You are on page 1of 16

PIERWSZA BEZPATNA GAZETA REGIONALNA

od 2006 r.
Kdzierzyn-Kole

CZYTAJ OBOWIZKOWO
Biece
i archiwalne
numery

Racibrz

Wodzisaw lski

DWUTYGODNIK | ISSN: 2080-3664 | rok XI | 20 kwietnia 2016 | Nr 8 (209)

Pene wydanie na:

GazetaInformator.pl

WODZISAW LSKI SAMORZD

REGION EKOLOGIA

Trudna sytuacja w szpitalach


czy nowa dyrektor sprosta wyzwaniu?

Fot. Justyna Koniszewska

Czy szpital w Wodzisawiu i Rydutowach utrzyma kontrakt z NFZ na


dotychczasowym poziomie? Czy uda si uratowa oddziay, na ktrych
brakuje lekarzy?
KATARZYNA KRENTUSZ

Spotkanie, podczas ktrego poruszono temat problemw PP ZOZ, rozpoczo si


od przedstawienia osoby nowej dyrektor szpitali, Doroty
Kowalskiej. Dorota Kowalska
z wyksztacenia jest prawnikiem. Ukoczya rwnie
studia podyplomowe m.in.
w zakresie zarzdzania placwkami suby zdrowia czy
w zakresie zarzdzania nieruchomociami. Co jednak najwaniejsze, ma wieloletnie
dowiadczenie w zarzdzaniu
publicznymi i niepublicznymi
jednostkami suby zdrowia.
Doradc nowej dyrektor
bdzie dr hab. nauk ekonomicznych i prof. nadzw. w Katedrze Zarzdzania Wyszej
Szkoy Biznesu w Dbrowie
Grniczej, Barbara Piontek.
Wczeniejsza zmiana na
stanowisku dyrektora jest
konsekwencj porozumienia
zawartego z zarzdem powiatu przez wczesn szefow
PP ZOZ, Boen Capek, ktra
swoj funkcj przestaa peni
6 kwietnia.
Przed now dyrekcj stoi
teraz szereg niecierpicych
zwoki wyzwa. Aby zapewni
pynno nansow PP ZOZ,
zarzd Starostwa Powiatowego zobowiza si zabezpieczy
rodki nansowe w postaci
2,5 mln z na biec dziaalno szpitali. Nowa dyrektor
zadecydowaa rwnie o przeprowadzeniu audytu nansowego, infrastrukturalnego, organizacyjnego i personalnego,
niezbdnego do podejmowania
dalszych dziaa naprawczych.
Priorytetowo szpital musi
sobie poradzi rwnie z brakami kadrowymi. W zwizku

GazetaInformator.pl

Pozytywnie nastawiona do nowej pracy dyrektor Dorota


Kowalska zapewnia ze swojej strony o penym otwarciu
i transparentnoci jej dziaania.
z wypowiedzeniami zoonymi przez lekarzy, ogoszono ju
konkursy na zwolnione stanowiska.
Z danych na koniec lutego wynika rwnie, e obecny
dug szpitala wynosi 38 mln
710 tys. z. Przy takim wyniku
nansowym nie moemy sobie
pozwoli na adne uchybienie.
Tutaj kada zotwka na pewno
bdzie pi razy przemylana,
zanim zostanie wydana - mwi
Dorota Kowalska.
Aktualnie najwikszym i
najwaniejszym wyzwaniem
dla PP ZOZ jest przygotowanie
do nowego kontraktowania z
NFZ: Plan nansowy jest zawarty do 30 czerwca 2016 roku i czekamy na dalsze decyzje.
(...) Jeeli NFZ ogosi konkurs,
szpital musi by przygotowany do przystpienia do niego i

utrzymania kontraktu przynajmniej na tym poziomie, ktry


by dotychczas wyjania nowa dyrektor.
Dopki dyrektor Kowalska
nie przedstawi swojej koncepcji funkcjonowania szpitali, nie
zapadn jednak adne decyzje, rwnie ta dotyczca bloku
operacyjnego: Wstrzymalimy si z t decyzj, poniewa
nie chcielimy zamyka drogi
nowej dyrekcji i jej pomysom.
Tym bardziej, e sami lekarze
wnosili swoje zastrzeenia, co
do tej koncepcji w tym umiejscowieniu powiedzia wicestarosta Grzegorz Kamiski.
Mamy bardzo mao czasu i dlatego to bdzie jedna z
pierwszych decyzji, ktre bd podjte w najbliszym czasie zapewnia z kolei Dorota
Kowalska.

Czy obecna dyrektor wemie udzia w przyszym konkursie na stanowisko szefowej PP ZOZ? Po zapoznaniu
si z sytuacj na pewno przeka wszystkie informacje...
Natomiast sytuacja jest naprawd bardzo trudna odpowiedziaa Dorota Kowalska. Jak jednoczenie jednak
zapewnia, jej celem ma by
nie tylko poprawienie systemu funkcjonowania obecnego stanu rzeczy, ale take - zapewnienie opieki medycznej
na jak najwyszym poziomie.
Prosimy mieszkacw,
wadze powiatu i cay personel medyczny o czas. Nie jestemy Coppereldem i nie
wycigniemy dobrych wynikw z kapelusza. Po prostu
trzeba je wypracowa. (...)
Wierzymy, e ten szpital da
si uratowa, chocia czasem
czowiek jest przeraony tym,

Z danych na koniec lutego wynika


rwnie, e obecny dug szpitala
wynosi 38

mln
710 tys. z,

przy dugu wymagalnym wynoszcym 8

mln
676 tys. z

co zastaje. Jestemy jednak


nastawieni bardzo pozytywnie i zrobimy wszystko, co w
naszej mocy, eby Wodzisaw
by dumny ze szpitala - podsumowaa Barbara Piontek.

Ocjalne otwarcie jazu na rzece


Suminie w Ndzy
Niezwykle istotna dla mieszkacw gminy Ndza
inwestycja w kocu doczekaa si realizacji.
Czytaj wicej str. 7

WODZISAW LSKI POLICJA

MIER NA DRODZE!
PRZEJECHA PO
LECYM MCZYNIE
mier na miejscu ponis
45-letni pieszy, po ktrym
przejecha kierowca samochodu osobowego marki Renault.
Tragiczny w skutkach wypadek mia miejsce w sobot,
9 kwietnia, ok. godz. 20:30
na ul. Modzieowej w Wodzisawiu l. Jadcy od ulicy Pszowskiej w kierunku Syryni kierujcy samochodem
marki kia, zauway lecego
na przeciwnym pasie ruchu
mczyzn. Chcc udzieli mu
pomocy, zatrzyma si, ale w
tym samym momencie spostrzeg, e pasem, na ktrym
ley czowiek, zblia si samochd. Mczyzna chcc ostrzec

kierujcego, dawa mu sygnay


wietlne, jednake ten le odczyta jego intencje i przejecha
po lecym, po czym odjecha z
miejsca relacjonuje przebieg
tego dramatycznego zdarzenia
wodzisawska policja.
45-letniego pieszego, mimo prb reanimacji, nie udao
si uratowa. Kilkadziesit minut pniej do komendy zgosi
si 45-letni kierowca renault,
ktry uciek wczeniej z miejsca zdarzenia. Mczyzna by
trzewy.
ledczy wyjaniaj dokadne przyczyny i okolicznoci tego zdarzenia.
KK

WODZISAW LSKI KOMUNIKACJA

POCIG DO DWCH
KEK
W Wodzisawiu lskim
ruszy przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy centrum przesiadkowego.
Do 28 kwietnia chtne rmy mog skada swoje oferty przetargowe dla zadania
Opracowanie dokumentacji
projektowej dla budowy centrum przesiadkowego oraz
drg rowerowych w ramach
zadania inwestycyjnego...
Przysze centrum przesiadkowe w Wodzisawiu lskim
ma by ulokowane przy dworcu PKP, ktrego budynek zosta
zakupiony przez miasto. Centrum przesiadkowe obsugiwa
bdzie komunikacj rowerow,
kolejow oraz autobusow. Kolejnym etapem prac ma by bu-

dowa cigu pieszego czcego


ulic Popiecha z Rodzinnym
Parkiem Rozrywki Trzy Wzgrza w wyniku realizacji tego
zadania mieszkacy strefy centrum zyskaj szybkie poczenie pieszo-rowerowe z Rodzinnym Parkiem Rozrywki.
Zgodnie ze specykacj zamwienia ma take powsta
trasa czca ul. Jana Pawa
II, przez 26 Marca, ul. Kubsza
i ul. Minorytw a do ul. Popiecha. Wraz z pojawieniem
si w miecie nowych cigw
rowerowych przewidziano take budow stacji rowerowych.
Wyoniona w przetargu rma
na wykonanie zadania bdzie
miaa czas do 14 padziernika.
KK

R E K L A M A

Nowy oddzia
w Wodzisawiu l.

terminale patnicze
kasy fiskalne
mobilne kasy
i drukarki skalne

16
ulica w. Jana Wodzisaw
l. ul. w. Jana 16, tel. 32 440 89 88
Racibrz, ul. Klasztorna 12, softib.pl, tel. 32 415 98 18
Kdzierzyn-Kole, ul. W. Planetorza 9/2, 77 482 67 47

2 Wiadomoci

20 kwietnia 2016, nr 8 (209)

<< GazetaInformator.pl

WODZISAW LSKI MOTORYZACJA

Feralny STOP na ulicy Jastrzbskiej?


Fot. Justyna Koniszewska

Przez jednych kierowcw niezauwaany, przez drugich niewaciciwie interpretowany i w kocu przez jeszcze
innych odczytywany waciwie. Znak STOPu obok (!) ul. Jastrzbskiej myli kierowcw?
katarzyna krentusz

Do naszej redakcji zwrci si kierowca, ktry, jak


sam przyznaje, cho nieczsto przejeda ul. Jastrzbsk w stron Wodzisawia l.,
zawsze zatrzymywa si przy
znaku z napisem STOP.
Chodzi o znak ustawiony na
wysokoi ZSP nr 2, przed
oznakowanym przejciem dla
pieszych.
Cho STOP na gwnej
drodze wydaje mi si absurdalny, znajduje si on przecie waciwie idealnie na
wprost kierowcw nadjedajcych od strony Jastrzbia.
Ja wiem, e po prawej stronie mona zauway rwnie
boczn drog, ale z racji tego,
e nie wiem, jak mam interpretowa znak, zawsze staram si przynajmniej zwolni i ewentualnie mc ustpi
pierwszestwa kierowcom
nadjedajcym z prawej. To z
kolei, wiem i widz, denerwuje innych kierujcych, jadcych za mn! Chciabym wic
raz na zawsze rozwia swoje
wtpliwoci, co do tego, do

Znak STOP odwrcony w ten sposb ma budzi wtpliwoci przejedajcych


ul. Jastrzbsk, spostrzegawczych kierowcw.
ktrej z drg odnosi si znak
- poinformowa nas pragncy
zachowa anonimowo czytelnik.
Sprawdzilimy wic oznakowanie miejsca, o ktrym
mowa. Zachowania przeje-

dajcym tam kierowcw


mona jednak interpretowa
rnie.
Zdecydowana wikszo
z nich przejeda nie zwaajc na znaku STOPu. Sdzc
po tablicach rejestracyjnych,

s to w znaczej mierze osoby


zamieszkae/zameldowane na
terenie powiatu wodzisawskiego, ktre najprawdopodobniej wiedz, i tu za
przystankiem autobusowym
znajduje si boczna droga,

KOMENTARZ NA GORCO
kom. Marta Pydych
Specjalista Jednoosobowego
Stanowiska ds. Prasowo-Informacyjnych
(...) na miejsce ustawionego znaku uda si policjant
z Wydziau Ruchu Drogowego, ktry ustali, e znak
STOP (...) jest ustawiony w
sposb prawidowy i dotyczy
si on drogi bocznej, a nie
ulicy Jastrzbskiej. To, e jest
on zwrcony nieco take w
stron gwnej drogi, wiadczy o tym, e ta boczna droga
jest nieco pochya i, aby znak
by widoczny dla uytkowni-

kw z niej wyjedajcych,
musia by tak ustawiony.
Aby rozwiza jednak problem mieszkacw, policjanci zwrcili si ju do zarzdcy
drg z prob o bardziej precyzyjne ustawienie znaku lub
zmian organizacji ruchu.
Jakie rozwizanie dla feralnego oznakowania znajdzie zarzdca drogi, dowiemy si pewnie ju niebawem.
Tymczasem, moemy potwierdzi, ul. Jastrzbska
jest drog gwn i kierowcy
mog mija znak bez obaw o
mandat.

do ktrej wanie ma odnosi si znak. Sporo kierowcw


(mniej lub bardziej) zwalnia
w miejscu STOPu, co jednak
moemy tumaczy rwnie
bliskoci szkoy i przejcia
dla pieszych. Kierujcy, ktrzy
zatrzymuj si w tym miejscu,
nalee wic bd raczej do
mniejszoci.

Czy jednak oznakowanie


drogi powinno budzi czyjekolwiek wtpliwoci? Szczeglnie, e ruch na ul. Jastrzbskiej jest raczej spory.
O komentarz dot. kontrowersyjnego oznakowania poprosilimy Komend Powiatow
Policji w Wodzisawiu lskim.

WODZISAW LSKI BIZNES

Szpitale w Wodzisawiu i Rydutowach bd miay nowe karetki?

PREZES FIRMY PREVAC NOMINOWANY


DO PRESTIOWEJ NAGRODY
Fot. Justyna Koniszewska

REGION ZDROWIE

Fot. pl.freeimages.com

Starosta Wodzisawski zwrci si do gmin powiatu o udzielenie wsparcia


finansowego na zakup nowych karetek dla pogotowia ratunkowego
w Rydutowach i Wodzisawiu lskim.

Trudna sytuacja PPZOZ


nie pozwala na zakup
nowej karetki zarzd
powiatu liczy wic na
wsparcie ze strony gmin.
Pogotowie ratunkowe w
Wodzisawiu lskim i Rydu-

towach dysponuje w sumie


12 samochodami sanitarnymi. Ich obecny stan pozostawia jednak wiele do yczenia:
- Tabor pogotowia jest do
mocno wysuony i wyeksploatowany. Najstarszy ambulans pochodzi z 1995 roku,
a wikszo samochodw ma
przebieg 300-400 tys. km, co
niekorzystnie wpywa na poziom udzielanych wiadcze
medycznych oferowanym naszym mieszkacom tumaczy wicestarosta, Grzegorz
Kamiski.
Na dzie dzisiejszy, trudna sytuacja finansowa w
PPZOZ nie pozwala na zakup
nowej karetki, ktrej koszt
wynosi nawet ponad 400
Zesp redakcyjny: Pawe Strzelczyk, Magdalena Kubina
Katarzyna Solarz, Katarzyna Krentusz
Iwona Cybulska, Justyna Koniszewska, Krystyna Stanik
Skad: Bartomiej Mielnik, Agnieszka Subocz
Dzia grafiki i reklamy:

Redakcje:
47-200 Kdzierzyn-Kole
ul. W. Planetorza 9/2
tel. 77 482 67 47, 533 327 477, 502 21 31 22
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12
44-300 Wodzisaw, ul. w. Jana 16
Redaktor naczelny: Ireneusz Burek

W S P P R A C A

Katarzyna Wgrzyk: 533 367 799


katarzyna.wegrzyk@gazetainformator.pl
Dominika Rudzka: 797 593 747
dominika.rudzka@gazetainformator.pl
Martyna Terka-Cebula 533 355 277
martyna.cebula@raciborskiemedia.pl

tys. zotych. Majc jednak na


uwadze dobro mieszkacw,
starosta zwrci si do gmin
powiatu o udzielenie wsparcia finansowego na zakup
nowych samochodw sanitarnych dla pogotowia ratunkowego w Rydutowach i Wodzisawiu lskim.
Poparcie dla tej inicjatywy
wyrazili ju radni Wodzisawia lskiego, ktrzy podczas
sesji Rady Miasta zdecydowali o przekazaniu na ten cel 50
tys. zotych. Czy wsparcie pozostaych gmin pozwoli na zakup nowych karetek? O tym
przekonamy si pewnie ju
niebawem.
kk

Wydawca:
Raciborskie Media
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12
www.raciborskiemedia.pl
biuro@raciborskiemedia.pl
ISSN: 2080-3664
Druk: POLSKAPRESSE.Sp. z o. o.
Sosnowiec
Nakad: 10 000 egz.

Marzena Ruczaj: 533 362 362


marzena.ruczaj@raciborskiemedia.pl
Aleksandra Krasek: 533 399 344
aleksandra.krasek@gazetainformator.pl

Wszystkie prawa autorskie do opracowa


graficznych i reklam zastrzeone.

Marta Nabrdalik: 733 755 866


marta.nabrdalik@gazetainformator.pl

R E D A K C Y J N A

Pierwszy
portal w regionie

Do nagrody Polskiej Rady Biznesu im. Jana Wejcherta


w kategorii Wizja i Innowacje Andreas Glenz zosta
nominowany dziki Izbie Gospodarczej w Wodzisawiu
lskim. Zwycizcy tegorocznej edycji Nagrody zostan
ogoszeni 16 maja 2016 roku podczas uroczystej Gali, ktra
transmitowana bdzie na ywo przez telewizj TVN24 i
TVN24 BiS, a take w internecie na stronach portalu Onet.
pl. Na zdjciu Andreas Glenz.
Andreas Glenz, pomysodawca i zaoyciel firmy
Prevac, znalaz si w gronie finalistw nominowanych do nagrody Polskiej
Rady Biznesu im. Jana
Wejcherta w kategorii
Wizja i Innowacje.
Firma Prevac jest wiodcym na wiecie producentem
aparatury naukowo-badawczej
dziaajcej w warunkach wysokiej i ultra-wysokiej prni.
Urzdzenia PREVAC pozwalaj
zajrze w gb materii i pracowa nad komponowaniem no-

wych materiaw na poziomie


nano-czstek. Dziki eksperymentom na sprzcie PREVAC
powstaj materiay wykorzystywane w praktycznie kadej z
dziedzin ycia codziennego, jak
np. nowe gatunki stali, tworzyw
sztucznych, powoki antycieralne na narzdziach, zastawki
serca, implanty, ogniwa fotowoltaiczne czy nawet technologia leczenia nowotworw. PREVAC dziaa od 20 lat i zatrudnia
blisko 240 wysoko wykwalifikowanych specjalistw. Obsuguje klientw z 63 krajw.

Andreas Glenz, pomysodawca i zaoyciel firmy Prevac, jest jedn z trzech osb
nominowanych w kategorii
Wizja i Innowacje. Oprcz
niego o nagrod PRB powalcz: Bartosz Gonczarek, prezes i wspzaoyciel spki
Explain Everything oraz Tomasz Kuakowski, pomysodawca i prezes firmy CodiLime.
Nagroda PRB im. Jana
Wejcherta powstaa z myl,
aby poprzez ludzi promowa
najistotniejsze wartoci zwizane z przedsibiorczoci.
Aby pokazywa jak wan rol w drodze do sukcesu odnosi wizja i szukanie innowacyjnych rozwiza. A take, by
nieustannie przypomina, e
nie jestemy sami i e musimy
by odpowiedzialni za innych.
Dzi, przy okazji 5, jubileuszowej edycji Nagrody mam poczucie, e ta idea nie traci nic
na swojej aktualnoci - powiedzia Dariusz Mioduski, Przewodniczcy Kapituy Nagrody i Wiceprezes Polskiej Rady
Biznesu.
Nagrody Polskiej Rady
Biznesu przyznawane s w
trzech kategoriach: Sukces
dla osb, ktre wykazay si wyjtkowymi osigniciami biznesowymi, Wizja i
Innowacja dla osb, ktre prowadz innowacyjne
bd wizjonerskie dziaania
szczeglnie warte wsparcia i
promocji oraz Dziaalno
Spoeczna dla osb, ktre
odniosy spektakularny sukces w dziaalnoci spoecznej.
kk

GazetaInformator.pl >>

Wiadomoci 3

20 kwietnia 2016, nr 8 (209)


WODZISAW LSKI ROZRYWKA

WODZISAW LSKI STRA POARNA

REGION

Znamy gwiazdy 47. Dni


Wodzisawia lskiego
Fot. Stra Poarna w Wodzisawiu lskim

KWK MARCEL:
ZAINSCENIZOWALI POAR
W POMIESZCZENIU ANI

w skrcie

Wilki i Robert Gawliski, Sarsa, Dawid Kwiatkowski oraz


Sylwia Grzeszczak m.in. ci artyci umil wodzisawianom
czerwcowe obchody Dni Miasta.

Stra i jednostki ratowniczo-ganicze wziy udzia we


wsplnych wiczeniach. Zainscenizowano poar w ani.
wiczenia praktyczne poprzedzia analiza z poaru ani
na KWK Jankowice, przedstawiona przez zastpc Komendanta Miejskiego w Rybniku
oraz dowdc zmiany 3 w JRG
Rybnik. W scenariuszu zainscenizowanej akcji zaoono poar
w pomieszczeniu ani hakowej
na I kondygnacji. Dziaania zastpw polegay ewakuacji
osb przebywajcych w budynku, zabezpieczeniu miejsca
zdarzenia oraz podaniu jednego prdu wody w natarciu wewntrznym.
kk

RADLIN POLICJA

POBILI GO ZA... KOSZULK


Nawet do 12 lat wizienia grozi mczynie zatrzymanemu za pobicie
28-latka i zdarcie z niego
koszulki z barwami klubu
pikarskiego, ktrego nie
by zwolennikiem.
6 kwietnia, ok. godz. 11:00,
policjanci zostali skierowani
na ul. Rydutowsk w Radlinie, gdzie miao doj do rozboju. Gdy przybyli na miejsce,
zastali tam poszkodowanego,
pobitego 28-latka. Mczyzna
opowiedzia funkcjonariuszom
o caym zajciu, a na miejsce
zostao wezwane pogotowie. Z
relacji poszkodowanego wynikao, e, gdy sta na przystanku autobusowym, podjecha
samochd, z ktrego wysiado
dwch mczyzn. Jeden z nich
podbieg do 28-latka, zacz go

bi i kopa po caym ciele. Gdy


mczyzna lea ju na ziemi,
oprawcy zdarli z niego koszulk
i uciekli. Jak si okazao, przyczyn, dla ktrej zaatakowali
28-latka, bya koszulka mczyzny z barwami nielubianego
przez sprawcw pobicia klubu
pikarskiego.
Po krtkiej analizie monitoringu udao si ustali mark
pojazdu, ktrym poruszali si
sprawcy. Do dwch godzin jeden z nich by ju w rkach policji. Zatrzymanie drugiego ma
by tylko kwesti czasu.
42-latkowi, za dokonanie
rozboju z pobudek chuligaskich, grozi nawet do 12 lat
wizienia. Wobec mczyzny
zastosowano ju dozr policji.
kk

WODZISAW LSKI POLICJA

UWAGA NA OSZUSTW!
OKRADLI 72-LATK
Oszuci podajcy si za kuriera i pracownika ZUS-u
nabrali 72-letni wodzisawiank i, w chwili nieuwagi, okradli j z jej oszczdnoci.
11 kwietnia, po godz. 14:30,
na domofon w bloku przy ul.
Waryskiego w Wodzisawiu
zadzwoni mczyzna, ktry,
podajc si za kuriera, wzbudzi
zaufanie starszej pani i dziki
temu udao mu si wej do
rodka. Gdy kobieta otworzya
drzwi, za nim, wraz z mczyzn, staa kobieta. Para chciaa porozmawia z 72-latk, a

ta, niczego nie podejrzewajc,


wpucia oszustw do rodka.
Para najpierw poinformowaa starsz pani o jednorazowym zwrocie pienidzy z ZUS-u
w kwocie 115 z, po czym zacza
oferowa zioa lecznicze z funduszu. Wykorzystujc chwilow nieuwag 72-latki, oszuci
ukradli pienidze z meblocianki i oddalili si z miejsca. Policjanci uczulaj, aby nie otwiera
nieznajomym drzwi, a jeli nie
jestemy pewni, kto to taki, popromy o pomoc ssiada.
kk

katarzyna krentusz

Tegoroczne Dni Wodzisawia lskiego odbywa si bd


w dniach od 17 do 19 czerwca. Po
raz kolejny, wodzisawianie bd
si bawi pod hasem Letniej
Sceny ESKI. Atrakcje zwizane
z imprez odbd si m.in. na
wodzisawskim rynku i stadionie
miejskim. Gorco zachcam
do udziau w wicie miasta. To
fantastyczna impreza, ktrej nie
sposb zapomnie. czy ludzi, wyzwala rado i generuje
niezwykle pozytywne emocje
mwi prezydent Wodzisawia
lskiego, Mieczysaw Kieca.
Pierwszego dnia obchodw
wita miasta planowana jest
barwna impreza na wodzisawskim rynku. Czas umil atrakcje prezentowane przez maych
i duych artystw zwizanych z

Amatorskim Ruchem Artystycznym, dziaajcym w Wodzisawskim Centrum Kultury. Wystpy


taneczne, pokazy teatralne czy
koncert orkiestry rozrywkowej
to tylko niektre z punktw
programu tego dnia. Zabawa
potrwa do pnych godzin wieczornych i zakoczy si ju na
stadionie miejskim, gdzie niezapomnianych wrae dostarczy czoowy wykonawca muzyki
klubowej DJ Adamus.
Drugiego, koncertowego
dnia na stadionie miejskim do
pnego wieczora bawi nas bd gwiazdy muzyki pop, znani z
najpopularniejszych talent show
Antek Smykiewicz i Patryk Kumr oraz niekwestionowana
ikona na polskiej scenie muzycznej zesp Wilki z charyzmatycznym wokalist Robertem
Gawliskim.

W ostatnim, trzecim dniu


wsplnego witowania niepowtarzalnych muzycznych
dozna na wodzisawskim
stadionie dostarcz nam: Sarsa, Dawid Kwiatkowski oraz
Sylwia Grzeszczak.
Obok wystpw najlepszych gwiazd polskiej sceny
muzycznej, w programie znajd si take animacje dla dzieci, konkursy z nagrodami, wesoe miasteczko, turnieje, gry
i zabawy, rwnie dla dorosych. Zgromadzona publiczno bdzie moga skorzysta
z bogatej oferty gastronomicznej i handlowej.
Wydarzenie organizowane jest przez Miasto Wodzisaw lski, agencj Promotor
oraz Wodzisawskie Centrum
Kultury.

Nielegalne wysypisko ju usunite.


Postpowanie policji jednak trwa
Pod had kopalnian przy ul. Podgrnej w Poomi nieznani
sprawcy utworzyli ogromne, nielegalne wysypisko mieci.
Czy winni w kocu stan przed sdem?
Urzd Gminy Mszana o
nielegalnym wysypisku mieci
zosta poinformowany 4 kwietnia. Pod had w Poomi wyrzuconych zostao kilkanacie
wywrotek odpadw w postaci
pryzm pochodzcych z przerbki odpadw komunalnych, tzw.
odsiewek. W miejscu tym odbya si wizja lokalna, zorganizowana przez Urzd Gminy, ktry
to te odpowiada za odpowiednie nagonienie sprawy w mediach. Mimo to, zaledwie dwa
dni od jej przeprowadzenia, na
wysypisko w biay dzie przyjechay kolejne tiry z odpadami.
Kierowcy firmy transportowej
z Cieszyna czuli si bezkarni do
tego stopnia, e wyrzucali mieci
na oczach ludzi, nie zwaajc na
nagrywajce ich postpowanie

Nielegalne wysypisko mieci przy ul. Podgrnej.


telefony komrkowe. Okoliczni mieszkacy oraz pracownicy
firmy prowadzcej rekultywacj
zatarasowali swoimi samochodami drog ciarwkom, a na
miejsce zostaa wezwana policja.
Wacicielem nieruchomoci, na ktrej powstao wysypisko, jest Jastrzbska Spka
Wglowa. 11 kwietnia, wszystkie znajdujce si w tym miejscu odpady zostay usunite, a
uporzdkowany teren zdezynfekowano wapnem. JSW nastp-

nie miaa dostarczy do urzdu


gminy dokumenty zwizane z
przekazaniem odpadw do utylizacji/skadowania i oczyszczenia terenu.
Cho usunicie nielegalnego
wysypiska przy ul. Podgrnej z
pewnoci cieszy okolicznych
mieszkacw, postpowanie w
tej sprawie nadal trwa. Prowadzi je Komenda Powiatowa Policji w Wodzisawiu.
kk

POLUB NAS NA FACEBOOKU!


QR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl

facebook.com/raciborzcompl
facebook.com/gazetainformator

QR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl

REMONT
ELEWACJI MIPBP
Wraz z pocztkiem kalendarzowej wiosny rozpocz si
remont bocznej elewacji Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wodzisawiu
lskim. Koszt prowadzonych
robt wynosi 29 tysicy zotych
brutto. Prace potrwa maj do
koca maja.
SPRAWD SAMOCHD
PRZED MAJWK!
Wydzia Ruchu Drogowego
Komendy Powiatowej Policji w
Wodzisawiu lskim oraz diagnoci Stacji Kontroli Pojazdw
Brela zapraszaj wszystkich
chtnych kierowcw na bezpatne sprawdzenie stanu technicznego swojego samochodu.
Akcja Bezpieczny Weekend
Majowy przeprowadzona zostanie w sobot, 23 kwietnia,
w Stacji Kontroli Pojazdw
BRELA Mszana/Wodzisaw
lski-Blazy, ul. Wodzisawska
97, przy stacji paliw ORLEN
w godzinach 8:00-14:00. W
ramach akcji, diagnoci bezpatnie sprawdza bd stan
techniczny pojazdw, a obecni
na miejscu policjanci odpowiedz na rne, nurtujce kierowcw pytania.
UTRUDNIENIA NA UL.
RACIBORSKIEJ W GORZYCZKACH
Jak poinformowa Powiatowy
Zarzd Drg w Wodzisawiu
lskim, do koca kwietnia
potrwaj utrudnienia w ruchu
na ul. Raciborskiej w Gorzyczkach, w rejonie wza autostradowego. Utrudnienia zwizane
s z budow wjazdu do powstajcej w pobliu stacji benzynowej. Na czas prowadzenia
prac w rejonie inwestycji moe
zosta wprowadzony ruch wahadowy.

POOMIA EKOLOGIA

Fot. UG Mszana

30 marca, w wiczeniach
zorganizowanych na terenie KWK Marcel udzia
wziy jednostki ratowniczo-ganicze z Rybnika,
Rydutw oraz Wodzisawia lskiego.
Gwnym celem przeprowadzonych przez Stra Poarn wicze byo usprawnienie
wsppracy pomidzy jednostkami ratowniczo-ganiczymi
(Rybnik, Rydutowy, Wodzisaw l.) oraz doskonalenie
umiejtnoci
prowadzenia
dziaa ratowniczo-ganiczych
w budynkach wielokondygnacyjnych.

HOTELE DLA OWADW


Zgodnie z zapowiedziami, na
terenie miasta Radlina pojawiy si ju pierwsze hotele dla
owadw, w ktrych schronienie znale maj owady zapylajce. Drewniane konstrukcje
znajduj si m.in. przed radliskim urzdem, przy Miejskim
Orodku Kultury, przy tni
na ul. Wypandw oraz przy
radliskich placwkach edukacyjnych, prowadzcych zajcia
z edukacji ekologicznej w zakresie ochrony owadw.

PP NR 16
Z CERTYFIKATEM
Publiczne Przedszkole nr 16
w Wodzisawiu lskim, w
celu podniesienia kompetencji personelu i rodzicw w
zakresie ochrony dzieci przed
krzywdzeniem, przystpio
do akcji Chronimy Dzieci w
ramach rzdowego programu Bezpieczna i przyjazna
szkoa. Celem projektu jest
zapobieganie i przeciwdziaanie przemocy wobec dzieci. PP
nr 16, jako jedyna placwka w
miecie, otrzymao certyfikat
akcji, wprowadzajc wszystkie
standardy okrelone w jej programie. Certyfikat wany jest
do 5 kwietnia 2017r.
MIERTELNY WYPADEK
W SYRYNI
6 kwietnia, na skrzyowaniu
ulicy Raciborskiej i Wielikt
oraz ulicy Krzyowej w Syryni
doszo do tragicznego w skutkach wypadku drogowego.
Kierujcy hond 85-latek nie
ustpi pierwszestwa przejazdu i zderzy si z prawidowo jadcym audi. Obraenia,
jakie odnis 85-letni kierowca,
okazay si miertelne. Prokurator zarzdzi sekcj zwok
mczyzny.

4 Edukacja

20 kwietnia 2016, nr 8 (209)

RYDUTOWY KONKURSY

<< GazetaInformator.pl

WODZISAW LSKI SPORT

PIERWSZE ZAWODY
Z SERII RC OFFROAD
RACING

W czeskim Havirovie odby si na prestiowego konkursu piknoci


MISS RENETA. Wrd nagrodzonych znalaza si uczennice rydutowskiego liceum.

Pierwsza majowa niedziela na Trzech Wzgrzach bdzie wyjtkowa


dziki wycigom zdalnie sterowanych modeli
RC OFFROAD RACING
2016.
Modele zdalnie sterowane budz ogromne zainteresowanie na torach Rodzinnego Parku Rozrywki. Dlatego
te 1 maja na Trzech Wzgrzach odbd si wyjtkowe
zawody, ktrych uczestnicy
powalcz o tytu Mistrza RC
OFFROAD RACING 2016.
Rywalizacja odbywa si
bdzie w czterech nastpujcych klasach:
Modele z napdem elektrycznym w skali 1:10 kategoria open;
Modele z napdem elektrycznym w skali 1:8 Buggy;
Modele z napdem elektrycznym w skali 1:8 kategoria open (wszystkie typy
za wyjtkiem Buggy);
Modele z napdem spalinowym w skali 1:10 i 1:8.
Udzia w zawodach wie
si z opat startow w wysokoci 15 z (uiszczan w dniu

Konkurs piknoci MISS


RENETA oznacza si w Republice Czeskiej spor tradycj
i cieszy ogromn popularnoci. Wystpuj w nim uczennice szk rednich ze Sowacji, z Polski i Czech. W tym
roku do naowej 12 dziewczt doczyy dwie uczennice Liceum Oglnoksztaccego im. Noblistw Polskich w
Rydutowach - Natalia Sowik
i Wiktoria Brzuska.
Przygotowania do gali naowej konkursu trway wiele tygodni. Dziewczyny miay
kilka sesji zdjciowych, midzy innymi z czeskimi hokeistami, na wiey widokowej w
Ostrawie czy lotnisku. Uczyy
si rwnie skomplikowanej
choreograi i pobieray lekcje
aerobiku. Wszystko po to, aby
jak najpikniej zaprezentowa si przed zacnym, kilkunastoosobowym jury konkursu MISS RENETA, w ktrym
zasiadali sponsorzy gali.
Gala naowa prowadzona bya pod hasem Alfabet
Ro(c)ku i pokazywaa dziew-

czyny zarwno w rockowych


rytmach, jak i w kreacjach
obrazujcych pory roku. Zobaczylimy Natali i Wiktori jako kwiecie i lipiec, bo
wylosoway numery 4 i 7.
Dziewczyny wystpiy w strojach kpielowych, kreacjach
rockowych, a take sukniach
wieczorowych. Na estradzie
towarzyszyy im znane gwiazdy czeskiej estrady m.in.: Petra Janu i Vladimir Horn. Ju
na pocztku imprezy Wiktoria Brzuska zdobya tytu
MISS FOTO, ku ogromnej
radoci polskich kibicw.
Wrd nich byli: burmistrz
miasta Rydutowy Kornelia
Newy, przewodniczcy Rady
Powiatu Wodzisawskiego
Eugeniusz Wala, czonkowie
zarzdu powiatu wodzisawskiego Danuta Makowska
i Leszek Bizo (zasiada rwnie w jury konkursu), Jacek Stebel - dyrektor ZSP nr
2 w Rydutowach oraz Piotr
Skowronek dyrektor Liceum Oglnoksztaccego im.
Noblistw Polskich w Rydutowach. Nie zabrako take
rodzin obu polskich uczestni-

W piknej rowej sukni Wiktoria Brzuska, wybrana II


Wicemiss w konkursie piknoci Miss RENETA, wygldaa zjawiskowo. Czuj si troch oniemielony wysokoci
naszej modelki przyzna ze miechem, prowadzc pod
rk zwyciczyni, Piotr Skowronek. Panie dyrektorze
to tylko te 20 centymetrowe szpilki! - odpara skromnie
miss, z ezk wzruszenia w oku i delikatnym umiechem.
czek, ktre cay czas zaciskay kciuki za nasze reprezentantki.
Dziewczyny
piknie
przedstawiy si polskiej publicznoci na scenie, podkrelajc, e s uczennicami
klasy policyjnej. To najpikniejsze policjantki jakie wi-

dziaem stwierdzi czeski


organizator, Libor Lenco.
Z takich rk mio jest przyj mandat artowa Eugeniusz Wala. Kiedy zapad
werdykt wybucha ogromna
rado. Wiktoria Brzuska zostaa II WICEMISS konkursu.

zawodw). Zgoszenia, wysyane drog mailow lub na


forum, przyjmowane bd do
29 kwietnia 2016r.
Za zajcie 1., 2., i 3. miejsca organizatorzy (RCSlask.
pl, RCStery.pl i MOSiR Centrum Wodzisaw) przewidzieli atrakcyjne nagrody.
Wicej
informacji
o zawodach oraz ich regulamin mona znale
na naszej stronie: www.
gazetainformator.pl
KK

WODZISAW LSKI EDUKACJA

SUKCES UCZNIW
TECHNIKUM NR 1
Fot. ZSZ Wodzisaw l.

JAROSAW KOSOWSKI

Fot. archiwum LO w Rydutowach

Dziewczyna z rydutowskiego
liceum II WICEMISS

RYDUTOWY EDUKACJA

Ucze rydutowskiego technikum zaj II


miejsce w Regionalnym Konkursie Kulinarnym
Podczas konkursu Zespou Szk Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Biaej, swoimi umiejtnociami popisa si Krzysztof Firut, ucze III klasy Technikum
ywienia i Usug Gastronomicznych w ZSP nr 2 w Rydutowach.
W tym roku Bielski Regionalny Konkurs Kulinarny
przebiega pod hasem: "Finezja smakw potraw z makaronw". Kady zawodnik w
czasie zaledwie 90 minut musia przygotowa cztery porcje
potrawy, ktrej podstawowym
skadnikiem by wanie makaron. Co wane, uczniowie
R E K L A M A

nie mogli skorzysta z gotowego produktu, lecz musieli samodzielnie przygotowa


makaronowe ciasto.
W jury konkursu, ktrego organizatorem by Zesp
Szk Gastronomicznych i
Handlowych w Bielsku-Biaej,
zasiadao wielu szefw kuchni
z caej Polski. Reprezentant

ZSP nr 2 w Rydutowach popisa si nie lada umiejtnociami, przygotowujc w regulaminowym czasie mufnk z
pomaraczami i kaczk na lenym mchu. W skad potrawy
wchodzi m.in. el, ktry zosta wykonany z tekstur molekularnych. Krzysztof, mimo
modego wieku, zdy ju bo-

wiem ukoczy kurs kuchni


molekularnej w Akademii Molekularnej Jeana Bosa, a sama
kuchnia molekularna jest jego
ogromn pasj. Przygotowane
przez Krzysztofa danie zostao uznane za najlepsze przez
konkursow komisj VIP.
KK

Uczniowie wodzisawskiego Technikum nr 1 wykonali


projekt na miar Europy. Na zdjciu: Zwycizcy konkursu
razem ze swoim nauczycielem, Krzysztofem Gajd.
Uczniowie Technikum nr
1 im. Piastw lskich,
wchodzcego w skad Zespou Szk Zawodowych
w Wodzisawiu l., zajli 1.
miejsce w Midzynarodo-

wym Konkursie Projektowym w Czechach.


Konkurs odbywa si w czeskiej miejscowoci Horn Beva. Zadanie projektowe polegao na tym, aby na podstawie
minimalnych wstpnych danych zaprojektowa i narysowa 300t zblocze urawia pywajcego. Gwnym celem
bya praktyczna konguracja i
funkcyjno urzdzenia. Projekt musia zawiera kompletn
dokumentacj: zestaw kompletnego zblocza, rysunki warsztatowe wszystkich produkowanych
elementw (bez haka) oraz
uproszczone obliczenia wytrzymaociowe (schemat i wielko
obcie, naprenia wypadkowe).
Zwyciski projekt wykonali
uczniowie klas czwartych wodzisawskiego Technikum nr 1: Mateusz Christof, Grzegorz wierczek, Bartosz Sitko oraz Pawe
Klimek. Cao prac nadzorowa nauczyciel przedmiotw zawodowych, Krzysztof Gajda.
KK

GazetaInformator.pl >>

Gospodarka 5

20 kwietnia 2016, nr 8 (209)

WODZISAW LSKI INWESTYCJE

I etap przebudowy dawnego hotelu


rozstrzygnito przetarg na dokumentacj
Fot. UM Wodzisaw l.

W miejscu dawnego hotelu powstanie Centrum Usug Spoecznych jednostka bdca rozwiniciem dziaalnoci Wodzisawskiej Placwki Wsparcia Dziennego Dziupla.
katarzyna krentusz

Centrum Usug Spoecznych bdzie jednostk wiadczc rnorodne usugi dla


lokalnej spoecznoci. Mieszkacy bd mogli otrzyma
tam odpowiedni pomoc i
wsparcie. Na potrzeby orodka skompletowana zostaa
wykwalifikowana kadra pedagogw, psychologw i terapeutw. W ramach dziaalnoci
maj odbywa si tam m.in.
zajcia wyrwnawcze dla dzieci, ktre potrzebuj pomocy w
nauce czy zajcia dla rodzicw.
Inwestycja ma zosta zrealizowana z udziaem rodkw unijnych.
Pierwszym etapem realizacji inwestycji byo ogoszenie przetargu na opracowanie

Na stworzenie wodzisawskiego Centrum Usug Spoecznych miasto chce pozyska dofinansowanie z Unii Europejskiej.
Na zdjciu: Obecny stan dawnego hotelu.
dokumentacji projektowej na
przebudow budynku byego
hotelu na ulicy Czyowickiej 29
b. Zamwienie obejmuje m.in.
opracowanie dokumentacji
projektowej, inwentaryzacji

budynku i audytu energetycznego, projektu budowlanego


i wykonawczego, kosztorysu
inwestorskiego i przedmiaru
robt, uzyskanie niezbdnych
pozwole. Zakres opracowania

obejmuje a 4 zadania, mianowicie roboty oglnobudowlane,


termomodernizacj budynku,
zagospodarowanie terenu wok budynku, czyli zaprojektowanie cigw pieszo-jezdnych,

zaprojektowanie terenw zielonych wok budynku oraz zaprojektowanie placu zabaw, jak
rwnie wyposaenie budynku.
Z dziesiciu ofert niepodlegajcych odrzuceniu wyo-

niona zostaa firma ARCHIDOM Bernard opacz, ktra


za 52.767,00 z brutto wykona dokumentacj projektow
na przebudow budynku byego hotelu przy ul. Czyowickiej 29b w Wodzisawiu lskim celem rozszerzenia usug
spoecznych
oferowanych
przez Wodzisawsk Placwk Wsparcia Dziennego Dziupla.
Wyoniony
wykonawca
ma czas do 15 lipca 2016 r. na
zoenie dokumentacji wraz z
wnioskiem o wydanie pozwolenia na budow lub zgoszenia
robt budowlanych. Kolejny
deadline to 30 wrzenia 2016
r. na uzyskanie co najmniej
w I instancji decyzji pozwolenia na budow lub skutecznego
zgoszenia robt budowlanych.

REGION PRACA

W powiecie mona ju korzysta


z pomocy OWES

JAKIE S KONSEKWENCJE
PRACY PODCZAS ZWOLNIENIA
LEKARSKIEGO?

Organizacje pozarzdowe, przedsibiorstwa spoeczne oraz


osoby zagroone ubstwem lub wykluczeniem spoecznym
od 1 kwietnia mog korzysta z pomocy Orodka Wsparcia
Ekonomii Spoecznej Subregionu Zachodniego.

Tzw. L4 wystawiane jest,


aby pacjent odzyska zdolno do wykonywania
swoich obowizkw. Podjcie pracy podczas zwolnienia lekarskiego jest
sprzeczna z leczeniem czy
rehabilitacj. Jakie mog
by konsekwencje takiej
sytuacji?
Wystawienie L4 przez lekarza oznacza, e pracownik
jest niezdolny do pracy przez
tyle dni, ile zostao to okrelone w zwolnieniu. Podczas tych
dni pracownik w ramach rekompensaty wynagrodzenia
otrzymuje zasiek chorobowy.
Wypacany jest on przez pracodawc, jeli ten zgasza do
ubezpieczenia chorobowego
powyej 20 ubezpieczonych.
Jeli pracodawca zgasza mniej
osb, zasiek wypacany jest
przez ZUS.
Pracodawca, ktry wypaca
zasiek chorobowy, ma prawo

Orodek Wsparcia Ekonomii Spoecznej (OWES) mieci


si w budynku Starostwa Powiatowego w Wodzisawiu lskim. Uzyska w nim mona
informacje dot. tworzenia podmiotw ekonomii spoecznej,
prowadzenia statutowej dziaalnoci odpatnej oraz dziaalnoci gospodarczej, moliwoci
pozyskiwania rodkw na dziaalno, zmieniajcych si przepisw prawa itp.
Z bezpatnych usug OWES
korzysta mog osoby zagroone ubstwem lub wykluczeniem spoecznym oraz podmioty ekonomii spoecznej i
przedsibiorstwa spoeczne,
jak np. spdzielnie socjalne,
warsztaty terapii zajciowej czy

Fot. Starostwo Pow. Wodzisaw

WODZISAW LSKI GOSPODARKA

zakady aktywnoci zawodowej.


Orodek Wsparcia Ekonomii Spoecznej znajduje si w
budynku przy ul. Pszowskiej
92a pokj 324 (III pitro),
pokj 324 lub 305. Kontakt:
Krzysztof Piechaczek, tel. 32
453 99 83, e-mail: owes@powiatwodzislawski.pl lub Barbara Jasiska-Musik, tel. 32 412
09 43, e-mail: barbara.musik@
powiatwodzislawski.pl.

Projekt Orodek Wsparcia


Ekonomii Spoecznej Subregionu Zachodniego dofinansowany jest ze rodkw Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewdztwa lskiego na
lata 2014-2020 (Europejski
Fundusz Spoeczny) w ramach
Poddziaania 9.3.1. Wsparcie
sektora ekonomii spoecznej.
kk

WODZISAW LSKI GOSPODARKA

JAK POZYSKA DOTACJE Z UE?


DOWIESZ SI W MOBILNYM
PUNKCIE INFORMACYJNYM
Do skorzystania z Mobilnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zaprasza Urzd
Miasta w Wodzisawia lskiego oraz Lokalny Punkt
Informacyjny Funduszy
Europejskich w Rybniku.
W Mobilnym Punkcie Informacyjnym, w wybranych
miejscowociach, prowadzone
s dyury pracownikw Punktw Informacyjnych Funduszy

Europejskich. Dyury obejmuj bezpatne konsultacje na temat moliwoci pozyskania


dotacji z Unii Europejskiej w
perspektywie finansowej 20142020.
Mobilny Punkt Informacyjny w Wodzisawiu lskim
dziaa bdzie 26 kwietnia, w
godz. 10:00-13:00. Z bezpatnych konsultacji skorzysta
mona bdzie w siedzibie Urzdu Miasta, a konkretnie w

Biurze Obsugi Klienta, na parterze budynku znajdujcego si


przy ul. Bogumiskiej 4b.
Kontakt:
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w
Rybniku, 44-200 Rybnik, ul.
Powstacw lskich 34, tel.
32 431 50 25, 32 423 70 32,
lpirybnik@oddzial.fundusz-silesia.pl
kk

R E K L A M A

sprawdzi, czy jego pracownik


podczas przebywania na zwolnieniu chorobowym nie wykorzystuje go w sposb niezgodny
z celem. W mniejszych firmach
kontrole przeprowadzane s
przez ZUS. Zazwyczaj nastpuj one przy zwolnieniach, ktre
trwaj powyej 30 dni.
Urlop
wykorzystywany
niezgodnie z celem co to
oznacza?
Praca zarobkowa to nie tylko fizyczne zarabianie pienidzy, ale rwnie podpisywanie
dokumentw czy zawieranie
umw. Podczas trwania L4 nie
moemy rwnie wykonywa
nieodpatnej pracy np. dla rodziny. Wpisywane w zwolnieniu chorobowym pracownik
moe chodzi jest czsto nadinterpretowane. Odnosi si
ono do poruszania si po domu czy do wyjcia do apteki a
nie do zrobienia remontu lub

wyjechania na urlop. Jakie s


konsekwencje wykorzystywania urlopu chorobowego niezgodnie z celem? Pracownik
traci prawo do zasiku chorobowego za cay okres zwolnienia. Jeli pracownik w sposb
istotny narusza zalecenia lekarza lub pracowa w innym miejscu, pracodawca ma prawo go
zwolni.
Jeli nastpi poprawa stanu zdrowia i pracownik zdecyduje si na wczeniejszy powrt
do pracy, moe uda si do lekarza medycyny pracy, ktry
ma prawo wyda zawiadczenie o braku przeciwwskaza
do wykonywania pracy lub do
lekarza orzecznika ZUS, ktry
moe skrci zawiadczenie o
niezdolnoci do pracy. Lekarz
rodzinny, ktry wyda zwolnienie, nie ma prawa do jego skrcenia
dr

6 Gospodarka

20 kwietnia 2016, nr 8 (209)

terminale patnicze
kasy fiskalne, wagi, metkownice
oprogramowanie dla firm
serwis notebookw, obsuga firm
materiay eksploatacyjne

KUPUJC

KAS FISKALN
3 MIESICE

ib.pl

Wszystkie atuty w rku!

20 03

47, 697 212 351


aciborskiemedia.pl biuro@raciborskiemedia.pl

ib.pl

REKL AMY

GRATIS!

Drukarka fiskalna
w Polsce!
za
js
ie
n
m
aj
N
J
Temo HS E
Inteligentne urzdzenia skalne
Polski producent ELZAB pokazuje jak wspczesne urzdzenia
wspieraj dziaania reklamowe placwki.

<< GazetaInformator.pl

Niezbdnik przedsibiorcy
ledzimy zmiany

Raport: Co z emerytur waciciela rmy?


Europa si starzeje zgodnie twierdz zarwno Komisja,
jak i Rada Europejska. Jaka perspektywa czeka nas i nasze emerytury?
Komisja Europejska przygotowaa raport o starzeniu
si spoeczestwa (The 2015
Ageing Report), ukazujcy
tendencje demograczne do
2060 r. Ageing Report rzuca
wiato na gospodarcze, budetowe oraz spoeczne wyzwania, ktrym naley stawi
czoa w wietle postpujcych
zmian. W raporcie przedstawiono dugoterminowe prognozy ukazujce skal wyzwa
stojcych przed Europ.
Co wynika z raportu? Europejczycy bd yli coraz
duej lecz bdzie coraz mniej
dzieci, przez co odsetek starszych mieszkacw Europy
znacznie wzronie. Z raportu
wynika, e do 2060 r. zmniejszy si liczba osb pracujcych,
przez co rednio tylko dwie
osoby bd pracoway na jednego emeryta, a nie jak to jest
obecnie cztery.
Ageing Report zawiera take prognozy dotyczce przyszych emerytur. Sytuacja Polakw nie przedstawia si w
nich zbyt optymistycznie. Za
35 lat przecitna nowa emerytura moe wynosi mniej ni
1/3 ostatniej pensji brutto. W

przypadku przedsibiorcw ta
relacja bdzie jeszcze gorsza.
Eksperci zwracaj uwag, e do 2060 r. aden system emerytalny nie zaamie
si tak, jak Polski. Wyniki prognoz przedstawionych przez
Komisj Europejsk wskazuj, e w 2060 r. nasze emerytury bd wynosi dokadnie
29,80% ostatniej pensji brutto,
przy czym obecnie wskanik
ten wynosi 53% ostatniej pensji brutto. Prognozy te dotycz
pracownikw zatrudnionych
na etacie. Dla osb prowadzcych swj wasny biznes przewidywania te s jeszcze gorsze.
Skadki na ZUS w ostatnich latach wzrosy. W 2011
roku waciciel rmy paci
890 z - obecnie jest zobowizany wpaca 1121,52 z miesicznie. Jest to niewtpliwie
istotna cz rowego budetu. Na przestrzeni ostatnich
piciu lat zobowizania wobec
Zakadu Ubezpiecze Spoecznych wzrosy o 23%! Pomimo
e skadki wzrastaj, nie przekada si to na stan przyszych
emerytur. Specjalici obliczyli,
e przecitna emerytura waciciela rmy wyniesie 1657

z. To a 18% mniej od innych grup spoecznych. Przykadowo emerytura kolejarza


przewidywana jest na 1907 z,
nauczyciela 2200 z. Rozbieno ta wynika z podstawy
do ustalania skadek ubezpieczenia spoecznego przedsibiorcy, ktr jest zadeklarowana przez niego kwota, a nie
faktyczny przychd. Jak podaj eksperci, 99% przedsibiorcw wybiera jej najniszy
poziom.
Jak wynika z prognoz,
emerytury Polakw na etacie, jak i prowadzcych wasn dziaalno, nie przedstawiaj si zbyt optymistycznie.
Jak mona zabezpieczy si
na staro? S rne rozwizania, m.in. inwestycje w grunty i nieruchomoci, depozyty,
prywatne rachunki emerytalne. Do koca lipca br. mamy
rwnie szans zdecydowa,
czy chcemy przekaza rodki
do OFE czy w caoci pozostawi nasz skadk emerytaln
w ZUS. Nastpna okazja na
podjcie takiej decyzji bdzie
moliwa dopiero za cztery lata.
DR

Zmiany: Modernizacja podatku VAT w Unii


Komisja Europejska przedstawia plan dziaania okrelajcy sposoby ulepszenia
obecnego unijnego systemu VAT tak, aby by prostszy w stosowaniu i skutecznie
zabezpieczony przed oszustwami. Jak zmieni si przepisy?

Proponowana przez ELZAB drukarka skalna Mera TE posiada unikatowe


rozwizania, ktre mona wykorzysta w kwiaciarniach, cukierniach, sklepach
monopolowych oraz innych placwkach, w ktrych jest potrzeba wywietlania
hasa promocyjnego, komunikatu, godziny lub daty imienin wraz z imieniem
solenizanta.
Wywietlacz Mery TE mona dowolnie obraca w kierunku klienta,
za wywietlana reklama moe posiada dowoln grak, tekst lub logo rmy.
Mera TE jest doceniana rwnie na rynku za niewielkie gabaryty, co pozwala
na instalacje na stanowiskach, w ktrych jest mao miejsca.

Drukarka fiskalna
Mera TE

owe
skada yczenia imiein

Wicej na softib.pl

Oddziay:
Wodzisaw lski, ul. w. Jana 16, tel. 32 440 89 88
Racibrz, ul. Klasztorna 12, tel. 32 415 98 18
Kdzierzyn, ul. W. Planetorza 9/2, tel. 77 482 67 47
softib.pl biuro@softib.pl centrumkasskalnych.pl

Modernizacja zakada jak


najszybsz aktualizacj obowizujcych przepisw. Przewiduje rwnie skuteczniejsze
wspieranie jednolitego rynku
oraz uatwienie handlu midzy
krajami wsplnoty. Zmiany
maj doprowadzi do rozwoju
w kierunku globalnej, cyfrowo-mobilnej gospodarki.
Dlaczego wprowadzenie
zmian jest tak wane dla Komisji Europejskiej? System jest
zoony i kosztowny zarwno
dla pastw czonkowskich, jak
i dla rm. Niektrzy przedsibiorcy spoza UE mog wwozi
do UE towary nieoboone podatkiem to szczeglnie uderza w przedsibiorcw handlujcych na terenie wsplnoty,
obniajc ich konkurencyjno
na rynku.
W 1993 r. wszed w ycie
system VAT dla handlu transgranicznego, ktry by wprowadzony jako system przejciowy i nie jest zabezpieczony
przed oszustwami. Odstpstwa
od opat pozbawiaj pastwa
czonkowskie dochodw rzdu
50 mld euro rocznie. Obecny
system jest nie tylko mao skuteczny, ale rwnie, poprzez
swoje rozdrobnienie, generuje
spore obcienia administracyjne, szczeglnie uciliwe

dla MP i rm, ktre prowadz


swoj dziaalno przez Internet.
Komisja Europejska w 2017
r. roku zamierza przedstawi
wniosek ustawodawczy, ktry
bdzie zakada ograniczenie
moliwoci naduy. W planach jest powstanie jednolitego europejskiego obszaru VAT.
Przewidywane s nowe zasady
transakcji transgranicznych.
Byyby one w dalszym cigu
opodatkowane wg stawek pastwa czonkowskiego, natomiast zmieniby si sposb ich
pobierania. Zmiany maj by
wprowadzane stopniowo i maj
chroni przed oszustwami. W
planach jest rwnie stworzenie oglnoeuropejskiego portalu internetowego, oferujcego
prosty system poboru VAT dla
rma, a dla pastw czonkowskich solidny system gromadzenia dochodw. Z szacunkw
wynika, e planowane modernizacje mog ograniczy straty
o okoo 40 mld euro rocznie. W
2016 r. Komisja Europejska zaproponuje kolejne rodki majce na celu wzmocnienie narzdzi sucych do wymiany
informacji na temat oszustw
zwizanych z VAT, ktre s
stosowane obecnie przez kraje czonkowskie. W dalszym

cigu organy podatkowe bd


monitorowane przez komisj
w zakresie poboru i kontroli
omawianego podatku. W tym
samym roku zostanie rwnie
zoony wniosek ustawodawczy dotyczcy modernizacji i
uproszczenia podatku VAT w
odniesieniu do transgranicznego handlu elektronicznego.
Zmiany maj dotyczy take ram regulacyjnych stawek
VAT. Obecnie obowizujce
przepisy zakadaj, i pastwa
czonkowskie musz przestrzega wczeniej okrelonego wykazu towarw i usug,
jeeli chodzi o stosowanie zerowych lub obnionych stawek
VAT. Modykacje planowane
od 2017 r. maj da pastwom
czonkowskim wiksz swobod w tym zakresie. Komisja
poddaje dyskusji dwa warianty:
utrzymanie minimalnej stawki
podstawowej na poziomie 15
proc. i regularn przegld wykazu towarw i usug, ktre mog
by objte obnionymi stawkami lub zniesienie wykazu towarw i usug, ktre mog by objte obnionymi stawkami. W
obydwu przypadkach obowizujce obecnie stawki zerowe i
obnione zostayby utrzymane.
DR

Artykuy do rubryki Niezbdnik przedsibiorcy


opracowane zostay we wsppracy z firm SOFT-IB Ireneusz Burek

PLUSY BIZNESU
DLA

Dodatek tematyczny 8/2016


wodzisaw lski

GazetaInformator.pl 20 kwietnia 2016 nr 8 (209)

biznes

ForBS - spotkanie przedsibiorcw


w Sercu Subregionu Zachodniego
dominika rudzka

15 kwietnia w wodzisawskim Hotelu Amadeus odbyo


si 1 Forum Biznesowe ForBS
Myl globalnie, dziaaj lokalnie. Organizatorem wydarzenia bya Izba Gospodarcza w Wodzisawiu lskim
strategicznie wspomagana
przez Urzd Miasta Wodzisawia lskiego.
Skd pomys na zorganizowanie takiego wydarzenia? Jak podkrela Prezes
Izby Gospodarczej, Krzysztof
Dybiec misj konferencji
jest wygenerowanie potrzeby
uczestnictwa w Forum lokalnych przedsibiorcw. Dziaania Wodzisawskiej Izby
Gospodarczej maj prowadzi do integracji lokalnego
rodowiska biznesowego i
samorzdowego. To wanie
dziki tym dziaaniom nieustannie zmienia si mentalno zarwno biznesu, jak
i samorzdu. Prezes Dybiec

stawia przede wszystkim na


innowacyjno i kreatywno
przedsibiorcw. Zachca do
mylenia nad tym, co mona osign wsplnymi siami oraz jak dziki wsppracy przyczyni si do rozwoju
regionu.
Podczas Forum swoimi
przemyleniami podzielili si
rwnie pozostali prelegenci.
W zastpstwie Jerzego Buzka
mow wygosi dr in. Janusz
Steinhoff, niekwestionowany autorytet w sprawach gospodarczych. Prezydent Wodzisawia, Mieczysaw Kieca,
podkreli istot wsppracy
biznesu oraz samorzdu. Doradca Prezydenta ds. Owiaty, Eugeniusz Ogrodnik,
przedstawi strategi miejskiej edukacji na potrzeby
przedsibiorczoci. Podczas
konferencji podkrelano istot wsppracy biznesu oraz
samorzdu, ktra jest niezbdna, aby zbudowa odpowiednie warunki sprzyjajce

Fot. Justyna Koniszewska

Wymiana pogldw i wzajemne inspiracje przedstawicieli lokalnego biznesu, samorzdu oraz owiaty.
S.A., wyjani zagadnienia
dot. sytuacji makroekonomicznej Polski na tle wiata.
Grzegorz Turniak, zaoyciel
BNI w Polsce, wygosi inspirujc mow zachcajc do
budowania strategii zwikszajcej zaangaowanie lokalnego biznesu. Dr Andreas
Glenz, prezes firmy Prevac
Spka z o.o. dziaajcej na terenie powiatu wodzisawskiego, zatrudniajcej ponad 230
pracownikw, odpowiedzia

Partnerzy Strategiczni:

Krzysztof Dybiec (na zdj.), Prezes Izby Gospodarczej


w Wodzisawiu lskim zaprosi na kolejn konferencj
ForBS, ktra od tej pory ma sta si imprez cykliczn.
rozwojowi biznesu. Na konferencji poruszono rwnie
temat edukacji przyszych
pokole, ktry ma wpyw nie
tylko na bezrobocie w regionie, ale rwnie na przedsibiorczo i rozwj lokalnych
firm. O edukacji i konkursach
w szkoach rednich oraz o

moliwociach nabycia stau


i dowiadczenia opowiedzia
Sebastian Kowalski Dyrektor zarzdzajcy POL-EKO
Aparatura. Kolejny prelegent,
Wilhelm Mikoajczyk - Dyrektor Departamentu Sprzeday w PKO Towarzystwo
Funduszy
Inwestycyjnych

na pytanie: dlaczego warto


inwestowa lokalnie? Glenz
podkreli, i inwestujc lokalnie, inwestujemy w naszych ludzi, w szkolnictwo,
w regionalnych dostawcw,
cae otoczenie biznesu. Konferencja ForBS Myl globalnie, dziaaj lokalnie bya
kwintesencj czteroletniej
dziaalnoci Izby Gospodarczej w Wodzisawiu oraz jej
wsppracy z samorzdem i
owiat.

Patronat medialny:

Partner medialny:

Zadanie jest wspfinansowane z budetu samorzdu Wojewdztwa lskiego.

R E K L A M A

Oddziay:
Racibrz, ul. Klasztorna 12,
tel. 32 415 98 18, 601 46 20 03
Wodzisaw lski, ul. w. Jana 16,
tel. 32 440 89 88,, 512 333 812
Kdzierzyn, ul. W. Planetorza 9/2,
tel. 77 482 67 47, 697 212 351
softib.pl
centrumkasfiskalnych.pl

PLUSY BIZNESU

20 kwietnia 2016, nr 8 (209)

DLA

racibrz biznes

Forum Gospodarcze w Raciborzu

Fot. Justyna Koniszewska

Forum Gospodarcze byo okazj do dyskusji na temat atutw inwestycyjnych


miasta. Najwaniejszym punktem spotkania byo podpisanie porozumienia midzy Raciborzem a Polsk Agencj Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.

Forum byo okazj do debaty midzy wodarzami Raciborza a przedsibiorcami.


Zgromadzonym gociom przedstawiono tereny inwestycyjne miasta.
iwona cybulska

Wydarzenie zainaugurowa
prezydent Raciborza, Mirosaw
Lenk, ktry przywita goci
przybyych na I Forum Gospodarcze Zainwestuj u nas. W
swoim przemwieniu wodarz
miasta przekonywa, e Racibrz od wielu lat uchodzi za silny orodek gospodarczy i handlowy, posiadajcy wieloletnie
tradycje inwestycyjne. - Dawno miny czasy, kiedy twierdzono, e sektor gospodarczy
sam sobie poradzi - mwi
Mirosaw Lenk, jednoczenie
dodajc, e miasto w przecigu ostatnich lat wypracowao
wiele mechanizmw wspomagajcych lokaln gospodark.
Prezydent wspomnia ponadto o najwaniejszych firmach - Mamy RAFAKO,
Mieszko, Henkel, SGL Carbon
czy Ramet, a przecie dodatkowo kilkaset raciborskich
R E K L A M A

przedsibiorcw jest rednich


i maych, a oglnie podmiotw
gospodarczych prawie 5 tysicy - wylicza Mirosaw Lenk.
Nie zabrako rwnie informacji o dziaaniach miasta na
rzecz gospodarki, w tym m.in.
o powstaniu Biura Obsugi Inwestora, Konsultacyjnej Rady
Gospodarczej a take wprowadzaniu zmian w Studium uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego.
Prezydent
przedstawi
zgromadzonym gociom potencja inwestycyjny znajdujcy si w Raciborzu. Mia na
myli tereny przy ul. 1 Maja i
ul. Bartka Lasoty, zwolnienie
od podatku od nieruchomoci
a take tereny inwestycyjne w
ramach KSSE przy ul. Gospodarczej i Cecylii.
Gos w dyskusji zabra take wiceprezes KSSE, Andrzej
Zabiegliski - Jak w kadym
dobrym zwizku, musz by

dwie strony. Dlatego z uporem


maniaka podkrelam, e strefa zawsze wsppracuje z tymi
samorzdami, w ktrych jest
ch i determinacja do wsppracy. To jest sukces wsplny
- mwi wiceprezes KSSE.
Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna jest rzdowym instrumentem wspierania dziaalnoci przemysowej,
tworzenia nowych miejsc pracy oraz rozwoju regionalnego. Dziki inwestycji w strefie
mona uzyska ulgi podatkowe zgodne z regulacjami Unii
Europejskiej. Rol KSSE jest
aktywna pomoc inwestorom,
udzielanie odpowiednich zezwole, wsppraca z lokalnymi gminami oraz wspfinansowanie modernizacji
infrastruktury. KSSE dzieli si
na 4 podstrefy. Jedn z nich
jest strefa Jastrzbsko-orska,
do ktrej naley 13 gmin - w
tym take Racibrz.

Kluczowym momentem
Forum Gospodarczego byo
podpisanie porozumienia midzy miastem Racibrz a Polsk
Agencj Informacji i Inwestycji
Zagranicznych S.A., reprezentowan przez Michaa Dbrowskiego, wiceprezesa Zarzdu
PAIiIZ. Wiceprezes Agencji
mwi o klimacie inwestycyjnym oraz niezwykle istotnej
konkurencyjnoci. Zaznaczy
ponadto, e w dzisiejszych czasach potrzeba duej aktywnoci podczas pozyskiwania inwestorw. - Nie wszdzie musi
by od razu Volkswagen - przekonywa Dbrowski.
Po zakoczonej dyskusji
zainteresowani gocie udali si
z wizyt do firmy Koltech Sp. z
o.o. Organizatorami forum byli: miasto Racibrz, Katowicka
Specjalna Strefa Ekonomiczna,
Raciborska Izba Gospodarcza
oraz Cech Rzemios Rnych
w Raciborzu.

<< GazetaInformator.pl

GazetaInformator.pl >>

20 kwietnia 2016, nr 8 (209)

zdrowie

Z regionu

region zdrowie

TOMOGRAFIA OKA w Wodzisawiu lskim


Od kwietnia osoby, ktre cierpi na problemy zwizane z funkcjonowaniem wzroku mog wykona badania na urzdzeniu okulistycznym DRI OCT-1, 3D Optical Coherence Tomography Atlantis swept source angio OCT japoskiej firmy TOPCON.

R E K L A M A

zwyrodnienia plamki tej cierpi 30% spoeczestwa po 70 roku ycia.


Badanie wyglda nastpujco: pacjent siada przed aparatem z gow spoczywajc
nieruchomo na podprce, a
lekarz, obserwujc na ekranie obraz dna oka rejestruje przekrj wybranych jego
elementw.
Aparat posiada rwnie
modu angiografii bez
kontrastu Angio OCT
szczeglnie przydatny,
gdy pacjent majcy wskazania do wykonania badania
angiografii
wymagajcej
doylnego podania kontrastu obciony jest wysokim
ryzykiem jej powika. Dotyczy to uczulenia na kontrast, niewydolnoci krenia, niewydolnoci nerek,
ciy, zaawansowanej cukrzycy, czy podeszego wieku. Badanie moe by powtarzane wielokrotnie i
trwa zwykle od kilku do
kilkunastu minut. Aparat
znajduje si w Centrum Medycznym NOVUM-MED w
Wodzisawiu lskim przy
ul. Gaczyskiego 2, gdzie w
poradni okulistycznej pracuje zesp okulistw pod
kierunkiem Pani prof. dr
hab. n. med. Ewy Mrukwy-Kominek.

44-300 Wodzisaw lski, ul. Gaczyskiego 2


Tel. 32 440 77 51, 32 440 77 52
Artyku sponsorowany

region - akcje charytatywne

Chciaabym std wyj


Stawaa w obronie sabszych. Pomagaa odrabia zadania
koleankom. I zawsze zabieraa wicej materiaw potrzebnych
do szkoy, by w razie czego mie dla kogo, kto ich zapomni.
Dzi to ona potrzebuje pomocy w walce z chorob.
joanna jakowska

Karolina to zagadka
4 grudnia 2015 r. Karolina
Krybus z Rogoan obchodzia
swoje 9 urodziny. Nie byo uroczystoci rodzinnej w domu,
nie zaprosia swoich koleanek
i kolegw. Ten dzie spdzia
w szpitalu. Lekarze prbowali zdiagnozowa przyczyn jej
stanu utrzymujca si wysoka gorczka do 40C, powikszone wzy i wtroba. Objawy
wskazyway na biaaczk. Jednak przeprowadzone 2 punkcje j wykluczy. Karolina to
zagadka powiedzieli lekarze
i nakazali regularn kontrol
badania krwi co 4 dni.
Punkcja nie pozostawia
zudze
Przeprowadzona punkcja
nie pozostawia ju adnych
zudze: ostra biaaczka limfoblastyczna. Od razu podano
Karolinie pierwsz chemi.
Od 5 stycznia 2016 r. Karolina nie opuszcza wrocawskiego szpitala. Planowane leczenie chemi potrwa co najmniej
2 lata. Crce zaczy ju wypada wosy mwi Damian.
Lekarze uprzedzaj nas, e

czas leczenia moe si przeduy, bo kada infekcja wie si


z koniecznoci jego okresowego przerwania dodaje.
Co mogoby si nam przyda dla Zuzi?
Cige podre do Wrocawia, zakup lekw ochronnych, odywek, sprztw do
pielgnacji dziecka w domu,
urzdzenie oddzielnego pokoFot. archiwum rodzinne

Pod t skomplikowan
nazw kryje si tomograf,
ktry dziaa w oparciu o najnowsz technologi swept
source (ssOCT). Czym jest
OCT? OCT, czyli optyczna
koherentna tomografia to
bardzo nowoczesna i cakowicie bezpieczna metoda
badania siatkwki, nerwu
wzrokowego oraz przedniego odcinka oka. Jest to
badanie bezdotykowe, ktre wykonuje si ambulatoryjnie. Dziki niezwykej
dokadnoci, o rozdzielczoci sigajcej 3 mikrometrw, moliwe jest ogldanie i ocenianie wszystkich
warstw siatkwki, niemal
jakbymy ogldali je pod
mikroskopem.
Centrum
Medyczne NOVUM-MED
jako jedno z pierwszych na
lsku weszo w posiadanie
tego typu urzdzenia.
OCT pozwala na diagnostyk oraz monitorowanie gwnych chorb
prowadzcych do nieodwracalnego upoledzenia
widzenia midzy innymi
jaskry oraz zwyrodnienia
plamki tej AMD. Urzdzenie suy do diagnostyki
wczesnych postaci tych chorb, kiedy zmiany w innych
badaniach nie s jeszcze widoczne. Naley doda, e na

9-letnia Karolina jeszcze


do niedawna mwia,
e zostanie pielgniark.
Dzisiaj przyznaje,
e do ma przebywania
w szpitalu.

ju dla Karoliny, zakup peruki


dla dziewczynki to wydatki, na
ktre rodzinie zaczyna brakowa oszczdnoci. Ich sytuacja
dodatkowo jest o tyle trudna,
e ojciec, ktry od dwch lat
pracowa za granic, w obecnej chwili nie ma moliwoci
wykonywania tej pracy. A mama, pielgniarka ze szpitala w
Gubczycach, aktualnie przebywa na bezpatnym urlopie
wychowawczym.
Z inicjatyw pomocy wyszli najblisza rodzina, Koo
Gospody Wiejskich, szkoa
w Szonowicach, ssiedzi, znajomi na miar swoich moliwoci pomagaj Karolince i
jej rodzinie. Jeeli te chcesz
pomc dziewczynce, moesz
to zrobi:
- przez przekazanie 1% podatku na rzecz Fundacji Na
ratunek dzieciom z chorob
nowotworow KRS 86 210
CEL SZCZEGOWY: Krybus
Karolina;
- wpacajc dobrowoln
kwot na konto wpat imiennych Fundacji Na ratunek
dzieciom z chorob nowotworow 11 1160 2202 0000 0001
0214 2867, wpisujc w tytule:
Karolina Krybus.

Z regionu

zdrowie

20 kwietnia 2016, nr 8 (209) <<

racibrz sport

oklejanie samochodw

Zajcia dla seniorw w SMS


Raciborska Szkoa Mistrzostwa Sportowego zaprasza seniorw
m.in. na jog, wiczenia relaksacyjne, ruchowe przy muzyce.
pawe strzelczyk

W ramach programu LSKIE DLA SENIORA ZSOMS


proponuje nastpujce zajcia:
- z gimnastyki (joga, wiczenia
relaksacyjne), termin zaj:
21 kwietnia, 5 maja, 19 maja godz.: 17:00, miejsce: budynek
Krytej Pywalni ZSOMS ul.
lska 3 salka gimnastyczna,
zajcia bezpatne; - zajcia ruchowe przy muzyce, 26 kwietnia, 10 maja, 24 maja, godz.:
17.00, miejsce: budynek Krytej Pywalni ZSOMS ul. lska

3 salka gimnastyczna, zajcia


bezpatne.
Ponadto w kady wtorek i
czwartek o godz. 19:30 zapra-

sza do skorzystania z basenu


na krytej pywalni oraz w kad sobot o godz. 14:45 i 15:30
wejcie 2z/os. W celu sko-

GazetaInformator.pl

tel. 32 414 90 30
kom. 533 355 277
rzystania z przysugujcej ulgi
prosimy o okazanie stosownego dokumentu z dat urodzenia.

Dzia grafiki i reklamy:


reklama@GazetaInformator.pl

R E K L A M A

racibrz zdrowie

Cukrzyca - jedna choroba,


wiele powika
Cukrzyca uwaana jest za jedn z gwnych chorb
cywilizacyjnych XXI w. Jakie objawy powinny skoni
do wizyty u diabetologa? Jak unikn powika?
Rozmowa z dr n. med., kardiologiem Witoldem Streb.

Nazwa Kardio-Plus
nasuwa przypuszczenie,
e pastwa dziaalno
nie ogranicza si do chorb serca. Czy tak jest?
To prawda. Ten Plus odnosi si zwaszcza do chorych
z cukrzyc, ktrym powicamy szczegln uwag. Skojarzenie cukrzycy z chorob
wiecow jest z reszt dobrze
znane. Z jednej strony wrd
chorych z chorob wiecow
naley wykluczy cukrzyc
jako przyczyn miadycy. Z
drugiej strony u pacjentw z
rozpoznan cukrzyc trzeba
si spodziewa obecnoci powika naczyniowych, w tym
ze strony serca.

Poza chorob wiecow te powikania mog


dotyczy rwnie innych
naczy?
Tak. Przede wszystkim
chodzi rwnie o miadyc
ttnic koczyn dolnych. Tak
zwana makroangiopatia w
przebiegu cukrzycy jest gwn przyczyn amputacji koczyn dolnych w Polsce. Majc to na uwadze w ubiegym
roku prowadzilimy badania przesiewowe wrd chorych na cukrzyc polegajce
na pomiarze wskanika ramienno-kostkowego. Chorzy,
u ktrych stwierdza si tym
sposobem nieprawidowoci mog poszerzy w naszej
placwce diagnostyk o badanie dopplerowskie ttnic,
jak rwnie skonsultowa si
z angiologiem czyli specjalist
od chorb naczyniowych oraz
neurologiem, jeli miadyca
dotyczy ttnic dogowowych.

A jeli pacjent nie ma


rozpoznanej cukrzycy,
to jakie objawy powinny
skoni do wizyty u diabetologa?
Niepokj powinien budzi
niezamierzony spadek masy
ciaa. Czstym objawem jest
take wzmoone pragnienie,
czste oddawanie moczu,
osabienie i wzmoona senno. W czci przypadkw
pacjenci zgaszaj si z powodu zmian ropnych na skrze
oraz stanw zapalnych narzdw moczowo-pciowych.
PORADNIA
KARDIOLOGICZNA
KARDIO-PLUS

ul. Rybnicka 64, 44-310 Radlin


Tel. 505 388 736, 32 733 00 81
www.kardioplus.pl
Artyku sponsorowany

GazetaInformator.pl >>

Ekologia 7

20 kwietnia 2016, nr 8 (209)

EK LOGIA
POWIAT RACIBORSKI INWESTYCJE

Ocjalne otwarcie jazu na rzece Suminie w Ndzy


IWONA CYBULSKA

Jaz mieci si tu obok


siedziby Przedsibiorstwa
Komunalnego. Powsta najprawdopodobniej na pocztku XX wieku. Po wieloletniej
eksploatacji zarwno beton,
jak i elementy regulacyjne,
wymagay niezwocznego remontu. - Mieszkacy zapewne pamitaj w jakim stanie
urzdzenie byo i e ledwie
to wszystko dziaao - mwi Marek Adamus, dyrektor
Gospodarstwa Rybackiego
Lasw Pastwowych Niemodlin. Gospodarstwo prowadzi dziaalno na akwenach rezerwatu przyrody
czok. Stawy zasila woda pochodzca z dwch rde - rzeki Suminy oraz potoku Bodek.
Renowacja jazu bya konieczna z kilku powodw.
Pierwsz przyczyn jest fakt,
e jaz utrzymuje sta dostaw wody do staww w czoku. - Bez tego ora i fauna nie mogaby si naleycie
rozwija - tumaczy Zygmunt
Kubica z Gospodarstwa Rybackiego Lasw Pastwowych Niemodlin, specjalista
ds. produkcji ryb, kierownik
obiektu Markowiak. Na stawach prowadzona jest hodowla karpia. - Karp eruje
w dnie. Nazywany jest nawet meliorantem. Gdyby nie
karp, w stawie gwatownie
rozrastaaby si trzcina, powodujc utrat lustra wody,
a ptaki straciyby odpowied-

nie warunki do rozmnaania


i wychowu modych - wyjania Zygmunt Kubica.
Jednak pitrzenie wody na potrzeby czoka
to nie jedyna jego funkcja.
Warto wspomnie rwnie
o kierowaniu wody na tzw.
przepawk, ktra udroni koryto Suminy i umoliwi migracj ryb w gr i d
rzeki. Takiej moliwoci stary jaz nie posiada.
Po trzecie, jaz stanowi
zabezpieczenie przeciwpowodziowe dla mieszkacw
Ndzy. - Nowy jaz jest inaczej skonstruowany ni stary. Okna przelewowe s pooone wyej, co daje wikszy
zakres regulacji wody w razie
gwatownego przyboru - wyjania Marek Adamus.
Jak istotne z punktu
widzenia
bezpieczestwa
mieszkacw jest waciwe
funkcjonowanie obiektu, doskonale wie Wjt Gminy Ndza, Anna Iskaa. - Powd w
2010 roku mocno pogorszya
i tak ju zy stan jazu. Obiekt
sta si betonow przeszkod, ktra nie speniaa ju
adnej funkcji - przyznaa
wjt. Ostatnia powd spowodowaa, e wezbrana woda z rzeki wymywaa podoe
spod zlokalizowanych nieopodal zbiornikw zawierajcych wod pitn dla mieszkacw.
Na ocjalnym otwarciu jazu pojawio si wielu
przedstawicieli instytucji,
ktre wspray inwestycj. Nie

Fot. UG Ndza

Niezwykle istotna dla mieszkacw gminy Ndza inwestycja - remont jazu na rzece Suminie - w kocu doczekaa si realizacji. Na ocjalnym otwarciu nie zabrako przedstawicieli lokalnych wadz samorzdowych, a take zaproszonych goci.

Ocjalne otwarcie jazu zgromadzio przedstawicieli obu funduszy, Lasw Pastwowych oraz
Regionalnej Dyrekcji Ochrony rodowiska, a take reprezentantw wadz samorzdowych.

Jaz poza pitrzeniem wody na potrzeby czoka, ma ponadto kierowa wod na tzw.
przepawk oraz peni funkcj przeciwpowodziow.

zabrako wjta gminy Ndza, starosty raciborskiego,


przedstawicieli WFOiGW
oraz NFOiGW, Lasw Pastwowych oraz Regionalnej
Dyrekcji Ochrony rodowiska.
Wszyscy zgodnie podkrelali, jak istotny by remot i
to na kilku paszczyznach.
Zakoczonej
inwestycji
przyglda si m.in. starosta
raciborski Ryszard Winiarski, wczeniej przez wiele
lat zwizany z rolnictwem. Bardzo mocno zawsze si interesowaem wszystkimi ciekami wodnymi i przepustami
i wiem, e w naszym powiecie sytuacja nie wygldaa
najlepiej. Teraz na szczcie
zaczyna si to zmienia, czego przykadem jest choby
wyremontowany jaz na Suminie - mwi starosta.
- Ciesz si, e moglimy
wesprze tak wan inwestycj - mwia podczas spotkania Agnieszka Siemiska,
zastpca prezesa WFOiGW
w Katowicach. - Mieszkacy
bd mogli spa spokojnie.
Warto inwestycji to ponad 900 tys. z. Przy wsparciu Regionalnej Dyrekcji
Lasw Pastwowych udao si uzyska donansowanie z Narodowego Funduszu
Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej. Pomg
te Wojewdzki Fundusz
Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

REGION - INWESTYCJE

Konkurs EkoAktywni 2016

Gmina Herby stawia na fotowoltaik

Wojewdzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej


w Katowicach ponownie organizuje konkurs EkoAktywni.
Zgoszenia mona nadsya do 29 kwietnia.

Zarzd WFOiGW w Katowicach podj decyzj o donansowaniu


kolejnego zadania realizowanego przez gmin Herby w zakresie
zabudowy mikroinstalacji fotowoltaicznej.

To ju kolejna edycja
konkursu EkoAktywni. W
roku biecym skierowany
jest on do organizacji pozarzdowych z wojewdztwa
lskiego, prowadzcych
dziaalno proekologiczn o charakterze lokalnym
i regionalnym. Konkurs
ma na celu zachcenie organizacji do dalszego promowania zielonego stylu
ycia oraz nagrodzenie za
dotychczasow prac.
Oceny
zgoszonych
wnioskw dokonuje jury konkursu, ktre bdzie

Gmina Herby otrzyma donansowanie WFOiGW. Zostanie ona przeznaczone na realizacj zabudowy drugiej ju
mikroinstlacji fotowoltaicznej
do zasilania pywalni zlokalizowanej w Herbach przy ulicy
Katowickiej 6.
W 2015 roku gmina Herby uzyskaa donansowania
w formie dotacji i preferencyjnych poyczek na realizacj 6
mikroinstalacji fotowoltaicznych. Wrd nich mona wyrni instalacje zabudowane
na obiektach oczyszczalni ciekw w Herbach i Lisowie, na

bra pod uwag realizowane projekty i programy, ich


rnorodno oraz atrak-

cyjno promocji poprawy stanu rodowiska naturalnego, ze szczeglnym


uwzgldnieniem dziaalnoci z ostatniego roku przed

terminem skadania zgosze.


Zgoszenia mona nadsya do 29 kwietnia 2016
roku na adres Funduszu.
Na stronie internetowej
WFOiGW w Katowicach
dostpny jest regulamin
konkursu oraz formularz
zgoszeniowy.
Dodatkowych informacji i wyjanie udziela p.
Joanna Stryjewska - tel. 32
60 32 315, j.stryjewska@
wfosigw.katowice.pl
IC

Treci zawarte w publikacji nie stanowi ocjalnego stanowiska organw


Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

budynku Stacji Uzdatniania


Wody w Herbach, zasilajca pywalni w Herbach oraz
wspomagajce zasilanie uj
wody w Lisowie i Herbach.
W trakcie rozpatrywania
s jeszcze 2 wnioski z zakresu
wspierania odnawialnych rde energii. Dotycz one zabudowy mikroinstalacji fotowoltaicznej na nastpnym ujciu
wody w Herbach oraz realizacji kolejnej zabudowy paneli
fotowoltaicznych na oczyszczalni ciekw w Lisowie.
IC

Fot. www.zpoherby.eu/plywalnia

REGION - KONKURSY

Pywalnia w Herbach
doczeka si drugiej
ju mikroinstlacji
fotowoltaicznej
przeznaczonej
do jej zasilania.

8 Motoryzacja

20 kwietnia 2016, nr 8 (209)

GODW MOTORYZACJA

KU PRZESTRODZE!

Patrz w lusterka!
Wsplna akcja motocyklistw i policji

Fot. KPP Wodzisaw

Motocyklici, ktrzy swoje maszyny darz ogromn


mioci, chc rwnie czu si bezpiecznie na polskich
drogach. Na zdjciu: Grupa Motocyklowa Mroczne Duchy

WODZISAW LSKI MOTORYZACJA

Kierowcy chtnie korzystaj z alkomatu


w komendzie

Fot. KPP Wodzisaw l.

komendy 23 marca. Jego zakup sfinansowa Urzd Miasta


Wodzisawia lskiego.
Kady, kto chce sprawdzi poziom alkoholu w swo-

silnego uderzenia, honda zostaa odrzucona na pobocze.


Niestety, obraenia, jakie
odnis 85-latek, okazay si
miertelne. Kierowca audi trafi do szpitala z oglnymi obraeniami ciaa.
Na miejscu pracowali policjanci, stra poarna oraz
pogotowie. Wyjaniane s dokadne okolicznoci wypadku.
Prokurator zarzdzi sekcj
zwok mczyzny.
kk

WODZISAW LSKI STRA MIEJSKA

Ponad 100 osb w niecae 3 tygodnie oglnodostpny alkomat umieszczony


w poczekalni wodzisawskiej komendy cieszy si sporym zainteresowaniem
mieszkacw.
Nowoczesne urzdzenie
do pomiaru poziomu alkoholu w wydychanym powietrzu zostao umieszczone w
poczekalni wodzisawskiej

Nieustpienie pierwszestwa przejazdu byo przyczyn tragicznego wypadku, do ktrego doszo 6


kwietnia na skrzyowaniu w Syryni.
Zdarzenie miao miejsce
przed godz. 15:00, na skrzyowaniu ulicy Raciborskiej i
Wielikt oraz ulicy Krzyowej. Kierujcy hond 85-latek nie ustpi pierwszestwa
przejazdu i zderzy si z prawidowo jadcym audi, ktrym
kierowa 33-latek. Wskutek

STRA MIEJSKA PRZYPOMINA: PATRZ, GDZIE


PARKUJESZ!
Fot. Stra Miejska Wodzisaw l.

W sobot 9 kwietnia policjanci z Wydziau Ruchu Drogowego wodzisawskiej komendy wczyli si w akcj Patrz w
lusterka motocykle s wszdzie, ktrej organizatorem jest
Polski Ruch Motorowy. Z tej
okazji w Godowie, w godzinach
przedpoudniowych, wsplnie z
Grup Motocyklow Mroczne
Duchy zatrzymywali pojazdy,
a do prowadzcych kierowali
apel.

Motocyklici w Polsce, mimo tego, i stanowi coraz liczniejsz grup, wci nie czuj si bezpiecznie na naszych
drogach. Celem przeprowadzonych dziaa byo wic uwiadomienie kierowcom, e nie s
jedynymi uczestnikami ruchu.
Motocyklici namawiali ich, by
czciej spogldali w lusterka
i wzajemnie szanowali si na
drodze. Kierowcy, ktrzy wysuchali apelu i poparli takie
dziaania, otrzymywali specjalne naklejki.

Fot. KPP Wodzisaw

MIERTELNY
WYPADEK W SYRYNI!
ZGIN 85-LETNI
KIEROWCA

Policjanci wodzisawskiej drogwki zatrzymywali samochody,


a motocyklici z grupy Mroczne Duchy apelowali do kierowcw,
aby czciej spogldali w lusterka.
katarzyna krentusz

<< GazetaInformator.pl

R E K L A M A

Badanie na alkomacie w komendzie wiadczy o prawidowym, bo odpowiedzialnym, zachowaniu kierowcw.


im organizmie, moe wej do
komendy, poprosi dyurnego
o somk i samodzielnie si
zbada. Nie trzeba czeka w
kolejce ani za to paci. Obsuga urzdzenia jest bardzo prosta, a komunikaty wywietlaj si na ekranie lcd. Chtnych
do bada z dnia na dzie jest
coraz wicej. Kadego dnia
bada si minium 5-6 osb.
Od momentu zainstalowania
urzdzenia przebado si na

nim ponad 100 osb informuje wodzisawska policja.


Strw prawa taka sytuacja cieszy, poniewa, jak
uwaaj, lepiej wczeniej
upewni si, e moemy prowadzi samochd ni pniej
tego aowa. Nic nas to nie
kosztuje, a pomaga w spokojnym i bezpiecznym podrowaniu.
kk

Nie chciaby by w takiej sytuacji na miejscu waciciela


posesji? Nie parkuj w ten sposb!
Nie utrudniaj ycia innym,
a i oni nie bd utrudnia
go Tobie - zdaniem Stray
Miejskiej wielu parkujcych kierowcw powinno
pamita o tej prostej zasadzie.
Coraz czciej do Stray
Miejskiej wpywaj zgoszenia
zirytowanych mieszkacw,
ktrzy nie mog wjecha/wyjecha do/z swojej nieruchomoci. Czyby niektrym
kierowcom udzieli si pikny
wiosenny nastrj i w zwizku
z tym zapominaj o podstawowych przepisach oraz zasadach

parkowania? retorycznie pytaj wodzisawscy stranicy.


Kierowcy czsto tumacz,
e parkuj w ten sposb na
tzw. tylko dwie minuty, ktre czsto przecigaj si pniej do kilkudziesiciu minut
a nawet kilku godzin, skutecznie utrudniajc ycie innym kierowcom. Stra Miejska przypomina wic, bymy
nie robili na drodze tego, czego
sami nie chcemy dowiadczy
od innych uczestnikw ruchu
drogowego.
kk

GORZYCZKI REMONTY

UWAGA, KIEROWCY!
UTRUDNIENIA NA
UL. RACIBORSKIEJ
Na ul. Raciborskiej w Gorzyczkach, w rejonie wza
autostradowego, kierowcy
musz si liczy z utrudnieniami w ruchu.
Jak poinformowa Powiatowy Zarzd Drg w Wodzisawiu lskim, utrudnienia w ruchu potrwaj od 13 kwietnia br.

do koca miesica, a zwizane


s one z budow wjazdu do powstajcej w pobliu stacji benzynowej. Na czas prowadzenia
prac w rejonie inwestycji moe
zosta wprowadzony ruch wahadowy.
kk

Rozrywka 9

20 kwietnia 2016, nr 8 (209)

WODZISAW LSKI SPORT

RYDUTOWY KONCERT

Charytatywny Turniej Piki


Nonej: Zagraj dla Wiktorii!
Podczas 9. edycji Charytatywnego Turnieju Piki Nonej
zawodnicy zagraj dla Wiktorii chorujcej na stwardnienie
rozsiane.
katarzyna krentusz

Turniej Piki Nonej o Puchar Starosty Wodzisawskiego, majcy gwnie charakter


charytatywny, organizowany jest ju od 9 lat. Uczestniczce w wydarzeniu druyny,
dobrowolnie wpacaj skadki
na rzecz chorych lub niepenosprawnych uczniw Zespou Szk Technicznych.
rodki, jakie udao si zebra podczas czterech pierwszych turniejw, przekazano
na wsparcie Krzysztofa, kt-

ry uleg cikiemu wypadkowi i porusza si na wzku inwalidzkim. Przez kilka edycji


organizatorzy pomagali te
innemu uczniowi Mirkowi,
ktry choruje na mukowiscydoz. W tym roku zawodnicy
po raz pierwszy zagraj dla
Wiktorii chorujcej na stwardnienie rozsiane.
Organizatorem turnieju
jest Samorzd Uczniowski i
Rada Rodzicw Zespou Szk
Technicznych w Wodzisawiu l. W tegorocznej imprezie udzia wemie 10 amator-

skich druyn z terenu powiatu


wodzisawskiego i rybnickiego
(zawodnicy w wieku 25+, nie
grajcy czynnie w klubach).
Turniej odbdzie si w sobot, 23 kwietnia 2016 r., w
obiektach Powiatowego Modzieowego Orodka Sportu w Wodzisawiu l. przy ul.
Pszowskiej 92. Otwarcie imprezy przez Wiktori i jej rodzicw w obecnoci zaproszonych goci przewidziane jest
na godz. 9:00. Zakoczenie ok. godz. 14:00.

WODZISAW LSKI KONCERT

Stanisawa Celiska zaczarowaa


rydutowsk publiczno
Sentymentalne i bezpretensjonalne teksty piosenek wzbogacone gosem polskiej artystki oraz okraszone wspaniaymi dwikami niesamowitych muzykw Stanisawa Celiska wraz z zespoem Macieja Muraszko zaczarowaa rydutowsk publiczno.
8 kwietnia na scenie Rydutowskiego Centrum Kultury wystpia niezwykle charyzmatyczna i pena klasy
kobieta Stanisawa Celiska. Polska aktorka filmowa
i teatralna przeniosa przyby publiczno w wiat peen
wartoci, szczeroci i pikna. Nie stao si to za spraw
spektaklu, ale dziki popisom
wokalnym artystki.
Stanisawa Celiska zaprosia goci zgromadzonych
w murach RCK-u w niezwyk
muzyczn podr. Artystka
wraz z zespoem muzycznym
Macieja Muraszko prezento-

Fot. Justyna Koniszewska

GazetaInformator.pl >>

waa utwory zawarte na ich


wsplnej pycie Atramentowa. Wokalistka od pierwszej
chwili na scenie wprowadzia
ciep, rodzinn, ale z nut nostalgii, atmosfer. Publiczno
licznymi bisami ukoronowaa

wyczyny muzykw oraz Stanisawy Celiskiej. Organizatorem tego przedsiwzicia


byo Rydutowskie Centrum
Kultury.
jk

Kuba Blokesz i Piotr Machalica w


EDYCJA PROGRAMU
charytatywnym koncercie w WCK III
EDUKACYJNEGO SZTUKA NA
WODZISAW LSKI EDUKACJA

Zobacz ca fotorelacj

9 kwietnia w Wodzisawskim Centrum Kultury zorganizowano koncert poezji piewanej. Kuba Blokesz wraz z
Piotrem Machalic oraz Martyn Czech zabrali przyby
publiczno w wiat niezwykych muzycznych dozna. Artyci zaprezentowali repertuar
zoony z poezji i prozy ukraiskich poetw wspczesnych,
przetumaczonych na jzyk polski. Bya to opowie o "miecie
pod sypicymi si murami",
ktrego przeszo odbija si
echem w ciemnych zaukach
ulic. Autorem muzyki jest KuR E K L A M A

ba Blokesz, a teksty prozatorskie wykona Piotr Machalica.


Koncert by okazj do
wsparcia dziaa fundacji
"Wsplnota Dobrej Woli", ktra zostaa utworzona w 1998
roku przez ksiy z dekanatu
wodzisawskiego oraz pszowskiego oraz wadze Wodzisawia lskiego. Jej staraniem,
6 lat pniej w Dzie Dziecka
zosta otwarty Orodek Rehabilitacyjny dla Dzieci Niepenosprawnych. W tej chwili

orodek leczy i rehabilituje ponad 700 dzieci z powiatu wodzisawskiego mwi Anna
Biaek, Czonek Zarzdu Fundacji. Dodaje rwnie, e podczas dwudziestoleniej dziaalnoci fundacji w trakcie zbirek
pienidzy przez modzie udao si zebra ponad 700 tysicy
zotych.
W trakcie trwania koncertu wrczone zostay statuetki
Fundacji "Wsplnota Dobrej
Woli" dla przedstawicieli szk,
ktre wczyy si w akcje dobroczynne na rzecz Orodka
Rehabilitacji i Terapii Dzieci i
Modziey w Wodzisawiu. Wydarzenie sfinansowane zostao
przez Miasto Wodzisaw lski,
a cakowity dochd zosta przekazany na Wodzisawski Orodek Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Modziey.
jk

Zobacz sal szkoleniow

JZYKACH ZAKOCZONA
Integracja, uwraliwienie,
rozwj, odpowiedzialno i zabawa to tylko niektre cele, jakie zakada program edukacyjny "Sztuka na jzykach", ktry
zosta zrealizowany w II Liceum
Oglnoksztaccym i Liceum
Plastycznym w Wodzisawiu.
5 kwietnia, w Wodzisawskim Centrum Kultury odbyo si podsumowanie projektu
edukacyjnego Sztuka na jzykach. Bya to III edycja programu - poprzednie dotyczyy sportu oraz filmu.
Kluczowym celem tego
przedsiwzicia byo uwraliwienie modziey na szeroko pojt sztuk i kultur. Jak
mwi dyrektor placwki, Anna
Biaek, "Sztuka na jzykach" to
projekt, ktry ma pokazywa,
e w rnych jzykach mona
mwi to samo i tak samo szanowa drugiego czowieka. Biaek podkrela rwnie, e nadrzdnym zaoeniem programu
jest zastosowowanie w nim jzykw, ktrych uczniowie ucz
si w wodzisawskiej szkole, a
s nimi: angielski, rosyjski, niemiecki, francuski, hiszpaski
oraz woski.
Tegoroczna edycja projektu obejmowaa rne dziedziny
sztuki. Odbyy si midzy innymi warsztaty plastyczne, graficzne i teatralne. Zorganizano
take prelekcje z wykadowcami
szk wyszych, midzy innymi
z PWSZ-tu w Raciborzu oraz
Uniwersytetu lskiego w Katowicach.

Fot. Justyna Koniszewska

Fot. Justyna Koniszewska

Wspaniae aranacje, doskonae dwiki oraz zjawiskowa prostota


tego wszystkiego mona byo dowiadczy podczas trwania wyjtkowego koncertu w WCK. Kuba Blokesz, Piotr Machalica, Martyna Czech
oraz towarzyszcy im muzycy grali dla Fundacji Dobrej Woli.

W gali wrczenia nagrd


wzili udzia uczniowie II Liceum Oglnoksztaccego i

Liceum Plastycznego, a take


gimnazjalici z powiatu wodzisawskiego oraz Jastrzbia-Zdroju. Uczestniczy w niej
rwnie starosta, Ireneusz Serwotka, czonek zarzdu, Danuta Makowska oraz przewodniczcy Komisji Owiaty, Kultury
i Sportu, Andrzej Kania. Uroczystoci uwietniy wystpy
uczniw. Organizatorem tego
przedsiwzicia byo II Liceum
Oglnoksztacce wraz z Liceum Plastycznym.
jk

10 Ogoszenia

20 kwietnia 2016, nr 8 (209)

<< GazetaInformator.pl

ogloszenia.GazetaInformator.pl

bezpatne ogoszenia w internecie

CENNIK OGOSZE w gazecie:


drobne:
tekstowe 6 z
moduowe: tekstowe 20 z

w ramce 10 z
graczne 35 z

FINANSE

na kolorowym tle 14 z

ul. w. Jana 16 Wodzisaw lski


tel. 533 399 344, ogloszenia@gazetainformator.pl

ceny brutto (z VAT)

ATERIMA
MED

Firma poszukuje
pracownika na stanowisko:
Doradca Finansowy Klienta
ds. poyczek gotwkowych

Opiekunki osb
starszych
w Niemczech

Tel. 32 506 55 87

Wymagania:
umiejtno budowania relacji
z klientami,
mile widziane dowiadczenie w
obsudze klienta,
komunikatywno, dyspozycyjno.
Gwarantowane:
wysokie atrakcyjne wynagrodzenie (najwysze w brany);
pomoc w pierwszych miesicach
pracy; moliwo podniesienia
kwalikacji; moliwo awansu.
CV prosimy wysa na adres
m.mroz@benetia.pl
Tel. 797 603 000
www.benetia.pl

NIERUCHOMOCI

PRACA
Poszukuj pracy jako opiekunka dla dziecka lub osoby starszej. Jestem osob pogodn, tolerancyjn, lubic dzieci. Mam
38 lat i dwoje wasnych dzieci
w wieku szkolnym. Posiadam
rwnie dowiadczenie w opiece nad osob starsz. Istnieje
moliwo dojazdu. Jestem osob niepalc. Tel. 530 339 185.

Poszukuj opiekunki do 14-miesicznego chopca. Praca trzy


dni w tygodniu po 4-6 h w poniedziaki, rody i pitki. Obowizki to spacer, zabawa,
podanie posiku. Osoby zainteresowane prosz o przesanie
SMS krtkiej informacji o sobie.
(wiek, dowiadczenie w opiece
nad dziemi. Tel. 535 970 977.

Wynajm mieszkanie dla rodziny 60 m2, drugie pitro, blisko centrum. W Raciborzu. Tel.
601 648 350.

Mieszkanie dostpne od maja.


Kaucja zwrotna 1500 z. Tel.
507 473 579, 507 968 548.

Do wynajcia komfortowo umeblowane mieszkanie w bloku na


4 pitrze. Mieszkanie cakowicie umeblowane. W cenie czynsz+wszystkie media oraz internet wraz z telewizj kablow.

Sprzedam mieszkanie w Raciborzu, pow. 38 m2, ul. Opawska,


blisko Tesco. 2 pokoje, kuchnia
z oknem (wymienione okna),
CO, balkon. Cena 85 tys. z. Tel.
731 338 688, 661 705 074.

MOTORYZACJA
Lakiernictwo pojazdowe, oferujemy solidne i tanie usugi lakiernicze. Tel. 791 182 806.
Sprzedam fabryczn lawet MAN
8.150F kabina 7 os. zarejestrowana jako pojazd specjalny (niskie
OC brak podatkw drogowych)
oryginalny najazd ISOLI 5.8x2.1m,
pena hydraulika. Wicej informacji pod nr tel. 608 186 164.

SPRZEDAM
SAMOCHD
Ford Fiesta MK6 rok 2006.
Udokumentowany przebieg: 135 tys. km. Diesel
1.4. Zadbany, ekonomiczny, wszystkie wymiany na
bieco. Oferta prywatna.
Zapraszam do ogldania.
Tel. 512 333 512.

RNE

>>PRACA<<
DORADCA
KLIENTA

Oferowanie i sprzeda
reklamy w prasie.
Wymagane:
wyksztacenie rednie/wysze,
komunikatywno, umiejtno rozmw i negocjacji,
znajomo zasad marketingu.
Mile widziane:
rozeznanie w brany reklamy
i marketingu,
dowiadczenie w sprzeday,
prawo jazdy B.
Moliwy sta lub zatrudnienie.
CV prosimy wysya na adres:

biuro@raciborskiemedia.pl

>>PRACA<<

REDAKTOR
DZIENNIKARZ
Redakcja gazety regionalnej
oraz portalu internetowego zatrudni dziennikarza.
Wymagane:
dowiadczenie w pracy
redakcyjnej/dziennikarskiej,
min. rednie wyksztacenie,
znajomo internetu,
programw biurowych,
prawo jazdy.
Mile widziane:
umiejtno robienia zdj,
znajomo programw do
obrbki zdj, audio.
CV prosimy wysya
na adres:
biuro@raciborskiemedia.pl

Renault Master wraz z kierowc do wynajcia transport.


Przeprowadzki, przewz rzeczy
itp. tanio. Renault Master o ad.
1400 kg, wymiary: 310 cm dg. ,
172 cm szerokoci , 192 cm wysokoci, stan techniczny b. dobry.
Mam wszelkie zabezpieczenia do
przewozu mebli (koce, folie, maty, pasy do mocowania adunku),
baganik dachowy, istnieje moliwo podpicia przyczepy o DMC
2000 kg. Cena od 1 z/km. Tel.
690 439 398.
Moj pasj jest wiza. Z chci
zrobi Ci pikny makija, oraz fryzur dopasowan do Ciebie. Makija dzienny: 40 z, makija okolicznociowy: 60 z, fryzura: 50
z, makija okolicznociowy plus
fryzura: 90 z. Panna Moda: Makija + Fryzura oraz prba przed
lubem 200 z. Tel. 531 969 488.

AZBEST
DEMONTA
UTYLIZACJA
DEKARSTWO, RYNNY, KOMINY

792 013 569


509 055 051
azo.gawlik@wp.pl

Firma STACH-DREW

oferuje drewno kominkowe,


drewno opaowe
w dobrej cenie.

Rzuchw, ul. Rybnicka 61


Tel. 512 271 815
32 430 10 45.

Skad znajduje si
z tyu budynku.

PRACOWNIA
PROTETYCZNA
Izabela Kuczmierczyk

Racibrz, ul. Opawska 27a/1


Tel. 513 129 915
czynne: pn.-pt. 9-13
Protezy akrylowe,
nylonowe, acronowe,
NAPRAWY PROTEZ

Koszenie traw, karczowanie,


cinki drzew szybko. Wykaszanie wysokich traw, koszenie
nieuytkw, koszenie dziaek rekreacyjnych, karczowanie terenw, oczyszczanie terenw pod
budowy, wycinanie i pielgnacja
drzew. Dysponujemy profesjonalnymi kosami spalinowymi oraz
pilarkami. Posiadamy niezbdne
uprawnienia. Koszt jest ustalany
indywidualnie podczas bezpatnej wyceny! Koszenie trawnikw
0,25-0,13 gr/m2, ceny uzalenione od wielkoci koszonej powierzchni. Tel. 690 441 234.
Podejm si prac konserwacyjnych wok Twojego domu i nie
tylko. W ofercie posiadam: koszenie trawnika, porzdki przydomowe, zamiatanie itp., wycinka drzew, karczowanie terenu,
pielenie chwastw, rwnanie, niwelacja terenu, sadzenie drzew i
krzeww, cikowanie kora, wir
itp., wykopy pod gaz, wod, kanalizacj, prd. Dziaam na terenie
caego pow. wodzisawskiego, jak
i rwnie Jastrzbia-Zdroju, Ryb-

SALA SZKOLENIOWA
do wynajcia!
RACIBRZ CENTRUM
(dogodny dojazd, parking, media)
Idealna na: kursy,
szkolenia, korepetycje,
spotkania handlowe
biuro@raciborskiemedia.pl
Tel. 533 362 362

nika i okolic. Cena do ustalenia.


Tel. 511 013 051.
Brygada z wieloletnim dowiadczeniem przyjmie zlecenia na
ocieplenia domw w Wodzisawiulskim i okolicach. Gwarantujemy najlepsze wykonanie, suymy fachow porad, moliwo
podjechania i zobaczenia naszych
prac na ywo. Tel. 579 184 609.
Nie wiesz jak zabra si za porzdki w swoim domu zadzwo razem jest atwiej. Pomoc w porzdkach domowych Rybnik i okolice.
Tanio, dokadnie, praktycznie.
Wycena gratis. Tel. 669 941 359.
Wykonujemy remonty domkw
dziakowych a take wystawiamy nowe, zarwno murowane
jak i szkieletowe. Zapewniamy
materia. Wystawiamy Faktury
VAT. Nasze usugi cechuj si
dokadnoci, dbamy o kady
detal, aby Twj domek dziakowy by taki jak zapragniesz. Tel.
606 118 496.

GazetaInformator.pl >>

20 kwietnia 2016, nr 8 (209)


R E K L A M A

Zapowiedzi 11

WODZISAW LSKI RODZINNY PARK ROZRYWKI TRZY WZGRZA 21 KWIETNIA

NIADANIE BIZNESOWE
Izba Gospodarcza w Wodzisawiu lskim zaprasza
na niadanie biznesowe. Spotkanie odbdzie si punktualnie o godzine 7:30, a zakoczy
o 9:00. W programie midzy
innymi prelekcja Polskiego
Centrum Mediacji Co warto
wiedzie o mediacji?
W trakcie wydarzenia
przewidziane jest zwiedzanie
Rodzinnego Parku Rozrywki Trzy Wzgrza. Uczestnicy
niadania s proszeni o zabranie swoich wizytwek. Wstp
20 z dla czonkw Izby Gospodarczej, 40 z dla pozostaych rm.

6. PIKNIK HISTORYCZNO-MILITARNY
W WODZISAWIU LSKIM

Prezydent Wodzisawia
lskiego,
Wodzisawskie
Centrum Kultury i GHR Po-

wstaniec lski serdecznie


zapraszaj na 6. Piknik Historyczno-Militarny w Wodzisa-

PROMOCJA!
Do teczek rmowych

250 wizytwek

WODZISAW L. 3 MAJA

wiu lskim. Odbdzie si on


tradycyjnie, 3 maja. Obchody
uroczystoci rozpoczn si w
kociele WNMP, gdzie o godzinie 11:00 odprawiona zostanie msza wita, po ktrej
odbdzie si delada na rynek. Na pycie wodzisawskiego rynku zaplanowano szereg atrakcji, midzy innymi:
inscenizacj powstaczych
walk o Wodzisaw, pokazy
Jednostki Strzeleckiej 2023
czy inscenizacj walk na froncie wschodnim. Zakoczenie
Pikniku Historyczno-Militarnego odbdzie si w Parku
Miejskim, gdzie wystpi Wo-

| Wizytwki
| Ulotki
| Plakaty
| Piecztki
| Banery reklamowe
| Katalogi

GRATIS!
dzisawska Orkiestra Rozrywkowa. Ponadto bdzie mona
skorzysta z licznym atrakcji
towarzyszcych, np. pokazw
dynamicznych modeli czogw
czy kuchni polowej.

Zobacz zapowiedzi

*) szczegy pod numerami telefonu

32 414 90 30
533 355 277
Dzia graki i reklamy:
reklama@GazetaInformator.pl

Repertuar imprez
KULTURA ROZRYWKA
20 KWIETNIA OK SKRBESKO
20 kwietnia o godz. 18:00 w Orodku Kultury w Skrbesku odbdzie si otwarcie wystawy malarsko-rzebiarskiej. Autorami prac s Marian Nowotny i Jzef Burszyk. Wstp wolny.
21 KWIETNIA MOK RADLIN
21 kwietnia o godz. 18:00 w Miejskim Orodku Kultury w Radlinie odbdzie si spektakl Syn Marnotrawny Baletu
Magnicat. Widowisko jest poczeniem baletu tradycyjnego z
nowoczesnym, tworzcym niezwyky spektakl teatralno-muzyczny. Syn Marnotrawny to sparafrazowana historia biblijnego
syna. Opowiada histori ma, ktry pewnego dnia postanawia
odej od ony i crki, by zasmakowa ycia penego rozrywki.
Bilety do nabycia w cenie 50 z.
21 KWIETNIA PRZEMKO RACIBRZ
21 kwietnia o godz. 18:00 w kinie Przemko w Raciborzu odbdzie si seans lmowy - Oddychaj. Nominowana do
nagrody Queer Palm podczas festiwalu lmowego w Cannes w
2014 roku opowie o niebezpiecznej przyjani dwch modych
dziewczyn. Film w reyserii Mlanie Laurent, gwiazdy lmw
Bkarty wojny, Iluzja i Debiutanci. Produkcja Oddychaj
na festiwalu Ale Kino! otrzymaa tytu Najlepszego lmu dla
modziey. Bilety w cenie 5 z.

23 KWIETNIA MIPBP RACIBRZ


23 kwietnia o godz. 10:00 w EURECE Wypoyczalni dla Dzieci
i Modziey MiPBP w Raciborzu odbdzie si konkurs wiedzy
Czyta dziadek, czyta tata, czytasz ty?.

28 KWIETNIA PRZEMKO RACIBRZ


28 kwietnia o godz. 18:00 w kinie Przemko w Raciborzu odbdzie si seans lmowy w ramach DKF Puls. Tym razem
bdzie mona zobaczy lm Zdjcie 17-letni Adam znajduje
stare zdjcie matki z obcym mczyzn, po czym usiuje dowiedzie si, kto jest jego prawdziwym ojcem. Bilety w cenie 5 z.

23 KWIETNIA STRZECHA RACIBRZ


23 kwietnia o godz. 18:00 w DK Strzecha w Raciborzu odbdzie si koncert jubileuszowy Dwadziecia lat Klubu
Piosenki Aktorskiej i Poetyckiej Atlantyda. Podczas
koncertu wystpi obecni i byli czonkowie, m.in. Hanna Bratkowska, Kuba Blokesz i Kajetan Drozd.

27-28 KWIETNIA WCK WODZISAW L.


27 i 28 kwietnia od godz. 9:00 w Wodzisawskim Centrum Kultury odbywa bd si Wiosenne Konfrontacje Artystyczne MASKA 2016. Na scenie zaprezentuje si utalentowana
modzie ze szk podstawowych, gimnazjw oraz w placwek
owiatowo wychowawczych naszego miasta. Wstp wolny.

23 KWIETNIA GODW
23 kwietnia w Godowie odbdzie si otwarcie sezonu rowerowego. Dugo trasy to ok. 38 km urokliwymi zaktkami
powiatu wodzisawskiego. Zbirka o godz. 10:00 przy Urzdzie
Gminy Godw. Organizatorzy zapewniaj drobny poczstunek
na mecie rajdu.

28 KWIETNIA WDK CZYOWICE


28 kwietnia w Wiejskim Domu Kultury w Czyowicach odbdzie
si kolejne spotkanie z cyklu Klubu Podrnika. Barbara i
Eugeniusz Ottawa bd opowiadali o Andaluzji. Wstp wolny.

liwo zwiedzania zamku i kaplicy.

29 KWIETNIA WCK WODZISAW L


29 kwietnia o godz. 9:00 w Wodzisawskim Centrum Kultury
odbdzie si koncert edukacyjny Zespou Pieni i Taca
Vladislavia pt. Za grami, za lasami.... Widowisko
skierowane jest do przedszkoli i szk podstawowych. Bilety w
cenie 5 z.

22 KWIETNIA STRZECHA RACIBRZ


22 kwietnia o godz. 8:30 w DK Strzecha w Raciborzu odbd si
spektakle dla dzieci.

23 KWIETNIA WCK WODZISAW L.


23 kwietnia o godz. 16:00 w Wodzisawskim Centrum Kultury
odbdzie si spektakl Dziecicego Teatru Szydeko pt.
Krl Maciu I. To historia o dorastaniu i pogoni za marzeniami, ktrej bohaterem jest may chopiec stawiajcy czoa wyzwaniu, jakie postawio przed nim ycie po mierci ojca i matki.
Bilety do nabycia w cenie 10 z.

22 KWIETNIA MIPBP RACIBRZ


22 kwietnia w godz. od 9:00-13:00 w Bibliotece odbdzie si
impreza czytelnicza pt. Akademia wyobrani. Turniej
organizowany jest z okazji wiatowego Dnia Ksiki i Praw Autorskich, ktry obchodzimy 23 kwietnia.

24 KWIETNIA WCK WODZISAW L


24 kwietnia o godz. 16:00 w Wodzisawskim Centrum Kultury
odbdzie si kolejne Rodzinne Spotkanie z Teatrem. Spektakl Alicja w Krainie Czarw wystawi Teatr Szydo. Bilety do
nabycia w cenie 15 z.

22 KWIETNIA RCK RACIBRZ


22 kwietnia o godz. 9:30 w sali kameralnej Raciborskiego Centrum Kultury odbed si koncerty umuzykalniajce.

24 KWIETNIA RCK FENIKS RYDUTOWY


24 kwietnia o godz. 18:00 w Rydutowskim Centrum Kultury
wystpi kabaret Jurki. Bilety do nabycia w cenie 40 z.

30 KWIETNIA PRZEMKO RACIBRZ


30 kwietnia o godz. 19.30 w kinie Przemko w Raciborzu odbdzie si seans lmowy w ramach DKF Puls. Tym razem
bdzie mona zobaczy lm Czy Lucyna to dziewczyna?.
Moda i wyksztacona Lucyna przebiera si za chopca, by dosta
prac w rmie ojca. Wkrtce traa pod skrzyda inyniera arnowskiego. Wstp wolny.

23 KWIETNIA ZAMEK PIASTOWSKI RACIBRZ


23 kwietnia na Zamku Piastowskim w Raciborzu odbdzie si
IV Zamkowy Jarmark kwiatw, ywnoci ekologicznej
i rkodziea. W programie m.in. liczni wystawcy, wystpy na
scenie, w tym zespou Hetmascy Sarmaci, biesiada oraz mo-

27 KWIETNIA RCK RACIBRZ


27 kwietnia o godz. 9:00 w sali widowiskowej Raciborskiego
Centrum Kultury odbdzie si spektakl Zielony kapturek.
Spektakl organizowany jest przez Wydzia Ochrony rodowiska
Urzedu Miasta Racibrz.

KWIECIE MBP KDZIERZYN-KOLE


Miejska Biblioteka Publiczna (Filia nr 5) zaprasza do obejrzenia wystawy fotograi Leszka Szczasnego pt. Bardzo
kolorowe kolory Afryki. Na ekspozycj skadaj si zdjcia z
podry, m.in. do Ruandy. Wystawa dostpna do 30 kwietnia.

29 KWIETNIA RCK RACIBRZ


29 kwietnia o godz. 9:00 w sali widowiskowej Raciborskiego
Centrum Kultury odbdzie si Gala poegnania maturzystw CKZiU nr 1 w Raciborzu.

12 Reklama

wizytwki, ulotki >>>

20 kwietnia 2016, nr 8 (209)

32 414 90 30, 533 355 277

R E K L A M A

ART. BHP
P. PO
SPAWALNICZE
CHEM. GOSPODARCZA
WE
www.delfin-raciborz.pl
Godziny otwarcia:
pn.-pt. 8:00-16:00
sob. 9:00-13:00

47-400 Racibrz
ul. Eichendorffa 12
Tel./fax (32) 415 29 34
(32) 430 30 36
Kom. 512 936 444

<< GazetaInformator.pl

Dzia grafiki i reklamy:


reklama@GazetaInformator.pl