You are on page 1of 2

AN V-2: Vitthara sutta Page 1 of 2

Home ---\\ Tipitaka ---\\ Sutta pitaka ---\\ Anguttara nikaya ---\\ Kontekst ove sutte

Anguttara nikaya V.2

Vitthara sutta
Pet snaga
Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme

"Monasi, postoji pet snaga onih koji sebe vežbaju. Kojih pet? Snaga uverenja, snaga savesti,
snaga brige, snaga istrajnosti i snaga uvida.

A šta je to snaga uverenja? Postoji slučaj kada monah, učenik plemenitih, poseduje uverenje,
ubeđen je u Tatagatino probuđenje: 'Zaista je Blaženi vredan i potpuno samoprobuđen, usavršen
u znanju i ponašanju, odmeren, znalac ovoga sveta, nenadmašan učitelj ljudima koji su spremni
da uče, učitelj božanstvima i ljudskim bićima, prosvetljen, blažen.' To se, monasi, naziva snagom
uverenja.

A šta je to snaga savesti? Postoji slučaj kada učenik plemenitih oseća sramotu zbog [pomisli da
se lati] nečega lošeg počinjenog telom, govorom ili mišlju. To se naziva snagom savesti.

A šta je to snaga brige? Postoji slučaj kada učenik plemenitih oseća brigu zbog [patnje koja je
rezultat] nečega lošeg počinjenog telom, govorom ili mišlju. To se naziva snagom brige.

A šta je to snaga istrajnosti? Postoji slučaj kada monah, učenik plemenitih, održava svoju
istrajnost osnaženu napuštanjem štetnih mentalnih osobina i razvijanjem korisnih mentalnih
osobina. On je uravnotežen, uporan u svom naporu, ne izbegava svoje dužnosti vezane za
korisne mentalne osobine. To se naziva snagom istrajnosti.

A šta je to snaga uvida? Postoji slučaj kada monah, učenik plemenitih, uviđa, poseduje uvid o
nastanku i nestanku -- plemenit, prodoran, koji vodi do potpunog okončanja patnje. To se naziva
snagom uvida.

To su, monasi, pet snaga onih koji sebe vežbaju. Tako i vi sebe treba da vežbate: 'Bićemo

file://D:\new%20site\SAJT\canon\anguttara\an5-2.html 4/14/2007
AN V-2: Vitthara sutta Page 2 of 2

opremljeni snagom uverenja kao jednom od snaga onih koji sebe vežbaju, snagom savesti...
snagom brige... snagom istrajnosti... snagom uvida kao jednom od snaga onih koji sebe
vežbaju.' Tako i vi sebe treba da vežbate.

Rev. 14/12/2004

www.geocities.com/budizam/canon/anguttaea/an5-2.html

file://D:\new%20site\SAJT\canon\anguttara\an5-2.html 4/14/2007