You are on page 1of 21

Soroh-Soroh Kruna

Dumun titiang sampun polih ngamosting indik kruna wilangan lan soroh-sorohnyane. Ring Basa
Bali wenten makudang-kudang soroh kruna. Minab yen wenten sameton sane madue arsa jagi
ngawacen indik kruna wilangan, driki linkne ring artikel Kruna Wilangan. Inggih ne mangkin
lanturang titiang malih indik soroh-soroh kruna. Wangun kruna ring Basa Baline wenten petang
soroh makadi :
1.

Kruna Lingga (kata dasar)

Wenten lelima pepalihannyane inggih punika :
o

Kruna lingga akecap utawi awanda (satu suku kata)

upami : yeh, don, pis, tas, miwah sane lianan.
o

Kruna lingga kalih kecap utawi kalih wanda (dua suku kata)

Upami : durus, padem, putih, suci, msl.
o

Kruna lingga tigang wanda

Upami : sagara, sepatu, padanda, sengkala, msl.
o

Kruna lingga petang wanda

Upami : kalimayah, katibangbung, liligundi, msl.
o

Kruna lingga limang wanda

Upami : katiwawalan, tambulilingan, katimumulan, msl.
2.

Kruna Tiron

Kruna Tiron inggih punika kruna lingga sane sampun polih wewehan makadi, pangater (awalan,
seselan (sisipan), lan/utawi pangiring (akhiran). Sajeroning kruna tiron jagi kapanggihin wangun
anusuara miwan sandi suara. Wangun kruna tiron :
o

Kruna lingga saha pangater upami : madaging, kaambil, subhakti, msl.

o

Kruna lingga saha pangiring upami : bantangin, matahan, rasanin, msl.

o

Krunalingga saha seselan upami : sinurat, telapak, gerigi, sumahur, msl.

o

Kruna lingga saha pengater miwah seselan

upami : magerigi, magelebug, karumasa, kasinurat, msl.
o

Kruna lingga saha pangater miwah pangiring

upami : kacagerang, masayuban, kapiangenan, msl.
o

Kruna lingga saha seselan miwah pangiring

upami: sinarengan, kerosokan, kelentingan, msl.
o

Kruna lingga saha pangater, seselan, miwah pangiring

upami : kasinauran, magerudugan, kakerepiakan, msl.

3.

Kruna Dui Lingga (kata ulang)

Pepalihannyane makadi :
o

Kruna dui samalingga (kata dasarnya sama) upami : alep-alep, putih-putih, ayu-ayu, msl.

o

Kruna dui samatra lingga (kata dasarnya tak sama) upami: kasa-kisi, rerad-rerod, krasak-

krosok, msl.
o

Kruna dui maya lingga (kata dasarnya tak punya arti jika tak diulang) upami : omang-

omang, kunang-kunang, katang-katang, biah-biah, msl.
o

Kruna dui purwa upami : sesajen, sesantun, sesari, kekawa, dedalu, dedari, msl.

o

Kruna dwi wesana upami : paketeltel, pakanyitnyit, pakaberber, msl.

4.

Kruna Satma

Kruna satma manut wangunnyane kabinayang :
o

Kruna satma sapadan (setara)

1.

Sane suksmannyane ngerasang arti

upami : joh sawat, tegeh ngalik, gede gangsa, manis melenyat, pait makilit, msl.
2.

Sane suksmannyane nungkalik

Upami : cerik kelih, tegeh endep, tua bajang, msl.
o

Kruna satma tan sapadan (tak setara)

1.

Wenten sane kasurat atep

upami : matanai, jebogarum, suargaloka, msl.
2.

Wenten sane kasurat palas

upami : biu batu, kacang lindung, uyah areng, msl.
Kruan wilangan
Kruan wilangan ingguh punika, kruna sane nyihnayang akeh utawi akidik pepupulan barangbarang, sahananing maurip wiadin laksana pakaryan. Kruna-kruna dasa, aakit, asibak, acakep
ngranjing ring kruna wilangan. Kruna wilangan punika kabinayang dados nemnem, inggih
punika :
1.

Kruna wilangan ketekan.

2.

Kruna wilangan gebogan.

3.

Kruna wilangan pahan.

4.

Kruna wilangan tan janten.

5.

Kruna wilangan panta wilangan.

6.

Kruna wilangan pepasten wilangan.

Ring sor puniki wantah tetuwek lan conto-conto ring soang-soang pahan kruna wilangan :
1.

Kruna wilangan ketekan

.contone : sa. Sane ngranjing ring kruna wilangan tan janten punki luir ipun : o Abedik. miwah selanturipun. kruna wilangan sane madue aran niri-niri utawi carane nyambatang maseosan tur sampun ketah pisan kaanggen. o Ombeh. Anake ento mancing ngaku liu maan be. kutus. Ombeh mabiayagan lengise uli di paon. Kruna wilangan gebogan Kruna wilangan gebogan. sia. o Akikit. pitu. dasa. sakewanten kasurat ngangge aksara. o Begeh. o Agetul. Ajaka adesa anake demonstrasi di lapangan puputan. Ketah ipun kasurat ngangge kruna utawi aksara. Agetul tusing enu lengise di botole. Akikit tusing dadi idih gelahne. enem. telu. Kruna wilangan tan janten Kruna wilangan tan janten puniki akeh nyane nenten janten utawi nenten keni antuk ngawilangin akehnyane. Kruna wilangan puniki ketah ipun kaucapang utawi kasambatang ngangge lengkara. Nasine di payuke enu tuah abedik. Saudagar baase begeh maan meli baas di peken Badung. Kruna wilangan pahan Kruna wilangan pahan puniki boya kasurat antuk angka. o Liu. Sane ngranjing ring kruna wilangan pahan luire : o Apahempatan (seperempat) o Atenga (setengah) o Atugel (sepenggal) o Apahteluan (sepertiga) o miwah sane lianan 4. dua. o Adesa. o Aketek. nenten wilangan ipun. Sane ngeranjing ring kruna wilangan gebogan luire : o 35 wastanipun pesasur o 45 wastanipun setiman o 50 wastanipun seket o 75 wastanipun telung benang o 100 wastanipun satus o 150 wastanipun karobelah o 175 wastanipun lebak o miwah sane soesan 3. lima. 2. papat. Uyahe enu di calunge tuah aketek.

o Abanjar. Kruna wilangan pepasten wilangan Kruna wilangan puniki akeh ipun sampun pasti. Lawar apaso isinina kuah. Sane ngranjing ring kruna wilangan pepasten wilangan. luire : o Sampi aakit o Bebebk aukud o Tikeh abidang o Sandal apasang o Taluh abungkul o Busung amuncuk o Wayang akropak o Lontar acakep o Baas ajumput o Tiiang akatih o miwah sane lianan . Kruna wilangan panta wilangan Sane ngranjing ring kruna wilangan panta wilangan. 5. o Apaso. Ketah ipun kruna wilangan puniki karahinin antuk kruna-kruna sane wenten pakilitan ipun ring kruna wilangan soang-soang. Ajaka abamjar anake nulungin ia mamula padi di carik. inggih punika : o Ekan (satuan) o Dasan (puluhan) o Tus (ratusan) o Peon (ribuan) o Laksan (puluh ribuan) o Keten/keti (ratus ribuan) o Yuta (jutaan) o Bara (puluh jutaan) o Ingel (ratus jutaan) Bengong (milyaran) 6.

kakia dados kakya.pesu. nanging katah kaucapang dados kalih wanda.bapa. leb dados eleb miwah sane siosan.miwah sane siosan. miwah sane siosan. I.raja.Soroh Kruna Ring Basa Baline Kruna Inggih punika pepupulaning aksara sane wenten tegesipun.jaja. Oyong (nenten maduwe arti) kawewehin pengater ng dados ngoyong yang artinya diam. umpami: gaang (durung maduwe arti) kawewehin pengater ma dados magaang artinne merayap.bah kaimbuhin e dados ebah. umpami: joh kaimbuhin e dados ejoh.putih.umpami: bata. Kruna asapuniki kawastanin wangun lingganing kruna (pola dasar bentuk jenis suatu kata). Lianan ring punika wenten taler wangun sane durung tegep (kata dasar tidak sempurna).runa Dwilingga (kata ulang) 3.rasa.bapa. Disampune kawewehin ceciren sane jagi minayang ring kruna sane tegep. miwah sane siosan kruna-kruna puniki wantah mawasta Kruna Linggga. Kruna Manuting kadaden inggih punika: 1.mata.meme.Kruna Mangkep (kata majemuk) 4. miwah sane siosan.inggih punika: I. Kruna puniki wantah marupa reramon kruna. punika katah kaimbuhin antu aksara e. miwah sane siosan.Kruna Dwiungkur/dwiwesana (suku akhir duulang/didua kalikan) . sanggera dados sangga.bagus. Wangun kruna (kruna lingga) katahan kalih wanda(suku kata) /kalih kecap. II. Wenten kruna sane sampun tegep (kata dasar yang sempurna) tur mamuat arti.mata.cebur (nenten maduwe arti) kawewehin pangater ma dados macebur yang artinya terjun. Taler wenten sane kruna winangun antuk awanda/akecap.Kruna Lingga (kata dasar) 2. laib (nenten maduwe arti) kawewehin pangater ma dados malaib artinya lari. Umpami: jaja.gede. Wenten taler kruna winangun antuk tigang wanda. PERANGAN KRUNA Kruna ring Bali kaperang dados kalih paos. Kruna manuting kadaden (kejadian kata).cenik. kakua dados kakwa.bapa.meme. Umpami: tabia dados tabya.jegeg. Umpami: banban. Kruna manuting soroh (jenis kata).Kruna Dwipurwa (bereduplikasi) 5.

semaya. .diucapkan dua kali Kapu-kapu = tumbuhan air yang hidup mengapung dipermukaan air. Kruna Dwi Sematra Lingga : Kruna sane mawit saking kalih kruna lingga. sane linggane mesed (mirip) / Kruna lingga sane winangun antuk kruna kalih soroh sane sumaih.kejengat-kejengit. saha maduwe perangan sane maendahan. kejit-kejit. arit.luire: Kruna Dwi Sama Lingga : kruna sane mawit saking kalih kruna lingga sane pateh (dua kata dasar yang sama).Kruna Tetiron/tiron (kata jadian) 7.baca. Conto : kapu-kapu.batu.buku. miwah sane siosan. conto lianan: gede-gede.segara.semadi.katang-katang. Kruna Dwi maya Lingga : Kruna sane mawit saking kalih kruna lingga. Kruna Dwilingga (kata ulang) inggih punika: kruna lingga sane kapingkalihang rikala ngucapang.sakewanten untat kruna (suku akhir kata) sane rihinan bina sareng sane pungkuran.tegeh-tegeh miwah sane siosan.jegeg-jegeg. miwah sane siosan. yan ucapang pingkalih mateges katah wiadin langkungan (lebih dari satu) Conto : barak artinya berwarna merah tapi bila diucapkan dua kali: barak-barak artinya banyak berwarna merah. Conto kruna lingga telung kecap: negara.kupu-kupu. kecas-kecos Miwah sane siosan.seselan wiadin pengiring.bajang-bajang. Kapu = tidak mempunyai arti.kunang-kunang. Yan apisan ucapang nguwangun artos tunggal wiadin akidik.siap.dengak-dengok.6.kipak-kipek. Conto kruna lingga duang kecap: barak.Kruna Polah (kata berimbuhan sengau) Kruna Lingga (kata dasar) ingih punika: kruna sane durung polih wewehan luire pengater.yening ucapang apisan nenten maduwe arti nanging nyening ucapang ping kalih wau maduwe arti. Conto : Kejat-kejit.meja.

tegeh-endep.nyuhgading. tegal carik mateges cecatu (harta warisan). .nyama braya mateges pakadangan (warga=kerabat).nagasari. Conto = peteng dedet.mateges rerama (yayah rena).tua-bajang. miwah sane siosan.manis nyer. raris kaangkepang mawinan suksman ipun asiki ( gabungan dua kata yang berlainan arti / tidak mempunyai pertalian arti.Kruna Dwi Bina Lingga Eka Sruti (kruna satma) : Kruna sane mawit saking kalih kruna lingga sane maduwe arti mabinayan.peteng-lemah miwah sane siosan. miwah sane siosan. Kruna Mangkep Nungkalik/matungkas (berlawanan) : Kruna sane mawit saking kalih kruna lingga sane maduwe arti nungkalik/matungkas (berlawanan).miwah sane siosan.putih sentak. Pakeling: -Kruna Dwi Binalingga Ekasruti/satma mesaih pisan sareng kruna mangkep. Kruna Mangkep (kata majemuk) inggih punika: kalih kruna lingga sane kaangkepang saha ngawetuang wirasa utawi artos asiki/tunggil.pait makilit. Conto : cenik-kelih. Namun gabungan kata ini mengandung satu arti). Kruna Mangkep Negesang Arti : Kruna sane mawit saking kalih kruna lingga. Perangan kruna mangkep luire: Kruna mangkep sane sapaut (setara=sepadan): Conto: meme bapa.kawangun antuk kalih kruna lingga sane madohan utawi nenten saling kilit.gede gangsuh. Conto : Jebuggarum.lantang melemad. Kruna lingga sane rihinan kantun madua kilitan ring kruna lingga sane pungkuran.kruna sane dumunan kategesin antuk kruna sane pungkuran. Binan ipun inggih punika: -Kruna Dwi binalingga Ekasruti.

seselan miwah pangiring.n. Kruna Polah/kruna kapolahang : Kruna lingga sane polih anusuara (anunasika). geguritan. Kruna Dwiungkur (Dwiwesana): Kruna lingga sane kecape ring ungkur/didori kapingkalihang. warga artinipun beraya punika mawinang kasurat mapalasan.pakenyornyor.polih pangiring an dadosne: majaranan. .sesuunan miwah sane siosan. pakecoscos tegesipun akeh sane makecos.sesate.m. Kruna Dwipurwa (reduplikasi) : Kruna lingga sane kecape ring arep kapingkalihang (diulang).pakecogcog. Yaning artosang siki-siki nenten makilit.minakadi: ng. santukan kadang mateges semeton. -Kruna Mangkep kawangun antuk kalih kruna lingga sane gumanti maduwe pakilitan.pakecoscos miwah sane siosan. Puniki jagi ngobah kruna aran dados kruna kriya.Umpami: nagasari winangun antuk naga miwah sari.mawinan sesuratane nenten dados palasang. Kruna Tiron : Kruna sane sampun polih wewehan (imbuhan) minakadi pengater. Conto: tulis polih anuswara n kapolahang dados: nulis.bebanten warnaning upakara yadnya (mesorohan/jenis perlengkapan upakara).ketah kawewehin pangater pa mawinan ngobah tegesnyane .mawinan ngobah teges utawi tetuweknyane. Conto : paketeltel. Conto : kruna linggane Jaran polih pengater: ma dados majaran. Umpami: kadang warga puniki gumanti saling kilit.pakecorcor.tetaneman.ny.sesonggan. conto: jemak polih anuswara ny kapolahang dados: nyemak. Umpami: banten dados bebanten.banten mateges upakara yadnya (asoroh).tetedan. Conto : sesenggakan.tetulupan. Umpami : kecos wantah apisan makecos.

b II.h -Anusuara ny ngobah/ngolah aksara : i. Kruna Pituduh (kata seru) 1. Pepalihan Kruna Pateket: a. Kruna Aran (kata benda) 3. Kruna Kahanan (kata sifat) 5. Kruna Pangarep (kata depan) 8.g. Kruna Pateket (kata sandang): Kruna pateket maduwe geginan (berfungsi): a.-Anusuara ng ngobah/ngolah aksara : k.s -Anusuara n ngobah/ngolah aksara : t.Kruna i(I): Nyinahang barang.. Kruna Wilangan (kata bilangan) 6.miwah sane siosan . Nadosang kruna (palihan lengkara=bagian dari kalimat) dados kruna aran (kata benda). Kruna Pateket (kata sandang) 2. Kruna Pangentos (kata ganti) 7. Nyinahang wastan manusa (bali latin).c. b. Kruna Panyambung (kata sambung) 9. KRUNA MANUTING SOROH Kruna manuting soroh kapalih dados 10 (dasa) soroh.. Miteketang kruna aran punika (mempertegas/memperjelas kata benda tersebut).umpami: -I Gede -I Wayan -I Putu -I Kompiang Anu. Kruna Kria (kata kerja) 4.manusa wiadin sato (luh muani).d -Anusuara m ngobah/ngolah aksara : p.inggih punika: 1. Kruna pidarta (kata keterangan) 10.

.i(I) ring ajeng nganggen huruf kapital tur nenten dados atep.umpami: -Ni Wayan -Ni Wenari -Ni Luh -Ni Putu -Ni Mesaba -Ni Arini.miwah sane siosan. -i meme -i embok -i adi -i bapa -i beli -i guru -i pekak -i dadong -i kumpi -miwah sane siosan b.umpami: Dang Guru. dang Acarya. Kruna Dang: Nyinahang anak maraga suci. Kruna Sang: Nyinahang mautama wiadin madewek/maraga utama. miwah sane siosan c.Kruna ni (Ni): Kruna punikinyinahang wastan anak istri (taler wenten ring satwan buron).umpami: -Sang Bima -Sang Anoman -Sang Sutasoma -Sang Jatayu -Sang Mergapati -Sang Pandita -Sang Wiku -Sang Nandaka -Sang Prabu (msl) d.

panamiu. -Kawangun antuk pangater pa .sato miwah manusa.umpami: pabaang.pajalan. Kruna Aran Niskala (abstrak). Kruna Sang Hyang: Kruna sane nyinahang sang maraga mautama tur niskala. Kruna Hyang: Nyinahaang niskala (nenten makanten=tidak tampak).pasayuban.umpami: -Sang Hyang Parama Kawi -Sang Hyang Tuduh -Sang Hyang Widhi -Sang Hyang Licin -Sang Hyang Wenang -Sang Hyang Titah . Kruna Aran (kata benda): Kruna sane nyinahang barang.miwah sane siosan.umpami: pasucian. -Kwangun antuk pangater pa.Betara.e.umpami: -Dang Hyang Dwi Jendra -Dang Hyang Markandeya -Dang Hyang Nirartha -Dang Hyang Kapakisan -Dang Hyang Astapaka (miwah sane siosan) g.Dewata. Kruna Aran sekala (nyata).minakadi: manusa b.miwah sane siosan. kruna Aran kapalih ndados kalih paos. Kruna Dang Hyang: Kruna puniki nyinahang maraga suci tur niskala.palaib.inggih punika: a.umpami: Sang Hyang Widhi. miwah sane siosan f.mungguing cecirennyane: -Nenten Katon. . miwah sane siosan 2.umpami: -Hyang Kawi -Hyang Wisnu -Hyang Widhi -Hyang Brahma -Hyang Wisesa -Hyang Iswara.miwah sane siosan.miwah pangiring an.

Kruna kahanan puniki katah dados linging lengkara (obyek kalimat) umpami: Ni Sari pragat pules dogen kanti muane semug. Kruna Kria (kata kerja): Inggih punika : kruna sane nyinahang ngelaksanayang karya. Kruna Kahanan (kata sifat/keadaan): Kruna kahanan wantah kruna sane nyinahang kawentenan wiadin sasolahan : jadma.umpami: tegul. ngejuk.3. Kruna Kria Linaksana (kata kerja pasif) Ceciren kruna Kria punika: a.buron wiadin barang.inggih punika: a.mawasta sekar alit.magendingan.miwah sane siosan c. b.majangkut. 4.malayangan. miwah sane siosan.Kruna kria taler: a. antiang. -Panjake sami sumuyug ngaturang bakti. Miwah sane siosan. Kruna punika kapalih dados kakalih. jemak.miwah sane siosan.umpami: -Ida Sang Prabu Yudistira tumedun ka payudan.kacihnayang antuk seselan in .umpami: gambar kapolahang dados ngambar.baca kapolahang dados maca.umpami: ngambar.umpami: Ni Sari jegeg pesan. Kaanggen nyinahang pituduh.nyemak. 5. depang.jemak kapolahang dados nyemak. b. Kruna Wilangan Undangan (tingkatan) : .rebut.ngarit. Kruna Kria Linaksana.ajak. Kruna kria Lumaksana (kata kerja aktif) b. -wus sinurat ring rahina Buda Kliwon Dungulan.nyampar.umpami: -Sane inucap. Nyinahang karya. Kruna Kria Lumaksana.mapalalian. Kruna aran sane kapolahang dados kruna kria. Lianan Ring punika. Taler dados keterangan kruna aran.Kacihnayang antuk: seselan um.

iriki. ane. Dados pangentos barang (sebagai ganti benda) b. titiang. Nyai. -Ngangge ping. makadi : Dane -Pangentos ring Basa Bali Alus Sor (ngasorang raga). Kruna Pangentos Pitaken. b. Pidabdab sane seosan kadi asapuniki : -Pangentos jadma kapratama (kata ganti orang I) . -Pangentos jadma kaping kalih : I Ratu. irika. Upaminipun : . Siga. i Dewa. ento. Pangentos Barang utawi Pangentos Jadma . kadasa (kaping dasa . deriki. msll. msll. ace. Ragana. sekadi : I Ratu. Ida. Gelaha. msll. Ragane. Iba. kai. Dados panuduh barang (sebagai penunjuk benda) a. ping pindo (nenten ping dua). -Pangentos jadma kaping tiga : Ida. wewehin antuk sareng sami. msll. d. Cokoridewa. -Mitegesang barang: pateh sakadi mitegesang barang c. msll. wake. upaminipun : ping kuda-kuda. gelah. derika. Kruna Panuduh Barang : -Matujuang barang : ene. bena. Kruna Pangentos (kata ganti) : Geginan Kruna Pangentos : a. Cai. icang. Upami : Titiang. kola. tiang. upami : Ipun. -Mitegesang barang: dini. Mangda mateges makueh. I Dewa. -Pangentos ring Basa Bali Alus Mider (kangkat ngamunggahang miwah neduhang). Nani. -Pangentos ring Basa Bali Alus Singgih (ring sang kasinggihang). tiang. jerone. Kruna Paneges Panyambung : Upaminipun . ditu. ping pat. Cokoridewa. Ibana.-Polih pengater ka upaminipun : kasa (kapratama-pertama = permulaan). Dane. 6. Ipun. msll. sane.ka sepuluh). Ia.

-Kenken. prade. bucu. msll. kuda. msll. kawenten. Sampun janten/sinah . b. c. yadiastun. c. -Dija. nyinahang genah : di pura. Kruna di. buina. kenken. Kruna Pangarep (kata depan) : Pidabdab nyurat : tan dados atepang sakadi nyuratang pangater . msll. f. sujatine. msll. ri. pamuputne. sira (manusa). dugas. anu. kewala. apang. wastu. encen (engken). nyinahang kenjekan (tatkala) : dauh (waktu) : ri dauh tiga. ka sekolahan. kija (genah). beten. msll. ka pasar. Kruna Panyambung (kata sambung) : Ring Kruna Panyambung. yadiapin. di katujune. dening. di carik. Upaminipun : a. bucu kaja kangin. beten kelod. Kruna ka. (basa alus) sami ring di. nanging. 7. kandugi. di peken. b. kenapi (kehanan). msll. wireh. napi ja. tur. kali. -Kala. Kruna Pangentos Barang Sane nenten pasti : Upaminipun : apa ja. Nyinahang wewidangan wiadin pepalihan (bagian). risedek. Kruna duur. teka uling peken. mangde. Kruna di. sapunapi. Upami: Duur kaja. Durung janten : Upami : kacerita. mangda. msll. encen ja. ri masa kapat. sisi kauh. 8. nyinahang sane katuju : ka tegal. inggih punika : a. ka carik. kancit. d. warnanen. msll.-Nyen. Kruna Pidarta (kata keterangan) : Kruna Pidarta kaperang dados kakalih. Upaminipun : teken. pitui. nyinahang genah sane katilar/katinggal : teka uling carik. e. kaperang dados kakalih. kemaon. Kruna uli ing. nganti. winursita. inggih punika: . apa. pidan (dauh). sisi. amunapi (wilangan). Ring. laut. -Akuda. 9. msll.

msll. Marupa tetuladan suara. siut. msll. ah. -Paksi-paksine punika tedun ring carike. teks. di ibisanja. Sepatutnyane : -Titiang rauh ring di arahina. Bii. Sane nyinahang rasa. plah. taler madaging Kruna Pangarep : di wiadin I. minakadinipun : di abulan. bah. di awarsa. Upaminnyane : -I meme ngadep ubi di peken. di asasih. upami : Duh. . yah. Kruna Pituduh (kata seru) : Tetuek saking Kruna Pituduh punika wantah : -Sambatan -Nyinahang rasa Upaminipun : a. dar. ooo.beh. Pidarta indik genah : kadagingin Kruna Pangarep : di. wiih. di arahina. ih. uduh. msll. ring. mas titiang. b.a. Uratiang baos sane sering keliru wastu senglad : Upami : -Titiang rauh siki rahina. b. cih. bug. dewa ratu. upami : Bur. 10. Pidarta indik dauh.

pra. Umpaminyane : Kadaar = daara. duh. Kuma. su. bra. 3. during resep ring wirasan kekawin punika. Nyihnayang kuuban : Saluir sane sampun majangkepan patut tedun makrama desa b. pa. Nyihnayang nungkasin upami : Acala. Cala = Obah b. Nyihnayang nguwahin kruna dados Kruna Kria Lumaksana. 5. nis. ma. e. nga. kapi. Upami : perih = a + perih . upa. teges pangater “a” : a. sane magenah ring arep kruna inucap.: Pangater Inggih Punika : penganggen kruna. di. Teges Pangater “ di”. dur. Teges Pangater “ka” : a.Pangater. wi. Nyihnayang kruna kria Linaksana : Dados gentosin antuk pangiring “a” . Nyihnayang wiadin ring kahanan. dus. Upami : Ida sampun angrangsek Busana. Upami : abagus. miwah SeseLan A. “ Suba karaar nasine Geg?” tegesipun : Nasine suba daara. f. Jagate gemuh raharja. Nyihnayang wewatesan. sa. pari. Abagus pangadegipun = yukti bagus c. Upami : Sapeteng-peteng ya luas memancing. amerih sutreptining Negara. Upami : baase akarung. Nyihnayang madue kahanan. pati. Upami : Titiang wantah jadma jagul apunggung. Nyihnayang satunggil . Nyihnayang pisarat. Pangiring. Sane kabaos pangater : a. Teges Pangater “ pa” . pi. Upami “ Sasuenida jumneneng agung. Nyihnayang nganggen. ka. c. para. 2. PANGATER. parama(prama. sakewanten maweweh anusuara. msl… d. Nyihnayang wilangan.a(m) + perih = amerih (tan mari angulih-ulih. nir. a. TEGES PANGATER INGGIH PUNIKA : 1. Teges Pangater “sa”. Upami : Mangde digelis ugi margi Punika kapuputang. 4. Mateges nenten obah. kami. swa.

(Kapiandel = pinih andel= cager) 10. kamipurun titiang matur. ngawangun kruna pidarta.a. . Upaminyane : Ya setata mabati madagang saang. Teges Pangater “ma” : a. Nerangang kahanan. Upami : Patakon Beline keweh anake nyautin 6. Nyihnayang nganggen. Nyinahang pernah/papernahan (genah = tempat/kewajaran) Upami : Tiang patut mabeli teken I Wayan Koplar e. antukan para prtakjanane sampun tak kirangan sandan lan pangan. 9. sampun puput kalaksanayang. Upami “ Eda makrasapan majalan di sisin tukade. Teges Pangater “ kapi” “ Nyihnayang teges Kruna Lingganipun. Nyihnayang Kria Lumaksana. Teges Pangater “pi “ Ngawangun Kruna Aran sane mateges nyujatiang. Ngawangun Kruna Aran Niskala. marupa jagra winungsu ring I Ratu. Upami : Sane kapiandel wantah Dane kriana Patih Agung. d. f. wireh pelih abedik ngranayang labuh. g. magule Bali. Upami “ Malarapan antuk manah dread baktu. Upami : Panak kedis darane mara kumajaum. Upami : Ida mabaos teken para panjak lan waduane makejang. pinih utama. Teges Pangater “kami” : Tegesnyane pateh sakadi Pangater kuma”. ngamedalang wiadin ngawetuang. 8. Teges Pangater “ parama” Nyihnayang pamekas. Nyihnayang madaging Upami : Bubuh kacang ijone ento. upami : Parama ledang kayunida Sang Prabu. teges pangater “kuma” Nyihnayang marupa sakadi. Upami : Enggalang ja majalan. Upami : Alit-alite tusing dadi mabaju batik yan katuju masuk malajah. Mikolihang sakadi kruna Lingganipun. h. Upami : eda nema engsap kapin pitresnan anak 7. apang tusing petengan di jalan b. 11. Buka. Upami “ Bebantenane maebe siap biing mapanggang. awanan seleg pesan ya nyemak gaene ento c.

Upami “ Upacara piodalane sampun cumawis 14.soang. salamine nandang jengah. Kewala madingeehang munyi keras setata mesuang munyi bangras tur salah tampi. Upami : Bebuatipun mangda sadia rahayu. wiakti ratu wimoha b. maguna lewih tur maambek welas asih 12. Upami : Ida Sang Wibisana sujati ida maraga sujana sulaksana . Nyihnayang mabuat.sering. Upami Nirguna pisan titiang kantun maurip. Nyinahang nulak. wireh karauhan Bapak Polisi. 17. luput saking lara wigna. Mateges ebek. Upami : Ida Sang Prabu Rahwana. Upami “ Durgama pisan genahe irika. Teges Pangater “Pra “ Mateges mabuat. 22. Upami : Sampunang alit-alite pariceda ring anake sane maraga lingsir 20. Teges Pangater “wi” a.i. Upami : Cecirenida sang maraga darma. Upami : Ida Sang abimanyu wiakti sang ksatria prawira ring jurit. Teges Pangater “dur “ : Nyinahang kawentenan pakardi sane kaon. sering. Teges Pangater “bra” Mateges setata. 16. mawinan nenten nahenin karauhin olih imanusa. Teges pangater “pati” : Mateges Mawanti – wanti. Teges Pangater “Nir”: Mateges tanpa utawi tan medaging. Upami : Ya mula anak bragedegan. Upami : Ngiring ngayah ring swanegara manut swadarma lan swakarya soang. Tegesipun kalintang kaon. Nyihnayang madrewe. 13. Teges Pangater “upa” : Mateges saluiring. Upami : Para baudanda lan paramantri sami ampun sayaga natak bebaos Ida Sang Prabu. 19. 15. 18. Teges Pangater “swa” : Mateges antuk dewek. Upami “ Plaibne PatiLuplup. 21. Teges Pangater “su” : Mateges becik. tusing karuan tetujonne. Teges Pangater “para” : Mateges sakancan.

. Teges Seselan “um" : Nyinahang Ngelaksanayang karya/Kruna kria Lumaksana. mawanti-wanti.. um. en. panganggen kruna sane genahnyane ring tengah. Minakadi : in. el. Upami : tapak + el = telapak. in. msll.B. msll. ang(yang). Upami : Pianak + a = pianaka ada tuah dadua. Nyinahang karya sane kakaryanin olih jadma sane karaosang (orang ke3). INDIK SESELAN Seselan inggih punika. wait. gigi + er = gerigi. man. b. er ed” : Nyinahang ceceh. lumrah ipun nyinahang tetuladan suara Upami : Sebseb + el = selebseb. Upami : Wus sinurat ring Rahina Redite Umanis Wukir. Suba tingalina tiang epuh magarapan. tingalin + a. Teges seselan “in” : Nyihnayang Kruna Kria Linaksana. Minakadi : sahur = sumahur. er. keteg + er = kereteg. PANGIRING Sane kabaos Pangiring. Pangiring-pangiring punika minakadi “ a. 2. Teges Seselan “ el. lampah = Lumampah. an. masih ya enu bengong-bengong. inggih punika “ Pangnggen kruna sane magenah ring pungkur. Nyinahang padrewean. e. msll… C. Gebug + ed= gedebug. Nyinahang sekadi kruna aranipun . Wimba ring lengkara : Ngelemang titiang wawu dukaina olih I Guru. wan. Teges pangiring “a” : a. genteng + el = gelenteng. ne. miwah ed. 1. sampun puput kalaksanayang. ing(ning). Upami “ dukain + a. Msll 3. Sane kabaos wiadin mawasta seselan. 1.

Nyihnayang Kruna aran Niskala. 4. b. Nyinahang wewatesan. Nyihnayang tetuladan barang . e. . kenken pangawitne.masan.2. Upami : Punyan nyuhe tegehan teken punyan biune. Upami : Enggal pesan ya ruyug. c. Nyinahang sakadi Kruna Lingganipun. Nyinahangkarya matetulung. d. Upami :Waian tiang majalan. Nyinahang genah . Upami : Ya suba magarapan. Upami : Jemakang malu adine nasi. Upami : Jemakang meme kikihan. jlema lantangan batis. joh-joh pagelahan anake bakat baana ngalih. Upami : ya setata bangun ngedas lemahang. Nyihnayang ngwangun Kruna Aran “ Upami Jani mula dina sangkepan Subak. msll. Upami “ ya anak buka sesenggakane. Nyihnayang ngelaksanayang karya (Lumaksana ) Upami “ Tegarang satuayang malum kenken pangawitne. Teges Pangiring “ang” : a. e. g. Nyinahang kahanan nglangkungin sane lianan. tonden dadi anggoin mas. h. lakar ngae santen f. Upami : Anake cerik ane tonden matuuh liwat telu bulan. ngantosang dewasane mamula. 3. b. Nyinahang karya matetujon ring panandangipun. genah melajahang budi. Nyihnayang Makueh . i. Upami : Kawanguna sekolahan. eda bena marikosa. Upami : di Jeron Bapak Prebekele ada karya ngrorasin. witeh uli tuni tonden madaar. : Upami “ Yan Kamulan tusing duman I dewek. d. Nyinahang makta miwah nglaksayang karya. Teges Pangiring”in” a. Upami : Tegarang satuayang malu. b. Upami “ gaenang adine kapal-kapalan lakar pulanga ditelagane. sujatine ya anak sedeng adiang ping pindo. Nyinahang langkungipun kalintang. Teges Pangiring”an” a. Nyihnayang prabot. Nyinahang Karya kala punika. mula tuara dadi barengin nyen-nyen. Nyihnayang wewatesan . j. Nyihnayang kruna Aran sekadi Kruna Lingganipun “ Upami “ Ditu di Jlingjingan ebune pejang bapa bulihe. sawireh motore kelang. c.

mawinan Ida kabaos sang Gunawan. Ngwangun Kruna Aran. Ngwangun rasa ring panandangipun. Upami : Butbutin malu bulun siape. Upami : Pategehin pundukan carike ento. Teges Pangiring “ing = ning” Pangiring ing/ning punike saimper ring pangiring “ne”. tur malaksana rahayu. Teges Pangiring “ne” a. wan” Nyinahang Pakaryan sane pacing kalaksanayang during majanten.Ida Sang Prabu Salya. wati. Upami : Limane gede gati. . c. d. kabaos sang rumaga sastrawati. Upami : Uparenggan tetamanan punika wiakti ngulangunin pisan.50 manut dedauhanIndonesia sisi kauh. . wantah patut kabaosang budiman. Nyihnayang karya matetulung. Upami : Pamuput Ngacep-acep Ida Betara ring luring akasa = sane malingga malinggih ring luring akasa 6. 5. welas asih. 8. sakewanten pakayunane suci. 7. Nyinahang barang punika drewen anak sane karaosang ( orang ke 3). Teges Pangiring “en. Teges Pangiring “ e” Nyinahang panuek kruna lingganipun. Upami “ Pangawitne ya ngorahang tuara nyak. Nyinahang kahananipun lintangn. apang tusing dadi lancah blabar. Upami : Ampakin ya kori. Upami : . f. e. . Upami : Jame suba nyinahang pukul 10. Nyinahang karya mawanti-wanti. Nuekang Kruna Keterangan.Anake sane seneng matulung urip. . b.Sang Wibisana diastu tosning raksasa. Upami : Dalemne atungtung nyuh. wiakti ratu saktiman tur kabiuhaning wadua miwah bala peka.c.Anak istri sane sampun ngamolihang ring indik kekawian. Msll. man.