne arată că penrtu a obține 1 leu de producție fabricată întreprinderea S.A.Artima utizează în procesul de producție 0,57 lei mijloace fixe. În general pentru a releva influența mijloacelor de producție asupra activității întreprinderii se se analizează indicele de creștere a producției fabricate în comparație cu indicile de creștere a mijloacelor fixe active.Pentru o bună funcționare a înteprinderii și o productivitate înaltă,aprimul indice trebuie să fie mai mare de cît al doilea ,iar al doilea mai mare de cît al treilea.

Compararea lor poate fi efectuată în baza datelor obținute mai jos:

Volumul producției fabricate perioada precedenta

24268554 (anul 2008) 20966547 (2007) 10

1.Indicele vol producției fabricate = ----------------------------- = ----------------------------- = 1,07

Mijloace Fixe active (2008) Mijloce fixe active(2007) Mijloce fixe 2008 Mijloce fixe 2007

16412248 16342558

2. Indicile mijloacelor fixe active = ---------------------------------- = --------------- = 1,0

34 611 021 33922572

3. Iindicele mijloacelor Fixe totale = --------------------- = --------------- = 1,02

Din calculul indicilor de mai sus se poate observa că primul indice,indicile de creștere a producției fabricate este mai mare de cît indicile mijloacelor fixe active ceea ce se apreciază pozitiv. Dat fiind faptul că activitatea întreprinderii este influențată de volumul și utilitatea mijloacelor fixe,apare necesitatea analizei mișcării acestora calculînduse următorii 2 indicatori:

Coeficientul de reînoire a Mijloacelor fixe : Mijloace fixe intrate 775 725 ------------------------------------------ = ------------------ = 2,23 % Mijloace fixe la finele perioadei 34 661 021

M.f ieșite 87 276 Coeficientul de ieșire a Mijloace fixe : --------------- = ----------------- = 0,25% Mijloace fixe 34 661 021

Coeficientul de reînoire este mai mare de cît coeficientul de ieșire,ceea ce se apreciază pozitiv fiindcă relevă faptul că mijloacele fixe sunt în creștere pe baza mijloacelor fixe noi intrate. Pentru analiza stării funcționale în practica internațională se utilizează următorii coeficienți: Coeficientul uzurii acumulate: Uzura acumulată 22 623 758 -------------------------------- = --------------------- = 65.36% 11

Mijloace la sfîrșitul perioadei

34 611 021

Coeficientul utilității mijloacelor fixe: 100 – coeficientul uzurii acumulate = 100 – 65,36 = 34.64% În genere se apreciază pozitiv atunci cînd coeficientul utilității este mai mare de cît coeficientul uzurii acumulate.Luînd considerație nivelul înalt de uzură a mijloacelor fixe întreprinderea ”Artima”SA înregistreză un nivel înal al capacității mijloacelor fixe,utilizînd doar 0,57 lei de mijloc fix pentru a obține 1 leu producție fabricată ceeea ce este bine dar, pentru a obține rezutate mai bune în anul viitor întreprindereea are nevoie să marească coeficientul de reînoire și mai ales pe seama mijloacelor fixe active.

3.2 Analiza activelor Analiza verticală activelor Tabel nr. 4 Indicatori Anul precedent 2007 Suma Active materiale 12130775 % 99,2 Anul de gestiune2008 Suma 12584616 % 99,7 Suma +453841 Abaterea % +0,5 12

materiale pe termen lung Active 81375 financiare pe termen lung Alte Total active termen lung Stocuti mărfuri materiale Creanțe termen scurt Investiții termen scurt pe 12220605 de 4027726 și pe 6044056 pe

0,66

32102

0,25

- 49273

- 0.41

100 28 42

12616718 3641489 5878753

100 19,2 31

+396113 -386237 -165303

X -8,8 -11

Mijloace 4213476 bănești Alte active 74088 curente Total active 14359346 curente Total active 26579951

29,3 0,5 100 100

9338252 69743 18928237 31544955

49,3 0,36 100 100

+5124776 -4345 +4568891 +4965004

+20 -0,14 X X

În general majorarea activelor în dinamică se apreciază pozitiv în afara creanțelor. Analizînd tabelul de mai sus putem observa o majorare de 396113 lei a activului pe termen lung față de anul precedent.Ponderea ce mai mare în total active îi revine activelor materiale pe termen lung(99.7%),constituind o majorare de 0,5 % față de anul precedent. În structura activelor circulante,majorări considerabile constatăm la mijloace bănești: cu 5124776 lei mai mult în anul de gestiune,iar stocurile de mărfuri și materiale sau redus cu 8,8% ceea poate fi interpretat ca o consecință al creșterii venitului din activitatea operațională și ca fapt pozitiv.În totalul lor activele circulante înregistrează o creștere de 4568891 lei. Tabelul nr 4 facilitează o analiză mai amplă a activelor din punct de vedere structural în dependență de calculul unor rate și coeficienți. Analiza activelor prin metoda ratelor Tabel nr.4.1 Indicatori Anul 2007 precedent Anul de gestiune Abaterea current 2008 13

Rata imobilizărilor Rata compoziției tehnice

0,45 (45,9%) 0.45

0,39 0.38 0,21

(39,99%)

- 0,06 (-6%) -0.07 +0.12

Rata activelor curente(ponderea 0,09 mijloacelor circulante în totalul activelor)corectată cu rata imobilozărilor Rata activelor circulante Rata activelor perfect lichide 0.54 0.15

0.6 0,29

+0.06 +0.14

Rata imobizărilor ne arată că cota activelor pe termen lung este în descreștere nesimnificativă de 6%,însă cota activelor pe termen lung nu este mai mare de 2/3 în totalul activelor ceea ce se apreciază pozitiv. Rata activelor curente înregistrează o creștere de 12% în anul de gestiune,constituind 21%.Considerăm nivelul dat unul mai eficient de cît cel obținul în 2007. Creșterea ponderii activelor circulante în 2008 în mare parte pe seama activelor perfect lichide este un rezultat al creșterii venitului net și descreșterii imobilizărilor,fiind o performanță foarte bună pe fonul scăderii nesimnificative al compoziției tehnice de 7%. Analiza eficienței utilizării activelor

Capitolul IV Analiza productivității muncii și utilizării timpului de muncă
În contextul relațiilor economiei de piață o atenție deosebită trebuie să se acorde eficienței utilizării factorilor de producție,deoarece atît cantitatea,cît și calitatea lor influențează esențial asupra rezultatelor economico-financiare a întreprinderii în urma activității desfășurate.Actualmente în Republica Moldova, majoritatea resurselor materiale utilizate în sfera 14

productivă sunt costisitoarea și numai resursele umane resursele umane contine să fie nejustificat de ieftine. Forța de muncă este unicul factor important care este capabil să producă valori noi. Concomitent,acest factorjoacă un rol determinant în dirijarea procesului de producție,este creatorul și animatorul mijloacelor de producție.Folosirea rațională a resurselor umane este rezultatul îmbinării justificate a aspectelor cantitative și calitative care presupun respectiv utilizarea lor integrală în procesul de producție. Tabelul 6 Analiza generală a productivității muncii
Indicatori Semne convențional e B Anul 2007 1 19527, 0 382 329 Nm 86,12 Pm Ws Wm 51117, 8 59352, 5 63507,5 +12389,7 75158,2 +15805,7 126,63 84,49 -1,63 124,23 Abaterea(+,-) 2008 2 20894,0 329 -53 278 -51 98,1 84,49 3=2-1 +1367 În % față de anul trecut 4=2/1x100 107,0 86,12

A 1. Volumul producției VPF fabricate 2.Nr.mediu al salariaților Ns 3.Numărul mediu al muncitorilor 4.Ponderea muncitorilor în total salariați 5.Productivitate a medie anuală a unui salariat,lei 6.Productivitate a medie anuală a unui muncitor,lei

Din tabelul-6 rezultă că productivitatea medie anuală a unui salariat sa mojorat cu 1238,97 lei,ceea ce constituie 4.23 % surplus relativ,iar productivitatea medie anuală a unui muncitor înregistrează o creștere absolută 15805,7 lei și 6.63% relativă.Din tabelul sus menționat se observă că ritmul de creștere a volumului producției fabricate este mai mare de cît ritmul sporirii personalului din activitatea de bază,inclusiv la categoria de muncitori,ceea ce arată modificarea pozitivă în ceea ce privește gestionarea personalului întreprinderii.

15

Un compartiment semnificativ al analizei îl constituie aprecierea gradului de stabilitate a personalului întreprinderii care se determină ca raport dintre numărul de salariați care au activat la întreprindere în perioada 01.01.-31.12 a anului de gestine și nnumărul mediu scriptic al salariaților la finele acestui an. Stabilitatea și fluctuația resurselor umane Tabelul 7
Indicator Coeficientul circulației de intrare Coeficientul circulației la ieșire Coeficientul circulației totale 2007 0.35 0,45 0.8 0.81 2008 0,33 0.48 2009 0,11 0.42 0.53 0.01 20082007 -0.02 0.03 20092008 -0.22 0.06 -0.28

Fluctuația forței de muncă reprezintă un fenomen anormal în activitatea unităților de producție,deoarece este determinantă de concedieri fără permisiunea conducerii sau ca urmare încălcării prevederilor contractului colectiv de muncă. Dacă să analizăm datele obținute în tabelul de mai sus,atunci putem spune că circulația muncitorilor sub forma ieșirilor în 2008 este în creștere nesemnificativă față de anul 2007,iar circulația la intrare în scădere.Acesta denotă reducerea nesemnificativă a personalului întreprinderii în 2008 față de anul precedent cu 53 de persoane.Aceste abateri nu au influențat negativ asupra productivitații muncii,ci din contra au majorato.Fluctuația personalului în 2008 a redus numărul de muncitor la un nivel mai eficient în ceea ce privește contribuția fiecărui muncitor asupra rezultatelor activității întreprinderii în 2008.Putem spune că creșterea productivității muncii în 2008 a fost influențată în mare parte de nivelul fluctuației în cît,asigurarea și utilizarea forței de muncă în 2008 a fost una mai justificată de cît în 2007 și oadată cu aceasta rezultatul din activitatea operațională a sporit considerabil.

Balanța timpului de muncă

Tabelul 8
(Om-zile) Indicatori

Muncitori cu plata în acord

Anul de gestiune Pentru toți muncitorii Pentru un muncitor 2008 Abatere 2009 a

Abatere a (+)

16

1.Fondul de timp calendaristic 94962 2.Zile de odihnă 20319 și sărbătoare 3.Fondul de timp maxim disponibil rd.1-rd.2 4.Apsențe de la lucru – total Inclusiv: 4.1concedii anuale 4.2 concedii medicale 4.3 concedii cu acordul conducerii (A) 4.4 lipse 5.Fondul de timp utilizat (rd.3-rd.4) 74643

71313 18424 52889

-23649 -1895 -21754

25957 5284 4487 224 273 48686

20818 6299 3070 1165 85 32071

-5139 +1015 -1417 +941 -188 -16615

Conform datelor din tabel fondul total de timp efectiv utilizat pe parcursul anului 2009 s-a micșorat cu 16615 om-zile. În același timp gradul de utilizare a fondului maxim disponibil sa redus față de nivelul anului trecut de la 65% la 60%.Fondul de timp neutilizat a scăzut cu 5139 zile,dar ponderea lui în fondul de timp maxim disponibil(25957/74643x100) este 34.7% în 2008 ce este mai puțin cu 4.6 % de cît ponderea timpului neutilizat din 2009.Pe fonul scăderii timpului de muncă maxim disponibil cu 21754 zile, situaţia de faţă nu poate fi justificată ca una pozitivă, deoarece numai concediile anuale au provocat o reducere a produselor fabricate în valoare de 464.45 mii lei,iar concediile cu acordul conducerii (A) 430.59 mii lei.

Asigurarea întreprinderii cu personal pe categorii în dinamică Tabelul 9
Categorii de personal Anul 2008 2009 Abaterea absolută A

17

1Nr.mediu scriptic al salariaților –total inclusiv: 1.1personal din activitatea de bază,din care: 1.1.1 muncitori 1.1.2 Conducători și specialiști 1.2personal din activitatea secundară

256 309 300 253 47 9 248 204 44 8 -53 -52 -49 -3 -1

Din tabelul de mai sus se observă că la întreprinderea S.A.Atima în anul 2009 există tendință de micșorare a efectivului de personl față de anul precedent,atît în total,cît și pe fiecare categorie de activitate în parte.În așa mod numărul mediu scriptic al salariaților în total pe întreprindere s-a redus față de anul precedent cu 53 de persoane,inclusiv personalul din activitatea de bază cu cu 52 de persoane.

Aprecierea asigurării relative a întreprinderii cu muncitori Tabelul 9.1 Indicator A 1.Numărul mediu scriptic al muncitorilor 2.Îndeplinirea programului de producție în baza volumului producției fabricate (în %) 73.2 3.Nr.mediu scriptic al muncitorilor recalculat ținînd cont de 149 îndeplinirea programului de producție [(rd.1 x rd.2) : 100] 4.abaterea relativă a muncitorilor(rd.1-rd.3) +55 Persoane 1 204

Analizînd rezultatele obținute, observăm că abaterea absolută din tabelul-9 la categoria muncitori este cu semnul( - ) iar abaterea relativă din tabelul-10 este cu (+) aceeastă situaţie nu poate fi apreciată ca una justificată,deoarece concordanţa dintre necesitatea întreprinderii în muncitori şi volumul producţiei obţinute a influenţat negativ asupra îndeplinirii volumului de producţie planificat. În general productivitatea medie anuală a unui salariat în 2009 constituie 41953,9 mii lei ceea ce este cu 25664,5 mii lei mai puţin de cît productivitatea medie în 2008(67618,4 – 41953,9).Ritmul productivității medii este în descreștere cît si a numarului de salariați .Deși numarul de salariați a scăzut în jur de 50 de persoane ,volumul producției fabricate a zcăzut aproape cu 50 %. 18

Capitolul V Analiza datoriilor
Cel mai răspîndit indicator de analiză a datoriilor întreprinderii este coeficientul de autonomie financiară(K.a.f),care se calculează ca raport dintre capitalul propriu către total pasive.Utilizînd datele din bilanțul contabil,putem calcula acest coeficient pentru anul precedent(2007): 19

24285180/26579951 = 0,91 și pentru anul 2008 : 24275279/31544955 = 0,76 Se consideră optimal coeficientul autonomiei financiare dacă e mai mare de cît 0,5.Deci comparînd acest coeficient din anul 2007 cu cel obținut în 2008 putem observa micșorarea lui cu 0,14 unități zecimale ceea ce a fost influnțat în mare parte de faptul că întreprinderea S.A.Artima a contractat un credit bancar în valoare de 5600000 lei.Cu toate acestea întreprinderea își menține indepenența financiară în proporții optimale.Considerăm coeficientul autonomiei obținut în 2008 unul mai eficient față de anul precedent. Analiza structurală a datoriilor . Datoriile Artima la sfîrșitul perioadei de gestiune constituie 7269676 lei dintre care datoriile pe termen lung au cota 0%,de datoriile în 2008 sunt formate exlusiv din datorii pe termen scurt dintre care ponderea cea mai mare îi revine datoriilor financiare(77.9%).În anul trecut datoriile pe termen lung au constituit 721824 lei din care datoriile privind impozitul pe venit 582 300 lei și alte datorii calculate 139 524 lei.observăm ca în anul de gestiune datoriile pe termen lung lipsesc ceea ce este pozitiv.La fel observăm că s-au redus datoriile privind facturile comerciale cu 159079 lei(736 587 – 577 508).Datoriile pe termen scurt calculate constituie în anul 2008 1020417 lei ,cu 761863 lei mai mult față de anul precedent.Modificări în structura datoriilor calculate observăm la compartimentul datoriilor față de personal cu o creștere absolută de 166363 lei(685179-518816) față de anul precedent și la datoriile privind asigurările avem o creștere de 87416 lei. În general datoriile în totalul lor au o creștere esențială pe baza datoriilor financiare și anume a creditelor bancare în valoare de 5600000 lei care,practic nu au existat în anul precedent.

Capitolul VI Resursele și rezultatele financiare,modul formării și repartizării lor
5.1 Analiza capitalui propriu.

Din raportul privind fluxul capitalului propriu putem observa ca la finele anului de gestiune curente capitalul propriu al întreprinderii S.A. Artima constituie 24275279 lei și este cu 9901 lei 20

mai mic de cît cel din anul precedent.Totodată rezervele întreprinderii în anul curent au crescut cu 2113632 lei față de anul precedent și constituie 16568415 lei,din care rezervele prevăzute de statut au o pondere cea mai mare în totalul lor și costituie 10732671 ceea ce este cu 1853350 lei mai mult față de anul precedent.Fondul altor rezerve a rămas la acelaș nivel în anul curent și costituie 5534729 lei.Profitul nerepartizat constituie 1578637 lei,ceea ce este cu 1511784 lei mai puțin față de anul precedent.În grneral micșorarea profitului net se apreciază negativ,însă întreprinderea și-a marit zervele în anul de gestiune și pe seama lor prctic a reușit să mențină capitalul propriu la același nivel față de anul precedent. Capitalul statutar a rămas neschimbat față de anul trecut și constitue 6739976 lei. Pentru o analiză mai amplă a capitalului propriu este necesar de determinat capacitatea de manevrare a capitalului propriu(K.m.c.p.).Acest indicator reflectă cota mijloacelor proprii care nu sunt imobilizate în activele pe termen lung.Știind valoare activelor nete curente sau a fondului de rulment(18928237-7269676=11658561),aflăm coeficientul de manevrare prin raportarea către capitalul propriu: 11658561/24275279=0.48 Deci rezultatul obținut arătă că 48% din mijloacele proprii se află în circuitul economic al întreprinderii,ceea ce permite utilizarea lor pentru finanțarea activității curente doar în această limită.Asfel comparînd acest coeficient cu cel obținut în anul trecut(0.52), putem spune că gradul de flexibilitate a folosirii capitalului propriu s-a redus nesimnificativ(-0.4).Luînd în cosiderație cauzele care au generat micșorarea coeficientului nominalizat mai sus(reducerea fondului de rulment cu 1127838 lei,reducerea profitului nerepartizat cu -1624620=1465801-3090421 și creșterea pasivelor curente pe seama creditului bancar contractat)doar cu 4 puncte procentuale față de același coeficient al anului trecut,situația în cauză poate fi caracterizată ca una bună.

5.2. Analiza cheltuielilor și consumurilor În condițiile economiei de piață obținerea veniturilor maxime cu consumuri și cheltuieli minime este scopul de bază al fiecărui agent economic. Cerințele pieței sunt destul de dure,ceea ce necesită respectarea unei concordanțe întemeiate cu prețurile la produsele finite și eforturile depuse în activitățile desfășurate.În așa fel trebuiee este necesară argumentarea judicioasă a structurii tuturor consumurilor și cheltuielilor pe care pe care le suportă întreprinderea în parte pentru obținerea unor venituri accesibile. 21

Analiza cheltuielilor și consumurilor Tabelul-10 Indicatori A 1.Cheltuieli ale activității operaționaletotal,inclusiv: 1.1.Costul vînzărilor 2.1.Cheltuieli comerciale 3.1.Cheltuieli generale și administrative 4.1.Alte cheltuieli operaționale 2.Cheltuieli ale activității de investiții 3.Cheltuieli ale activității financiare 4.Pierderi excepționale 5.Total cheltuieli Anul precedent Suma % 1 2 2022734 93.6 4 62,2 1344933 8 1.6 359036 5538351 4 880619 59742 1317465 2160455 1 0.2 6.1 100 1415362 233 4523082 28182890 16.0 100 5.0 +534743 -59509 +3205617 +6578339 1 -0.2 +9.9 X 25.6 247706 5522398 0.87 19.59 -111330 -15953 -0.7 -6.01 Anul de gestiune Suma % 3 4 23659575 83.9 Abaterea(+,-) Suma % 5=3-1 6=4-2 +3432231 -9.7

16474109

58.45

+3024771

-3.7

Analiza structurii cheltuielilor întreprinderii pe feluri de activități în dinamică În baza datelor din tabel putem constata că la întreprinderea S.A.Artima sa înregistrat o tendință de creștere a cheltuielilor totale comparativ cu anul precedent de la 21604551 la 28182890 lei sau cu 6578339 lei(28182890 – 21604551).Această abatere a fost influențată de majorarea cheltuielilor activității operaționale cu 3432231 lei și celor din activitatea neoperațională(cheltuieli financiare) cu 3205617 lei.Totodată ponderea cheltuielilor operaționale în totalul cheltuielilor în anul de gestiune a scăzut cu 9.7% față de anul precedent,însă în sumă absolută au o creștere de 3432231 lei.La rîndul său cheltuielile generale și administrative au o tendință de scădere absolută în valoare de 15953 lei față de anul trecut și scăderi în pondere de 6.01%.

22

5.3Analiza structurii costului producției Tabelul.11 Anul 2008 Denumirea elementelor de consumuri Suma Anul precedent Abaterea Suma % 5= 1-3 6=2-4 1583223 3.3 195294 -1.5 -65300 -2.2

% 2 22.9 11.9 8.6 41.7 14.6 11.2 3.3 100

Suma 3 3903674 2669668 2142413 8389747 2723793 2286088 437705 19829295

% 4 19.6 13.46 10.8 42.3 13.7 11.5 2.2 100

A 1 1.Consumuri de materiale 5486897 1.1.Consumuri și 2864962 cheltuieli aferente serviciilor prestate de terți 2077113 1.2.Alte consumuri 2.Consumuri privind 9968783 retribuirea muncii 3.Consumuri indirecte 3500389 de : 3.1producție,inclusiv : pentru asigurările sociale 2691571 și medicale 3.2 uzura activelor pe 808818 termen lung 23898144 4.Costul producțieitotal(consumuri și cheltuieli)(rd.1+rd.2+rd.3)

1579036 -0.6 776596 405483 371113 0.9 -0.3 1.1

4068849 X

Tabelul-11 ne arată că ponderea ce mai mare de consumuri îi revine consumurilor de materiale.În genere consumurile din anul 2008 au o creștere absolută față de anul 2009 cu 4068849 lei.La fel observăm că consumurile aferente serviciilor prestate de terți rămîn a fi destul de costisitoare deși s-au redus cu 65300lei.

5.4.Analiza activității operaționale Tabelul.12 Indicator Anul curent 2008 Anul 2007 precedent Rata Abaterea Abaterea creşterii Suma % faţă de 2-4 3-5 anul precedent 23

1

2

3 % 100%

4

5 % 100%

6

7

8

Total venit al activităţii operaţionale, inclusiv din: Produse de marochinărie Mărfuri şi alte materiale Servicii ale cantinei Arenda curentă

2426855 4 2241703 5 1166014 685505 537291

2096654 7

1,5

3302007

X

92,37 % 4,8% 2,8% 2.2%

1943589 4 1206900 323753 253339

92,6 % 5,7% 1,5% 1,2%

1,1 0,9 2,1

2981141 -40886 361752 283952

-0.23% -0,9% 1,3% 1.0

Din tabelul de mai sus putem observa că venitul total din vînzări are o tendinţă de creştere absolută de 3302007 lei ceea este foarte bine.Ponderea cea mai mare în totalul venitului o deţine venitul obţinut din comercealizare produselor de marochinărie 92,6%.Ponderea produselor de marochinărie are o scădere nesemnificativă de 0,2% faţă de anul trecut,însă în sumă absolută are o creştere de 2981141 lei faţă de anul precedent ceea ce se apreciază pozitiv. Activitatea financiară Tabelul.13 Indicatori Venituri –toatal Diferențe de curs valutar Cheltuieli din activiateta financiară- total Privind difernța de curs valutar 4523082 Perioada de gestiune 4232735 4232735 4523082 1317465 1317465 3205617 3205617 Perioada precedentă Abaterea(+,-) 1153224 1153224 3079511 3079511

Venitul din activitatea financiară este format exclusiv din venitul obținut privind diferențele de curs valutar si au o creștere absolută de 3079511 lei (4232735-1153224) față de anul precedent. 24

Cheltuielile activității financiare au același mod de formare adică,din difernța de curs valutar și la fel ca și veniturile sunt în creștere,de 3205617 lei.Din tabelul de mai este evident ca cheltuielile activității financiare în 2008 au un ritm de creștere mai mare de cît veniturile activității financiare ceea ce a provocat pierderi de 290347 lei.Trebuie menționat faptul că toate cheltuielile și veniturile a activității financiare sunt generate din diferența de curs,dat fiind faptul că peste 90% producției fabricate este destinată exportului,pierderile date au avut un caracter inprevizibil și au fost inevitabile.

Activitatea de investiții Tabelul.14 Indicatori Venituri total,inclusiv: Din ieșirea activelor materiale pe termen lung Dobînzi Ieșirea activelor financiare pe termen lung Ecartul de reevaluare a activelor pe termen lung ieșite Alte venituri Cheltuieli din activitatea de investiții-Total 233 Anul de gestiune 73093 24317 48776 Perioada precedentă 2848183 2672917 92621 50000 20881 11764 59742 -59509 Abaterea(+,-) -2775090 -2648600 -43845

Din tabelul de mai sus putem observa că venitul din activitatea de investiții s-a redus cu 2775090 lei față de anul precedent.În perioada precedentă ponderea cea mai mare a veniturilor din activitatea de investiții a fost în baza ieșirii activelor materiale pe termen lung,iar în anul 2008 venitul din dobînzi.Cheltuielile în anul trecut al activității de investiții sunt de 59509 lei,iar în 2007 doar 233 lei.

25

5.5Rezultatele financiare și analiza lor Tabelul.14 Nr 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Indicatori Venit din vînzări Costul vînzărilor Profit brut(1-2) Alte venituri opraționale Cheltuieli comerciale Cheltuieli generale și administrative Alte cheltuieli operaționale Rezultat din activitatea operațională(profit) (3+4-5+6+7) Rezultat din activitatea de investiții Rezultat din avtivitatea financiară Rezultat din activitatea economico-financiară(8+9+10) Rezultat excepțional profit pînă la impozitare Cheltuieli privind impozitul pe venit Profitul net Anul precedent 20966547 13449338 7517209 340748 359036 5538351 880619 1079951 2788441 -164241 3704151 Anul de gestiune(2008) 24268554 16474109 7794445 725947 247706 5522398 1415362 1334926 72860 -290347 1117439 Abaterea +3302007 +3024771 +277236 +385199 -111330 -15953 +534743 +254975 -2715581 -126106 -2586712

3704151 613730 3090421

1117439 -461198 1578637

-2586712

-1511784

Se cunoaște că venitul din vînzări este principala sursă de finanțare din activitatea întreprinderii,iar cheltuielile operaționale sunt caategoriile de cheltuieli care cel mai mult influențeazăasupra diminuării profitului net.Deaceea întreprinderea trebuie să tindă spre micsorarea cheltuielilor operaționale și majorarea venitului. Din tabelul de mai sus observăm o tendință de scădere a profitului net în anul 2008 de la 3090421 la 1578637.Această scădere a fost influențată în primul rînd de diminuarea rezultatului la categoria de investiții cu 2715581 lei(2788441 – 72860) și a rezultatului din activitatea financiară cu126196 (290347 – 164241).Rezultate pozitive se observă în urma activității operaționale,cu creștere absolută față de anul trecut cu 254975

26

Tabelul.16

Analiza structurală a profitului pînă la impozitare Anul precedent Suma % 1079951 29.15 2788441 -164241 3704151 100 75.27 2008 Suma 1334926 72860 -290347 1117439 100 % 119.46 6.52 Abaterea Suma 254975 -2715581 -126106 -2586712 X % +90.3 -68,75

Indicatori 1.Rezultat din activitatea operațională 2.Rezultat din activitatea de investiții 3.Rezultat din activitatea financiară 4.profit pînă la impozitatare

Rezultatul operațional ca factor principal de influență trebuie să dețină în jur de 80% din profitul pînă la impozitare.Deci analizînd tabelul-16, observăm că profitul pînă la impozitare a scăzut față de anul trecut cu 2586712 lei,dar rezultatul din activiatea operațională a crescut în pondere,contribuind cu peste 90% la formarea profitului pînă la impozitare.Luînd în cosiderație faptul că întreprinderea Artima este una cu gen de activitate productiv,rezultatul operațional obținut este foarte bun.

5.6 Analiza rentabilității Pentru o analiză a rezultatelor întreprinderii în practica economică se calculează indicatorul relativ al eficienței activității economice care se exprimă ca raport dintre rezultatul financiar și rezultatele activității economice.Acest indicator poartă denumirea de rentabilitate. Se deosebesc trei grupe de indicatori ai rentabilității : 1.Rentabilitatea produsului 27

2.Rentabilitatea producției 3.Rentabilitatea investițiilor În genere rentabilitatea de pinde de următorii factori : • • • • • • • • Micșorarea cheltuielilor Sporirea calității Îmbunătățirea folosirii mijloacelor fixe Perfecționarea organizării și dirijării producției Componența activelor Micșorarea pirderilor Perfecționarea managmentului producției Perfecționarea managmentului financiar

Pentru analiza acestor indicator se întocmește următorul table Tabelul.18
Indicatori Rentabilitatea economică a activelor Rentabilitatea financiară Rentabilitatea producției comercializte Rentabilitatea vînzărilor Anul precedent Anul de gestiune 2008 Rentabilitatea producției 13.9 3.5 0.12 0.06 Abaterea Valoarea optimală 1 - 10

Rentabilitatea produsului 0.08 0.081 35.8 32.1 25 – 50

Datele din tabelul -18 arată că rentabilitatea economică a activelor a scăzut cu aproape 10% față de anul trecut.Abaterea dată a fost influnțată în primul rînd de ieșirea activelor pe termen lung în 2007 în valoare de 2672917 lei astfel micșorînd componența actvelor totale.Dar indicatorul de rentabilitate a activelor obținul în 2008 este unul mai eficient fiindcă se încadrează în intervalul optim de la 1 pînă la 10.Acesta vorbește de faptul că în 2008 întreprinderea ArtimaS.A dispune de o structură mai eficientă a activelor și efortul pentru o bținerea profitului global a fost în 2008 mai bine argumentat din perspectiva gestionării activelor. Dacă să analizăm rentabilitatea financiară obținută de întreprindere,atunci abaterea negativă față de anul trecut este determinată în primul rînd de micșorarea profituluii net,în timp ce

28

capitalul propriu a rămas practic la același nivel ceea ce vorbește de faptul că la o unitate de capital propriu existent sau folosit de întreprindere îi revine mult mai puțin de cît în anul trecut. La rentabilitatea producției comercializate observăm o creștere nesemnificativă de la 0,08 la 0,081 ceea ce vorbește de faptul că costul producției în raport cu profitul de la activitatea operațională este mai efiicient de cît cel din anul trecut,deși el a avut o creștere cosdiderabilă față de anul trecut el a fost argumentat prin creșterea profitului operațional. Rentabilitatea vînzărilor înregistrează o reducere față de anul precedent dar se încadrează în intervalul optim de la 25 pînă la 50. În general întreprinderea a obținut o scădere la nivelul profitului net,însă aceasta după cum am oservat mai sus a fost pe seama comercializării unor active pe termen lung.Rezultatul operațional obținul în 2008 este de fapt cel care relevă statea activității întreprinderii și se consideră fața întreprinderii.După cum am văzut rezultatul operațional oținut în 2008 este unul bun,rămîne doar ca întreprinderea Artima S.A să-l majoreze în viitor.

Concluzie În prezentul raport au fost au fost examinați indicatorii principali ai activității întrprinderii Artima S.A în domeniul gestiunii economico-financiare.Raportul este efectuat în scopul familiarizării cu direcțiile de bază a activității Artima S.A și pe baza acesteia de a înbina

29

cunoștințele academice obținute cu cele practice,dar și adîncirea lor pentru a obținere unor abilități analitice în domeniul managmentului financiar. Deci în urma sdudierii bilanțului contabil (anexa 3)și a raportului financiar putem spune că întreprinderea Artima S.A este una cu gen de activitate productiv.Vînzarea produselor pe piața externă ocupă peste 90%. În urma studierii activelor putem spune că întreprinderea dispune de utilaj cu uzura de peste 60%,dar întreprinderea întreprinde masuri reale pentru reînoirea mijloacelor fixe,ceea ce am putut concluziona din faptul că coeficientul de reînoire este mai mare de cît cel de ieșire a mijloacelor fixe. Studierea atît de amănunțită a mijloacelor fixe a fost efectuată din cauză că:pentru o întreprindere din sfera productivă utilizarea corectă și eficientă a mijloacelor fixe joacă un rol de bază și în mare parte deteremină rezultatele și productivitatea întreprinderii. La fel a fost analizată eficiența utilizării timpului de muncă și productivitatea muncii în dinamică pentru anii 2008-2009.Din analiza la acest capitol putem spune că și-a micșorat considerabil efectivul de muncitori cît și a salariaților,fapt ce a dus la rezultate nefavorabile la general putem spune că cu fiecare micșorarea a numărului muncitorilor cu 50 persoane a dus la scăderea cu 25664,5 mii lei a productivității muncii.Faptul dat a influențat negativ asupra activității întreprinderii.Pentru redresarea situației întreprinderea trebuie să întreprindă măsuri pentru asigurarea cu resurse umane necesare la nivel cantitativ și mai ales calitativ. La analiza rezultatelor din activitatea economico-financiară a fost utizat raportul financiar anexat la bilanțul contabil pentru anii 2008,2007.Analizînd acest compartiment s-a costat o reducere în dinamică a profitului net cu menționarea cauzelor respective,rezultatului operațional acordînduse o atenție mai mare și anume:volumul vînzărilor din activitatea operațională este în creștere considerabilă față de anul 2008 cu 3302007 lei și poderea ce mai mare o ocupă venitul de la comercializarea produselor de marochinărie 97.37% . Raportul se închee cu analiza renatabilității unde au fost înregistrate rezultate bune în general. În urma studiului a fost utilizată literatura de specialitate și mai multe surse de informații care sunt anexate la raport.

30

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful