You are on page 1of 16

BEZPATNA GAZETA REGIONU OLSZTYSKIEGO | NR 4 | 22 KWIETNIA2016

szukaj nas na facebooku/pozaolsztyn.pl

Dlaczego boj si obwodnicy?


Olsztynowi mwi nie!
Mieszkacy trzech gmin sprzeciwiaj si plano- Gmina Stawiguda wczona do Olsztyna? Trwa
wanej trasie obwodnicy Olsztyna
dyskusja nad kontrowersyjnym pomysem
Barczewo . Biskupiec . Dobre Miasto . Dywity . Gietrzwad . Jeziorany . Jonkowo . Kolno . Olsztynek. Purda . Stawiguda . witki

Nigdy si nie
zestarzej
Warmia i Mazury od zawsze byy znane z urokliwych krajobrazw.
Kryj w sobie jednak nie tylko pikne widoki, ale take dwiki. Odkryje je
przed nami Anna Broda na swojej najnowszej pycie

Gmina Gietrzwad:

Gmina Purda:

Gmina Jeziorany:

Nowe stowarzyszenie bdzie podejmowa dziaalno na rzecz


ogu spoecznoci zamieszkujcej wie Tomaryny

Wpyny ju pierwsze wnioski


od mieszkacw, ktrzy chc
odpracowa swj dug wobec
samorzdu

Rodzina, przyjaciele i wszyscy, ktrzy znali i cenili Stanisawa Sieradzkiego, wzili udzia w drugiej edycji
sportowego wita

Tu jest miejsce na
Twoj reklam
Poza Olsztyn . 22 kwietnia2016

Gmina Dobre Miasto:


Modzi artyci zaprezentowali
si podczas finau regionalnego konkursu wokalnego.
Najlepsi pojad do Opola

Zadzwo

512 202 240

2
stopka redakcyjna
Redakcja Poza Olsztyn
Zotoria, ul. 8 marca 28
redakcja@pozaolsztyn.pl
Wydawca
Goldendorf
Redaktor naczelny
Radosaw Rzeszotek
Redaktor wydania
Kinga Baranowska
(GSM 796 302 471)
Dziennikarze
Micha Ciechowski
Joanna Koszczka
Hanna ozowska
Katarzyna Skobejko
Robert Szczepaniak
Zdjcia
Hanna ozowska
REKLAMA
Aleksandra Grzegorzewska
(GSM 512 202 240),
Magorzata Kramarz
(GSM 607 908 607),
Iwona Zuchniak
(GSM 500 324 572)
Korekta
Agnieszka Luberadzka
reklama@pozaolsztyn.pl
Skad
Studio Poza Olsztyn
Druk
Agora S.A
ISSN 4008-3456
Redakcja nie odpowiada za tre
ogosze.
***
Na podstawie art.25 ust. 1 pkt
1b ustawy z dnia 4 lutego 1994
r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych Agencja Public
Relations Goldendorf zastrzega,
e dalsze rozpowszechnianie
materiaw opublikowanych
w Poza Olsztyn jest zabronione bez zgody wydawcy.

Poza Olsztyn . 22 kwietnia2016

REKLAMA

W czwartek 21 kwietnia b.r.


w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki w Toruniu odbya si konferencja prasowa, na
ktrej podpisano list intencyjny
w sprawie organizacji konferencji Miasto Plus Forum Inteligentnych Miast i Nowoczesnych
Technologii. Sygnatariuszami
byli Prezydent Miasta Torunia
Micha Zaleski, Ewa wistuniuk
Prezes Zarzdu Infor Biznes
Sp. z o.o. oraz prof. dr. hab. Wojciech Wysota, reprezentujcy
Uniwersytet Mikoaja Kopernika w Toruniu.
Miasto Plus Forum Inteli-

gentnych Miast i Nowoczesnych


Technologii to wyjtkowa inicjatywa wychodzca naprzeciw
wyzwaniom
wspczesnoci
skierowana do samorzdowcw,
ekspertw i firm oferujcych inteligentne usugi i produkty.
Nasilajce si w caej Polsce
procesu suburbanizacji sprawiaj, e miasta i otaczajce je gminy
staj si, cilej ni do tej pory,
powizane funkcjonalnie midzy
sob. Dotychczasowe dyskusje
o innowacjach technologicznych
w samorzdzie byy jednak zbyt
czsto skupione na kilku najwikszych aglomeracjach. Jednoczenie brakuje forum, ktre

dedykowane byoby wyzwaniom


technologicznym, jakie stoj
przed mniejszymi orodkami
miejskimi i ssiadujcymi z nimi
gminami.
Wychodzc naprzeciw najbardziej istotnym zadaniom samorzdu strony podpisanego
porozumienia stworzyy projekt
Miasto Plus. To dwudniowa konferencja, ktra odbdzie si w Toruniu w dniach 20-21 wrzenia
2016 r. W jej ramach odbdzie si
jedenacie blokw tematycznych,
skupiajcych w sobie najwiksze
wyzwania stojce przed wspczesnymi samorzdami. S nimi:
spjno, spoeczestwo, zarz-

Poza Olsztyn . 22 kwietnia2016

dzanie, otwarto, bezpieczestwo i ekologia.


W kadym z paneli zaprezentowane zostan dowiadczenia
z caej Polski w projektowaniu,
koordynowaniu i implementowaniu innowacyjnych rozwiza w maych i duych gminach, miastach i aglomeracjach.
Przedstawimy dobre praktyki we
wdraaniu najnowoczeniejszych
technologii dostpnych na polskim i europejskim rynku. Wskaemy zaproponujemy najefektywniejsze rda finansowania
nowych inwestycji. Forum jest
jednoczenie poczone z prezentacj dostpnych na rynku roz-

wiza w takich dziedzinach jak:


patnoci mobilne, systemy transportowe, partycypacja spoeczna,
usugi finansowe, promocja turystyczna.
Zapraszamy Pastwa do udziau w projekcie Miasto+ Forum
Inteligentnych Miast i Nowoczesnych Technologii, ktre odbdzie si w dniach 20-21 wrzenia
2016 r. w Toruniu w Centrum
Kulturalno-Kongresowym Jordanki (Aleja Solidarnoci 1-3).
Szczegowe informacje dostpne
s na stronie internetowej www.
miasto.plus oraz na Facebooku
fb.com/miasto.plus.

TEMAT NUMERU

Nigdy si nie
zestarzej
Artystka z regionu na swojej nowej pycie odkryje
w osobliwy sposb Warmi i Mazury
Hanna ozowska | fot. autor

Dlatego musz jak najszybciej nite z tutejszej tradycji. To muAnia Broda yje aktywnie. waniu codziennoci.
piewa, gra na tradycyjnych,
T codzienno Ania spdza domkn obecny projekt.
zyka, ktrej czas powstania na
folkowych cymbaach, nagry- w Olsztynie w otoczeniu zatoMaa zapowied wierszykw- ziemiach Warmii i Mazur moe
wa i koncertuje. Dzi stoi przed rzaskich, ponad stuletnich ka- -masaykw ju zdobywa po- siga nawet baroku. Wszystko
szans
pokazania
podane w wieej interpretacji
wiatu zapomnianej
Ani Brody i artystw, z ktrymi
lub cakiem nieznawsppracuje Jacka i Jakuba
nej muzyki terenw
Mielcarkw, Mateusza Szemraja,
warmisko-mazurMaka Kierzkowskiego i Iwony
skich. To dwadziecia
estem malutk czci wiata i staram si y w Sojki.
tradycyjnych utwo Warmia jest dworska, a Marw - od modlitwy harmonii z reszt m duej na nim jestem tym wicej zury dzikie i lene tumaczy
do witej Apolonii
Ania.
od bolcych zbw, widz pikna a to co widz przetwarzam na dwiki
I chocia w granicach Olszpo muzyk do ktni
tyna, gdzie od paru lat mieszka
i miosnych schale te pielgnuj dziecko w sobie wiar w spenianie cymbalistka, jest tylko (lub a)
dzek. Ania Broda
pitnacie jezior, to w wojewdzsama przyznaje, e marze
twie rzeczywicie mona je liczy
nowa pyta ma by
w tysicach.
uyteczna i na kady
Warmia to moja pikna
dzie w roku.
pularno na fanpageu artystki, przyjacika opowiada.
mienic. Pasuje do tego miejsca,
Dziecistwo i modo spale w tym momencie prymat
Cymbay wileskie mog wnoszc w nie co, co uchwytne
dzia
w Wgajtach w gminie
wiedzie
zupenie
inne
zadanie.
mie nawet sto strun. eby dopiero okiem uwanego obJonkowo.
Ju jako dorosa kowzmocni dwik umieszcza si serwatora. Jest kwiecie, ale na Mowa o Thousand Lakes, czyli bieta wybraa na miejsce do
po pi na tej samej wysokoci. pobliskim drzewie wisz wi- Tysicu Jezior, bo taki tytu b- ycia Olsztyn. Ale to w JonkoPotem artysta uderza paeczka- teczne bombki. Wiosna zawitaa dzie nosi najnowsza pyta Ani wie wszystko si zaczo. Teatr
mi, wydobywajc charaktery- jednak i w to miejsce, wic boo- Brody. Na portalu PolakPotrafi. Wgajty uformowa si okoo
narodzeniowe ozdoby niedugo pl udao jej si zebra ju prawie
styczne drenie i pogos.
roku 1986, przycigajc coraz
Ze swoimi cymbaami Ania znikn w gszczu lici. Pozostay 40% potrzebnej kwoty. Thousand wicej twrczych, modych luBroda nie rozstaje si od ponad czas Ania spdza w trasie, bo na Lakes to piosenki warmisko- dzi. To grupa ludzi zwizanych
dwudziestu lat, chocia s ci- zainteresowanie swoj twrczo- -mazurskie, cakowicie zaczerp- z teatrem zauroczya licealistk
kie. Jeszcze przez telefon mwi ci nie moe narzeka. Niedawmi, e wa kilkadziesit kilogra- no wrcia z Parya, gdzie wymw. Zapakowane s w wieloko- stpowaa ze skrzypaczk Iwon
lorowy futera, a w nim trzyma Sojk. Na co dzie koncertuje
take zadarte na kracach pa- jednak w Polsce. Tworzy, kiedy
eczki i pyty z muzyk. Swoich trjka jej dzieci maszeruje do
albumw do tej pory wydaa sie- szkoy. I wieczorami.
Dzi w nocy napisaam trzy
dem, w tym cztery z Kapel BroCia nie przeszkodzia modej kobiecie na wypicie
dw. Wikszo z charaktery- piosenki mwi, kiedy spotykastyczn ludycznoci, chocia to my si pierwszy raz. Ania byskakilku puszek piwa i rozsmakowaniu si w wdce
jazz zainspirowa j jako pierw- wicznie wyrzuca z siebie myli.
szy. Ale bardziej inspirujca od Urzeka otwartoci. To wierMicha Ciechowski
jazzu jest dla Ani surrealistycz- szyki-masayki. Czasami mam
Pod koniec marca na Oddzia wiadomo, jak czsto mieszkanno bani i dziecicych opowia- takie chwile, gdy rozsadza mnie
Ratunkowy Szpitala Woje- ka powiatu olsztyskiego spoyda, zawarta w nich ciekawo muzyczna energia. Mam ju
wdzkiego w Olsztynie z bla- waa alkohol, bdc w ciy.
wiata, nieoczywisto w opisy- w gowie tyle nowych pomysw!
- Pierwsze badanie alkomami porodowymi trafia 34-letnia mieszkanka powiatu. Przy tem wykazao, e kobieta ma we
pierwszym kontakcie lekarze krwi trzy promile informuje
wyczuli od pacjentki wo alko- podkom. Mariola Plichta, ofiholu. U kobiety w dziewitym cer prasowy Komendy Miejskiej
miesicu ciy alkomat wyka- Policji w Olsztynie. Lekarze
za ponad trzy promile alko- podjli kolejne badania, po ktrych mona byo stwierdzi, i
holu.
stenie alkoholu wzrasta. OstaW rozwijajcym si podzie teczny wynik pokaza trzy i p
alkohol czyni ogromne spusto- promila.
Spraw pijanej przyszej
szenie uszkadza go, powodujc nieodwracalne zmiany matki od razu zaja si policja.
w organizmie nowego ycia. Nie Poinformowany zosta Gminny

.I
,

Mamo, nie pij!

Poza Olsztyn . 22 kwietnia2016

Ani. Do tego stopnia, e postanowia si przyczy.


Cymbay dostaa w prezencie,
wic zacza gra. piewa za odkd pamita. Do dzi jest jedn
z niewielu osb na wiecie, ktre
nie tylko ogrywaj ten zwizany
z muzyk folkow instrument,
ale te s w stanie poczy to
z wokalem.
Cyganeryjne Wgajty zostay
w jej sercu, by moe ksztatujc
to, czym zajmuje si dzisiaj. Bo
Ania postanowia metafizycznie
wrci do korzeni, wyda pyt
w stu procentach warmisk. To
nie tylko moliwo pokazania
wiatu ycia kulturalnego swojej
maej ojczyzny, ale te szansa na
udowodnienie tym Warmiakom,
ktrzy wci niedowierzaj, e
jednak maj swoj niezwyk
tosamo.
Muzyk Ania odnalaza
w zapiskach nutowych skatalogowanych przez Instytut Sztuki
Polskiej Akademii Nauk, ktrego naukowcy w latach 50.
zajmowali si badaniami etnograficznymi w tej czci Polski.
Cz udao si pozyska dziki
archiwalnym nagraniom Radia
Olsztyn. A jeszcze inne z nich to
przypiewki, jakie usyszaa od
leciwych mieszkacw rodzinnej
wsi. Ci s w stanie pamita piosenki piewane przez wasnych
dziadkw.
Chopek ci ja chopek,
w polu dobrze orz.
Wszystko mi si dobrze dzieje,
chwaa Tobie, Boe.
Mam konikw par,
cztery woki w pugu,
chaupeka malusieka
bez adnego dugu.
To moje credo mwi
Ania. - Jestem szczliwy i nic
mi wicej nie potrzeba. Jestem
malutk czci wiata i staram
si y w harmonii z reszt. Im
duej na nim jestem, tym wicej widz pikna, a to, co widz,
przetwarzam na dwiki. Ale te
pielgnuj dziecko w sobie, wiar
w spenianie marze.
I chocia na co dzie piewa:
ja mam lat cay wiat to, jak
sama przyznaje, nigdy si nie zestarzeje.
Projekt Ani Brody wspiera
mona na stronie: https://polakpotrafi.
Orodek Pomocy Spoecznej
w Jonkowie, ktry skierowa
spraw do sdu rodzinnego.
- Gdy na pocztku kwietnia
otrzymalimy informacj od
lekarzy, kobieta jeszcze nie urodzia dodaje rzecznik prasowy
policji w Olsztynie. Sprawa
trafia do Prokuratury Olsztyn-Pnoc. Ewentualne zarzuty
bd mogy by postawione dopiero, gdy przebadane zostanie
urodzone dziecko.
Prokuratura
postanowi
o swoich dalszych czynnociach
po badaniach, ktre prawdopodobnie zostan przeprowadzone jeszcze w kwietniu, gdy na
ten miesic lekarze wyznaczyli
termin porodu. Kobiecie grozi
do 5 lat pozbawienia wolnoci.
Jak udao nam si ustali,
34-letnia mieszkanka powiatu olsztyskiego urodzia ju
czwrk dzieci. W zwizku z sytuacj w rodzinie dzieci trafiy
pod opiek rodzin zastpczych

REKLAMA

Zawody w imi bezpieczestwa


Waciciel Firmy Budowlanej GN-KNIT mgr in. Krzysztof Goombek
oraz Inspektor Budowlany ze Szwecji Lennart Sandberg

Seminaria Pastwowej Inspekcji Pracy prowadzone przez Inspektora Pracy


Wodzimierza Winiewskiego

Kadego roku na terenie naszego kraju dochodzi do kilku


tysicy wypadkw przy pracach
budowlanych.
W ich wyniku ginie ponad 50
pracownikw. Ponad 20 procent
z tych najbardziej tragicznych
zdarze to efekt upadkw z wysokoci spowodowanych niedostatecznym zabezpieczeniem pracownikw firm budowlanych.
Jednym ze sposobw zapewnienia bezpieczestwa osobom
wykonujcym prace na wysokoci jest wykonanie rusztowania,
ktre, aby dobrze speniao swoj rol, musi zosta zmontowane
przez profesjonalistw.
Dziki sponsorom strategicznym producentowi rusztowa
firmie Altrad Mostostal z Siedlec
oraz firmie budowlanej GN-KNIT B.D. z Olsztyna podziwialimy 08.04.2016 r. jednych
z najlepszych w Polsce monterw
rusztowa na I Warmisko-Mazurskich Mistrzostwach w Bezpiecznym Montau Rusztowa
pierwszych tego typu zawodach
w Polsce, ktre odbyy si w Olsztynie na terenie Centrum Szkole
Budowlanych przy ul. Lubelskiej
33C. Na starcie stano 20, trzy
osobowych ekip. Kryteriami oceny nie by czas, a znajomo zasad
montau i demontau rusztowa-

nia, dokadno, dowiadczenie


oraz bezpieczestwo pracy ze
szczeglnym zwrceniem uwagi
na prac, na wysokoci. Dla laureatw organizatorzy ufundowali
bardzo wartociowe nagrody rzeczowe oraz niepowtarzalne medale i statuetki BMR 2016.
W programie Mistrzostw
przewidziano m.in. wystaw
nietypowych konstrukcji wykonanych z rusztowa, seminaria
z udziaem ekspertw Pastwowej Inspekcji Pracy z Olsztyna,
Urzdu Dozoru Technicznego
z Olsztyna oraz Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Grnictwa
Skalnego z Warszawy, pokazy
technik dostpu linowego uywanych przy pracach na wysokoci z elementami ratownictwa
i udzielania pierwszej pomocy
zaprezentowanych przez Komend Miejsk Pastwowej Stray
Poarnej w Olsztynie, pokazy
chemicznych metod kotwienia
rusztowa z badaniem wytrzymaoci kotew na wyrywanie,
przyrzdami firmy PIONART
przeprowadzonych przez firm
JURGO z Olsztyna, pokazy transportu pionowego wcigarkami
GEDA przeprowadzone przez
firm BLAR z Gdaska oraz pokazy transportu poziomego, polegajcego na zaadunku wzkami widowymi marki HELI przez

Dyrektor Centrum Szkole Budowlanych WM ZDZ Bogusaw Taski

firm Track Motors z Olsztyna,


samochodw dostawczych marki IVECO dostarczonych przez
firm EUROPOL AG z Olsztyna. Dodatkowo przeprowadzano
pokazy na stoiskach wystawcw
np.: HILTI, Hitachi, Ramirent,
Pnocna Grupa Narzdziowa,
SUPREX. Bardzo wane i niepowtarzalne wydarzenia BMR podczas, ktrego w jednym miejscu
mona byo zobaczy i zapozna
si z aktualn ofert firm brany
rusztowaniowej, budowlanej, bhp
i szkoleniowej. Wystawiali si
w Olsztynie, z caej Polski, firmy
produkujce i sprzedajce rusztowania, urzdzenia i sprzt do
pracy na rusztowaniu i bezpiecznej pracy na wysokoci oraz bhp
i pierwszej pomocy.
Mistrzostwa BMR skierowane
jest do firm zajmujcych si wynajmem i montaem rusztowa,
pracodawcw, prezesw, dyrektorw , kierownikw i inspektorw oraz pracownikw firm
budowlanych, sub bhp oraz do
studentw i uczniw szk rednich kierunkw technicznych
i zawodowych oraz spoecznoci
lokalnej.
Organizatorami Mistrzostw
BMR jest firma rusztowaniowa JURGO z Olsztyna i orodek
szkoleniowy Centrum Szkole
Budowlanych W-M ZDZ w OlszPoza Olsztyn . 22 kwietnia2016

tynie.
Wydarzenie patronem honorowym obj Prezes Urzdu Dozoru Technicznego w Warszawie
Pan Mieczysaw Borowski, Gwny Inspektor Pracy Pastwowej
Inspekcji Pracy w Warszawie Pan
Roman Giedroj, Instytut Mechanizacji Budownictwa i Grnictwa
Skalnego w Warszawie dr hab.
Stefan Gralczyk prof. IMBiGS
oraz Rektor Uniwersytetu Warmisko Mazurskiego prof. dr
hab. Ryszard J. Grecki.
Ide Organizatorw I Warmisko Mazurskich Mistrzostw
w Bezpiecznym Montau Rusztowa jest propagowanie, nauczanie i przypominanie zasad
bezpiecznej pracy na wysokoci
z wykorzystaniem rusztowa,
pokazanie jak trudny, niebezpieczny, odpowiedzialny i nie
doceniany jest zawd montera
rusztowa przez pracodawcw,
jednostki nadzorujce i instytucje
pastwowe.
W przeprowadzonych I Warmisko Mazurskich Mistrzostw
w Bezpiecznym Montau Rusztowa zwyciya ekipa firmy
Ramirent ze Szczecina, zaraza za
ni ekipa firmy AGABIT z Warszawy, a trzecie miejsce zdobya
ekipa z Olsztyna firmy KARZA.
Podczas Mistrzostw przeprowadzono liczne konkursy. Konkurs

na Najciekawsz bry rusztowaniow BMR wygra producent rusztowa firma DELATA


BUD z Warszawy, konkurs na
Najciekawsze stoisko Wystawcy BMR wygraa firma METALZBYT z Olsztyna, konkurs
na Najciekawszy pokaz BMR
zwyciya KM PSP z Olsztyna.
Ogoszony konkurs na Facebooku oraz stronie internetowej
wydarzenia www.bmrolsztyn.pl
na nadsyanie Najciekawszych
zdj rusztowania wykonanych
wasnorcznie wygra:
Miejsce I Pan Roman Rosiski - zwaowarka w kopalni wgla
brunatnego ok. 110.000 m3 rusztowa moduowych firmy Plettac,
Miejsce II Pan Piotr Wykner
- Konstrukcja pod reklam wolnostojca przy obwodnicy Warszawy
Miejsce III Pan Jerzy Safijaski - Zota kopula pagody Shwedagon w Rangunie
Pragnem zobaczy umiechnite twarze montaystw, gdy
zobaczyem zwycizcw na podium i pozostaych obok podium,
poczuem satysfakcj z przeprowadzonych Mistrzostw. Wszystkich gratuluj odwagi i by moe
spotkamy si za rok. Pozdrawiam
Robert Jurkiewicz

REGION

Dlaczego boj si obwodnicy?


Poudniowy odcinek obwodnicy Olsztyna bdzie przebiega na terenie trzech gmin: Stawigudy, Purdy i Barczewa.
Jednak nie wszyscy mieszkacy powiatu zareagowali na t wiadomo z entuzjazmem
Hanna ozowska | fot.autor
Umowa na wykonanie poudniowej czci objazdu Olsztyna zostaa podpisana pod
koniec marca. Jej tras wyznaczono przez tereny trzech samorzdw. Jednak nie wszyscy
s z tego powodu zadowoleni. Mimo e inwestycja bdzie
gotowa dopiero za kilka lat,
mieszkacy ju teraz boj si
haasu, zanieczyszcze, a przede
wszystkim przebiegu drogi.
Na planowan budow obwodnicy najbardziej uskaraj si
mieszkacy pobliskiego Bartka
w gminie Stawiguda. Trasa ma
przebiega w odlegoci zaledwie
kilkuset metrw od ostatniego
domu. Jego mieszkanka, Magdalena Giyska, wybraa podolsztysk wie ze wzgldu na
cich i spokojn okolic. Ta sielanka wkrtce si skoczy.
Najbardziej przeraeni jestemy sam budow, ktra prawdopodobnie bdzie powodowaa
haas na wiele miesicy mwi
Magdalena Giyska.
Karol Gbocki, specjalista do
spraw komunikacji spoecznej
olsztyskiego oddziau GDDKiA
zapewnia, e projekty tworzone
byy z uwzgldnieniem potrzeb
mieszkacw gmin, przez ktre
przebiega bdzie nowa droga.
Planujc inwestycj, stara-

spowodowanego przez ciarwki.


Jednoczenie mieszkacy Starego Olsztyna ju dzi ciesz si
na myl o remoncie drg lokalnych.
Nie narzekamy na infrastruktur, ktr mamy. Zrozumiae jest, e podczas budowy
obwodnicy lokalne drogi ucier-

pi, wic mamy nadziej, e nie


bdziemy musieli dugo czeka
ich remont dodaje sotys.
Z planowanej obwodnicy
zadowoleni s jednak mieszkacy wsi Szczsne, przez ktr przebiega droga krajowa nr
53, czca Olsztyn z Ostrok.
Zmartwieniem tutejszych pozostaje wprawdzie moliwo odprowadzania wd z obwodnicy
do rzeki, ale, jak zapewnia sotys,
Andrzej Zienkiewicz, nastroje s
mimo wszystko pozytywne.
Dla nas to szansa. Spodziewamy si wprawdzie wikszego
natenia haasu, ale mamy te
nadziej na rozadowanie ruchu
przez nasz wie tumaczy.
Budow poudniowej czci
obwodnicy Olsztyna zrealizuje
spka BUDIMEX. Na wykonanie zadania przedsibiorstwo
bdzie miao 28 miesicy, nie
wczajc okresw zimowych.
Nowy odcinek obwodnicy bdzie
mierzy 14,7 kilometra, liczc od
drogi ekspresowej S51 a do krajowej szesnastki. Trasa obwodnicy przebiegnie w pobliu miejscowoci Tomaszkowo, Bartg
i Bartek w gminie Stawiguda
oraz w okolicach Starego Olsztyna, Szczsnego i Klebarka Maego
w gminie Purda. Realizacja inwestycji pochonie 913 milionw
zotych.

skuj dwie fundacje bronice


praw zwierzt.
Przed sdem zeznawali ju
mieszkacy wsi Elgnwek. Wtedy rozpraw odroczono na 29
kwietnia. Na wokandzie pojawi
si policjanci, ktrzy prowadzili
spraw. Wrd nich znajdzie si
funkcjonariusz, ktry zaopiekowa si czworonogiem i zrobi
wszystko, aby ten mg przej
rehabilitacj.
- Wierz, e spotkanie z Barym to nie przypadek mwi
st. sier. Grka. Znalazem si

w dobrym miejscu i czasie. Adoptowaem psiaka, poniewa uja


mnie jego agodno i ufno do
ludzi, mimo wielu cierpie, ktrych dozna od waciciela. Zapewni mu dom, ktry wymarzy
sobie w psich snach.
Zgodnie z polskim prawem
za zncanie si nad zwierztami
ze szczeglnym okruciestwem
grozi kara do 3 lat pozbawienia
wolnoci. Wyrok skazujcy prawdopodobnie zapadnie podczas
najbliszej rozprawy.
(MC)

Magdalena Giyska, mieszkanka Bartka, pokazuje, gdzie powstanie obwodnica Olsztyna.


To zaledwie kilkaset metrw od jej domu.

limy si odsun od zabudowy


mieszkalnej tumaczy.
Niestety nie w kadym przypadku byo to moliwe, poniewa obwodnica Olsztyna bdzie
poczona z drogami lokalnymi.
Karol Gbocki zapewnia jednak,
e wiksza cz nowej drogi powstanie w szczerym polu.
Mieszane uczucia w zwizku

z powstaniem obwodnicy maj


mieszkacy wsi Stary Olsztyn,
pooonej w gminie Purda.
Oczywiste jest, e pikny
krajobraz wok Starego Olsztyna
zostanie skaleczony mwi Zdzisaw Brodzik, sotys wsi. Droga
bdzie przebiega w odlegoci
ledwie 100 metrw od ostatniego
domu, wic obawiamy si haasu,

Osdz za Barego

Najpierw uderzyli psa obuchem siekiery, pniej wpywego zakopali.


Oprawcy wci nie usyszeli wyroku
Przed olsztyskim sdem ponownie rozpocznie si proces dwch mczyzn, ktrzy
w czerwcowy wieczr prbowali
zabi psa. Tym razem przesuchani zostan policjanci prowadzcy dochodzenie w tej sprawie. Sprawcom bestialskiego
czynu grozi do trzech lat pozbawienia wolnoci.
Ostatnie tchnienia czworonoga podnosiy usypany w lesie
kopczyk ziemi. Tylko sprawne
oko mundurowych i szczcie
uratowao psa przed mierci.
- Dyurny Komisariatu Policji
w Olsztynku otrzyma informacj, e w pobliskiej miejscowoci
prawdopodobnie kto znca si
nad psem relacjonuje podkom.
Mariola Plichta, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji
w Olsztynie. W miejscowoci
Elgnwko natychmiast pojawili
si funkcjonariusze, aby sprawdzi niepokojce doniesienia.
Pod wskazanym przez wiadka
adresie zastali Sebastiana O., ktry poinformowa, e zdech mu
pies, ktry od miesicy chorowa. Z pomoc kolegi, Mariusza
J., zakopali go w pobliskim lesie.
W trakcie weryfikowania informacji mundurowi dowiedzieli
si, e czworong by w bardzo
dobrej kondycji. Szybko podjto
decyzj o odszukaniu miejsca pochwku zwierzcia.
- Okazao si, e mieszkacy

Elgnwka wiadomie wprowadzili funkcjonariuszy w bd,


prowadzc ich w niewaciwe
miejsce zakopania psa. dodaje
rzecznik prasowa policji. Spostrzegawcze oko st. sier. ukasza
Grki, pracujcego w Zespole
Interwencyjnym Komisariatu Policji w Olsztynku, dojrzao wieo usypany kopczyk, ktry si
unosi. Natychmiast podjli akcj
sprawdzenia tego miejsca.
Odkopujc ziemi, mundurowi dojrzeli tyln ap psa. Ju
wtedy byo wiadomo, e zosta
pogrzebany, gdy y. Pierwsza
pomoc zostaa udzielona zwierzciu w lecznicy weterynaryjnej
w Olsztynku, gdzie trafi w stanie
krytycznym.
- Zadziwiajcy jest fakt, e
po takiej tragedii, jaka spotkaa czworonoga, Bary na widok
swojego pana zamerda ogonem
czytamy w pierwszym komunikacie policji, nadesanym

w czerwcu. 24-letni Sebastian


O. i jego kompan trafili do aresztu.
Jako dowd w sprawie zabezpieczono siekier, ktra zostaa
uyta do zadania psu obrae.
Jak wynikao z tumacze zatrzymanego, mier Barego bya
zaplanowana. Bya to kara za zagryzienie krlikw nalecych do
ssiada. Jak w trakcie pierwszego
procesu mwi Mariusz J., Baremu zada tylko dwa ciosy siekier.
Psu nic si niepokojcego wtedy
nie stao. Sebastian O. potwierdzi jedynie zakopanie zwok psa.
Oprawcy podczas pierwszej
rozprawy nie przyznali si wic
cakowicie do winy. Prokurator
zada kary pozbawienia wolnoci w zawieszeniu. Na taki fina
sprawy nie zgodzi si jednak sd.
O maksymalny wymiar kary dla
Sebastiana O. i ograniczenie wolnoci oraz prace spoeczne dla
drugiego z zatrzymanych, wnioPoza Olsztyn . 22 kwietnia2016

REKLAMA

Poza Olsztyn . 22 kwietnia2016

REGION i WITKI

Olsztynowi mwi nie!

O planach poszerzenia granic administracyjnych Olsztyna prezydent Piotr Grzymowicz mwi ju w lutym. Teraz mieszkacy gminy
Stawiguda zbieraj podpisy przeciwko wczeniu wsi w granice miasta. Wspieraj ich w tym przedstawiciele gminnych wadz
Hanna ozowska | fot.autor

Sotys pooonego w gminie


Stawiguda Bartga rozpocz
zbieranie podpisw przeciwko
przyczeniu wsi do Olsztyna.
Podobnie zareagowali wodarze
innych wsi na terenie samorzdu. Mimo zapewnie Urzdu
Miasta, e rozszerzenie granic
administracyjnych to na razie
jedynie rozwaania, mieszkacy
Bartga postanowili dmucha
na zimne.
O potrzebie wczenia przylegych do miasta soectw prezydent Piotr Grzymowicz pisa na
swoim blogu ju w lutym. Jako
przykad podaje inne miasto
wojewdzkie Rzeszw, ktry
od 2006 roku swoj powierzchni powikszy z 56 km2 do 116
km2. Jednak mieszkacy powiatu
olsztyskiego do wdroenia podobnego pomysu na Warmii nie
s nastawieni optymistycznie.
Do sprzeciwu wobec wczeniu wsi Stawigudy w obszary
miejskie namawia przede wszystkim sotys Bartga Grzegorz
Koakowski. W swojej opinii nie
jest jednak odosobniony. W samym Bartgu zebrano ju ponad
trzysta podpisw w tej sprawie,
a w caej gminie pomys poparo
do tej pory blisko tysic osb.
Najgorsze, co moemy zrobi, to bierne si przyglda,
dlatego zdecydowalimy si na

Na zorganizowane przez sotysa Bartga - Grzegorz Koakowskiego - spotkanie w sprawie


potencjalnego przyczenia wsi do Olsztyna przyszo blisko sto osb.

zbieranie podpisw mieszkacw


tumaczy Grzegorz Koakowski.
Przeciwko przyczeniu jest
take zastpca wjta gminy Stawiguda Jarosaw Organiciak,
ktry w komentarzu na profilu
Piotra Grzymowicza napisa, e
Olsztyn nie jest w stanie mieszkacom ociennych soectw nic
zaoferowa. Grzegorza Koakowskiego popar take sotys pobliskiego Bartka Przemysaw
Piech.
Grzegorz Koakowski chtnie
powouje si na blisko siedemsetletni histori Bartga jako wsi
nie dzielnicy miasta. Ale wtek

historyczny to nie jedyny argument w tej sprawie.


Wedug wstpnych oblicze za
wod trzeba by byo zapaci 10%
wicej, a za utylizacj odpadw
- 15%. Drosza byaby rwnie
rejestracja pojazdw. Zdaniem
sotysa koszty ycia mogyby
podroe nawet o 150 zotych
miesicznie.
Oczywicie z przyczeniem
tych terenw do miasta bd
wizay si wysze ceny za wod
czy wywz mieci, jednak chodzi
przede wszystkim o niezaleno
dodaje sotys. W tej chwili
wane dla nas decyzje podejmu-

jemy podczas sesji Rady Gminy.


Po wczeniu do miasta moliwo decydowania zostanie nam
odebrana.
Na spotkaniu z mieszkacami gminy Grzegorz Koakowski
poruszy take wtek sigajcego
blisko 400 mln zotych deficytu
Olsztyna. To midzy innymi dlatego prognozuje si, ze miasto nie
bdzie miao rodkw do inwestowania w rozwj obecnych terenw podmiejskich. Tymczasem
gmina Stawiguda to jedna z najbogatszych gmin wojewdztwa
warmisko-mazurskiego.
Zdaniem Grzegorza Koakow-

skiego dotychczasowa wsppraca Olsztyna z Bartgiem


przebiegaa z korzyci dla obu
stron. Mieszkacy wsi mog dojeda do domw autobusami
miejskimi, ktre w stron Bartga
kursuj nawet kilkadziesit razy
dziennie, za Olsztyniacy chtnie
korzystaj z oferty mniejszego
ssiada, wybierajc dla swoich
pociech tamtejsze przedszkola i szkoy, gdzie w przeciwiestwie do zatoczonych, miejskich
orodkw, zajcia odbywaj si
w kilkunastoosobowych grupach.
Wedug nieoficjalnych informacji przesunicie granic miasta mogoby przebiega wzdu,
majcej powsta w najbliszych
latach, poudniowej obwodnicy
miasta, a to w praktyce oznaczaoby, e gmina Stawiguda moe
straci nawet poow z omiu tysicy mieszkacw.
List przeciwko wczeniu
stawigudzkich soectw do Olsztyna mona znale midzy innymi w sklepie Zbych w Bartgu, w bartskim przedszkolu
oraz w punkcie obsugi klienta
podlegajcym pod Urzd Gminy
Stawiguda. Petycj mog podpisa take mieszkacy innych
miejscowoci. W Tomaszkowie
znajdziemy j w Lewiatanie,
a w Bartku w sklepie spoywczo-przemysowym.

Jabka najwyszej jakoci Kreatywnie dla


Cydr produkowany w gminie witki otrzyma kolejne wyrnienie
Joanna Koszczka | fot. nadesane
Pod koniec marca w Filharmonii Warmisko-Mazurskiej
w Olsztynie odbya si trzynasta
gala Laur Najlepszym z najlepszych. Marszaek wojewdztwa
warmisko-mazurskiego wrczy laureatom statuetki. Wrd
nich znaleli si producenci cydru Kwane jabko z Wodowa.
- Laury s przyznawane systematycznie od 2004 roku - mwi
marszaek Gustaw Marek Brzezin. - S uhonorowaniem ambasadorw naszego wojewdztwa.
Chcemy w ten sposb doceni
osoby, ktre osigaj liczne sukcesy, bd swoimi dziaaniami
promuj nasz region na forum
krajowym i midzynarodowym.
Cydr
zosta
nagrodzony
w kategorii Produkcja ywnoci
i Sztuka Kulinarna. Jest wytwarzany z ekologicznych jabek, pochodzcych z wasnych zbiorw.
Do tej pory zdoby ju niejedno
wyrnienie, zarwno w Polsce
jak i za granic. Rok temu, otrzyma medal w najstarszym konkursie cydrw w Wielkiej Brytanii, British Cider Championship.
Tym samym jego waciciele
znaleli si w gronie producentw jednego z piciu najlepszych
niebrytyjskich cydrw na wiecie.
Niedawno odbierali prestiow
nagrod frankfurckiego konkursu - Pomme dOr.
Marcin i Ewa Wiechowscy

regionu

Stwrz logo powiatu olsztyskiego i jego gmin.


Do s wygrania dwa tysice zotych
Joanna Koszczka
Gmina witki jaki czas
temu organizowaa konkurs
na swoje logo. Tym razem zachca mieszkacw do wzicia
udziau w podobnym powiatowym wydarzeniu. Twrc najlepszej pracy czeka nagroda
rzeczowa w wysokoci dwch
tysicy zotych.
Gala odbya si pod koniec marca.

prowadz rwnie siedlisko z gospodarstwem agroturystycznym,


pierwszym w Polsce poczonym
z manufaktur cydru. W ssiedztwie sadw turyci mog wypocz, sprbowa naturalnych sokw i lokalnych produktw.
- Organizuj duo interesujcych wydarze - mwi Monika
wiek, pracownik gminy witki.
W najbliszym czasie zaplanowali weekend bez szpilek. Jest
to akcja, skierowana gwnie do
kobiet, ktre chc si zrelaksowa
i odpocz. Bd prowadzone
zajcia dla duszy, ciaa i umysu,
m.in. warsztaty i zabiegi spa.
W tym roku w gali Laur Najlepszym z najlepszych nagrody
zostay przyznawane w siedmiu

kategoriach: sport, kultura, sztuka, muzyka, edukacja, przeamywanie barier, produkcja ywnoci
i sztuka kulinarna, turystyka oraz
innowacje i rozwj. Wyrnienia otrzymao dwudziestu trzech
mieszkacw wojewdztwa. Do
tej pory przyznano ju 313 laurw.
- Po raz pierwszy podczas gali
zostali docenieni mieszkacy
naszej gminy opowiada Monika wiek. Jestemy dumni, e
promuj nasz region i angauj
si w ycie spoeczne. Pan Marcin peni funkcje sotysa gminy,
jest zaangaowany w dziaania
majce na celu rozwj jak i rozpowszechnianie walorw turystycznych gminy.
Poza Olsztyn . 22 kwietnia2016

- Zdecydowalimy si wspiera t inicjatyw, poniewa doskonale wiemy, jak tego typu


akcje angauj mieszkacw
mwi Monika wiek, pracownik gminy witki. Dziki
temu chtne osoby mog przekaza w formie graficznej wane informacje promujce region
czy zachcajce do odwiedzin
turystw. Na terenie naszej gminy jest wiele modych, uzdolnionych ludzi. Maj okazj pokaza wikszemu gronu swoich
prac, dlatego gorco zachcamy
do wzicia udziau.
Do konkursu swoje prace
mog zgasza zarwno osoby
indywidualne jak i grupy. Jego
celem jest stworzenie dla mieszkacw moliwoci prezentacji

wasnych dokona twrczych.


Praca musi by wzorowana na
ju istniejcym logo powiatu olsztyskiego. Moe zosta
wykonana dowoln technik
z wykorzystaniem materiaw
tj. drewno, metal, glina, gips,
styropian, tworzywa sztuczne,
masy ceramiczne.
- Chcemy da moliwo
mieszkacom naszego powiatu,
na rozwijanie swojego talentu
i pasji - wyjania Magorzata
Chyziak, starosta olsztyski. Pragniemy rozbudzi w mieszkacach mylenie kreatywne,
zachci do poznania historii
regionu i wpyn na ksztatowanie tosamoci z miejscem,
w ktrym mieszkaj. Dodatkowym atutem konkursu jest
atrakcyjna nagroda.
Prace naley dostarczy najpniej do dziesitego czerwca
osobicie, lub przesa poczt
na adres:
Starostwo Powiatowe
w Olsztynie,
plac Bema 5, 10-516 Olsztyn

GIETRZWAD

Powstao nowe
stowarzyszenie
Na terenie Gminy Gietrzwad powstaa nowa organizacja pozarzdowa. Pod
koniec ubiegego roku po zawizaniu si Jednostki Strzeleckiej 1028 Gietrzwad,
teraz kolejne stowarzyszenie zostao wpisane do KRS i rozpoczo swoj dziaalno

Wjt Gminy Gietrzwad


na Kongresie Modego
Samorzdu

Maciej Pagaa | fot. Urzd Gminy

Stowarzyszenie "cz nas wiee" bdzie podejmowa dziaalno na rzecz ogu spoecznoci zamieszkujcej wie
Tomaryny w gminie Gietrzwad
ale te okolicznych miejscowoci i na rzecz innych osb.
Cele dziaalnoci organizacji to:
1.budowanie aktywnego lokalnego spoeczestwa informacyjnego i obywatelskiego,
2.rozwijanie lokalnej infrastruktury technicznej, spoecznej
i turystycznej,

3.animowanie oraz wspierania


dziaa z zakresu kultury, sztuki
i owiaty,
4.ochrona i promocji zabytkw, tradycji oraz innych dbr
kultury i dziedzictwa kulturowego (materialnych i niematerialnych) Warmii i Mazur,
5.podtrzymywanie i upowszechniania tradycji narodowej,
pielgnowania polskoci oraz
rozwoju wiadomoci narodowej,
obywatelskiej i kulturowej,
6.dziaalno proobronna,
7.tworzenie warunkw rozwo-

ju turystyki na Warmii i Mazurach,


8.ochrona dziedzictwa przyrodniczego, promocji eko-turystyki i proekologicznych postaw,
9.ochrona i promocja zdrowia
w tym zdrowego trybu ycia,
10.rozwijanie
umiejtnoci
i zainteresowa dzieci i modziey oraz kluczowych kompetencji
yciowych.
Prezesem stowarzyszenia jest
Pani Bernadeta Mielnik. Czonkowie organizacji chc zagospodarowa zabytkowe fortyfikacje
na cele turystyczne. W ubiegym
roku spoecznie wsplnie z Jednostk Strzeleck zorganizowali
Piknik Militarny z okazji wita
Wojska Polskiego, na ktry przybyo ponad 500 osb! Wwczas
mona byo skosztowa pysznej
grochwki, domowych wypiekw, zwiedza podziemia fortyfikacji a take sprbowa swoich
si w strzelaniu z broni pneumatycznej. W tym roku w Tomarynach take odbdzie si Piknik
Militarny. Jednostka Strzelecka
1028 Gietrzwad otrzymaa dofinansowanie z Powiatu Olsztyskiego na to zadanie w wysokoci
1500 z.

Marcin Sieczkowski, Wjt


Gminy Gietrzwad uczestniczy w II Kongresie Modego Samorzdu w Dusznikach-Zdroju. W dniach 7-10
kwietnia wjtowie i burmistrzowie z rnych stron Polski brali udzia w konferencjach, spotkaniach i panelach
dyskusyjnych, dotyczcych
pracy samorzdu.
- Kongres Modego Samorzdu, to doskonaa okazja
do wymiany dowiadcze
mwi Marcin Sieczkowski,
Wjt Gminy Gietrzwad to
take moliwo nawizania
kontaktw i wsppracy oraz
zainicjowania wsplnych projektw.
Na Kongres Modego Samorzdu przybyo sto osb
sprawujcych funkcje wjtw,
burmistrzw i prezydentw
miast z caej Polski. Uczestnicy kongresu nie mieli wi-

cej ni po 35 lat. Wrd osb


towarzyszcych znalaz si,
zaledwie 21-letni, radny powiatu Chojnw Grzegorz
Gapski. Zebrani uczestniczyli
w wykadach znanych trenerw, dziennikarzy i dowiadczonych urzdnikw - wrd
nich bylim.in. Marek Czy,
dziennikarz telewizyjny, Jolanta Neustein, Romuald Szeremietiew, byy minister obrony narodowej, prof. Mariusz
Jdrzejko oraz Krzysztof Brzozowski z Centrum Technologii
Energetycznych w widnicy.
Patronat Honorowy nad
wydarzeniem objo Ministerstwo Rozwoju. Gwnymi Patronami Medialnymi
Kongresu byo Polskie Radio
i Telewizja Polska a Partnerem
Strategicznym - PKO Bank
Polski.
(MP)
REKLAMA

Poza Olsztyn . 22 kwietnia2016

10

PURDA i KOLNO

W Purdzie 2x 500 z
Nisze podatki w gminie od rodkw transportu

Gmina Purda jest jedn z gmin


powiatu olsztyskiego, gdzie
obowizuj najnisze stawki
podatkw od rodkw transportu drogowego. Ta wiadomo
ucieszy szczeglnie osoby, ktre prowadz firmy przewozowe
lub zamierzaj rozpocz dziaalno transportow na terenie
gminy.
Nowe, nisze stawki podatku
obowizuj od pocztku 2016
roku. 13 listopada 2015 roku
radni podczas sesji Rady Gminy
Purda okrelili stawki roczne od
samochodu ciarowego o dopuszczalnej masie cakowitej:
powyej 3,5 tony do 5,5 tony
wcznie 530 z
powyej 5,5 tony do 9 ton

wcznie 630 z
powyej 9 tan a poniej 12
ton 900 z
Dla porwnania w gminie

Barczewo trzeba zapaci odpowiednio 750 z, 1124 z i 1338 z.


Waciciele firm z terenu gminy Purda posiadajcy autobusy

take maj powd do zadowolenia. Przyjty projekt uchway zakada obnienie aktualnie
obowizujcych stawek podatku od rodkw transportowych
dla wszystkich rodkw o okoo
40%, a w przypadku autobusw
a o 75% w stosunku do stawek
ministra finansw i wynosi odpowiednio dla autobusw o liczbie
miejsc siedzcych poza miejscem
kierowcy:
mniej ni 22 miejsca 500 z,
rwnej lub wyej ni 22 miejsca 600 z.
Dla porwnania w gminie Stawiguda stawki podatku wynosz
odpowiedni 1370 z i 1840 z.
- Propozycja ta wychodzi naprzeciw oczekiwaniom podatnikw prowadzcych dziaalno

w sektorze transportu, uwzgldniajc aktualn sytuacj rynku


lokalnego oraz krajowego, w tym
cigy wzrost obcie ponoszonych przez przedsibiorcw z tytuu np. zakupu paliwa - tumaczy Piotr Poski, wjt gminy.
Podjta uchwaa jest take inicjatyw zmierzajc do aktywizacji przedsibiorcw, zarwno
lokalnych, jak i tych spoza terenu
gminy Purda oraz zachcenia ich
do rejestrowania nowych pojazdw wanie na terenie gminy.
- Na pierwsze efekty nie trzeba byo czeka dugo, do urzdu
wpyna deklaracja przedsibiorcy z jednej z ssiednich gmin,
na podatek od rodkw transportu na 18 autobusw dodaje
Piotr Poski.

Stawiguda

Pasym

Barczewo

Olsztyn

Purda

Jedwabno

Dywity

Dobre Miasto

Autobus do 22
miejsc

1370.00

1152.00

1184.00

700.00

500.00

945.00

1300.00

790.00

Autobus powyej
22 miejsc

1840.00

1488.00

1821.00

1400.00

600.00

1575.00

1583.00

1750.00

Sam.ci.
3.5t - 5.5t

560.00

528.00

750.00

530.00

530.00

525.00

609.00

686.00

Sam.ci.
5.5t - 9t

900.00

880.00

1124.00

630.00

630.00

840.00

1018.00

957.00

Sam.ci.
9t - 12t

1100.00

1056.00

1338.00

900.00

900.00

1050.00

1220.00

1114.00

Pracowici dunicy
Wpyny ju pierwsze wnioski od mieszkacw, ktrzy chc
odpracowa swj dug wobec samorzdu

Wzorowa gmina takim tytuem moe szczyci si Purda przez najblisze dwa lata.
Samorzd zosta wybrany za
wzr w kategorii Lider Ekologii. Wjt, Piotr Poski, odebra nagrod z rk marszaka
wojewdztwa, Gustawa Marka Brzezina.

Hanna ozowska
Wadze gminy Purda wyszy naprzeciw zaduonym mieszkacom i umoliwiy im odpracowanie dugu, a w konsekwencji
uporanie si z trudn sytuacj
finansow. Dotyczy to zwaszcza tych mieszkacw gminy,
ktrzy zalegaj z czynszem
i opatami za wod i cieki.
Purda jest kolejna gmin
w warmisko-mazurskim, ktra wychodzi z tak inicjatyw.
Chodzi przede wszystkim o wykonywanie drobnych prac porzdkowych, prac remontowych
oraz pomoc w dziaaniach administracyjnych i usugowych na
rzecz gminy. Wadze zapewniaj
wszystkie materiay i narzdzia
potrzebne do wykonania zleconych zada.
Moliwo wyjcia z zaduenia cieszy si w Purdzie du popularnoci. Do gminy wpyny
ju pierwsze wnioski mieszkacw. eby odpracowa dug trzeba wykaza dochody za ostatnie
trzy miesice (swoje i pozostaych czonkw gospodarstwa domowego) oraz uzasadni trudn
sytuacj materialn. Wnioskodawca moe te wskaza, jakiego
rodzaju prace i w jakich godzinach mgby wykonywa.
Najwiksz trudnoci w realizacji tego zadania jest miejsce
zamieszkania wnioskodawcw
tumaczy Paulina Popawska,
skarbnik gminy. Poniewa s

Purda myli
ekologicznie

to osoby w trudnej sytuacji materialnej problemem staje si


dojazd do miejsca wykonywania prac, a gmina nie zawsze jest
w stanie zapewni takiej osobie
transport.
Urzdniczka przyznaje jednak, e samorzd nawiza ju
wspprac z sotysami, ktrzy
sami zgaszaj potrzeb przeprowadzenia drobnych dziaa porzdkowych i konserwatorskich
we wsi. Dziki temu zadueni
bd mogli podj si wykonywania prac w pobliu miejsca zamieszkania.
Po zaakceptowaniu wniosku

dunik podpisuje umow na


wczeniej ustalon kwot. Gdy
skoczy wykonywa prac na
rzecz danej jednostki samorzdowej, jego dug zostaje pomniejszony. Dla mieszkacw, ktrzy
zalegaj z opatami, to nie tylko
szansa na poprawienie sytuacji
ekonomicznej, ale te w konsekwencji na uniknicie wizyt
komornika.
czne zaduenie mieszkacw Purdy z tytuu opat za wod
i cieki pod koniec grudnia 2015
roku wynosio ponad 300 tysicy
zotych, za zalegoci czynszowe
ponad 320 tysicy.
Poza Olsztyn . 22 kwietnia2016

Piotr Poski przyznaje, e tytu lidera ekologii zobowizuje.


Ju teraz wiadomo, e gmina
bdzie staraa si o rodki na
instalacj ogniw fotowoltaicznych. Ta inwestycja miaaby
dotyczy midzy innymi gimnazjum w Purdzie oraz mieszczcej si w Marcinkowie hali
sportowej.
Wadze samorzdowe maj
te zamiar wprowadzi ekologiczny system ogrzewania budynkw gminnych. Uywany
dotychczas olej opaowy byby
zastpiony paliwem odnawialnym. To dziaanie z kolei planowo zostanie zrealizowane
w Gminnym Orodku Kultury
oraz w przedszkolu Jarzbinki.
Natomiast ju teraz gminie
udao si pozyska 8 tysicy
zotych z Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska
i Gospodarki Wodnej na projekt ekologiczny. To wanie
z tych rodkw na pocztku
miesica zorganizowany zosta

Dzie Lasu w Ptasim Gocicu. W programie znalazy si


midzy innymi zajcia z leniczym dla dzieci, konkurs plastyczny i czterokilometrowy
bieg dla amatorw aktywnoci
na wieym powietrzu. Pierwszy na mecie znalaz si Sawek
Trznadel dobieg w 17 minut
i 45 sekund.
Samorzd Purdy nie spoczywa na laurach i inwestuje take
w promowanie zdrowego stylu ycia wrd najmodszych.
Pod koniec marca podpisano
umow na wykonanie nowego
obiektu sportowego. W jego
skad wchodzi bdzie boisko
do piki nonej o sztucznej nawierzchni, bienia i budynek
gospodarczy. Inwestycj wykona spka ELSIK z ukowa,
a zakoczenia pierwszego etapu prac mona spodziewa si
pod koniec sierpnia.
Dziki wyrnieniu w konkursie, Purda przez dwa lata
bdzie moga uywa logotypu Wzorowa gmina, za organizatorzy zrealizuj krtki
film promujcy osignicia
samorzdu i na bieco bd
umieszcza informacje o dziaaniach Purdy na swoich stronach internetowych. Jak przyznaj, chodzi o ide uczenia si
od najlepszych.
(H)

JEZIORANY i KOLNO

Pamitali o Sieradzkim
Rodzina, przyjaciele i wszyscy, ktrzy znali i cenili mieszkaca Jezioran, wzili udzia w drugiej
edycji sportowego wita
Micha Ciechowski | fot.nadesane
- Dugo mylelimy, jak mona
upamitni Stanisawa Sieradzkiego - mwi Krzysztof Kilian,
dyrektor Orodka Sportu i Rekreacji. - Memoria ku jego pamici jest sposobem godnym
wspaniaego mieszkaca Jezioran. Odkd pamitam, sport by
jego pasj, ktr zaraa wszystkich wkoo.
Na rozpoczciu II Memoriau im. Stanisawa Sieradzkiego
w tenisie stoowym stawio si
szedziesiciu jeden zawodnikw. Wrd nich cztery panie.
Wszystko po to, aby w niedziel,
10 kwietnia, rozpocz zawody,
wsplnie si integrowa i wspomina jednego z dziaaczy sportowych w regionie.
- Uczestnicy zmaga w tenisie
stoowym rywalizowali w czterech kategoriach: junior, open,
kobiet oraz +50 - relacjonuje
dyrektor OSiRu. - Cz przeznaczona najmodszym sportowcom zorganizowana zostaa po
raz pierwszy. W niej zwycizc
okaza si Kamil Stepnowski. Pucharem za zdobycie pierwszego
miejsca w turnieju kobiet moga
pochwali si Anita Rutkowska,
w kategorii open - Tomasz Golian, za zoto w kategorii +50
wywalczy Jarosaw Czerwienko.
Turniej przede wszystkim jednak by spotkaniem przyjaciel-

Pasja do sportu i okazja do wspomnie - zawodnicy tumnie stawili si, by uczci pami
Sieradzkiego.

skim. Oprcz emocji sportowych


byy take te zwizane z bohaterem memoriau. Wspomnienia
i refleksje towarzyszyy uczestnikom podczas caego turnieju.
- Zawodnikw upamitniajcych Stanisawa Sieradzkiego
dopingoway dzieci oraz wdowa
po zmarym promotorze sportu dodaje Krzysztof Kilian. - Pocztek imprezy to take minuta ciszy

dla ofiar katastrofy smoleskiej.


Kocwka to uroczyste wrczenie nagrd i medali pamitkowych, specjalnie stworzonych na
t okazj.
Wydarzeniem towarzyszcym
turniejowi byo take oficjalne
zoenie kwiatw na grobie zasuonego mieszkaca Jezioran.
- Dopki bd siy, memoria wpisze si w sportow map

Trener z Miami

Na sali sportowej przy Zespole Szk w Kolnie odbdzie si maraton zumby


z gociem specjalnym, Richardem Gormleyem
Joanna Koszczka | fot. nadesane
W najblisz sobot 23 kwietnia
mionikw aktywnoci fizycznej czeka nie lada wyzwanie trzy godzinny maraton taca.
W gminie Kolno w nowo oddanym obiekcie szkolnym pojawi
si instruktor zumby, Richard
Gormley z Miami na Florydzie.
- Z pocztku wydawao si
nam to mao realne, e wiatowej sawy czowiek poprowadzi
zajcia u nas mwi Justyna
Niedzielska, zarzdca Gminnego
Orodka Kultury w Kolnie. Jednak Karol Tomczak, ktry prowadzi nasz lokaln grup zumby, postanowi skontaktowa si
z nim i zaprosi do Polski. Udao
si. Instruktor z Miami odwiedzi
nasz gmin i poprowadzi dla nas
zajcia pene energii.
Richard Gormley podruje po caym wiecie i dzieli si
z ludmi swoj pasj. Zajcia
z nim zostay poprowadzone do
tej pory w dziewitnastu krajach.
Do Polski zawita jednak po raz
pierwszy. W brany fitness pracuje od ponad dziesiciu lat. Jest
absolwentem Bachelor of Science in Kinesiology na Dalhousie
University w Kanadzie. Promuje
zdrowy styl ycia i zachca do aktywnoci fizycznej, jego choreografie s dostpne na DVD.
- Zgasza si do nas wiele

imprez w regionie - podsumowuje wsporganizator wita.


- Zrobimy wszystko, aby w przyszym roku spotka si w jeszcze
wikszym gronie. Zapewnienie
wsparcia przy przygotowaniach
zoy nam ju burmistrz Leszek
Boczkowski, ktry zaznaczy, e
takie inicjatywy warto wspiera.
I z tego si cieszymy.

oraz Katarzyna Tomasiewicz - trener Zumby. W powiecie Olsztyskim jest bardzo duo grup, ktre
tacz zumb i jej rne odmiany: fitness, Aqua i kids.
- Na co dzie dzieli nas od
Richarda tysice kilometrw,
a w sobot bdzie razem z nami
przekonuje Justyna Niedzielska.
- Chcemy wszystkich zachci do
udziau w wydarzeniu. Podczas
takich spotka podkrelane jest
to, jak wany w yciu jest ruch,
zdrowie, optymizm i dobra zabawa. Energiczna muzyka i pozytywna atmosfera, ktre bd panowa podczas spotkania udzieli
si wszystkim, niezalenie od
wieku i pci. Taka okazja moe
si nie powtrzy. Dobra zabawa
gwarantowana.
Poza Olsztyn . 22 kwietnia2016

Zagosuj
i wicz

Siownie pod chmurk staj


si coraz popularniejsze. Teraz urzdzenia, dziki ktrym poprawisz swoj sprawno fizyczn, mog by
dostpne na terenie gminy
Jeziorany.
Konkurs, w ktrym do wygrania jest siownia plenerowa, organizuje firma Nestle.
Aby mc w niedalekiej przyszoci korzysta z aktywnego
wypoczynku, wystarczy wzi
udzia w gosowaniu. Wrd
proponowanych w Polsce
miejsc powstania terenu rekreacyjnego pod chmurk s
dwie lokalizacje w gminie Tokowo oraz Jeziorany.
Od 5 maja do 30 czerwca mona odda swj gos na
stronie www.nestleporusza.
pl. We wskazanym polu naley wpisa kod pocztowy - 11
- 320, nazw miejscowoci
- Jeziorany lub nazw ulicy:
Kasprowicza, Tokowo. Po
wybraniu odpowiedniej lokalizacji naley klikn przycisk
"gosuj", aby poprze proponowan lokalizacj swoim
gosem. Gosowa mona codziennie.
(MC)

Cichy zabjca
na dachach

W gminie Kolno rusza drugi nabr wnioskw


o dofinansowanie na usunicie azbestu

Program usuwania wyrobw


zawierajcych azbest dla gminy
Kolno zosta uchwalony w 2013
roku. Ju po raz trzeci urzdnicy
bd ubiegali si o dofinansowanie na ten cel z Wojewdzkiego
Funduszu Ochrony rodowiska.
Nabr dokumentw potrwa do
30 maja.

chtnych osb do wzicia udziau w wydarzeniu opowiada Justyna Niedzielska. - Zapisuj si


zarwno mieszkacy Kolna, jak
i pobliskich miast i miejscowoci.
Nie zabraknie rwnie osb z dalszych rejonw Polski. Bardzo si
cieszymy, e udao nam si zorganizowa tak due wydarzenie.
Zumba w ostatnich latach staje si coraz bardziej popularna.
Jest to poczenie wicze sportowych z tacem i przekazywaniem pozytywnej energii. Ju
niemal w kadej miejscowoci
prowadzone s zajcia. W Gminnym Orodku Kultury w Kolnie
uczestniczy w nich systematycznie dwudziestoosobowa grupa.
Prowadzi j Karol Tomczak, instruktor Polskiej Akademii Taca

11

- Z uwagi na ma liczb zoonych wnioskw w tym roku


ogoszono drugi nabr mwi
Ilona Borkowska, pracownik
gminy. Podania mieszkacw,
ktre wpyn do koca maja, zostan uwzgldnione cznie z dostarczonymi podczas pierwszego
naboru.
Akcja usuwania azbestu rozpocznie si po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez WFOiGW w Olsztynie, zawarciu
stosownych umw oraz otrzymaniu dofinansowania przez gmin.
Mieszkacy nie ponios adnych
kosztw zwizanych z demontaem, transportem i utylizacj. W cigu ostatnich trzech lat
wpyno do Urzdu Gminy cznie dwadziecia wnioskw.
- W 2015 r. w wyniku realizacji
zadania usunito ponad 52 tony
materiaw budowlanych zawierajcych azbest pochodzcych
z pokry dachowych na jedenastu

budynkach - informuje pracownik gminy Kolno. - Natomiast


rok zdemontowano ponad 10 ton
z szeciu budynkw. W pierwszym naborze w tym roku otrzymalimy trzy zgoszenia.
Azbest jest wyjtkowo szkodliwym dla naszego zdrowia
materiaem, szczeglnie w chwili
korozji lub demontau, gdy jestemy naraeni na jego wdychanie.
Moe powodowa liczne zmiany
chorobowe. Dlatego tak wane
jest, aby nie podejmowa si usuwania pokry azbestowych na
wasn rk.
- Chcielibymy zachci wacicieli nieruchomoci do skadania wnioskw w tym roku, tym
bardziej, e jeszcze znaczna cz
budynkw na terenie gminy jest
pokryta materiaami zawierajcymi azbest dodaje Ilona Borkowska.
Wnioski mona pobra na
stronie internetowej BIP Urzdu
Gminy Kolno: www.bip-kolno.
sprint.com.pl w zakadce "ochrona rodowiska", "Azbest" oraz na
portalu informacyjnym gminy
Kolno: www.kolno-gmina.pl.
(JK)

12

BISKUPIEC i OLSZTYNEK

Najlepsi
w debatowaniu

Nowe kty
od gminy

Hanna ozowska | fot. Zesp Szk w Biskupcu

W Giycku biskupiecka modzie pokonaa rywali w debacie


oksfordzkiej.

Uczniowie z Zespou Szk w Biskupcu pokonali swoich przeciwnikw podczas finau debaty
oksfordzkiej dla szk ponadgimnazjalnych. W Giycku
Karolina Janczara, Aleksandra
Wodkowska, Micha Krl i Mateusz Nosek zmierzyli si z przeciwnikami z Zespou Szk nr 2
w Bartoszycach
To wanie ta czwrka zwyciya midzyszkolny etap modzieowej debaty oksfordzkiej
w Biskupcu i w poowie kwietnia
zmierzya si, ju w finale, z kolegami z Bartoszyc. Ostateczna
potyczka odbywaa si podczas

III Midzynarodowej Konferencji


Naukowej Bezpieczestwo zdrowotne ujcie dyscyplinarne, organizowanej przez Wysz Szko
Bezpieczestwa w Giycku.
Temat, ktry wylosoway druyny, brzmia: Czy dom spokojnej staroci moe zastpi dom
rodzinny? W czasie niespena
dwch godzin zespoy musiay
udowodni swoje stanowisko.
Przewaga nad druyn z Bartoszyc bya niewielka ostatecznie
biskupieccy uczniowie zwyciyli
16 do 14.
Dodatkowo, biskupianka
Karolina Janczara zostaa wybrana najlepszym mwc zawo-

Orientuj si!

dw. Uczennic nagrodzono nie


tylko tabletem, ale te moliwoci bezpatnego studiowania we
wszystkich oddziaach Wyszej
Szkoy Bezpieczestwa w kraju.
Wczeniej, podczas pfinaw
modzie dyskutowaa na tematy
zwizane z emigracj do innych
pastw, tolerancj wobec bezdomnych,
niepenosprawnych
i starszych oraz bezpieczestwa
w Unii Europejskiej. Wwczas
w szranki stano cznie 6 czteroosobowych zespow ze szk
ponadgimnazjalnych.
Debata oksfordzka skupia
si nie tylko na przedyskutowaniu i udowodnieniu danej tezy,
ale te na wzajemnym szacunku
uczestnikw. Rozmowie przewodniczy marszaek wraz z sekretarzem czuwajcym nad kolejnoci i dugoci wypowiedzi.
Po wylosowaniu tematu druyny
dziel si na zwolennikw i przeciwnikw tezy. W przypadku
debaty zorganizowanej podczas
konferencji naukowej w Giycku
marszakiem zosta wykadowca
WSB, Pawe Grdzki, a sekretarzem nauczyciel historii, Roman
Ksicki.
Karolin, Aleksandr, Michaa
i Mateusza do debaty przygotowywa nauczyciel z Zespou Szk
w Biskupcu historyk Szymon
Marchlewski.

Liczca niespena tysic osb wie Borki Wielkie


w gminie Biskupiec ju wkrtce zyska nowych mieszkacw. W powstajcych wanie budynkach socjalnych pod koniec roku zamieszka kilkadziesit osb

A 16 rodzin z gminy Biskupiec


zamieszka w nowopowstajcych
mieszkaniach spdzielczych. To
ju trzecia tego typu inwestycja
w gminie na przestrzeni ostatnich lat.
Nowe obiekty powstaj w Borkach Wielkich w pobliu szkoy
podstawowej. To cztery parterowe
budynki o powierzchni 170 metrw kwadratowych. Kady z nich
podzielony bdzie na cztery dwupokojowe mieszkania, a na uytek
przyszych lokatorw powstan
te pomieszczenia gospodarcze.
Powody do radoci ju dzi
mog mie rodziny z dziemi
oczekujce na przydzia mieszkania socjalnego. To one maj najwiksze szanse na zamieszkanie
w nowych budynkach.
W naszej gminie, podobnie
jak w innych samorzdach w caej Polsce, s osoby, ktre nie maj
zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i z wielu wzgldw nie
mog sobie pozwoli na wasne
lokum tumaczy Katarzyna Nowakowska, zastpca burmistrza
Biskupca. Wanie dlatego po
raz kolejny podjlimy decyzj
o budowie mieszka socjalnych.
To nie pierwsza taka inwestycja realizowana przez gmin
Biskupiec. Do tej pory wadzom
udao si postawi podobne bu-

Ju po raz szesnasty Nadlenictwo Olsztynek organizuje wielk imprez biegow

Na
rockowo

Miejski Dom Kultury w Olsztynku zaprasza na cykliczn


imprez "Olsztyneckie Konfrontacje Zespow Rockowych
Pro Rock 2016". Wydarzenie,
jak co roku, przycignie do
miasta najlepsze zespou rockowe z regionu i Polski.

Micha Ciechowski
Kompas, mapa, wygodne buty
i dobry humor to wszystko sumuje si na niezwyk sportow
zabaw z przyrod w tle. Ju 30
kwietnia o godzinie 11.00 wystartuje szesnasta edycja imprezy biegowej Biegaj z nami.
Tegoroczne haso to Biegaj
z nami, z lenikami czas spdzamy.
Tradycja zabawy w Nadlenictwie Olsztynek ma ju szesnacie lat. Wszystko za spraw
Mistrzostw Lenikw w Biegu
na Orientacj, podczas ktrych
zrodzi si pomys organizowania
podobnej imprezy dla lokalnej
spoecznoci.
- Tradycyjnie, sportowe emocje rozpoczn si na obszarze
Zielonego Punktu Kontrolnego
Dzikie ki niedaleko wsi Waplewo informuje Danuta Mikielska, zastpca Nadleniczego
Nadlenictwa Olsztynek. Bieg
na orientacj podzielilimy na
kilka kategorii sportow oraz
biegi popularyzacyjne dla szk,
grup, osb indywidualnych oraz
rodzin z maymi dziemi.
Trasy, przez ktre naley
przej jak najszybciej, bd
oznaczone punkami kontrolnymi. Zawodnicy bd mieli do
pokonania od dwch do nawet

dynki jeszcze w dwch innych


miejscowociach. 30% inwestycji
dofinansowano z funduszy Banku Gospodarstwa Krajowego. Jak
podkrela Katarzyna Nowakowska, wniosek o pozyskanie rodkw zosta ju wysany, jednak
zwrotu kosztw mona spodziewa si dopiero po zakoczeniu
budowy.
Do tej pory udao nam si
pozyska 30% dofinansowania
na podobne budynki socjalne
w Czerwonce i Kobutach, ktre
powstay na przestrzeni ostatnich
trzech lat, dlatego i tym razem jestem dobrej myli dodaje urzdniczka.
Budowa jest na etapie stawiania cian piwnic, a planowany
koniec przypada na ostatnie dni
padziernika. Jak podkrela zastpczyni burmistrza, gmina stara
si dostrzega i rozumie potrzeby lokalnej spoecznoci.
czny koszt inwestycji to 1
371 000 zotych. Za t kwot powstanie szesnacie dwupokojowych mieszka o powierzchni
42 metrw kwadratowych kade,
cztery budynki gospodarcze do
uytku lokatorw, a take nowe
drogi dojazdowe, chodniki i miejsca parkingowe. Inwestycj realizuje Przedsibiorstwo Budowlane
Max-Bud z Nidzicy.
(H)

szeciu kilometrw. Bdzie to


uzalenione od wiieku i kategorii,
w ktrej bior udzia. Aby ukoczy zawody, sportowcy musz
zaliczy wszystkie punkty oznaczone na mapie.
- W szesnastej edycji imprezy
zawodnikw wspomog specjalne chipy, ktre bd rejestroway kady zaliczony punkt na
trasie dodaje przedstawicielka
Nadlenictwa. Do tej pory potwierdzenie obecnoci w danym
miejscu zaznaczao si na papierowych kartach. Pniejsza weryfikacja przy ocenie zajmowaa
bardzo duo czasu. Technologia
w tym roku usprawni wic organizacj zawodw.

Imprezie, oprcz biegw, towarzyszy bd wydarzenia poboczne. Tradycyjnie dla mieszkacw i najmodszych kibicw
zorganizowany zostanie konkurs
wiedzy o przyrodzie i lenictwie.
Tematem gwnym bdzie za
praca lenikw.
- Ubiegoroczna zabawa upyna nam pod znakiem malowania na drewnie i rozwizywania
quizw opisuje Danuta Mikielska. W tym roku przygotujemy
m.in. ekologiczne puzzle, a take zajmiemy si tematem wody
jej wykorzystaniu i znaczeniu
w przyrodzie.
Przygotowujc si do udziau
w biegach na orientacj, warto
Poza Olsztyn . 22 kwietnia2016

przyjecha na zawody odpowiednio szybciej, aby zapozna


si z okolic, odebra chip i kart startow. Niezbdn wiedz
przed przystpieniem do zawodw jest ocena swoich si,
a przede wszystkim odpowiednio
dobrane ubranie i buty. Warto
przygotowa si na wszelkie okolicznoci przyrody. Jak przypomina wsporganizatorka imprezy
biegowej Biegaj z nami, z lenikami czas spdzamy, w ubiegym
roku pada deszcz i nieg. Miejmy
nadziej, e podczas szesnastej
edycji zawodw szczcie sportowcom dopisze.

Wielkie granie odbdzie si


w niedziel, 1 maja, na scenie
plenerowej w Parku Rekreacji,
Kultury i Sportu przy ulicy Behringa w Olsztynku. Zespoy biorce udzia w konkursie, prezentujc swoje dwa autorskie utwory
lub dwa covery, bd walczyy
o nagrody pienine, a take sesje fotograficzne, nagranie singla oraz wiele innych ciekawych
upominkw. Wrd wykonawcw, ktrzy pojawi si na scenie, bd muzycy lokalni oraz
tworzcy m.in. w Bydgoszczy,
Ostrdzie, Poznaniu, Pieckach,
Giycku i Olsztynie.
Zwieczeniem "Olsztyneckich Konfrontacji Zespow
Rockowych Pro Rock 2016" bdzie koncert muzykw z Olsztyna - Agyness B. Marry oraz My
Hate.
(MC)

Polskie? Najlepsze!
Modzi artyci zaprezentowali si podczas finau regionalnego konkursu wokalnego w gminie Dobre Miasto
Micha Ciechowski

DOBRE MIASTO i STAWIGUDA 13

Zachowaj
Otrono

Policjanci apeluj o rozwag i czujno na drogach.


Na drogach powiatu doszo do kolejnego wypadku
z udziaem osia
Micha Ciechowski

Zderzenie z duym zwierzciem lenym czsto koczy si


tragicznie. Tak byo i tym razem, kiedy pod koa jadcego
na trasie Barcikowo-Sprcowo
samochodu wbieg wacy ponad trzysta kilogramw o.
Zwierz zgino na miejscu, kierowca za trafi do szpitala. To
nie pierwszy tego typu wypadek
w regionie.
"Kocham piewa Polskie Piosenki" - pod takim tytuem odby si w dniach 11-12 kwietnia
konkurs dla uczniw szk podstawowych i gimnazjw, ktry
mia na celu wyonienie najlepszych gosw regionu. Zwycizcy zaprezentuj si w eliminacjach oglnopolskich w Opolu.
W konkursie midzygminnym uczestniczyo trzydziecioro
trzech wykonawcw. W ich skad
weszli zwycizcy eliminacji gmin-

nych, ktre odbyy si w jedenastu miejscach obszaru Lokalnej


Grupy Dziaania "Warmiski Zaktek" - organizatora wydarzenia.
- Jury powoane do oceny
talentu modych wokalistw,
w cigu dwch dni przesuchao uczniw szk I-III, IV-VI,
a take gimnazjalistw - relacjonuje Magorzata Ofierska, prezes
LGD "Warmiski Zaktek". - Po
dugich i trudnych obradach postanowili przyzna nagrody oraz
wyrnienia osobom, ktre swo-

im wystpem zachwyciy najbardziej.


Zwycizcy trzech kategorii
Wiktoria Cecylia Przczek (kat.
I-III), Sara Owoc (kat. IV-VI)
oraz Konrad Popawski (kat. gimnazjalna) bd reprezentowa
region podczas oglnopolskiego konkursu piosenki polskiej
"Piosenkobranie - Opole 2016"
w dniach 17-18 czerwca br. organizowanym przez Modzieowy
Dom Kultury w Opolu.

Zdobd pienidze
na ekologi
Wanie ruszya kolejna edycja konkursu ekologicznego realizowanego przez
fundacj Nasza Ziemia oraz ywiec Zdrj

- Zderzenie z osiem moe by


bardzo tragiczne w skutkach, zarwno dla pasaerw samochodu, jak i zwierzcia - informuje
podkom. Mariola Plichta, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej
Policji w Olsztynie. - Przekona
si o tym kierowca osobowego
opla, ktry na pocztku kwietnia
uderzy w przebiegajcego drog
osia. Zwierz uderzyo w auto,
odbio si i wpado pod koa jadcego przeciwlegym pasem ruchu
pojazdem marki suzuki. Uderzenie byo tak silne, e zwierz zgino na miejscu.

Zdarzenie miao miejsce w godzinach wieczornych w pobliu


miejscowoci Cerkiewnik. Jak
si okazao, oplem antar jechali
dwaj zawodnicy Bkitnych Orneta i ich trener, ktry siedzia za
kierownic. I to wanie on zosta
przetransportowany do szpitala.
Rok temu na trasie midzy
Barcikowem a Starym Dworem,
na drodze krajowej nr 51, samochd osobowy rwnie uderzy
w osia. Wedug ustale policji,
o wybieg na drog z przydronego rowu wprost pod nadjedajcy pojazd. Zwierz, podobnie jak w niedawnym przypadku,
ponioso mier na miejscu.
Policjanci apeluj, aby kierowcy, ktrzy podruj drogami
znajdujcymi si w okolicach lasw, zachowali szczegln ostrono. Tras migracyjnych zwierzt
nie mona zmieni. Podrujc,
warto bacznie obserwowa okolice drogi, ale przede wszystkim
zdj nog z gazu.

Fundusze dla
modych aktywistw
Ruszy nabr wnioskw w konkursie
Banku Ambitnej Modziey
Micha Kamierczak

Micha Kamierczak

Spka ywiec Zdrj ju od


dawna prowadzi projekty, ktre
maj na celu wspieranie dziaa
ekologicznych. Jednym z nich
jest konkurs Po stronie natury, ktrego szsta edycja wanie si rozpoczea. Do rozdania
jest 15 grantw!
O dofinansowanie mog si
ubiega przedszkola, szkoy pod-

stawowe i rednie, gimnazja, ale


rwnie instytucje zajmujce si
edukacj ekologiczn (w tym samorzdy i organizacje pozarzdowe). Tematami przewodnimi
tegorocznej edycji s: biornorodno, deficyt wody, gatunki
zagroone wyginiciem (zarwno
ze sfery fauny jak i flory), recykling oraz odpowiednie korzystanie z zasobw przyrodniczych

i odpowiedzialna turystyka.
Konkurs odbywa si w dwch
kategoriach: Zapro natur do
siebie oraz Mae formy ochrony przyrody. W pierwszej z nich
uczestnicy musz przedoy
projekty, ktre nie maj na celu
dugotrwaego dziaania. Mog to
by, np. warsztaty, lekcje terenowe czy spotkania ze specjalistami. Maksymalne dofinansowanie
wynosi bdzie 5 tysicy zotych.
Natomiast w drugiej kategorii
projekty musz zakada dugotrwae dziaanie np. cieki
edukacyjne, sadzenie drzew lub
odnawianie szlakw turystycznych. Programy, ktre zwyci,
otrzymaj maksymalne dofinansowanie w kwocie 10 tysicy
zotych. W pierwszym wariancie
granty otrzyma dziesi incjatyw
(wszystkie po 5 tysicy zotych),
a w drugim pi (rwnie wszystkie po 10 tysicy zotych).
Zgoszenia przyjmowane s
do 31 maja, a zwycizcy zostan
wyonieni 24 czerwca. Chtni do
wzicia udziau w konkursie formularz zgoszeniowy znajd na
stronach www.postronienatury.
pl i www.naszaziemia.pl. Dokument ten naley przesa na adres: Fundacja Nasza Ziemia, ul.
Hoa 3m.5, 00-528 Warszawa
z dopiskiem Po stronie natury,
wniosek.
Poza Olsztyn . 22 kwietnia2016

Ju po raz pity Fundacja Banku Zachodniego WBK ogosia


konkurs na dofinansowanie inicjatyw modzieowych. To wane wsparcie, ktre moe pomc
modym w osiganiu swoich celw i realizowaniu pomysw.
Program ten skierowany jest
do modziey aktywnie dziaajcej na polach edukacyjnych,
gospodarczych,
spoecznych,
obywatelskich, kulturalnych czy
historycznych. Na polu edukacyjnym dofinansowanie mog
otrzyma inicjatywy zwizane
z udziaem we wszelkiego rodzaju olimpiadach naukowych,
te zwizane z organizacj warsztatw tematycznych, szkole,
wydarze edukacyjnych lub kursw doksztacajcych. Na polu
gospodarczym dziaania, ktre
maj na celu popraw wsppracy z lokalnymi samorzdami czy
przygotowywanie debat lub spotka. Natomiast dziaajcy w obszarze kultury i historii walcz

o grant na orgainzacj koncertw,


wystaw, gier terenowych, rekonstrukcji lub konkursw historycznych.
Fundacja Banku Zachodniego WBK powstaa w 1997 roku,
ale z pocztku dziaaa pod nazw Pomoc Ludziom. Program
Bank Ambitnej Modziey jest
jej drug inicjatyw pierwsz
by Bank Dziecicych Umiechw, ktry mia na celu pomoc ubogim rodzinom. Nabr
wnioskw do Banku Ambitnej
Modziey rozpocz si wraz
z dniem 15 kwietnia i potrwa
do 16 maja. Udzia w nim mog
zgosi organizacje pozarzdowe
lub instytucje, ktre dynamicznie dziaaj z lokaln modzie.
Przedkadane projekty nie mog
by realizowane duej ni rok,
a maksymalna dotacja wynosi 15
tysicy zotych. Zgosze mona
dokonywa drog elektroniczn na stronie fundacji. Wyniki
konkursu zostan ogoszone 20
czerwca

14 BARCZEWO i DYWITY

Trzeba robi
co dobrego

23 marca odebraa nagrod dla Barczewianina Roku za wybitn dziaalno na


rzecz mieszkacw. Czym jest dla niej to wyrnienie? Czym przysuya si dla
Barczewa? Z Teres Jeziersk-Rogowsk rozmawia Micha Kamierczak
Tytu Barczewianina Roku to
sporo wyrnienie, prawda?
Zdecydowanie. Nagroda jest dla
mnie bardzo wana i odbieram
j z ogromn sympati. Po tylu
latach pracy zawodowej jeszcze
kto mnie dostrzeg i doceni,
wic jest to bardzo mie.

placwka przetrwaa tylko do


1997 roku. Na pocztku zostaa
zamknita, a nastpnie jej budynek zosta sprzedany. Traktuj to
jako swego rodzaju klsk, bo, jak
mwiam, byo to moje dziecko,
a nagle zostao to wszystko jak
gdyby wyrwane z korzeniami.

Pani dziaalno zacza si od


organizowania szkolnictwa w Kaplitynach i Wjtowie.
Zaczam prac w owiacie
w 1958 roku. Miaam wtedy
osiemnacie lat. Tak naprawd
wszystkie moje pniejsze etapy
yciowe byy zwizane wanie
z edukacj. Na pocztku bya to
praca w Kaplitynach w szkole jednoklasowej, pniej przyszam do
Wjtowa, gdzie bya szkoa siedmioklasowa. Wanie w Wjtowie
przepracowaam cae ycie. Bya
to placwka, ktrej budynek powstawa jako szkoa inwestycyjna
dla uczczenia 1000-lecia pastwa
polskiego i powiem szczerze, e
byo to moje dziecko. W 1962
roku zostaa uroczycie otwarta, a blisko wier wieku temu
zostaa rozbudowana. Niestety

Ale za to zostaa pani dyrektorem


szkoy podstawowej w Wjtowie.
Tak, sprawowaam t funkcj od
1961 roku do 1997 roku.
Przyczynia si pani rwnie
w duym stopniu do powstania
parafii Najwitszej Maryi Panny
Krlowej Mczennikw w Wjtowie.
Parafia powstawaa na gruzach
likwidowanej szkoy. Faktycznie
mj wkad w t spraw by bardzo
duy. Powiem nawet, e woyam w powstanie tego kocioa
cae moje serce. Chcielimy, eby
w tym zamknitym budynku
szkolnym utworzona zostaa parafia, ale niestety to si nie udao
i koci zosta wybudowany ju
w innym miejscu.

Czym zajmuje si pani aktualnie?


Cay czas pracuj w parafii,
w ktrej prowadz dokumentacj.
Zasadniczo zajmuj si tym od
chwili powstania kocioa, czyli
od 1999 roku wszystkie ksigi
finansowe i rozliczenia s na mojej gowie. Robi po prostu to, co
potrafi i staram si wykonywa
swoje obowizki jak najlepiej.
Czym dla pani jest dziaanie na
rzecz spoecznoci i czym jest
sama spoeczno lokalna?
Jeeli si yje cae ycie w tej
wsplnocie, to trzeba dziaa dla
jej dobra. Zawsze powtarzam, e
Bg da babom talenty i kaza je
rozwija, a nie zakopywa w ziemi. Po prostu trzeba robi co
dobrego, eby kady mg nas
dobrze wspomina. Std jeszcze
bardziej byo mi mio, e moja
dziaalno zostaa dostrzeona
po tylu latach. Ta nagroda jest
w pewnym sensie zwieczeniem
mojej suby dla ojczyzny, rodziny, samej siebie i wanie dla
wszystkich mieszkacw.

Pienidze dla dziaaczy Szansa na


lokalnych
nowe trasy
Masz ciekawy pomys na lokaln inicjatyw, ale nie masz pienidzy na jej
zrealizowanie? Konkurs Dziaaj lokalnie IX moe ci pomc!
Micha Kamierczak

Z pocztkiem kwietnia grupa Warmiski Zaktek wraz


z Akademi Filantropii w Polsce ogosiy konkurs dla aktywnie dziaajcych mieszkacw
wybranych gmin wojewdztwa
warmisko-mazurskiego. Pord nich znalaza si gmina
Dywity.
Konkurs ten kierowany jest

do organizacji pozarzdowych,
grup nieformalnych (rwnie
tych, ktre chc zoy wniosek
samodzielnie) oraz oddziaw
terenowych organizacji pozarzdowych posiadajcych osobowo prawn. Na jakie projekty
mona zdoby dofinansowanie?
Przede wszystkim na takie, ktre
integruj mieszkacw. Celem
konkursu jest aktywacja spo-

ecznoci, jej wsplne dziaanie oraz spenianie jej potrzeb


poprzez wanie t aktywno.
Warto podkreli, e dotacji nie
otrzyma adne jednorazowe
wydarzenie, ktre trwa krcej
ni trzy miesice, ale nie duej
ni sze, a aby zwikszy swoje szanse warto zgosi zupenie
nowy projekt te z pewnoci
oceniane bd wyej. Dodatkowo, w tym roku, dotacj mona
otrzyma rwnie na ciek tematyczn Aktywne Zdrowie.
czna kwota, ktra przeznaczona zostanie na zwyciskie
projekty, wynosi 33 tysice zotych, a ta przeznaczona na cieki tematyczne 22 tysice zotych. Indywidualne wsparcie to
maksymalnie 6 tysicy zotych,
jednake warunkiem koniecznym jest wkad wasny 25%,
przy czym pi moe by w formie finansowej, a reszta w formie
wkadu rzeczowego czy pracy
wolontariackiej.
Plany swoich inicjatyw naley
skada do 6 maja na stronach
internetowych (w generatorze
wnioskw): www.warminskizakatek.com.pl lub www.system.
dzialajlokalnie.pl.
Poza Olsztyn . 22 kwietnia2016

Gmina Dywity zgosia dwa projekty na przebudow drg ze rodkw Programu Rozwoju Obszarw
Wiejskich. Opiewaj na czn kwot ponad miliona
zotych
Micha Kamierczak
Dobra infrastruktura to priorytet kadej gminy. Nie inaczej jest w przypadku Dywit.
W zwizku z tym w Urzdzie
Marszakowskim zoony zosta wniosek o dofinansowanie
dwch inwestycji przebudowy
drogi gminnej Sprcowo-Brswad oraz drogi, ktra czy
ulic Spdzielcz z ulic Jana
Pawa II.
Do Urzdu Marszakowskiego
wojewdztwa warmisko-mazurskiego zostao zoonych 317
wnioskw o dotacje na dziaania
zwizane z popraw infrastruktury. Pomoc ta wyznaczana jest
w zwizku z realizacj projektu
Podstawowe usugi i odnowa
wsi na obszarach wiejskich. Kwota przeznaczona na ten cel to a
30 milionw euro. Jednym z chtnych do skorzystania z dofinansowania jest wanie gmina Dywity, ktra zgosia dwa projekty.
Pierwszy to ten zwizany
z przebudow odcinka drogi
w Sprcowie na dugoci okoo
700 metrw. W skad zaplanowanych prac wchodzi pooenie
asfaltu, wybudowanie chodnika,

stworzenie kanalizacji deszczowej oraz pene owietlenie nowo


powstaej ulicy. Natomiast drugim zgoszonym projektem jest
renowacja 150-metrowego odcinka, ktry czy dwie ulice
Spdzielcz i Jana Pawa II. Na
tym fragmencie zaplanowano pooenie betonowej kostki.
Projekt Podstawowe usugi i odnowa wsi na obszarach
wiejskich jest jednym z dziaa
Programu Rozwoju Obszarw
Wiejskich na lata 2014-2020.
Program ten opracowany jest na
podstawie rozporzdze Unii Europejskiej i ma na celu wspieranie
rolnictwa, zwikszenie jego konkurencyjnoci, ale take ochron
ekosystemw czy popularyzacj
rozbudowy sektora gospodarczego. Dofinansowanie wniesionych
projektw, w przypadku gminy
Dywity, wynosioby 550 tysicy
zotych, natomiast reszt kwoty ma zapewni samorzd. Jeli
wnioski zostan rozpatrzone pozytywnie (Urzd Marszakowski
ma cztery miesice), to plany
modernizacji zostan zrealizowane jeszcze w tym roku.

SPORT

Jeszcze o mnie usyszycie!

15

O tacu, uczestnictwie w 9. edycji programu You Can Dance i planach na przyszo, z jedyn
reprezentantk naszego regionu w tanecznym show, Paulin Fedorowsk, rozmawia Bartosz Urban
Jak to si stao, e zainteresowaa
si tacem?
Moja przygoda rozpocza si
dziki pierwszej edycji talent-show You Can Dance. Byam zafascynowana Rafaem "Roofim"
Kamiskim, ktry uczestniczy
wtedy w programie. Postanowiam zatem wybra si z koleankami do szkoy taca w Olsztynie, gdzie do szybko zaczam
uczszcza do grupy zaawansowanej. Tacem zaraziam si ju
po pierwszym treningu, potem
sta si on sposobem na ycie.
Gdy zostaam instruktorem, zaczam powaniej go traktowa.
Zauwayam, e mog dzieli si
tym, czego si nauczyam z innymi. Przez to wszystko jestem lepszym czowiekiem.
Ile godzin dziennie powicasz
na trening?
Staram si wiczy jak najwicej.
Trenuj pi dni w tygodniu. Braam udzia w zajciach prawdopodobnie ju ze wszystkich styli
tanecznych, jakie istniej. Chc
zosta wszechstronn tancerk.
Czy masz wyznaczone cele w karierze tanecznej?
Tak. Chc wygrywa turnieje
jako solistka, w duecie czy w formacji i bra udzia w programach
tanecznych, teledyskach, sesjach
zdjciowych. Wikszo tych celw zostaa ju zrealizowana, ale
myl, e jeszcze sporo przede
mn.
Co zadecydowao o twoim udziale w eliminacjach do programu
You Can Dance?
Zawsze chciaam si zgosi.

Speniam si. Zawsze chciaam


to robi. Jest to najwspanialsza
rzecz na wiecie. Szacunek swoich uczniw i podzikowania za
to, e jestem przy nich to cudowne uczucie.
Ktre sukcesy najbardziej motywuj do dalszej pracy? Czy s to
osignicia indywidualne, grupowe czy w roli pedagoga?
Myl, e kade po kolei. Wszystko przeycia zwizane z tacem
bardzo mnie motywuj. Chc
wicej, wicej i jeszcze wicej.
Chc po prostu bra z tego, jak
najwicej si da.
Czekaam tylko na odpowiedni
moment. To by mj pierwszy
casting i uwaam, e doszam
bardzo daleko. Kady tancerz
chciaby uczestniczy do koca
warsztatw na Malcie. Sam fakt
otrzymania biletu i zauwaenia
przez innych jest osigniciem.
Uwaam, e w kocu dojrzaam
do tego, aby mc bra udzia
w takich programach sama, nie
tylko w grupie.
Podczas warsztatw na Malcie
bya przydzielona do grupy streetowej. W ktrej technice czujesz
si najlepiej?
Zdecydowanie najlepiej odnajduj si w choreografii lub we
freestyle'u. Staram si by dobra
jednak w kadej odmianie. Taniec to rwnie aktorstwo. Naley
dopasowa si do tego, co trzeba
zataczy.

Ktry z momentw podczas wyjazdu zapad najbardziej w pamici?


Warsztaty z Brianem Friedmanem, ktry jest choreografem
do teledyskw i koncertw wielu
gwiazd na wiecie. By na jego zajciach to zaszczyt.
Dotrwaa do koca warsztatw
na Malcie, jednak nie udao si
tobie zakwalifikowa do finaowej czternastki. W opinii jednego
z jurorw "wymiota siebie z finau". Czy czujesz z tego powodu
niedosyt?
Wypowied tego jurora bya do
dziwna. Nie czuj niedosytu.
Uwaam, e ten wyjazd mnie czego nauczy. Myl, e kiedy tam
wrc i bd wtedy jeszcze lepsza
ni jestem. Wiem, e cik prac
mona duo osign i spenia
swoje marzenia. Udzia w programie da mi ogromna wiar w siebie i mj taniec.

Wystp w You Can Dance nie jest


twoj pierwsz przygod z telewizj. Masz za sob ju udziay
w innych programach tanecznych, jednak zawsze wystpowaa ze swoj grup taneczn
z Olsztyna. Co zadecydowao
o tym, e ekipa si rozpada?
Dorose ycie. Moi pozostali
znajomi przestali taczy, poniewa s rzeczy wane i waniejsze
w dalszym yciu, gdy koczy si
szko czy studia. Furiaci (nazwa
grupy, przyp. red.) nadal istniej.
Mamy kontakt i czasem umawiamy si na wsplne treningi. Uwaam, e bardzo duo osignlimy jako grupa. Jestem z tego
niezmiernie dumna. By to jeden
z najlepszych okresw w moim
yciu.
Jeste instruktork taca dla osb
najmodszych. Co czujesz, kiedy
przekazujesz swoj wiedz oraz
pasj dzieciom i modziey?

Wymiana kroplwki w Stomilu

Zarzd olsztyskiego Stomilu zoy dokumenty, aby otrzyma miejsk dotacj na promocj
miasta poprzez rozgrywki pikarskie pierwszej ligi i grup modzieowych. Dziki temu ratusz
dofinansuje Dum Warmii na kwot 200 tysicy zotych
Bartosz Urban | fot. Hanna ozowska
Przypomnijmy, e z pocztku
wsparcie samorzdu dla pierwszoligowca miao wynie 300
tysicy zotych, jednake klub
nie zoy odpowiedniej dokumentacji w terminie, aby wzi
udzia w konkursie.
Miasto postanowio jednak
pj wadzom klubu na rk
i powtrzyo konkurs, przy czym
pierwszy przetarg zosta uniewaniony. Kwota pomocy ulega
zmniejszeniu z przyczyny skrcenia okresu wiadczenia promocji.
Zawodnikom do koca sezonu
zostao mniej meczw do rozegrania.
To byo drugie dofinansowanie olsztyskiego zespou ze strony wadz w cigu ostatnich miesicy. Przed wznowieniem rundy
wiosennej Stomil nie otrzyma
wsparcia finansowego w wysokoci 1,4 miliona zotych, o ktre
zabiega, w wyniku czego klubowi grozio ponowne zniknicie
z pikarskiej mapy Polski. W pniejszym terminie dotacj otrzyma, lecz zaledwie na kwot 300

xxxxxx

tysicy zotych.
W tym samym okresie dzia
marketingu Dumy Warmii zorganizowa akcj zbirki pienidzy
Milion dla Stomilu, aby zesp
mg dokoczy sezon. Dziki
bezporednim wpatom kibicw
oraz sprzeday klubowych gade-

tw udao si zebra kwot ponad 65 tysicy zotych. Pozostae


rodki spka miaa pozyska od
prywatnych sponsorw.
W rywalizacji ligowej olsztynianie take nie radz sobie najlepiej, co ma swj wpyw na sab
frekwencj kibicw na spotkaniach rozgrywanych w Olsztynie.
Poza Olsztyn . 22 kwietnia2016

Wiosn podopieczni Mirosawa


Jaboskiego nie wygrali adnego
meczu. Cztery zremisowali i dwa
razy przegrali. Jedyny komplet
punktw Stomilowcy zdobyli
wycznie dziki wycofaniu si
Dolcanu Zbki z tegorocznych
rozgrywek.

Bierzesz czynny udzia przy organizacji zbliajcej si 57. edycji


Kortowiady. Opowiesz co o tym?
Zostaam choreografem tegorocznych Miss Wenus i jestem
bardzo szczliwa z tego powodu.
Dziewczyny s pikne i bardzo
zdolne. Praca z nimi jest niesamowita. Za kadym razem, kiedy
przychodz na prby, nie mog
si doczeka ich gwnego wystpu. Tworzymy bardzo zgran
"rodzink". Podczas juwenaliw
dziewczyny poka si w rnych
odsonach. Bdzie naprawd gorco.
Jak udaje si Tobie poczy studiowanie w Gdasku z natokiem
obowizkw w Olsztynie? Zdradzisz swoj recept?
Myl, e to efekt mojego pozytywnego mylenia. Jestem optymistk i lubi, gdy w moim yciu
duo si dzieje. Nie potrafi usiedzie w jednym miejscu. Kocham
nowe wyzwania i natok obowizkw. Czuj wtedy, e yj.

Dziki problem
Burzy Supy
Przed inauguracj rundy wiosennej A-klasowych rozgrywek
z do nietypowym problemem
musiay sobie poradzi wadze
klubu Burzy Supy. Ich boisko
w okresie przedwitecznym zostao zdewastowane przez dziki
z okolicznego lasu. Pyta boiska
w tym stanie nie nadaje si do
czynnego uprawiania sportu.
Zwierzta bez problemu dostay si na nieogrodzony plac gry
od strony lasu. Aby pikarze mogli rozgrywa spotkania u siebie,
wadze klubu musiay wymieni
muraw. Dziki wsparciu pobliskich firm oraz osb zwizanych
z zespoem dokonano ju pierwszych zabiegw naprawczych.
Przed startem ligi pyta boiska
zostaa zaorana, obsiana traw
i ogrodzona, co zapobiegnie kolejnym wizytom nieproszonych
goci.
- Gmina dostarczya nam ju
siatk ogrodzeniow i supki na
zabezpieczenie pyty boiska
dodaje trener zespou, Krzysztof
Bartycha.
W okresie renowacji obowizuje bezwzgldny zakaz wchodzenia na muraw. Druyna
w tym czasie swoje treningi bdzie przeprowadza na orliku
w Kielinach.
(BU)