You are on page 1of 22

Projekt

USTAWA
z dnia 2016 r.
o skadce audiowizualnej

Rozdzia 1
Przepisy oglne

Art. 1.
Skadka audiowizualna, zwana dalej skadk, jest zryczatowan danin publiczn ponoszon,
na zasadach okrelonych w niniejszej ustawie, przez odbiorcw kocowych energii elektrycznej
w celu finansowania misji publicznej instytucji mediw narodowych, okrelonej w ustawie z dnia
... 2016 r. o mediach narodowych (Dz. U. poz. ...).

Art. 2.
Wpywy ze skadki pomniejszone o wynagrodzenie inkasentw stanowi przychody Funduszu
Mediw Narodowych, dziaajcego na podstawie ustawy wymienionej w art. 1.
Art. 3.
1. Uyte w ustawie okrelenia oznaczaj:
1)

dodatkowy punkt poboru punkt poboru pooony w tej samej miejscowoci co pierwszy
punkt

poboru,

miecie

administracyjnie

podzielonym

na

dzielnice

w tej samej dzielnicy, w ktrym odbiorc kocowym jest osoba fizyczna bdca
jednoczenie odbiorc kocowym w pierwszym punkcie poboru albo jej maonek
zameldowany na pobyt stay pod wsplnym adresem;
2)

inkasent przedsibiorstwo energetyczne obowizane do pobrania skadki od odbiorcy


kocowego i wpacenia jej we waciwym terminie organowi podatkowemu;

3)

odbiorca kocowy osob fizyczn, osob prawn lub jednostk organizacyjn


nieposiadajc osobowoci prawnej bdc odbiorc kocowym energii elektrycznej na
podstawie umowy zawartej z przedsibiorstwem energetycznym;

4)

organ gminy wjta, burmistrza lub prezydenta miasta;

5)

organ podatkowy naczelnika waciwego urzdu skarbowego;

6)

pierwszy punkt poboru punkt poboru, w ktrym odbiorc kocowym jest osoba
fizyczna,

znajdujcy

si

budynku

mieszkalnym

lub

lokalu

mieszkalnym,

w ktrym osoba ta jest zameldowana na pobyt stay;


7)

punkt poboru wyposaone w ukad pomiarowo-rozliczeniowy miejsce, do ktrego


operator systemu dystrybucyjnego dostarcza odbiorcy kocowemu energi elektryczn na
podstawie umowy;

8)

ryczat

energetyczny

wiadczenie

przysugujce

na

podstawie

przepisw

o kombatantach oraz niektrych osobach bdcych ofiarami represji wojennych


i okresu powojennego lub przepisw o wiadczeniu pieninym i uprawnieniach
przysugujcych onierzom zastpczej suby wojskowej przymusowo zatrudnianym
w kopalniach wgla, kamienioomach, zakadach rud uranu i batalionach
budowlanych;
9)

wiadczenie opiekucze zasiek pielgnacyjny, specjalny zasiek opiekuczy lub


wiadczenie pielgnacyjne przysugujce na podstawie przepisw o wiadczeniach
rodzinnych;

10) wiadczenie wychowawcze wiadczenie przysugujce na podstawie przepisw o


pomocy pastwa w wychowywaniu dzieci;
11) umowa umow o wiadczenie usug dystrybucji energii elektrycznej albo
umow kompleksow;
12) usugi

dystrybucji

usugi

dystrybucji

energii

elektrycznej

wiadczone

na

podstawie umowy;
13) zryczatowany dodatek energetyczny dodatek energetyczny, o ktrym mowa
w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059,
z pn. zm. 1)).
2. Uyte w ust. 1 w pkt 3, 7, 11 i 12 w objanieniach okrelenia usugi dystrybucji energii
elektrycznej, umowa o wiadczenie usug dystrybucji energii elektrycznej, operator
systemu dystrybucyjnego, przedsibiorstwo energetyczne, umowa kompleksowa, ukad
pomiarowo-rozliczeniowy

odbiorca

kocowy

maj

znaczenie

nadane

im

w przepisach ustawy wymienionej w ust. 1 pkt 13.


3. Za odbiorc kocowego w rozumieniu ustawy uwaa si take spadkobierc zmarej osoby
fizycznej, ktra zawara umow z przedsibiorstwem energetycznym, do czasu rozwizania tej
umowy lub zawarcia nowej umowy, chyba e umowa zawarta przez spadkodawc przewiduje
jej wyganicie przez mier strony.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 984 i 1238, z 2014
r. poz. 457, 490, 900, 942, 1101 i 1662, z 2015 r. poz. 151, 478, 942, 1618, 1893, 1960 i 2365 oraz z 2016 r. poz.
266.

1)

Art. 4.
1. Przepisw ustawy nie stosuje si do odbiorcw kocowych bdcych:
1) misjami dyplomatycznymi, urzdami konsularnymi, jednostkami zagranicznych si

zbrojnych albo midzynarodowymi organizacjami lub ich przedstawicielstwami, jeeli


na podstawie ustaw, umw lub powszechnie uznanych zwyczajw midzynarodowych
korzystaj z przywilejw i immunitetw;
2) czonkami personelu podmiotw wymienionych w pkt 1 lub osobami z nimi

zrwnanymi, jeeli nie s obywatelami polskimi i nie maj miejsca staego pobytu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Minister waciwy do spraw zagranicznych przekazuje organowi podatkowemu informacj
o odbiorcach kocowych, o ktrych mowa w ust. 1, na podstawie danych zgoszonych mu
przez zainteresowanych odbiorcw kocowych.

Rozdzia 2
Przedmiot, obowizek zapaty, podmiot obowizany do zapaty i wysoko skadki
Art. 5.
Obowizek zapaty skadki powstaje odrbnie od kadego punktu poboru.
Art. 6.
Obowizek zapaty skadki ciy na odbiorcy kocowym.
Art. 7.
Obowizek zapaty skadki powstaje pierwszego dnia kadego miesica.
Art. 8.
Skadka wynosi 15 z miesicznie.
Art. 9.
1. Odbiorca kocowy wpaca skadk na rachunek bankowy inkasenta bez wezwania.
2. Termin zapaty skadki upywa z kocem miesica nastpujcego po miesicu, w ktrym
powsta obowizek zapaty.
3. Skadka zapacona przed dniem powstania obowizku zapaty stanowi nadpat i podlega
z urzdu zaliczeniu na poczet skadek nalenych za kolejne miesice.

Rozdzia 3
Pobr i przekazywanie skadki
Art. 10.
Inkasentami s przedsibiorstwa energetyczne pobierajce nalenoci z tytuu wiadczenia usug
dystrybucji.
Art. 11.
1. Inkasent jest obowizany:
1) przy zawieraniu umowy albo dokonywaniu w niej zmian odebra od odbiorcy kocowego
owiadczenie o zapoznaniu si z informacj o obowizku zapaty skadki i sposobie
jej uiszczania;
2) przesya kademu odbiorcy kocowemu informacj, o ktrej mowa w pkt 1,
w terminie do dnia 10 stycznia kadego roku.
2. Informacja, o ktrej mowa w ust. 1, powinna zawiera w szczeglnoci:
1) podstaw prawn obowizku zapaty skadki;
2) wysoko skadki i termin jej zapaty;
3) numer rachunku bankowego do dokonania wpaty skadki;
4) wzory zapaty za jeden miesic oraz za okresy dusze, do dwunastu miesicy;
5) wyjanienia dotyczce zwolnie od obowizku zapaty skadki;
6) wyjanienia dotyczce obowizku inkasenta informowania organu podatkowego
o niezapaceniu skadki w terminie lub zapaceniu jej w niepenej wysokoci.
3. Minister waciwy do spraw finansw publicznych okreli, w drodze rozporzdzenia, wzr
informacji, o ktrej mowa w ust. 1 i 2, majc na wzgldzie konieczno uatwienia odbiorcy
kocowemu terminowego wywizania si z obowizku zapaty skadki oraz usprawnienia
jej poboru.

Art. 12.
1. Inkasent jest obowizany:
1) prowadzi ewidencj wpat dokonywanych tytuem skadki;
2) po potrceniu nalenego wynagrodzenia wpaca pierwszego i pitnastego dnia miesica
na rachunek organu podatkowego kwot pobranej skadki;
3) przekazywa organowi podatkowemu, za pomoc rodkw komunikacji elektronicznej
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U.

z 2015 r. poz. 613, z pn. zm. 2), w terminie do dziesitego dnia miesica, deklaracj
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 699, 978, 1197,
1269, 1311, 1649, 1923, 1932 i 2184 oraz z 2016 r. poz. 195.

2)

o wysokoci skadki pobranej w poprzednim miesicu oraz o wynagrodzeniu


przysugujcym inkasentowi za ten miesic;
4)

przekazywa organowi podatkowemu przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego,


w terminie do dziesitego dnia miesica nastpujcego po miesicu, w ktrym upyn
termin patnoci skadki, informacj o:
a) przypadkach niezapacenia skadki lub zapacenia jej w niepenej wysokoci,
b) wysokoci nadpat powstaych u odbiorcw kocowych za okres, za ktry inkasent nie
rozliczy skadek w zwizku z rozwizaniem umowy.

2. Minister waciwy do spraw finansw publicznych okreli, w drodze rozporzdzenia, zakres


danych zawartych w ewidencji, o ktrej mowa w ust. 1 pkt 1, oraz sposb jej prowadzenia,
majc na wzgldzie umoliwienie ustalenia kwoty zapaconej skadki oraz miesicy, za ktre
nie zapacono skadki albo zapacono j w niepenej wysokoci.
3. Minister waciwy do spraw finansw publicznych okreli w drodze rozporzdzenia:
1) zakres danych zawartych w deklaracji, o ktrej mowa w ust. 1 pkt 3, obejmujcy
w szczeglnoci:
a) dane inkasenta,
b) liczb punktw poboru, o ktrej mowa w art. 13 ust. 1,
c) sum wpaconych skadek, w tym kwot nadpat,
d) wysoko wynagrodzenia inkasenta,
e) kwot odprowadzon na rachunek organu podatkowego;
2) sposb przekazywania informacji, o ktrej mowa w ust. 1 pkt 4 lit. a, oraz jej zakres,
obejmujcy w szczeglnoci:
a) miesic, za ktry nie zapacono skadki albo zapacono j w niepenej wysokoci,
b) dane inkasenta,
c) adresy punktw poboru, od ktrych nie zapacono skadki lub zapacono j
w niepenej wysokoci, oraz dane o odbiorcach kocowych w tych punktach, ktrymi
dysponuje inkasent,
d) kwot skadki niezapaconej lub zapaconej w niepenej wysokoci;
3) sposb przekazywania informacji, o ktrej mowa w ust. 1 pkt 4 lit. b, oraz jej zakres,
obejmujcy w szczeglnoci dane o odbiorcy kocowym, ktrymi dysponuje inkasent,
oraz kwot nadpaty
uwzgldniajc konieczno zapewnienia prawidowego i sprawnego poboru skadki,
jednolitego systemu jej ewidencjonowania przez inkasentw oraz kontroli informacji
przekazywanych organowi podatkowemu.

Art. 13.
1. Z tytuu terminowego przekazywania skadki organowi podatkowemu inkasentowi
przysuguje miesiczne wynagrodzenie stanowice iloczyn liczby punktw poboru
obsugiwanych przez tego inkasenta, wedug stanu z pierwszego dnia danego miesica, oraz
kwoty 0,20 z.
2. Wynagrodzenie nie przysuguje za miesic, w ktrym inkasent nie przekaza pobranej skadki
terminowo i w penej kwocie.
3. W zakresie nieuregulowanym w ust. 1 i 2 do wynagrodzenia inkasentw stosuje si przepisy

ustawy wymienionej w art. 12 ust. 1 pkt 3.


Art. 14.

Na inkasenta, ktry nie wykonuje obowizkw wynikajcych z ustawy lub wykonuje je


nienaleycie, organ podatkowy moe naoy, w drodze decyzji wydanej w trybie ustawy

wymienionej w art. 12 ust. 1 pkt 3, kar pienin w wysokoci do 500 000 z. Okrelajc
wysoko kary pieninej, uwzgldnia si przyczyny, rodzaj i zakres uchybienia oraz stopie
dotkliwoci kary dla inkasenta.
Art. 15.
Jeeli organ podatkowy ustali, e odbiorca kocowy wskazany w informacji, o ktrej mowa
w art. 12 ust. 1 pkt 4, nie yje albo e usta jego byt prawny, niezwocznie zawiadamia o tym
inkasenta.

Art. 16.
Egzekucj skadki prowadzi si w trybie okrelonym w przepisach o postpowaniu egzekucyjnym
w administracji.

Art. 17.
Organ podatkowy odprowadza rodki otrzymane tytuem skadki, po ich zaewidencjonowaniu,
na rachunek Funduszu Mediw Narodowych w Banku Gospodarstwa Krajowego w terminie
14 dni od ich otrzymania.

Art. 18.
1. Organem podatkowym waciwym rzeczowo

w sprawach skadki jest naczelnik

urzdu skarbowego.

2. Minister waciwy do spraw finansw publicznych okreli, w drodze rozporzdzenia,


waciwo miejscow organu podatkowego w sprawach skadki, majc na wzgldzie
konieczno zapewnienia prawidowego i sprawnego poboru skadki.
Rozdzia 4
Zwolnienia

Art. 19.
Zwalnia si od obowizku zapaty skadki odbiorc kocowego, ktry w dniu powstania
obowizku zapaty jest uprawniony do zryczatowanego dodatku energetycznego.
Art. 20.
Zwalnia si od obowizku zapaty skadki odbiorc kocowego, jeeli w dniu powstania
obowizku zapaty on lub jego maonek zameldowany na pobyt stay pod tym samym adresem
spenia co najmniej jeden z nastpujcych warunkw:
1) ukoczy 75 lat;
2) legitymuje si orzeczeniem o znacznym stopniu niepenosprawnoci;
3) jest uprawniony do ryczatu energetycznego;
4) jest uprawniony do wiadczenia opiekuczego;
5) jest uprawniony do wiadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko.
Art. 21.
1. Zwalnia si odbiorc kocowego od obowizku zapaty skadki od dodatkowego punktu
poboru, jeeli z tego punktu poboru nie jest doprowadzana energia elektryczna do:
1) domu mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego;
2) miejsca wykorzystywanego do prowadzenia przez odbiorc kocowego lub inn osob
dziaalnoci podlegajcej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osb fizycznych,
podatkiem dochodowym od osb prawnych, zryczatowanym podatkiem dochodowym od
niektrych przychodw osiganych przez osoby fizyczne albo podatkiem tonaowym.
2. Warunek zwolnienia okrelony w ust. 1 pkt 1 jest speniony take w przypadku, gdy
z drugiego punktu poboru energia elektryczna jest doprowadzana do pomieszczenia
przynalenego do lokalu mieszkalnego w rozumieniu przepisw o wasnoci lokali albo do
innego pomieszczenia w budynku, w ktrym znajduje si pierwszy punkt poboru, jeeli
pomieszczenie to jest zajmowane przez osoby mieszkajce w lokalu, do ktrego energia
elektryczna jest doprowadzana z pierwszego punktu poboru.

Art. 22.
1. Zwalnia si od obowizku zapaty skadki odbiorc kocowego bdcego gminn jednostk
organizacyjn nieposiadajc osobowoci prawnej.

2. Zwolnienie, o ktrym mowa w ust. 1, stanowi zryczatowane wynagrodzenie za realizacj przez


gmin zada wynikajcych z niniejszej ustawy. W tym zakresie nie stosuje si art. 49 ust. 1
ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorzdu terytorialnego (Dz. U.
z 2016 r. poz. 198).
Art. 23.
1. Organ gminy z urzdu informuje organ podatkowy, przy wykorzystaniu systemu
teleinformatycznego, o osobach podlegajcych zwolnieniu na podstawie art. 19 oraz o punktach
poboru objtych zwolnieniem na podstawie art. 22 ust. 1.
2. Minister waciwy do spraw finansw publicznych okreli, w drodze rozporzdzenia, terminy,
zakres i sposb informowania przez organ gminy organu podatkowego o osobach uprawnionych
do zryczatowanego dodatku energetycznego oraz o punktach poboru, w ktrych odbiorcami
kocowymi s gminne jednostki organizacyjne nieposiadajce osobowoci prawnej, majc na
wzgldzie konieczno posiadania przez organ podatkowy aktualnych danych dotyczcych
zwolnie przewidzianych w art. 19 i 22.
Art. 24.
1. Zwolnienie, o ktrym mowa w art. 20 lub 21, stosuje si pod warunkiem dokonania zgoszenia
przez odbiorc kocowego, z zastrzeeniem ust. 2. Zwolnienie stosuje si od pierwszego dnia
miesica nastpujcego po miesicu, w ktrym dokonano zgoszenia.
2. Wymaganie zgoszenia okrelone w ust. 1 nie dotyczy odbiorcy kocowego, ktry ukoczy 75
lat, jeeli poinformowa inkasenta o swoim numerze PESEL.
Art. 25.
1. Zgoszenie, o ktrym mowa w art. 24 ust. 1, skada si organowi gminy waciwemu wedug
miejsca zameldowania odbiorcy kocowego na pobyt stay.
2. Zgoszenie obejmuje w szczeglnoci owiadczenie, skadane pod rygorem odpowiedzialnoci
karnej za skadanie faszywych owiadcze, o punkcie poboru, ktry ma by objty
zwolnieniem, oraz o okolicznociach stanowicych podstaw zwolnienia. W przypadku
zwolnienia na podstawie art. 20 pkt 2 do zgoszenia docza si kopi orzeczenia o znacznym
stopniu niepenosprawnoci.

3. W przypadku zmiany danych objtych zgoszeniem odbiorca kocowy jest obowizany


zawiadomi o tym organ gminy w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zmiany.
4. Zgoszenie lub zwolnienie, o ktrych mowa w ust. 13, skada si w formie dokumentu
papierowego albo dokumentu elektronicznego. Przepisy art. 63 3a5 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postpowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23)
stosuje si odpowiednio.
5. Organ gminy sprawdza zgoszenie pod wzgldem formalnym oraz pod wzgldem zgodnoci
owiadczenia dokonujcego zgoszenia z danymi, ktre organowi temu s znane z urzdu.
W razie potrzeby organ gminy wyznacza dokonujcemu zgoszenia termin 7 dni do usunicia
brakw formalnych zgoszenia pod rygorem odmowy poinformowania organu podatkowego
o dokonaniu zgoszenia.
6. Organ gminy informuje organ podatkowy, przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego,
o dokonanych zgoszeniach, z zastrzeeniem ust. 7, oraz o zawiadomieniach dokonywanych
zgodnie z ust. 3.
7. Jeeli zgoszenie zawiera braki formalne, ktrych dokonujcy zgoszenia nie usun
w wyznaczonym terminie, albo jeeli z treci zgoszenia lub danych znanych organowi gminy
z urzdu wynika, e nie zachodz okolicznoci, od ktrych ustawa uzalenia zwolnienie, organ
gminy wydaje postanowienie odmawiajce poinformowania organu podatkowego o dokonaniu
zgoszenia;

przepisy

dotyczce

odmowy

wydania

zawiadczenia

postpowaniu

administracyjnym stosuje si odpowiednio. Jeeli postanowienie organu gminy jest ostateczne,


zgoszenie nie wywiera skutku okrelonego w art. 24 ust. 1.
8. Minister waciwy do spraw finansw publicznych okreli w drodze rozporzdzenia:
1) wzory zgoszenia i zawiadomienia, o ktrych mowa w ust. 13;
2) zakres informacji przekazywanych przez organ gminy organowi podatkowemu na podstawie
ust. 6 oraz sposb i terminy ich przekazywania.
majc na wzgldzie konieczno ustalenia okolicznoci stanowicych podstaw zwolnienia,
pouczenia dokonujcego zgoszenia o skutkach zgoszenia i obowizku zawiadomienia
o zmianie okolicznoci objtych zgoszeniem oraz pouczenia go o odpowiedzialnoci karnej za
skadanie faszywych owiadcze, a take konieczno uzyskania przez organ podatkowy
danych o odbiorcach kocowych korzystajcych ze zwolnienia na podstawie art. 20 lub 21,
punktach poboru objtych tym zwolnieniem i okolicznociach stanowicych podstaw
zwolnienia.

Art. 26.
Organ gminy prowadzi rejestr zgosze i zawiadomie, o ktrych mowa w art. 25 ust. 13.
Art. 27.
1. Zapaty skadki dokonanej mimo zwolnienia nie traktuje si jako nadpaty.
2. Przekazujc organowi podatkowemu informacj w zakresie okrelonym w art. 12 ust. 1 pkt 4
lit. a, inkasent nie ustala, czy niezapacenie skadki lub jej zapacenie w niepenej wysokoci jest
zwizane ze zwolnieniem; ustale w tym zakresie dokonuje organ podatkowy.

Rozdzia 5
Przepis kocowy
Art. 28.
Ustawa wchodzi w ycie w terminie i na zasadach okrelonych w ustawie z dnia Przepisy
wprowadzajce ustaw o mediach narodowych i ustaw o skadce audiowizualnej (Dz. U.
poz. ).

10

UZASADNIENIE
PROJEKTU USTAWY O SKADCE AUDIOWIZUALNEJ
1. Uwagi wstpne
Projektowana ustawa o skadce audiowizualnej stanowi cz pakietu ustaw
kompleksowo regulujcych zadania, organizacj i finansowanie mediw narodowych
w Polsce. Pakiet ten obejmuje:
1) ustaw o mediach narodowych;
2) ustaw o skadce audiowizualnej;
3) ustaw Przepisy wprowadzajce ustaw o mediach narodowych i ustaw
o skadce audiowizualnej.
Na wdraaniu tych ustaw bdzie oparty proces reformy publicznego sektora mediw,
ktry oprcz radiofonii i telewizji obejmie take Polsk Agencj Prasow. Proces ten bdzie
rozoony na 3 etapy, a mianowicie:
a) w czwartym dniu po dniu ogoszenia pakietu ustaw, co w intencji projektodawcw
powinno nastpi na przeomie maja i czerwca 2016 r., rozpoczn si prace nad
zorganizowaniem Funduszu Mediw Narodowych i jego organu Rady Mediw
Narodowych;
b) w dniu 1 lipca 2016 r. dotychczasowe jednostki publicznej radiofonii i telewizji
oraz Polska Agencja Prasowa, majce form spek akcyjnych Skarbu Pastwa, ulegn
z

mocy

prawa

przeksztaceniu

pastwowe

osoby

prawne

instytucje

mediw narodowych; od tego dnia wpywy z opat abonamentowych bd przychodami


Funduszu Mediw Narodowych;
c) z dniem 1 stycznia 2017 r. system opat abonamentowych zostanie zastpiony
systemem skadki audiowizualnej.
Midzy okreleniem zada mediw narodowych i ich systemu instytucjonalnego, co
jest domen ustawy o mediach narodowych, a stworzeniem mechanizmu stabilnego
pozabudetowego finansowania, regulowanego ustaw o skadce audiowizualnej, istnieje
cisa wspzaleno.

2. Konieczno zastpienia dotychczasowych opat abonamentowych now danin


publiczn na rzecz mediw narodowych
Instytucje mediw narodowych, penice okrelon ustawowo misj publiczn, s
wanym elementem dobra wsplnego. Niezakcone penienie tej misji wymaga stabilnego,
pozabudetowego finansowania opartego na powszechnej daninie publicznej. Najbardziej
adekwatnym nazw daniny jest skadka, poniewa wszyscy skadaj si na istnienie i
rozwj mediw narodowych. Danina taka z natury rzeczy powinna by niewielka i mie
charakter zryczatowany oparty na prostych, nieuwzgldniajcych indywidualnego stopnia
korzystania z usug medialnych kryteriach. Ustawodawca moe powiza obowizek jej
wnoszenia bd z posiadaniem urzdze do odbioru programw radiowych i telewizyjnych,
bd z prowadzeniem gospodarstwa domowego, bd z osiganiem dochodw podlegajcych
opodatkowaniu, bd z innym przejawem udziau w yciu gospodarczym, jakim jest
np. korzystanie z energii elektrycznej w jednym lub kilku miejscach.
Wedug obowizujcej ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opatach abonamentowych
(Dz.U. z 2014 r. poz. 1204, z pn. zm.) obowizek zapaty daniny publicznej jest
skorelowany z posiadaniem telewizorw i radioodbiornikw w gospodarstwach domowych,
przedsibiorstwach i instytucjach niezarobkowych. Opata obciajca gospodarstwo domowe
nie zaley ani od liczby osb w tym gospodarstwie, ani od liczby miejsc korzystania z
odbiornikw, ani nawet od liczby odbiornikw; wysoko opaty zaley jedynie od tego, czy
jest w gospodarstwie domowym telewizor. Jeeli nie ma telewizora, opata w 2016 r. za
radioodbiornik(i) wynosi 7 z miesicznie, jeeli jest telewizor 22,70 z miesicznie (mona
tu pomin symboliczne zniki z tytuu zapaty z gry za okres duszy ni miesic). Inaczej
jest w przedsibiorstwach i instytucjach niezarobkowych, gdzie opaty abonamentowe
obciaj odpowiednio wedug stawki 7 z lub 22,70 z kady radioodbiornik (take
w subowym aucie) i telewizor, bez wzgldu na liczb osb majcych do nich dostp czy
czstotliwo korzystania z nich.
Mimo mylcej nazwy opata, sugerujcej wzajemno i ekwiwalentno wiadcze
stron, dotychczasowe opaty abonamentowe stanowi zryczatowan danin publiczn
pobieran w celu finansowania publicznej radiofonii i telewizji. Jest to danina swym
charakterem zbliona do podatku (przymusowo, bezzwrotno, brak indywidualnego
roszczenia osoby zobowizanej o spenienie wiadcze, ktry byyby ekwiwalentem
wiadczenia podatnika). Opaty abonamentowe w istocie nie s opatami za odbir
programw publicznej radiofonii i telewizji. Taki charakter tej daniny mona byo zakada w
2

czasach, gdy pastwowa radiofonia i telewizja posiadaa monopol na emisj programw na


obszarze pastwa, zatem odbiorniki nabywano z reguy w celu odbierania tych programw.
Dzisiaj cz posiadaczy radioodbiornikw i telewizorw w ogle nie korzysta z oferty
nadawcw publicznych, a mimo to jest obowizana wnosi opaty na rzecz publicznej
radiofonii i telewizji; z drugiej strony coraz czstsze jest odbieranie programw nadawcw
publicznych za pomoc urzdze elektronicznych, ktre nie bdc radioodbiornikami ani
telewizorami, nie podlegaj opatom.
W miar rozwoju rynku mediw elektronicznych oraz technik odbioru programw
radiowych i telewizyjnych powizanie obowizku opacania daniny na rzecz mediw
publicznych z posiadaniem radioodbiornikw i telewizorw jawi si jako coraz bardziej
arbitralne z teoretycznego punktu widzenia (sprzeczno z zaoeniem powszechnego udziau
obywateli

w finansowaniu

mediw narodowych),

a jednoczenie coraz

bardziej

dysfunkcjonalne z punktu widzenia efektywnoci poboru.


Najwikszym mankamentem dotychczasowej regulacji jest to, e nie zapewnia ona
powszechnoci poboru skadki, dopuszczajc ogromny rozziew midzy stanem normatywnym
a stanem faktycznym. Przede wszystkim nie ma wiarygodnego rejestru podmiotw
zobowizanych do opat ani odbiornikw podlegajcych obowizkowi rejestracji. Ustawa
nakada na posiadaczy odbiornikw obowizek ich rejestrowania w placwkach Poczty
Polskiej S.A., ale nie wprowadza skutecznych instrumentw egzekwowania tego obowizku;
przewiduje wprawdzie wysokie kary pienine za niezarejestrowanie odbiornika, ale
ujawnienie takiego procederu nie jest atwe i zaley z reguy od przypadku (konsekwentne
egzekwowanie obowizku rejestrowania odbiornikw wymagaoby prowadzenia kontroli
charakterystycznych dla pastwa policyjnego, czego nikt nie postuluje). W rezultacie rejestr
prowadzony przez Poczt Polsk S.A. obejmuje tylko cz osb zobowizanych z mocy
ustawy. Wierzycielem opat abonamentowych w proceduralnym sensie tego pojcia jest
Poczta Polska S.A., a urzdom skarbowym przypada jedynie usugowa wobec poczty rola
egzekutora na podstawie wystawianych przez ni tytuw wykonawczych. Formalnym
beneficjentem opat abonamentowych jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, ktra
przekazywane jej rodki gromadzi na specjalnym rachunku (o niesprecyzowanym ustawowo
charakterze) w Banku Gospodarstwa Krajowego, by nastpnie przekazywa je spkom
publicznej radiofonii i telewizji tytuem finansowania misji publicznej. Ustawodawca
przypisa te KRRiT niezgodn z jej konstytucyjnym statusem rol organu wydajcego

indywidualne decyzje w przedmiocie umarzania i rozkadania na raty nalenoci osb


zobowizanych, czyli funkcj charakterystyczn dla administracji podatkowej.
Wedug danych Poczty Polskiej S.A. na dzie 31 stycznia 2016 r. liczba
zarejestrowanych abonentw wynosia zaledwie 6,9 mln, z czego niemal poowa to abonenci
ustawowo zwolnieni od opat. Jako obowizani do wnoszenia opat (nie objci zwolnieniem)
zarejestrowanych byo tylko 3,4 mln osb w gospodarstwach domowych oraz 218 tys. firm
i instytucji.
Opisany system

okazuje

sie

coraz

bardziej

anachroniczny i

niewydolny.

W sprawozdaniu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z jej dziaalnoci w roku 2014


stwierdzono: W Polsce ju tylko 8% wszystkich gospodarstw domowych terminowo wnosi
opat abonamentow, co powoduje, i pod tym wzgldem znajdujemy si na ostatnim
miejscu wrd pastw europejskich. Prawie poowa gospodarstw domowych, amic
obowizek prawny, nie zarejestrowaa odbiornikw i pozostaje poza ewidencj oraz
moliwoci skutecznego dochodzenia nalenoci, ktrych publicznoprawny charakter
potwierdzi Trybuna Konstytucyjny. Tylko nieco ponad 200 tys. spord dwch milionw
przedsibiorstw paci abonament.
W 2015 r. Poczta Polska S.A. zainkasowaa cznie 743,3 mln z, w tym 734,4 mln z
tytuem nalenoci gwnych, 3,1 mln z tytuem odsetek za zwok i 5,8 mln z tytuem kary
za niezarejestrowanie odbiornika. Od pobranych opat i odsetek Poczta Polska S.A. potrca
sobie a 6% jako wynagrodzenie umowne (nieuregulowane w ustawie; dla porwnania: na
podstawie przepisw wykonawczych do Ordynacji podatkowej inkasentom podatkw
przysuguje zryczatowane wynagrodzenie w wysokoci 0,1% pobranych kwot). Od
pobranych kar za niezarejestrowanie odbiornikw Poczta Polska S.A. potrca sobie a 50%.
Zestawienie sumy zainkasowanej przez Poczt Polsk S.A. w roku 2015 z sum
zainkasowan w roku 2014 jednoznacznie pokazuje tendencj spadkow: jeszcze w roku 2014
suma ta wynosia 802,1 mln z, czyli bya o prawie 60 mln z wysza; spadek dotyczy
wszystkich wymienionych elementw skadajcych si na t sum.
Poniewa nie ma wiarygodnego rejestru osb zobowizanych i odbiornikw
podlegajcych opacie, nie mona precyzyjnie ustali, jakie byyby wpywy z opat
abonamentowych, gdyby powszechnie stosowano si do obowizkw wynikajcych z ustawy.
Mona szacowa, e wpywy te byyby co najmniej trzykrotnie wysze. Taki stan mona by
uzna za do zadowalajcy z punktu widzenia potrzeb mediw publicznych w zakresie misji
publicznej,

ale

jego

osignicie

na

gruncie

dotychczasowej

konstrukcji

opat
4

abonamentowych wymagaoby poddania gospodarstw domowych, firm i instytucji kontroli na


okoliczno posiadania odbiornikw radiowych i telewizyjnych przy stosowaniu form
inwigilacji charakterystycznych dla pastwa policyjnego.
Zdecydowanie odrzucajc takie rozwizanie, naley wprowadzi od 1 stycznia 2017 r.
nowy system powszechnej daniny publicznej na rzecz mediw narodowych, zwanej skadk
audiowizualn, ktry bdzie:
-

na tyle prosty, by nie wymaga tworzenia rejestru osb zobowizanych do opacania


skadki ani jej indywidualnego obliczania;

taszy w obsudze;

o wiele bardziej skuteczny w przeciwdziaaniu uchylaniu si od obowizku uiszczania tej


daniny.
W obecnych warunkach tak danin moe by jedynie skadka obciajca punkty

poboru energii elektrycznej. Dla takiego rozwizania nie ma realnej alternatywy. Nie jest
moliwe szybkie i proste wprowadzenie skadki od gospodarstw domowych, poniewa nie
stworzono dotychczas rejestru takich gospodarstw. Nie jest rwnie moliwe powizanie
obowizku skadkowego z podatkiem dochodowym od osb fizycznych (PIT) choby
dlatego, e poza zasigiem tego podatku znajduj si sie rolnicy nieprowadzcy dziaw
specjalnych. Przy obu rozwizaniach obowizkiem wnoszenia skadki nie byliby objci
przedsibiorcy i instytucje niezarobkowe, co nie miaoby uzasadnienia, skoro podmioty te s
dotychczas obowizane wnosi opaty abonamentowe.
Projektowana ustawa pozwoli na uzyskanie rodkw stanowicych przychd
Funduszu Mediw Narodowych w wysokoci zblionej do tej, jak mon by uzyska, gdyby
dotychczasowe przepisy o opatach abonamentowych byy konsekwentnie egzekwowane,
przy jednoczesnym obnieniu kosztw poboru.
3. Konstrukcja skadki jako zryczatowanej daniny publicznej
Podmiotami obowizanymi do zapaty skadki bd kocowi odbiorcy energii
elektrycznej w rozumieniu ustawy wymienionej w art. 3 ust. 1 pkt 13 projektowanej ustawy,
bez wzgldu na status prawny (osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna
nieposiadajc osobowoci prawnej). Obowizek zapaty bdzie dotyczy osobno kadego
punktu poboru, za ktry uwaa si wyposaone w ukad pomiarowo-rozliczeniowy (potocznie:
licznik) miejsce, do ktrego operator systemu dystrybucyjnego dostarcza odbiorcy kocowemu
energi elektryczn na podstawie umowy dystrybucji albo umowy kompleksowej. Zgodnie z

prawem energetycznym umowa kompleksowa, stosowana w wikszoci przypadkw korzystania


z energii przez odbiorcw kocowych, jest zawierana przez sprzedawc energii, ktry obcia
odbiorc kocowego nalenoci zarwno za zuyt energi, jak i za usug dystrybucji, sam za
rozlicza si z operatorem systemu dystrybucyjnego. Obowizanym do zapaty skadki bdzie
podmiot, ktry zawar z przedsibiorstwem energetycznym ktr ze wspomnianych umw. Jeeli
takim podmiotem jest osoba fizyczna, po jej mierci obowizanym jego spadkobierca, jeeli
umowa nie ogranicza czasu swojego trwania do mierci strony (por. art. 3 ust. 3 projektowanej
ustawy w zwizku z art. 922 Kodeksu cywilnego).
Obowizek zapaty skadki bdzie powstawa pierwszego dnia kadego miesica; zmiany
w stanie faktycznym zachodzce w cigu miesica nie maj zatem wpywu na istnienie i tre
powstaego obowizku. Zryczatowana wysoko skadki to 15 z miesicznie od kadego punktu
poboru. Dla gospodarstwa domowego, ktre korzysta tylko z jednego punktu poboru, jest to
o 7,70 z mniej ni dotychczasowa opata abonamentowa za posiadanie telewizora.
Ryczatowy charakter skadki, jej powszechno i niewielka kwota miesiczna wykluczaj
indywidualne rnicowanie stawek skadki oraz stosowanie zniek. Rozwizania takie znacznie
podraayby koszty obsugi systemu i komplikowayby pobr skadki. Czym innym jest
stosowanie zwolnie od obowizku zapaty, o czym bdzie mowa niej.
Termin zapaty skadki za dany miesic upynie ostatniego dnia miesica nastpujcego po
miesicu, w ktrym powsta obowizek zapaty, czyli bdzie terminem dwumiesicznym. Takie
rozwizanie umoliwi odbiorcom kocowym, ktrzy z przedsibiorstwem energetycznym
rozliczaj si co dwa miesice, opacanie skadki za dwa miesice w terminie zapaty nalenoci
za energi (cho nie ma takiego obowizku). Dopuszcza si te zapat skadki z gry za duszy
okres.

Jednoczenie z wejciem w ycie projektowanej ustawy o skadce audiowizualnej


wejdzie w ycie (na mocy przepisw wprowadzajcych) nowelizacja ustawy Ordynacja
podatkowa, ktra przesdzi, e na gruncie prawa podatkowego skadka jest traktowana na
rwni z podatkiem i stosuj si do niej wszystkie reguy prawa podatkowego. Jedyne
odstpstwo to nienaliczanie odsetek z tytuu zalegoci i przy zwrocie nadpaty, co jest
uzasadnione niewielk kwot skadki i deniem do unikania kosztw obsugi
niewspmiernych do efektu. Z tych samych powodw nie bdzie si uwaa za nadpat
skadki zapaconej przez osob, ktrej przysuguje ustawowe zwolnienie; korzystanie z
takiego zwolnienia jest notabene prawem, a nie obowizkiem zainteresowanej osoby.
Wierzycielem skadki w sensie proceduralnym bdzie organ podatkowy, a nie
przedsibiorca inkasujcy skadk.
6

4. Pobr skadki przez przedsibiorstwo energetyczne


Pomijajc przypadki zapaty w trybie egzekucji, osoba obowizana do zapaty skadki
bdzie to czyni za porednictwem przedsibiorstwa energetycznego, ktre pobiera od niej

naleno za wiadczenie usug dystrybucji energii elektrycznej. Takich przedsibiorstw jest


obecnie okoo 420.
Obowizek zapaty skadki, jak ju wspomniano, bdzie powstawa z mocy samego
prawa. Wiedz o tym obowizku odbiorcy kocowi bd czerpa nie tylko z Dziennika
Ustaw, lecz take z informacji przekazywanych w programach mediw narodowych, a przede
wszystkim z pisemnej informacji dostarczanej im przez przedsibiorstwa energetyczne (art.
11).
Przedsibiorstwo energetyczne bdzie inkasentem skadki w rozumieniu prawa
podatkowego. Jego rola bdzie polega przede wszystkim na udostpnianiu odbiorcom
kocowym energii elektrycznej rachunku bankowego, na ktry mog dokonywa wpaty, oraz
odprowadzaniu pobranej skadki, dwa razy w miesicu, na rachunek organu podatkowego.
Ponadto na inkasencie bd ciy obowizki: informowania odbiorcw kocowych
o obowizku zapaty skadki i sposobie jej uiszczania, ewidencjonowania kwot zapaconych
i przypadkw niezapacenia skadki w terminie lub zapacenia jej w niepenej wysokoci,
informowania organu podatkowego o takich przypadkach, ale bez wnikania w przyczyny
niezapacenia skadki lub zapacenia jej w niepenej wysokoci.
Ze wzgldu na te dodatkowe obowizki inkasent bdzie mia prawo do
zryczatowanego wynagrodzenia nie od kwot pobranej skadki, lecz od kadego
obsugiwanego przez siebie punktu poboru. Wynagrodzenie to w bdzie od 2018 r. wynosi
20 gr miesicznie od kadego punktu poboru (art. 13 ust. 1), natomiast w pierwszym roku
obowizywania ustawy stawka ta bdzie zwikszona, ze wzgldu na konieczno poczynienia
nakadw inicjujcych funkcjonowanie systemu, do kwoty 30 gr (zostanie to uregulowane w
przepisach wprowadzajcych).

5. Zwolnienia od obowizku zapaty i tryb ich stosowania


System

zwolnie

nie

powinien

narusza

istoty powszechnoci

obowizku

skadkowego, powinien opiera si na szczeglnych racjach spoecznych przemawiajcych za


zwolnieniem oraz by prosty i tani w stosowaniu.
Stosowanie zwolnie odbywa si bdzie bez udziau inkasentw, ktrym w adnym
wypadku nie mona przyznawa roli urzdw oceniajcych, czy zachodz podstawy do
zwolnienia. W zasadzie inkasent nie powinien nawet wiedzie, czy dana osoba korzysta ze
zwolnienia; informujc organ podatkowy o niezapaceniu skadki, nie bdzie ustala przyczyn
tego stanu (art. 27 ust. 2). Zwolnienie bdzie polega po prostu na tym, e organ podatkowy
nie bdzie wszczyna czynnoci egzekucyjnych wobec osoby korzystajcej ze zwolnienia.
Przewiduje si zwolnienia ze wzgldu na:
a) niskie dochody, uniemoliwiajce samodzielnie pokrywanie kosztw zuycia
energii jeeli odbiorca kocowy jest uprawniony do zryczatowanego dodatku
energetycznego na podstawie prawa energetycznego (art. 19 w zwizku z art. 3 ust. 1 pkt 13);
b) wiek jeeli odbiorca kocowy lub mieszkajcy z nim maonek ukoczy 75 lat
(art. 20 pkt 1);
c) niepenosprawno w stopniu znacznym jeeli odbiorca kocowy lub mieszkajcy
z nim maonek legitymuje si odpowiednim orzeczeniem (art. 20 pkt 2);
d) uprawnienie do ryczatu energetycznego, przysugujcego kombatantom i osobom
represjonowanym (art. 20 pkt 3 w zwizku z art. 3 ust. 1 pkt 8);
e) opiek nad osob niezdoln do samodzielnej egzystencji jeeli odbiorca lub
mieszkajcy z nim maonek jest uprawniony do jednego ze wiadcze opiekuczych na
podstawie przepisw o wiadczeniach rodzinnych (art 20 pkt 4 w zwizku z art. 3 ust. 1 pkt
9);
f) wychowywanie dzieci w rodzinach o niskich dochodach jeeli odbiorca kocowy
lub mieszkajcy z nim maonek jest uprawniony do wiadczenia wychowawczego na
pierwsze dziecko w ramach programu 500+ (art. 20 pkt 5 w zwizku z art. 3 ust. 1 pkt 10);
g) status gminnej jednostki organizacyjnej niemajcej osobowoci prawnej jako
zryczatowane wynagrodzenie za udzia gminy w wykonywaniu zada wynikajcych z
projektowanej ustawy (art. 22).
Ponadto przewiduje si zwolnienie od obowizku zapaty skadki od kadego
dodatkowego punktu poboru w miejscu zamieszkania (por. art. 3 ust. 1 pkt 1 i 6), przy
spenieniu dodatkowych warunkw (art. 21). W istocie chodzi o sytuacje, w ktrych
8

dodatkowy punkt poboru suy zaopatrywaniu w energi elektryczn miejsca zwizanego z


funkcjonowaniem gospodarstwa domowego lub rodzinnego gospodarstwa rolnego, jeeli
potrzeba korzystania z tego dodatkowego punktu poboru wynika ze szczeglnych
uwarunkowa technicznych (np. punkt poboru w garau obok budynku mieszkalnego, w
piwnicy, w stodole pooonej blisko siedliska domu mieszkalnego rolnika, w czci
zajmowanego przez jedn rodzin domu, ktry w czasach PRL podlega tzw. kwaterunkowi,
co wizao si z instalowaniem licznikw energii elektrycznej w poszczeglnych lokalach).
Organ podatkowy musi dysponowa wiarygodnymi informacjami o osobach
korzystajcych ze zwolnienia i o punktach poboru objtych zwolnieniem. W przypadku
odbiorcy kocowego, ktry ukoczy 75 lat i poinformowa inkasenta o swoim numerze
PESEL, organ gminy dowie si o tym w ramach informacji od inkasenta o niezapaceniu
skadki, nie jest wic potrzebne adna dodatkowe zgoszenie. W pozostaych przypadkach
organ podatkowy bdzie otrzymywa odpowiednie informacje od organu gminy. Jeeli organ
gminy z urzdu dysponuje wszelkimi niezbdnymi danymi tak jest w przypadku osb
uprawnionych do zryczatowanego dodatku energetycznego oraz gminnych punktw poboru
bdzie obowizany z urzdu przekazywa te dane organowi podatkowemu. W pozostaych
przypadkach warunkiem skorzystania ze zwolnienia bdzie zgoszenie tego urzdowi gminy,
ktry po zweryfikowaniu dokonanego zgoszenia przekae odpowiedni informacj organowi
podatkowemu.
Zgoszenie zwolnienia bdzie czynnoci maksymalnie uproszczon, dokonywan za
pomoc ustalonego formularza papierowego bd elektronicznego. Okolicznoci decydujce
o zwolnieniu bd ustalane na podstawie owiadcze zainteresowanego; jedynym
wymaganym dokumentem bdzie orzeczenie o niepenosprawnoci w stopniu znacznym.
Organ gminy bdzie sprawdza poprawno zgoszenia pod wzgldem formalnym oraz
zgodno owiadczenia dokonujcego zgoszenie z danymi, ktre s temu organowi znane
z urzdu, takimi jak zameldowanie na pobyt stay czy uprawnienie do wiadcze
wypacanych przez urzd gminy. Dalej idcej weryfikacji zgodnoci zgoszenia ze stanem
faktycznym moe dokonywa organ podatkowy na zasadach oglnych.
W celu uniknicia zatorw w urzdach gmin przepisy wprowadzajce przewiduj
moliwo dokonywania zgosze ju od 1 padziernika 2016 r., ze skutkiem od 1 stycznia
2017 r.
Postpowanie w sprawach zgosze bdzie wolne od opaty skarbowej (jest o tym
mowa w przepisach wprowadzajcych).
9

7. Przewidywane skutki finansowe


Wedug prognozy Agencji Rynku Energii w 2017 r. bdzie ok. 17,5 mln punktw
poboru, do ktrych bd stosowa si przepisy projektowanej ustawy. Ich liczba w roku 2018
utrzyma si na podobnym poziomie. Biorc za podstaw miesiczn kwot skadki 15 z,
miesiczne wynagrodzenie inkasentw w kwocie 30 gr od kadego obsugiwanego punktu
poboru w 2017 r. i 20 gr w 2018 r. i latach nastpnych oraz przyjmujc szacunkowo, e ze
wzgldu na zakres zwolnie oraz margines zalegych nalenoci niemoliwych do
wyegzekwowania zostanie zapacona skadka od 80% punktw poboru, otrzymujemy
nastpujce szacunkowe wyniki:
Rok

Wpywy brutto

Wynagrodzenie
inkasentw

Wpywy netto
(przychd FMN)

Stosunek wynagrodzenia inkasentw


do wpyww brutto

2017

2 100 mln z

63 mln z

2 037 mln z

3%

2018

2 100 mln z

42 mln z

2 058 mln z

2%

Projektowane rozwizania per saldo nie powoduj wzrostu wydatkw budetu


pastwa. Z dniem 1 stycznia 2017 r. powstanie konieczno zwikszenia etatw w urzdzie
skarbowym, ktrego naczelnik zostanie wyznaczony jako organ podatkowy waciwy w
sprawach skadki (art. 18 ust. 1); bdzie to jednoczenie organ, ktry na mocy przepisw
wprowadzajcych przejmie dotychczasowe kompetencje KRRiT w indywidualnych sprawach
wynikajcych z zalegoci w zapacie opat abonamentowych, okrelone w art. 9 i 10 ustawy z
2005 r. Wiza si to bdzie z odpowiednim zmniejszeniem etatw w Biurze KRRiT.
Radykalne zwikszenie wykrywalnoci uchylania si od pacenia skadki przyczyni si do
zwikszenia prowadzonych postpowa egzekucyjnych, ale ich koszty w wikszoci pokryj
dunicy. W oglnym rachunku naley te uwzgldni oszczdnoci budetu pastwa
wynikajce z przejcia od obowizku wnoszenia opaty abonamentowej od kadego
odbiornika radiowego i telewizyjnego w pastwowych jednostkach budetowych do
obowizku zapaty skadki od kadego punktw poboru energii elektrycznej.

10

8. Upowanienia do wydania przepisw wykonawczych


Projektowana ustawa przewiduje wydanie przez Ministra Finansw 6 rozporzdze
w sprawach okrelonych w art. 11 ust. 3, art. 12 ust. 2, art. 12 ust. 3, art. 18 ust. 2 , art. 23 ust.
2 i art. 25 ust. 8. W wikszoci chodzi o sprawy techniczno-porzdkowe, w ktrych tre
regulacji jest zdeterminowana przez brzmienie ustawowego upowanienia i jego ustawowy
kontekst.
Informacja dla odbiorcw kocowych, o ktrej mowa w art. 11, powinna obejmowa
nie tylko podanie numeru rachunku bankowego inkasenta przeznaczonego do zapaty skadki,
lecz take wzr zapaty, tak aby odbiorca kocowy by poinformowany o moliwoci
jednorazowej zapaty za jeden miesic, dwa miesice albo duszy okres i z atwoci potrafi
wypeni odpowiedni dokument zapaty.
W upowanieniu zawartym w art. 18 ust 2 przesdza si, e organem waciwym
miejscowo w sprawach skadki dla obszaru caego kraju bdzie naczelnik jednego urzdu
skarbowego, co odpowiada nowoczesnym tendencjom w administracji podatkowej oraz
sprzyja jednolitoci i obnieniu kosztw stosowania ustawy.
Upowanienie zawarte w art. 25 ust. 8 w zakresie pkt 1 winno by wykonane
z uwzgldnieniem ust. 2 tego samego artykuu, zgodnie z ktrym dokonujcy zgoszenia nie
jest obowizany dokumentowa okolicznoci, od ktrych ustawa uzalenia zwolnienie, z
wyjtkiem przedoenia orzeczenia o niepenosprawnoci w stopniu znacznym; pozostae
okolicznoci mog by przedmiotem owiadczenia dokonujcego zgoszenie.
9. Stosunek do prawa Unii Europejskiej
Przedmiot projektowanej regulacji nie jest objty prawem Unii Europejskiej.
W pastwach czonkowskich UE istniej rne systemy finansowania mediw
publicznych, m.in. z daniny obciajcej konsumentw i przedsibiorcw.
Projektowane unormowania bd obowizywa zamiast przepisw o opatach
abonamentowych, ktrych nie kwestionowano z punktu widzenia prawa unijnego.
Wtpliwoci budzi jedynie dotychczasowy sposb wydatkowania rodkw pochodzcych z
opat abonamentowych. Odpowiednie zmiany w tym zakresie wprowadzi ustawa o mediach
narodowych; nie jest to materia ustawy o skadce audiowizualnej.
Skoro projektowana regulacja zastpuje system opat abonamentowych i kreuje
mechanizmy powodujce, e moliwe stanie si uzyskiwanie wpyww zblionych do tych,
11

ktre byyby osigane przy konsekwentnym egzekwowaniu obowizkw wynikajcych


z ustawy z 2005 r., nie moe by uznana za akt realizujcy now pomoc publiczn w
rozumieniu prawa unijnego.

12

You might also like