You are on page 1of 5

KEM ENTERIAN KESIHATAN MATAYSIA

I

-=-

,--

ri

BAHAGIAN AKAUN

ARAS 5, BLOK E7, KOMPTEKS E PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN 52590 WP PUTRAJAYA

MS ISO/EC LTO2LI1OOG

QS 02121999 CB 01 CERTIFIED TO ISO 9OOl32OO8

Telefon

CERT-NO. r AR4883 : 03-88833252

Faks

: O3-88a9lO3O

Laman Web r http:,//account.moh.gov.my

EDARAN SEPERTI DI LAMP!RAN

Y. Bhg. Datuk/Dato'/Datin/Tuan/Puan

Ruj. Kami

: KKM. BtuSPW1 00/1 -201 4 (02)

.

Tarikh

, Mac 2014

SURAT EDARAN BAHAGIAN AKAUN BIL 2 TAHUN 2014

BANTUAN UPAH JAHIT PAKAIAN SERAGAM

 • 1. TUJUAN Surat ini adalah bertujuan untuk memaklumkan kepada Pusat Tanggungjawab (PTJ) tentang Pekeliling Perkhidmatan Bil. 1 Tahun 2014 mengenai Bantuan Upah Jahit

Pakaian Seragam Bagi Penjawat Awam Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM)

yang berkuatkuasa 1 April 2014 dan menambahbaik serta mengemaskini Surat

Edaran Bahagian Akaun Bil. 5 Tahun 2013 mengenai garis panduan tatacara

tuntutan bayaran balik yang disokong dengan resit.

 • 2. LATAR BELAKANG Peraturan berkaitan kemudahan Pakaian Seragam adalah diperuntukkan di bawah Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 7 Tahun 1990 dan Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 5 Tahun 1995 yang menetapkan pegawai yang layak dibekalkan dengan tiga (3) pasang pakaian seragam setahun. Dari segi kaedah pembekalan pakaian seragam, terdapat

tiga (3) kaedah

sebagaimana diperuntukkan di bawah perenggan 5, Pekeliling Perbendaharaan

Bilangan 6 Tahun 2011 iaitu:

 • 3.1. Jabatan mengurus pakaian seragam yang siap jahit dari kain berkualiti mengikut prosedur yang berkuat kuasa; atau

 • 3.2. Jabatan mengurus pembekalan kain berkualiti dan perolehan perkhidmatan

jahitan diuruskan oleh Kementerian/Jabatan secara berasingan mengikut

prosedur perolehan yang berkuat kuasa; atau

 • 3.3. Jabatan mendapatkan kain berkualiti mengikut prosedur perolehan yang berkuat kuasa dan mengagihkan kepada pegawai supaya pegawai menguruskan sendiri jahitan pakaian berkenaan dan seterusnya pegawai akan membuat tuntutan bayaran balik upah jahit yang disokong dengan resit.

Bagi perenggan 3.3 mengenai tuntutan bayaran balik upah jahit yang disokong

dengan resit, Kerajaan bersetuju supaya tuntutan bayaran balik ini digantikan

dengan Bantuan Upah Jahit (BUJ).

 • 4. KEMUDAHAN BEKALAN PAKAIAN SERAGAM Kementerian telah menetapkan supaya penjawat awam di KKM yang dikehendaki berpakaian seragam dan dibekalkan kain pakaian seragam,

layak menuntut bayaran

balik upah jahit atas kadar tidak melebihi kadar-kadar maksimum yang telah

diluluskan seperti berikut:

Bit

Jenis Pakaian

Kadar

 

Maksimum

 • 1. Sehelai Baju Lengan Panianq/Pendek

RMlOO

 • 2. Sehelai Seluar Panianq

RM130

3.

Sepasang Baiu Kuruno Wanita

RM120

 • 4. Overall

RM150

 • 5. Overcoat

RMlOO

 • 5. PENERANGAN KEPADA PENJAWAT AWAM YANG LAYAK Bagi memastikan kaedah tuntutan bayaran balik upah jahit difahami dan dipatuhi,

sesi penerangan perlulah diberi kepada mereka atau setidak{idaknya edaran

kepada anggota yang terlibat. Sesi penerangan hendaklah diberikan oleh Ketua Jabatan/Bahagian/pegawai yang menguruskan bayaran di Jabatan/Bahagian

masing-masing. Diantara maklumat yang perlu disampaikan adalah seperti berikut:

 • (a) Pegawai yang dikehendaki berpakaian seragam;

 • (b) Pegawai yang layak menerima BUJ seperti perenggan 3.3;

 • (c) Kelayakan dan kadar maksimum BUJ yang boleh dituntut oleh pegawai yang layak; dan

 • (d) Tanggungjawab pegawai untuk menyempurnakan pengesahan di ruang 'Pengesahan Pegawai' di format Lampiran A sebagal pembuktian pakaian seragam baru telah siap dijahit

 • 6. TANGGUNGJAWAB KETUA JABATAN

Ketua Jabatan bertanggungjawab:

 • (a) Mengenal pasti pegawai yang terlibat dan layak untuk diberi BUJ;

 • (b) Memastikan bekalan kain dibuat pada tempoh yang munasabah supaya pakaian

seragam dapat disiapkan;

(c) Mendapatkan butir-butir maklumat seperti di format Lampiran A Senarai Pegawai Yang Layak Menerima BUJ dan menyediakan lampiran tersebut

didalam dua (2) salinan;

 • (d) Mengesahkan kedua-dua lampiran tersebut dan mengemukakan format Lampiran A (asal) ke PTJ untuk tujuan penyediaan baucar bayaran;

 • (e) Memastikan Pegawai yang telah dibekalkan kain menandatangani ruang 'Pengesahan Pegawai' di format Lampiran A (salinan pendua) sebagai pembuktian pakaian seragam baru telah siap dijahit; dan

 • (f) Menyimpan format Lampiran A (salinan pendua) sebagai rekod.

 • 7. TANGGUNGJAWABPUSATTANGGUNGJAWAB

PTJ bertanggungjawab dalam memastikan:

 • (a) Senarai Pegawai Yang Layak Menerima BUJ telah disediakan dan disahkan oleh Ketua Jabatan dengan mengandungi butir-butir maklumat seperti di format Lampiran A;

 • (b) BUJ dibayar dalam tempoh dua (2) bulan kain dibekalkan kepada pegawai;

 • (c) BUJ disempurnakan dalam tahun kewangan semasa;

 • (d) Baki peruntukan dalam tahun kewangan semasa adalah mencukupi; dan

 • (e) Bagi pembayaran BUJ yang tidak dapat dibuat dalam tahun semasa, peraturan kewangan yang berkuat kuasa hendaklah dipatuhi.

 • 8. PEMAKAIAN Garis Panduan ini hanya terpakai kepada Jabatan/PTJ di bawah KKM yang menerima pakai Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil 1 Tahun 2014 Bantuan Upah

Jahit.

..

BERKHIDMAT

UNTUK NEGARA"

,,1

,

-,,/9a-.(S-,^--*.-.4^/\-n\d

A.)

-IBATASUBRAMANIAM

Ketua Akauntan

Kementerian Kesihatan Malaysia

s.k.: TKSU(K) SUB Bahagian Kewangan SUB Bahagian Sumber Manusia

PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN l TAHUN 2014

CARTA ALIRAN KERJA

Ketua Jabatan mengenal pasti pegawai yang terlibat dan layak untuk diberi BUJ

seperti perenggan 3.3 dan mewujudkan email Jabatan (Ketua pentadbir/

Penyelia) untuk e maklum dan memantau bayaran BUJ telah dibuat

Ketua Jabatan membekalkan kain kepada pegawai yang layak

Ketua Jabatan mendapatkan butir-butir maklumat seperti di format Lampiran

A Senarai Pegawai Yang Layak Menerima BUJ dan menyediakan lampiran

tersebut didalam dua (2) salinan

Ketua Jabatan mengesahkan kedua-dua lampiran tersebut dan mengemukakan

format Lampiran A (asal) ke PTJ untuk tujuan penyediaan baucar bayaran.

Catatkan emailJabatan (Ketua Pentadbir/ Penyelia) untuk tujuan e maklum

PTJ menyemak dan memastikan maklumat diformat Lampiran A lengkap

PTJ membuat bayaran BUJ dalam tempoh dua (2) bulan kain dibekalkan kepada pegawai dan memberi pemakluman bayaran tersebut kepada Ketua Jabatan (Ketua Pentadbir/Penyelia) melalui emaklum

Ketua Jabatan menyemak maklumat dari emaklum (bukti bayaran telah dibuat)

dan memastikan pegawai berkenaan menandatangani ruang "pengesahan

Pegawai" di Lampiran A (salinan pendua) sebagai pembuktian pakaian seragam baru telah siap dijahit

Ketua Jabatan menyimpan Lampiran A (salinan pendua) sebagai rekod

I J r?

;o4d*

.. @" o-

=

bi

=,

Of

€^

ol

fi-

cra

o

iD

f

ooJ

6d oo

oo

:3

01,

6'tr

5o oz,

=> dB

oi-

cz

=-

-m

-sD

CE

g; ?T .-z

g

oZoo z*zz

g,BSd

ooq frD g=

6l;

e.

6-

ozoo z?zz

'o-f

6)rt<:or

o=!

E']

ogq

fo

c)a

e.il

-'f

z-zz

oZoo

'o-5

ort<:.o

o=E Jo

=:

ogQ E'f

5o

o;

J.o

-f

z-zz

.s'-3 g;'

oZooJ

I

E'f ogq 5O

oB

g.o

-f

zizz

.5'-3

o:oo

0qs'

ogQ C'f 5O

oB

e. di

-f

E E

;eB d *

E'3J=j

-[E E

=

={rBa

Eo-x

oc-o-

OOO)9=

s .',m 3

i+s dil

.*=:r

;

Bfi

X:t<orlO)

g

!?Jo)Al-

='6=tL

li

h

Ji6

I;

1o33 li

xZ

+-JF'

!

l(D

='iJlO)

Eilfl"t' OJOrt =*lE

X^\

o)=-

6'

0r

c

loJ

=J

(D=.L qFn

*+

I

Jdd

aCO)

o='c

dil

J)

L

3

n

@

n

o

f

o

,q

o {

o

an

z

a

!

1ll

o

E

z D

6)

3

o

f

@

C

7

-J

z

m(

4

3

@

z

).1

z

C

.o

+

+

=

-o

(D

5

,q

(D

o

o

!

o

,q

o

E

o

@

o 7

z

o

@

C

T' T'

H

=

N

o

F

!-

E

z