You are on page 1of 1

AN V-25: Anugghita sutta Page 1 of 1

Home ---\\ Tipitaka ---\\ Sutta pitaka ---\\ Anguttara nikaya ---\\ Kontekst ove sutte

Anguttara nikaya V.25

Anugghita sutta
Blagodet
Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme

"Monasi, kada je ispravno razumevanje poduprto sa pet faktora, ono ima oslobađanje na osnovu
sabranosti kao svoj plod, oslobađanje na osnovu sabranosti kao svoju nagradu, ono ima
oslobađanje na osnovu uvida kao svoj plor, oslobađanje na osnovu uvida kao svoju nagradu. A
koji je to pet faktora?

Ima slučajeva kada je ispravno razumevanje poduprto vrlinom, poduprto učenjem, poduprto
razmenom mišljenja, poduprtu spokojstvom, poduprto uvidom.

Kada je poduprto sa ovih pet faktora, ispravno razumevanje ima oslobađanje na osnovu
sabranosti kao svoj plod, oslobađanje na osnovu sabranosti kao svoju nagradu, ono ima
oslobađanje na osnovu uvida kao svoj plor, oslobađanje na osnovu uvida kao svoju nagradu."

Rev. 4/12/2006

www.geocities.com/budizam/canon/anguttara/an5-25.html

file://D:\new%20site\SAJT\canon\anguttara\an5-25.html 4/14/2007