ทฤษฎีบุคลิกภาพของมาสโลว์

(Abraham H. Maslow)

ประวัติ
อับราฮัม เอช. มาสโลว์ เป็ นชาวอเมริกาเชื่อสายยิว รั ฐนิวยอร์ ก
ในปี ค.ศ. 1908 เป็ นลูกคนโตในจํานวนพี่น้องทัง้ หมด 7 คน ในวัยเด็ก
เขารู้ สึกอ้ างว้ างโดดเดี่ยวและรู้ สึกทุกข์ ทรมานเกือบตลอดช่ วงวัยเด็กและ
วัยรุ่ นตอนต้ น เพราะเขาเติบโตในกลุ่มเพื่อนบ้ านที่ไม่ ใช่ ชาวยิว จึง
ปรั บตัวเข้ ากับเด็กคนอื่นๆ ได้ ยาก
มาสโลว์ เข้ าศึกษาวิชากฎหมายที่ City College of New York แต่
ไม่ ชอบ จึงย้ ายไปเรี ยนที่มหาวิทยาลัยคอร์ เนล หลังจากนัน้ จึงย้ ายไป
ศึกษาที่มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน จนถึงระดับปริญญาเอก

ขณะที่กาํ ลังศึกษาอยู่ท่ วี สิ คอนซิน มาสโลว์ ได้ รับอิทธิพลจาก
แนวคิดกลุ่มพฤติกรรมนิยมเป็ นอย่ างมาก เขาได้ ศึกษาเกี่ยวกับการ
สังเกตพฤติกรรมของลิงด้ านเพศและความมีอาํ นาจเหนือลิงตัวอื่นๆ เป็ น
จุดเริ่มต้ นที่ทาํ ให้ มาสโลว์ สนใจเรื่ องเพศและความรั ก
ความคิดด้ านพฤติกรรมนิยมของมาสโลว์ เริ่มเปลี่ยนไปเมื่อลูก
สาวของเขาเกิด เขากล่ าวว่ ามนุษย์ มีพฤติกรรมที่ซับซ้ อนเกินกว่ าที่จะ
มองจากแง่ มุมของนักจิตวิทยากลุ่มพฤติกรรมนิยมเพียงอย่ างเดียว
นอกจากนี ้ ผลของสงครามโลกครั ง้ ที่สองมีอทิ ธิพลต่ อการเปลี่ยนแปลง
แนวคิดของมาสโลว์ เป็ นอย่ างยิ่ง เนื่องจากสงครามสะท้ อนให้ เห็นถึงอคติ
ความเกลียดชัง ความเลวร้ ายของมนุษย์ สิ่งเหล่ านีท้ าํ ให้ มาสโลว์ ต้องการ
ที่จะศึกษาธรรมชาติของมนุ ษย์ ให้ ลึกซึง้ มากยิ่งขึน้
มาสโลว์ เสียชีวิตเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 1970 ด้ วยโรคหัวใจ

แนวคิดพืน้ ฐาน
การศึกษามนุษย์ ควรศึกษาจากผู้ท่ มี ีสุขภาพจิตที่ดี มีบุคลิกภาพที่
มั่นคง ประสบความสําเร็จและมีความสุขในชีวติ เพื่อค้ นหาว่ า
ลักษณะของบุคลิกภาพที่ดตี ้ องมีองค์ ประกอบใดบ้ าง และมี
แนวทางในการพัฒนาอย่ างไร
มนุษย์ มีความรู้ สึกอยากเป็ นคนดีและอยากทําความดีมาตัง้ แต่ เกิด
ไม่ มีสัญชาตญาณก้ าวร้ าวหรื อต้ องการทําร้ ายผู้อ่ ืน
ต้ องการมีความคิดสร้ างสรรค์
ความต้ องการเป็ นคนดีของมนุษย์ ถูกบิดเบือนหรื อถูกปฏิเสธ โดย
อิทธิพลของสังคม

ความต้ องการพืน้ ฐาน 5 ขัน้

Derived from… http://kenosisdown2earth.wordpress.com/2008/01/02/abraham-maslow-and-the-gospel-of-thomas/

ธรรมชาติของมนุษย์
1.
2.
3.
4.
5.

มนุษย์ ต้องมีความคิดและพฤติกรรมที่เป็ นอิสระและตัดสินใจได้
มนุษย์ ต้องมีเหตุผล
มนุษย์ ประกอบขึน้ จากการรวมร่ างกายและจิตใจเป็ นส่ วนรวม
บุคลิกภาพเกิดจากอิทธิพลของพันธุกรรมและสิ่งแวดล้ อม
มนุษย์ สามารถเปลี่ยนแปลงตนเองให้ สอดคล้ องกับความต้ องการ
ตามลําดับขัน้ ถ้ ามนุษย์ ไม่ ร้ ู จักเปลี่ยนแปลงก็จะสูญเสียอิสรภาพ
หรื อหยุดการพัฒนา

ลักษณะบุคลิกภาพของบุคคลที่
เป็ นมนุษย์ โดยสมบูรณ์
1. รู้ จักปรั บตัวให้ เข้ ากับความเป็ นจริง
2. ยอมรั บตนเอง บุคคลอื่น และธรรมชาติตามสภาพที่เป็ นจริง คือ
เข้ าใจและอดทนในความดีและไม่ ดขี องคนอื่นๆ ทุกคน พร้ อมที่จะ
ยอมรั บว่ าไม่ มีส่ งิ ใดในโลกนีท้ ่ สี มบูรณ์ พร้ อมทุกอย่ าง
3. มีความแน่ วแน่ มาก และทํางานตามความรู้ สึกอยากทําตามธรรมชาติ
4. แก้ ปัญหาใดๆ โดยวางศูนย์ กลางไว้ ท่ สี าเหตุของปั ญหา ไม่ วาง
ศูนย์ กลางที่ตวั เอง
5. มีความต้ องการเป็ นส่ วนตัว ไม่ ร้ ู สกึ ติดพันกับบุคคลหรื อสภาวะใดๆ
มากเกินไป

ลักษณะบุคลิกภาพของบุคคลที่
เป็ นมนุษย์ โดยสมบูรณ์
6. เป็ นตัวของตัวเองและรู้ สกึ เป็ นอิสระ ไม่ ยอมให้ ส่ ิงแวดล้ อมมามี
อิทธิพลต่ อความต้ องการของตน แต่ จะมีความพึงพอใจเมื่อได้
ทํางานภายในศักยภาพของตนเอง
7. มีความรู้ สึกชอบความแปลกใหม่ ไม่ ซาํ ้ ซากจําเจ
8. มีประสบการณ์ ต่อสิ่งลีล้ บั หรื อมีสภาพเป็ นนามธรรม
9. มีความรั กและความปรารถนาดีต่อมนุษย์ ทกุ คน แม้ ว่าจะไม่ ใช่ เพื่อน
หรื อญาติของตนก็ตาม
10. มีสัมพันธภาพระหว่ างบุคคลในระดับสูง แต่ จะเลือกที่จะสร้ าง
สัมพันธภาพกับบุคคลเพียงบางคนเท่ านัน้

ลักษณะบุคลิกภาพของบุคคลที่
เป็ นมนุษย์ โดยสมบูรณ์
11. มีความเป็ นประชาธิปไตยสูง
12. ไม่ นําวิธีการทํางานกับผลที่จะได้ รับจากการทํางานนัน้ มาปะปนกัน
13. มีอารมณ์ ขนั แต่ ไม่ ขบขันในเรื่ องที่ไม่ สมควรและไม่ เยอะเย้ ยล่ วงเกิน
ผู้อ่ นื
14. มีความคิดริเริ่มสร้ างสรรค์
15. ต่ อต้ านรู ปแบบที่เป็ นอุปสรรคต่ อความก้ าวหน้ าและวัฒนธรรมอันดี
งานของสังคม
16. นิยมทําตนเหนือสิ่งแวดล้ อมที่เข้ ามารบกวน มากกว่ าการกระทํา
เพียงเข้ าปะทะกับสิ่งเหล่ านัน้

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful