You are on page 1of 12

Nvod k obsluze motoru BD-1S72-A

Motor, nrodn podnik esk Budjovice


Veobecn popis - Technick popis - Hlavn technick daje - Zvltn
proveden - Psluenstv motoru - Obsluha a provoz - Oeten a uloen
mimo provoz - Zvady a jejich odstrann - Nad - Vkresy

Veobecn popis
Motor BD-1S72-A/05 je nejrozenjm nam benznovm motorem, kter si
svmi vlastnostmi a malmi poadavky na obsluhu dobyl velmi dobr povsti.
Nael si cestu tm do vech odvtv naeho nrodnho hospodstv.
POuv ho zemdlec pro pohon hospodskch stroj, elezni pi
pravch trat, pohn mchaky betonu na stavenitch, pomh v rybnm
hospodstv, je pouvn v elektroagregtech pro pojzdn zubolkask
ordinace, pro putovn kina a jako nouzov zdroj elektrickho proudu pi
poruchch v elektrick sti. Nelze zde vyjmenovat vechny druhy pouit
tohoto skromnho a vydatnho pomocnka.
V brource, kterou vm pedkldme, se s nm seznmte ble. Najdete v n
mimo jin pokyny jak s nm zachzet, jak jej oetovat a jak odstranit
men zvady, kter mohou pi provozu nastat.

Technick popis
Motor BD-1S72-A/05 v zkladnm proveden je benznov, dvoudob, vzduchem
chlazen, stojat jednovlec o jmenovitm vkonu 5,3 k pi jmenovitch
otkch 2300 ot/min. Pro speciln pouit dodvme motor v proveden o
jmenovitm vkonu 5,5 k pi jmenovitch otkch 3000 ot/min. Toto

proveden dodvme pouze na zvltn objednvku.


Motor v zkladnm proveden m regultor otek o trval nerovnomrnosti
5% a sputn run startovac pkou. Me bt tak dodn v proveden bez
regultoru a se spoutenm popruhem a emenic. Jak jsme ji uvedli,
takov proveden dodvme jen na zvltn objednvku, jinak je dodn vdy
motor v zkladnm proveden.

Klikov sk
Klikov sk z lehk slitiny je konstruovna tak, e motor me bt
pouit jako patkov nebo jako prubov. V klikov skni je mimo klikov
mechanismus uloen tak startovac segment.

Klikov mechanismus
Klikov hdel je uloen v kulikovch loiskch, ojnice na klikovm
hdeli na vlekch. Loisko pstnho epu je bronzov. Hnac strana
klikovho hdele je ukonena kuelem pro nasazen emenice, ozubenho
etzovho kola nebo spojky, podle poteby a zpsobu pouit motoru. Druh
konec hdele nese setrvank a v nm uloen magneto. Setrvank m
lopatky tvoc vtrk pro nasvn chladcho vzduchu. Pst je z lehk
slitiny a m ti pstn krouky.

Vlec a hlava vlce


ebrovan vlec s prubami pro sac koleno a tlumi vfuku je z vlcovan
litiny.
Hlava vlce, takt ebrovan, je pitaena na vlec bez zvltnho
tsnn tymi rouby. V hlav je zapalovac svka a dekompresn ventil,
upraven k nastikovn paliva pro sna spoutn za nzkch teplot.

Karburtor a ndr paliva


Motor v proveden bez regultoru je vybaven karburtorem typu JIKOV 2924
VZ a motor s regultorem otek typem 2924 VZR. Oba typy jsou ouptkov
karburtory s oddlenou plovkovou komorou a hornm pvodem paliva. K
usnadnn startu (peplavenm karburtoru) je na vku plovkov komory
plnc kolk. U motoru bez regultoru otek je ouptko karburtoru
ovldno plynovou pkou a bovdenem. U motoru s regultorem otek je
ovldno samoinn regultorem, piem nejvt oteven karburtoru
mete libovoln nastavit rovn plynovou pkou. U motoru v elektrickm
agregru omezujeme nejvt oteven karburtoru pkou na vku ouptkov
komory. Sprvn sloen smsi bhem provozu udruje vhodn volen tryska
spolu s kuelovou jehlou, uchycenou v ouptku karburtoru. Volnobh
seizujeme dvma rouby na tlese ouptkov komory.
Upozorujeme, e karburtor je sprvn sezen v tovrn a nedoporuujeme
toto sezen mnit. (Sezen karburtoru viz kapitola "Zvady a jejich
odstrann, odstavec - motor jde nepravideln, poloka - nesprvn
sezen karburtoru.) Neistoty z nasvanho vzduchu zadruje isti
vzduchu.

Na chladcm plti je uchycena ndr paliva o obsahu asi 7,5 litru,


opaten plncm hrdlem. V nejnim bod ndre je dvoucestn kohout
pipojen palivovm potrubm ke karburtoru.

Zapalovn
Zeh smsi ve vlci obstarv setrvankov magneto PAL 02-9260.005 a
zapalovac svka 14-5-Z. Rotor magneta je uloen v setrvanku, statorov
deska s peruovaem, zapalovac cvkou a kondenztorem na zadn stran
motorov skn. Kontakty jsou pstupny otvorem v setrvanku zakrytm
plechem. Bod zehu je v tovrn sezen na 5,5 a 6 mm ped horn vrat
a nedoporuujeme jej mnit. Ze statoru je vyveden kabel ke zkratovmu
tlatku pro vypnn zapalovn. Tlatko u standardnho proveden je na
motorov skni na stran startovac pky.

Chlazen
Motor je chlazen vzduchem od ventiltoru. Proud vzduchu usmruje chladc
pl, uchycen na klikov skni. Sac otvor ventiltoru je kryt
ochrannm stem proti vniknut vtch tles a pro bezpenost
obsluhujcch.

Spoutc zazen
Motor se spout run startovac pkou,
pastorku na klikovm hdeli. Startovac
startu pku do zkladn polohy. Zazen
jen na zvltn objednvku (viz kapitola

pomoc ozubenho segmentu a


segment m pruinu, vracejc po
pro spoutn popruhem dodvme
"Psluenstv motoru").

Tlumi vfuku
Tlumi vfuku je rozebrateln a vstupn trubka je oton kolem jeho
podln osy. Tlumen vfuku je dostaujc pi pouit motoru na volnm
prostranstv. Je-li motor pouvn v mstnosti, je nutno odvst vfukov
plyny mimo mstnost. Ponvad prodlouen vfukovho potrub nepzniv
ovlivuje dvoutaktn motory, dohodnte se v takovch ppadech s vrobcem
motoru.

Regultor otek
Odstediv regultor otek je umstn na setrvanku. Je pln kryt a
nevyaduje, mimo mazn, dn obsluhy. Na poadovan otky je nastaven
ji v tovrn pi seizovn motoru a nedoporuujeme nastaven mnit.
Ovld se samoinn podle zaten motoru ouptko karburtoru a tm d
otky a vkon motoru.

Mazn motoru
Klikov mechanismus a pst ve vlci je mazn olejem pmchanm do benznu
v pomru 1:20. Toto mazn je dostaujc pi peliv pprav paliva a
sprvnm sezen karburtoru. Proto nemte tovrn sezen, aby
ppadnm ochuzenm nasvan smsi nebylo zhoreno mazn motoru. Pmho
mazn vyaduje obas loisko kloubu regultoru a loiska spoutc pky.

Maznice loisek spoutc pky jsou na motorov skni. Loisko spoutc


emenice mae se maznic, umstnou v nstavci na loisku ve vku
ventiltoru.

Hlavn technick daje


Typov oznaen
Proveden
Pracovn zpsob
Vyplachovn
Chlazen
Vrtn
Zdvih
Obsah
Jmenovit vkon
Jmenovit otky
Karburtor
Spoteba paliva pi jmenovitm vkonu
Spoteba oleje
Obsah ndre
Zapalovn
Bod zehu
Zapalovac svka
Vha samotnho motoru
Maximln rozmry:
dlka
ka
vka od patky
vka celkov

BD-1 S 72-A, tovrn oznaen


05
stojat jednovlec
dvoudob, benznov
pn s deflektorem
vzduchem
72 mm
78 mm
317,5 ccm
5,3 - 5,5 k
2300 - 3000 ot/min.
Jikov 2924 VZ nebo
Jikov 2924 VZR
550 +10 % g/k/h
1:20 ve smsi paliva
7,5 l
setrvankov magneto PAL
02-9260.005
5,5 - 6 mm ped horn vrat
pstu
14-5-Z
42,5 kg
cca
cca
cca
cca

510
460
519
545

mm
mm
mm
mm

Zvltn proveden
Motor pro elektroagregt
Motor v proveden o vkonu 5,5 k pi 3000 ot/min. s regultorem otek a
bez startovac pky. Spout se popruhem navinutm na emeniku
namontovanou na voln konec hdele genertoru. S genertorem je motor
spojen prunou (Hardy) spojkou.

Motor k pohonu malho traktoru (Motorobot)

Motor nem regultor, m pouze omezova otek. Odpad startovac pka.


motor se spout popruhem. Chladc pl je upraven pro uchycen masky
motorobotu. Na karburtor lze namontovat isti vzduchu s olejovou lzn.
Motor je dodvn bez palivov ndre.

Psluentv motoru
K motoru na zvltn objednvku dodme psluenstv a speciln vbavu,
dplujc motor podle jeho pouit a podle druhu hnacho stroje.

Redukn sk
M-li bt motor pouit k pohonu stroje, jeho otky jsou ni ne
jmenovit otky motoru, je nutno doplnit jej redukn skn. Na zvltn
objednvku vybavme motor nkterou z reduknch skn uvedench v
nsledujc tabulce. Upozorujeme, e hdel redukce se to opan ne
hdel motoru, tj. pi pohledu na hdel redukce doprava (ve smru
hodinovch ruiek).
Redukce
1 : 1,81
1 : 3

Otky hdele redukce


2300
1270
765

pi otkch motoru
3000
1655
1000

Redukn sk je z lehk slitiny, ozuben kola jsou ocelov. Hnac kolo


je nasazeno pmo na kueli klikovho hdele, hnan kolo na hdeli
redukce uloenm v kulikovch loiskch. Hdel redukce je ukonen
stejnm kuelem jako klikov hdel. Ozuben kola a loiska jsou mazna
olejem v redukn skni, kter doplujeme otvorem ve vku skn
uzavenm ztkou. Pro popisovanou redukn sk pouvejte olej C v
mnostv asi 1/4 litru pro prvn npl a doplujte jej po 100 provoznch
hodinch tak, aby jeho hladina dosahovala ke kontrolnmu otvoru stavu
oleje.

Odstediv (rozbhov) spojka


Tam, kde je poadovn pozvoln rozbh hnanho stroje, montuje se na motor
odstediv spojka, kter se zapn samoinn po dosaen uritch otek.
Pi peten, kdy nastv pokles otek, spojka vypne a tm zabrn
zastaven motoru. Na hnan stroj vyrbme a na zvltn objednvku
dodvme odstedivou spojku s plochou emenic prmr 200 mm.
Odstedivou (rozbhovou spojku lze pout pouze u motoru s redukn skn
s pevodem 1:3.

Loe s klnovou emenic


Na zvltn objednvku dodvme na motoru namontovanou soupravu s loem a
klnovou emenic o prmru 130 mm pro dva klnov emeny 17. K souprav
pslu redukn sk s pevodem 1:3 a odstediv spojka s klnovou
emenic.

Obsluha a provoz
Pprava paliva
K pohonu motoru se pouv smsi benznu a oleje. S ohledem na ivotnost
motoru pouvejte vdy hodnotn olej pro dvoutakty. Olej do benznu
pdvejte v pomru 1:20, tj. 1 litr oleje na 20 litr benznu nebo 1/4
litru oleje na 5 litr benznu. Vt mnostv oleje nepidvejte! Tvo
se pak znan karbon. Dleit je sprvn promchn oleje s benznem, aby
nedochzelo k usazovn oleje na dn ndre. Nenalvejte proto nikdy
palivo do ndre ped dkladnm promchnm.

Spouten motoru
Po naplnn ndre a oteven kohoutu vtee palivo do karburtoru. Je-li
motor tepl, sta otevt ouptko karburtoru asi na tvrtinu. Trhnutm
startovac pkou smrem dol motor natote. Uvolnn pka se vrac
samoinn do pvodn polohy. Po krtkm proht motoru mete zvit
otky na danou vi.
U motoru se sputcm popruhem navineme na emenici ps ve smru toen
motoru (doprava pi pohledu na emenici), emenici zasuneme do zbru s
ozubem na setrvanku a rychlm zataenm za popruh uvedeme motor do
chodu. Po naskoen motoru se emenice samoinn vysune ze zbru.
U motoru spojenho s elektrickm strojem navineme popruh na emenici pevn
namontovanou na hdeli elektrickho stroje smrem doleva (proti smru
hodinovch ruiek) a spoutn provedeme obdobn jako v pedelm
ppad.
Pi spoutn popruhem nikdy si nenavineme popruh kolem zpst pro
nebezpe razu!
Je-li motor studen, usnadn se sputn peplavenm karburtoru, tj.
krtkm stisknutm plncho kolku na vku plovkov komory.
Nepeplavujeme pli karburtor, zvlt je-li motor tepl, aby nedolo k
pehlcen!
Tak peven clony na istii vzduchu usnadn nastartovn motoru za
chladnho poas.
Za zvl nzkch teplot, kdy motor ani po peplaven karburtoru a plnm
uzaven clony istie vzduchu nenasko, je nezbytn nastknout
dekompresnm ventilem mal mnostv paliva do vlce (asi 1 cm3).
Stlaenm a pootoenm ventil otevte a palivo nalijte do vlce.
Nezapomete po nastknut pootoenm ventil uzavt!

Zbh motoru
Kad motor je dodvn sezen na jmenovit vkon, avak jeho zbh nen
ukonen. Je proto nutn, aby bhem prvnch 25 hodin nebyl zatovn na

jmenovit vkon po dobu del ne 15 minut. Po takovm zaten odlehete


vdy motor, aby se dostaten ochladil.

Provoz motoru
S ohledem na ivotnost motoru je dleit, aby motor, pokud nen
dostaten proht, nebel na vysok otky. Teprve po proht pomalm
pidvnm plynu zvyujeme otky a motor zatujeme.
U motoru s regultorem, po dosaen jmenovitch otek, ovld regultor
samoinn ouptko karburtoru. Pi zmn zaten ustl regultor otky
motoru v rozmez 5 % jmenovitch otek.
Pivenm plynov pky me motor be pi uritm zaten i na ni
otky, ne jsou otky udrovan regultorem.
U motoru bez regultoru, ppadn pi porue regultoru, je nutno udrovat
otky plynovou pkou tak, aby nepestoupily jmenovitou vi a plinm
namhnm nenastala porucha motoru.

Zastaven motoru
Motor zastavme stisknutm zkratovho tlatka a ppadn jet otevenm
dekompresnho ventilu, aby se motor zastavil zvolna, bez zptnch nraz.
Pi zastaven na del dobu uzaveme ped dobhnutm palivov kohout.

Oetovn
Oetovn motoru je jednoduch, ale velmi dleit pro jeho ivotnost a
sprvnou funkce. Je nutn, aby oetovn bylo provdno pravideln, a
proto vm doporuujeme: Zapisujte do poznmkovho seitu datum, provozn
hodiny a mnostv nalvanho paliva. Podle tchto zznam provdjte pak
oetovac prce.
Pravidelnm zapisovnm mnostv nalvanho paliva zskte pehled o jeho
spoteb, kter je dobrm ukazatelem stavu motoru.
Jak jsme ji uvedli, klikov mechanismus a pst jsou mazny olejem,
pimsenm do paliva a nemus bt pimazvny. Obasn mazn vyaduje
loisko kloubu regultoru a hdel spoutc pky. U motoru se zvlnm
psluenstvm voln startovac emenice, rozbhov spojka, klikov
emenice na motorovm loi. Vechna tato msta maj maznice. Mazn
provdjte vdy asi po 50 provoznch hodinch, mimo maznici u regultoru,
kde je teba mazat astji.
Krom pravidelnho mazn je nemn dleit i pravideln itn motoru a
jeho psluenstv. Provdjte je asi po 50 hodinch provozu, pokud vak
motor pracuje v pranm prosted, tedy i v krat dob. K itn
pouvejte petroleje a suchch hadr, nikoliv vody. Zvlt dbejte o
istoru chladcch eber. Nnos prachu na nich znemouje dostaten
chlazen motoru! ist motor se nepehv, dv pln vkon a spotebuje
mn paliva.

isti vzduchu oetete tak asi po 50 hodinch, v pranm prosted


pimen astji, ppadn i denn. I sten ucpan isti vzduchu m
za nsledek zhoren vkonu, zven spoteby paliva, zaolejovn svky
apod. isti po uvolnn upnacho roubu sejmte a ponoenm do petroleje
nebo istho paliva dkladn proplchnte, a protkajc petrolej nebo
palivo je ist. Vloku po osuen ponote do istho motorovho oleje a
nechte okapat.
Pro sna spoutn motoru vyistte asi po 50 hodinch provozu
zapalovac svku. istte ji drtnm kartem a oistte splen olej i z
vnitku svky. Pekontrolujte vzdlenost elektrod a seite podle poteby
na 0,4 a 0,5 mm.
Dojde-li k ucpn trysky, postupujte takto: Uzavete pvod paliva a
uvolnte roub (se stem), spojujc plovkovou komoru s tlesem
karburtoru. Vyroubujte opatrn trysku, proplchnte v istm palivu a
dn profouknte. Pesn kalibrovan otvor trysky nikdy neitte drtem
nebo tvrdm pedmtem! Sto na spojovacm roubu takt dkladn
proplchnte!

Oeten a uloen mimo provoz


Mstnost, ve kter m bt motor a krtkodob i dlouhodob uloen, m bt
mstnost such, vtran, s teplotou 10 a 40 C.
Za krtkodob uloen motoru je povaovna doba nejve jednoho msce,
dlouhodobm uloenm je doba del jednoho msce.
A. Ped uloenm motoru krtkodob, tj. asi na dobu jednoho msce,
provete tyto oetovac prce:
1. Uzavete palivov kohout a zjistte, zda palivo nkde neunik.
2. Motor vyistte petrolejem a suchm hadrem.
3. Dothnte vechny rouby.
4. Pekontrolujte mezeru mezi kontakty peruovae a podle poteby
upravte na sprvnou vzdlenost, tj. 0,4 a 0,5 mm. Kontakty
vyistte pltnm hadrem navlhenm istm palivem.
5. Pezkouejte funkci zapalovac svky a podle poteby uprave
vzdlenost elektrod na 0,4 a 0,5 mm. Vadnou svku vymte za
novou.
6. Cel motor bu natete nebo postkejte naftou, aby se snila
monost koroze. Ped uvedenm do provozu nutno motor od tohoto
konzervanho prostedku dobe oistit.
B. Ped dlouhodobm uskladnnm motoru provete vechna opaten uveden
v bodech 1 - 6 pedelho odstavce a doplte tmito oetovacmi
pracemi
7. Pi itn motoru dkladn oitte mezery mezi ebry vlce,
hlavy vlce a mezi lopatkami ventiltoru.
8. Podle poteby provete dekarbonizaci a vymte pstn krouky. Po
smontovn motor nastartujte a nechte asi pt minut v bhu.
9. Vyprzdnte palivovou ndr, vyistte karburtor a palivov
potrub.
10. Vypuste zbytek oleje a paliva z klikov skn, u motor s

11.
12.

13.
14.

redukc vypuste olej tak z pevodob skn.


Motor je teba chrnit vhodnm krytem (plachtou ap.)
Bhem dlouhodobho uloen, nejmn jednou za ti msce, motor
nastartujte alepo na pl hodiny bhu. Pedtm je nutno zbyvit
motor konzervanho prostedku.
Po zkuebnm bhu vypuste palivo z ndre i karburtoru a znovu
motor nakonzervujte.
Oetovac prce uveden v bodech 4, 5, 8, 9 a 12 m provdt
odbornk nebo klen osoba a m o nich vst zznamy.

Zvady a jejich odstrann


Nen-li motor petovn a je-li pravideln oetovn, bvaj poruchy
a zvady snadno odstraniteln. Postupujte v takovch ppadech
obezetn, provdjte vechny prce bez nsil a pouvejte dobrho
nad, aby nedolo k pokozen dlc. Snate se vdy zjistit pinu
poruchy, abyste mohli zabrnit jejmu opakovn. Sestavili jsme pro
vs pehled vyskytujcch se zvad, kter vm usnadn hledn jejich
pin.
Vt opravy sami neprovdjte; svte je jen odborn dln a dejte,
aby vadn sousti byly nahrazeny vdy originlnmi. Porouchan
neboopotebovan klikov hdel a ojnici vymte jako celek nebo dejte
opravit u vrobce.

Motor nelze spustit


Z v a d a:
Ndr je przdn
Tryska ucpan

Uzavrac kohout ndre je


uzaven
Pvod paliva je ucpn

O d s t r a n n :
Doplte ndr
Po odstrann spojovacho roubu
plovkov komory vyroubujte trysku,
tuto profouknte a vyistte sto
spojovacho roubu. Pi astjm
ucpn trysky vyistte jet
plovkovou komoru (vyplchnte istm
palivem).
Otevete kohout.

Potrub paliva odroubujte a


profouknte, vypuste dosavadn
zneitn palivo a vyplchnte ndr
istm palivem.
Vadn nebo zneitn zapalovac Vadnou svku vymte, zneitnou
svka
vyistte kartem.
Nesprvn vzdlenost elektrod
Upravte vzdlenost elektrod na 0,4 a
zapalovac svky
0,5 mm.
Zapalovac kabel svky je
Upevnte kabel, vadn vymte.
uvolnn nebo vadn
Peruova je zneitn
Kontakty peruovae vyistte
pltnm hadrem, povlhenm istm
palivem a ppadn je seite na

Pehlcen motor

vzdlenost 0,4 a 0,5 mm (provede


odborn sla).
Pi spoutn motoru (pi
peplavovn karburtoru) dostalo se
do motoru pli mnoho paliva.
Zavete pvod paliva, otevete
dokompresn ventil na hlav vlce a
motor protote. Nepomh-li ani tto,
je pehlcen vt a nutno vypustit
palivo, natekl do motoru,
vypoutcm roubem na spodu klikov
skn na stran karburtoru. roub
vyroubujte a motor protote. Nkdy
se motor pehlt i i zastavovn,
co se projev a pi novm
spoutn. Vtomto ppad odstrate
poruchu stejnm zpsobem. Doporuuje
se po zataen vypotcho roubu
protoit jet motot pi otevenm
dekompresnm ventilu a potom spoutt
motor normlnm zpsobem.

Motor pracuje nepravideln


Z v a d a:
Zapalovac kabel je vadn
Zapalovac svka je vadn
Tryska je sten ucpan
Pvod paliva je nedostaujc
isti vzduchu je znan
zneitn

Peruova je znitn
Bod zehu je nesprvn

Nesprvn sezen karburtoru

O d s t r a n n :
Vymte kabel.
Pokozenou svku vymte,
zneitnou vyistte kartem.
Vyistte trysku.
Profouknte ucpan sto a ppadn i
potrub.
Po uvolnn upevovacho rouu
sejmte isti, proplchnte v istm
petroleji nebo palivu a po usuen
znovu neolejujte jeho vloku istm
motorovm olejem.
Vyistte a seite kontakty
peruovae (provede odborn sla).
Seite bod zehu na 5,5 a 6 mm
ped horn vrat pstu natenm
statorov desky (provede kolen
sla).
Seite regulanm roubem bohatost
smsi pro volnobh (pi vyroubovn
je sms chud). Jde-li motor
nepravideln pi vtm zaten,
prohldnte hlavn trysku a polohu
jehly (tryska . 105 a jehla ve
tetm zezu shora). Pi
nepravidelnosti u malch zaten
seite dorazovm roubem ouptka
volnobn otky motoru

Motor vysazuje

(zaroubovnm se otky zvyuj).


Seizovn volnobhu provdjte vdy
na ohtm motoru!
Vyistte nebo vymte vadnou svku,
nahrate pokozen zaalovac kabel
novm. Otevete zcela clonu istie
vzduchu za chodu motoru. Sete
vadn sezen karburtoru a vymte
pokozen sousti (provede odborn
sla). Pipravte peliv palivo.

Motor se zastav
Z v a d a:
Ndr paliva je przdn
Pvod paliva je ucpn
Zapalovac svka je vadn
Motor je peht a pse se
zakusuje ve vlci

O d s t r a n n :
Doplte palivo.
Vyistte sto a potrub a
prohldnte plovkoou komoru.
Vymte vadnou svku, zneitnou
vyistte drtnm kartem.
Vstup chladcho vzduchu stem
ventiltoru nen voln. Oistte sto
a po vychladnut motor znovu spuste.
Motor je peten, snite zaten.
Vyistte zneistn ebra vlce a
hlavy. Nesprvn pedstih zehu seite na 5,5 a 6 mm ped horn
vrat (provede odborn sla).
Karbonem zanesen kanly; vyistte
hlavu vlce, pstn krouky a tlumi
vfuku (provede odborn sla).

U p o z o r n n :
Dojde-li pi peht motoru k zaden pstu ve vlci, je teba, aby
opravu provedla odborn dlna.

Motor nethne
Z v a d a:
Motor je peht

Bod zehu nen sprvn

isti vzduchu je sten


ucpan
Spoteba paliva je zvena

O d s t r a n n :
Odstrate karbon z hlavy, pstu a
tlumie vfuku (provede odborn
sla).
Seite bod zehu na 5,5 a 6 mm
ped horn vrat pstu (provede
odborn sla).
Vyistte isti vzduchu a vloku
znovu naolejujte.
VYistte zanesen isti vzduchu. Za
chodu motoru mus bt clona istie
vzduchu vdy pln otevena.

Karburtor je netsn

Vymte vadn tsnn na spojovacm


roubu plovkov komory.
Karburtor je stle peplaven
Odstrate neistoru ze sedla jehly.
Vymte opotebovanou jehlu plovku.
Karburtor nen sezen
Seite znovu karburtor, ppadn
vymte vadnou trysku a jehlu
ouptka (provede odborn sla).
Pvod paliva, uzavrac kohout Dothnte vechny spoje a vymte
nebo ndr paliva jsou uvolnny pokozen sousti.
nebo pokozeny

Seznam nad
Oteven kl dvojit 9 - 10
Oteven kl dvojit 13 - 17
Oteven kl dvojit 24 - 27
Oteven kl jednoduch 19
Trubkov kl 21
Rukoje
roubovk 8 mm ir.
Ltkov obal na nad

Vkresy

1
1
1
1
1
1
1
1

ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks