You are on page 1of 1

DIVENDRES, 7 DE MAIG DEL 2010

el 3 de vuit 25

Redacció i Seu social:


Papiol, 1 - 08720
Vilafranca del Penedès
Tel. 93 892 10 35 Delegació Sant Sadurní:
93 892 02 03 Sant Antoni, 9
Fax 93 818 02 36 08770 Sant Sadurní

Publicitat Alt Penedès:


Tel. 93 892 10 35
d’Anoia
Tel. i Fax 93 818 35 01
Impressió:
Impressions
Intercomarcals, S.A.
el3devuit.cat
publicitat@el3devuit.cat Delegació El Vendrell: http://www.el3devuit.cat
La Rambla, 16, 1r 4a Dipòsit Legal:
Publicitat Baix Penedès: 43700 El Vendrell B-43447-1982 el3devuit@el3devuit.cat
Tel. 977 66 28 93 Tel. i fax 977 66 41 61 esports@el3devuit.cat

45 milions d’euros de deute:


el llegat d’en Jordi Sánchez
Més de 7.000 milions de les antigues pessetes és el deute que té
l’Ajuntament de Calafell. I són dades del Ministeri d’Hisenda, no
meves. Aquest és el llegat que l’alcalde Sánchez deixarà als ciuta-
dans de Calafell. Aquest és el resum de la seva gestió. És el titular
que reflecteix amb quina frivolitat l’alcalde Sánchez es gasta els
diners de tothom. Sense control, sense rigor i arribant a uns límits
d’endeutament impensables i desmesurats per a una població
com la nostra. Poc més de 20.000 habitants. És de manual antie- Penso que...
conòmic. En qualsevol empresa seriosa estaria acomiadat des de
fa temps per irresponsabilitat i ineficàcia dels diners municipals
endeutats. Clar que aquest deute té una explicació: Si l’alcalde
cobra 80.000 euros; si s’han de pagar més de 120.000 euros de
sou/any a un càrrec de confiança com Manuel Romero; o més de

Per molts anys amic 96.000 euros/any a Eudald Torres, el seu cap de Gabinet; o més de
100.000 euros al seu cap de Serveis Jurídics; o 76.000 al seu cap de
Comunicació, Jaume Garcia; o més de 50.000 euros a tots els seus

del Facebook! regidors de l’equip de govern... és normal que surti aquest nivell
d’endeutament!. I més, si després es paguen factures importants
per a d’altres assessors molts propers amb ell. Intenta amagar-los
No hi ha dubtes que les xarxes petita mostra de les felicitaci- amb disfresses econòmiques, però només s’enganya l’alcalde. Es
socials a Internet van arribar ons rebudes. creu que tots som rucs menys ell! O què costa l’assessorament de
per quedar-s’hi. Ja fa un temps Despistada: No sé quan és ni Miquel Pérez Almirall? Clar, si ha de venir de Terrassa, encara que
Joan Olivella
que el Facebook va arrelar a les
nostres vides i amb el pas dels Penso quan va ser, però per molts
anys!
d’amagat perquè no se sàpiga que és de Terrassa, per assessorar-lo,
deu costar molts diners. I l’assessorament de Mario Rigau, res-
Ricart
anys ens està canviant les rela-
cions socials. L’amistat pel Fa- que... Internacional: Happy Birthday
there! Copa de Cava?
ponsable tarragoní de la candidatura dels Jocs de la Mediterrània?
Rigau, que és responsable d’una gestió també dubtosa dels diners Portaveu del grup municipal
cebook no és ni millor ni pitjor, Publicitària: El Museu de Mont- de la mateixa; o l’assessorament en temes de disseny d’Amèrica de Convergència i Unió a
és diferent. Un dels moments serrat ens unim a la teva festa i Sánchez, que fa dissenys fins i tot de les multes que posen! I po- l’Ajuntament de Calafell
que es mostra amb més clare- t’enviem aquesta imatge d’un dria seguir fins a l’infinit… Tot un seguit de persones pagades per
dat és quan fas anys. Abans, les quadre del nostre Museu, Rai- assessorar l’alcalde, que cobren també de l’Ajuntament preus de-
felicitacions arribaven del teu mon Madrazo, “Maria”. T’agra- sorbitats, però que són amics seus. Assessors tots ells de fora de
cercle proper però, ara, et po- da? Que passis un dia ben feliç. Calafell (qui deia què?!...per favor, quanta hipocresia!)… Després Després diu que no
den felicitar persones i entitats Cordialment. diu que no hi ha diners per fer obres al municipi -i ha de recórrer
que no coneixes personalment Contundent: F E L I C I T A T S només al Plan Zapatero-; diu que no té diners per a subvencionar
hi ha diners per fer
i potser mai ho faràs. Esclar que !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! entitats o, el més important, diu que no pot incrementar els ser- obres al municipi
també serveix per mantenir el Vitual: Sense ànim de col·- veis socials d’ajut a les persones més necessitades. Perquè la crisi
contacte amb qui no l’hauries lapsar-te encara més les notifi- no va amb l’alcalde. Amb ell no l’importa la situació econòmica
-i ha de recórrer
de perdre mai! També és un Daniel Garcia cacions del Facebook... moltes del calafellencs. Ni els calafellencs. La seva i la dels seus assessors només al Plan
camp perquè els personatges felicitats! Ens veiem a la Pene- està resolta… Ell vol ser diputat al Parlament de Catalunya. Aques-
públics, especialment els polí-
Peris desfera ;) ta és la seva obsessió. Per això va acceptar el pacte contra natura
Zapatero
tics en precampanya, t’alegrin www.danielgarciaperis.cat Vinícola: Que pases buen día de amb Romero i Parera, pagant el que fos. Com que els diners no
el dia. Però també serveix per Cumpleaños. Salud y bon vi. són seus sinó de tots! Per això volia ser president del Consell Co-
constatar que diferents i que si- Literària: Per molts llibres. marcal, cobrant un altre sou públic, és clar, per dotar-se de més
milars som en aquest costum. Agrair la Radiofònica: Per molts anys, poder. És el que l’interessa: el poder. Poder per optar a un lloc a la
Aquesta setmana he pogut re- co-contertulià! llista del PSC al Parlament. I he de dir que tenir expectatives de
viure a la meva pell –o millor
felicitació Política: Felicitats!!*!! progrés és molt lícit. Però, si el que vol és això, jo li demanaria que
dit al meu perfil– aquesta ex- personalitzada Metereològica: Felicitats Dani- parlés amb el seu partit, que es retirés i es dediqués a les eleccions
periència, la qual comença a el! Passa un molt bon dia plu- autonòmiques, i deixés de malbaratar els diners dels calafellencs.
ser una tradició… i una feina-
un a un no jòs! :) Perquè vostè marxarà, i els seus assessors, però els calafellencs
da! Agrair la felicitació perso- deixa de ser Afectuosa: Moltes felicitats, haurem de pagar el deute que vostè ha generat. I no serà fàcil,
nalitzada un a un no deixa de que passis un dia ben agradable perquè ho ha fet tan i tan bé que necessitarem anys i anys per
ser entretingut però agrada-
entretingut però en la millor companyia. retornar aquests diners: 45 milions d’euros d’endeutament que
ble. A continuació, teniu una agradable Clàssica: Per molts anys !!!!!!!! l’alcalde Sánchez ha generat.

Als ciutadans del possible aconseguir una sub- es realitzen al Centre de dia President de l’AFAVC prototip i signe de la identi- Una relliscada d’aquesta
Vendrell venció que donarà estabilitat Anna Serra. El Vendrell tat catalana. mena en un mitjà de comu-
L’Associació de familiars de al projecte presentat i que, a No dubteu gens de la gratitud L’article versava amb el ti- nicació i en el segle XXI, pro-
malalts d’alzheimer i altres més a més, permetrà ampli- incondicional de la nostra Cava, no xampany tular “Spanair, un discurs fessionalment ja no hauria
demències del Vendrell i ar-lo. Amb la vostra partici- Associació que, com a petita Xampany a França, cava a de país”. Més raó i convicció de succeir.
comarca vol agrair molt es- pació heu tornat també una mostra de reconeixement, i Catalunya. En un article pu- en reivindicar productes del Malgrat tot, les errades
pecialment als ciutadans mica d’il·lusió i felicitat als un cop aconseguits els per- blicat al diari El Punt dilluns país. En la fotografia surten es produeixen i s’han de
del Vendrell i de la comarca nostres malalts, ajudant- misos necessaris, intentarà 19 d’abril, i firmat per Xavier Ferran Soriano, president reparar.
sencera del Baix Penedès el los a superar la seva natural que les portes del Centre de Miró, es parlava sobre “El fu- de l’aerolínia, i l’expresi- Sempre que el cava estigui
suport que ens heu donat tendència a la passivitat, dia Anna Serra s’obrin per tur de l’aeroport dent Pasqual Maragall, que present en aquests esdeveni-
votant el nostre projecte de alentint el deteriorament a vosaltres un dia d’aquest del Prat” i es mencionava la acompanyava la delegació. ments, és d’agrair i emmar-
“Teràpia amb gossos ensi- de la seva memòria i millo- any per tal que pugueu valo- paraula “xampany”. En aquest reportatge també car dins l’acollida i bona sin-
nistrats” presentat al pro- rant-ne la mobilitat física, rar personalment els bene- Sr. Miró, no malinterpretem s’observa una instàntania en tonia que aquest producte té
grama TU AJUDES de Caixa en un projecte que ha actuat ficis d’aquesta innovadora la denominació cava, prou la qual les hostesses servei- a l’estranger.
Tarragona. com a dinamitzador de totes teràpia. ens ho fan uns altres. El xen cava als passatgers, Cava Francesc Carafí
Els vostres vots han fet les activitats cognitives que Ramón Brey García cava és art per excel·lència i Freixenet. Sant Sadurní

You might also like