You are on page 1of 7

SEKOLAH KEBANGSAAN KAMPUNG BARU

LOT 2075 & 2076


KEMENA LAND DISTRICT
97000 BINTULU, SARAWAK

Nama
Kelas

UJIAN PRESTASI AKHIR TAHUN 2015

MATEMATIK
KERTAS 2
TAHUN 4
Untuk Kegunaan Pemeriksa
Markah
Markah yang
Soalan
Penuh
diperoleh

Arahan:
1. Jangan buka kertas
diberitahu.
2.

Kertas

ini

halaman bercetak.
3.

Kertas

ini

soalan.
4. Jawab semua soalan di
disediakan.
5.

Masa

menjawab

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Jumlah

1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
40

soalan

sehingga

mengandungi

mengandungi

20

ruangan
adalah 40 minit.

yang

Jawab semua soalan.


1. Nyatakan nilai tempat bagi digit 6 dalam nombor 46027 .

2. Bundarkan 27549 kepada ratus terdekat.

3. rajah l menunjukkan dua buah bulatan yang dibahagikan kepada beberapa

Bahagian yang sama besar. Nyatakan bahagian yang berlorek dalam nombor
bercampur.

1
4. Cerakinkan 28376 mengikut nilai digit.

1
5.

6. 72548

1
7. 63525 + 1725 =

2
8.

2
9. 65635 -

2
10. Hitung 753 x 21 =

2
3

2
11

12. Tolakkan 12.031 daripada 73.5.

13. RM25409.65 + RM32004.15 + RM1245.50 =

14. 67 minggu 3 hari 28 minggu 5 hari =_______minggu _______hari.

3
15. 5kg 700g + 250g 2kg 430g =

3
16. Brenda ada 69105 biji guli. Faizah dan Yuli masing-masing ada 43849 dan
7742 biji guli. Berapa bijikah guli yang Brenda ada lebih daripada faizah dan
Yuli ?

3
17.

Encik Aidi menyediakan 6 Liter 690 Mililiter jus oren dan 3 Liter 205

Mililiter jus anggur untuk para tetamunya. Jika para tetamunya telah minum
sebanyak 8 Liter 250 Mililiter jus, hitung isipadu dalam Liter dan Mililiter jus

yang tinggal.

3
18. Rajah di bawah menunjukkan sebuah segiempat tepat

3 cm
12 cm
Hitung perimeter dalam cm rajah tersebut.

19. Terdapat 192 botol air mineral di dalam 8 kotak. Berapakah bilangan botol
air mineral di dalam 5 kotak ?

3
20. Teliti carta pai di bawah dan jawab soalan.

10
15
30

25
20