You are on page 1of 7

Ulangkaji Berfokus UPSR.

i mathematics

SISC+ PPD, BP

Ulangkaji Berfokus UPSR


Penyelesaian Masalah Purata
(A) Purata Nombor Bulat
Cth 1 :UPSR 2008 (Kertas 2)

Cth 2 :UPSR 2012 (Kertas 2)

1a) Jadual menunjukkan bilangan telur yang dijual oleh


Rahim dalam tempoh 3 hari.
Hari
Isnin
Selasa
Rabu
Bilangan
78
125
91

1b) Jadual menunjukkan bilangan murid Tahun 6 dalam 3


buah bilik darjah.
Bilik darjah
Amanah Bersih
Cekap
Bilangan Murid
38
42
37

Hitung purata bilangan telur yang dijual dalam sehari.

Hitung purata murid Tahun 6 dalam sebuah bilik darjah.

39

98
Cth 3 :UPSR 2013 (Kertas 2)

1d) Jadual menunjukkan bilangan buku yang dijual oleh


sebuah kedai buku dalam masa 4 bulan.
Bulan
Januari Februari Mac April
Bilangan buku
328
250
103
147
Hitung purata bilangan buku yang dijual dalam masa
sebulan.

1c) Jadual menunjukkan bilangan setem yang


dikumpulkan oleh 3 orang murid.
Murid
Bilangan setem
Suria
490
Tan
465
Umi
269
Hitung purata bilangan setem yang dikumpulkan oleh
seorang murid.

408

Saya budak SABAR

207
1

PPD BP

Ulangkaji Berfokus UPSR. i mathematics

SISC+ PPD, BP

(B) Purata Isipadu (Penambahan dan Pembahagian Nombor Perpuluhan)


Cth 4 :UPSR 2007 (Kertas 2)
2b) Jadual menunjukkan isipadu susu yang dikumpul
2a) Jadual menunjukkan isipadu air dalam 4 buah bekas,
dalam 3 buah tong susu, R, S dan T.
R, S, T dan U.
Tong susu
Isipadu susu (ml)
Bekas
Isipadu air ( l )
R
14.9
R
6
S
20.8
S
7.2
T
12
T
4.4
Hitung purata isipadu susu yang dikumpul dalam sebuah
U
5.6
tong susu.
Hitung purata isipadu air dalam sebuah bekas.

5.8 l

15.9 ml

2c) Rajah menunjukkan isipadu air di dalam 3 buah


bekas.

2d) Jadual menunjukkan isipadu di dalam tiga botol.


Botol
R
S
T
Isipadu air
0.75 l
1.02 l
0.90 l
Hitung purata isipadu air, dalam l, di dalam sebiji botol.

0.25 l

0.41 l

0.63 l

Berapakah purata isipadu, dalam l, air di dalam setiap


bekas?

0.43 l
Saya budak SABAR

0.89 l
2

PPD BP

Ulangkaji Berfokus UPSR. i mathematics

SISC+ PPD, BP

(C) Purata Masa


Cth 5 :UPSR 2009 (Kertas 2)

3a) Jadual menunjukkan tempoh masa Selvi


mengulangkaji pelajaran dalam 3 hari.
Hari
Isnin
Selasa
Tempoh
2 jam
3 jam
masa
15 minit
25 minit

3b) Jadual menunjukkan masa yang diambil oleh Linda


untuk meyiapkan satu tugasan dalam masa 3 hari.
Hari
Jumaat
Sabtu
Ahad
Masa yang
5 jam
3 jam
40 minit
diambil
20 minit
45 minit

Rabu
50 minit

Hitung purata masa yang diambil, dalam jam dan minit,


oleh Linda untuk membuat tugasan itu dalam masa sehari.

Hitung purata tempoh masa, dalam jam dan minit, Selvi


mengulangkaji pelajaran dalam sehari.

2 jam 10 minit

3 jam 15 minit

3c) Jadual menunjukkan masa yang digunakan oleh tiga


orang murid untuk menyiapkan suatu tugasan.
Murid
Masa yang digunakan
Chin
50 minit
Julia
45 minit
Hasni
40 minit

3d) Berapakah purata masa bagi

1
2
jam,
jam dan 20
2
3

minit? Beri jawapan kamu dalam minit?

Hitung purata masa yang digunakan oleh setiap murid


untuk menyiapkan tugasan itu.

30 minit

45 minit
Saya budak SABAR

PPD BP

Ulangkaji Berfokus UPSR. i mathematics

SISC+ PPD, BP

(D) Purata Wang dan Ukuran Panjang (Penambahan dan Pembahagian Nombor Perpuluhan)
Cth 6 : UPSR 2010 (Kertas 2)
4b) Jadual menunjukkan jumlah wang yang dibelanja
4a) Rajah menunjukkan harga dua biji durian.
oleh Chong dan 4 orang adik lelakinya untuk makan
tengah hari dua makan malam pada suatu hari.
RM 36.70
Makan tengah hari
RM 49.70
Makan malam
Mereka berkongsi jumlah perbelanjaan itu dengan sama
banyak. Hitung purata wang yang dibelanja oleh Chong.

Jumlah harga dua biji durian itu dikongsi sama banyak


antara 3 orang murid. Hitung purata wang yang perlu
dibayar oleh seorang murid.

RM 21.6
RM 9.40
Cth 7 :UPSR 2011 (Kertas 2)

4d) Rajah menunjukkan panajng 3 utas tali. Hitung purata


panjang, dalam m, seutas tali.

4c) Rajah menunjukkan tinggi 3 orang murid.

Hitung purata tinggi, dalam m, bagi seorang murid.

RM 1.86

RM 1.43
Saya budak SABAR

PPD BP

Ulangkaji Berfokus UPSR. i mathematics

SISC+ PPD, BP

(E) Purata Penambahan dan Penolakan Nombor Bulat


Cth 8 : PERCUBAAN KUANTAN 2014 (Kertas 2)
5b) Jadual menunjukkan bilangan pen di dalam tiga buah
5a) Jadual menunjukkan bilangan jururawat bagi tiga
kotak.
buah hospital.
Kotak
Bilangan Pen
Hospital
Bilangan Jururawat
V
19
R
53
W
28
S
4 kurang dari R
X
12 batang lebih daripada W
T
48
Y
6 batang kurang daripada V
Hitung purata jururawat bagi sebuah hospital.
Hitung purata pen bagi sebuah kotak.

25 batang pen
50 jururawat
Cth 9 : PERCUBAAN PAHANG 2014 (Kertas 2)

5d) Jadual menunjukkan bilangan guli di dalam dua buah


kotak.
Kotak
Bilangan Guli
A
60
B
C
93
Bilangan guli di dalam kotak B adalah sama dengan beza
bilangan guli di dalam kotak A dan C. Hitung purata
bilangan guli di dalam sebuah kotak.

5c) Jadual menunjukkan bilangan penghuni dua buah

asrama.
Asrama
Bilangan Penghuni
A
90
B
93
C
Bilangan penghuni asrama C adalah sama dengan jumlah
penghuni asrama A dan B. Hitungkan purata bilangan
penghuni sebuah asrama.

121 penghuni

Saya budak SABAR

62 guli

PPD BP

Ulangkaji Berfokus UPSR. i mathematics

SISC+ PPD, BP

(F) Purata Operasi Bergabung Nombor Bulat


Cth 10 : PERCUBAAN KEDAH 2014 (Kertas 2)

6b) Jadual menunjukkan bilangan buku yang dibaca oleh


murid dalam tempoh dua hari. Bilangan buku pada hari
Rabu tidak ditunjukkan.
Hari
Isnin
Selasa
Rabu
Bilangan Buku
35
125
Purata bilangan buku yang dibaca dalam tempoh tiga hari
itu ialah 82. Hitung bilangan buku yang dibaca pada hari
Rabu.

6a) Jadual menunjukkan bilangan murid di dalam tiga


kelas. Bilangan murid dalam kelas Intan tidak
ditunjukkan.
Kelas

Arked

Delima

Bilangan

35

32

Intan

Nilam
20

Purata bilangan murid di dalam empat buah kelas itu


ialah 29. Hitung bilangan murid di dalam kelas Intan.

29 murid
86 buku
6c) Jadual yang tidak lengkap menunjukkan bilangan
bunga ros yang dijual oleh Jenny dalam masa empat
bulan.
Bulan
Disember Januari Februari Mac
Bilangan
120
150
400
Ros
Jenny menjual purata 225 tangkai bunga ros sebulan
dalam masa empat bulan itu. Berapakah bilangan bunga
ros yang dijual pada bulan Mac?

Cth 11 : PERCUBAAN JOHOR KULAI 2014 (Kertas 2)

230 ros

22 tin

Saya budak SABAR

6d) Ahmad, Bala dan Chong mengumpul tin terpakai.


Purata bilangan tin yang dikumpul oleh 3 orang itu ialah
16. Ahmad dan Chong masing-masing mempunyai 9 dan
17 tin. Hitungkan bilangan tin itu yang dikumpul oleh
Bala.

PPD BP

Ulangkaji Berfokus UPSR. i mathematics

SISC+ PPD, BP

Saya budak SABAR

PPD BP