You are on page 1of 1

AN V-25: Anugghita sutta Page 1 of 1

Home ---\\ Tipitaka ---\\ Sutta pitaka ---\\ Anguttara nikaya ---\\ Kontekst ove sutte

Anguttara nikaya V.27

Samadhi sutta
(Nemerljiva) koncentracija
Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme

"Mudar i sabran, treba da razvijaš nemerljivu koncentraciju [tj. koncentraciju zasnovanu na


nemerljivoj ljubavi za sebe i druge, saosećanju sa patnjama drugih, radosti zbog sreće drugih ili
nepomućenom spokojstvu]. Kada neko, mudar i sabran, razvije nemerljivu koncentraciju, u
njemu se javlja pet uvida. Kojih pet?

U njemu se javlja uvid: 'Ova koncentracija je blaženstvo sada i doneće kao rezultat blaženstvu u
budućnosti.'

U njemu se javlja uvid: 'Ova koncentracija je plemenita i nema nikakve veze sa porivima tela.'

U njemu se javlja uvid: 'Ova koncentracija je nedostižna za proste ljude.'

U njemu se javlja uvid: 'Ova koncentracija je mirna, izvrsna, donosi vedrinu, jedinstvo, ne stvara
se veštački, prisilnim ograničavanjem.'

U njemu se javlja uvid: 'U ovu koncentraciju ulazim svesno i svesno iz nje izlazim.'

Mudar i sabran, treba da razvijaš nemerljivu koncentraciju. Kada neko, mudar i sabran, razvije
nemerljivu koncentraciju, u njemu se javlja tih pet uvida."

Rev. 4/12/2006

www.geocities.com/budizam/canon/anguttara/an5-27.html

file://D:\new%20site\SAJT\canon\anguttara\an5-27.html 4/14/2007