You are on page 1of 5

SMK TELANG USAN

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN PENGGAL 1
GEOGRAFI
KERTAS 2

TINGKATAN 4
MASA: 2 JAM

NAMA:...............................................................

Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian iaitu Bahagian A dan Bahagian B. Jawab semua
soalan.
Arahan: Jawab semua soalan
Soalan 1 hingga Soalan 3 berdasarkan peta di bawah. Kaji peta ini dengan teliti sebelum
menjawab soalan berikutnya.

1

1 Namakan kemuncak tertinggi yang terdapat di dalam peta ______________________________________________ [2 markah] 2 Nyatakan rujukan grid 4 angka bagi a) Masjid :____________________ b) Gunung Raya :____________________ c) Pulau Upeh :____________________ [3 markah] 3 Nyatakan rujukan grid 6 angka bagi a) Jambatan Pekan Maju :____________________ b) Sekolah Kg Balau :____________________ c) Kg Cengal :____________________ d) Stesen Triginometri :____________________ [4 markah] e) Apakah nama tempat yang berkedudukan RG 281575 __________________________________________ [2 markah] 2 .

4 Nyatakan rujukan grid 4 angka bagi a) Kampung Setia :____________________ b) Pekan Berjaya :____________________ c) Tasik Suci :____________________ [3 markah] 5 Nyatakan rujukan grid 6 angka bagi a) Balai Polis :____________________ b) Sekolah :____________________ c) Kilang :____________________ d) Simpang Jalan Pekan Jaya :______________ [4 markah] e) Apakah nama tempat yang berkedudukan RG 255649 __________________________________________ [2 markah] 3 .

Soalan berikut berdasarkan gambar rajah di bawah. namakan lapisan yang dilabelkan: (i) W = ____________________________________________________ (ii) X = _____________________________________________________ (iii) Y = _____________________________________________________ (iv) Z = _____________________________________________________ [4 markah] (b) Kerak bumi terbahagi kepada dua bahagian iaitu: (i) (ii) [2 markah] (c) Huraikan mengenai: (I) Sial _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ (II) Sima _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ [4 markah] 4 . 6 (a) Berdasarkan gambar rajah di atas.

7 (a) Nyatakan apakah maksud batuan [4 Markah] (b) Terangkan jenis-jenis batuan yang terdapat di bumi [6 Markah] (c) Nyatakan proses-proses pembentukan batuan enapan [6 Markah] (d) Senaraikan empat kegunaan batuan dalam kehidupan manusia [4 Markah] 8 (a) Jelaskan kepentingan sistem Litosfera kepada manusia. [10 Markah] (b) Bagaimana lapisan Atmosfera memberi sumbangan kepada manusia. [10 Markah] KERTAS SOALAN TAMAT Soalan disediakan oleh Soalan disemak oleh Soalan disahkan oleh Muhd Afiq Muhd Khairul Hisam Farid Mahbot Ketua Panitia Geografi SMKTU 2016 Guru Geografi SMKTU 2016 Ketua Bidang Kemanusiaan SMKTU 2016 5 .JAWAB SEMUA SOALAN ESEI Sila jawab soalan esei di dalam kertas kajang.