You are on page 1of 14

KAJIAN KUALITATIF

PENGENALAN

Kajian kualitatif menyokong kefahaman yang mendalam, menyeluruh


berkaitan sesuatu fenomena. Kajian kualitatif menyediakan kefahaman
mendalam mengenai kompleksiti yang selalu berlaku dan menyediakan
pengetahuan yang konkrit dan mendalam bagi memahami sesuatu
fenomena. Kajian kualitatif juga menyediakan kefahaman dalaman
berkaitan makna setempat berkaitan aktiviti dan amalan peserta di samping
menghasilkan perbandingan kefahaman mengenai fenomena yang dialami
oleh pelbagai peserta dalam persekitaran yang berbeza .

JENIS-JENIS KAJIAN kUALITATIF

Kajian kes
Etnografi
Ethology
Interaksi simbolik
Kajian tindakan
Kajian sejarah

Kajian kes
kajian berkenaan usaha untuk
memahami individu atau entiti
tertentu

Etnografi
Usaha untuk menerang dan
menganalisis semua atau
sebahagian daripada budaya
sesuatu komuniti dengan
mengenalpasti dan
menerangkan amalan dan
kepercayaan peserta

Ethology
Kajian membanding antara
beberapa budaya.

Interaksi simbolik
Usaha untuk mencari
kefahaman lazim yang dapat
menyebabkan interaksi antara
peserta.

Kajian tindakan
Usaha untuk mencari
penyelesaian atau
menambahbaik masalah
praktikal dalam persekitaran
masalah itu berlaku

Kajian sejarah
Mengenalpasti sesuatu
fenomena berpandukan analisis
dokumen, relik dan temubual

Ciri-ciri kajian kualitatif


Penyelidik melibatkan diri dalam persekitaran yang dikaji
Data membayangkan perspektif peserta
Sumber data adalah dunia sebenar atau konteks asli
Lazimnya data berbentuk naratif
Penyelidik memberikan fokus kepada interaksi personal dengan
peserta.
Penyelidik mengelak daripada memberikan andaian atau
keputusan awal berkenaan kajian
Data dianalisis secara induktif
Kaedah menyediakan kejelasan, maklumat lengkap
membayangkan suara refleksi peserta.

Kesahan Kajian
Darjah pengumpulan data kualitatif
yang mengukur apa yang sedang
dikaji. Terdiri daripada dua
komponen
(i) Keyakinan
(ii) Kefahaman

Kebolehpercayaan Kajian
Consistent pengukuran data
melampaui masa dan Kebolehpercayaan
pandangan kualitatif termasuk
kebolehpercayaan teknik yang digunakan
mengumpul data.

Thank You

Thank You

Kingsoft Office
Make Presentation much more fun