ทฤษฎีบคุ ลิกภาพของ

ออลพอร์ท
(Gordon W. Allport)

ประวัติ
• เกิดเมื่อค.ศ. 1897 ที่ รฐั อินเดียนา สหรัฐอเมริกา
• เป็ นลูกคนที่ คนสุดท้ องในบรรดาพี่น้องผู้ชาย 4
คน ในครอบครัวที่ อบอุ่น
• มีความสามารถทางวิชาการ ศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาตรีท่ี มหาวิทยาลัยฮาร์เวิรด์ ในสาขา
เศรษฐศาสตร์และปรัชญา
• เป็ นอาจารย์สอนวิชาภาษาอังกฤษและสังคม
วิทยาที่ ตรุ กี
• ได้รบั ทุนเข้าศึกษาระดับปริญญาโททางจิตวิทยา
มหาวิทยาลัยฮาร์เวิรด์

• สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกทางจิตวิทยาในปี 1922 โดย
วิทยานิพนธ์ของเขาเกี่ยวกับการสํารวจบุคลิกภาพของเทรท
• ไปศึกษาต่อที่ มหาวิทยาลัยแห่งเบอร์ลิน มหาวิทยาลัยฮัมบูรก์
และเคมบริจด์ในสหราชอาณาจักร
• ได้เป็ นอาจารย์สอนที่ภาควิชาจริยศาสตร์สงั คม มหาวิทยาลัยฮาร์
เวิรด์ เป็ นเวลา 2 ปี
• ปี 1926 เขาได้ยา้ ยไปสอนที่ Dartmouth College เป็ นเวลาสัน้ ๆ
• กลับมาสอนที่ มหาวิทยาลัยฮาร์เวิรด์ ในปี 1930
• เสียชีวิตเมือ่ วันที่ 9 ตุลาคม ค.ศ. 1967 ด้วยโรคมะเร็งปอด

Traits Theory
• Traits = ความเคยชิน
• มีมากมายหลายประการ เช่น ความเป็ นมิตร ความมักใหญ่ใฝ่ สูง
ความกระตือรือร้น ความขีอ้ าย การเก็บกด เป็ นต้น
• ไม่มีเทรทใดตายตัวในแต่ละบุคคล
• บุคคลจะแสดงลักษณะเทรทใดๆ โดดเด่นออกมา ขึน้ อยู่กบั
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพและพลังกดดันทางสังคมในขณะนัน้
• ไม่มีลกั ษณะเทรทที่ เด่นขึน้ มาเพียงลักษณะเดียว แต่จะมีเทรทหลาย
ประเภททํางานประสานกัน

Traits Theory
1. เทรทร่วม (Common Traits)ลักษณะรวมๆ กันของบุคคลในแต่ละสังคม
ค่านิยม ขนบธรรมเนี ยม ประเพณี วัฒนธรรม
อธิบายบุคลิกภาพของแต่ละบุคคลได้อย่างหยาบๆ
ออลพอร์ทไม่ได้ให้ความสําคัญกับเทรทร่วม

Traits Theory
2. เทรทเฉพาะตัวบุคคล (Personal Traits)ลักษณะบุคลิกภาพที่ แท้จริงของบุคคล
มีความเฉพาะตัว โดดเด่น เป็ นเอกลักษณ์
เป็ นตัวทํานายลักษณะพฤติกรรมและวิถีชีวิตที่ แท้จริง
ให้ความสําคัญกับเทรทเฉพาะตัวบุคคลมากกว่าเทรทร่วม

– คนที่มีเทรทเหมือนกันไม่จาํ เป็ นต้องมีพฤติกรรมและบุคลิกภาพที่
แสดงออกมาเหมือนกัน

Traits Theory
เทรทย่อยของ Personal Traits

1) Cardinal Traits หรือเทรทหลัก
– ลักษณะโดยทัวไปที

่สาํ คัญ
– ไม่สามารถแยกออกจากลักษณะท่าทางหรือเอกลักษณ์ของ
บุคคลนัน้ ได้
– เป็ นคุณลักษณะที่ บคุ คลมีมากและเด่นในชีวิต
– เป็ นที่ ร้จู กั โดยทัวไป

– ไม่สามารถจะซ่อนได้

Traits Theory
2) Central Traits หรือเทรทแกนกลาง
– ลักษณะท่าทางของแต่ละบุคคลที่ แสดงแบบของพฤติกรรม
สันนิษฐานได้จากพฤติกรรมของแต่ละบุคคลที่ แสดงออกมา
– เป็ นลักษณะที่ มีอยู่แล้วในแต่ละบุคคลอย่างมันคงแต่

ไม่เด่นชัด
– เป็ นภาพรวม
– ไม่สาํ คัญเท่าเทรทหลัก
– อาจมีอยู่ไม่เกิน 10 ชนิด เช่น ความรูส้ ึกเป็ นศัตรู ความรู้สึกมันใจ

ในตนเอง เป็ นต้น

Traits Theory
3) Secondary Traits หรือเทรทรอง
– ลักษณะของแต่ละบุคคลที่ตอบสนองต่อส่ิ งเร้าเฉพาะอย่าง
(สิ่งแวดล้อม)
– ไม่ค่อยมีความสําคัญต่อชีวิตประจําวันและจะแสดงออกมาก็
ต่อเมื่อเขาได้พบกับส่ิ งเร้าที่ ชอบเท่านัน้
– ไม่เข้าใกล้ศนู ย์กลางของบุคลิกภาพเท่ากับเทรท 2 ชนิดแรก

The Proprium
• Proprium = Self
• ความรู้สึก “ที่ เป็ นของเราโดยเฉพาะ”
• เป็ นจุดร่วมและจุดรวมของลักษณะต่างๆ ที่ ประกอบเป็ นบุคลิกภาพ
ของมนุษย์แต่ละคนทัง้ กาย จิตใจ สังคม และอารมณ์
• ทํางานประสานเชื่อมโยงกัน ไม่แยกออกจากกัน
• ถ้า Proprium ทําหน้ าที่ประสานกันได้ดี  บุคลิกภาพที่ มนคง
ั่
• ถ้า Proprium ทําหน้ าที่ประสานกันได้ไม่ดี  มีแนวโน้ มเป็ นโรคจิต
โรคประสาท และมีปัญหาด้านบุคลิกภาพ

The Proprium
• คุณลักษณะที่ สอดแทรกอยูใ่ น Proprium คือ “ความรู้สึกผิดชอบ”
(Conscience)
• เป็ นผลจากการเรียนรูจ้ ากครอบครัว สังคม และวัฒนธรรม
• ในวัยเด็กจะเกิดจากความกลัว
• ในวัยผู้ใหญ่จะเกิดจากการพิจารณาไตร่ตรอง

The Proprium
1. The Body Self (การตระหนักรู้เกี่ยวกับร่างกายของตน)
– Bodily self = ตัวตนที่เป็ นร่างกายที่ปรากฏชัดในวัยทารก
– เกิดจากการที่เราเร่ิ มรับรูว้ ่าเรามีส่วนของกายที่แยกเป็ นอิสระจากแม่
และจากส่ิ งแวดล้อมอื่นๆ
– เด่นชัดขึน้ ว่าเราหิว รูส้ ึกคับแค้น และเมือ่ ชนถูกของ
– เร่ิ มต้นในช่วงปลายวัยทารก และจะดํารงอยู่กบั เราตลอดชีวิต
– พัฒนาไปตามวัยและประสบการณ์
– เป็ นรากฐานของ self-awareness เช่น การรับรูว้ ่าตนเป็ นคนสวย
– เป็ นส่วนสําคัญต่อแรงจูงใจ ลักษณะพฤติกรรมและลักษณะบุคลิกภาพ
ต่างๆ

The Proprium
2. Self-Identity (การตระหนักรูใ้ นอัตลักษณ์ของตน)
– พัฒนาในช่วงวัยทารกตอนปลาย
– คนที่ มีบคุ ลิกภาพปกติคือคนที่ สาํ นึ กรู้ เห็นความสืบเนื่ องของ
ความเป็ นมาในอดีตและปัจจุบนั และอนาคตตามข้อเท็จจริง
– สังเกตได้จากการใช้ภาษาและการมีปฏิสมั พันธ์กบั ผู้อื่น
– พัฒนาเป็ นโครงสร้างเมือ่ อายุ 5 ขวบ
– เปลี่ยนแปลงรูปแบบอย่างต่อเนื่ องไปตลอดชีวิต

The Proprium
3. Self-Esteem (ความเคารพในตนเอง)
– เกิดขึน้ ในช่วงอายุ 2-3 ขวบ
– เด็กจะรู้สึกภูมิใจและเห็นคุณค่าของตนเองเมื่อสามารถจัดการกับ
งานได้สาํ เร็จและจะรู้สึกอับอายถ้าพวกเขาล้มเหลว
– ผล  จะเร่ิ มคัดค้านพ่อแม่ เด็กช่วงนี้ จะชอบปฏิเสธและต่อต้าน
– ถ้าบุคคลมีความภูมิใจในตนเองมากเกินไป  หลงตน เห็นแก่
ตัว อวดดีอวดเด่น
– ถ้ามีน้อยเกินไป  ขาดความมันใจในตนเอง

มีความต้องการ
พึ่งพาสูง และยอมคนมากเกินไป

The Proprium
4. Self-Extension (การขยายความสนใจนอกเหนื อจากตนเอง)
– อายุ 4-6 ปี : มีศนู ย์กลางอยูท่ ่ี ตวั เอง หมกมุ่นกับการเป็ นเจ้าของ
และเอาแต่ใจตนเอง
– เมื่อเด็กมีความสัมพันธ์กบั ผู้อื่น เด็กจะขยายความสนใจจาก
ตนเองไปสู่ผ้อู ื่น
– ในระดับอุดมคติ  การพัฒนาพฤติกรรมและความรู้สึกนึ กคิด
เพื่อสังคมและส่วนรวมมากกว่าการคิดคํานึ งตัวเองเพียงฝ่ าย
เดียว

The Proprium
5. Self-Image (ภาพลักษณ์ของตนเอง)
เริ่มพัฒนาเมื่ออายุประมาณ 4-6 ปี พร้อมกับความรูส้ ึกผิดชอบ
Good me and bad me  พัฒนามาจากพฤติกรรมการให้รางวัลและ
การลงโทษ
– มีองค์ประกอบ 2 ส่วน คือ
1) ความคาดหวังของบทบาทที่เราต้องแสดงซึ่งเราเรียนรูม้ า
2) ความหวังเกี่ยวกับอนาคตที่เราต้องไปให้ถงึ
– ภาพของตนที่พฒ
ั นาในวัยเด็ก มีผลต่อการสร้างลักษณะเด่นๆ ของ
บุคลิกภาพของบุคคลด้านต่างๆ ทัง้ ทางบวกและทางลบอย่างยิ่ง ซึ่งจะ
กลายเป็ นนิสยั ถาวรของแต่ละบุคคล


The Proprium
6. The Self as Rational Coper
(ตัวตนในฐานะที่เป็ นนักจัดการที่มีเหตุผล)
– อายุ 6-12 ปี : รูจ้ กั คิดทบทวนและหาวิธีการในการแก้ปัญหา
– รู้จกั บิดเบือนความจริง
– สร้างกลไกในการป้ องกันตัวเองเมือ่ รู้สึกเจ็บปวด เพื่อใช้เป็ น
เหตุผลในการปลอบใจตนเองและเพื่อให้ตวั เองรูส้ ึกสบายใจ

The Proprium
7. Propriate Striving (ความดิ้นรนไปสู่เป้ าหมายชีวิต)
– อายุ 12 ปี ขึน้ ไป
– เป็ นลักษณะส่วนสําคัญของแกนบุคลิกภาพของมนุษย์ประการ
หนึ่ ง
– บุคคลที่ ปราศจากคุณสมบัติดงั กล่าวจะเป็ นคนที่ ขาดชีวิตชีวา
ขาดความกระตือรือร้น และขาดเป้ าหมายในชีวิต
– วัยรุ่นคนใดที่ ยงั ไม่มีเป้ าหมายชีวิต  ยังไม่บรรลุวฒ
ุ ิ ภาวะและ
ความตระหนักรูใ้ นตัวตนยังติดอยู่ในขัน้ ต้นๆ

The Proprium
8. The Self as Knower (การประจักษ์ร้)ู
– เป็ นลักษณะชัน้ สูงของความเป็ นมนุษย์
– การรูจ้ กั ใช้ปัญญา การสะสมความรู้ และจิตสํานึ กต่างๆ

พัฒนาการบุคลิกภาพ
ขัน้ ที่ 1 วัยทารก
• ทารกไม่สามารถแยกตนเองกับสิ่งแวดล้อมออกจากกันไม่ได้
ขัน้ ที่ 2 วัยเร่ิ มแรกของตัวตน (1-3 ขวบ)
• 1) รับรู้และแยกแยะร่างกายของตนออกจากแม่และสิ่งแวดล้อมได้
• 2) รับรูใ้ นเอกลักษณ์ ของตน
• 3) เห็นคุณค่าและภูมิใจในตนเองหากได้รบั การสนับสนุนอย่าง
เหมาะสม

พัฒนาการบุคลิกภาพ
ขัน้ ที่ 3 ช่วงอายุ 4-6 ปี
• พัฒนาความรูส้ ึกเป็ นเจ้าของ และภาพลักษณ์ ของตนเอง รวมทัง้ เกิด
ความรู้สึกนึ กคิดต่อตนเอง
ขัน้ ที่ 4 ช่วงอายุ 6-12 ปี
• พัฒนาความคิดอย่างมีเหตุผล
ขัน้ ที่ 5 ช่วงวัยรุ่น (12-21 ปี )
• ความเป็ นเด็กจะหมดไป สร้างเป้ าหมายของชีวิต

ลักษณะของบุคลิกภาพทีม่ วี ฒ
ุ ภิ าวะ
• ลักษณะสําคัญ 2 ประการ คือ
1. รูจ้ กั พัฒนาตนเอง
2. รู้จกั ทําหน้ าที่ต่างๆ ด้วยตนเอง
• ผู้ใหญ่ต้องให้เด็กมีอิสระในการทําหน้ าที่ ต่างๆ ด้วยตนเอง เพื่อให้
เด็กรู้จกั พัฒนาและพึ่งพาตนเองได้
• = เด็กจะต้องเป็ นอิสระจากแรงจูงใจพืน้ ฐานในวัยทารกและเป็ นอิสระ
จากความต้องการของพ่อแม่
• บุคคลที่ มีแรงจูงใจในการทําน้ าที่ อย่างอิสระด้วยตนเองสูง
= ผู้ที่มีบคุ ลิกภาพมีวฒ
ุ ิ ภาวะแล้ว

ลักษณะของบุคลิกภาพทีม่ วี ฒ
ุ ภิ าวะ
เกณฑ์ในการพิจารณาบุคลิกภาพที่มีวฒ
ุ ิ ภาวะ
1. การขยายความสนใจนอกเหนื อจากตัวเอง ให้ความสําคัญกับผู้อื่น
และสนใจโลกภายนอก เข้าร่วมกิจกรรมกับผูอ้ ่ืนได้ คํานึ งถึงความ
เป็ นอยู่ของผูอ้ ่ืน
2. การมีความสัมพันธ์กบั ผูอ้ ่ืนอย่างอบอุ่น
3. การยอมรับตัวเอง มีความมันคงทางอารมณ์

และยอมรับตนเอง
ทนต่อความคับข้องใจและแก้ปัญหาด้วยความอดทน
4. การรับรู้ความจริงตามที่ เป็ นจริง รับรู้ความเป็ นจริงอย่างถูกต้อง
ไม่บิดเบือน มุ่งมันที
่ ่ จะแก้ปัญหามากกว่าที่ จะมุ่งเอาใจตนเอง

ลักษณะของบุคลิกภาพทีม่ วี ฒ
ุ ภิ าวะ
เกณฑ์ในการพิจารณาบุคลิกภาพที่มีวฒ
ุ ิ ภาวะ
5. การทําให้ตวั ตนสัมผัสได้ มองตนเองด้วยความเข้าใจและเป็ น
กลาง รูจ้ กั ขีดจํากัดของตน มีอารมณ์ ขนั ยืดหยุ่น
6. ความมีเอกภาพของปรัชญาชีวิต มีค่านิยมในการดํารงชีวิต มี
จุดมุ่งหมายในชีวิต

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful