You are on page 1of 38

"Bismillahi, sbhanellezi sahhara len hz vem knn lehu mukrinin ve inna il Rabbin

lemnkalibn."
Bu dua arabalara binerken okunur. Tamamiyle Hakkn iradesine teslim olunduunu ve O'ndan
baka snalacak hibir varln bulunmadn belirtmek iin okunur. Zira Resulullah (s.a.v)
Efendimiz her ne zaman deveye binse bu duay okurlard. (11)
Belli Bir Saatte Uyanmak in Belirli bir saatte uyanmak isteyen kimse,

Kevser sresini defa ve Allah'a gvenle okuyup yatarsa, istedii saatte uyanr.

"nna e'taynakel kevser. Fesalli li rabbike ven har. nne anieke hvel ebter" Bir Yeriniz
Ard Zaman Tirmizi'nin Enes b.Malik'ten rivayet ettiine gre, Raslullah (s.a.v) yle
buyurdu:

Bir yerin ard zaman elini, arnn olduu yere koy ve unu tekrarla:

"Bismillahi e'uzu bi'izzetillahi ve kudratihi min erri m ecid min veca'i hz" (3)
Bo Malayani Konuulan Meclislerde Kim, malayani konumalarn ok oldugu bir yere oturur
da, oradan kalkmazdan once u duay okursa bu yerde oturmaktan hasl olan gnahndan
arnm olur.

"Allahm! Seni hamdinle tesbih ederim. Senden baka ilah olmadna ehadet ederim. Senden
mafiret diliyorum, Sana tevbe ediyorum.". (10)
ocuk Dmemesi in Kars hamile olup da erken doum, ocuun dmesi veya ge
domas gibi korkular ve tehlikeler karsnda kalan bir kimse, parman hamile olan karsnn
karnna srp:

"Ya Mbdi" ismini 99 kere okursa Hak sbhanehu ve teala hazretleri o hamile kadn bu
tehlikelerden saklar.(7) ocuun Huyunun Gzellemesi Kt huylu ocuu olan bir kimse:

"Ya Mukt" ismini 7 kere bir bo kaba okusa ve o kab su ile doldurup o kt huylu ocuuna
iirse Allah'n izniyle o ocuun huyu gzelleir. (7)
ocuun taatkar Olmas in Eer, bir kimsenin olu kendine itaat etmezse ehadet parman
onun eli zerine koyarak "Y ehd" dese Allah'n izniyle itaatkr olur.(7) ocuk Olmas ocuu
olmayan bir kadn, yedi gn oru tutup iftar vaktinde "Y Musavvir, Ya Bari, Ya Halk" isimlerini
su zerine 21 kere okuyup frse ve o sudan iftar eylese Cenab- hak bu isimlerin hrmetine
makbul bir ocuk ihsan eder." (7)

Yandaki ayetler dua makamnda okunduklar vakit, ocuk istemeye ve hayrl bir miras
dilemeye yaramaktadr. nk Zekeriya aleyhisselam Rabbine byle dua eylemitir. Bu
bakmdan bizlerin de bu eit sknts olduu zaman bu ayetlerle dua etmemiz menfaatmz
icabdr. (11) "Fe hebli min lednke veliyya"
(Meryem, 5)

"Yerisni ve yeris min li Ykb."


(Meryem, 6)

"Yhrickm tflen smme li teblu eddekm"


(Mmin, 67)

Duann Kabul
Byk zatlar, bir kimse dua ettii zaman 7 kere "Y Vehhb" dese o kimsenin duasn Allah
teala kabul eder, demilerdir. (7)
Evden karken Okunacak Dua "Bismillahi tevekkelt alallah, vel havle vel kuvvete ill
billah."

(Allah'm ismiyle, Allah'a tevekkl ettim. Kuvvet ve ibadet ve taat yapmak ancak Allah'n
yardmyladr.)
Eve Girerken Okunacak Dua "Allahmme inni es'elke hayrel mevleci ve hayrel mahreci,
bismillahi velecna ve alallahi Rabbena tevekkelna"

(Allah'm, hayrlar husususnda Senden hayrl k ve giri isterim. Ey Allah'm, Senin adnla
girdik, yine Senin adnla karz. Yalnz Allah'a , Rabbimize gvendik ve dayandk.)

Ezandan Sonra Okunacak Dua "Allahumme rabbe hzih'd-dav'veti't-tmmeh ve's-salti'l


kimeh, ti Muhammeden'il veslete ve'l-fadlete ve'd-derecete'l-vsiate ve'b'ashu mekamen
Mahmden ellezi veadteh. (6)

"Ey bu tam davetin sahibi ve klnacak namazn Rabbi, Muhammed Aleyhisselm'a vesile ve
fazileti ver. O'nu kendisine vaadettiin Makam- Mahmud'a eritir." Hafzay Kuvvetlendirmek
in
"Allahummerzukna hfzal mrseliyn ve ilhamel enbiyai ve fehmel evliyai bikeramike ya
ekremel ekramiyn vebirahmetike ya erhamerrahimiyn."

Seher vaktinde 70 kere 1 ay okumaya devam edilirse Allah'n izniyle devam edenin hafzas
kuvvetli olur.
Hastaln Allah'n zniyle Shhate Dnmesi Hz.Hzr aleyhisselamdan nakledildiine gre bir
kimse bir hastann hatrn sormaya gittiinde ifa niyetine:

112 kere "Allahmme ente'l-melik'l-hakku'llezi l ilhe ill ente y Allah ve Selm ya Kfi"

3 kere de "Y ifae'l Kulb" dese o hastann hastal Allah'n izniyle shhate dnr.

"Y Selm" Her kim bu ismi 161 kere hasta zerine okusa o hasta sihhat bulur. (7) htiyacn
Karlanmas Skntnn Giderilmesi Bir ey isteyen, dman elinde bal kalan, rzknda darlk
olan, ticaretinde ve kazancnda okluk ve krlllk olmayan veya seyr slknde her hangi bir
fethi olmayan kimse gece veya yedi gece boyunca gece yars abdest alp ve iki rekat
namaz klp ban aarak ellerini havaya kaldrarak "Y Vehhb" dedikten sonra ihtiyacn
Cenab- Hakk'a arzetse Allah teala onun ihtiyacn karlar, skntsn giderir.

Bir kimse perembe gn duha namazn kldktan sonra hi kimse ile grmeden,
konumadan "Y Semi" ismini 100 kere okuyup Allah teala hazretlerine hacetini arzeylerse
Hak teala onun ihtiyacn giderir.

Hali deien, fakir, garip, kimsesiz, hasta olan bir kimse abdest alp iki rekat namaz kldktan
sonra "Y Ltif" ismini 100 kere okuyup Allah'tan hacet dilerse, ihtiyacnn giderilmesini isterse
Allah'da onun ihtiyacn giderir. (7)
ki Kii Arasndaki Bir htilafn Kaldrlmas Bir yemek zerine "Y Vedd" ismini 1000 kere
okuyup sonra o yemei o muhalefet eden kimseye verirse ve yedirirse aradaki anlamazlk
ortadan kalkar.(7) Kiinin Kendi lm in Yapaca Dua "Allahumme ahyini mknetil hayat
hayran li ve teveffeni iza knetil vefat hayren li."

(Allah'm, yaamam hayrl olduu ana kadar beni yaat, lm hayrl olduu anda da beni
ldr.) Kurn- Kermi Bitirdii Zaman Allahm! Kurn- kerm hrmetine bana rahmet eyle,
Kurn bana mn, nr, hidyet ve rahmet kl, Allahm Kurn- kermden unuttuum oldu ise
bana hatrlat, anlamadm olduu ise bana anlat, gece ve gndzde Kurn okumay bana
nasib et, Kurn- kermi lehimde hccet kl. Ey lemlerin Rabbi.
Mubin Duas
Mhim ilerin kolaylkla halledilmesi iin Ysin Suresi arka arkaya drt defa okunmaldr. Yalnz
her "mbn" ayeti okununca yedier defa "Mubn" duas okunmal. (9)
Servet steme Duas
"Allahumme inna nes'elke-lhd vettuk vel-afafe vel-na"

(Allah'm, Senden hidayet, takva, iffet ve helal yoldan servet isterim.) (11)
St az olan kadn
Bir kimse "Y Metn" ismini bir yemek zerine yazsa ve st az olan kadna yedirse st ok
olur. (7)
Tuvalete Girerken Okuduklar Dua
"Bismillh. Allahmme inn ez bike mine'l-hubsi ve'l-habis.

(Bismillh. Allah'm, hususi ve umumi btn ktlkleri bnyesinde toplayan habislerden sana
snrm.)
Tuvaletten karken Okuduklar Dua
"Elhamd lillhillez ezhebe anni'l-ez ve fn..."

(Bana rahatszlk veren eyleri giderip, shhat ve afiyet hibe eden Allah'a hamd olsun.)
znt ve Tasa Halinde
"Ya Hayyu ya Kayyum, birahmetike estagisu.

(Ey diri olan, ey Kayyum olan Rabbim rahmetin adina yardimn talep ediyorum." (8)
Vesveseyi nleme Duas
"Ament billahi ve rusulihi, Allahu ahadn, Allahussamed, lem yelid velem yuled, velem
yekn lehu kfven ahad." (11)

(Allah'a ve O'nun btn peygamberlerine inandm. Allah birdir. Yemez, imez, hibir eye
muhta deildir. Dourmad ve dorulmad. O'na hibir ey denk olamad.)
Uyuyamayan Kimsenin Okuyaca Dua

"Allahumme arati'n-ncm ve hedeetil uynu, ve ente Hayyn Kayymn l-te'hzke


sinetn ve l nevmn, y Hayy y Kayym ehdi leyli ve enim ayni." (11)

(Allah'm, yldzlar snd, gzler kapand. Sen ise hayat sahibi, daima duran ve tutansn. Seni
ne bir uyuklama tutabilir, ne de bir uyku. Ey Hay olan Allah'm, Kayym olan Allah'm, gecemi
rahat kl gzlerimi kapatver.)

Yataa Girerken Okuduklar Dua "Allahmme, kn azbeke yevme teb'asu ev tecme'u ibdeke

(Allahm! Kullarn yeniden dirilttiin veya topladn gn beni azabndan koru.)" (2) Yemee
Balarken Okunacak Dua "Allahume brik len fima razakten ve kn azbennar, Bismillah"
(Allah'm; rzk olarak bize verdiini bereketlendir, bizi ate azabndan muhafaza eyle. Allah'n
ismiyle balyorum.) (11)
Zalimden Korkar senY ilhe, Cebrle ve srfle ve Mikle ve Azrle ve y ilhe brhme ve
smle ve shaka ve mnzelit Tevrti vel ncli vez Zebri vel Frkn, Kn l, cren min
flanibni Fln, min kez ve kez Zor Bir le Karlaan "Y Bedi" ismini "Y bed's-semvati
ve'l-arz" eklinde okusa Allah teala hazretleri onun o zor iini halleder.

Bir kimsenin nemli ve mhim bir ii olursa onun hallini bilemezse akam ve yats namaz
arasnda "Y Red" ismini 1000 kere okursa o iinin grlmesi kendisine kolay ve onun ii
aydnlk olur. (7)
Kaynaklar
1) Kitbu'l-Esma ve's-sfat, Beyhaki
2) Abdullah bnu Mes'ud r.a rivayet ediyor, Kutub-i Sitte
3) Ansiklopedik Byk Dua Kitab, Rauf Pehlivan, 2003
4) bnu Abbs r.a rivayet ediyor, Kutub-i Sitte
5) Hz. Aie r.a anlatyor, Kutub-i Sitte
6) Buhari, Ezan
7) Miftah'l Kulb, Kalplerin Anahtar, (Fethiye Evrad Blm) M. Nuri emseddin Nakbend,
Bedir Yaynevi, 2001
8) Hz. Enes r.a. rivayet ediyor, Tirmizi Daavat 99,
9) Gnllere Huzur Veren Dualar, Arif Pamuk, Pamuk Yaynclk
10) Ebu Hureyre r.a rivayet ediyor, Tirmizi, Daavat 39, (2329)
11)Mecmatul- Ahzab, Ahmed Ziyddin Gmhanevi
12) Menakb- ihar Yar-i Gzin
**********************************************************

Bismillahirrahmanirrahim allahmme ecalil kurane lena fiddnya karnen ve fil ahireti mnisa
ve fil kyameti efian bir rahmetike ya erhamurrahimin
Dileginizi okumaya baslamadan once 8 defa okumaniz gerek.
Not : Bu dua perembeyi cumaya balayan gece istediiniz sayda okunur. Balangc 46 ile
yapn..

Hafzay Kuvvetlendirmek in
"Allahummerzukna hfzal mrseliyn ve ilhamel enbiyai ve fehmel evliyai bikeramike ya
ekremel ekramiyn vebirahmetike ya erhamerrahimiyn."
Seher vaktinde 70 kere 1 ay okumaya devam edilirse Allah'n izniyle devam edenin hafzas
kuvvetli olur.

Murd (Murat) ( Ebced Deeri: 245 )


Fadime ( Ebced Deeri: 135 )
Er- RAHM N
Btn Yaratlmlar hakknda hayr ve merhameti
tercih eden
gnde 298 Dnya ve Ahirette Allah (c.c.)'n sevgilisi
olmak

Er- RAHM
ok merhamet eden, byk nimetler veren.
gnde 258 Maddi ve Manevi Rzklar

El- MELK

Btn Kainatn Tek Sahibi ve mutlak hkmdar.


gnde 90 Emir sahibi olmak, maddi ve manevi
gl olmak

El- KUDDS
Hatadan, gafletten, aczden ve her trl eksiklikten
pek uzak, pek temiz
gnde 170 Gnahlardan kurtulmak ve kalp temizlii

Es- SELM
Kullarn selamete karan, Cennetteki bahtiyar
kullarna selam veren
gnde 131 Korkulan hereyden korunmak

El- M'MN
Gnllerde iman uyandran, kendine snanlar
koruyup rahatlatan
gnde 137 Kt hastalklara dmemek

El- MHEYMN
Gzeten ve Koruyan
gnde 145 nsanlarn dncelerini anlar
korunur

El- AZZ
Malup edilmesi mmkn olmayan galip
gnde 94 Dmanlara galip gelmek

El- CEBBR
Eksikleri tamamlayan, dilediini zorla yaptrmaya
mktedir olan
gnde 206 istek ve Arzularn olmas iin

El- MTEKEBBR
Her eyde ve her hadisede bykln gsteren
gnde 662 zzete ve refaha nail olmak

El- HALK
Btn varl, halleri ve hadiseleri, tayin ve tesbit
eden
hepsini yoktan var eden
gnde 731 lerde zntden ve skntdan
kurtulmak

El- BR'
Eyay ve hereyin vucdunu
birbirine uygun halde yaratan gnde 214 inde
Baarl olur, hret bulur

El- MUSAVVR
Tasvir eden, hereye bir biim ve zellik veren
gnde 336 Maksat ve merama ulamak iin

El- AFFR
Marifeti pek ok gnde 1281 Balanmak ve
gnahlardan korunma

El- KAHHR
Hereye her istediini
yapacak ekilde galip
ve hakim olan
gnde 306 Zalimleri kahretmek iin

El- VEHHB
Her trl nimeti devaml balayan gnde 14
Skntsz borsuz bir hayat iin

Er- REZZK
Yaratlmlara faydanlacak eyleri ihsan eden
gnde 308 Bol rzkl mr iin

El- FETTH
Her trl zorluklar aan ve kolaylatran gnde 489
Maddi manevi hayrlar iin

El- ALM
Her eyi ok iyi bilen
gnde 150 ilim zenginlii iin

El- KBID
Skan, Daraltan gnde 903 Zalimin zlmnden
kurtulmak iin

El- BSIT
Aan, Genileten
gnde 72 lerin bymesi mal ve parann bereketi

El- HFID
Yukardan aaya indiren alaltan gnde 1481
Ktden ve belalardan korunmak

Er- RF
Yukar kaldran, ykselten
gnde 351 nsanlar arasnda ve iinde ykselmek
iin

El- MUZ
zzet veren, arlayan gnde 117 Fakir ve zelillikten
kurtulmak

El- MZL
Zillete dren, hor ve hakir eden
gnde 770 Dmanlar zelil etmek iin

Es- SEM'
Hereyi iyi iiten gnde 180 Dualarn kabulu iin

El- BASR
Her eyi iyi gren
gnde 112 Acziyetin kalkmas iin

El- HAKEM

Hkmeden, hakk yerine getiren gnde 68 Hakl


davasn kazanmas iin

El- ADL
ok Adaletli
gnde 104 Adaletli olmak iin

El- LTF
En ince ilerin btn
inceliklerini bilen, kullarna iyilikler ulatran gnde
129 Dileklerin olmas, ksmet ve rzk iin

El- HABR
Hereyin i yznden
gizli taraflarndan haberdar
gnde 812 Hafza ve idrakin genilemesi iin

El- HALM
Sulara kar hemen ceza vermeyen

yumuak davranan, sre veren gnde 88 Ahlak ve


hilim gzellii iin

El- AZM
ok Azametli
gnde 1020 Sznn tesirli ve sayrl olmak iin

El- AFR
Aff ve mafireti pek ok gnde 1286 Gnahlarn
aff, kt ahlak brakmak

E- EKR
Kendi rzas iin yaplan iyiliklere
daha fazlasyla karlk veren
gnde 526 Talihin akl, bol rzk

El- ALY
Pek yce, Pek yksek gnde 110 Zilleten kurtulmak
ve ilim iin

El- KEBR
En byk, pek byk
gnde 232 Hrmet grmek iin

El- HAFIZ
Yaplan ileri btn tafsilatyla tutan,
hereyi belli bir vakte kadar bela afetten koruyan
gnde 998 Nefsinin ve malnn korunmas iin

El- MUKT
Her yaratlmn gdasn,
azn veren
gnde 550 Muhta olunan eyi kazanmak iin

El- HASB
Herkesin hayat boyunca yapp
ettii hereyin hesabn btn
detaylar ile bilen gnde 80 Herkese kar aln ak
olmak

El- CELL
Celalet ve Ululuk sahibi
gnde 5329 Bir zalimi zorbay zelil etmek iin

El- KERM
Ltf ve keremi ok geni, ok bol gnde 270 Bol
rzk ve kolaylklara nail olmak

Er-RAKB
Btn varl gzeten btn ileri murakabe eden
gnde 312 Her ite Allah (c.c.)'n korumas altnda
olmak iin

El- MUCB
Kendisine dua edenlerin isteklerini veren gnde
3025 Dualarn kabul olunmas iin

El- VAS'

lmi, rahmeti, kudreti, af ve mafireti geni,


msaadekar
gnde 137 mr uzunluu, rzk ve shhat genilii
iin

El- HAKM
Btn emirleri ve btn ileri hikmetli
gnde 6084 lim ve hikmet sahibi olmak iin

El- VEDD
Kullarn ok seven, sevilmeye gerekten layk olan
gnde 400 Herkesin sevgisini kazanmak

El- MECD
an byk ve yksek gnde 3249 zzet ve erefin
artmas iin

El-BS
lleri diriltip kabirlerinden karan

gnde 573 Kuvvetli irade ve alacaklarn almak iin

E- EHD
Btn zamanlarda ve her yerde hazr ve nazr
gnde 319 ehid olmak, heybetli olmak iin

El- HAK
Varl hi deimeden duran
gnde 108 manda, ibadette sabit olup, imanl
lmek

El- VEKL
Kendisine tevekkl edenlerin ilerini en iyi neticeye
ulatran gnde 66 Allah (c.c.)'tan her trl yardm
grmek iin

El- KAVY
Pek Gl
gnde 116 Kanszlk ve vcudun gl olmas iin

El- METN
ok Salam gnde 500 Maddi ve manevi salam
olmak iin

El- VELY
Sevdii kullarnn dostu
gnde 2116 Her iinde Allah (c.c.)'n yardm iin

El- HAMD
Ancak kendisine hamdedilen, btn varln diliyle
yegane vlen gnde 3844 Kazancn genilemesi

El- MUHS
Sonsuzda olsa tek tek
hereyin saysn bilen
gnde 148 Zekann kuvvetli olmas

El- MBD

Btn varlklar rneksiz ve maddesiz olarak ilk


batan yaratan gnde 57 Her ite muvaffak olmak
iin

El- MUD
Varlklar yok ettikten sonra tekrar yaratan
gnde 124 Elden kaan geriye kazanmak iin

El- MUHY
Can balayan, hayat ve salk veren gnde 68
lerin baarl olmas iin

El- MMT
Canl bir mahlukun lmn yaratan
gnde 490 Harama bakmamak, ktlkten
vazgemek

El- HAY
Diri, hereyi bilen, hereye gc yeten gnde 324
Sz tesirli ve herkesten tazim grr

El- KAYYM
Gkleri ve yeri, hereyi tutan
gnde 156 Allah (c.c.)'n izniyle her istekleri olur

El- VCD
stediini istedii anda bulan gnde 196 Kaybedilen
eyi bulmak

El- MCD
Kadr ve an byk, kerem ve iyilikleri pek ok
gnde 48 Kazancn bolluu iin

El- VAHD
Zatnda, sfatlarnda, ilerinde, hkmlerinde,
isimlerinde asla orta ve benzeri olmayan TEK
gnde 3669 stedii olur, kalbi uyanr, akl nur

Es- SAMED
htiyalar ve skntlar gideren tek merci

gnde 134 Hi kimseye muhta olmamak

El- KDR
stediini istedii gibi yapmaya gc yeten gnde
305 stediini yapmaya gc yetirmek

El- MUKTEDR
Kuvvet ve kudret sahipleri zerinde istedii gibi
tasarrufta bulunan
gnde 744 Her ite baarl olmak

El- MUKADDM

stediini ileri geiren, ne alan gnde 184 Daima


ykselmek iin

El- MUAHHR
stediini geri koyan, arkaya brakan
gnde 847 Kt birinin uzaklatrlmas iin

El- EVVEL

LK gnde 37 Her hayr iinde birinci olmak iin

El- AHR
SON
gnde 801 mr uzunluu iin

Ez- ZHR
Hereyde grnen aikar
gnde1106 Her meselenin zuhuru iin

El- BTIN

Hereyden gizli gnde 62 Nefsi mutmain ve kalbi


geni olmas iin

El- VL
Kainat ve her an olup biten hereyi tedbir ve idare
eden
gnde 47 Sznn tesirli insanlarn sevmesi iin

El- MTEL

Aklm mmkn grd hereyden, her hal ve


tavrdan daha yce gnde 551 Devletten istediini
elde etmek iin

El- BERR
Kullar iin daima kolaylk ve rahatlk isteyen, iyilii
ok
gnde 202 Herhalde iyilik bulmak iin

Et- TEVVB

Tevbeleri kabul edip, gnahlar balayan gnde


409 Tvbelerin kabulu iin

El- MNTEKIM
Sular adaleti ile mstehak olduklar cezaya
arptran
gnde 630 Zlm ve fenalktan korunmak

El- AFV ok affeden gnde 156 Rzk bolluu


Kalp huzuru

Er- RAF
ok ltfkar, ok esirgeyen
gnde 287 Hibir varlktan zarar grmez

MALK-L MLK Mlkn ebedi sahibi gnde 212 mal


ve kazanca zarar gelmez

Zl Cell-i Ve'l krm


Hem byklk sahibi
hem fazl-i kerem sahibi

gnde 1100 ilerin kolayl iin

El- MUKSIT Btn ilerini denk ve


birbirine uygun yerli yerinde yapan gnde 209 Eler
arasn dzeltmek iin

El- CM'
stediini istedii zaman
istedii yerde toplayan
gnde 114 Ksleri bartrmak iin

El- GANY ok zengin ve hereyden mstani gnde


1060 Byk servet ve geni rzk

El- MUN
stediini zengin eden
gnde 1100 Geim genilii bol rzk

El- MN' Bireyin meydana gelmesine izin


vermeyen gnde 161 Kaza beladan uzak olmak iin

Ed- DRR
Elem ve zarar verecek eyleri yaratan
gnde 1001 Zararl kiinin kahr iin

En- NF' Hayr ve menfaat verici eyleri yaratan


gnde 201 Hastalktan uzak olur
hastaysa ifa bulur

En- NR
Alemleri nurlandran, istedii simalara, zihinlere ve
gnllere nur yadran
gnde 256 doruyu yanl grmek ve kalp nurluu
iin

El- HD Hidayet veren, istedii kulunu muradna


erdiren gnde 400 ocuklarn itaatkar olmas iin

El- BED'
rneksiz, benzersiz, hayret verici alemler yaratan
gnde 86 Allah (c.c.)'n yardmna nail olmak iin

El- BK Varlnn sonu olmayan gnde 113 mrn


uzunluu, shhatin iyilii iin

El- VRS
Varl devam eden, servetlerin hakiki sahibi
gnde 707 Uzun mr, bol mal, bol rzk ve eref

Er- RED

Btn ileri ezeli takdirine gre yrtp, dosdoru


bir nizam ve hikmet zere sonucuna ulatran
gnde 514 ki ve zinadan kurtulmak ve gzel ahlak
iin

Es- SBR
ok sabrl

gnde 298 Balad ii kolay bitirmek iin

Snava girmeden hazrlanacak bir tlsm.

4o defa el alim

esmasn daire halinde ard arda sadan sola yaznz,dairenin

ortasnada bir gz iziniz..bu gzn ka kirpii olmasn..gzn kasz kirpiksiz olmasnn


anlam uymuyan gzdr...
gzn ka ve kirpii olmad iin uyumasda ,yada dalmas ve dikkati kamas mmkn
olmayan bir sembol haline getirdik.
gz allahn ismi ile konbine edildiinde uyumayan bilgiyi artracaktr..gzn hemen altnda

rapa yazyla mikail


yaznz..onun altnada mantkl bir ekilde bilinmeyene mektup
yazar gibi isteklerinizin bir tanesini yazn..istek bilimle alakl bir ey olsun,niyetmiz snavda
bildiklerimizin hafzamzdan kavray alanmza inmesini istemektir,bu iki duygunun arasnda
alan melekte Hz. Mikail (AS) dan bakas deildir..

bu tlsm aramba gn sabah gne doarken hazrlamalsnz...

Gl bir i bulma forml: yle yaplyor; Niyet edilerek iki rekat Allah rzas iin namaz
klnyor. Namazdan sonra 1 tane Fetih suresi okunuyor.
Bitince 101 kez za cae nasrullah vel feth.. yani Nasr suresi okunuyor.
Son olarak 489 defa inna fettahnaleke fethan mbinen ayeti okunuyor ve
101 salat-tefriciye ile tamamlanyor.
SEVG DUALARI
1)

YA VEDUD SM 20-400-4000-5000-10000-16000-DEFA VRD EDLR.

2)

YA BEDUH VRD OLARAK OKUNUR.

3)

YACAM YA VEDUD VRD OLARAK OKUNUR.

4)

YA FETTAH YA VEDUD VRD OLARAK OKUNUR.

5)

YA HEVYYU VRD OLARAK OKUNUR.

6)

YA VEDUD YA HEVYYU VRD OLARAK OKUNUR.

7)

YA HAD TEK VEYA UYGUN SMLERLE VRD OLARAK OKUNUR.

8) HERHANG BR YERE GNDERLEN MEKTUBUN V.S EVRAIN SATIRLARIN ARASINA KALEMN


YAZMAYAN TARAFI LE YAZILIP GNDERLR. AYETLER=( BSMLLAHRRAHMANRRAHM.
VAADALLAHUS SABRNE NASREN. VE GADDERE LMEN YETEVEKKELE ALEYH ECREN VE
ERAHA LMEN YUFEVVZU LEYH SADREN. FE NNA MEAL USR YUSRA. NNE MEAL USR

YUSRA. NNE KTABEL EBRAR LEF LLYYN. VEMA EDRAKE MA LLYYUN. KTABUN MERKUM .
YEHEDUHUL MUGARREBUN.
9)
E VEYA BAKASI N, SURE YASN 1. MBNE KADAR OLAN KISMI 53 DEFA OKUNUR
YALNIZ, SABAH KULUK VAKTNDE BOY ABDESTL VE HACET NAMAZI KILARAK OKUNMALIDIR.
10)
BR KMSEY GETRMEK N, SURE YASNN HER MBNNDE 114 DEFA NEML SURESNN
39. AYET OKUNUR.
11)

216 GN 216 DEFA YA BAR OKUNUR.

12)

YA RAIB SM HER GN 313 DEFA OKUNUR.

13)

145 GN 145 DEFA OKUNUR.

14)

YA HEVYYU HER GN 1000 DEFA OKUNUR.

15)
DUA AHMERAN = ALLAHU LA LAHE LLA HUVEL HAYYUL GAYYUM. ALLAHU LA LAHE
LLA HUVEL ALYYUL HAKM. ALLAHU LA LAHE LLA HUVES SEMUL ALM. ALLAHU LA LAHE
LLA HUVER RAHMANUR RAHM. ALLAHU LA LAHE LLA HUVEL VAHDUL EHAD. ALLAHU LA
LAHE LLA HUVEL FERDUL VARD. ALLAHU LA LAHE LLA HUVER REUFUR RAHM. ALLAHU LA
LAHE LLA HUVEL AZZUR RAHM. ALLAHU LA LAHE LLA HUVEZ ZAHRUL BATN. ALLAHU LA
LAHE LLA HUVEL EHADUS SAMED. ALLAHU LA LAHE LLA HUVEL FETTAHUL ALM. ALLAHU LA
LAHE LLA HUVEL AZZUL ALM. ALLAHU LA LAHE LLA HUVELHENNANUL MENNANUL DEYYAN.
ALLAHU LA LAHE LLA HUVEL ADRUL GAHR. ALLAHU LA LAHE LLA HUVER RAFUL ALM.
ALLAHU LA LAHE LLA HUVER RABBUL ARL AZM. ALLAHU LA LAHE LLA HUVELMELKUL
GUDDUS. ALLAHU LA LAHE LLA HUVEL HAMDUL MUBN. ALLAHU LA LAHE LLA HUVEL
BASUL VARS. ALLAHU LA LAHE LLA HUVEL ESMAUL HUSNA. HUVEL HAYYU LA LAHE LLA
HUVE FADU MUHLSNE LEHUD DN. SBHANE BRAHMETKE YA ERHAMER RAHMN. VEL
HAMDU LLLAH RABBL ALEMN.
16)
CUMA GN LE LE KND ARASI BR MEYVEYE 41 DEFA AYETEL KURS OKUNUP SANA
DARGIN OLANA YEDR.
17)
GECE 1 DEN SONRA K REKAT NAMAZ KILINIR NYET EDLR VE YAPILMAK STENEN EY
DNEREK 1000 DEFA TURANN OKUNUR. BR SRE DEVAM EDLR.
18)
BOY ABDEST ALINIR. SESSZ YERDE K REKAT YLE BR NAMAZ KILINIR. 1.REKATTA
FATHA VE AMENER RESULU OKUNUR.2. REKATTA FATHA VE 3 HLAS OKUNUR SONRA NYET
YAPILIR. 1 AYETEL KURS OKUNUR. 3 HLAS OKUNUR. 3 SALAVAT OKUNUR. YASN SURESN
OKUMAYA BALARIZ.1. MBNDE VE DER MBNLERDE AAIDAK DUA 3 DEFA OKUNUR.
DUA= BSMLLAHRRAHMANRRAHM. MA YEFA EFAATEN HASENETEN YEKUN LEHU NASBUN
MNHA. VE MA YEFA EFAATEN SEYYETEN YEKUN LEHU KFLUN MNHA. VE KANELLAHU ALA
KULL EYN MUGTA. VE Z HUYYTUM B TEHYYETUN FE HAYYU B AHSENE MNHA. EV
RUDDUHA NNELLAHE KANE ALA KULL EYN HASBA. ALLAHU LA LAHE LLA HUVE LA YECME
ANNEKUM LA YEVML GIYAMET LA REYBE FH, VE MEN ESDAG MNELLAHU HADSA.BU
DUADAN SONU ALINMAZSA TEKRAR YAPILIR FAKAT DUA 3 YERNE YED DEFA OKUNUR.
TEKRAR SONU ALINMAZSA TEKRAR FAKAT DUA 7 YERNE 40 DEFA YAPILIR.
19)

AKAM NAMAZININ FARZI LE SNNET ARASINDA HERGN 41 FATHA OKUNUR.

20)
AKAM NAMAZININ FARZI LE SNNET ARASINDA HERGN 7 DEFA OKUNUR. ULAKE
LEHUM NASBUN MMMA KESEBU VALLAHU SERUL HSAB.
21)
BR EKERE NYET EDEREK 10.000 DEFA YA VEDUD OKU HER YZDE BR AHIS N DUA
ET. ANNE SM LE DUA EDLMELDR.YEDR.

22)
BR EKERE VEYA YYECEE 400 DEFA YA BEDUH OKU HER YZDE BR AHIS N DUA
ET. ANNE SM LE DUA EDLMELDR.YEDR.
23)

TATLI BR EYE 71 DEFA KEVSER OKU ENE VEYA MATLUBA YEDR.

24)
KARISINA OKUYARAK IK. YA MEN TELCEMMEL MTEKEBBRNE B LCAM AZAMETH
SELLM SELLM YA HAFZ.
25)

KESME EKERE 41 DEFA NNEHU L HUBBL HAYR LE EDD OKU, YEDR.

26)

YASN 4 KESME EKERE 4 DEFA OKU YEDR.

27)

EMS SURESN TATLI BR EYE 29 DEFA OKU YEDR.

28)
YENECEK EYE ARAPA BR TARAFINA 220, DER TARAFINA 284 YAZ. BRN SEN
DERN O AYNI ANDA YESN. UNU DA OKU YZNE FLE YA DEBU ESCN YELGUHESCN
DEBU ESCN EYSECD.
29)

NUR SM VEFK ETRAFINA NUR 35. AYET YAZ TAI.

30)
CUMAYI CUMARTESNE BALAYAN GECE TEVBE DEN SONRA 15 DEFA OKUNUR,
BSMLLAHRRAHMANRRAHM. ALLAHUMMECALL GURANE LENA FD DNYA GARNEN VE FL
AHRET MUNSEN VE FL GIYAMET EFAN BRAHMETKE YA ERHAMER RAHMN. AMN.DENP
TALEP DUASI YAPILIR.
31)
3 GN SABAH NAMAZINDAN SONRA YALNIZ BUNU YAPARKEN ASLA KONUULMAZ.
BSMLLAHRRAHMANRRAHM. VE LA HAVLE VELA GUVVETE LLA BLLAHL ALYYL AZM.YA
GADM, YA DAM, YA VTRU,YA EHADU, YA SAMEDU YA MEN LEM YELD VE LEM YULED VE LEM
YEKUN KEHU KUFUVEN EHAD.SALLALLAHU TEALA ALEYHM ECMAN.
32)
BSMLLAHRRAHMANRRAHM.YA AZAMET YA MAAAAEREL CNN VEL NS YA SEMH
FALAN BN FALAN ALA HUBB FALAN BN FALAN B HAGG KAF, HA,YA,AYN,SAD, VE BHAGG
TAHA, VE YASN, VE TA SN MM, VE HA MM AYN SN GAF, B HAGG NUN VEL GALEM VEMA
YESTURUN. VE B HAGG GUL HUVELLAHU EHAD, ALLAHUS SAMED, LEM YELD VELEM YULED,
VELEM YEKUN LEHU KUFUVEN EHAD. FALAN BN FALAN VE B HAGG LEV ENZELNA HAZAL
GURANE ALA CEBELN LERA EYTEHU HAEN MUTESEDDAN MN HAYETLLAH VE TLKEL
EMSALU NADRBUHA LNNAS LEALLEHUM YETEFEKKERUN.
MSK VE ZAFERANLA YAZILIR. ERKEK SE SA KOLA,KADIN SE SOL KOLA BALANIR.
33)
MATLUB N SMN FATHANIN HURUFU NARYES LE KARITIR LK VE SON HARF
HURUFU NARYEDEN OLSUN.
------------------------------------------------------------------------MUHABBET CELP VE TESHR

1)E VEYA BAKASI N, SURE YASN 1. MBNE KADAR OLAN KISMI 53 DEFA OKUNUR
YALNIZ, SABAH KULUK VAKTNDE BOY ABDESTL VE HACET NAMAZI KILARAK OKUNMALIDIR.
2)
E VEYA BAKASI N, SURE YASN 1. MBNE KADAR OLAN KISMI 53 DEFA OKUNUR
YALNIZ, SABAH KULUK VAKTNDE BOY ABDESTL VE HACET NAMAZI KILARAK OKUNMALIDIR.
3)
KADININ EN KENDNE EKMEK N, ZNADAN ENGELLEMEK N, YASN OKUMAYA
BALANIR. HER MBNDE AAIDAK AYET 23 DEFA OKU ELNDEK PE BR DM AL,
TOPLAM YED MBN VE YED DM OLMALIDIR.BU P BR BARDAK SUYA KOY, ENE R

(BSMLLAHRRAHMANRRAHM.NNE ERADNEL EMANETE ALE SEMAVAT VEL ARD VEL CBAL


FE EBEYNE VE YEHMLNEHA VE EFEGNE MNHA VE HAMELEHEL NSAN. NNEHU KANE
ZALUMEN CEHULA. FEMEN YURDLLAHU EN YEHDYEHU YERAH SADREHU LL SLAM. VE MEN
YURD EN YUDLLEHU YECAL SADREHU DAYYGEN HARECEN KE ENNEMA YESSEADU FS
SEMA KEZALKE YECALULLAHUR RCSE ALELLEZNE LA YUMNUN. LE N LEM YENTEHL
MUNAFGUNE VELLEZNE F GULUBHM MERADUN VEL MURCFUNE FL MEDNET LE
NURYENNEKE BHM SUMME LA YUCAVRUNEKE FHA LLA GALLE. VE LUTEN Z GALE L
GAVMH ETETUNEL FAHETE MA SEBEGAKUM BHA EHADN MNEL ALEMN. VELA TEGREBUZ
ZNA NNEHU KANE FAHETEN, VE SAE SEBLA KULL ZALKE KANE SEYYUHU NDE RABBKE
MEKRUHA. VE MME YENZEANNEKE MNE EYTAN NEZUN FESTEZ BLLAH. NNEHU
SEMUN ALM. VATESMU B HABLLLAH CEMAN VELA TEFERREGU VEZKURU NMETALLAH
ALEYKUM Z KUNTUM ADAEN FE ELLEFE BEYNE GULUBKUM FE ESBAHTUM B NMETH
HVANEN. VE KUNTUM ALA EFA HUFRETN MNEN NAR FE ENGAZEKUM MNHA, KEZALKE
YUBEYYNULLAHU LEKUM AYATH LEALLEKUM TEHDEDUN. VE LA YUSKUVE SAGEHU EHAD.
4)
BR KMSEY GETRMEK N, SURE YASNN HER MBNNDE 114 DEFA NEML SURESNN
39. AYET OKUNUR.
5)
DUA AHMERAN = ALLAHU LA LAHE LLA HUVEL HAYYUL GAYYUM. ALLAHU LA LAHE
LLA HUVEL ALYYUL HAKM. ALLAHU LA LAHE LLA HUVES SEMUL ALM. ALLAHU LA LAHE
LLA HUVER RAHMANUR RAHM. ALLAHU LA LAHE LLA HUVEL VAHDUL EHAD. ALLAHU LA
LAHE LLA HUVEL FERDUL VARD. ALLAHU LA LAHE LLA HUVER REUFUR RAHM. ALLAHU LA
LAHE LLA HUVEL AZZUR RAHM. ALLAHU LA LAHE LLA HUVEZ ZAHRUL BATN. ALLAHU LA
LAHE LLA HUVEL EHADUS SAMED. ALLAHU LA LAHE LLA HUVEL FETTAHUL ALM. ALLAHU LA
LAHE LLA HUVEL AZZUL ALM. ALLAHU LA LAHE LLA HUVELHENNANUL MENNANUL DEYYAN.
ALLAHU LA LAHE LLA HUVEL ADRUL GAHR. ALLAHU LA LAHE LLA HUVER RAFUL ALM.
ALLAHU LA LAHE LLA HUVER RABBUL ARL AZM. ALLAHU LA LAHE LLA HUVELMELKUL
GUDDUS. ALLAHU LA LAHE LLA HUVEL HAMDUL MUBN. ALLAHU LA LAHE LLA HUVEL
BASUL VARS. ALLAHU LA LAHE LLA HUVEL ESMAUL HUSNA. HUVEL HAYYU LA LAHE LLA
HUVE FADU MUHLSNE LEHUD DN. SBHANE BRAHMETKE YA ERHAMER RAHMN. VEL
HAMDU LLLAH RABBL ALEMN.
6)
CUMA GN LE LE KND ARASI BR MEYVEYE 41 DEFA AYETEL KURS OKUNUP SANA
DARGIN OLANA YEDR.
7)
GECE 1 DEN SONRA K REKAT NAMAZ KILINIR NYET EDLR VE YAPILMAK STENEN EY
DNEREK 1000 DEFA TURANN OKUNUR. BR SRE DEVAM EDLR.
8) BOY ABDEST ALINIR. SESSZ YERDE K REKAT YLE BR NAMAZ KILINIR. 1.REKATTA FATHA
VE AMENER RESULU OKUNUR.2. REKATTA FATHA VE 3 HLAS OKUNUR SONRA NYET YAPILIR. 1
AYETEL KURS OKUNUR. 3 HLAS OKUNUR. 3 SALAVAT OKUNUR. YASN SURESN OKUMAYA
BALARIZ.1. MBNDE VE DER MBNLERDE AAIDAK DUA 3 DEFA OKUNUR. DUA=
BSMLLAHRRAHMANRRAHM. MA YEFA EFAATEN HASENETEN YEKUN LEHU NASBUN
MNHA. VE MA YEFA EFAATEN SEYYETEN YEKUN LEHU KFLUN MNHA. VE KANELLAHU ALA
KULL EYN MUGTA. VE Z HUYYTUM B TEHYYETUN FE HAYYU B AHSENE MNHA. EV
RUDDUHA NNELLAHE KANE ALA KULL EYN HASBA. ALLAHU LA LAHE LLA HUVE LA YECME
ANNEKUM LA YEVML GIYAMET LA REYBE FH, VE MEN ESDAG MNELLAHU HADSA.BU
DUADAN SONU ALINMAZSA TEKRAR YAPILIR FAKAT DUA 3 YERNE YED DEFA OKUNUR.
TEKRAR SONU ALINMAZSA TEKRAR FAKAT DUA 7 YERNE 40 DEFA YAPILIR.
9)

AKAM NAMAZININ FARZI LE SNNET ARASINDA HERGN 41 FATHA OKUNUR.

10)
AKAM NAMAZININ FARZI LE SNNET ARASINDA HERGN 7 DEFA OKUNUR. ULAKE
LEHUM NASBUN MMMA KESEBU VALLAHU SERUL HSAB.

11)
BR EKERE NYET EDEREK 10.000 DEFA YA VEDUD OKU HER YZDE BR AHIS N DUA
ET. ANNE SM LE DUA EDLMELDR.YEDR.
12)
BR EKERE VEYA YYECEE 400 DEFA YA BEDUH OKU HER YZDE BR AHIS N DUA
ET. ANNE SM LE DUA EDLMELDR.YEDR.
13)

TATLI BR EYE 71 DEFA KEVSER OKU ENE VEYA MATLUBA YEDR.

14)
KARISINA OKUYARAK IK. YA MEN TELCEMMEL MTEKEBBRNE B LCAM AZAMETH
SELLM SELLM YA HAFZ.
15)

KESME EKERE 41 DEFA NNEHU L HUBBL HAYR LE EDD OKU, YEDR.

16)

YASN 4 KESME EKERE 4 DEFA OKU YEDR.

17)

EMS SURESN TATLI BR EYE 29 DEFA OKU YEDR.

18)
YENECEK EYE ARAPA BR TARAFINA 220, DER TARAFINA 284 YAZ. BRN SEN
DERN O AYNI ANDA YESN. UNU DA OKU YZNE FLE YA DEBU ESCN YELGUHESCN
DEBU ESCN EYSECD.
19)

NUR SM VEFK ETRAFINA NUR 35. AYET YAZ TAI.

20)
CUMAYI CUMARTESNE BALAYAN GECE TEVBE DEN SONRA 15 DEFA OKUNUR,
BSMLLAHRRAHMANRRAHM. ALLAHUMMECALL GURANE LENA FD DNYA GARNEN VE FL
AHRET MUNSEN VE FL GIYAMET EFAN BRAHMETKE YA ERHAMER RAHMN. AMN.DENP
TALEP DUASI YAPILIR.
21)
3 GN SABAH NAMAZINDAN SONRA YALNIZ BUNU YAPARKEN ASLA KONUULMAZ.
BSMLLAHRRAHMANRRAHM. VE LA HAVLE VELA GUVVETE LLA BLLAHL ALYYL AZM.YA
GADM, YA DAM, YA VTRU,YA EHADU, YA SAMEDU YA MEN LEM YELD VE LEM YULED VE LEM
YEKUN KEHU KUFUVEN EHAD.SALLALLAHU TEALA ALEYHM ECMAN.
22)
BSMLLAHRRAHMANRRAHM.YA AZAMET YA MAAAAEREL CNN VEL NS YA SEMH
FALAN BN FALAN ALA HUBB FALAN BN FALAN B HAGG KAF, HA,YA,AYN,SAD, VE BHAGG
TAHA, VE YASN, VE TA SN MM, VE HA MM AYN SN GAF, B HAGG NUN VEL GALEM VEMA
YESTURUN. VE B HAGG GUL HUVELLAHU EHAD, ALLAHUS SAMED, LEM YELD VELEM YULED,
VELEM YEKUN LEHU KUFUVEN EHAD. FALAN BN FALAN VE B HAGG LEV ENZELNA HAZAL
GURANE ALA CEBELN LERA EYTEHU HAEN MUTESEDDAN MN HAYETLLAH VE TLKEL
EMSALU NADRBUHA LNNAS LEALLEHUM YETEFEKKERUN.
MSK VE ZAFERANLA YAZILIR. ERKEK SE SA KOLA,KADIN SE SOL KOLA BALANIR.
23)

21 DEFA BESMELEY VE HAYIR HATEMN MSK VE ZAFERANLAYAZ MUSKA YAP TAI.

24)
BR KMSEY KENDNE AKMAK N. BR MEZARDAN TOPRAK AL.ELNN NDE TUT.
BUNUN ZERNE AAIDAK AYET 7 DEFA OKU SONRA O TOPRAI AIR BR TAIN ALTINA KOY.
BSMLLAHRRAHMANRRAHM. NNEHA TEHRCU ECERETU F ESLL CEHMN TELUHA KE
ENNEHU RUUSU EYATN FE NNEHUM LA YEKULUNE FHA FE MALUNE MNHAL BUTUNE
SUMME NNE LEHUM ALEYHA LE EVBEN MN HAMMN.
-------------------------------------------------------------------------SEVLMEK N GENEL

1)

YA VEDUD SM 20-400-4000-5000-10000-16000-DEFA VRD EDLR.

2)

YA BEDUH VRD OLARAK OKUNUR.

3)

YACAM YA VEDUD VRD OLARAK OKUNUR.

4)

YA FETTAH YA VEDUD VRD OLARAK OKUNUR.

5)

YA HEVYYU VRD OLARAK OKUNUR.

6)

YA VEDUD YA HEVYYU VRD OLARAK OKUNUR.

7)

YA HAD TEK VEYA UYGUN SMLERLE VRD OLARAK OKUNUR.

8)55 GN 155 DEFA YA VEDUD OKUNUR.


9)

NUR SM VEFK ETRAFINA NUR 35. AYET YAZ TAI.

10)
BSMLLAHRRAHMANRRAHM.YA AZAMET YA MAAAAEREL CNN VEL NS YA SEMH
FALAN BN FALAN ALA HUBB FALAN BN FALAN B HAGG KAF, HA,YA,AYN,SAD, VE BHAGG
TAHA, VE YASN, VE TA SN MM, VE HA MM AYN SN GAF, B HAGG NUN VEL GALEM VEMA
YESTURUN. VE B HAGG GUL HUVELLAHU EHAD, ALLAHUS SAMED, LEM YELD VELEM YULED,
VELEM YEKUN LEHU KUFUVEN EHAD. FALAN BN FALAN VE B HAGG LEV ENZELNA HAZAL
GURANE ALA CEBELN LERA EYTEHU HAEN MUTESEDDAN MN HAYETLLAH VE TLKEL
EMSALU NADRBUHA LNNAS LEALLEHUM YETEFEKKERUN.
MSK VE ZAFERANLA YAZILIR. ERKEK SE SA KOLA,KADIN SE SOL KOLA BALANIR.

.................................................. ...................
EVN TERKEDEN N
1)
GECENN TE BR GETKTEN SONRA, CN SURES 17 DEFA , K REKAT NAMAZ
KILDIKTAN SONRA SESSZ BR YERDE OKUNUR.FAZLA OKUMAYIN MUHATABINIZ RAHATSIZLIK
GEREBLR.
2)
1001 DEFA AYETEL KURS OKU. 129 DEFA KEVSER OKU. 71 DEFA BESMELE OKU.
( YAMUR SUYUNA) SONRA KMSE GRMEDEN 7 YOL AZINA DK.GELNCEYE KADAR
TEKRARLANIR. EER LMSE ANNE BABASI RYASINDA GRRLER.
3)
YA HALGUN NUR, YA HALGUL SBAH,VELA HAVLE VELA GUVVETE LLA BLLAHL ALYYL
AZM. KSNEDE RLR
-------------------------------------------------------------------------EVE GE GELEN ERKEK N

1) 1 METRE MAV P ZERNE 41 BESMELE EKLEREK. HER BESMELEYE BR DM ATILIR.


KAPININ NNDEK PASPASIN ALTINA KOY.
---------------------------------------------------------------------ENDEN KAAN KADIN N

1)
YA HALGUN NUR, YA HALGUL SBAH,VELA HAVLE VELA GUVVETE LLA BLLAHL ALYYL
AZM. KSNEDE RLR
2)
KOKLANAN VEYA YENEN BR EY ZERNE ( BUDUHUN ) 4 DEFA OKUNUR. KOKLATILIR
VEYA YEDRLR.
------------------------------------------------------------------HASRET EKENN KAVUMASI N

1)
YA MEN LA YALEMU KEYFE LLA HUVE VE YA MEN LA YEBLUU GUDRETUHU FENRUHU
AYRUHU FERRC ANN.
-----------------------------------------------------------------------------------KARI KOCA GEMSZLN NLEME

1)
KT KOCA N, KADIN, ARAB BR AYIN LK CUMA GN SALA VAKTNDE TEMZ BR
KAIDA AAIDAK AYET VE ESMALARI YAZARSOL KOLUNA BALAR.
( BSMLLAHRRAHMANRRAHM. ELHAMDU LLLAHL LEZ HALEGAS SEMAVAT VEL ARDAVE
CEALAZ ZULUMAT VEN NURU SUMMELLEZNE KEFERU B RABBHM YEDLUN.YA HAYYU YA
GAYYUM,YA ZEL CELAL VEL KRAM,HASBYALLAHU VE NMEL VEKL NMEL MEVLA VE NMEN
NASR. VELA HAVLE VELA GUVVETE LLA BLLAHL ALYYL AZM.VE SALLALLAHU ALA
SEYYDNA MUHAMMEDNVE ALH VE SAHBH VE SELLM.
2)
E VEYA BAKASI N, SURE YASN 1. MBNE KADAR OLAN KISMI 53 DEFA OKUNUR
YALNIZ, SABAH KULUK VAKTNDE BOY ABDESTL VE HACET NAMAZI KILARAK OKUNMALIDIR.
3)
KADININ EN KENDNE EKMEK N, ZNADAN ENGELLEMEK N, YASN OKUMAYA
BALANIR. HER MBNDE AAIDAK AYET 23 DEFA OKU ELNDEK PE BR DM AL,
TOPLAM YED MBN VE YED DM OLMALIDIR.BU P BR BARDAK SUYA KOY, ENE R
(BSMLLAHRRAHMANRRAHM.NNE ERADNEL EMANETE ALE SEMAVAT VEL ARD VEL CBAL
FE EBEYNE VE YEHMLNEHA VE EFEGNE MNHA VE HAMELEHEL NSAN. NNEHU KANE
ZALUMEN CEHULA. FEMEN YURDLLAHU EN YEHDYEHU YERAH SADREHU LL SLAM. VE MEN
YURD EN YUDLLEHU YECAL SADREHU DAYYGEN HARECEN KE ENNEMA YESSEADU FS
SEMA KEZALKE YECALULLAHUR RCSE ALELLEZNE LA YUMNUN. LE N LEM YENTEHL
MUNAFGUNE VELLEZNE F GULUBHM MERADUN VEL MURCFUNE FL MEDNET LE
NURYENNEKE BHM SUMME LA YUCAVRUNEKE FHA LLA GALLE. VE LUTEN Z GALE L
GAVMH ETETUNEL FAHETE MA SEBEGAKUM BHA EHADN MNEL ALEMN. VELA TEGREBUZ
ZNA NNEHU KANE FAHETEN, VE SAE SEBLA KULL ZALKE KANE SEYYUHU NDE RABBKE
MEKRUHA. VE MME YENZEANNEKE MNE EYTAN NEZUN FESTEZ BLLAH. NNEHU
SEMUN ALM. VATESMU B HABLLLAH CEMAN VELA TEFERREGU VEZKURU NMETALLAH
ALEYKUM Z KUNTUM ADAEN FE ELLEFE BEYNE GULUBKUM FE ESBAHTUM B NMETH
HVANEN. VE KUNTUM ALA EFA HUFRETN MNEN NAR FE ENGAZEKUM MNHA, KEZALKE
YUBEYYNULLAHU LEKUM AYATH LEALLEKUM TEHDEDUN. VE LA YUSKU VE SAGEHU EHAD.
4)
CUMA GN LE LE KND ARASI BR MEYVEYE 41 DEFA AYETEL KURS OKUYUP
YEDR.
5)
BR EKERE NYET EDEREK 10.000 DEFA YA VEDUD OKU HER YZDE BR AHIS N DUA
ET. ANNE SM LE DUA EDLMELDR.YEDR.

6)
BR EKERE VEYA YYECEE 400 DEFA YA BEDUH OKU HER YZDE BR AHIS N DUA
ET. ANNE SM LE DUA EDLMELDR.YEDR.
7)

TATLI BR EYE 71 DEFA KEVSER OKU ENE VEYA MATLUBA YEDR.

8) KARISINA OKUYARAK IK. YA MEN TELCEMMEL MTEKEBBRNE B LCAM AZAMETH


SELLM SELLM YA HAFZ.
9)

KESME EKERE 41 DEFA NNEHU L HUBBL HAYR LE EDD OKU, YEDR.

10)

YASN 4 KESME EKERE 4 DEFA OKU YEDR.

11)

EMS SURESN TATLI BR EYE 29 DEFA OKU YEDR.

12)
YENECEK EYE ARAPA BR TARAFINA 220, DER TARAFINA 284 YAZ. BRN SEN
DERN O AYNI ANDA YESN. UNU DA OKU YZNE FLE YA DEBU ESCN YELGUHESCN
DEBU ESCN EYSECD.
13)

NUR SM VEFK ETRAFINA NUR 35. AYET YAZ TAI.

14)
BSMLLAHRRAHMANRRAHM.YA AZAMET YA MAAAAEREL CNN VEL NS YA SEMH
FALAN BN FALAN ALA HUBB FALAN BN FALAN B HAGG KAF, HA,YA,AYN,SAD, VE BHAGG
TAHA, VE YASN, VE TA SN MM, VE HA MM AYN SN GAF, B HAGG NUN VEL GALEM VEMA
YESTURUN. VE B HAGG GUL HUVELLAHU EHAD, ALLAHUS SAMED, LEM YELD VELEM YULED,
VELEM YEKUN LEHU KUFUVEN EHAD. FALAN BN FALAN VE B HAGG LEV ENZELNA HAZAL
GURANE ALA CEBELN LERA EYTEHU HAEN MUTESEDDAN MN HAYETLLAH VE TLKEL
EMSALU NADRBUHA LNNAS LEALLEHUM YETEFEKKERUN.
MSK VE ZAFERANLA YAZILIR. ERKEK SE SA KOLA,KADIN SE SOL KOLA BALANIR.
15)
TAHA SURES 39-40. AYETLERN YARI ORTASINDAN BALAYAN YARI ORTASINDA BTENBU
AYET OKUNUP RLR. TEVBE EDEREK BALANIR VE 121 DEFA OKUNUR AYET=
BSMLLAHRRAHMANRRAHM. BS SAHL YEHUZHU ADUVVUN L VE ADUVVUN LEHU VE
ELGEYTU ALEYKE MEHABBETEN MNN VE L TUSNEA ALA AYN Z TEM UHTUKE VE FE
TEGULU.
16)
CELB VE MUHABBET N 3 ADET R TUZA AAIDAK AYET HER BR TUZ N 7 DEFA
OKU. O KMSENN ANNE SM VE KEND SMN OKUYARAK ATEE AT YAK. YAKARKENDE NYETN
YAP. AYET= BSMLLAHRRAHMANRRAHM.VE DEREBE LENA MESELAN VE NESYE HALGEHU
GALE MEN YUHYL ZAME VE HYE RAMM. GUL YUHYHALLEZ EN AEHA EVVELE MERRETN VE
HUVE B KULL HALGN ALM.YUHBBUNEHUM KEHUBBLLAH VELLEZNE AMENU EEDD
HABBEN LLLAH VELA HAVLE VELA GUVVETE LLA BLLAHL ALYYL AZM. ( FALAN BN FALANA
AKIMDAN SABRI KARARI KALMASIN DYE DUA ET.)
17)
3 GN 300 DEFA BU SMLER OKU. BSMLLAHRRAHMANRRAHM. YA GADR YA ALLAH,
YA RAHMAN YA ALLAH, YA RAHM YA ALLAH, YA KERM YA ALLAH,
18)
KADIN ERKEK N OKURSA ZHRE SAATNDE K REKAT NAMAZ SONUNDA 5000 DEFA
YA VEDUD. ERKEK KADIN N OKURSA GECE SAAT 1 DEN SONRA 5000 K REKAT NAMAZ
SONUNDA DEFA YA VEDUD.
19)
K HELAL BARITIRMAK N. YAZIP SUYU RLR.
BSMLLAHRRAHMANRRAHM.ZUYYNE LNNAS HUBBU EHAVATMNEN NSA VEL BENNE
VEL GENATRL MUGENTERAT MNEZ ZEHEB VEL FDDET VEL HAYLL MUSEVVEMET VEL
ENAM VEL HARS ZALKE METAUL HAYATD DUNYA VALLAHU NDEHU HUSNUL MEAB.VELA
HAVLE VELA GUVVETE LLA BLLAHL ALYYL AZM.

20)
KSDE KOLUNDA TAIR ERLER. BSMLLAHRRAHMANRRAHM.YUHBBUNEHUM
KEHUBBLLAH VELLEZNE AMENU EEDDU HUBBEN LLLAH. YA ALLAH, YA ALLAH, YA
ALLAH,YA RABB, YA RABB, YA RABB,YA RABBEL ALEMNE YA AZZ, YA AZZ, YA AZZ, VELA
HAVLE VELA GUVVETE LLA BLLAHL ALYYL AZM.
21)
KADIN KOCASINI SEVMEZSE TAINIR. BSMLLAHRRAHMANRRAHM. LEGED CAEKUM
RESULUN MN ENFUSKUM AZZN ALEHY MA ANTTUM HARSUN ALEYKUM BL MMNNE
REUFUR RAHM.FE N TEVELLEV FE GUL HASBYALLAHU LA LAHE LLA HUVE TEVEKKELTU VE
HUVE RABBUL ARL AZM. VELA HAVLE VELA GUVVETE LLA BLLAHL ALYYL AZM.
22)
1 FATHA 3 HLAS KOUNUP SEVABI RSULULLAHIN RUHUNA HEDYE EDLR. SONRA SABAH
VE AKAM HASBYALLAHU LA LAHE LLAHU, ALEYH TEVEKKELTU VA HUVE RABBUL ARL
AZM OKUNR.
------------------------------------------------------------------------------------------------KAYIP OLAN KMSEY GETRMEK N

1)1001 DEFA AYETEL KURS OKU. 129 DEFA KEVSER OKU. 71 DEFA BESMELE OKU. ( YAMUR
SUYUNA) SONRA KMSE GRMEDEN 7 YOL AZINA DK.GELNCEYE KADAR TEKRARLANIR.
EER LMSE ANNE BABASI RYASINDA GRRLER.
2)
CUMA GN 8 REKAT KULUK NAMAZI KIL 7 ADET DUHA OKU U DUAYI YAP.= YA
CAMAL ACAYB YA RADDE KULL ABN YA CAMEETAT YA MEN MEGALDUL UMUR
BYEDH CMA ALEYYE DALLET
-------------------------------------------------------------------------KN VE NEFRETE KARI

1)BSMLLAHRRAHMANRRAHM. FERDUN HAYYUN GAYYUMUN HAKEMUN ADLUN GUDDUSUN.


SEYECALULLAHU BADE USRN YUSRA. GALE HAZA FRAGU BEYN VE BEYNKE. VE ELGEYNA
BEYNE HUMUL ADAVETE FE EREYNA BEYNEHUMUL ADAVETE GAD BEDETL BADAU MN
EFVAHHM HASMAN BEA BADUNA ALA BADN.
-------------------------------------------------------------------------KS VE DARGINLAR N DUALAR

1)KS KARI KOCA N, GUSL ALINIR, AAIDAK DUALAR VE AYETLER ARAB AYIN LK VEYA
KNC CUMASI SALA VAKTNDE YED GNDE AYRI KAITLARA YAZILIR.SIRASI LE HERGN
BRS SUDA SLNR VE YAZILAN AYET VE DUA SE 41 DEFA OKUNUR, HER KSNEDE RLR.
1.GN = BSMLLAHRRAHMANRRAHM. BSMLLAH VE MNALLAH VE LELLAH VELA HAVLE
VELA GUVVETE LLA BLLAHL ALYYL AZM.
2.GN= BSMLLAHRRAHMANRRAHM.NNEHU MN SLEYMANE VE NNEHU
BSMLLAHRRAHMANRRAHMELLA TELU ALEYYE VETUN MSLMN.
3.GN= BSMLLAHRRAHMANRRAHM.VE GALERKEBU FHA BSMLLAH MECREHA NNE RABB
LE AFURURRAHM.

4.GN= BSMLLAHRRAHMANRRAHM.EHDALLAHU ENNEHU LA LAHE LLA HUVE VEL


MELAKETUVE ULUL LM GAMEN BL GST LA LAHE LLA HUVEL AZZUL HAKM.
5.GN= BSMLLAHRRAHMANRRAHM.VE NDEHU MEFATHUL AYB LA YELEMUHA LLA HU,
VE YELEMU MA FL BERR VEL BAHR VEME TESGUTU MN VERGETN LLA YELEMUHA VELA
HABBETN F ZULUMATL ARD VELA RETBN VELA YABSN LLA F KTABN MBN.
6.GN= BSMLLAHRRAHMANRRAHM.VE ELLEFE BEYNE GULUBHMLEV ENFEGTE MA FL ARD
CEMANMA ELLEFTE BEYNE GULUBHM VE LAKNNELLAHE ELLEFE BEYNEHUM NNEHU
AZZUN HAKM.
7.GN= BSMLLAHRRAHMANRRAHM.GUL HUVE RABB LA LAHE LLA HUVE, ALEYH
TEVEKKELTU VE LEYH METAB.
2)
CUMA GN LE LE KND ARASI BR MEYVEYE 41 DEFA AYETEL KURS OKUNUP SANA
DARGIN OLANA YEDR.
3)

NUR SM VEFK ETRAFINA NUR 35. AYET YAZ TAI.

4)
K HELAL BARITIRMAK N. YAZIP SUYU RLR.
BSMLLAHRRAHMANRRAHM.ZUYYNE LNNAS HUBBU EHAVATMNEN NSA VEL BENNE
VEL GENATRL MUGENTERAT MNEZ ZEHEB VEL FDDET VEL HAYLL MUSEVVEMET VEL
ENAM VEL HARS ZALKE METAUL HAYATD DUNYA VALLAHU NDEHU HUSNUL MEAB.VELA
HAVLE VELA GUVVETE LLA BLLAHL ALYYL AZM.
5)
KSDE KOLUNDA TAIR ERLER. BSMLLAHRRAHMANRRAHM.YUHBBUNEHUM
KEHUBBLLAH VELLEZNE AMENU EEDDU HUBBEN LLLAH. YA ALLAH, YA ALLAH, YA
ALLAH,YA RABB, YA RABB, YA RABB,YA RABBEL ALEMNE YA AZZ, YA AZZ, YA AZZ, VELA
HAVLE VELA GUVVETE LLA BLLAHL ALYYL AZM.
-----------------------------