You are on page 1of 2

San Rafael National High School

Tigaon, Camarines Sur
2nd Semester, AY 2015-2016
SEMI- DETAILED LESSON PLAN
Subject: Araling Panlipunan
M. Ortinero
Grade/ Year Level: Grade 9
Date: February 9, 2016
Time Frame: 1 hour
I.

A.
B.
C.
D.
II.

Prepared. By: Bernard
Prog/Yr/Sec: BSED 4B
Specialization: Social Studies
Rating:

Layunin:
Matapos mapag-aralan ang leksiyon inaasahang maisasagawa ang
mga sumusunod
1. Nailalahad ang pagbabagong panlipunan politikal, kultural sa
mga naging kolonya sa Africa
2. Maiuugnay ang Rebolusyong Pangkaisipan sa pag-unlad ng
nasyonalismo sa mga bansang sakop.
3. Maipahayag ang sariling pagpapahalaga sa diwa ng
nasyonalismo sa iba’t ibang bahagi ng daigdig.
4. Nilalaman:
Paksa: Mga Salik ng Nasyonalismo at Nasyonalismo sa Africa
Sangguniang Aklat: Araling Panlipunan: Kasaysayan ng Daigdig pp.416420
Kagamitan: Visual aids, , Mapa, Video
Konsepto: Ang Napoleonic War ay nagdulot ng pagbabago sa lipunan
sa Europe
Pamamaraan:
A. Panimulang Gawain
1. Panalangin
2. Pagbati sa guro
3. Pagtatala ng Liban
B. Pagganyak
1. Talakayin ang mga Pagkakaiba ng lahi sa Latin America.
2. Ipaliwanag kung ano ang mga sagabal sa nasyonalismo
3. Ipaliwanag kung paano lumaya ang Latin America bilang isang
kolonya
4. Tukuyin ang mga salik kung paano natalo ni Bolivar ang mga
Espanyol
5. Talakayin ang mga Nasyonalismo sa Africa
6. Gabayan ang mag-aaral sa pagsasagawa ng Role Playing
C. Gawaing Mag-aaral
1. Bumuo ng apat na Grupo upang ipakita kung paano ipapakita
ang pagiging makabayang Pilipino
2. Itala ang mga esensyal na pangyayaring nagtulak sa Latin
America sa Nasyonalismo
3. Sagutan ang ibinigay na pagsusuliy
Ebalwasyon
S_______B______ 1. Siya ang tinaguriang ‘Tagapagpalaya ng Timog
Amerika’.
C_______________2. Tawag sa mga ipinanganak sa Bagong Daigdig na
may lahing Europeo.

Siya ang manananggol na nagsulat ng Deklarasyon ng Kalayaan ng Amerika B______________ 7. N____________ 10. Tumutukoy sa digmaang ipinangalan sa isang heneral na Pranses naglalayong magpakilala ng kaisipang rebolusyunaryo sa kabuuan ng Europa. karangalan at karapatan. T______J_______ 6.Humalili kay Vladimir Lenin bilang pinuno ng USSR sa kaniyang kamatayan. Masidhing damdamin na nagtutulak sa isang taong ipaglaban ang kaniyang kalayaan. Sila ang naging lihim na taga-suporta ng mga rebeldeng Amerikano laban sa mga British. M______R_______ 5. Ang kulungang ito ay sumisimbolo sa kapangyarihang monarkal ng Pransya. Siya ang pinakamabisa at aktibong miyembro ng Committee of Public Safety na nagtanggol laban sa mga nagtatangkang buwagin ito. P______________ 9. J_____S________ 8. L_______________ 4. Haring iniluklok sa Pransya matapos magapi ang puwersa ni Napoleon Bonaparte.N_______________ 3. Inihanda ni: Bernard M.. Ortinero .