You are on page 1of 21

REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ

2015

TITLUL I - DISPOZIȚII GENERALE
Art. 1 – Prezentul regulament este întocmit în conformitate cu prevederile legale în
domeniu (Codul Muncii cu modificările ulterioare, Statutul societăţii, Contractul colectiv
de muncă şi alte prevederi legale în domeniul dreptului muncii).
Art. 2 –(1) Regulamentul se aplică tuturor angajaţilor societăţii conform Codului muncii.
(2) Regulamentul se aplică şi acelor persoane care aparţin altor unităţi dar care
execută permanent sau temporar lucrări pe teritoriul unităţii.
(3) Regulamentul se aplică şi în filialele sau sucursalele societăţii.
Art. 3 – Conform Codului muncii fiecare angajat trebuie să respecte prevederile
prezentului regulament de ordine interioară.

TITLUL II – DREPTURILE SI OBLIGAŢIILE ANGAJATORULUI

ŞI A

SALARIAŢILOR
Cap. I Drepturile şi obligaţiile angajatorului
Art. 4 – Conducerea oprerativă pentru întelesul prezentului regulament este asigurată de
directorul general, directorii de specialitate, şefii de secţie şi ateliere, şefii
compartimentelor funcţionale şi şefii formaţiilor de lucru.
Art. 5 – Directorul general al societăţii răspunde pentru organizarea eficienta a întregii
activităţi, integritatea capitalului social, gospodărirea judicioasă a fondurilor materiale şi
băneşti, asigurarea respectării riguroase a disciplinei muncii.

1

Art. 6 – Conducerea operativă are următoarele obligaţii stabilite prin prezentul
regulament:
(1) Organizarea activităţii de producţie prin stabilirea unei structuri organizatorice
raţionale care să precizeze atribuţiile şi răspunderile fiecărui salariat.
(2) Respectarea modului de elaborare, aplicare

şi modificare a normelor de

muncă în condiţiile stabilite de contractul colectiv de muncă aplicabil la nivel de
societate.
(3) În cazul în care normele de muncă nu mai corespund condiţiilor tehnice în
care au fost adoptate sau nu asigură un grad complet de ocupare a timpului normal de
muncă acestea vor fi supuse examinării.
(4) Să asigure încadrarea personalului necesar, să asigure organizarea calificării şi
perfecţionării personalului prin cursuri de pregătire profesională organizată de societate
precum şi de alte societăţi specializate în domeniul formării profesionale.
(5) Să asigure luarea măsurilor pentru protecţia muncii, prevenirea şi stingerea
incendiilor cu aparatura şi materialele necesare în acest scop.
(6) Răspunde de organizarea activităţii de asigurare a salariaţilor privind
prevenirea accidentelor de muncă precum şi a bolilor profesionale.
(7) Stabilirea măsurilor sociale necesare pentru prevenirea avariilor, exploziilor,
incendiilor şi a altor accidente precum şi eliminarea fără întârziere a defecţiunilor tehnice
apărute în desfăşurarea procesului de producţie.
(8) Să utilizeze raţional forţa de muncă şi mijloacele fixe, materiile prime
auxiliare, materialele, energia şi combustibilul.
(9) Să controleze sistematic activitatea

personalului din subordine, prezenţa la

locul de muncă, calitatea lucrărilor asigurând un climat de responsabilitate în cadrul
colectivului de care răspund.
(10) Să ia măsuri ca personalul nou încadrat s-au transferat să fie instruit şi
examinat în ceea ce priveşte cunoaşterea regulilor de tehnica securităţii şi protecţiei
muncii, prevenirea şi stingerea incendiilor, solicitând certificat medical de la medicul de
medicina muncii la angajarea salariaţilor nou veniţi.
(11) Să organizeze menţinerea permanentă a ordinii şi curaţeniei în toate
sectoarele de activitate.
2

potrivit legii. prin acţiuni de discriminare. 7 Conducerea operativă are urmatoarele drepturi stabilite prin legislaţia în vigoare: (1) Are dreptul să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariat sub rezerva legalităţii dispoziţiei. femei şi bărbaţi. (17) Să asigure egalitatea de şanse şi de tratamente între angajaţi. Art. în cadrul realţiilor de muncă de orice fel. de ostilitate. asigurând condiţii de igiena şi muncă în conformitate cu prevederile OUG 96/2003. (15) Să asigure confidenţialitatea privind datele personale ale angajaţilor. precum şi să reţină şi să vireze contribuţiile şi impozitele salariale datorate de angajaţi. (4) Poate cere informaţii în legatură cu persoana care solicită angajarea de la foştii să-i angajatori dar numai cu încunoştiinţarea prealabilă a celui în cauză. inclusiv prin introducerea de dispoziţii pentru interzicerea discriminărilor bazate pe criterii de sex. (13) Să plătească toate contribuţiile şi impozitele către bugetul de stat. lăuze sau care alaptează. (16) Să asigure securitatea şi sănătatea în muncă a salariatelor gravide şi/sau mama. (18) Să prevadă sancţiuni disciplinare pentru angajaţii. de umilire sau ofensatoare. (2) Să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzătoare . (14) Să elibereze la cerere toate documentele care să ateste calitatea de angajat al salariatului. (3) Are dreptul de a întocmi referate privind activitatea deficitară a angajaţilor. 3 . contractul colectiv de muncă. care încalcă demnitatea personală a altor angajaţi prin crearea de medii degradante. (6) Să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu. de intimidare. precum şi prezentului regulament de ordine interioară. (5) Are dreptul de a angaja şi de a concedia salariaţii în condiţiile legii.(12) Să acorde salariaţilor toate drepturile ce recurg din lege.

(13) Au obligaţia de a respecta prevederile Contractului Colectiv de Muncă. (9) Să aducă la cunoştiinţa compartimentului Resurse umane toate modificările intervenite în modificarea actelor de identitate. (5) Să aducă la cunoştiinţa conducatorului de muncă orice neregulă. (7) Să nu părăsească locul de muncă fără aprobarea şefului ierarhic. (6) Au obligaţia de a respecta disciplina muncii. (14) Au obligaţia de a respecta normele privind prevenirea şi stingerea incendiilor. defecţiune sau alta situaţie de natură să constituie un pericol de muncă. 4 . (3) Să folosească şi să păstreze conform regulilor stabilite echipamentul de protecţie. (12) Au obligaţia de fidelitate faţă de angajator în executarea atribuţiilor de serviciu. (4) Au obligaţia de a respecta măsurile de securitate şi de sănătate a muncii în unitate. a stării civile precum şi a situaţiei militare. accidentelor atunci când astea se produc.Cap. (10) În caz de îmbolnăvire este obligat să anunţe în prima zi conducerea societăţii în scris. normele de munca. (2) Să execute în tocmai şi la timp sarcinile de serviciu ce le revin şi cele trasate de şeful direct. (11) Au obligaţia de a respecta secretul de serviciu.8 – Salariaţii societaţii au urmatoarele obligaţii: (1) Să respecte programul de lucru. precum şi a prezentului Regulament de Ordine Interioară.II Drepturile şi obligaţiile salariaţilor Art. indicii de calitate stabiliţi folosind integral şi cu maximă eficienţă timpul de lucru. (8) Să ia măsuri imediate de lichidare a avariilor. Contractelor Individuale de Muncă.

Art. -h). deteriorări de utilaje sau poate pune în pericol vieţi omeneşti sau nerealizări de producţie din punct de vedere cantitativ sau calitativ trebuie sa raporteze în scris şefului de la care a primit indicaţiile de acest fel. Art. La protecţie în caz de concediere.11 . -c).9 – Salariaţii au urmatoarele drepturi: -a).Art. -e). Dacă salariatul apreciază ca o dispoziţie primită este necorespunzătoare din punct de vedere tehnic este ilegală sau poate duce la avarii. La salarizare pentru munca depusă. III Relaţiile de serviciu între salariaţii societăţii Art. 5 . La formarea profesională.După executarea dispoziţiilor cel ce le-a primit va raporta efectuarea lor șefului ierarhic direct sau dupa caz celui de la care le-a primit. Raportarea îndeplinirii dispozițiilor trebuie să corespundă realității.Salariaţii au obligaţia să execute întocmai şi la timp dispoziţiile primite. La informare şi consultare. Cap. La securitate şi sănătate în muncă -f). 13 . -b).Transmiterea dispoziţiilor legale de subordonare ierarhică se face prin şefii ierarhici care pot transmite dispoziţii şi direct în cazuri deosebite pentru operativitatea executării unei dispoziţii dacă şeful ierarhic direct nu poate fi găsit imediat. Responsabilitatea dispoziţiei revine emitentului.10 . -g). La demnitate în muncă. La concediu de odihnă anual.(1) Relaţiile de serviciu între salariaţii societăţii sunt relaţii de subordonare şi colaborare între cei aflaţi pe nivele ierarhice egale. Art. La egalitate de şanse şi de tratament . (3) Şefii răspund de egalitatea şi temeinica îndeplinire a dispoziţiilor date precum şi de consecinţele acestor dispoziţii. (2 )Pe linie administrativă fiecare este subordonat unui singur şef ierahic direct. -d).12 . datele să fie exacte.

reclamații. sălile de şedinţă. TITLUL III – REGULI PRIVIND DISCIPLINA MUNCII Cap. b) venirea la lucru în stare de ebrietate sau sub influența unor stupefiante. 14 . holurile. au acces în clădirea administrativă pe baza biletului de intrare eliberat cu aprobarea șefului de compartiment interesat la orele și traseele stabilite.Conform legislației în vigoare se consideră abateri disciplinare următoarele fapte comise de angajații unității: a) absența nemotivată precum și nerespectarea programului de muncă zilnic. cereri.Accesul persoanelor străine care efectueaza reparații. g) practicarea jocurilor de noroc în incinta unității. audiențe. lucrări de întreținere și de reparații clădiri sau instalații se poate face numai pe baza permisului de intrare eliberat pe baza cererii unității respective pentru perioada executării lucrărilor. precum halele industriale. I Abaterile disciplinare și sancțiunile aplicabile Art. sesizari. toaletele. coridoarele. Fumatul este permis în locurile însemnate în afara spaţiilor închise.Persoanele din afara societății care se prezintă pentru angajări. precum și introducerea sau consumarea în incinta unității a băuturilor alcolice și a stupefiantelor. d) extragerea unor bunuri din proprietatea unității fără a fi însoțite de actele corespunzatoare. 16 . lifturile. Art. 6 .Art. c) fumatul în spaţii închise de la locul de muncă (toate spaţiile din imobilele construcţii. spaţiile de depozitare. birourile şi camerele). 15 . sălile de consiliu. La terminarea lucrărilor permisele se restituie emitentului. e) introducerea unor bunuri în incinta unității fără a fi însoțite de actele corespunzătoare f) introducerea în unitate a unor materiale care ar putea provoca incendii sau explozii.

b) suspendarea contractului individual de muncă pentru o perioadă ce nu poate depași 10 zile lucrătoare: c) retrogadarea din funcție cu acordarea salariului corespunzător funcției în care s-a dispus retrogradarea. Art.h) încălcarea cu vinovație a obligațiilor de muncă a normelor de comportare în societate. j) încălcarea demnității personale a altor angajați prin crearea de medii degradante. de intimidare. (2) În cazul în care pagubele rezultate au fost urmare a unei situaţii de forţă majoră. pentru o durata ce nu poate fi mai mare de 60 de zile. (3) Faptele cauzatoare de pagube precum şi pagubele materiale vor fi evaluate de o comisie formată la nivel de unitate. de umilire sau ofensatoare. k) neândeplinirea sarcinilor de serviciu conform fișei postului de către salariat Art. 19 (1) Salariaţii răspund patrimonial pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina lor şi în legătură cu sarcinile de serviciu formulate în fişele de post.Sancțiunile cu caracter disciplinar ce pot fi aplicate salariaților în cazul unor abateri disciplinare sunt prevăzute de Codul Muncii în art. 18 .Sancțiunile disciplinare sunt: a) avertismentul scris. 248. e) desfacerea disciplinară a contractului de muncă. Art. i) distrugerea de bunuri care sunt în proprietatea societății. Art. a unor alte cauze neprevăzute care nu puteau fi înlăturate sau se încadrează în riscul normal al serviciului. 17 . Conducerea societăţii dispune modul de recuperare a pagubelor conform constatarilor 7 . de ostilitate. d) reducerea salarului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5-10%. comisia formată în acest scop întocmeşte notă de constatare şi evaluează a pagubele produse. salariatul nu va răspunde pentru acestea. 20 (1) În situaţia în care se constată că salariatul societăţii a provocat pagube din vina lui şi în legătură cu atribuţiile sale de serviciu.

Art. Art. (4) În cazul în care acoperirea prejudiciului prin reţineri lunare din salariu nu se poate face într-un termen de max. angajatorul poate recurge la recuperarea acestora pe cale judecătorească. 8 . 2 alin. 21 (1) Când paguba a fost produsă de mai mulţi salariaţi . (3) În cazul în care contravaloarea pagubei va fi mai mare decât suma menţionată în Art. (2) Contravaloarea pagubei recuperate în baza răspunderii civile contractuale nu poate fi mai mare decât 5 salarii minime brute pe economie. Termenul de recuperare a pagubelor nu poate fi mai mic decât 30 de zile de la comunicarea notei de constatare. a fost înfiinţată la nivel de societate cu respectarea prevederilor legale în domeniu. reţinerile se vor face de către angajatorul care îl va încadra pe baza titlului executoriu transmis de către angajatorul păgubit. 2. 22 (1) Comisia de analiză cu privire la evaluarea pagubelor materiale produse angajatorului din vina salariaţilor în legătură cu sarcinile de serviciu formulate în fişele de post. dar nu poate depăşi 1/3 din salariul net lunar. (2) Suma stabilită pentru acoperirea pagubelor se va reţine lunar din salariul angajatului. (3) În cazul în care contractul individual de muncă încetează înainte ca salariatul să îl fi despăgubit pe angajator. Dacă salariatul nu se încadrează la un alt angajator atunci acoperirea pagubei se va face prin urmărirea bunurilor sale în condiţiile Codului de procedură civilă. 3 ani de la data la care s-a efectuat prima rată de reţineri. cuantumul răspunderii fiecăruia va fi stabilit de comisie în raport cu măsura în care a contribuit la producerea ei. fără a putea depăşi împreună cu celelalte reţineri pe care le-ar avea cel în cauză jumătate din salariul net lunar. angajatorul se va adresa executorului judecătoresc în condiţiile Codului de procedură civilă.comisiei.

Cap. 25. (3) Decizia de sancționare poate fi contestată de salariat la instanțele judecătorești competente în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării. Art.În cursul cercetării prealabile salariatul are dreptul să formuleze și să susțină toate apărările în favoarea sa. 28 .(2) Comisia sus numită este formată din 3 membrii. (2) Decizia se predă personal salariatului cu semnătura de primire. ori înlăturării risipei de orice fel directorul general poate propune sancțiuni corespunzătoare pentru săvârșirea de abateri disciplinare de către salariații societății. comisia de analiză are ca atribuţii: Cercetarea prealabilă Evaluarea cuantumului pagubelor produse Întocmirea proceselor verbale de cercetare precum şi raportului final de cerecetare. (2) Sub aspectul nulității absolute în decizie se cuprind în mod obligatoriu prevederile art. 26 . 2 din Codul Muncii. (3) În activitatea sa.În scopul întăririi ordinii și disciplinei la locul de muncă.(1) Sancțiunile disciplinare se aplică și se dispun de către directorul general prin decizie scrisă în termen de 30 de zile calendaristice de la data luării la cunoștiință de săvârșirea abaterilor disciplinare. Art. Art.Angajatorul stabilește sancțiunea aplicabilă în raport cu gravitatea abaterii disciplinare săvârșite de angajat conform art.27. și va fi comunicată celor interesați prin grija departamentului resurse umane. 266 din Codul Muncii.(1) Decizia de sancționare se comunică salariatului în termen de cel mult 5 zile calendaristice de la data emiterii și produce efecte de la data comunicării.Sancționarea angajatului nu poate fi dispusă mai înainte de efectuarea unei cercetări prealabile efectuată de o persoană împuternicită prin decizia dată de angajator. Art. 23 . 24 . eliminării sustragerii de orice fel. 9 . specialişti în domenii ce ţin de procesul de producţie. aceştia sunt angajaţii socităţii. în caz de refuzare cu scrisoare recomandată la domiciliul sau reședința comunicată de salariat. Art. II Reguli referitoare la procedura disciplinară Art.268 alin.

(2) Când munca se efectuează suplimentar durata timpului de muncă va putea fi prelungită cu respectarea reglementărilor legale. Art. Art.Art.Evidența timpului de lucru se justifică pentru angajaţi prin pontaj.35.(1) În societatea ns. 32 . repausul săptămânal va fi acordat în alte zile stabilite de conducerea societății.(1) Pentru învoirile de la o zi la 3 zile se face cu cerere scrisă care trebuie să poarte avizul conducatorului locului de munca și al directorului general. Art. 33 - Mamele încadrate primesc pauză pentru alăptarea copiilor durata pauzei incluzându-se în timpul normal de lucru. 31. Cap. 34 . 30 . Art. durata normală a timpului de lucru este de 8 ore pe zi respectiv de 40 de ore pe săptămână. plecarea salariatului înainte de primirea aprobării fiind considerată absență nemotivată și se tratează ca atare.Repausul săptămânal se acordă în 2 zile consecutive de regulă sâmbăta și duminica. 10 .Învoirea salariaților este permisă numai pentru situații deosebite ivite în viața acestuia cu condiția înlocuirii cu persoane corespunzătoare pentru executarea sarcinilor de serviciu. în cazul în care repausul în zilele respective ar compromite desfășurarea normală a activității.(1) Orele suplimentare se efectuează numai în condițiile stabilite în Contractul Colectiv de Muncă și Codul Muncii. Art. 29 -Respectarea ordinii și disciplinei de către întregul personal se verifică prin: a) controlul efectuat de fiecare șef ierarhic asupra subalternilor având caracter permanent și sistematic b) controlul efectuat de directorul general al societății sau delegatul acestuia care se desfășoară periodic și cuprinde mai multe domenii de activitate. (2) Efectuarea învoirii este permisă numai după obținerea aprobării. 36 . III Organizarea timpului de lucru Art. Art.

Art.Activitățile specifice unității sunt cele de frezare. strunjire. 44 . IGIENA ȘI SECURITATEA ÎN MUNCĂ ÎN CADRUL UNITĂȚII Art. Art. 37. în parte în intervalele stabilite de lege..(1) Unitatea este dotată cu puncte sanitare necesare pentru desfășurarea normală a activității în unitate.REGULILE PRIVIND PROTECȚIA.(1) În cazul în care echipamentul se degradează în schimbul acestuia se acordă un nou echipament. 41 - Conducerea societății pentru protecția salariaților asigură echipamente individuale de protecție. 39 .(1) Conform legislației în vigoare în cadrul societății este numit un responsabil privind protecția muncii. prezentul regulament de ordine interioară.TITLUL IV . Art. 40 . sudare şi alte activităţi mecanice. un rol important îl au și salariații. (2) Degradarea sau pierderea echipamentului din vina salariatului atrage după sine răspunderea acestuia pentru prejudiciul cauzat. (2) Salariații sunt obligați să respecte toate normativele de protecția muncii. electrotehnicii şi proiectare. precum și activități care se desfășoară în domeniul electronicii.Pentru toate activitățile specifice se țin pregătiri din cărți specializate. 42 . Art. cărți care sunt în concordanță cu legea 319/2006 privind protecția muncii. Art. lăcătușerie. (2) Responsabilul desemnat privind protecția muncii ține instrucții de protecția muncii pentru fiecare meserie. Art. Contractul colectiv de muncă încheiat la nivelul societății. 43 .În unitate se acordă alimentație de protecție acelor salariați care își desfășoară activitatea în condiții de o periculozitate sporită. Art.(1) Pentru ca desfășurarea activităților din cadrul unității să se desfășoare în deplină siguranță pe lângă rolul conducerii unității. (2) În unitate se acordă materialele igienico-sanitare necesare. 38 . 11 .

46 . Art. prin puncte sanitare. 18 din OUG nr. 45 .53 Societatea pune la dispoziţia salariatelor care alăptează spaţiu igienizat corespunzător.Responsabilul privind preântâmpinarea incendiilor are obligația de a ține o evidență strictă privind materialele folosite pentru prevenirea și pentru stoparea evenimentelor de acest fel. 52 În cazul în care salariatele gravide.Conducerea societății răspunde pentru asigurarea condițiilor de acordare de prim ajutor în cazul producerii de accidente precum și pentru crearea condițiilor de preântâmpinare a incendiilor. lăuze sau care alăptează.55 Societatea se obligată să respecte prevederile OUG nr. Art. 50 Conform art. Art.54 Mamele încadrate primesc pauză pentru alăptarea copiilor durata pauzei incluzându-se în timpul normal de lucru. condiţii de igienă prin asigurarea de spaţii curate. Art. Art.Art. 48 . Art. 49.La nivelul unității există medic de medicina muncii. 51 Salariatele gravide. Art. Art. 12 . lăuzele şi mamele care alăptează sunt protejate prin respectarea normelor de protecţia muncii. 47 .utilajelor și substanțelor folosite în procesul muncii. 96/2003 societatea asigură salariatelor gravide şi/sau mame. lăuzele şi mamele care alăptează au în cercul de atribuţiuni şi sarcini care implică folosirea unor substanţe dăunătoare acestea sunt protejate primind alte sarcini de lucru. prin asigurarea de materiale igienico sanitare necesare pentru acestă categorie de angajate. Art. Art.Printr-un program stabilit de medicul de medicina muncii salariații sunt supuși unor teste periodice privind câțiva factori importanți în desfășurarea în condiții normale a procesului de muncă.Responsabilii desemnați verifică în permanență starea materialelor. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă.

În cazul în care răspunsul șefului ierahic superior nu îndestulează cererea angajatului. femei şi bărbaţi. (2) Cererile și reclamațiile trebuie semnate și datate de persoana care le înaintează.57.După ce șeful ierarhic analizează cererea sau reclamația. Art. 59. pentru a ține o evidență clară și transparentă. Art. Art.TITLUL V PROCEDURA DE SOLUȚIONARE A CERERILOR SAU RECLAMAȚIILOR INDIVIDUALE ALE SALARIAȚILOR Art.(1) Punctul de legatură dintre salariați și conducerea societății o reprezintă reprezentantul salariaților.Cererile sau reclamațiile vor fi înregistrate într-un registru. 56. acesta poate depune o nouă cerere dar aceasta va fi adresată conducătorului unității. Art.(1) Dacă cererea este analizată de conducătorul societății atunci într-un termen de 10 zile lucrătoare va da un răspuns privind reclamația sau cererea. 63 Societatea asigură egalitatea de şanse şi de tratament între angajaţi. 60 . 7 din Legea nr. 61 . Art.Reprezentantul salariaților reprezintă salariații în situațiile privind negocierea contractului colectiv de muncă sau în elaborarea regulamentului de ordine interioară. hotărește dacă poate da un răspuns sau dacă cererea trebuie analizată și de conducerea societății. (2) Reprezentantul salariaților este ales prin vot secret de către angajați. Art. Art. 58 . (2) În cazul în care șeful ierarhic superior poate să soluționeze cererea sau reclamația va da un răspuns în termen de 5 zile lucrătoare. 202/2002 cu privire la: 13 . TITLUL VI REGULI NEDISCRIMINĂRII ŞI PRIVIND AL RESPECTAREA ÎNLATURARII ORICAREI PRINCIPIULUI FORME DE ÎNCALCARE A DEMNITĂŢII Art. 62 .(1)Cererile sau reclamațiile individuale se înaintează șefului ierarhic.64 Sunt respectate prevederile art.

calificare. precum şi la sistemele publice şi private de securitate socială.65 Societatea se obligă să respecte prevederile Legii nr. specializare şi recalificare profesională. crt Obiectiv Definiție 14 Acțiuni . 66 Obiectivele de performanță sunt urmatoarele : Nr. - informare şi consiliere profesională. conform prevederilor legislaţiei în vigoare. - prestaţii şi servicii sociale. - beneficii. - venituri egale pentru muncă de valoare egalã. programe de iniţiere. - promovare la orice nivel ierarhic şi profesional. acordate în conformitate cu legislaţia în vigoare. 202/2002 cu privire la egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi.angajare în toate posturile sau locurile de muncă vacante şi la toate nivelurile - ierarhiei profesionale. perfecţionare. TITLUL VII OBIECTIVELE DE PERFORMANȚĂ ȘI DESCRIEREA LOR Art. - organizaţii patronale. Art. - condiţii de muncă ce respectă normele de sănătate şi securitate în muncă. sindicale şi organisme profesionale. altele decât cele de natură salarială. precum şi la beneficiile acordate de acestea.

cât și pentru ceilalți 2. -Monitorizează stadiu de progres al proiectelor versus termenele limită 15 . prin controlarea sau sa monitorizarea datelor. mai termenele limită. Preocuparea pentru ordine Întreprinde acțiuni personale . mai ieftin. angajându-se îndeplinirea unor în întrece performanțele obiective celorlalți .lucrează pentru a îmbunătățirea performanțelor depași standardele.1.dezvoltă căi mai provocatoare bune și mai eficiente pentru a îmbunătăți performanța și -stabilește acționează pentru a atinge obiective provocatoare dar reali atât pentru el.Verifică de și calitate exactitatea pentru a asigura exactitatea și ori două calitatea muncii proprii și a informației din munca altora. sau a eficient. Orientarea spre succes Acționează pentru . a sau pentru a realiza o sarcină fi gata înainte de mai bine. și prin -Monitorizează dezvoltarea și menținerea calitatea muncii sistemelor de organizare a celorlalți muncii și informațiilor.

prin adresarea unor întrebari sau folosirea altor metode. Culegerea de informații Adună și folosește informații . pentru bazate pe probleme a sau informții aduna sau a-i oportunități. face evenimente mai mult decât se așteaptă de . Inițiativa Întreprinde acțiuni în mod .Întreprinde acțiuni a independent sau din propria pentru inițiativă. în evidenția vederea oportunitățile înainte evidențierii punctelor critice ca cineva să l-o ceară sau a oportunităților. înainte sau să fie forțat de de a i se cere acest lucru. trecând la ceea ce este evident.Întreprinde acțiuni sau se angajează să rezolve sarcini în plus față de ceea ce se așteaptă de la el 4.Perseverează pentru la postul respectiv a învinge obstacole/ respingerile .3. sau folosește o chestiona pe cei mai serie de tehnici de colectare apropiați de problema sau revizuire a informațiilor respectivă înaintea luării oricărei decizii - cercetează în continuare. pentru a determina care stau factorii la baza situației respective sau care au problema 16 generat .iese din mediul său relevante pentru munca sa.

în mod direct pe alții convinge sau obține făcând sprijinul/cooperarea altora un apel rațional la motiv. .– telefonează sau contactează alte persoane care nu sunt implicate direct respectiva în situație. pentru a afla punctul lor de vedere sau informații relevante 5.încearcă să convingă și metode pentru a influența.folosește date și informații pentru a-și susține 17 poziția . evidențiindu-le pe acelea care n-au fost inițial prezentate sau exprimate corectează rapid și nepărtinitor orice . Impactul și influența Folosește o serie de abordări . indiferent dacă destinate acesta este unul intern sau culege extern să crească operațiilor clienților informații despre nevoile reale ale clientului.problema legată de serviciile oferite clienților 6.Încearca în mod de calitate oferite veni într-un mod pozitiv în concret clienților nevoilor valoarea întâmpinarea clientului. Orientarea către servicii Lucrează pentru a înțelege și a .

Dezvoltă și folosește rețeaua de contacte 8. ceea tot capacitatea de a realiza relații ce este esențial în strânse de prietenie cu ceilalți. celorlalți și le solicită aceasta implică în mod direct ideile și ceilalți angajați 18 și opiniile pentru a-l ajuta la . Capacitatea de a lega Acționează relații interumane în vederea - Depune efort dezvoltării și menținerii unei pentru a stabili un rețele de legături în interiorul contact cu colegii de și în afara organizației.evaluează în mod cu ceilalți. . . de a lucra împreună.adaptează o prezentare sau o discuție la interesele și grijile specifice audienței calculează impactul acțiunii/ cuvintelor sale astfel încât să obțină un efect special asupra celorlalți. de . oameni care ar putea oferi prin legaturi informații sau ar putea susține informale obiectivele asemenea. cu muncă sau cu clienții. realizarea cerințelor care ar putea ajuta la atingerea profesionale obiectivelor. de a face parte din real contribuția echipa. Munca în cooperarea echipă și Intenția de a lucra cooperând .Menține relațiile cu aici intră ceilalți angajați. firmei.anticipează și se pregătește pentru reacția celorlalți 7.

împărțind cu bunavoință informații - vorbește despre colegi/membrii echipei în pozitivi. Încrederea în sine Are o încredere puternică dar . Gândirea analitică Folosește o abordare . și are încrezătoare atitudine . identifica modele identifică modelul cauză-efect cauză-efect și analizează folosind cadre problemele . pentru a pentru a identifica problemele relațiile între o serie descompune complexe sau procesele.analizează situațiile metodică. găsi o soluție cât apropiată. pentru a problemă/situație. în de părți. și mai dezvoltă planuri de anticipare - a obstacolelor evaluează.propriile planuri și decizii - menține oamenii informați și cu datele la zi.caută/ abordează cu realistă în propriile planuri. pas cu pas.identifică multiple și tehnici relații într-o variate existente deja. sau pentru a părțile lor componente. 19 acțiuni. folosind tehnici variate. - dezavantajele alternativelor 10. termeni respectând contribuția celorlalți 9. o decizii.

Art. sau în punctul de vedere legat de o situație sau o problemă - acțiunile sprijină sale sau îndreptățesc pretențiile încredere în sine TITLUL VIII DISPOZIȚII FINALE Art.(1) Prevederile prezentului regulament de ordine interioară au o valabilitate nedeterminată. 67 .abilitatea de a îndeplini sarcini de "pot face". 68 . 69. Art.(1) Regulamentul de ordine interioară se aduce la cunoștiința întregului personal din societate prin prelucrare și afișare la locurile de muncă pentru însușirea și respectarea ei. noi dificile.exprimă încrederea și insucceselor în abilitățile/ înterpretările proprii. și responsabilități învață să facă față în mod adiționale constructiv situațiilor dificile . 20 de . nu va șovăi în fața provocări sau unor opoziții puternice. (2) Personalului nou încadrat i se aduce la cunoștiință de către Compartimentul de protecția muncii odată cu instructajul introductiv general de protecția muncii sub semnătură.Cu preluarea și afișarea prezentului ROI se însărcinează șefii sectoarelor de muncă.

70 . Art.(2) În cazul în care legislația în domeniu se schimbă prezentul regulament va fi adaptat noilor prevederi. Conducerea societății 21 .Prezentul regulament își produce efectele de la data facerii ei cunoscută la nivel de societate.