You are on page 1of 16

SULIT

NAMA :

_____________________________

3472/1
Matematik
Tambahan
Tingkatan 4
Kertas 1
2014
2 Jam

KELAS : _____________________________

SMK TAUN GUSI KOTA BELUD

PEPERIKSAAN FASA II 2014
MATEMATIK TAMBAHAN
Kertas 1
Dua Jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI
SEHINGGA DIBERITAHU

Soalan

Markah
Penuh

Markah
Diperolehi

1
2
2
4
1. Tuliskan nama dan kelas anda pada ruang yang
3
3
disediakan.
4
2
2. Kertas soalan ini mengandungi 25 soalan.
5
3
3. Jawab semua soalan.
6
3
4. Tulis jawapan anda pada ruang jawapan yang
7
3
disediakan dalam kertas soalan.
8
4
5. Tunjukkan langkah-langkah penting dalam kerja
9
3
mengira anda. Ini boleh membantu anda untuk
10
3
mendapatkan markah.
6. Sekiranya anda hendak menukar jawapan,
11
4
batalkan jawapan yang telah dibuat. Kemudian
12
3
tulis jawapan yang baru.
13
3
7. Markah yang diperuntukkan bagi setiap soalan
14
3
ditunjukkan dalam kurungan.
15
4
8. Rajah yang mengiringi soalan tidak dilukis
16
4
mengikut skala kecuali dinyatakan.
17
3
9. Satu senarai rumus ada disediakan.
18
3
10. Anda dibenarkan menggunakan kalkulator
19
4
saintifik yang tidak boleh diprogram.
20
3
11. Serahkan kertas soalan ini kepada pengawas
21
4
peperiksaan di akhir peperiksaan.
22
4
23
2
24
3
25
3
Total
80
___________________________________________________________________________
Kertas soalan ini mengandungi 18 halaman bercetak
Disediakan oleh,
______________________
(Mark Boy Matini)
Guru Add Math
@ 2014 Hak Cipta Semtasi

Disemak oleh,
_______________________
(Azrul Nizam Abu Hassan)
Ketua Panitia Add Math

Disahkan oleh,
_______________________
(Yusof Rakunman)
Ketua Bidang
Teknik dan Vokasional

[Lihat halaman sebelah]
SULIT

Rajah yang mengiringi soalan tidak dilukis mengikut skala kecuali dinyatakan. Serahkan kertas soalan ini kepada pengawas peperiksaan di akhir peperiksaan. Kertas soalan ini mengandungi 25 soalan. 7. batalkan jawapan yang telah dibuat. 3. .SULIT 2 3472/1 MAKLUMAT UNTUK CALON 1. Sekiranya anda hendak menukar jawapan. Satu senarai rumus ada disediakan. 10. Tunjukkan langkah-langkah penting dalam kerja mengira anda. 5. 2.. 6. Tulis jawapan anda pada ruang jawapan yang disediakan dalam kertas soalan. 9. Jawab semua soalan. Anda dibenarkan menggunakan kalkulator saintifik yang tidak boleh diprogram. Markah yang diperuntukkan bagi setiap soalan ditunjukkan dalam kurungan. 8. Kemudian tulis jawapan yang baru. Ini boleh membantu anda untuk mendapatkan markah. 4.

 dx 2 dx v dx v 3. du dv v u u dy y . r 1 1 r KALKULUS 4.  x dy a Isi padu kisaran b =  y 2 dx or a b =  x a 2 dy . u  v dx dx dx n 11. 5. x b  b2  4ac 2a 8. ALGEBRA 1. a m  a n  a m n 4. ( a m )n  a mn n S n  [2a  (n  1)d ] 2 10. a m  a n  a m n 9. 6. 3. Simbol-simbol yang diberi adalah yang biasa digunakan.SULIT 3 3472/1 Rumus-rumus yang berikut boleh membantu anda menjawab soalan. dy dy du   dx du dx atau b = 5. Tn  ar n 1 a (r n  1) a (1  r n ) Sn   . S  a . log a m  n log a m 1. dy dv du y  uv. log a b  log c b log c a Tn  a  (n  1) d 2. 13.r 1 r 1 1 r 12. Luas di bawah lengkung b  y dx =a 2. log a mn  log a m  log a n log a m  log a m  log a n n 7.

5. μ = np 13.  x2  fx f r n! n 9. r  x2  y 2 % rˆ  % xi  yj % % x2  y 2 TRIGONOMETRI . 2  x2 C   n  r  !r ! r 10.  (x  x )  W I Titik yang membahagi suatu tembereng garis nx  mx2 ny1  my2 . 3. n! P   n  r ! Z = 2. x x N I   x f fx 2.SULIT 3472/1 STATISTIK 1. P  A  B   P  A  P  B   P  A  B  11. Min. W i n N  i i 7. Luas segi tiga = Jarak  x1  x2  2   y1  y2  1 ( x1 y2  x2 y3  x3 y1 )  ( x2 y1  x3 y2  x1 y3 ) 2 2 Titik tengah 5. 6. P  X  r   nCr p r q n r . x 2  f (x  x ) f 4. Q1 100 Qo   npq X   14.  2  1   2 N  F m  L c f m     I 1. p  q  1 12. y    3. GEOMETRI 4.  x. N 2  8. y    1 mn   mn  6.  2 2    x. x1  x2 y1  y2 .

sin ( A  B)  sin A cos B  cos A sin B 9. s  r 8. sin A sin B sin C cos 2 A  cos 2 A  sin 2 A  2 cos 2 A  1 2 2 2 13. A 1 2 r 2 sin 2 A  cos 2 A  1 3472/1 tan ( A  B )  10. sec2 A  1  tan 2 A tan 2 A  tan A  tan B 1 mtan A tan B 2 tan A 1  tan 2 A cosec 2 A  1  cot 2 A 11. cos ( A  B )  cos A cos B msin A sin B Luas sektor. sin 2 A  2sin A cos A a b c   12.SULIT 5 Panjang lengkok. a  b  c  2bc cos A  1  2sin 2 A 14. Luas segi tiga  1 ab sin C 2 .

12} diwakilkan oleh pasangan bertertib {(1. (c) jenis hubungan antara set P dan set Q [3 markah] Jawapan: 2. (3. (2. 1. (b) objek bagi 4. Rajah menunjukkan hubungan antara set M dan set N. (a) objek-objek bagi q (b) domain bagi hubungan itu (c) kodomain bagi hubungan itu Jawapan: 3.12). [3 markah] . 2.8. Hubungan yang memetakan set P  {1. 3} kepada set Q  {4. Nyatakan (a) imej bagi 2. 4).SULIT 3472/1 Jawab semua soalan. Rajah menunjukkan hubungan antara set X dan set Y dalam bentuk graf. Nyatakan. (2.8).12)} .

Diberi fungsi (a) g ( 2 ) (b) g−1 ( x ) (c) g−1 ( 11 ) Jawapan : [3 markah] g : x →3 x−1 .SULIT 7 3472/1 Nyatakan (a) objek bagi –1 (b) imej bagi 6 (c) julat hubungan itu [3 markah] Jawapan: 4. Diberi fungsi f : x →|x−3| . cari [3 markah] . cari nilai-nilai x dengan keadaan f (x) = 5. Jawapan: 5.

Selesaikan persamaan kuadratik x ( 2 x−5 )=2 x−1 . Diberi bahawa fungsi g(x) = 4x – 7 dan h(x) = 2x. Selesaikan persamaan kuadratik 8 x  5  x(3 x  2) . 7. Berikan jawapan anda betul kepada tiga tempat perpuluhan. [3 markah] Jawapan: . [3 markah] Jawapan : . cari nilai gh (2). Beri jawapan anda betul kepada empat angka bererti.SULIT 3472/1 6. [3 markah] Jawapan: 8.

dengan keadaan h dan k adalah pemalar. (i) Cari nilai-nilai bagi α + β dan αβ. Ungkapkan h dalam sebutan k. (ii) Bentuk satu persamaan yang menggunakan punca-punca α 2 dan β . Cari nilai p. [4 markah] Jawapan : 10 Diberi bahawa – 1 ialah satu daripada punca persamaan kuadratik x2 – 4x – p = 0. mempunyai dua punca sama. 2 [4 markah] Jawapan : . [3 markah] Jawapan : 11 Diberi α dan β adalah punca-punca bagi persamaan kuadratik 2 3 x +5 x−6=0.SULIT 9 3472/1 9 (a) Selesaikan persamaan kuadratik 3x2 + 5x – 2 = 0 (b) Persamaan kuadratik hx2 + kx + 3 = 0.

[3 markah] Jawapan: 13 Cari julat nilai bagi x yang mana 2 x 2−7 x−15> 0 . [4 markah] Jawapan: .SULIT 12 3472/1 Persamaan kuadratik ( p−2) x 2 + 4 px +4 p+1=0 tidak mempunyai punca. Cari julat nilai bagi p.

Nyatakan. dengan keadaan q ialah pemalar. Diberi satu fungsi 11 2 f ( x )=2 x +6 x +9. (b) Tentukan titik minimum atau maksimum (c) Nyatakan persamaan paksi simetri.SULIT 14. q ). Rajah menunjukkan graf fungsi f(x) = 3(x + p)2 + 2. dengan keadaan p ialah pemalar. (x) mempunyai titik . [ 4 markah ] Jawapan: 15. (a) Nyatakan sama ada fungsi ini maksimum atau minimum. Lengkung y = f minimum ( 1 . 3472/1 Melalui kaedah penyempurnaaan kuasa dua.

(a) julat nilai p (b) nilai q (c) nilai r [ 3 markah] Jawapan : 17. Nyatakan.SULIT (a) Nilai p. (b) Nilai q. Cari julat nilai x bagi (x – 3)2 < 5 – x markah] [3 Jawapan : 18. Persamaan paksi simetrinya ialah x = 3. 3472/1 [ 3 markah] Jawapan : 16. (c) Persamaan paksi simetri. dengan keadaan p dan q adalah pemalar. Fungsi kuadratik f (x) = p(x + q)2 + r. Rajah menunjukkan graf fungsi kuadratik f (x) = – ( x + p )2 + q. dengan keadaan p. mempunyai nilai minimum – 4. . q dan r adalah pemalar.

cari nilai n.SULIT 13 Nyatakan. cari julat nilai x untuk f (x) ≤ 5 [ 3 markah] Jawapan : 20. (a) nilai p (b) nilai q (b) persamaan 3472/1 [3 markah] paksi simetri [3 markah] Jawapan : 19. Diberi f (x) = –3x2 + 2x + 13. Diberi 9(3n-1) = 27n. [3 markah] Jawapan: .

23 Selesaikan persamaan log 3 4 x−log 3 ( 2 x−1 )=1 . Selesaikan persamaan : [3 markah] 162x-3 = 84x Jawapan: 22.SULIT 3472/1 21. Selesaikan persamaan 2x +4−2 x+3=1 [3 Markah] Jawapan : . .

Jawapan: [ 3 markah ] 22 3 . log 4 x=log 2 3 . cari nilai x.SULIT 15 3472/1 [3 markah] Jawapan: 24 Diberi log 2 xy=2+3 log 2 x−log 2 y . ungkapkan y dalam sebutan x. [4 markah] Jawapan: 25.

SULIT 3472/1 END OF QUESTION PAPER KERTAS SOALAN TAMAT .